File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar"

Transkript

1 File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson Daniel Torstensson IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet Linköping

2 Sammanfattning Den här rapporten behandlar filöverföringsprotokollet File Transfer Protocol (FTP). Syftet är att beskriva hur FTP är tänkt att användas och hur det tekniskt fungerar för att sedan kunna utreda protokollets svagheter. Vi ska om möjligt även beskriva lösningar till protokollets problem. FTP är ett applikationslagerprotokoll som utnyttjar de underliggande protokollen TCP och IP för transport respektive adressering. FTP har en del större brister som exempelvis avsaknaden av kryptering, låg säkerhet, många anslutningar, stor initial fördröjning och avsaknad av kontrollsumma.ofta är lösningen på dessa problem att utnyttja utökningar av protokollet eller att helt enkelt använda ett helt annat protokoll. För att få en säkrare överföring kan man utnyttja olika protokoll, som exempelvis SSH, för att skicka filer med FTP över en krypterad anslutning. Avsaknaden av mer säkra överföringsalternativ gör det tydligt att FTP:s grundtankar är relativt gamla med tanke på Internets utveckling och dagens fokus på säkerhet i nät.

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Metod och källor Avgränsningar Beskrivning av protokollet Bakgrund Underliggande protokoll Internet Protocol (IP) för adressering Transport med Transmission Control Protocol (TCP) Så fungerar File Transfer Protocol (FTP) Protokollets brister Ingen kryptering och låg säkerhet Flera anslutningar och många kommandon Avsaknad av kontrollsumma och datumstämpel Lösningar på protokollets brister Kryptering och utökad säkerhet Möjlighet till kontrollsumma Diskussion och slutsatser...6 Referenser...8

4 1. Inledning Idag ses Internet som en självklarhet för många människor. Internet används för fritidsintressen, men för många är Internet också ett obligatoriskt inslag i arbetet. Möjligheten att kunna tillgodogöra sig information via Internet eller att kommunicera med sina kontakter genom att exempelvis skicka e-post är naturligtvis mycket viktiga, men också möjligheten att kunna dela med sig av sitt material och sina filer till medarbetare är väsentlig. Detta kan idag göras på ett antal olika sätt. Ett vanligt förekommande sätt är att organisationens eller företagets anställda loggar in på en central server för att komma åt delade filer. Den anställde kan sedan jobba med filen innan denne laddar upp en uppdaterad version på servern som medarbetare sedan kan arbeta vidare med. Denna arbetsgång skulle kunna hanteras och lösas med hjälp av ett protokoll som File Transfer Protocol (FTP) (IETF, 1985). Den här rapporten behandlar protokollet FTP som används för att överföra filer. Vi kommer att använda förkortningen FTP genom hela rapporten eftersom det är en allmänt känd och använd förkortning. 1.1 Syfte Rapportens syfte är att förklara hur FTP är tänkt att användas och hur det tekniskt fungerar. Vi ska sedan utifrån dessa kunskaper utreda vilka svagheter som protokollet har. Dessutom ska vi ta reda på vilka lösningar som finns på dessa problem. 1.2 Metod och källor Rapporten är främst en litteraturstudie och för att ta reda på hur FTP fungerar har vi framförallt använt oss av olika dokument kallade Request for Comments (RFC). Dessa är dokument som innehåller tekniska beskrivningar och ledande principer angående föreslagna Internetstandarder som publicerats av Internet Engineering Task Force (IETF). IETF är en organisation som arbetar med frågor som rör vilka tekniker och standarder som ska användas på Internet (IETF, 2008). 1.3 Avgränsningar För att kunna beskriva och diskutera protokollets brister på en mer teknisk nivå har vi valt att beskriva hur FTP är tänkt att användas och hur det tekniskt fungerar. Det kändes även nödvändigt att lite kort beskriva de andra protokoll som utnyttjas av FTP, Internet Protocol (IP) och Transmission Control Protocol (TCP), för att ge läsaren ytterligare kunskap i ämnet. Vi har dock inte behandlat varje liten brist med protokollet utan har istället valt att fokusera på de största och till synes viktigaste bristerna med protokollet. 2. Beskrivning av protokollet Här ska vi beskriva mer ingående hur FTP är tänkt att användas, hur det tekniskt fungerar samt vad det har för funktionalitet. Först följer bakgrund och historia och sedan för att kunna förstå tekniska detaljer följer en kort beskrivning av de två underliggande protokollen som FTP utnyttjar. Sedan följer en mer detaljerad beskrivning av själva FTP. 1

5 2.1 Bakgrund FTP är ett gammalt protokoll, den första RFC:n som beskriver FTP publierades 1971 och beskriver en idé om ett fildelningsprotokoll. Protokollet utvecklades dock för direkt implementation på två datorer tillhörande Massachusetts Institute of Technology (MIT) (IETF, 1971). Denna RFC följdes upp år 1980 av RFC 765 och senare även av den nuvarande RFC 959 (IETF, 1980; IETF 1985). Målen med FTP är enligt protokollets RFC att gynna delning av filer, att uppmuntra användandet av fjärranvända datorer, att underlätta för användare att hantera filer trots olika filsystem eller plattformar och att överföra data effektivt och pålitligt. Det går att använda FTP direkt från en terminal, men det är avsett för att användas av en applikation. Det är alltså tänkt att användaren ska utnyttja applikationer som i sin tur utnyttjar själva protokollet, allt för att underlätta för användaren (IETF, 1985). 2.2 Underliggande protokoll Enligt modellen Open Systems Interconnection (OSI) kan man dela upp kommunikation mellan datorsystem i olika lager. Varje lager har en specifik uppgift och innehåller ett antal olika funktioner för att hantera denna uppgift som utgör en viss del av kommunikationen (Zimmermann, 1980). FTP är enligt OSI-modellen ett utav de protokoll som tillhör applikationslagret vilket är det lager som ligger närmast användaren. FTP använder sig av TCP som är ett protokoll som tillhör transportlagret. TCP utnyttjar i sin tur IP som tillhör nätverkslagret. Figuren nedan visar sambandet som, enligt Zimmermanns modell, finns mellan de lager och protokoll som vi kommer beskriva i samband med FTP. Längst upp i figuren visas applikationslagret och det tillhörande protokollet FTP. Protokoll i detta lager befinner sig närmast användaren och utnyttjar det underliggande transportlagret för transportering av data. TCP och andra protokoll i transportlagret utnyttjar det underliggande nätverkslagret och dess protokoll (exempelvis IP) för adressering av paket (Zimmermann, 1980). Applikationslager File Transfer Protocol (FTP) Transportlager Transmission Control Protocol (TCP) Nätverkslager Internet Protocol (IP) Figur 1. OSI-modellen (Zimmermann, 1980), egen bearbetning Internet Protocol (IP) för adressering Internet Protocol (IP) är ett protokoll som används för adressering av paket i paketbaserade nätverk, exempelvis Internet. Data som ska skickas via dessa nätverk delas upp i små paket och adresseras till mottagaren innan de skickas. IP lägger på ett pakethuvud (header) till varje paket med data. Detta huvud innehåller bl.a. information om avsändar- och mottagaradress så att paketen kan dirigeras åt rätt håll genom nätverket av speciella nätverksenheter som kallas för routrar (IETF, 1981a). Internet baseras idag i huvudsak på version 4 av IP-protokollet (IPv4). En IPv4-adress har en storlek på 32 bitar, antalet unika adresser är endast 2 32 stycken, vilket ses som en begränsning. 2

6 Därför har en ny version med större adressrymd utvecklats. IP version 6 (IPv6) kan ses som en möjlig efterföljare till IPv4 med en adresstorlek på 128 bitar. Även om IPv6 inte är lika utbrett som IPv4, så har många nya routrar anpassats så att protokollen fungerar parallellt (Savorić, 2004) Transport med Transmission Control Protocol (TCP) Transmission Control Protocol (TCP) är ett transportprotokoll som används i stor utsträckning på Internet. TCP utnyttjar IP och skapar pålitliga anslutningar. Det är ett felkorrigerande protokoll som garanterar att alla paket som skickas kommer fram och att de kommer fram i rätt ordning (Matthews, 2005). Detta gör att det lämpar sig perfekt just för exempelvis e-post eller filöverföring. TCP har så kallad full-duplex och möjliggör alltså sändande och mottagande av data i två riktningar samtidigt (IETF, 1981b). TCP har även funktioner för flödes- och stockningskontroll så att varken mottagare eller nät blir överbelastade (Matthews, 2005). Trestegshandskakning är en term som brukar användas då man talar om TCP. Då syftar man på hur det går till då man skapar en anslutning med TCP. När en anslutning ska skapas skickar sändaren som det första steget i handskakningen ett paket med en speciell flagga satt, nämligen kontrollflaggan synchronize (SYN). Flaggan SYN är en bit i TCP:s pakethuvud som indikerar att en ny anslutning ska initieras. Om mottagaren godtar förfrågan om skapandet av en anslutning skickar denne som svar tillbaka ett paket med både SYN- och ACK-flaggan satta. Flaggan acknowledgment (ACK) är en svarsflagga som indikerar att den godtar öppningsförsöket. Mottagarens SYN-flagga anger att denne också vill initiera en anslutning från sitt håll. Detta ses som det andra steget i handskakningen. För att bekräfta mottagarens SYN-paket så skickar klienten ett svarspaket med ACK och med detta tredje steg i handskakningen ses anslutningen som upprättad. Nu kan data börja överföras. Om mottagaren inte skulle vilja upprätta en anslutning med sändaren skickar denne istället för SYNACK ett paket med flaggan reset the connection (RST) satt och då avbryts uppkopplingsförsöket (IETF, 1981b). När någon part vill stänga ner en anslutning skickas ett paket med flaggan no more data from sender (FIN) satt. Mottagaren av FIN-paketet skickar ett paket med ACK-flaggan satt. Oftast avslutar även mottagaren sin del av anslutningen genom att också skicka ett paket med FIN-flaggan satt, men detta är inte obligatoriskt. Anslutningen är inte helt stängd förrän båda parter har skickat FIN-paket som svarats med en ACK (IETF, 1981b; Matthews, 2005). 2.3 Så fungerar File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) är som tidigare nämt ett protokoll som enligt OSI-modellen tillhör applikatonslagret. FTP använder transportlagrets TCP för att upprätta anslutningar och därmed så används även IP. FTP används för att överföra filer från en dator till en annan. Det går att överföra filer från en FTPserver till användarens egen lokala dator, men användaren kan också välja att överföra saker från en FTP-server till en annan FTP-server genom att styra processen från en egen (tredje) dator (IETF, 1985). Som vi tidigare konstaterat är grundtanken till FTP gammal och protokollet har utökats flera gånger. Detta skedde exempelvis 1998 med FTP Extensions for IPv6 and NATs (IETF, 1998). FTP använder skilda uppkopplingar för att skicka kommandon och överföra data. Först skapas en slags kontroll -anslutning med hjälp av TCP genom den typiska trestegshandskakningen. På denna uppkoppling skickas sedan användarnamn och lösenord i klartext (okrypterat) till servern för att kunna påbörja en överföring. Denna anslutning sker oftast mot port 21 hos servern som är den standardiserade porten för FTP (IETF, 1985). 3

7 När denna kontroll -anslutning är klar finns det olika alternativ för att skapa anslutningar för filöverföring. Vi beskriver dessa olika lägen nedan: Active mode - I standardläget som kallas active mode är det klienten som öppnar en godtycklig port och skickar ett meddelande till FTP-servern innehållande vilken port den har öppnat och lyssnar på. Det skapas då en anslutning mellan klienten och servern över denna port och data kan sedan börja skickas (IETF, 1985). Passive mode - Om klienten exempelvis befinner sig bakom en brandvägg eller en router med Network Address Translation (NAT) kan klienten inte alltid öppna de portar som krävs. Istället används då ett läge som kallas för passive mode. Detta läge innebär att när klienten vill skapa en dataöverföringsanslutning skickar den en förfrågan till servern som då öppnar en godtyckligt vald port. Servern skickar sedan information om vilken port den lyssnar på efter inkommande trafik från klienten (IETF, 1985). Extended passive mode I september 1998 publicerades en RFC som kan ses som ett tilläg till den tidigare FTP-standarden. Här preciserades ett nytt läge. Detta läge kallas för extended passive mode och fungerar ungefär likadant som passive mode. Skillnaden är att serven bara skickar upplysningar om vilken port som den lyssnar på. Klienten får helt enkelt förutsätta att samma IP-adress som redan används för kontroll -anslutningen kan utnyttjas även för dataöverföringsanslutningen (IETF, 1998). 3. Protokollets brister Här tittar vi på olika brister och svagheter som vi har funnit med FTP. Vi har fokuserat på de största bristerna med protokollet.vi kommer först att behandla protokollets brister vad gäller säkerheten för att sedan gå vidare till andra svagheter, som den omständliga hanteringen av anslutningar och kommandon. Slutligen beskriver vi protokollets avsaknad av dels kontrollsumma och dels ordentlig datumstämpel. 3.1 Ingen kryptering och låg säkerhet FTP-standarden är en relativt osäker metod för att överföra filer eftersom det inte finns några som helst inbyggda krypteringsalternativ. Denna avsaknad av kryptering innebär en stor säkerhetsrisk eftersom man, då man använder sig av FTP, skickar användarnamn och lösenord i klartext. Även FTP-kommandon och filinnehållet i de filer som överförs med FTP överförs i ett okrypterat format (IETF, 1985). Detta gör att protokollet är väldigt känsligt för attacker. Det är alltså väldigt lätt av avlyssna med så kallade packet sniffer -program (program som används för att analysera nätverkstrafik, exempelvis wireshark) (Wireshark, 2008). Ett exempel på hur en attack kan göras mot en FTPserver är att när servern öppnar en port och lyssnar efter inkommande trafik så kontrollerar den inte varifrån denna trafik kommer. Detta gör att en tredjepart kan skicka en begäran att hämta en fil istället för den riktiga användaren och därmed stjäla filen utan att behöva ange varken användarnamn eller lösenord. Denna process kan naturligtvis automatiseras med hjälp av någon slags applikation som gör just denna typ av anslutningsförsök. Om detta görs slumpmässigt och upprepade gånger har man upptäckt att det förekommer en ganska stor risk att attacken lyckas (Seifreid, 2008). Med hjälp av FTP kan man dessutom öppna en godtycklig port på servern man är ansluten till. Denna funktion är egentligen till för att man ska kunna hämta filer på en annan server, men kan utnyttjas för felaktiga syften. Detta kan exempelvis utnyttjas för att skapa en så kallad FTP bounce attack. Denna attack innebär att man hoppar via ett antal servrar genom att öppna olika portar och 4

8 FTP-anslutningar. På detta sätt kan man också göra en så kallad port scan då man, ganska diskret, med hjälp av speciell mjukvara undersöker vilka portar servern lyssnar på. Då kan man bilda sig en uppfattning om hur nätverket är uppbyggt, vilket kan vara skadligt för vissa organisationer om det hamnar i fel händer. Dessutom kan en klient istället för ansluta från sin egen IP-adress, gömma sig bakom en (eller flera) FTP-servrars IP-adress och därmed dölja sin identitet (CERT Coordination Center, 2008). Det är förövrigt mycket svårt att reglera den FTP-trafik som använder active mode genom en brandvägg. Eftersom flera olika, slumpvis valda, portar används måste man öppna ett intervall med väldigt många portar som kanske inte alltid används. Detta leder då till säkerhetsrisker (IETF, 1985). 3.2 Flera anslutningar och många kommandon För att utnyttja FTP krävs flera TCP-anslutningar och för att skapa nya anslutningar krävs relativt många kommandon vilket kan anses omständligt. En speciell kontroll -anslutning krävs för skicka alla FTP-kommandon och kontrollera de andra anslutningarna som vi beskrev i avsnitt 2.2. En ny anslutning krävs sedan för varje nedladdning, uppladdning eller för en listning av alla tillgängliga kataloger. För varje ny TCP-anslutning sker automatiskt den så typiska trestegshandskakningen. Alla anslutningar kan tänkas skapa problem för brandväggar som behöver konfigureras för att kunna förstå och hantera alla dessa olika anslutningar (IETF, 1985). För att starta en anslutning med FTP krävs förutom ett antal olika paketväxlingar, utförda av TCP, också ett antal kommandon. Beroende på tillstånd måste först FTP-servern eller klienten ange vilken port denne lyssnar på. Sedan ska alla inloggningsuppgifter skickas, innan användaren kan börja utnyttja kommandon för att navigera runt på och se vilka filer som finns på servern. Detta bidrar till tidsfördröjningar innan själva datamängden börjar skickas (IETF, 1985). 3.3 Avsaknad av kontrollsumma och datumstämpel När man överför en fil via FTP och överföringen, av någon anledning, avbryts så finns det inget sätt för mottagaren att se detta. Mottagaren kan alltså inte veta om det blev ett drastiskt avbrott under överföringen eller om hela filen faktiskt överfördes korrekt. I protokollet finns ingen inbyggd kontrollsumma så att mottagaren kan hålla reda på detta. Det finns heller inte något sätt för mottagaren att få reda på detta (IETF, 1985). Då en användare begär en listning av alla tillgängliga kataloger på en FTP-server ser denne endast datum och tidpunkt då en viss fil har laddats upp till servern. Användaren kan däremot inte se när själva filen egentligen är skapad eller då den senast blev ändrad eftersom det inte finns något inbyggt stöd för detta i FTP. Det kan tänkas att många skulle uppskatta denna funktionalitet som faktiskt erbjuds på många plattformar idag (IETF, 1985). 4. Lösningar på protokollets brister I detta kapitel ska vi titta på olika lösningar (i den mån det finns några) till de svagheter med FTP som vi beskrivit tidigare i avsnitt 3 om protokollets brister. Värt att nämna kan vara att flera av de problem som finns i FTP inte har några egentliga lösningar. Ofta får man helt enkelt använda ett tillägg till FTP eller använda ett helt annat protokoll. Vad som egentligen aldrig löses inom ramen av FTP är problemet (se avsnitt 3.2) med alla de anslutningar som måste skapas och antalet kommandon som måste skickas. Inte heller det faktum att användaren inte kan se när en fil egentligen är skapad eller då den senast ändrades (se avsnitt 5

9 3.3) löses utan att använda olika tillägg till FTP. Ofta finns det många vidareutvecklingar av FTP eller helt nya protokoll som implementerar den funktionalitet som saknas i protokollets grundutförande. Exempel på utökningar ges i samband med de funktioner de implementerar. 4.1 Kryptering och utökad säkerhet Man kan endast lösa problemet med avsaknaden av kryptering om man ser utanför FTP:s egna ramar. Man kan exempelvis använda Secure Shell (SSH) för att upprätta en säker och krypterad uppkoppling och sedan skicka FTP-paketen över denna uppkoppling. Då används en tekink som kallas tunneling och med detta menas att man kapslar in FTP-paketen i SSH-paket som bildar en krypterad tunnel mellan sändare och mottagare. Det finns även andra liknande protokoll som använder Secure Sockets Layer (SSL) eller dess uppföljare Transport Layer Security (TLS) för att kryptera FTP-trafiken (IETF, 2005). Den stora nackdel med läget active mode, att man måste öppna väldigt många portar i en eventuell brandvägg för att det ska fungera så som tänkt, kan lösas relativt enkelt. Lösningen står att finna i de andra två tillstånden, passive mode och extended mode, som öppnar portar hos servern istället för hos klienten (IETF, 1985; IETF, 1998). 4.2 Möjlighet till kontrollsumma Att mottagaren ska kunna se om en fil överförts korrekt eller har blivit avbruten stöds inte i FTP (se avsnitt 3.3). För att lösa detta problem tar man hjälp av något utomstående protokoll, som servern stödjer, för att på servern beräkna en kontrollsumma. Denna kontrollsumma skickas sedan med varje paket så att klienten kan beräkna och jämföra denna och på så vis upptäcka eventuella avbrott som uppstått. När klienten väl vet om att ett avbrott har inträffat så kan den använda kommandot REST i kombination med GET som båda är definierade i FTP. Klienten skickar i REST-kommandot antalet byte som redan överförts och därmed sätts detta antal byte som startvärde att börja nästa överföringen med. Om detta följs av ett GET-kommando återupptas överföringen då där den avbröts (IETF, 1985). Vissa FTP-serverapplikationer erbjuder möjligheten att lägga in tillägg (moduler) som beräknar filens kontrollsumma. Ett exempel på detta är ett projekt med öppen källkod kallat ProFTPD som kan konfigureras med olika moduler, en del med fokus på kontrollsummor. (Saunders, 2006). 5. Diskussion och slutsatser I vår rapport har vi beskrivit hur FTP är tänkt att fungera och hur det faktiskt fungerar rent tekniskt. Vi har kommit fram till att FTP har ett antal större brister och att det till åtminstone några av dessa brister finns konkreta lösningar. FTP har följande större brister: Ingen kryptering - FTP erbjuder ingen kryptering av vare sig användarnamn, lösenord eller filinnehåll. Låg säkerhet - FTP är känsligt för olika attacker och det kan vara svårt att konfigurera en brandvägg så att den endast skyddar och inte begränsar protokollet. Många anslutningar - FTP kräver att många anslutningar öppnas över ett antal olika portar. Stor initial fördröjning - Det tar lång tid att starta en filöverföring eftersom många 6

10 kommandon och användaruppgifter ska skickas innan någon data kan börja överföras. Kontrollsummor saknas - Mottagaren har ingen möjlighet att veta om filöverföringen lyckades eller om den avbröts. Datumstämplar saknas Det finns inget stöd för att se när en fil egentligen är skapad eller då den senast blev ändrad. De flesta av problemen ovan kan dock inte lösas utan att använda helt andra protokoll. I många fall används FTP, men med olika tillägg till protokollet. Det finns i dagsläget många andra alternativ som implementerar olika lösningar på flera av de brister som finns inom FTP. I vår rapport har vi behandlat följande lösningar: För att komma runt problemet med avsaknaden av kryptering (första punkten ovan) kan man använda Secure Shell (SSH) eller andra liknande protokoll för att skapa en säker anslutning och sedan skicka filer med FTP. Problemet med active mode och antalet olika portar (andra och tredje punkterna ovan) är ett problem som faktiskt kan lösas inom FTP med hjälp av passive mode. Det går att införa kontrollsummor (femte punkten ovan) genom att utnyttja tillägg till FTP. FTP är som vi redan konstaterat ett gammalt protokoll, i alla fall om man jämför med Internets rasande utvecklingstakt. Om ett nytt filöverföringsprotokoll skulle utvecklas och släppas idag skulle det nog ha sett ganska annorlunda ut. Vi tror inte att FTP:s grundtankar skulle sett ut som de faktiskt gör med dagens stora fokus på Internetsäkerhet. De stora brister som vi har hittat angående exempelvis avsaknaden av kryptering skulle därför troligen inte ha släppts igenom utan åtgärder. Men förmodligen såg man nog främst stora möjligheter med ett standardiserat filöverföringsprotokoll. Så stora tankar kring säkerheten fanns kanske inte och man ville inte begränsa protokollet utan snarare göra det så användarvänligt som möjligt. En av grundtankarna med protokollet var ju faktiskt att uppmana till ett större filutbyte. (IETF, 1985) FTP har tydliga brister men används trots detta fortfarande av många. Vad detta beror på är svårt att säga. En del av användarna kanske inte anser att säkerheten är särskilt viktig medan andra kanske saknar kunskaper om bristerna i protokollet. Ofta används dock FTP ihop med andra protokoll för att försäkra sig om att filerna överförs på ett säkert sätt eller för att få tillgång till utökade funktioner. En tänkt minskning av FTP -användandet skulle kunna bero på att många användare går över till mer populära och moderna tekniker som exempelvis peer-to-peer -tekniken (p2p). En anledning till att många användare väljer denna teknik istället kan vara att den inte kräver att man har tillgång till en server som vid användning av FTP. (Wikipedia, 2008) 7

11 Referenser CERT Coordination Center (2008) Problems With The FTP PORT Command or Why You Don t Want Just Any PORT in a Storm, Artikel om om säkerhetsbrister i FTP från CERT/CC, organisation som arbetar med säkerhetsfrågor, CERT Coordination Center (CERT/CC), 4 januari Elektroniskt tillgänglig: <http://www.cert.org/tech_tips/ftp_port_attacks.html> Hämtad: Internet Engineering Task Force (IETF) (2008), IETF Home Page, Internet Engineering Task Force, IETF Secretariat, Elektroniskt tillgänglig: <http://www.ietf.org/> Hämtad: Matthews, J. (2005), Computer Networking - Internet Protocols in Action, John Wiley & Sons Inc., IETF (1971), A File Transfer Protocol, RFC 114, Internet Engineering Task Force (IETF), april Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc114> Hämtad: IETF (1980), File Transfer Protocol, RFC 765, Internet Engineering Task Force (IETF), juni Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc765> Hämtad: IETF (1981a), Internet Protocol - Darpa Internet Program Protocol Specification, RFC 791, Internet Engineering Task Force (IETF), september Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc791> Hämtad: IETF (1981b), Transmission Control - Protocol Darpa Internet Program Protocol Specification, RFC 793, Internet Engineering Task Force (IETF), september Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc793> Hämtad: IETF (1985), File Transfer Protocol (FTP), RFC 959, Engineering Task Force (IETF), oktober Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc959> Hämtad: IETF (1998), FTP Extensions for IPv6 and NATs, RFC 2428, Internet Engineering Task Force (IETF), september Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc2428> Hämtad: IETF (2005), Securing FTP with TLS, RFC 4217, Internet Engineering Task Force (IETF), oktober Elektroniskt tillgänglig: <http://tools.ietf.org/html/rfc4217> Hämtad: Saunders, TJ. (2006) ProFTPD module mod_md5, TJ Saunders, utvecklare av ProFTPD och ProFTPD module mod-md5, om modulen publicerat på Elektroniskt tillgänglig: <http://www.castaglia.org/proftpd/modules/mod_md5.html> Hämtad: Savorić, M. (2004), Improving Congestion Control in IP-based Networks by Information Sharing, Doktorsavhandling, Tekniska Universitetet, Berlin, Elektroniskt tillgänglig: <http://edocs.tu-berlin.de/diss/2004/savoric_michael.pdf> Hämtad Seifreid, K. (2008), FTP Attacks, Kurt Seifreid om FTP Attacks publicerat på developer.com. Elektroniskt tillgänglig: <http://www.developer.com/tech/article.php/774121> Hämtad: Wikipedia (2008), Peer-to-peer, Artikel om peer-to-peer publicerad på wikipedia.org. Elektroniskt tillgänglig: <http://en.wikipedia.org/wiki/peer-to-peer> Hämtad: Wireshark (2008), About Wireshark, publicerat på wireshark.org, Gerald Combs. Elektroniskt tillgänglig: <http://www.wireshark.org/> Hämtad:

12 Zimmermann, H.(1980), OSI Reference Model - The ISO Model of Architecture for Open Systems Interconnection, IEEE Transactions on Communications, Vol. COM-28, No 4, april Elektroniskt tillgänglig: <http://www.comsoc.org/livepubs/50_journals/pdf/ RightsManagement_eid= pdf> Hämtad

BitTorrent. TDTS09 Datornät och internetprotokol Nicklas Schultz och Tim Bjärengren Linköpings universitet Linköping

BitTorrent. TDTS09 Datornät och internetprotokol Nicklas Schultz och Tim Bjärengren Linköpings universitet Linköping BitTorrent TDTS09 Datornät och internetprotokol Nicklas Schultz och Tim Bjärengren Linköpings universitet Linköping 2011-02-22 Sammanfattning I den här rapporten studeras protokollet BitTorrent, ett peer-to-peer-protokoll

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål:

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål: Föreläsning 5 Mål: Förstå begreppet vägval Känna till vägvalsstrategier förstå växlingen i Internet Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå grundfunktionaliteten

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

2D1395, Datasäkerhet. GF3 Paketfiltrering

2D1395, Datasäkerhet. GF3 Paketfiltrering Datum: 2006-10-09 Skribent: Andreas Boström Föreläsare: Roland Elverljung 2D1395, Datasäkerhet GF3 Paketfiltrering Den här föreläsningen behandlar paketfiltrering samt en kort översikt över TCP ( Transmission

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll 1 IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och länkar på

Läs mer

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn

DA 2012: F13. Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn DA 2012: F13 Nätverk 2 Ann-Sofi Åhn Trafik i ett litet lokalt nätverk EF:D5:D2:1B:B9:28 B2:1B:34:F3:F3:7A Alice 19:26:88:F4:10:14 79:D1:95:77:59:0C Alice vill skicka data till Bob CD:C8:7C:46:E2:BC

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5

Grundläggande nätverksteknik. F3: Kapitel 4 och 5 Grundläggande nätverksteknik F3: Kapitel 4 och 5 Kapitel 4 OSI TRANSPORT LAYER Transportlagrets sy=e Segment av data skall nå räa applikabon hos både avsändare och moaagare Uppdelning av dataströmmen från

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

Modul 6 Webbsäkerhet

Modul 6 Webbsäkerhet Modul 6 Webbsäkerhet Serverskript & Säkerhet Webbservrar & serverskript exponerar möjlighet för fjärranvändare att skicka data och köra kod vilket medför risker. Man ska aldrig lita på att alla vill göra

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Jämförelser mellan mailprotokoll

Jämförelser mellan mailprotokoll Jämförelser mellan mailprotokoll Emil Helg & Christoffer Karlsson TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet Linköping emihe386 chrka611 Omslagsbild: Källa: http://enolaserv.ro/contact.htm

Läs mer

Java Secure Sockets Extension JSSE. F5 Secure Sockets EDA095 Nätverksprogrammering! Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet

Java Secure Sockets Extension JSSE. F5 Secure Sockets EDA095 Nätverksprogrammering! Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Java Secure Sockets Extension JSSE F5 Secure Sockets EDA095 Roger Henriksson Datavetenskap Lunds universitet Secure Sockets Layer SSL Transport Layer Security - TLS Protokoll och algoritmer för säker kommunikation

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap TENTAMEN FÖR KURS DAV B02, DATAKOMMUNIKATION I 5p Sid 1 av 7 Måndag 02-01-14 kl. 14.00 19.00 Ansvariga lärare: Johan Garcia och Annika Wennström Tillåtna hjälpmedel: Kalkylator Betygsgränser: 3=30-39p,

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

PEER TO PEER STREAMING

PEER TO PEER STREAMING PEER TO PEER STREAMING Eric Lundmark och Charlotte Tamm Linköpings universitet Linköping 23/2-11 Sammanfattning Att sända musik och video över internet kräver mycket bandbredd. För att effektivisera strömningstekniken

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS. Från användare till användare. Jens A Andersson

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS. Från användare till användare. Jens A Andersson Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014

Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014 Tentamen i Datorkommunikation den 10 mars 2014 Tillåtna hjälpmedel: räknedosa Varje uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs 30 poäng. Uppgift 1 Antag att man ska skicka en fil av storleken 10 kbit från

Läs mer

OSI-modellen. Skiktade kommunikationsprotokoll. OSI-Modellen. Vad är en bra skiktindelning? Fysiska skiktet. Länkskiktet

OSI-modellen. Skiktade kommunikationsprotokoll. OSI-Modellen. Vad är en bra skiktindelning? Fysiska skiktet. Länkskiktet OSI-modellen Skiktade kommunikationsprotokoll Informationsteknologi Jakob Carlström Open Systems Interconnect Standardiserad av ISO 98 Referensmodell, inte protokollstandard skikt Har påverkat utvecklingen

Läs mer

Practical WLAN Security

Practical WLAN Security Practical WLAN Security Ulf Kargén Fredrik Hansson Email: ulfka531,freha053@student.liu.se Supervisor: David Byers, davby@ida.liu.se Project Report for Information Security Course Linköpings universitet,

Läs mer

Tentamen i datakommunikation EDA343/DIT420 Vt 2011

Tentamen i datakommunikation EDA343/DIT420 Vt 2011 1. Internet-modellen är liksom OSI-modellen baserad på att dela upp funktionerna för datakommunikation i ett antal lager layers. Datamängden efter bearbetningen av ett protokoll vid varje lager kallas

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

SSL. Kristoffer Silverhav Robin Silverhav

SSL. Kristoffer Silverhav Robin Silverhav SSL Kristoffer Silverhav Krisi416@student.liu.se Robin Silverhav Robis807@student.liu.se TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet 2011-02-23 Sammanfattning Denna rapport handlar om

Läs mer

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011

EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2. Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 EIT060 Datasäkerhet - Projekt 2 Jacob Ferm, dt08jf0 Johan Paulsson, dt08jp8 Erik Söderqvist, dt08es8 Magnus Johansson, dt08mj9 26 februari 2011 Innehåll 1 Introduktion 1 2 SSL 1 2.1 Anslutningsprocessen.........................

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: ARP Vägval Från användare till användare. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 6, 7, o 8: ARP Vägval Från användare till användare. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 6, 7, o 8: ARP Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar.

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet

5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet 5. Internet, TCP/IP tillämpningar och säkerhet Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Routing Information Protocol

Routing Information Protocol Routing Information Protocol Problem och lösningar TDTS09 Datornät och internetprotokoll Grupp: DOIP26 Erik Eloff, Annica Lewin eriel743@student.liu.se, annle867@student.liu.se Linköpings universitet 22

Läs mer

Protokoll i flera skikt Fragmentering Vägval DNS. Jens A Andersson

Protokoll i flera skikt Fragmentering Vägval DNS. Jens A Andersson Protokoll i flera skikt Fragmentering Vägval DNS Jens A Andersson Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och länkar på vägen. 2

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Tentamen i ETSF15 Kommunikationssystem och Nätverk

Tentamen i ETSF15 Kommunikationssystem och Nätverk Tentamen i ETSF15 Kommunikationssystem och Nätverk Måndag 14 mars, kl 14.00-19.00 Victoriastadium 1A, 1B Skriv namn/identitet på varje papper. Använd endast en sida av pappret. Börja en ny uppgift på ett

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

Slutrapport: Statistisk Identifiering av Protokoll

Slutrapport: Statistisk Identifiering av Protokoll Erik Hjelmvik Gävle, 2009-06-16 Innehåll 1 Inledning...1 2 Mål och syfte...1 3 Projektbeskrivning...1 4 Leverabler och milstolpar...2 5 Resultat...3 5.1 Positiva resultat...3 5.2 Mindre positiva resultat...3

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5.1 INTERNET - internet Ett internet (litet i!) är en samling av nätverk som kan kommunicera med varandra, alltså ett nätverk av nätverk. Det internet som är mest

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Accelerering av filhämtning

Accelerering av filhämtning Accelerering av filhämtning Undersökning av inställningar i Windows för optimerad nedladdning Markus Fridolfsson Mikael Malmström TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet Linköpings

Läs mer

IP-adressrymden - Grunderna i IP och skillnaden mellan version 4 och 6

IP-adressrymden - Grunderna i IP och skillnaden mellan version 4 och 6 IP-adressrymden - Grunderna i IP och skillnaden mellan version 4 och 6 IT1 DOIP11 Niklas Pettersson (nikpe890@student.liu.se) Emil Wallin (emiwa603@student.liu.se) TDTS09 Datornät och Internetprotokoll

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08

256bit Security AB Offentligt dokument 2013-01-08 Säkerhetsbeskrivning 1 Syfte Syftet med det här dokumentet är att översiktligt beskriva säkerhetsfunktionerna i The Secure Channel för att på så vis öka den offentliga förståelsen för hur systemet fungerar.

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet & Sårbarhet VPN

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet & Sårbarhet VPN LABORATIONSRAPPORT Säkerhet & Sårbarhet Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Martin Andersson Robin Cedermark Erik Gylemo Jimmy Johansson Oskar Löwendahl Jakob Åberg DD12 Hans Ericson Utskriftsdatum:

Läs mer

Från användare till användare. (Maria Kihl)

Från användare till användare. (Maria Kihl) Kapitel 6, 7, o 8: Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka k data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och

Läs mer

Hanna Germundsson, Karl-Johan Lundberg. hange595@student.liu.se, karlu823@student.liu.se

Hanna Germundsson, Karl-Johan Lundberg. hange595@student.liu.se, karlu823@student.liu.se 7&3IULHQGO\ %DNJUXQGGHILQLWLRQRFKWLOOlPSQLQJDUL WUDQVSRUWODJUHW Hanna Germundsson, Karl-Johan Lundberg hange595@student.liu.se, karlu823@student.liu.se TDTS09, Datornät och Internetprotokoll Linköpings

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob.

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob. Säkerhet Förra gången Introduktion till säkerhet och nätverkssäkerhet Kryptografi Grunder Kryptografiska verktygslådan Symmetriska algoritmer Envägs hashfunktioner Asymmetriska algoritmer Digitala signaturer

Läs mer

Din guide till IP RFID. Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP. Snom - marknadens säkraste IP-telefon. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP RFID. Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP. Snom - marknadens säkraste IP-telefon. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 7 2010 God Jul och Gott Nytt År önskar TALK TELECOM Ur innehållet RFID Säker passage med plastbricka Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP Snom - marknadens säkraste

Läs mer

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014

Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 Instuderingsfrågor ETS052 Datorkommuniktion - 2014 October 13, 2014 Fråga 1. Beskriv de två komponenterna i PCM. Fråga 2. Förklara hur länklagret kan skilja på olika inkommande paket från det fysiska lagret.

Läs mer

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual

SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Mars 2014 SFTP (Secure Shell FTP using SSH2 protocol) Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Uppgift: Design and evaluation of a TCP proxy which provides secure tunneling to another TCP proxy.

Uppgift: Design and evaluation of a TCP proxy which provides secure tunneling to another TCP proxy. Uppgift i Internetworking för Chip Maguire. Problemställning: Uppgift: Design and evaluation of a TCP proxy which provides secure tunneling to another TCP proxy. Problemet Ett par av proxies ska sättas

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Svar till SSNf angående projekt SKA 3.1, Säker Kund Anslutning. 12 Mars 2008 Version 3.0

Svar till SSNf angående projekt SKA 3.1, Säker Kund Anslutning. 12 Mars 2008 Version 3.0 Svar till SSNf angående projekt SKA 3.1, 12 Mars 2008 Version 3.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Lösningar 2.1 DAI 2.2 PVLAN 2.3 PVLAN Edge, Protected Port 2.4 Per Interface Sticky ARP 2.5 PACL 3 Andra

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

Brandväggs-lösningar

Brandväggs-lösningar Brandväggs-lösningar Minimera komplexiteten Nätverkstjänster Finns kända och okända Förenkla Ta bort alla onödiga tjänster Ta bort onödig trafik Ta bort onödiga hostar Spärra trafik Spärra hellre för mycket

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Säkerhet genom simpel nätverksutrustning. Högskoleingenjörsexamensarbete Fredrik Folke 2012-06-18

Säkerhet genom simpel nätverksutrustning. Högskoleingenjörsexamensarbete Fredrik Folke 2012-06-18 Säkerhet genom simpel nätverksutrustning Högskoleingenjörsexamensarbete Fredrik Folke 2012-06-18 1 Inledning Bakgrund Metod Sammanfattning Frågor 2 3 Ipv4 är idag slut hos världs distributören Europe and

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet Säkerhetsanalys The Dribble Corporation Produkt: Dribbles En elektronisk pryl Vill börja sälja över nätet Behöver utveckla nätverksinfrastuktur 19/10-04 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 The

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer

5 Internet, TCP/IP och Applikationer 5 Internet, TCP/IP och Applikationer Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Om konsolporten. Beskrivning av portarna

Om konsolporten. Beskrivning av portarna Sida 1 / 7 Om konsolporten I detta dokument ges en kort sammanfattande beskrivning om vad och hur konsolportarna fungerar i nya Sun SPARC servrar. Exempel på servrar med den möjligheten är Sun Fire V240,

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Datakommunikation I 5p

Datakommunikation I 5p kommunikation I 5p Magnus Jonsson Internet Satellite Laptop computer Workstation Ethernet Cray Supercomputer Satellite dish Datorkommunikation Många förkortningar Många detaljer (t.ex. protokollspecifikationer)

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Vad är Internet? - Flera olika slags nät - Vill kunna kommunicera över dessa nät - Vad gör man?

Vad är Internet? - Flera olika slags nät - Vill kunna kommunicera över dessa nät - Vad gör man? IP Vad är Internet? - Flera olika slags nät - Vill kunna kommunicera över dessa nät - Vad gör man? Internet Internet använder sig av protokollbaserad kommunikation. Ett protokoll kan jämföras med att man

Läs mer

Lastbalansering för webbservrar

Lastbalansering för webbservrar KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik RAPPORT 2005-05-24 Mikael Rudholm Svärlinge 1183, 762 96 Rånäs +46 (0) 73 593 32 24 Lastbalansering för webbservrar A A,

Läs mer

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala.

Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet. Publika telenätet. Informationsöverföring. Jens A Andersson. Telenäten är digitala. Kapitel 10, 11 o 12: Nätdrift, Säkerhet Jens A Andersson Publika telenätet Digitalt lokalstation Trunknät Accessnät Analogt Analogt 2 Informationsöverföring Telenäten är digitala. PCM i lokalstationerna

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS?

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Fredrik Oljeqvist och Anders Eliasson 1. Varför ska vi införa IPv6? 2. Det handlar om tillgänglighet en demo 3. PTS regeringsuppdrag 4. Hur ser det ut bland

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson

Stora datanät Från användare till användare. Jens A Andersson Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Kapacitetuppdelning Länkens kapacitet kan delas upp på tre sätt: 1. Rumsmultiplex 2. Frekvensmultiplex

Läs mer

Åtkomst till Vårdtjänst via RSVPN

Åtkomst till Vårdtjänst via RSVPN Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Johan Åbrandt, Martin X Svensson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Åtkomst till Vårdtjänst

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer