Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne"

Transkript

1 Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne

2 Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Elisabet Weber (länsarkitekt), Gunvor Landqvist (chef enheten för social hållbarhet), Peter Cavala (samhällsbyggnadsdirektör) Författare: Stina Westlin, enheten för samhällplanering Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:21 Layout: Stina Westlin Tryck: Länsstyrelsen Skåne Utgivningsår: upplaga 1 webbversion Omslagsbild: Mats Runvall Foto: Stina Westlin Nyckelord: Bostadsmarknad

3 Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne

4

5 Förord Skåne är en av Sveriges tre viktigaste tillväxtregioner. Näringslivet är väletablerat med goda förutsättningar att utvecklas ytterligare. Att kunna tillfredsställa invånarnas behov av bra bostäder är en grundförutsättning för Skånes tillväxt och medborgarnas välfärd. Skånes bostadsmarknad har under de senaste tio åren präglats av brist på vissa typer av bostäder i vissa lägen. Det saknas små hyresrätter i stort sett samtliga kommuner i Skåne. I de större städerna efterfrågas alla typer av bostäder men framförallt i attraktiva lägen. Skånes befolkning förväntas öka med runt invånare fram till 2023, d.v.s. en ökning med i genomsnitt cirka individer per år. De som flyttar till Skåne är främst unga vuxna och nysvenskar. För att möta bostadsbehovet behöver det tillföras ytterligare bostäder per år till Skånes bostadsbestånd. I denna siffra har inte behovet utifrån den ackumulerade bostadsbristen räknats in. Under 2014 byggdes cirka bostäder, vilket är betydligt fler än tidigare år, men inte tillräckligt för att täcka behovet hos den ökande befolkningen. Det är många olika faktorer som ligger till grund för den bostadsmarknad vi har idag. Enligt de skånska kommunerna är det främst ekonomiska förutsättningar och marknaden som är orsaken till att det inte byggs mer. Alla skåningar har inte heller betalningsförmåga för att kunna efterfråga det nybyggda. Flyttkedjorna är det som skapar möjlighet att frigöra de billiga bostäderna. En god rörlighet på bostadsmarknaden är viktig för att de unga vuxna och de socioekonomiskt svaga grupperna ska kunna få tillgång till en egen bostad. Syftet med denna rapport är att ge en aktuell bild av läget på bostadsmarknaden i Skåne, men också att belysa bredden på bostadsproblematiken. En av de viktigaste slutsatserna är att det inte finns en quick fix eller universallösning på bostadsbristen, då förutsättningarna i Sveriges och i Skånes olika hörn skiljer sig väsentligt åt från varandra. Frågan är såväl strukturell som platsspecifik. Utmaningen för kommunerna är att utveckla samarbetet internt och externt kring bostadsfrågorna. Vi vill rikta ett varmt tack till Skånes samtliga 33 kommuner som besvarat årets bostadsmarknadsenkät, deltagit vid telefonintervjuer och tagit emot oss vid de kommunbesök som genomförts under hösten 2014 och våren Uppgifterna i rapporten bygger på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten (statens enkät om bostadsförsörjningsplanering) och utgör en självskattning. Länsstyrelsens roll är att se till att alla kommuner svarar på enkäten samt att sammanställa resultatet i en rapport. Bakgrundsfakta bygger även på statistik från framförallt Statistiska centralbyrån. Vi hoppas att Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 ska ge kommunerna i Skåne inspiration att aktivt arbeta vidare med bostadsfrågor och planering, att utveckla sitt arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen samt att se kommunen som en del i en större region. Vi hoppas också att rapporten ska bidra till fortsatta konstruktiva samtal mellan alla parter, samtal som leder fram till kreativa förslag på vad som kan göras för att få en fungerande bostadsmarknad i Skåne län. Skåne i juni 2015 Margareta Pålsson Landshövding i Skåne län Elisabet Weber Länsarkitekt i Skåne län

6 Länsstyrelsen Skåne Innehållsförteckning FÖRORD Inledning Bostadsmarknadsanalys för Skåne Sammanfattning Om rapporten Bostadsmarknadsbarometer för Skåne december Demografi Vem bor i länet, vem flyttar in och vem flyttar ut? 2.1 Skånes befolkning fortsätter öka Skåne har en tilltagande total nettoflyttning Åldersstrukturen förändras markant Arbetsmarknad Hur påverkas bostadsmarknaden av arbetsmarknaden och tvärtom? 3.1 Tillgång på bostäder är en förutsättning för företagsetableringar, arbetstillfällen, tillväxt och medborgarnas välfärd God tillgänglighet ger möjlighet till pendling och distansarbete Bostadsmarknad Hur ser bostadsmarknaden ut i Skåne och för olika grupper? 4.1 Ännu ingen ljusning på bostadsmarknaden i Skåne Kommuner med underskott på bostäder ökar även i år Underskottet på bostäder drabbar många Unga vuxna och studenter vill ha bostad nu Nyanlända personer har svårt att få ett eget boende Alltför många hemlösa trots insatser Sämre bostadsläge för personer med funktionsnedsättning En mångfald av boendeformer behövs för den åldrande befolkningen Kommunerna planerar bygga fler hyresrätter Allmännyttans roll allt viktigare Verkstad Vem gör vad på bostadsmarknaden? 6.1 Många berörda aktörer på bostadsmarknaden Kommunerna - Har planmonopolet och verktygen Länsstyrelsen - Ger råd, information och tar fram underlag Regeringen - Stiumulerar bostadsbyggandet fönster till bostadsmarknaden i Skåne Fakta om de 33 Skånska kommunernas bostadsmarknader 7.1 Kommunala faktatexter Referenser Referenser Bilagor Tabell över befolkningsutvecklingen per kommun Tabell över bostadsmarknadsläget per kommun Tabell över bostadsbyggandet per kommun Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar Bostadsbyggande Vad byggs och vad behöver byggas i Skåne? 5.1 Det befintliga bostadsbeståndet måste nyttjas bättre Bostadsbyggandet ökade men inte tillräckligt Stor skillnad mellan förväntat och faktiskt byggande Ekonomiska faktorer hindrar skånskt bostadsbyggande Kommunerna ser ett brett behov av bostäder

7 Bostadsmarknadsanalys Inledning Bostadsmarknadsanalys för Skåne

8 Länsstyrelsen Skåne 1. Inledning 1.1 Sammanfattning Bostadsmarknadsläget i Skåne 2014 (BME 2015) En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Skåne såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Länets befolkning fortsätter växa och ökade med personer under Jämfört med befolkningsökningen 2013 är det en ökning med 35 procent. Den beror till stor del på en tilltagande invandring. Enligt den regionala befolkningsprognosen når den årliga befolkningsökningen sin kulmen 2016, för att sedan successivt avta fram till SCB:s nationella prognos pekar dock på en fortsatt tilltagande befolkningsökning de kommande åren. I genomsnitt kan Skåne förvänta sig en befolkningsökning med drygt nya invånare per år, där cirka hälften kommer från andra länder. Länet står inför ett antal demografiska utmaningar som innebär framförallt stora grupper unga vuxna och äldre. Det behövs ett fortsatt fokus på unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Likaså på att öka antelet tillgängliga bostäder för de äldre. Bostadssituationen för gruppen nysvenskar kräver också särskilt fokus. Den pågående urbaniseringen påverkar bostadsförsörjningen i Skånes kommuner på olika sätt, då befolkningsutvecklingen kommer att se olika ut för kommunerna beroende på var de ligger geografiskt - nära en storstad, universitetsstad, goda kommunikationer eller inte. I Skåne är det framförallt länets tre största städer Malmö, Lund och Helsingborg som står för huvuddelen av befolkningstillväxten. Det är också där den största andelen av bostadsbyggandet sker. Det byggs bostäder i Skånes samtliga 33 kommuner. Det färdigställdes drygt bostäder i Skåne under 2014, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med Trots detta ligger bostadsbyggande på historiskt låga nivåer och det som byggs räcker inte till för att fylla behovet. Det årliga bostadsbehovet i Skåne uppgår till runt bostäder grovt räknat. I denna siffra har hänsyn inte tagits till den ackumulerade bristen på bostäder. Kommunernas planerade bostadsbyggande för åren visar på en fortsatt ökning och förväntas uppgå till så mycket som bostäder, varav över hälften utgörs av hyresrätter. Historiskt sett är det dock vanligt att kommunerna överskattar de kommande årens nyproduktion. Det som hindrar bostadsbyggandet i Skåne är enligt kommunerna främst ekonomiska faktorer. Antalet kommuner som i årets enkätsvar anger underskott på bostäder totalt sett ökade från 20 till 22 kommuner. Den upplevda bristen på hyresrättslägenheter är fortfarande akut och aktuell i länet, oavsett om kommunerna uppger brist, balans eller överskott på bostäder. Allmännyttan bygger allt fler lägenheter men säljer också av delar av beståndet. Under 2014 bidrog allmännyttan med ett tillskott på över 700 lägenheter. Gapet mellan utbud och efterfrågan ser ut att fortsätta öka i Skåne, främst p.g.a. oväntat stor befolkningsökning. Det är svårt att sia om hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas framöver då befolknings- och byggprognoserna är något osäkra. För att öka bostadsbyggandet i Skåne måste fler kommuner i länet bli bättre på att utveckla arbetssätt och metoder samt använda de verktyg de redan har till sitt förfogande i arbetet med bostadsförsörjningen. Ett av de viktigaste verktygen är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, som ska upprättas minst en gång varje mandatperiod i enlighet med bostadförsörjningslagen. Enligt svaren i årets enkät är det endast 14 av Skånes 33 kommuner som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Glädjande nog är det ett stort antal kommuner i länet som just nu påbörjar eller är igång med att ta fram nya riktlinjer. Kommunerna bör i sitt arbete även lägga fokus på hur det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas på bästa sätt. Ett väl utvecklat transportsystem är viktigt för Skånes del, för att binda ihop och utjämna skillnader i länets olika delar. Transportsystemet är också viktigt för att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion. På så sätt kan Skånes fulla potential användas till bostads- och sysselsättningstillväxt som går i takt med befolkningsökningen. Med utökade arbetsmarknadsregioner och förbättrade kommunikationer har inte bostadsmarknaden någon tydlig kommungräns. Det krävs därför en ökad samverkan mellan kommunerna men också mellan samtliga berörda aktörer inom länet för att uppnå en förbättrad samsyn kring bostadsfrågorna, vilket i sin tur kan leda till ett ökat bostadsbyggande i Skåne. 8

9 Bostadsmarknadsanalys 2015 Sammanfattning av kommunernas och Länsstyrelsens framtida utmaningar Kommunens utmaningar Utmaning 1: Ha aktuella riktlinjer som sätter bostadskonsumenterna i fokus!! Ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen som strävar mot att uppnå det nationella bostadspolitiska målet om en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Se till att alla samhällsgruppers behov beaktas i den kommunala bostadsplaneringen. Ta inte bara hänsyn till kommuninvånarnas behov i form av antal lägenheter och storlek på boendet i planeringen och byggandet av nya bostäder, utan också till bostadskundens betalningsförmåga. Synliggör hur de föreslagna bostäderna kompletterar det befintliga bostadsbeståndet. Utmaning 2: Se det kommunala bostadsbehovet i ett större geografiskt sammanhang! Lyft blicken och se det kommunala bostadsbehovet i ett större delregionalt sammanhang. Alla kommuner delar såväl bostadsmarknad som arbetsmarknad med sina närmaste grannkommuner. Utmaning 3: Verka för långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden! Sträva mot att synliggöra, vara transparent och ansvara för ett långsiktigt handlande i bostadsförsörjningsarbetet. Detta kan bl.a. ske genom att skapa en fungerande organisation kring bostadsförsörjningsfrågorna inom kommunen, formulera kommunala mål och anta kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen, väga in bostadsfrågorna i den kommunomfattande översiktsplanen, tydliggöra kommunens markpolitik för marknaden genom att anta en markpolicy, införa intresseregister för markanvisningar m.m. Låt riktlinjerna för bostadsförsörjningen utgöra ett underlag i den kommunala översiktsplaneringen och därmed skapa tydliga och långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet. Utmaning 4: Stärk samverkan på alla plan! Dialog och samverkan är centralt i planering för bostadsförsörjningen, såväl internt inom kommunen som externt med andra aktörer som byggherrar, allmännyttan, privata fastighetsägare, entreprenörer, banker, mäklare, konsulter, intresseorganisationer, medborgare m.fl.. Samverkan med grannkommuner och regionala aktörer ger en god bild av de faktorer som kan påverka den egna kommunens bostadsmarknad. Länsstyrelsens utmaningar Att länsstyrelsen tillhandahåller relevanta kunskaps- och planeringsunderlag i syfte att stödja kommunerna i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning och med översiktsplanering. Att länsstyrelsen utvecklar sitt arbete att samordna kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning och med översiktsplanering. Att länsstyrelsen ger tydliga och samlade besked i tidiga skeden. Att länsstyrelsen via bostadsmarknadsanalysen sänder aktuella signaler till regeringen om läget på den skånska bostadsmarknaden. 9

10 Länsstyrelsen Skåne 1. Inledning 1.2 Om rapporten Bostadsmarknadsanalys 2015 Länsstyrelserna har uppdraget att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. 1 I rapporten ska även en uppföljning göras om kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. 2 Likaså ska rapporten redovisa och analysera hur samordningen av bostadsförsörjningsplaneringen hanterats såväl inom som mellan kommuner och regionalt. 3 Det är Boverket som ansvarar för att varje år ta fram den bostadsmarknadsenkät (BME) som skickas ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. Boverket har inför årets utskick sett över enkätens upplägg och innehåll. Länsstyrelsens uppgift är att följa upp och kvalitetssäkra enkätsvaren samt att sammanställa resultatet i en regional bostadsmarknadsanalys (BMA). Analysen överlämnas till Boverket senast den 15 juni. Boverket gör sedan en nationell sammanställning över läget på bostadsmarknaden Sverige. Bostadsmarknadsanalysens innehåll baseras på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten. Det är med andra ord kommunernas egna uppskattningar som ligger till grund för resultaten i enkäten. Det är oftast kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget som deltar i arbetet med att fylla i enkätens sex delar. Då det ännu inte finns ett enhetligt och standardiserat sätt för samtliga kommuner att inhämta information samt att tolka och bedöma kommunens situation, så finns det risk för att bilden av bostadsmarknaden i länet inte blir helt rättvisande. Enkäten utgör dock ett tillräckligt gott underlag för att se trender och förändringar på bostadsmarknaden över tid. Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 I denna förordning finns bestämmelser om regionala bostadsmarknadsanalyser och bestämmelser som kompletterar lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2 Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av kommunernas bostadsförsörjningsansvar, bostadsförsörjningsansvar, och hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 3 lagen om kommunernas hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. 3 Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna, och lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt första stycket. I rapporten ska Boverket även sammanfatta och analysera rapporterna enligt 2. Rapporten ska lämnas till regeringen. Denna förordning träder i kraft den 1 januari SFS (2011:1160): Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. SFS (2000:1383): Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 3. SFS (2011:1160): Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 10

11 Bostadsmarknadsanalys 2015 Rapportens innehåll och läsanvisning Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. I årets analys har extra fokus lagts på att genom faktatexter beskriva de olika förutsättningar som råder på bostadsmarknaden i Skåne och i de 33 kommunerna. Rapporten inleds med en sammanfattning samt med översiktlig information om bostadsmarknaden i Skåne i årets Bostadsmarknadsbarometer 2014 (kapitel 1). Därefter följer en kort redovisning av Skånes befolkningsutveckling (kapitel 2) och hur arbetsmarknaden ser ut idag (kapitel 3). En genomgång sker sedan av de grupper som behöver uppmärksammas särskilt vad gäller tillgång till bostäder (kapitel 4). Efter det presenteras information om bostadsbyggandet 2014 och hur bostadsbyggandet kommer att se ut de närmaste två åren (kapitel 5). Rapporten beskriver sedan ett antal aktörer på bostadsmarknaden, med fördjupningar kring kommunens roll och verktyg och länsstyrelsens uppdrag inom bostadsförsörjningsområdet. Här ges också en återrapportering till Boverket och Regeringen enligt uppdrag i lag och förordning. Sedan presenteras en översiktlig bild av den nya regeringens initiativ för att lösa bostadsbristen i Sverige (kapitel 6). Rapporten avslutas med faktatexter om bostadsmarknaderna i Skånes 33 kommuner (kapitel 7). Genom rapporten redovisas och analyseras tydliga trender, tendenser och eventuella problem inom området. Varje kapitel ska kunna läsas fristående, vilket innebär att vissa uppgifter därför kan återkomma i flera kapitel. Bostadsmarknadsanalysen som inspiration och underlag Rapporten vänder sig till såväl Boverket och regeringen som till olika berörda aktörer t.ex. kommuner, kommunala bostadsbolag, byggföretag med flera som är intresserade av och kan påverka bostadsmarknadens utveckling i Skåne. Svaren i enkäten brukar även efterfrågas av forskare, högskolor och universitet, bransch- och intresseorganisationer samt av media. Boverket och Länsstyrelsens förhoppning är att enkäten och rapporten ska sätta fokus på viktiga frågor inom området och utgöra en inspiration och ett underlag för olika kommunala diskussioner och dokument t.ex. riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner. Se enkäten och bostadsmarknadsanalysen som en möjlighet och ett inspel i bostadsdebatten! Bostadsmarknadsenkäten! och bostadsmarknadsanalysen kan bl.a. utgöra: En möjlighet att få ett regionalt perspektiv på bostadsfrågorna. Ett tillfälle att få en samlad bild av läget i kommunen och kunna jämföra med andra kommuner. En möjlighet för kommunerna att samla förvaltningarna kring en gemensam tvärsektoriell fråga. Ett tillfälle för kommunerna att träffa Länsstyrelsen och prata bostadsfrågor och tvärtom. Målsättningen är även att rapporten ska utgöra en utgångspunkt för en regional diskussion bland alla berörda aktörer kring hur en långsiktigt hållbar utveckling på bostadsmarknaden i Skåne kan uppnås. 11

12 Länsstyrelsen Skåne 1.3 Bostadsmarknadsbarometer för Skåne december 2014 Demografiska indikatorer Befolkningsmängd Skånes befolkning ökade under 2014 till personer. Befolkningsökningen under året uppgick till personer, vilket kan jämföras med år 2013 då Skånes befolkning ökade med personer. Födelsenetto Av Skånes befolkningsökning 2014 utgjordes av ett födelseöverskott ( födda och döda), jämfört med 2013 då födelsenettot uppgick till personer. 4. SCB (2015): Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik. ( och ). 5. Tillväxtanalys (2015): www. tillvaxtanalys.se/sv/statistik/ nystartade-foretag/nystartadeforetag/ nystartadeforetag-fjarde-kvartalet-2014.html ( ). 6. Örestat (2015): oresundsdatabasen-svensk. ( ). 7. Örestat (2015): oresundsdatabasen-svensk. ( ). 8. SCB (2015): Statistikdatabasen: Arbetsmarknad > Lönestrukturstatistik. ( ). 9. Medlingsinstitutet (2015): se/files/pdf-er/konjloner/mar2015/ Preldefmars2015.pdf. ( ). 10. Medlingsinstitutet (2014): www. mi.se/lonestatistik/. ( ) 11. Regionfakta (2015): www. regionfakta.com/skane-lan/ Utbildning/Utbildningsniva-befolkningen ar/. ( och ). 12. Bostadmarknadsenkät Flyttnetto Arbetsmarknadsindikatorer 2014 Nystartade företag Sysselsättningsgrad Arbetslöshetsgrad Genomsnittslön/medellön Lönepåslag Utbildningsnivå Konsumentindikatorer 2014 Bostadsbehov/ bostadsefterfrågan Totalt flyttnetto i Skåne år 2014 låg på personer. Av dessa utgjorde ett flyttnetto mot andra delar av Sverige medan personer utgjordes av ett flyttnetto gentemot länder utanför Sverige. År 2013 låg flyttnettot på personer (inrikes flyttnetto personer och utrikes flyttnettot personer). Antalet nystartade företag i Skåne 2014 var stycken, vilket var något högre än år 2013 då motsvarande siffra låg på stycken (39 färre). 5 Skåne hade en sysselsättningsgrad på 72,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder fjärde kvartalet 2014, vilket kan jämföras med 72,8 procent fjärde kvartalet Skåne hade en arbetslöshet på 9,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder fjärde kvartalet 2014, vilket kan jämföras med 9,6 procent fjärde kvartalet I Sverige låg den genomsnittliga månadslönen på kronor per månad 2013, vilket kan jämföras med kr Den genomsnittliga löneökningen för 2014 uppskattas till cirka 2,8-2,9 procent 9, vilket är en liten ökning jämfört med 2013 då löneökningen låg på 2,6 procent. 10 Av Skånes befolkning mellan år har nästan 21 procent en 3-årig gymnasieutbildning och över en fjärdedel, 25,2 procent, en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Skåne ligger 2014 strax under riksgenomsnittet vad gäller gymnasial utbildningsnivå, men något högre vad gäller eftergymnasial utbildningsnivå. Jämfört med motsvarande siffror för 2013 syns en liten ökning inom båda grupperna. 11 I BME 2015 bedömer 22 kommuner i Skåne att det råder underskott på bostäder totalt sett i kommunen (detta är en självskattning). Det är en ökning med 2 kommuner sedan föregående år. Nästan samtliga kommuner, 32 av 33, uppger att det främst är små hyresrätter i storleken 1-3 rok som efterfrågas

13 Bostadsmarknadsanalys 2015 Trångboddhet Indikatorer för bostadsbyggandet 2014 (SCB ) Av de intervjuade männen och kvinnorna i Folkhälsorapporten för Skåne 2013 uppger cirka 3 procent att de är trångbodda. Andelen hushåll med trångboddhet är högst i den yngsta åldergruppen (18-34 år) och lägst i den äldsta åldersgruppen (65-80 år). I gruppen år syns en tydlig minskad upplevd trångboddhet från 2004 till 2008, men sedan sker en ökning igen fram till Övriga åldersgrupper har ett konstant lågt procenttal. 13 Hemlöshet Hemlösheten i Skåne uppgick till personer i Socialstyrelsens senaste nationella kartläggning Rapporter och media ger efter 2011 olika nya bilder kring utvecklingen av antalet hemlösa i Skåne. En ny kartläggning av hemlösheten i Sveriges kommuner av Socialstyrelsen kommer inte ske det närmaste året. Marknadsindikatorer 2014 Konjunktur BNP-tillväxten i Sverige år 2014 blev högre än väntat. Jämfört med 2013 ökade BNP med 2,1 procent. Motsvarande siffra för föregående år var 1,5 procent. 15 Räntor Såväl reporäntan (ca -0,25 procent) 16 som tremånadersräntorna (ca 2,2 procent) och femårsräntan (ca 2,7 procent) ligger mycket lågt och sjönk ytterligare under 2014 jämfört med räntenivåerna Byggkostnader Bostadspriser Byggkostnaden/bostadsarea för nybyggda ordinära gruppbyggda småhus har ökat i Stor-Malmö från kr (2012) till kr (2013). Byggkostnaden/bostadsarea för nybyggda ordinära flerbostadshus har också ökat i Stor-Malmö från kr (2012) till kr (2013). 18 Priserna på bostadsrätter i Stor-Malmö ökade med 9 procent 2014 och hade ett medelpris på kr/ kvm. Priserna på villor i Stor-Malmö ökade med 2 procent under 2014 och hade ett medelpris på kr. Jämfört med Stockholms- och Göteborgsområdet är prisutvecklingen i Stor-Malmö svag. 19 Antal beviljade bygglov Antalet beviljade bygglov i Skåne uppgick 2013 till totalt 723 stycken, varav 659 var för bostadshus och 64 för fritidshus. Motsvarande siffror för 2013 var totalt 602 beviljade bygglov varav 540 var för bostadshus 62 för fritidshus Region Skåne (2013): Folkhälsorapport Socialstyrelsen (2011): Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Ekonomifakta (2015): www. ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/ Tillvaxt/. ( och ). 16. Ekonomifakta (2015): www. ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/ Finansiell-utveckling/Styrrantan/ ( ). 17. SEB (2015): seb.se/privat/lana/ bolan-och-rantor/bolanerantor/ rantehistorik-bolan. ( ). 18. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse ( ) 19. Svensk Mäklarstatistik (2015): ( ) 20. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) 21. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) 22. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) 23. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) Ny bebyggelse Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus i Skåne uppgick under 2014 till totalt 4 631, varav var i flerbostadshus och var småhus. Motsvarande siffror för 2013 var totalt 3 913, varav var i flerbostadshus och var småhus. 21 Tillskott i det befintliga flerbostadsbeståndet genom ombyggnad Minskning av antalet lägenheter genom rivning Under 2014 tillkom 280 lägenheter i Skåne genom ombyggnad inom flerbostadshusbeståndet, vilket är 202 fler än 2013 då 78 lägenheter tillkom på detta sätt. Det är framför allt hyresrätter som tillkommit. Det är en markant ökning som skett mellan de två åren, men det är fortfarande tal om förhållandevis få lägenheter. 22 Under 2014 minskades inte flerbostadsbeståndet i Skåne genom rivning revs däremot 60 lägenheter (hyresrätter)

14 Länsstyrelsen Skåne 2. Demografi Vem bor i länet, vem flyttar in och vem flyttar ut? 2. Demografi 14

15 Bostadsmarknadsanalys Skånes befolkning fortsätter öka Antal Figur 2.1: Befolkningsökningen i Skåne Källa: SCB Skånes befolkning ökade med individer Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till personer, vilket innebär en ökning med personer jämfört med december Enligt SCB:s prognos kommer Sveriges befolkning att öka till runt 10 miljoner invånare år För Skånes del innebär det en genomsnittlig befolkningsökning på cirka invånare per år. Under 2014 ökade befolkningen i Skåne med invånare och uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till sammanlagt personer (figur 2.1). Befolkningsökningen 2014 var betydligt större än året dessförinnan. Procentuellt sett ökade Skånes befolkning med Figur 2.2 Förändring av folkmängden i Skåne (SCB) Höganäs Båstad Helsgingborg Landskrona Ängelholm Åstorp Bjuv Svalöv Klippan Eslöv Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Vellinge Kävlinge Malmö Årtal Örkelljunga Svedala Trelleborg Perstorp Höör Skurup Hässleholm Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Hörby Sjöbo Ystad 1,2 procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet (figur 2.2 och Båstad 2.3 i marginalen). Den största ökningen hade Malmö med Örkelljunga personer, därefter kom Helsingborg med Ängelholm personer och Lund Höganäs med nya invånare. Endast en kommun hade en befolkningsminskning 2014 och det var Simrishamns kommun. Perstorp Åstorp Av Skånes befolkningsökning 2014 berodde på födelseöverskott ( födda och döda), på flyttnetto gentemot Svalöv Höör Landskrona länder utanför Sverige ( inflyttade och utflyttade) och Eslöv Hörby på flyttnetto mot andra delar av Sverige Kävlinge ( inflyttade och Lund utflyttade). Lomma Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Figur 2.2 Förändring av folkmängden i Skåne (SCB) Höganäs Simrishamn Båstad Helsgingborg Landskrona Ängelholm Bromölla Åstorp Bjuv Svalöv Klippan Eslöv Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Vellinge Kävlinge Malmö Örkelljunga Svedala Trelleborg Perstorp Höör Skurup Hässleholm Hörby Sjöbo Ystad Procent 1,7-2,0 1,3-1,6 0,9-1,2 0,5-0,8-0,2-0,4 Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Simrishamn Bromölla Figur 2.2: Förändring av folkmängden i Skånes kommuner i procent Källa: (SCB) Figur 2.3 Förändring av folkmängden i Skåne under 25 år (SCB) Höganäs Båstad Helsgingborg Ängelholm Figur 2.3 Förändring av folkmängden i Skåne under 25 år (SCB) Helsgingborg Burlöv Vellinge Bjuv Malmö Klippan Staffanstorp 24. SCB (2015): Statistikdatabasen - Befolkningsstatistik ( ) Svedala Trelleborg Skurup Hässleholm Sjöbo Ystad Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Vellinge Åstorp Bjuv Malmö Svalöv Örkelljunga Klippan Svedala Trelleborg Perstorp Landskrona Eslöv Kävlinge Lund Lomma Burlöv Staffanstorp Höör Skurup Hässleholm Hörby Sjöbo Ystad Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Simrishamn Figur 2.3: Förändring av folkmängden i Skånes kommuner i procent Källa: (SCB) Simrishamn Bromölla Procent 30,1-35,3 20,1-29,9 10,1-19,9 0,1-10,0-8,6-0,0 Bromölla 15 Procent 1,7-2,0 1,3-1,6 0,9-1,2 0,5-0,8-0,2-0,4 Procent 30,1-35,3 20,1-29,9 10,1-19,9 0,1-10,0-8,6-0,0

16 Länsstyrelsen Skåne 2. Demografi Läs mer Flyttstudie Skåne En analys av inomregionala, inrikes och utrikes flyttare i Skåne län. Region Skåne (2015) 2.2 Skåne har en tilltagande total nettoinflyttning Den inrikes nettoinflyttningen till Skåne ökade Skåne hade 2014 en inrikes nettoinflyttning på personer. Inflyttningen till Skåne från övriga riket ( personer) var med andra ord större än utflyttningen ( personer). Detta kan jämföras med 2013 då nettoinflyttningen låg på ( inrikes inflyttningar och inrikes utflyttningar). 25 Dessa nivåer varierar från år till år. Variationerna kan bland annat bero på hur många personer det finns i de mest flyttbenägna åldrarna år (figur 2.4), tillgången på utbildningsplatser samt läget på arbets- och bostadsmarknaden. Den inrikes nettoinflyttningen till Skåne har varit förhållandevis liten de senaste åren. Detta beror framförallt på att utflyttningen till andra län ökat och inflyttningen minskat något. Förklaringen till detta kan vara svårigheten att hitta arbete och bostad i länet. (figur 2.5) Antal Ålder Figur 2.6 Inrikes och utrikes inflyttares åldersstruktur i genomsnitt Figur 2.4: Inrikes och utrikes inflyttares åldersstruktur i genomsnitt (SCB) Källa: (SCB) 25. SCB (2015): Statistikdatabasen - Befolkningsstatistik ( ) Figur 2.5 Nettoflyttningar medelvärden (SCB, bearbetat av Region Skåne) Båstad Flyttning till/från övriga Sverige Ängelholm Örkelljunga Östra Höganäs Göinge Flyttning till/från övriga Sverige Hässleholm Perstorp Åstorp Bromölla Klippan Helsgingborg Bjuv Båstad Osby Svalöv Höör Kristianstad Landskrona Örkelljunga Ängelholm Östra Höganäs Eslöv Hörby Göinge Kävlinge Hässleholm Perstorp Lund Åstorp Lomma Burlöv Staffanstorp Bromölla Klippan Bjuv Sjöbo Helsgingborg Malmö Svedala Tomelilla Simrishamn Svalöv Höör Skurup Ystad Kristianstad Vellinge Landskrona Trelleborg Figur 2.5 Nettoflyttningar medelvärden (SCB, bearbetat av Region Skåne) 1340 Utrikes inflyttare Inrikes inflyttare 1930 Eslöv Kävlinge Lund Lomma Burlöv Staffanstorp Hörby Flyttning till/från utlandet Malmö Tomelilla kommun i Sydvästra Svedala Skåne). Simrishamn Källa: SCB, bearbetat av Region Skurup Skåne, Ystad därefter av Länsstyrelsen Skåne Vellinge Trelleborg Figur 2.5: Nettoflyttningar medelvärden Sjöbo (Perstorps kommun ingår sedan år 2014 i Nordvästra Skåne och Skurups Begrepp Nettoflyttning Flyttning till/från utlandet Antalet inflyttade minus utflyttade. Vid nettoinflyttning är inflyttningen större än utflyttningen och motsvarande är utflyttningen större än inflyttningen vid nettoutflyttning. Nettoflyttningar kan delas in i inrikes nettoflyttningar inom Sverige och utrikes nettoflyttningar som avser flyttrelationen med utlandet. Naturlig folkökning eller folkminskning Födda minus döda Osby Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne 16

17 Bostadsmarknadsanalys 2015 Den utrikes nettoinflyttningen till Skåne ökade Skåne hade en utrikes nettoinflyttning år 2014 på personer (inflyttade från utlandet och utflyttade till utlandet 9 868), vilket kan jämföras med personer 2013 (inflyttade från utlandet och utflyttade till utlandet ). 26 Invandrarna är den grupp som under de senaste åren stått för den största delen av Skånes folkökning. Framtida förändringar i migrationen är svåra att förutse då de påverkas av oro, krig och ekonomiska förhållanden i olika delar av världen. Även den svenska migrationspolitiken är avgörande för hur många som tillåts invandra till Sverige. (figur 2.5) Antal personer Från Danmark till Skåne Från Skåne till Danmark 2.3 Ålderstrukturen förändras markant Enligt Skånes befolkningsprognos år kommer Skånes åldersstruktur förändras ganska markant. Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern förväntas tillta till följd av det ökade barnafödandet. De stora barnkullarna som föddes i slutet av 1990 lämnar gymnasieåldern och går vidare till högre studier, arbete och till att bilda familj. Antalet personer i arbetsför ålder år förväntas öka delvis på grund av inflyttningen till länet. Gruppen som är äldre mellan år förväntas också öka med nästan 20 procent fram till år Fler lever allt längre, vilket gör att även gruppen som är 80 år eller äldre ökar i antal. 28 (figur 2.7) Läs mer Skånes befolkningsprognos år Region Skåne (2014) Figur 2.6: Flyttningar mellan Skåne och Danmark Källa: Örestat Under 2000-talet har den utrikes nettoinflyttningen till Skåne främst förklarats med anhöriginvandring i kombination med en ökad invandring från Danmark. Efter invigningen av Öresundsbron år 2000 fram till år 2006 sexdubblades invandringen från Danmark till Skåne. Under de senaste sju åren har nivån successivt sjunkit, även om invandringen från Danmark fortfarande är stor (figur 2.6). En anledning till den ökade och sjunkande invandringen var bostadspriserna i Köpenhamnsområdet i kombination med bra och billiga bostäder inom pendlingsavstånd på den skånska sidan av Öresund. Flyttningarna över sundet kommer troligtvis att hålla i sig även i framtiden och utgöra en betydande del av Skånes flyttutbyte med utlandet Figur 2.7: Befolkningens åldersstruktur i Sverige 1960 och 2013 samt prognos år Källa: SCB 26. SCB (2014): Statistikdatabasen - Befolkningsstatistik 27. Region Skåne (2013): Skånes befolkningsprognos Bilaga Antaganden 28. Region Skåne (2014): Skånes befolkningsprognos

18 Länsstyrelsen Skåne 3. Arbetsmarknad Hur påverkas bostadsmarknaden av arbetsmarknaden och tvärtom? 3. Arbetsmarknad 18

19 Bostadsmarknadsanalys Tillgång på bostäder är en förutsättning för företagsetableringar, arbetstillfällen, tillväxt och medborgarnas välfärd Skåne är en viktig tillväxtregion i Sverige Skåne är en av Sveriges tre viktigast tillväxtregioner. Näringslivet är väletablerat med goda förutsättningar att utvecklas ytterligare. Att kunna tillfredsställa människors och företags behov av bra bostäder är en grundförutsättning för Skånes tillväxt och medborgarnas välfärd. För att Skånes attraktionskraft ska kunna upprätthållas och öka, behövs en väl fungerande bostadsmarknad som stödjer länets långsiktiga utveckling. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att bristen på bostäder inte hämmar företagens möjlighet att etablera sig i länet och att rekrytera rätt personal, eller för den delen studenters (d.v.s. vår framtida arbetskrafts) möjlighet att finna en bostad i länets universitets- och högskoleorter. Tillväxt sker i stort sett i hela länet men förvärvsfrekvensen är låg Skåne är en region som växer, både vad gäller befolkning och arbetstillfällen. Tillväxten sker i stort sett i hela länet. Arbetsgivarna är optimistiska inför framtiden, trots att osäkerheten kring utvecklingen är fortsatt stor. Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger länet en betydande fördel, då en stor andel av invånarna befinner sig i de förvärvsarbetande åldrarna år. Den skånska arbetsmarknaden är dock dålig på att använda den potential som finns i arbetskraften, vilket förvärvsfrekvensen i Skåne visar - 72,1 procent jämfört med riket 77,1 procent (2013). 29 Trots att antalet sysselsatta i Skåne har ökat det senaste decenniet har sysselsättningsgraden förblivit låg. En förklaring till detta är att befolkningsmängden ökat betydligt snabbare än antalet arbeten. Orsaken till att arbetslösheten ökat är bland annat att lågutbildade ungdomar inte får jobb och att arbetskraft med utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Långvarig arbetslöshet och tidig förtidspensionering är två viktiga faktorer som påverkar andelen förvärvsarbetande. Den som saknar fast anställning bedöms hårdare såväl som blivande hyresgäst som vid en kreditprövning inför ett husköp. Faktorer som rör sysselsättningsgraden i länet och invånarnas ojämnställda ekonomiska förutsättningar kommer att påverka efterfrågan på bostäder i länet nu och i framtiden, likaså vad som efterfrågas och var i Skåne. Frågor om ekonomi påverkar möjligheten att efterfråga, behålla och byta bostad Att kunna efterfråga, behålla och byta bostad är för de flesta hushåll en fråga om ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har under senare år medfört att många människor fått det bättre, samtidigt som inkomstklyftorna i samhället vuxit. Bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika ekonomiska faktorer där betalningsförmåga, betalningsvilja, boendekostnad, möjlighet att få bolån, amorteringskrav och reavinstskatt är några som påverkar bostadssökande, bostadsägare och de som vill byta bostad. 29. Örestat (2015): ( ). Läs mer Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad Nima Sanandaji Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen (2013) 19

20 Länsstyrelsen Skåne 3. Arbetsmarknad stationsnära läge Länsstyrelsen i Skåne / Skånetrafiken / Region Skåne / Trafikverket Läs mer Stationsnära läge med Vägledning. Länsstyrelsen Skåne (2010) God tillgänglighet ger möjlighet till pendling och distansarbete God tillgänglighet kopplas ofta ihop med en regions eller kommuns attraktivitet och tillväxt. Tillgänglighet innebär möjligheter att på olika sätt överbrygga geografiska avstånd. Såväl transportinfrastruktur, som lokaliserings-/bebyggelsestruktur och användning av informationsteknologi berörs. Ett väl utvecklat transportsystem är viktigt för Skånes del, för att binda ihop och utjämna skillnader i länets olika delar. Transportsystemet är också viktigt för att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion. På så sätt kan Skånes fulla potential användas till bostads- och sysselsättningstillväxt som går i takt med befolkningstillväxten. Kollektivtrafiken binder ihop Skånes bostadsmarknad och arbetsmarknad Skånes arbetsmarknad är idag huvudsakligen indelad i tre arbetsmarknadsregioner, d.v.s. Malmö-Lund-Helsingborg, Kristianstad- Hässleholm och Osby-Älmhult. Det finns även en stor potential i arbetsmarknaden Malmö-Köpenhamn. Förutsättningarna är bra för att kollektivtrafikförsörja stora delar av länet, bland annat med utgångspunkt i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen. Redan idag finns möjlighet - mer eller mindre utvecklad - att pendla mellan Skånes kommuner, vilket ger skåningarna en flexibilitet i valet av bostadsort, studieort och arbetsort. (figur 3.1) Kollektivtrafikförsörjningen måste stärkas ytterligare Pendlingsmöjligheterna i länet är goda men det finns ett utvecklingsbehov vad gäller såväl underhåll av järnvägen som trängseleffekter, tidturtäthet och möjlighet till pendling på obekväma arbetstider. För att gynna ett ökat bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt behöver kollektivtrafiken inom men även till och från Skåne byggas ut ytterligare. Bebyggelsen måste förtätas i kollektivtrafiknära lägen För att minska det ökande trycket på vägnäten kan befintliga stadsstrukturer förtätas och integrerade stadsmiljöer byggas i kollektivtrafiknära lägen. Denna strategi ökar inte bara skåningarnas pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik (vilket minskar koldioxidutsläppen p.g.a. minskad bilköring), den minskar också utspridningen av bebyggelse utanför tätorterna, vilket gynnar hushållningen Figur Arbetsmarknadsregioner i Skåne samt huvudsakliga pendlingsstråk 2013 (Region Skåne, bearbetad av Länsstyrelsen Skåne) Höganäs Danmark Hallands- & med Sveriges och Europas bästa jordbruksmark. Figur Båstad Kronobergs län Arbetsmarknadsregioner i Skåne samt huvudsakliga Osby pendlingsstråk 2013 (Region Skåne, bearbetad av Länsstyrelsen Skåne) Helsgingborg Danmark Landskrona Ängelholm Örkelljunga Hallands- & Båstad Kronobergs län Ängelholm Perstorp Höganäs Åstorp Klippan Åstorp Bjuv Helsgingborg Bjuv Danmark Svalöv Kävlinge Lomma Malmö Burlöv Danmark Lund Staffanstorp Malmö Höör Svalöv Klippan Höör Landskrona Eslöv Kävlinge Eslöv Hörby Lomma Burlöv Lund Staffanstorp Svedala Vellinge Hässleholm Örkelljunga Perstorp Hässleholm Hörby Sjöbo Älmhult Östra Osby Göinge Tomelilla Simrishamn Svedala Sjöbo Ystad Skurup Trelleborg Tomelilla Simrishamn Ystad Älmhult Bromölla Bromölla Sölvesborg Sölvesborg Ett väl utvecklat bredband gör hela Skåne till en attraktiv bostads- och arbetsmarknad Tillgång till bredband är viktigt för såväl boende som företagare i Skåne, lika viktigt som väg- och elnät. Ett snabbt bredbandsnät är en central faktor för att kunna utveckla hela länet. Med ett väl utbyggt bredbandsnät i Skåne ökar möjligheterna att arbeta på distans hemifrån, vilket även minskar mängden arbetsrelaterade resor. Bredband öppnar också upp för att på ett enklare sätt kunna bo, arbeta och driva företag i delar av Skåne där kollektivtrafikförsörjning i dagsläget inte är så god och där bostadspriserna är lägre än i de större städerna. Östra Göinge Kristianstad Kristianstad Pendling Pendling Arbetsmarknadsregioner Älmhult Kristianstad-Hässleholm Älmhult Malmö-Lund- Helsingborg Arbetsmarknadsregioner Kristianstad-Hässleholm Malmö-Lund- Helsingborg Skurup Figur Vellinge 3.1: Arbetsmarknadsregioner i Skåne samt huvudsakliga pendlingsstråk 2013 (Region Skåne, bearbetad av Länsstyrelsen Trelleborg Skåne) 20

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Gitana Grikainiene Från:

Gitana Grikainiene Från: Gitana Grikainiene Från: Kommunstyrelsen Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2016-2025 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2016-06-05 Skånes befolkningsprognos 2016-08-22 1 FÖRORD Region Skåne har

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år Skånes befolkningsprognos 2016 2025 1 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING SAMHÄLLSANALYS F OT O: LEI F J OHANS S ON SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 2 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 1 F OTO : N EW S Ø RES U N D - JO H A N W ES S M A N N EW S Ø RES U N D ( CC BY 3. 0) AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Skåne fortsätter att växa

Skåne fortsätter att växa TemaBLAD: Markanvändning Skåne fortsätter att växa Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Markanvändning Skåne fortsätter att växa Maj 2013 Analyser: Joakim Skanby, Therese Andersson & My-Linda Lorentsson Kartlayout:

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006

Bostadsmarknadsanalys 2006 Bostadsmarknadsanalys 2006 för Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Birgitta Wadkvist Tel: 040 25 26 89 bostadssakkunnig Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Bostadsmarknadsanalys

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet med bedömning av vilka konsekvenser det redovisade byggandet kan medföra för den skånska bostadsmarknaden

Uppföljning av bostadsbyggandet med bedömning av vilka konsekvenser det redovisade byggandet kan medföra för den skånska bostadsmarknaden Uppföljning av bostadsbyggandet 215 - med bedömning av vilka konsekvenser det redovisade byggandet kan medföra för den skånska bostadsmarknaden Regleringsbrevsuppdrag 48, 215 1 Titel: Uppföljning av bostadsbyggandet

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013. Öppna dörrar till bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013. Öppna dörrar till bostadsmarknaden Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013 Öppna dörrar till bostadsmarknaden Länsstyrelsen Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013 Öppna dörrar till bostadsmarknaden Utgiven av: Styrgrupp: Länsstyrelsen

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Arbetsförmedlingen presenterar statistik för augusti 2017

Arbetsförmedlingen presenterar statistik för augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Skåne län Malmö, 11 september 2017 Anna Hansen Arbetsförmedlingen presenterar statistik för augusti 2017 Den Svenska ekonomin går på högtryck och fortsätter att vara en av de snabbast växande

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV. Samverkan Skåne Sydväst Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning i SSSV 2008 SSSV Samverkan Skåne Sydväst A P R I L 2008 1 Författare: Anna Bjärenlöv, stadskontoret Malmö Stad, Daniel Svärd, kommunledningsstaben, Lunds Kommun

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Skåne län 2007

Bostadsmarknadsanalys Skåne län 2007 Bostadsmarknadsanalys Skåne län 2007 Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Hanna Björklund Birgitta Wadkvist Bostadshandläggare Bostadssakkunnig Tel: 040-25 24 88 Tel: 040-25 26 89 hanna.bjorklund@m.lst.se

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer Stödet trädde i kraft den 15 november. 2017 finns 300 miljoner kr att fördela.

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Titel: Utgiven av: Författare: Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Emma Norrhede Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-5546 Jens.nilson@lund.se, 46-5869 (9) Inledning Lund står sig relativt väl i den lågkonjunktur som drabbat Sverige. Lunds attraktivitet som studie-, boende- och arbetsort

Läs mer