1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-"

Transkript

1 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR KOMMUNALRÅD SOM AVGÅTT... 5 BEGRÄNSAT ARVODE... 6 Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm...6 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnder/förbund mm...6 Gruppledare...8 Ledamöter i kommunledningsutskott och tillväxtutskott...8 Kommunens revisorer...9 SAMMANTRÄDESARVODE... 9 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm...10 DAGARVODE SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR Förlorad arbetsinkomst...12 Beräkningsformel för ersättning för inkomstbortfall för företagare (motsv.)...14 Förlorade semesterförmåner...14 Särskilda arbetsförhållanden...14 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker...15 Begäran om ersättning...15 KOMMUNAL PENSION Ansökan om pension enligt PBF...16 Inkomstrapportering...16 Övrigt...16 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Reseersättning, traktamente och resetillägg för kommunalråd...17 Övriga förtroendevalda...17 Barntillsyn...17 Tillsyn av funktionshindrad m.m...18 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader...18 Övriga kostnader...18 ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN PRAKTISKA ANVISNINGAR Begäran om ersättning...19 Utbetalning...19 KOMMUNALA BOLAG SÄRBESTÄMMELSER Styrelsearvode Sammanträdesarvode Dagarvode ARVODE TILL LEKMANNAREVISORER... 22

2 2 PARTISTÖD UTBILDNINGSBIDRAG BLANKETTER Intyg om förlorad arbetsinkomst...24 Anmälan om förlorad arbetsinkomst...24 Stående anmälan om resa med egen bil...24 Reserapport...25 LEDIGHETSANSÖKAN FÖR FÖRTROENDEVALD SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN När förtroendeuppdraget utförs hos annan än Karlstads kommun...25 När förtroendeuppdraget avser uppdrag som nämndeman...26 SNABBÖVERSIKT EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR Kommunstyrelsen, övriga nämnder och förbund, nämndutskott mm förutom kommunfullmäktige och kommunala bolag...27 Kommunala bolag...28

3 3 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA Kommunstyrelsens kommunledningsutskott avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa bestämmelser. Kommunledningskontoret ansvarar för den dagliga hanteringen. ÅRSARVODE Kommunalråd Kommunalråd ersätts med ett årsarvode som utbetalas månadsvis. Beloppet relateras procentuellt till statsrådsarvodet, och följer statsrådens arvodesutveckling som beslutas av statsrådens arvodesnämnd. Justering sker från och med det datum som statsrådens arvodesnämnd beslutar. Heltidsarvoderade kommunalråd ersätts med 55 procent av statsrådsarvodet. Deltidsarvoderade kommunalråd får motsvarande ersättning med hänsyn tagen till sysselsättningsgrad. Heltidsarvoderat kommunalråd har utöver sitt årsarvode rätt till arvode för sammanträde i kommunfullmäktige, traktamente samt ersättning för resekostnader. Deltidsarvoderat kommunalråd har rätt att få annat begränsat arvode från koncernen Karlstads kommun. Den totala ersättningen för kommunalrådsarvode och begränsat arvode får dock inte överstiga 100 procent av arvodet för heltidsarvoderat kommunalråd. Deltidsarvoderat kommunalråd har utöver sitt årsarvode rätt till arvode för sammanträde i kommunfullmäktige, andra nämnder och nämndutskott än kommunstyrelsen och dess utskott, samrådsorgan eller motsvarande samt traktamente och ersättning för resekostnader. Kommunalråd har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. Kommunalråd har rätt till föräldraledighet och kan utan att arvodet påverkas vara föräldralediga om ledigheten förläggs på ett sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. För kommunalråd som på grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag på arvode göras enligt samma regler som gäller för kommunens anställda i allmänhet. Kommunalråd som uppbär föräldrapenning kan inte på motsvarande del uppbära årsarvode. Vid kommunalråds, ordförandens och vice ordförandens i nämnder och styrelser föräldraledighet kan en tillfällig ersättare väljas för en bestämd tidsperiod. 1 1 Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2011, 39.

4 4 För kommunalråd som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag på arvode göras enligt samma regler som gäller för kommunens anställda i allmänhet. Sjukanmälan ska göras enligt gängse rutiner i kommunen. Vid annan frånvaro ska arvodet reduceras om frånvaron överstiger en månad. I sådant fall ska avdrag på arvodet ske i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande ersätts utöver kommunalrådsarvodet med ett ordförandetillägg om kr per månad.

5 5 RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR KOMMUNALRÅD SOM AVGÅTT För kommunalråd (hel- eller deltidsarvoderat) som avgår inom tolv (12) månader från tillträdesdagen, gäller en avvecklingsperiod på en (1) månad från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter de första tolv (12) månaderna från tillträdesdagen men före han eller hon varit kommunalråd i fyra (4) år, gäller en avvecklingsperiod på två (2) månader från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter fyra (4) år, gäller en avvecklingsperiod på tre (3) månader från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter åtta (åtta) år, gäller en avvecklingsperiod på sex (6) månader från den dag uppdraget upphör. För kommunalråd (hel- eller deltidarvoderat) som avgår efter tolv (12) eller fler år, gäller en avvecklingsperiod på tolv (12) månader från den dag uppdraget upphör. Under avvecklingsperioden betalas avgångsersättning ut som svarar mot det arvode som det förutvarande kommunalrådet skulle ha fått som kommunalråd. Kommunalråd som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande har under avvecklingsperioden inte rätt till ordförandetillägget. En förtroendevald som under avvecklingsperioden har andra uppdrag som ger ersättning enligt bestämmelserna i Förmåner för förtroendevalda i koncernen Karlstad kommun, ska inte kunna få dubbla arvoden. Avgående kommunalråd har i sådant fall att välja ersättning enligt nya omständigheter fullt ut, eller arvoderas i enlighet med reglerna om ersättning till avgående kommunalråd. Under avvecklingsperioden kan arvode inte utges samtidigt med pension enligt kommunalt pensionsreglemente för förtroendevalda. Tid under avvecklingsperioden kan inte tillgodoräknas som underlag för pension enligt kommunalt pensionsreglemente för förtroendevalda. Avgångsersättningen betalas ut månadsvis med start från och med det att uppdraget upphört. Endast om synnerliga skäl föreligger kan avvecklingsperioden påbörjas vid annan tidpunkt.

6 6 BEGRÄNSAT ARVODE Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunens nämnder, styrelser, förbund och övriga uppräknade organ arvoderas med så kallat begränsat arvode. Detta utbetalas med en tolftedel per månad. Arvodets storlek framgår nedan och relateras procentuellt till statsrådsarvodet för löpande kalenderår. Justering sker från det datum som statsrådens arvodesnämnd beslutar. Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige oavsett att ordförandearvode utgår. För övriga ordförande och vice ordförande inkluderar arvodet sammanträdesarvode och andra uppgifter som är kopplade till uppdraget, exempelvis protokollsjustering, utskotts- och beredningsgruppssammanträden etc. som utförs i den egna nämnden. Arvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Samtliga ordförande och vice ordföranden har utöver sitt ordförandearvode rätt till dagarvode vid kurs, konferens och studieresa som företas på uppdrag av nämnden, traktamente samt ersättning för resekostnader. Arvode för uppdrag som ledamot/ersättare i annan nämnd utgår enligt gängse regler. Förtroendevald som uppbär arvode enligt vad som följer nedan och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska få avdrag på arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Vid frånvaro som understiger en månad ska arvodet inte reduceras. Ordförande och vice ordföranden har rätt att avstå från ordförande/vice ordförandearvodet för att i stället få sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ett sådant val ska gälla för en minsta tidsperiod om ett år. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnder/förbund mm Procent av statsrådsarvodet/år Kommunfullmäktige Ordförande 9,250 1:e vice ordförande 6,938 2:e vice ordförande 4,625 Fullmäktigeberedning Ordförande 1,220 Vice ordförande 0,610 Valberedning Ordförande 0,460 Vice ordförande 0,230

7 7 Kommunstyrelse 2:e vice ordförande 15,000 Kommunledningsutskott Tillväxtutskott Se nedan Se nedan Arbetsmarknads- och socialnämnd Ordförande 18,500 1:e vice ordförande 9,250 2:e vice ordförande 4,625 Barn- och ungdomsnämnd Ordförande 18,500 1:e vice ordförande 9,250 2:e vice ordförande 4,625 Karlstads Hammarö Ordförande 15,000 Gymnasienämnd Vice ordförande 7,500 Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 15,000 1:e vice ordförande 7,500 2:e vice ordförande 3,750 Miljönämnd Ordförande 9,250 1:e vice ordförande 4,625 2:e vice ordförande 2,313 Stadsbyggnadsnämnd Ordförande 15,000 1:e vice ordförande 7,500 2:e vice ordförande 3,750 Teknik- och fastighetsnämnd Ordförande 15,000 vice ordförande 7,500 2:e vice ordförande 3,750 Valnämnd Ordförande 4,625 Vice ordförande 2,313 Vård- och omsorgsnämnd Ordförande 18,500 1:e vice ordförande 9,250 2:e vice ordförande 4,625 Karlstads Hammarö Ordförande 4,625 överförmyndarnämnd Vice ordförande 2,313

8 8 Karlstadsregionens räddningstjänst- Ordförande 9,250 förbund Vice ordförande 4,625 Karlstads-Grums vattenverksförbund Ordförande 1,500 Vice ordförande 0,750 Omvärldsnämnd Nämnden består av kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande. Ledamöterna får sammanträdesarvode för protokollförda sammanträden och i förekommande fall dagarvode, traktamente och reseersättning. Kommunalråd får inte sammanträdes- eller dagarvode. Krisledningsnämnd Forshaga, Hammarö, Grums, Karlstads och Kils kommuner har inrättat en gemensam krisledningsnämnd. Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive kommun utsett i den gemensamma nämnden. Ledamöter och ersättare valda av Karlstads kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden och i förekommande fall dagarvode, rese- och traktamentsersättning. Heltidsarvoderat kommunalråd får inte sammanträdes- eller dagarvode. Gemensam drifts- och servicenämnd Samtliga kommuner i Värmland har inrättat en gemensam nämnd för drift- och service. Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive kommun utsett i den gemensamma nämnden. Ledamöter och ersättare valda av Karlstads kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden och i förekommande fall dagarvode, traktamente och reseersättning. Heltidsarvoderat kommunalråd får inte sammanträdes- eller dagarvode. Nämndens ordförande och vice ordförande utses av Karlstads kommun men får arvode av den kommun för vars räkning uppdraget utförs. Ordförande och vice ordförande som utses för Karlstads räkning arvoderas med 4,625 respektive 2,313 procent av årsarvodet för statsråd enligt reglerna om begränsat arvode. Gruppledare Till gruppledare som är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och som inte samtidigt är kommunalråd utgår ett arvode motsvarande 5,00 procent av statsrådsarvodet per år. Ledamöter i kommunledningsutskott och tillväxtutskott Till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens utskott kommunledningsutskottet och tillväxtutskottet utgår ett arvode motsvarande 10,00 procent av statsrådsarvodet per år. Sammanträdesarvode utgår inte till ordinarie ledamot. Till ersättare utgår arvode enligt punkt 1 kommunstyrelse (sammanträde ks utskott ersättare). Hel- eller deltidsarvoderat kommunalråd har inte rätt till arvode i kommunstyrelsens utskott.

9 9 Kommunens revisorer Till kommunens revisorer utgår begränsat arvode motsvarande 4,625 procent av statsrådsarvodet. För ordförande är arvodet istället 7,750 procent och för vice ordförande 6,620 procent av statsrådsarvodet. Avgående ordförande, vice ordförande och ordinarie revisor som inte återväljs ska för sammanträde som hålls för slutförande av revisorsuppdraget får sammanträdesarvode som anges nedan för övriga nämnder (punkt 1) samt i förekommande fall reseersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst. SAMMANTRÄDESARVODE Sammanträdesarvode utgår till tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt för 1 Protokollförda sammanträden kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, valberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder samt förbund, nämndutskott, liksom revisorernas sammanträden. 2 Protokollsjustering Kommunfullmäktige 3 Partigruppsammanträden med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde eller i direkt anslutning till sammanträde i kommunstyrelse eller övriga nämnder. 4 Förhandling nödvändig förhandling med arbetstagarorganisation. 5 Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ eller arbets-/samverkansgrupp som t ex näringslivsrådet, samverkan barn och ungdom, rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet. (Gäller endast av kommunen utsedda representanter) Sammanträdesarvode m.m. utgår inte till heltidsarvoderat kommunalråd annat än för sammanträde i kommunfullmäktige. Till deltidsarvoderat kommunalråd utgår sammanträdesarvode mm för sammanträde i kommunfullmäktige och andra nämnder och nämndutskott än kommunstyrelsen och dess utskott samt för sammankomster i övrigt enligt ovan.

10 10 Sammanträdesarvode m.m. utgår inte till ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för sammanträde i egen nämnd eller i av kommunstyrelsen partsammansatt arbetsgrupp. Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande har dock rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige oavsett att begränsat arvode utgår. Deltagare i annan nämnds sammanträden eller motsvarande ersätts med nedan angivna belopp. Sammanträdesarvodet inkluderar semesterersättning. Arvode utges utöver eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, förbund mm Kommunfullmäktige protokollfört sammanträde (punkt 1) 0,800 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde fullmäktigeberedning, valberedning - som varar upp till 4 timmar 0,500 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde - som varar mer än 4 timmar 0,750 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde partigruppsammanträden (punkt 3) 100 kr/sammanträde Kommunstyrelsen, övriga nämnder, förbund och beredningar protokollfört sammanträde (punkt 1) sammanträde ks utskott (punkt 1 ersättare) övriga protokollförda sammanträden (punkt 1) som varar upp till 4 timmar som varar mer än 4 timmar partigruppsammanträden (punkt 3) 0,500 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde 0,750 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/ sammanträde 100 kr/sammanträde Maximerat sammanträdesarvode Förtroendevald som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har rätt till arvode som högst motsvarar 1,300 % av statsrådsarvodet. Den förtroendevalde ska till sekreterare i berörd nämnd ange om arvode begärts för sammanträde tidigare samma dag.

11 11 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare under särskild röstmottagning, valdag och onsdagsräkning För tjänstgöring under särskild röstmottagning och onsdagsräkning får ledamot och ersättare ett arvode vid tjänstgöring: - som varar upp till 4 timmar 0,50 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet - som varar mer än 4 timmar 0,75 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet För tjänstgöring under valdag får ledamot och ersättare ett arvode vid tjänstgöring: - som varar upp till 6 timmar 1,00 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet - som varar mer än 6 timmar 2,00 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet För tjänstgöring under valdag och onsdagsräkning får ordförande och vice ordförande ett tillägg om 500 kr utöver ersättningen ovan. Bestämmelsen ovan om maximerat sammanträdesarvode ovan gäller inte för ersättning enligt denna bestämmelse. Sammanträde med näringslivsrådet, samverkan barn- och ungdom, pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade För de av kommunen utsedda representanterna i näringslivsrådet, samverkan barn- och ungdom, pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade gäller kommunens regler om sammanträdes- respektive dagarvoden som för övriga nämnder. Även ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder och styrelser som genom uppdrag i egen nämnd eller styrelse pga uppdraget ingår i eller har utsetts till nämndens/styrelsens representant i rådet, är berättigade till arvode vid deltagande i protokollförda sammanträden. Ersättning till ledamöter i ungdomsfullmäktige Ledamöter i ungdomsfullmäktige får ingen ersättning för sammanträden. Ledamot som på grund av sammanträde förlorar arbetsinkomst har dock rätt till ersättning för inkomstförlusten. I förekommande fall utbetalas även traktamente och reseersättning.

12 12 DAGARVODE Förtroendevald, förutom kommunalråd (hel- eller deltid) får vid resa utom kommunen samt vid förrättning inom kommunen som företas på uppdrag av fullmäktige eller nämnd, ett särskilt dagarvode med belopp som anges nedan. Dagarvodet utges utöver eventuell förlorad arbetsinkomst samt resekostnadsersättning och traktamente. Med förrättning avses: konferens, studiebesök, studieresa eller kurs som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Dagarvode vid förrättning: som varar upp till 4 timmar 0,500 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/tillfälle Dagarvode inkluderar semesterersättning. som varar mer än 4 timmar 0,750 % av månadsbeloppet för statsrådsarvodet/tillfälle Uppdrag som angetts ovan ska godkännas i behörig ordning för att dagarvode ska betalas ut. Detta innebär att för ledamot, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande att ordförande ska godkänna uppdraget innan det utförs. För ordförande innebär det att uppdraget på motsvarande sätt ska godkännas av nämnden eller, om detta inte går av t.ex. tidsskäl, av vice ordförande. SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald som inte arvoderas med så kallat begränsat arvode och som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning, har rätt till ersättning för inkomstbortfall. Den förtroendevaldes arbetsgivare ska styrka inkomstbortfallet. Vid bedömning av inkomstbortfall för egna företagare ska den av försäkringskassan beräknade kalenderdagsersättningen på 80%-nivån vara vägledande. Ersättningen beräknas enligt särskild formel, se s 13. Till förtroendevald, som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning, utgår ersättning för styrkta inkomstförluster. Förtroendevald som är anställd hos annan än Karlstads kommun, ska genom intyg från arbetsgivare styrka inkomstförlusten. Två alternativ finns för att styrka inkomstförlust i anställning. Den förtroendevalde väljer vilket alternativ han/hon vill tillämpa och anmäler sitt val till nämnden.

13 13 Alternativ 1 Detta alternativ består av två delar: a) Intyg för beräkning av ersättningsbelopp per dag eller timme Den förtroendevalde lämnar uppgift om vilket löneavdrag som arbetsgivaren gör vid frånvaro för förtroendeuppdrag. Uppgifterna intygas av den förtroendevalde och arbetsgivaren på särskilt fastställd blankett. Intyget inlämnas till nämndens sekreterare i början av varje mandatperiod och därefter så snart inkomstförhållandena ändras (bilaga 1). Blanketten kan hämtas på under Blanketter. b) Intyg över gjorda löneavdrag Den förtroendevalde ska, utöver ovan angivet intyg, minst en gång per år (senast under januari månad året efter utbetalningsåret) lämna intyg från sin arbetsgivare som visar vilka avdrag som under aktuell period har gjorts för ledighet för förtroendeuppdraget. Kopia av lönespecifikation eller kontrolluppgift godtas som intyg om det av dessa framgår med vilket sammanlagt belopp som löneavdrag gjorts för ledighet för förtroendemannauppdrag. I annat fall godtas annat av arbetsgivaren särskilt utfärdat intyg över gjorda avdrag för ledighet för förtroendemannauppdrag. Om det vid avstämningsperiodens slut visar sig att den förtroendevalde fått ersättning för förlorad arbetsinkomst som överstiger gjorda avdrag ska rättelse ske genom att det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. Alternativ 2 Förtroendevald som väljer detta alternativ ska fortlöpande per månad eller per sammanträde alternativt förrättning genom intyg från arbetsgivare styrka för vilken tid och med vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Något ytterligare intyg härutöver som styrker förlorad arbetsinkomst behöver inte lämnas av den som väljer detta alternativ. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas endast för frånvaro som medfört avdrag på lön eller motsvarande. Detta medför till exempel att semesterledighet, kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte ersätts. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid).

14 14 Beräkningsformel för ersättning för inkomstbortfall för företagare (motsv.) Inkomstbortfallet utbetalas i form av schablonersättning motsvarande den senast fastställda kalenderdagsberäknade sjukpenning som försäkringskassan skulle ha utbetalat på 80%-nivå, multiplicerat med 1,25 sjukpenning/dag (80%-nivån) x 1,25 x 30 dagar = ersättning per timme. 165 timmar Den som kan styrka att inkomstförlusten är större får kompensation för sin verkliga förlust. Begäran om utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst, görs på särskild blankett som lämnas till nämndens sekreterare. Blanketten kan hämtas på under Blanketter. Förlorade semesterförmåner Ersättning för förlorade semesterförmåner utgår till förtroendevald som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av semesterförmån. I A. Ersättning utbetalas för förlorad semesterersättning med högst 12 % på utbetald ersättning för lönebortfall enligt ovan. B. Ersättning utbetalas för förlorade semesterdagar med högst det belopp som motsvarar lönebortfallet per arbetsdag. II. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen påverkats negativt, men inte på vilket sätt, får schablonersättning motsvarande ett procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för lönebortfall. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalts för lönebortfallet. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid). Särskilda arbetsförhållanden Förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt kan i särskilda fall få ersättning för lönebortfall och förlorad semesterförmån. Det kan t.ex. gälla om det inte kan anses som skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i omedelbar anslutning till sammanträde eller motsvarande. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid).

15 15 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår till förtroendevald fritidspolitiker som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om pensionsförmån. Förtroendevalda fritidspolitiker får rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Den årliga ersättningen ska uppgå till 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som under ett kalenderår utbetalats till den förtroendevalde för fullgörande av förtroendeuppdraget hos Karlstads kommun. Ersättningen utbetalas som lön. Begäran om ersättning 1. För att kunna få ersättning för förlorad pensionsförmån krävs att den förtroendevalde, med intyg från sin arbetsgivare, kan styrka att fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medfört en lägre inbetalning av tjänstepensionsavgifter och därmed en förlorad pensionsförmån. 2. Den förtroendevalde ska lämna sin begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån senast vid utgången av februari månad, året efter det år till vilken förlusten hänför sig. 3. Bestämmelserna avser förtroendevalda fritidspolitiker som innehar uppdrag inom Karlstads kommun. Bestämmelserna omfattar sålunda inte förtroendevald som får tjänstepension enligt KPRF eller PBF hos Karlstads kommun. 4. När den förtroendevalde ansöker om ersättning för förlorad pensionsförmån ska hon/han använda blankett som finns på kommunens hemsida (bilaga 6). 5. Till blanketten ska den förtroendevalde bifoga intyg från sin arbetsgivare, som styrker att hon/han har haft en förlorad pensionsförmån på grund av att hon/han haft ett uppdrag som fritidspolitiker hos Karlstads kommun. Arbetstagare anställda hos Karlstads kommun som utför uppdrag åt den egna kommunen, får inget tjänstepensionsavdrag och för dessa förtroendevalda uppstår alltså ingen pensionsförlust. Blanketten och intyget ska lämnas in till respektive nämndsekreterare före februari månads utgång.

16 16 KOMMUNAL PENSION Årsarvoderade kommunalråd omfattas av bestämmelser om kommunal pension i pensionsbestämmelserna KPRF och PBF. PBF gäller för kommunalråd som nytillträtt efter 2002 års val och som inte sedan tidigare omfattats av bestämmelserna i KPRF. För kommunalråd som tidigare tjänat in en pensionsrätt hos Karlstads kommun enligt KPRF och som nytillträtt efter 2002 års val, gäller återinträde i KPRF. För den som erhåller visstidspension enligt KPRF eller visstidspension alternativt avgångsersättning enligt PBF, är ett belopp motsvarande 25 procent av statsrådsarvodet fritt från samordningsavdrag med förvärvsinkomst. Deltidsarvoderat kommunalråd som omfattas av KPRF ska i pensionshänseende få tillgodoräkna tid som fullgjorts, i relation till sysselsättningsgraden. Ansökan om pension enligt PBF Förtroendevald som omfattas av PBF ska enligt avtalets 20 mom 3 skriftligen ansöka om pensionsförmån. Förtroendevald som inte har rätt till visstidspension enligt PBF enbart på grund av att åldersvillkoret 50 år inte är uppfyllt, ska ansöka om avgångsersättning. Ansökan görs på blankett som finns på Solsidan (Koncernens intranät). Se bilaga 7. Ansökan ska lämnas in tre månader innan förmånen ska börja betalas ut. Vid sent inkommen ansökan föreligger rätt till pension högst sex månader bakåt i tiden, PBF 20 mom 3. Inkomstrapportering Har den förtroendevalde förvärvsinkomst ska minskning göras av visstidspension och avgångsersättning enligt PBF 10 mom 3 och 4. Den förtroendevalde medges ha förvärvsinkomst motsvarande 25 procent av statsrådsarvodet innan sådan samordning sker. Vid visstidspension ska inkomstrapportering ske till KPA enligt deras anvisningar och för avgångsersättning ska inkomstrapportering ske till arbetsgivarenheten på kommunledningskontoret enligt deras anvisningar. Övrigt Arbetsgivarenheten på kommunledningskontoret ska informera de berörda förtroendevalda individuellt om deras rätt till pensionsförmån och hur ansökan om pension alternativt avgångsersättning samt inkomstrapportering ska gå till.

17 17 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Reseersättning, traktamente och resetillägg för kommunalråd Kommunalråd (hel- eller deltidsarvoderat) får ersättning för resor med egen bil inom kommunen med ett belopp som motsvarar 100 mil per år. Beloppet, som beräknas enligt gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen (för närvarande 29 kr/mil), utbetalas månadsvis. Rese- och traktamentskostnader i övrigt ersätts enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen. Resor med egen bil för andra resor än som angetts ovan ersätts även de enligt samma avtal som gäller för anställda i koncernen, för närvarande BIA, vilket för närvarande innebär en ersättning med 29 kr/mil. Ersättningen beräknas efter avståndet mellan tjänstgöringsstället och förrättningsstället och endast för faktisk resa. Övriga förtroendevalda Kostnaden för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts i de fall stadsbussförbindelse inte finns enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen. Rese- och traktamentskostnader i övrigt ersätts enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser för anställda i koncernen. Ersättning för resor med egen bil ersätts enligt gällande kollektivavtal samt därtill hörande lokala bestämmelser, vilket för närvarande innebär en ersättning med 29 kr/mil. Vid samtliga resor beräknas ersättningen efter avståndet mellan permanentbostaden och förrättningsstället och endast för faktisk resa. Barntillsyn Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn i den förtroendevaldas familj. Ersättning utgår för barn som under kalenderåret inte hunnit fylla tio år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning utbetalas maximalt per tillfälle med belopp motsvarande 0,5 % av statsrådsarvodet. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i kommunal barnomsorg. Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid).

18 18 Tillsyn av funktionshindrad m.m. Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning utbetalas med skäligt belopp. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättning betalas inte heller för tid då tillsyn utförs av personlig assistent med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. (LSS). Ersättning utbetalas inte till kommunalråd (hel- eller deltid). Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Det kan t.ex. vara fråga om kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas med skäligt belopp. Övriga kostnader Ersättning kan utbetalas för kostnader i övrigt om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Ersättning utbetalas med skäligt belopp. ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN Anställd i Karlstads kommun ska vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Karlstads kommun under ordinarie arbetstid ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag. Avdrag från lön sker utan kvotering d.v.s. timme för timme. Tjänstledighet ska sökas för den tid frånvaro för uppdraget är nödvändig. Karlstads kommuns blankett för ledighetsansökan ska användas (bilaga 5, finns även på Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för lönebortfall m.m. utbetalas. Den anställde behöver dock inte styrka lönebortfall m.m. genom intyg eller dylikt. För att ersättning ska utbetalas, måste anmälan om förlorad arbetsinkomst lämnas in enligt de rutiner som gäller för övriga förtroendevalda. Begränsat arvode, sammanträdes- och/eller dagarvode utgår som till övriga förtroendevalda.

19 19 PRAKTISKA ANVISNINGAR Begäran om ersättning För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och/eller ersättning för kostnader ska den förtroendevalde styrka förluster eller kostnader enligt något av de alternativ som tillämpas. Anmälan ska ske på därför avsedd blankett som lämnas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare. Årsarvoden till kommunalråd och så kallat begränsat arvode till ordförande och vice ordförande i fullmäktigeberedning, nämnder och förbund, ledamöter i kommunstyrelsens utskott och kommunens ordinarie revisorer betalas ut utan föregående anmälan. Sammanträdesarvoden och dagarvoden betalas ut efter det att sammanträdesrapport och attesterad reseräkningsblankett inlämnats av sekreteraren (motsv.) till respektive löneadministratör. Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten uppkom. Begäran om förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten eller kostnaden uppkom. Utbetalning Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad i samband med ordinarie löneutbetalningsdag i kommun, normalt den 27:e. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad. Utbetalning sker i dessa fall normalt den 27:e i månaden efter sammanträdet eller motsvarande.

20 20 KOMMUNALA BOLAG SÄRBESTÄMMELSER Styrelsearvode Arvode till ordförande och vice ordförande i kommunens bolag utbetalas med en tolftedel per månad. Arvodets storlek framgår nedan och relateras procentuellt till statsrådsarvodet för löpande kalenderår. Justering sker från det datum som statsrådens arvodesnämnd beslutar. Arvodet inkluderar även förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Ordförande och vice ordförande har utöver sitt styrelsearvode rätt till sammanträdesarvode, dagarvode vid kurs, konferens m.m. samt traktamente och ersättning för resekostnader. Arvode utbetalas inte till heltidsarvoderat kommunalråd. Procent av statsrådsarvodet/år Karlstads Bostads AB Ordförande 8,000 Vice ordförande 4,000 Karlstads Elnät AB Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 Karlstads Energi AB Ordförande 8,000 Vice ordförande 4,000 Karlstads Parkerings AB Ordförande 2,963 Vice ordförande 1,482 Karlstads Stadshus AB Ordförande 8,000 Vice ordförande 4,000 AB Karlstads Studentbostäder Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 Mariebergsskogen AB Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 Karlstad Airport AB Ordförande 4,425 Vice ordförande 2,213 *Vindpark Vänern Kraft AB *Tåsans Kraft AB Arvodet beslutas av stämman Arvodet beslutas av stämman

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07.

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 2006 2010. Antagna vid RF 2006-02-07. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götaland Mandatperioden 6 1. Antagna vid RF 6--7. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...1 1...1 ÅRSARVODE...1...1 3...1 DAGARVODE...1 4...1 FÖRLORAD ARBETSINKOMST......

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer