1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-"

Transkript

1 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR KOMMUNALRÅD SOM AVGÅTT... 5 BEGRÄNSAT ARVODE... 6 Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm...6 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnder/förbund mm...6 Gruppledare...8 Ledamöter i kommunledningsutskott och tillväxtutskott...8 Kommunens revisorer...9 SAMMANTRÄDESARVODE... 9 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm...10 DAGARVODE SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR Förlorad arbetsinkomst...12 Beräkningsformel för ersättning för inkomstbortfall för företagare (motsv.)...14 Förlorade semesterförmåner...14 Särskilda arbetsförhållanden...14 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker...15 Begäran om ersättning...15 KOMMUNAL PENSION Ansökan om pension enligt PBF...16 Inkomstrapportering...16 Övrigt...16 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Reseersättning, traktamente och resetillägg för kommunalråd...17 Övriga förtroendevalda...17 Barntillsyn...17 Tillsyn av funktionshindrad m.m...18 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader...18 Övriga kostnader...18 ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN PRAKTISKA ANVISNINGAR Begäran om ersättning...19 Utbetalning...19 KOMMUNALA BOLAG SÄRBESTÄMMELSER Styrelsearvode Sammanträdesarvode Dagarvode ARVODE TILL LEKMANNAREVISORER... 22

2 2 PARTISTÖD UTBILDNINGSBIDRAG BLANKETTER Intyg om förlorad arbetsinkomst...24 Anmälan om förlorad arbetsinkomst...24 Stående anmälan om resa med egen bil...24 Reserapport...25 LEDIGHETSANSÖKAN FÖR FÖRTROENDEVALD SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN När förtroendeuppdraget utförs hos annan än Karlstads kommun...25 När förtroendeuppdraget avser uppdrag som nämndeman...26 SNABBÖVERSIKT EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR Kommunstyrelsen, övriga nämnder och förbund, nämndutskott mm förutom kommunfullmäktige och kommunala bolag...27 Kommunala bolag...28

3 3 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA Kommunstyrelsens kommunledningsutskott avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa bestämmelser. Kommunledningskontoret ansvarar för den dagliga hanteringen. ÅRSARVODE Kommunalråd Kommunalråd ersätts med ett årsarvode som utbetalas månadsvis. Beloppet relateras procentuellt till statsrådsarvodet, och följer statsrådens arvodesutveckling som beslutas av statsrådens arvodesnämnd. Justering sker från och med det datum som statsrådens arvodesnämnd beslutar. Heltidsarvoderade kommunalråd ersätts med 55 procent av statsrådsarvodet. Deltidsarvoderade kommunalråd får motsvarande ersättning med hänsyn tagen till sysselsättningsgrad. Heltidsarvoderat kommunalråd har utöver sitt årsarvode rätt till arvode för sammanträde i kommunfullmäktige, traktamente samt ersättning för resekostnader. Deltidsarvoderat kommunalråd har rätt att få annat begränsat arvode från koncernen Karlstads kommun. Den totala ersättningen för kommunalrådsarvode och begränsat arvode får dock inte överstiga 100 procent av arvodet för heltidsarvoderat kommunalråd. Deltidsarvoderat kommunalråd har utöver sitt årsarvode rätt till arvode för sammanträde i kommunfullmäktige, andra nämnder och nämndutskott än kommunstyrelsen och dess utskott, samrådsorgan eller motsvarande samt traktamente och ersättning för resekostnader. Kommunalråd har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. Kommunalråd har rätt till föräldraledighet och kan utan att arvodet påverkas vara föräldralediga om ledigheten förläggs på ett sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. För kommunalråd som på grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag på arvode göras enligt samma regler som gäller för kommunens anställda i allmänhet. Kommunalråd som uppbär föräldrapenning kan inte på motsvarande del uppbära årsarvode. Vid kommunalråds, ordförandens och vice ordförandens i nämnder och styrelser föräldraledighet kan en tillfällig ersättare väljas för en bestämd tidsperiod. 1 1 Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2011, 39.

4 4 För kommunalråd som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag på arvode göras enligt samma regler som gäller för kommunens anställda i allmänhet. Sjukanmälan ska göras enligt gängse rutiner i kommunen. Vid annan frånvaro ska arvodet reduceras om frånvaron överstiger en månad. I sådant fall ska avdrag på arvodet ske i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande ersätts utöver kommunalrådsarvodet med ett ordförandetillägg om kr per månad.

5 5 RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR KOMMUNALRÅD SOM AVGÅTT För kommunalråd (hel- eller deltidsarvoderat) som avgår inom tolv (12) månader från tillträdesdagen, gäller en avvecklingsperiod på en (1) månad från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter de första tolv (12) månaderna från tillträdesdagen men före han eller hon varit kommunalråd i fyra (4) år, gäller en avvecklingsperiod på två (2) månader från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter fyra (4) år, gäller en avvecklingsperiod på tre (3) månader från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter åtta (åtta) år, gäller en avvecklingsperiod på sex (6) månader från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter tolv (12) eller fler år, gäller en avvecklingsperiod på tolv (12) månader från den dag uppdraget upphör. Under avvecklingsperioden betalas avgångsersättning ut som svarar mot det arvode som det förutvarande kommunalrådet skulle ha fått som kommunalråd. Kommunalråd som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande har under avvecklingsperioden inte rätt till ordförandetillägget. En förtroendevald som under avvecklingsperioden har andra uppdrag som ger ersättning enligt bestämmelserna i Förmåner för förtroendevalda i koncernen Karlstad kommun, ska inte kunna få dubbla arvoden. Avgående kommunalråd har i sådant fall att välja ersättning enligt nya omständigheter fullt ut, eller arvoderas i enlighet med reglerna om ersättning till avgående kommunalråd. Under avvecklingsperioden kan arvode inte utges samtidigt med pension enligt kommunalt pensionsreglemente för förtroendevalda. Tid under avvecklingsperioden kan inte tillgodoräknas som underlag för pension enligt kommunalt pensionsreglemente för förtroendevalda. Avgångsersättningen betalas ut månadsvis med start från och med det att uppdraget upphört. Endast om synnerliga skäl föreligger kan avvecklingsperioden påbörjas vid annan tidpunkt.

6 6 BEGRÄNSAT ARVODE Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunens nämnder, styrelser, förbund och övriga uppräknade organ arvoderas med så kallat begränsat arvode. Detta utbetalas med en tolftedel per månad. Arvodets storlek framgår nedan och relateras procentuellt till statsrådsarvodet för löpande kalenderår. Justering sker från det datum som statsrådens arvodesnämnd beslutar. Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige oavsett att ordförandearvode utgår. För övriga ordförande och vice ordförande inkluderar arvodet sammanträdesarvode och andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, exempelvis protokollsjustering, utskotts- och beredningsgruppssammanträden etc. som utförs i den egna nämnden. Arvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Samtliga ordförande och vice ordföranden har utöver sitt ordförandearvode rätt till dagarvode vid kurs, konferens och studieresa som företas på uppdrag av nämnden, traktamente samt ersättning för resekostnader. Arvode för uppdrag som ledamot/ersättare i annan nämnd utgår enligt gängse regler. Förtroendevald som uppbär arvode enligt vad som följer nedan och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska få avdrag på arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Vid frånvaro som understiger en månad ska arvodet inte reduceras. Ordförande och vice ordföranden har rätt att avstå från ordförande/vice ordförandearvodet för att i stället få sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ett sådant val ska gälla för en minsta tidsperiod om ett år. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnder/förbund mm Procent av statsrådsarvodet/år Kommunfullmäktige Ordförande 9,250 1:e vice ordförande 6,938 2:e vice ordförande 4,625 Fullmäktigeberedning Ordförande 1,220 Vice ordförande 0,610 Valberedning Ordförande 0,460 Vice ordförande 0,230

7 7 Kommunstyrelse 2:e vice ordförande 15,000 Kommunledningsutskott Tillväxtutskott Se nedan Se nedan Arbetsmarknads- och socialnämnd Ordförande 18,500 1:e vice ordförande 9,250 2:e vice ordförande 4,625 Barn- och ungdomsnämnd Ordförande 18,500 1:e vice ordförande 9,250 2:e vice ordförande 4,625 Karlstads Hammarö Ordförande 15,000 Gymnasienämnd Vice ordförande 7,500 Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 15,000 1:e vice ordförande 7,500 2:e vice ordförande 3,750 Miljönämnd Ordförande 9,250 1:e vice ordförande 4,625 2:e vice ordförande 2,313 Stadsbyggnadsnämnd Ordförande 15,000 1:e vice ordförande 7,500 2:e vice ordförande 3,750 Teknik- och fastighetsnämnd Ordförande 15,000 vice ordförande 7,500 2:e vice ordförande 3,750 Valnämnd Ordförande 4,625 Vice ordförande 2,313 Vård- och omsorgsnämnd Ordförande 18,500 1:e vice ordförande 9,250 2:e vice ordförande 4,625 Karlstads Hammarö Ordförande 4,625 överförmyndarnämnd Vice ordförande 2,313

8 8 Karlstadsregionens räddningstjänst- Ordförande 9,250 förbund Vice ordförande 4,625 Karlstads-Grums vattenverksförbund Ordförande 1,500 Vice ordförande 0,750 Omvärldsnämnd Nämnden består av kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande. Ledamöterna får sammanträdesarvode för protokollförda sammanträden och i förekommande fall dagarvode, traktamente och reseersättning. Kommunalråd får inte sammanträdes- eller dagarvode. Krisledningsnämnd Forshaga, Hammarö, Grums, Karlstads och Kils kommuner har inrättat en gemensam krisledningsnämnd. Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive kommun utsett i den gemensamma nämnden. Ledamöter och ersättare valda av Karlstads kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden och i förekommande fall dagarvode, rese- och traktamentsersättning. Heltidsarvoderat kommunalråd får inte sammanträdes- eller dagarvode. Gemensam drifts- och servicenämnd Samtliga kommuner i Värmland har inrättat en gemensam nämnd för drift- och service. Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive kommun utsett i den gemensamma nämnden. Ledamöter och ersättare valda av Karlstads kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden och i förekommande fall dagarvode, traktamente och reseersättning. Heltidsarvoderat kommunalråd får inte sammanträdes- eller dagarvode. Nämndens ordförande och vice ordförande utses av Karlstads kommun men får arvode av den kommun för vars räkning uppdraget utförs. Ordförande och vice ordförande som utses för Karlstads räkning arvoderas med 4,625 respektive 2,313 procent av årsarvodet för statsråd enligt reglerna om begränsat arvode. Gruppledare Till gruppledare som är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och som inte samtidigt är kommunalråd utgår ett arvode motsvarande 5,00 procent av statsrådsarvodet per år. Ledamöter i kommunledningsutskott och tillväxtutskott Till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens utskott kommunledningsutskottet och tillväxtutskottet utgår ett arvode motsvarande 10,00 procent av statsrådsarvodet per år. Sammanträdesarvode utgår inte till ordinarie ledamot. Till ersättare utgår arvode enligt punkt 1 kommunstyrelse (sammanträde ks utskott ersättare). Hel- eller deltidsarvoderat kommunalråd har inte rätt till arvode i kommunstyrelsens utskott.

9 9 Kommunens revisorer Till kommunens revisorer utgår begränsat arvode motsvarande 4,625 procent av statsrådsarvodet. För ordförande är arvodet istället 7,750 procent och för vice ordförande 6,620 procent av statsrådsarvodet. Avgående ordförande, vice ordförande och ordinarie revisor som inte återväljs ska för sammanträde som hålls för slutförande av revisorsuppdraget får sammanträdesarvode som anges nedan för övriga nämnder (punkt 1) samt i förekommande fall reseersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. SAMMANTRÄDESARVODE Sammanträdesarvode utgår till tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt för 1 Protokollförda sammanträden kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, valberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder samt förbund, nämndutskott, liksom revisorernas sammanträden. 2 Protokollsjustering Kommunfullmäktige 3 Partigruppsammanträden med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde eller i direkt anslutning till sammanträde i kommunstyrelse eller övriga nämnder. 4 Förhandling nödvändig förhandling med arbetstagarorganisation. 5 Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ eller arbets-/samverkansgrupp som t ex näringslivsrådet, samverkan barn och ungdom, rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet. (Gäller endast av kommunen utsedda representanter) Sammanträdesarvode m.m. utgår inte till heltidsarvoderat kommunalråd annat än för sammanträde i kommunfullmäktige. Till deltidsarvoderat kommunalråd utgår sammanträdesarvode mm för sammanträde i kommunfullmäktige och andra nämnder och nämndutskott än kommunstyrelsen och dess utskott samt för sammankomster i övrigt enligt ovan.

10 10 Sammanträdesarvode m.m. utgår inte till ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för sammanträde i egen nämnd eller i av kommunstyrelsen partsammansatt arbetsgrupp. Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har dock rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige oavsett att begränsat arvode utgår. Deltagare i annan nämnds sammanträden eller motsvarande ersätts med nedan angivna belopp. Sammanträdesarvodet inkluderar semesterersättning. Arvode utges utöver eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm Kommunfullmäktige protokollfört sammanträde (punkt 1) 0,800 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde fullmäktigeberedning, valberedning - som varar upp till 4 timmar 0,500 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde - som varar mer än 4 timmar 0,750 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde partigruppsammanträden (punkt 3) 100 kr/sammanträde Kommunstyrelsen, övriga nämnder, förbund och beredningar protokollfört sammanträde (punkt 1) sammanträde ks utskott (punkt 1 ersättare) övriga protokollförda sammanträden (punkt 1) som varar upp till 4 timmar som varar mer än 4 timmar partigruppsammanträden (punkt 3) 0,500 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde 0,750 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde 100 kr/sammanträde Maximerat sammanträdesarvode Förtroendevald som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har rätt till arvode som högst motsvarar 1,300 % av statsrådsarvodet. Den förtroendevalde ska till sekreterare i berörd nämnd ange om arvode begärts för sammanträde tidigare samma dag.

11 11 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare under särskild röstmottagning, valdag och onsdagsräkning För tjänstgöring under särskild röstmottagning och onsdagsräkning får ledamot och ersättare ett arvode vid tjänstgöring: - som varar upp till 4 timmar 0,50 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet - som varar mer än 4 timmar 0,75 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet För tjänstgöring under valdag får ledamot och ersättare ett arvode vid tjänstgöring: - som varar upp till 6 timmar 1,00 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet - som varar mer än 6 timmar 2,00 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet För tjänstgöring under valdag och onsdagsräkning får ordförande och vice ordförande ett tillägg om 500 kr utöver ersättningen ovan. Bestämmelsen ovan om maximerat sammanträdesarvode ovan gäller inte för ersättning enligt denna bestämmelse. Sammanträde med näringslivsrådet, samverkan barn- och ungdom, pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade För de av kommunen utsedda representanterna i näringslivsrådet, samverkan barn- och ungdom, pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade gäller kommunens regler om sammanträdes- respektive dagarvoden som för övriga nämnder. Även ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder och styrelser som genom uppdrag i egen nämnd eller styrelse pga uppdraget ingår i eller har utsetts till nämndens/styrelsens representant i rådet, är berättigade till arvode vid deltagande i protokollförda sammanträden. Ersättning till ledamöter i ungdomsfullmäktige Ledamöter i ungdomsfullmäktige får ingen ersättning för sammanträden. Ledamot som på grund av sammanträde förlorar arbetsinkomst har dock rätt till ersättning för inkomstförlusten. I förekommande fall utbetalas även traktamente och reseersättning.

12 12 DAGARVODE Förtroendevald, förutom kommunalråd (hel- eller deltid) får vid resa utom kommunen samt vid förrättning inom kommunen som företas på uppdrag av fullmäktige eller nämnd, ett särskilt dagarvode med belopp som anges nedan. Dagarvodet utges utöver eventuell förlorad arbetsinkomst samt resekostnadsersättning och traktamente. Med förrättning avses: konferens, studiebesök, studieresa eller kurs som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Dagarvode vid förrättning: som varar upp till 4 timmar 0,500 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/tillfälle Dagarvode inkluderar semesterersättning. som varar mer än 4 timmar 0,750 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/tillfälle Uppdrag som angetts ovan ska godkännas i behörig ordning för att dagarvode ska betalas ut. Detta innebär att för ledamot, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande att ordförande ska godkänna uppdraget innan det utförs. För ordförande innebär det att uppdraget på motsvarande sätt ska godkännas av nämnden eller, om detta inte går av t.ex. tidsskäl, av vice ordförande. SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald som inte arvoderas med så kallat begränsat arvode och som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning, har rätt till ersättning för inkomstbortfall. Den förtroendevaldes arbetsgivare ska styrka inkomstbortfallet. Vid bedömning av inkomstbortfall för egna företagare ska den av försäkringskassan beräknade kalenderdagsersättningen på 80%-nivån vara vägledande. Ersättningen beräknas enligt särskild formel, se s 13. Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning, utgår ersättning för styrkta inkomstförluster. Förtroendevald som är anställd hos annan än Karlstads kommun, ska genom intyg från arbetsgivare styrka inkomstförlusten. Två alternativ finns för att styrka inkomstförlust i anställning. Den förtroendevalde väljer vilket alternativ han/hon vill tillämpa och anmäler sitt val till nämnden.

13 13 Alternativ 1 Detta alternativ består av två delar: a) Intyg för beräkning av ersättningsbelopp per dag eller timme Den förtroendevalde lämnar uppgift om vilket löneavdrag som arbetsgivaren gör vid frånvaro för förtroendeuppdrag. Uppgifterna intygas av den förtroendevalde och arbetsgivaren på särskilt fastställd blankett. Intyget inlämnas till nämndens sekreterare i början av varje mandatperiod och därefter så snart inkomstförhållandena ändras (bilaga 1). Blanketten kan hämtas på under Blanketter. b) Intyg över gjorda löneavdrag Den förtroendevalde ska, utöver ovan angivet intyg, minst en gång per år (senast under januari månad året efter utbetalningsåret) lämna intyg från sin arbetsgivare som visar vilka avdrag som under aktuell period har gjorts för ledighet för förtroendeuppdraget. Kopia av lönespecifikation eller kontrolluppgift godtas som intyg om det av dessa framgår med vilket sammanlagt belopp som löneavdrag gjorts för ledighet för förtroendemannauppdrag. I annat fall godtas annat av arbetsgivaren särskilt utfärdat intyg över gjorda avdrag för ledighet för förtroendemannauppdrag. Om det vid avstämningsperiodens slut visar sig att den förtroendevalde fått ersättning för förlorad arbetsinkomst som överstiger gjorda avdrag ska rättelse ske genom att det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. Alternativ 2 Förtroendevald som väljer detta alternativ ska fortlöpande per månad eller per sammanträde alternativt förrättning genom intyg från arbetsgivare styrka för vilken tid och med vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Något ytterligare intyg härutöver som styrker förlorad arbetsinkomst behöver inte lämnas av den som väljer detta alternativ. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas endast för frånvaro som medfört avdrag på lön eller motsvarande. Detta medför till exempel att semesterledighet, kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte ersätts. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid).

14 14 Beräkningsformel för ersättning för inkomstbortfall för företagare (motsv.) Inkomstbortfallet utbetalas i form av schablonersättning motsvarande den senast fastställda kalenderdagsberäknade sjukpenning som försäkringskassan skulle ha utbetalat på 80%-nivå, multiplicerat med 1,25 sjukpenning/dag (80%-nivån) x 1,25 x 30 dagar = ersättning per timme. 165 timmar Den som kan styrka att inkomstförlusten är större får kompensation för sin verkliga förlust. Begäran om utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst, görs på särskild blankett som lämnas till nämndens sekreterare. Blanketten kan hämtas på under Blanketter. Förlorade semesterförmåner Ersättning för förlorade semesterförmåner utgår till förtroendevald som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av semesterförmån. I A. Ersättning utbetalas för förlorad semesterersättning med högst 12 % på utbetald ersättning för lönebortfall enligt ovan. B. Ersättning utbetalas för förlorade semesterdagar med högst det belopp som motsvarar lönebortfallet per arbetsdag. II. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen påverkats negativt, men inte på vilket sätt, får schablonersättning motsvarande ett procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för lönebortfall. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalts för lönebortfallet. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid). Särskilda arbetsförhållanden Förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt kan i särskilda fall få ersättning för lönebortfall och förlorad semesterförmån. Det kan t.ex. gälla om det inte kan anses som skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i omedelbar anslutning till sammanträde eller motsvarande. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid).

15 15 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår till förtroendevald fritidspolitiker som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om pensionsförmån. Förtroendevalda fritidspolitiker får rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Den årliga ersättningen ska uppgå till 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som under ett kalenderår utbetalats till den förtroendevalde för fullgörande av förtroendeuppdraget hos Karlstads kommun. Ersättningen utbetalas som lön. Begäran om ersättning 1. För att kunna få ersättning för förlorad pensionsförmån krävs att den förtroendevalde, med intyg från sin arbetsgivare, kan styrka att fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medfört en lägre inbetalning av tjänstepensionsavgifter och därmed en förlorad pensionsförmån. 2. Den förtroendevalde ska lämna sin begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån senast vid utgången av februari månad, året efter det år till vilken förlusten hänför sig. 3. Bestämmelserna avser förtroendevalda fritidspolitiker som innehar uppdrag inom Karlstads kommun. Bestämmelserna omfattar sålunda inte förtroendevald som får tjänstepension enligt KPRF eller PBF hos Karlstads kommun. 4. När den förtroendevalde ansöker om ersättning för förlorad pensionsförmån ska hon/han använda blankett som finns på kommunens hemsida (bilaga 6). 5. Till blanketten ska den förtroendevalde bifoga intyg från sin arbetsgivare, som styrker att hon/han har haft en förlorad pensionsförmån på grund av att hon/han haft ett uppdrag som fritidspolitiker hos Karlstads kommun. Arbetstagare anställda hos Karlstads kommun som utför uppdrag åt den egna kommunen, får inget tjänstepensionsavdrag och för dessa förtroendevalda uppstår alltså ingen pensionsförlust. Blanketten och intyget ska lämnas in till respektive nämndsekreterare före februari månads utgång.

16 16 KOMMUNAL PENSION Årsarvoderade kommunalråd omfattas av bestämmelser om kommunal pension i pensionsbestämmelserna KPRF och PBF. PBF gäller för kommunalråd som nytillträtt efter 2002 års val och som inte sedan tidigare omfattats av bestämmelserna i KPRF. För kommunalråd som tidigare tjänat in en pensionsrätt hos Karlstads kommun enligt KPRF och som nytillträtt efter 2002 års val, gäller återinträde i KPRF. För den som erhåller visstidspension enligt KPRF eller visstidspension alternativt avgångsersättning enligt PBF, är ett belopp motsvarande 25 procent av statsrådsarvodet fritt från samordningsavdrag med förvärvsinkomst. Deltidsarvoderat kommunalråd som omfattas av KPRF ska i pensionshänseende få tillgodoräkna tid som fullgjorts, i relation till sysselsättningsgraden. Ansökan om pension enligt PBF Förtroendevald som omfattas av PBF ska enligt avtalets 20 mom 3 skriftligen ansöka om pensionsförmån. Förtroendevald som inte har rätt till visstidspension enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt, ska ansöka om avgångsersättning. Ansökan görs på blankett som finns på Solsidan (Koncernens intranät). Se bilaga 7. Ansökan ska lämnas in tre månader innan förmånen ska börja betalas ut. Vid sent inkommen ansökan föreligger rätt till pension högst sex månader bakåt i tiden, PBF 20 mom 3. Inkomstrapportering Har den förtroendevalde förvärvsinkomst ska minskning göras av visstidspension och avgångsersättning enligt PBF 10 mom 3 och 4. Den förtroendevalde medges ha förvärvsinkomst motsvarande 25 procent av statsrådsarvodet innan sådan samordning sker. Vid visstidspension ska inkomstrapportering ske till KPA enligt deras anvisningar och för avgångsersättning ska inkomstrapportering ske till arbetsgivarenheten på kommunledningskontoret enligt deras anvisningar. Övrigt Arbetsgivarenheten på kommunledningskontoret ska informera de berörda förtroendevalda individuellt om deras rätt till pensionsförmån och hur ansökan om pension alternativt avgångsersättning samt inkomstrapportering ska gå till.

17 17 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Reseersättning, traktamente och resetillägg för kommunalråd Kommunalråd (hel- eller deltidsarvoderat) får ersättning för resor med egen bil inom kommunen med ett belopp som motsvarar 100 mil per år. Beloppet, som beräknas enligt gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen (för närvarande 29 kr/mil), utbetalas månadsvis. Rese- och traktamentskostnader i övrigt ersätts enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen. Resor med egen bil för andra resor än som angetts ovan ersätts även de enligt samma avtal som gäller för anställda i koncernen, för närvarande BIA, vilket för närvarande innebär en ersättning med 29 kr/mil. Ersättningen beräknas efter avståndet mellan tjänstgöringsstället och förrättningsstället och endast för faktisk resa. Övriga förtroendevalda Kostnaden för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts i de fall stadsbussförbindelse inte finns enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen. Rese- och traktamentskostnader i övrigt ersätts enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen. Ersättning för resor med egen bil ersätts enligt gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser, vilket för närvarande innebär en ersättning med 29 kr/mil. Vid samtliga resor beräknas ersättningen efter avståndet mellan permanentbostaden och förrättningsstället och endast för faktisk resa. Barntillsyn Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn i den förtroendevaldas familj. Ersättning utgår för barn som under kalenderåret inte hunnit fylla tio år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning utbetalas maximalt per tillfälle med belopp motsvarande 0,5 % av statsrådsarvodet. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i kommunal barnomsorg. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid).

18 18 Tillsyn av funktionshindrad m.m. Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning utbetalas med skäligt belopp. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättning betalas inte heller för tid då tillsyn utförs av personlig assistent med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. (LSS). Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid). Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Det kan t.ex. vara fråga om kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas med skäligt belopp. Övriga kostnader Ersättning kan utbetalas för kostnader i övrigt om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Ersättning utbetalas med skäligt belopp. ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN Anställd i Karlstads kommun ska vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Karlstads kommun under ordinarie arbetstid ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag. Avdrag från lön sker utan kvotering d.v.s. timme för timme. Tjänstledighet ska sökas för den tid frånvaro för uppdraget är nödvändig. Karlstads kommuns blankett för ledighetsansökan ska användas (bilaga 5, finns även på Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för lönebortfall m.m. utbetalas. Den anställde behöver dock inte styrka lönebortfall m.m. genom intyg eller dylikt. För att ersättning ska utbetalas, måste anmälan om förlorad arbetsinkomst lämnas in enligt de rutiner som gäller för övriga förtroendevalda. Begränsat arvode, sammanträdes- och/eller dagarvode utgår som till övriga förtroendevalda.

19 19 PRAKTISKA ANVISNINGAR Begäran om ersättning För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och/eller ersättning för kostnader ska den förtroendevalde styrka förluster eller kostnader enligt något av de alternativ som tillämpas. Anmälan ska ske på därför avsedd blankett som lämnas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare. Årsarvoden till kommunalråd och så kallat begränsat arvode till ordförande och vice ordförande i fullmäktigeberedning, nämnder och förbund, ledamöter i kommunstyrelsens utskott och kommunens ordinarie revisorer betalas ut utan föregående anmälan. Sammanträdesarvoden och dagarvoden betalas ut efter det att sammanträdesrapport och attesterad reseräkningsblankett inlämnats av sekreteraren (motsv.) till respektive löneadministratör. Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten uppkom. Begäran om förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten eller kostnaden uppkom. Utbetalning Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad i samband med ordinarie löneutbetalningsdag i kommun, normalt den 27:e. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad. Utbetalning sker i dessa fall normalt den 27:e i månaden efter sammanträdet eller motsvarande.

20 20 KOMMUNALA BOLAG SÄRBESTÄMMELSER Styrelsearvode Arvode till ordförande och vice ordförande i kommunens bolag utbetalas med en tolftedel per månad. Arvodets storlek framgår nedan och relateras procentuellt till statsrådsarvodet för löpande kalenderår. Justering sker från det datum som statsrådens arvodesnämnd beslutar. Arvodet inkluderar även förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Ordförande och vice ordförande har utöver sitt styrelsearvode rätt till sammanträdesarvode, dagarvode vid kurs, konferens m.m. samt traktamente och ersättning för resekostnader. Arvode utbetalas inte till heltidsarvoderat kommunalråd. Procent av statsrådsarvodet/år Karlstads Bostads AB Ordförande 8,000 Vice ordförande 4,000 Karlstads Elnät AB Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 Karlstads Energi AB Ordförande 8,000 Vice ordförande 4,000 Karlstads Parkerings AB Ordförande 2,963 Vice ordförande 1,482 Karlstads Stadshus AB Ordförande 8,000 Vice ordförande 4,000 AB Karlstads Studentbostäder Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 Mariebergsskogen AB Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 Karlstad Airport AB Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 *Vindpark Vänern Kraft AB *Tåsans Kraft AB Arvodet beslutas av stämman Arvodet beslutas av stämman

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun 2(17) 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 4 2 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 4 3 ARVODEN... 4 3.1 Arvodesprinciper... 4 3.2 Kommunalrådsarvode...

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre 2015-01-12 Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden 2 2.1 Landstingsråd och gruppledare 3 2.2 Ordförande

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Landstinget Västmanland Demokratiberedningen 2010-11-01

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-880 09 linn.carlsson@kristinehamn.se Datum 2014-11-14 Kommunsekreteraren Samtliga nämnder Revisionen Lönecentrum Ekonomiavdelningen Kristinehamns

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Beslutad av: kommunfullmäktige

Beslutad av: kommunfullmäktige Sida: 1 (13) 1 Giltighetstid Bestämmelserna gäller fr.o.m. 2014-10-15 och tills vidare. Förtroendevald som kan styrka att han/hon har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 juli 2002 har

Läs mer

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018

Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 Lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018 Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118 Blad 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Gäller från 2015-01-01 Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 118 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ersättningar till förtroendevalda i kommunala

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer