Ägardirektiv för år 2014 till Eskilstuna Kommunföretag AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv för år 2014 till Eskilstuna Kommunföretag AB"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (10) Kommunledningskontoret KSKF / 2013:184 Ledningsstaben Jan Rundgren Ägardirektiv för år 2014 till Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Verksamheten i Eskilstuna kommuns bolag ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Kommunens vision ska kontinuerligt levandegöras. Kommunkoncernens verksamhet, varor och tjänster ska utgå från att alla ska ha möjlighet att ta del av utbudet. Kvinnor och män ska bemötas på lika villkor. Styrning av Eskilstuna kommuns bolag Ägarens styrning och uppföljning av verksamheten inom bolagskoncernen sker via ägardirektiv till moderbolaget. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Moderbolagets syfte är bland annat att arbeta för ökad samverkan mellan bolagen och med kommunen, samt att svara för stärkt ägarstyrning och ägarkontroll. I detta avseende anger ägardirektiven en markering om att inta en tydlig roll. Vid minst 4 tillfällen per år sker dialog och uppföljning via ägarsamtal mellan kommunledningen och samtliga bolagsledningar (ordförande och VD deltar). Vid sidan av ägardirektiv skall moderbolaget tillse att kommunövergripande planer implementeras i bolagens års- och långtidsplanering, samt att till bolagen särskilt riktade uppdrag / åtaganden från kommunens årsplan utförs och avrapporteras vid tidpunkter enligt kommunens styrmodell. Kommunens övriga styrdokument (om inte annat anges) och Strategiska inriktning (4-årsmål) gäller även inom bolagskoncernen. Bolagskoncernens struktur En rad förändringar inom bolagssfären med nya bolag och nya verksamheter, samt förändrad lagstiftning, föranleder behov av att se över bolagskoncernens sammansättning och moderbolagets roll och organisation. Under 2014 ska en utredning avseende behovet av förändringar i bolagskoncernens struktur genomföras. Kommunstyrelsen kommer tillsammans med moderbolaget att ta fram direktiv och uppdragsbeskrivning för utredningen.

2 Eskilstuna kommun (10) Ekonomiska och finansiella direktiv Utdelningskravet från ägaren, Eskilstuna kommun, riktas mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Inriktning ska vara att långsiktigt optimera ägarens avkastning från bolagskoncernen. Ägarens krav på utdelning har en basnivå reglerad utifrån kommunfullmäktigebeslut vid reversinlösen. Från och med 2013 uppgår basnivån till 22,2 miljoner kronor. Konsekvenser av fattade beslut med påverkan på utdelningskravet har avräknats basnivån. Utdelningskravet för 2014 uppgår till totalt 9 miljoner kronor. Ägaren kan besluta om förhöjd eller reducerad avkastning mot basnivån. Detta kan göras till följd av förändringar, såväl positiva som negativa, utifrån kommunkoncernens ekonomiska läge. Vid sidan av utdelningen tillkommer marknadsmässig årlig borgensavgift, samt marknadsmässiga ränteavgifter på samtliga nya och äldre lån som innehas av bolagen i bolagskoncernen. Eskilstuna kommuns Internbank fastställer löpande nivån på ovanstående avgifter. Underlag bearbetas och förankras i finansrådet. Ägardirektiv 2014 Moderbolaget ska ansvara för : Stark position i regionen Eskilstuna Kommunföretag ska agera för att stärka sin position i regionen. Moderbolaget ska styra och verka för att koncernens bolag söker samordning / samgående med kringliggande kommuners företag i syfte att effektivisera verksamheten. SEVAB Avseende SEVAB ska moderbolaget agera för kommunens räkning. Moderbolaget ska arbeta för att skapa och tillvarata samordningsfördelar mellan EEM och SEVAB genom effektiviseringar och förändrad driftorganisation. Förslag till förändringar behandlas i respektive kommuns ansvariga styrelser. Moderbolaget ska agera för att den effektiveringspotential som anges i utredningsrapporten tas hem.

3 Eskilstuna kommun (10) Miljöcertifiering Alla helägda bolag ska miljöcertifieras. Verka för certifiering även i delägda bolag. Solceller / solenergi Ge direktiv om att bolagen ska investera i solceller med målet att nå mist 10 % av sin elanvändning från solel till Sociala och etiska villkor vid upphandling De kommunala bolagen ska vid upphandling främja att arbetslösa människor får möjlighet att få jobb eller utbildning. Ge direktiv om att bolagen löpande prövar att ställa krav på anbudsgivare att erbjuda platser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett villkor för att få kontrakt. Moderbolaget ska verka för att koncernen upphandlar varor och tjänster som producerats med sociala och etiska hänsyn, enligt ILO:s kärnkonventioner. Utöver det gängse offentligförfarandet, rikta koncernens anbudsförfrågningar till detaljister som stöder rättvis handel och uppmuntra dem att delta i upphandlingen. Direktiv till alla bolag i arbetsgivarrollen I syfte att få fler Eskilstunabor med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i varaktig anställning, ska samarbete med Arbetsförmedlingen initieras. Nämnder och bolag ska i denna fråga agera som föredömen. Andelen personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet ska öka. Internbank Alla helägda bolag ska låna pengar via kommunens internbank. Följa upp kommunens strategiska inriktning Moderbolaget ska ge tydliga direktiv, samt följa upp, att samtliga helägda bolag i alla delar arbetar för att bidra till attraktiv stad, ekologisk uthållighet, fler jobb, attraktiv arbetsgivare, stabil ekonomi, samt kvalitet i enlighet med kommunens strategiska mål. Krisorganisation Bolagen ska delta i kommunens krisorganisation utifrån kommunfullmäktiges krisledningsplan. Grov organiserad brottslighet Verka för att alla bolag i bolagskoncernen bidrar till arbetet mot den grova organiserade brottsligheten. Alla bolag ska ha en handlingsplan som beskriver hur man bidrar till att minimera grov organiserad brottslighet. Arbetspraktikplatser Ge direktiv om att bolagskoncernen optimerar möjligheterna att ställa arbetspraktikplatser till förfogande.

4 Eskilstuna kommun (10) Parken Zoo Kommunföretag ska 2014 erbjuda stöd och säkerhet kring Parken Zoos administrativa rutiner. Munktell Science Park Kommunföretag ska upprätta avtal med MSP som reglerar innehåll och omfattning av det administrativa stöd till MSP som ska förmedlas av bolagskoncernen, samt villkor och ramar för bolagskoncernens tjänsteköp. Moderbolaget ska, tillsammans med kommunstyrelsen/näringslivsdirektören, aktivt delta i uppföljningen av bolagets verksamhet. Moderbolaget ska ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB följande direktiv: Munktellstaden, ett utvecklingsprojekt Bad, Arena och bostäder Kommunfastigheter ska fortsatt leda utvecklingsprojektet med byggnation av Bad, Arena och bostäder i Munktellstaden. Avseende bostadsproduktion ska området innehålla blandade upplåtelseformer. Andra aktörer / byggare / ägare kan beredas tillgänglighet till området utifrån Kommunfastigheters överväganden. Utveckla centrum Kommunfastigheter ska samverka med kommunstyrelsen i syfte att tillskapa nya bostäder, affärslokaler och en biostad i centrala Eskilstuna. Offentlig konst vid nybyggnation Vid nybyggnation av bostäder ska man alltid värna människors behov av konstnärlig utsmyckning och för verksamhetslokaler ska 0,5 % av byggkostnaden gå till konstnärlig utsmyckning. Ny högskola Flytt och ombyggnation så att MDH kan tillträda nya lokaler i nuvarande Vattenpalatset och Sporthallen ska utgöra en andra del av Bad / Arena projektet och samordnas tidsmässigt med detta. Ett sådant projekt startas under 2014 via direktiv från kommunstyrelsen. Nyproduktion av bostäder Kommunfastigheter ska under en 5 årsperiod bygga bostäder med företrädelsevis hyresrätter till en volym av i snitt ca 150 lägenheter per år med start 2014 (inkluderat Munktellstaden). Ägaren godkänner att bolagets soliditet ansträngs i samband med direktiv om bostadsbyggande och utvecklingsprojektet Munktellstaden. Lägstanivån bör inte understiga 10 % soliditet utan föregående dialog med ägaren. En prognos över resultatutfallet inom affärsområdet bostäder behöver tas fram för avstämning med ägaren utifrån direktivet om 150-nivån över 5 årsperioden.

5 Eskilstuna kommun (10) Ungdoms- och studentbostäder Ungdoms- och studentbostäder med anpassad utrustningsstandard ska tas fram i samband med nybyggnation eller vid omvandling av lämpliga objekt. Eko-byggprojekt Nya ekologiska bostäder ska uppföras av Kommunfastigheter och Torshälla Fastigheter genom att de samverkar med gymnasieskolans byggprogram och högskolans innovationsprogram. Bostäderna ska produceras av lokalt material i syfte att minimera transporter och främja arbetstillfällen. Ett eko-bostadsområde kan skapas i samverkan med företag, föreningar och kommunen. I dialog med Vuxenförvaltningen ska bolaget, inom ramen för nyproduktionen, planera för bostäder och stadsmiljöer i syfte att skapa hyresrättsboende med god tillgänglighet för äldre som idag företrädelsevis bor i villa. Kommunfastigheter ska bygga nya bostäder i Skogstorp. Tunafors skola och kringliggande mark Kommunfastigheter ska delta i omvandlingen av Tunafors skola och kringliggande tomtmark till bostäder. Kommunfastigheter ska starta planering för byggnation och visa alternativa lösningar i samband med att detaljplan tas fram. Området kan delas så att ombyggnad av skolhusen utgör en del och obebyggd mark en annan. Prissättning på mark och befintliga byggnader kan differentieras i syfte att möjliggöra byggnation för hyresupplåtelse respektive bostadsrätter inom området. Planerat underhåll och upprustning i bostadsbestånden Avseende det äldre bostadsbeståndet fokuseras insatserna under perioden på energieffektivisering. Underhållsåtgärderna inklusive kommande stambyten i beståndet Hem för Miljoner är viktiga för värdesäkring och för stadens attraktivitet. Sociala åtaganden Bolaget ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsområden med egna stadsdelscentra. Bostäderna ska vara utformade efter kommuninvånarnas behov. Hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och medinflytande. Bolaget ska genom differentierad prissättning bidra till att den socioekonomiska integreringen ökar i stadsdelarna. Detta kan ske genom variation av utrustningsstandarden i bostäderna. Stadsdelsutveckling och inflytande över det egna boendet ska vidareutvecklas. Hyresgästernas ansvar och delaktighet i boendet ska öka både gällande fastighetsskötsel och för inomhus- och utomhusmiljö. Ytor för stadsdelsnära odling ska nyskapas i våra bostadsområden.

6 Eskilstuna kommun (10) Bolaget ska tillsammans med övriga nämnder säkerställa en god service i bostadsområden och stadsdelar. Bolaget ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar. Bolaget ska medverka i kommunens mångfalds- och integrationsarbete. Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd och därvid ha särskild uppmärksamhet på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolaget ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer. Våldsutsatta kvinnor och barn För våldsutsatta kvinnor och barn ska Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter, i dialog med Arbetsmarknad-och familjenämnden, Torshälla stads nämnd, se över sitt bestånd och vika lämpliga lägenheter för ändamålet. Särskild utdelning för bostadssociala åtgärder Kommunfastigheter ska ge särskild utdelning med 2 miljoner kronor för bostadssociala åtgärder. Fler cyklar och färre bilar Kommunfastigheter och Torshälla fastigheter ska i sitt bostadsbestånd och vid verksamhetslokaler främja användning av cykel. Nya typer av transportcyklar och cykelvagnar ställer nya krav på utformning av parkeringsmöjligheter. Cykelstölderna ska motverkas genom att öka tillgången på säkra cykelparkeringar. Kommunfastigheter ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen utreda förslag på utökat område för p-avgifter. Energifrågor/miljöprofil All om-, ny- eller tillbyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar enligt klimatplan, dvs leda till total energieffektivisering med 25% per m 2 från 2009 till Bolaget ska arbeta aktivt med energieffektivisering samt miljöåtgärder, exempelvis att på lämpliga platser i sitt fastighetsbestånd använda miljöanpassande alternativ i enlighet med klimatplan. Energieffektiviseringar i befintliga fastigheter (bostäder, lokaler och verksamhetsfastigheter) ska göras till en nivå som innebär att beståndet ligger i framkant i branschen. Energieffektiviseringsarbetet ska göras i samverkan med kommunen.

7 Eskilstuna kommun (10) Kommunfastigheter och Torshälla Fastigheter ska genomföra en EPC-upphandling i syfte att snabbt minska energiförbrukningen i beståndet. Vid nybyggnation ska energiförbrukningen vara högst 60 kwh per kvadratmeter / år. Fullfölja påbörjad plan att fler skolor och förskolor ska förses med aktiva tak (solceller, gröna tak och solfångare). I Lagersberg ska ett hus rustas till passivhus-standard. Detta ska göras som pilotprojekt i samverkan med Energimyndigheten Individuell mätning och debitering av vatten/varmvattenförbrukning och el, införs successivt i hela fastighetsbeståndet. Verkställighet inleds under år Bolaget ska delta i koncerngemensam upphandling och investera i vindkraftsproduktion i syfte att sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till en hållbar energiproduktion. Fastighetsnära dagvattenhantering Kommunfastigheter och Torshälla Fastigheter ska vid nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler utforma dagvattenhanteringen så att fastighetsnära omhändertagande möjliggörs. Kommunens verksamhetsfastigheter För kommunens verksamhetsfastigheter ska årligen hyresnivå och övriga villkor fastställas via indexuppräkning i enlighet med vad som avtalas mellan kommunen och bolaget. Avtal enligt indexmodell för 2014 tas fram under hösten Under 2014 ses hyresmodellen över. Tillsammans med berörda kommunala nämnder göra plan för, samt påbörja att skapa terapiträdgårdar vid kommunens äldreboenden. NKI-mätning för verksamhetslokalerna. Kommunfastigheter och Torshälla Fastigheter ska årligen följa upp nöjdhetens hos verksamheten i lokaler förvaltade av respektive bolag. Särskilt ska förskolebarns, elevers och lärares nöjdhet mätas. NKI-mätningen ska syfta till att förbättra den fysiska inom- och utomhusmiljön och bolagens / förvaltarens service till verksamheten. Torshälla Bolaget ska genom Torshälla Fastighets AB verka för Torshällas ortsutveckling i nära samarbete med Torshälla stads nämnd, lokala föreningar och företag. Bolaget ska, genom upprustning, om-, ny- eller tillbyggnad, komplettera och bredda bostadsbeståndet i Torshälla i syfte att försköna staden. Vid eventuell försäljning av fastigheter ska bolaget försäkra sig om att tilltänkt köpare har en hållbar social och ekonomiskt inriktning att bidra till ortsutvecklingen i Torshälla.

8 Eskilstuna kommun (10) Bolaget ska tillhandahålla lokaler för närings- och affärsverksamheter. Bolaget ska tillsammans med andra aktörer bidra till en levande och välskött småstad där människor vill bo och verka. Bolaget ska, tillsammans med Torshälla stads nämnd och övriga berörda intressenter, delta i planering för byggnation av nytt äldreboende. Eskilstuna Logistik Eskilstunas logistiksatsning ska präglas av hög miljöprestanda i alla led. Bolaget ska leda arbetet med utveckling av kommunens logistiksatsning inom Eskilstuna Logistikpark i Kjula och kombiterminalen i Folkesta. Moderbolaget ska ge Eskilstuna Energi och Miljö AB följande direktiv : Bolagets verksamhetsområde Bolaget ska analysera förutsättningarna att bredda bolagets verksamhetsområde, och om positiva effekter kan nås, även överväga om verksamhet kan bedrivas i annan form eller regi. Helhetsansvaret och synergieffekter ska dock säkras. Utifrån ovanstående ska EEM, moderbolaget och kommunledningskontoret, under 2013 utreda förutsättningarna för breddad verksamhet avseende affärsområde för marksanering och / eller bildande av marksaneringsföretag med regional inriktning. Effektivisering / taxor Bolagets / kommunens taxor ska vara konkurrenskraftiga och prisvärda. Taxekonstruktioner som ger fördelar om konsumtionen sker när dygnsbelastningen är låg ska tas fram. Fjärrvärme Bolaget ska arbeta för att anpassa fjärrvärme till områden / fastigheter med de i klimatplanen uppsatta målen för värmebehov. Bolaget ska med olika metoder sträva efter att utöka fjärrvärmens andel av marknaden och arbeta för att ersätta el med fjärrvärme. Dagvattenhantering Bolaget skall i enlighet med kommunens vattenplan tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnads-, miljö- och räddningstjänstnämnden, utveckla tekniska och ekonomiska lösningar för dagvattenhanteringen. Ledningar och cykelbanor EEM AB ska samverka med Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd för att anlägga fler cykelbanor i anslutning till att nya ledningsschaktningar som genomförs.

9 Eskilstuna kommun (10) Energiproduktion Bolaget ska eftersträva och utveckla en högre volym elproduktion från förnyelsebara energikällor med låg miljöpåverkan. Detta med avsikt att långsiktigt göra kommunen mindre beroende av fossila bränslen. Bolaget ska göra det möjligt för elnätskunder att producera egen el och sälja till bolaget genom nettomätning. Flerbostadshus, näringslivsfastigheter och enfamiljshus ska vara målgrupp för arbetet. Solenergi Eskilstuna Energi o Miljö skall upphandla (solceller, elektriker, rörmokare, byggare) och sätta samman solcellspaket/solvärmepaket, som skall erbjudas privatpersoner och företagare. Miljökunnande Bolaget ska med riktning till barn och ungdom arbeta med att öka miljökunnandet inom de tre områdena avfall, energi och klimat, samt vatten. Biogasproduktion Bolaget ska arbeta för ökad produktion av biogas. Näringsidkare och kommunala verksamheter ska erbjudas insamling av organiskt avfall verksamhetsnära. Bolaget ska söka sådana kontakter med marknaden att ytterligare tankställen för biogas etableras. Småskalig produktion Bolaget ska i egen regi, eller i samverkan med andra intressenter, arbeta med närvärme och energiproduktion i form av mindre anläggningar för grupper av hus. Bolaget ska, utifrån kommuninvånarnas behov, utveckla produkter och tjänster som är naturligt kopplade till bolagets grunduppdrag. Bolaget ska kunna utföra internationella uppdrag med syfte att öka kunskapen om ny teknik, öka möjligheten att attrahera ny personal, och bidra till klimatarbete. Kretsloppspark EEM ska av kommunen köpa den fastighet (del av Ekeby 2:2) som kommunen förvärvat i affären med DHL och där driva en kretsloppspark kopplad till en ny återvinningscentral. För att finansiera ombyggnation av den del av lokalerna som ska användas för kretsloppsgalleria, har kommunstyrelsen avsatt 13,5 miljoner kronor via tidigare beslut. Till detta skall läggas att EEMs återbetalning av tidigare villkorat aktieägartillskott om 30 miljoner kronor reduceras till 20 miljoner kronor. Återbetalningen ska göras senast 2016.

10 Eskilstuna kommun (10) Moderbolaget skall ge Parken Zoo i Eskilstuna AB följande direktiv : Verksamhetsinriktning Parken Zoos verksamheter med djurpark, underhållning, attraktioner, restauranger, bad och gästboende, skall vara av hög klass. Verksamheten ska präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, forskning, utbildning / information, service, variation och förnyelse. Attraktivt besöksmål Bolaget ska saluföra Eskilstuna som ort. Inta en ledande roll, samt samverka med andra aktörer i utvecklingen av Eskilstuna som attraktivt besöksmål. Bevarandeprojekt och utbildning Bolaget ska ha ambitionen att vara starkt engagerat och fortsatt ledande i arbetet med bevarandeprogram för hotade djurarter samt utveckla den pedagogiska inriktningen för barn och ungdomar i förskolan - skolan. Finansiella direktiv Kommunföretag ska ge Parken Zoo direktiv att fullfölja nuvarande arbete för uppnående av ett positivt totalresultat Det positiva rörelseresultatet är viktigt att bibehålla. Miljö- o rättviseprofil För att förstärka sin roll som ansvarstagande för livet på jorden ska bolaget erbjuda besökare produkter och livsmedel som är miljöanpassade och producerade med social hänsyn. Bolaget skall vara miljöcertifierat under Socialt ansvar / integration Anordna feriejobb vilka kan sökas och erhållas av alla oavsett tidigare formella studie- eller arbetsmeriter (lågtröskeljobb). Markägande mm utredas Inför säsongen 2014, ska styrelsen, med stöd av moderbolaget, utreda om markägande och fastighetsförvaltning bättre kan tjäna verksamheten i Parken Zoo genom annat kommunalt ägande/driftansvar. I samband med detta ska förutsättningarna för att avyttra driften av campingrörelsen utredas. Moderbolaget skall ge Eskilstuna Bad AB följande direktiv : Verksamhetsinriktning Verksamheten ska erbjuda kommuninvånarna och övriga besökare möjlighet till aktivitet av god kvalitet i samband med idrottsutövning, simundervisning, motionsoch familjebad. Verksamheten ska präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, och service. Ny badanläggning planeras Vattenpalatsets fysiska status och kvalitetsnivå ska bevaras på nuvarande nivå i avvaktan på att ny badanläggning tas i bruk

Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB

Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Kommunstyrelsen 1 (7) Kommunledningskontoret Ledningskansli Jan Rundgren 016-710 25 41 Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Verksamheten i Eskilstuna kommuns bolag ska bedrivas

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer