Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne"

Transkript

1 Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne

2 Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Elisabet Weber (länsarkitekt), Gunvor Landqvist (chef enheten för social hållbarhet), Peter Cavala (samhällsbyggnadsdirektör) Författare: Stina Westlin, enheten för samhällplanering Copyright: Länsstyrelsen Skåne Diarienummer: ISBN: Rapportnummer: 2015:21 Layout: Stina Westlin Tryck: Länsstyrelsen Skåne Utgivningsår: upplaga 1 webbversion Omslagsbild: Mats Runvall Foto: Stina Westlin Nyckelord: Bostadsmarknad

3 Bostadsmarknadsanalys för Skåne fönster till bostadsmarknaden i Skåne

4

5 Förord Skåne är en av Sveriges tre viktigaste tillväxtregioner. Näringslivet är väletablerat med goda förutsättningar att utvecklas ytterligare. Att kunna tillfredsställa invånarnas behov av bra bostäder är en grundförutsättning för Skånes tillväxt och medborgarnas välfärd. Skånes bostadsmarknad har under de senaste tio åren präglats av brist på vissa typer av bostäder i vissa lägen. Det saknas små hyresrätter i stort sett samtliga kommuner i Skåne. I de större städerna efterfrågas alla typer av bostäder men framförallt i attraktiva lägen. Skånes befolkning förväntas öka med runt invånare fram till 2023, d.v.s. en ökning med i genomsnitt cirka individer per år. De som flyttar till Skåne är främst unga vuxna och nysvenskar. För att möta bostadsbehovet behöver det tillföras ytterligare bostäder per år till Skånes bostadsbestånd. I denna siffra har inte behovet utifrån den ackumulerade bostadsbristen räknats in. Under 2014 byggdes cirka bostäder, vilket är betydligt fler än tidigare år, men inte tillräckligt för att täcka behovet hos den ökande befolkningen. Det är många olika faktorer som ligger till grund för den bostadsmarknad vi har idag. Enligt de skånska kommunerna är det främst ekonomiska förutsättningar och marknaden som är orsaken till att det inte byggs mer. Alla skåningar har inte heller betalningsförmåga för att kunna efterfråga det nybyggda. Flyttkedjorna är det som skapar möjlighet att frigöra de billiga bostäderna. En god rörlighet på bostadsmarknaden är viktig för att de unga vuxna och de socioekonomiskt svaga grupperna ska kunna få tillgång till en egen bostad. Syftet med denna rapport är att ge en aktuell bild av läget på bostadsmarknaden i Skåne, men också att belysa bredden på bostadsproblematiken. En av de viktigaste slutsatserna är att det inte finns en quick fix eller universallösning på bostadsbristen, då förutsättningarna i Sveriges och i Skånes olika hörn skiljer sig väsentligt åt från varandra. Frågan är såväl strukturell som platsspecifik. Utmaningen för kommunerna är att utveckla samarbetet internt och externt kring bostadsfrågorna. Vi vill rikta ett varmt tack till Skånes samtliga 33 kommuner som besvarat årets bostadsmarknadsenkät, deltagit vid telefonintervjuer och tagit emot oss vid de kommunbesök som genomförts under hösten 2014 och våren Uppgifterna i rapporten bygger på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten (statens enkät om bostadsförsörjningsplanering) och utgör en självskattning. Länsstyrelsens roll är att se till att alla kommuner svarar på enkäten samt att sammanställa resultatet i en rapport. Bakgrundsfakta bygger även på statistik från framförallt Statistiska centralbyrån. Vi hoppas att Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 ska ge kommunerna i Skåne inspiration att aktivt arbeta vidare med bostadsfrågor och planering, att utveckla sitt arbete med riktlinjer för bostadsförsörjningen samt att se kommunen som en del i en större region. Vi hoppas också att rapporten ska bidra till fortsatta konstruktiva samtal mellan alla parter, samtal som leder fram till kreativa förslag på vad som kan göras för att få en fungerande bostadsmarknad i Skåne län. Skåne i juni 2015 Margareta Pålsson Landshövding i Skåne län Elisabet Weber Länsarkitekt i Skåne län

6 Länsstyrelsen Skåne Innehållsförteckning FÖRORD Inledning Bostadsmarknadsanalys för Skåne Sammanfattning Om rapporten Bostadsmarknadsbarometer för Skåne december Demografi Vem bor i länet, vem flyttar in och vem flyttar ut? 2.1 Skånes befolkning fortsätter öka Skåne har en tilltagande total nettoflyttning Åldersstrukturen förändras markant Arbetsmarknad Hur påverkas bostadsmarknaden av arbetsmarknaden och tvärtom? 3.1 Tillgång på bostäder är en förutsättning för företagsetableringar, arbetstillfällen, tillväxt och medborgarnas välfärd God tillgänglighet ger möjlighet till pendling och distansarbete Bostadsmarknad Hur ser bostadsmarknaden ut i Skåne och för olika grupper? 4.1 Ännu ingen ljusning på bostadsmarknaden i Skåne Kommuner med underskott på bostäder ökar även i år Underskottet på bostäder drabbar många Unga vuxna och studenter vill ha bostad nu Nyanlända personer har svårt att få ett eget boende Alltför många hemlösa trots insatser Sämre bostadsläge för personer med funktionsnedsättning En mångfald av boendeformer behövs för den åldrande befolkningen Kommunerna planerar bygga fler hyresrätter Allmännyttans roll allt viktigare Verkstad Vem gör vad på bostadsmarknaden? 6.1 Många berörda aktörer på bostadsmarknaden Kommunerna - Har planmonopolet och verktygen Länsstyrelsen - Ger råd, information och tar fram underlag Regeringen - Stiumulerar bostadsbyggandet fönster till bostadsmarknaden i Skåne Fakta om de 33 Skånska kommunernas bostadsmarknader 7.1 Kommunala faktatexter Referenser Referenser Bilagor Tabell över befolkningsutvecklingen per kommun Tabell över bostadsmarknadsläget per kommun Tabell över bostadsbyggandet per kommun Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar Bostadsbyggande Vad byggs och vad behöver byggas i Skåne? 5.1 Det befintliga bostadsbeståndet måste nyttjas bättre Bostadsbyggandet ökade men inte tillräckligt Stor skillnad mellan förväntat och faktiskt byggande Ekonomiska faktorer hindrar skånskt bostadsbyggande Kommunerna ser ett brett behov av bostäder

7 Bostadsmarknadsanalys Inledning Bostadsmarknadsanalys för Skåne

8 Länsstyrelsen Skåne 1. Inledning 1.1 Sammanfattning Bostadsmarknadsläget i Skåne 2014 (BME 2015) En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Skåne såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Länets befolkning fortsätter växa och ökade med personer under Jämfört med befolkningsökningen 2013 är det en ökning med 35 procent. Den beror till stor del på en tilltagande invandring. Enligt den regionala befolkningsprognosen når den årliga befolkningsökningen sin kulmen 2016, för att sedan successivt avta fram till SCB:s nationella prognos pekar dock på en fortsatt tilltagande befolkningsökning de kommande åren. I genomsnitt kan Skåne förvänta sig en befolkningsökning med drygt nya invånare per år, där cirka hälften kommer från andra länder. Länet står inför ett antal demografiska utmaningar som innebär framförallt stora grupper unga vuxna och äldre. Det behövs ett fortsatt fokus på unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Likaså på att öka antelet tillgängliga bostäder för de äldre. Bostadssituationen för gruppen nysvenskar kräver också särskilt fokus. Den pågående urbaniseringen påverkar bostadsförsörjningen i Skånes kommuner på olika sätt, då befolkningsutvecklingen kommer att se olika ut för kommunerna beroende på var de ligger geografiskt - nära en storstad, universitetsstad, goda kommunikationer eller inte. I Skåne är det framförallt länets tre största städer Malmö, Lund och Helsingborg som står för huvuddelen av befolkningstillväxten. Det är också där den största andelen av bostadsbyggandet sker. Det byggs bostäder i Skånes samtliga 33 kommuner. Det färdigställdes drygt bostäder i Skåne under 2014, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med Trots detta ligger bostadsbyggande på historiskt låga nivåer och det som byggs räcker inte till för att fylla behovet. Det årliga bostadsbehovet i Skåne uppgår till runt bostäder grovt räknat. I denna siffra har hänsyn inte tagits till den ackumulerade bristen på bostäder. Kommunernas planerade bostadsbyggande för åren visar på en fortsatt ökning och förväntas uppgå till så mycket som bostäder, varav över hälften utgörs av hyresrätter. Historiskt sett är det dock vanligt att kommunerna överskattar de kommande årens nyproduktion. Det som hindrar bostadsbyggandet i Skåne är enligt kommunerna främst ekonomiska faktorer. Antalet kommuner som i årets enkätsvar anger underskott på bostäder totalt sett ökade från 20 till 22 kommuner. Den upplevda bristen på hyresrättslägenheter är fortfarande akut och aktuell i länet, oavsett om kommunerna uppger brist, balans eller överskott på bostäder. Allmännyttan bygger allt fler lägenheter men säljer också av delar av beståndet. Under 2014 bidrog allmännyttan med ett tillskott på över 700 lägenheter. Gapet mellan utbud och efterfrågan ser ut att fortsätta öka i Skåne, främst p.g.a. oväntat stor befolkningsökning. Det är svårt att sia om hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas framöver då befolknings- och byggprognoserna är något osäkra. För att öka bostadsbyggandet i Skåne måste fler kommuner i länet bli bättre på att utveckla arbetssätt och metoder samt använda de verktyg de redan har till sitt förfogande i arbetet med bostadsförsörjningen. Ett av de viktigaste verktygen är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, som ska upprättas minst en gång varje mandatperiod i enlighet med bostadförsörjningslagen. Enligt svaren i årets enkät är det endast 14 av Skånes 33 kommuner som har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Glädjande nog är det ett stort antal kommuner i länet som just nu påbörjar eller är igång med att ta fram nya riktlinjer. Kommunerna bör i sitt arbete även lägga fokus på hur det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas på bästa sätt. Ett väl utvecklat transportsystem är viktigt för Skånes del, för att binda ihop och utjämna skillnader i länets olika delar. Transportsystemet är också viktigt för att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion. På så sätt kan Skånes fulla potential användas till bostads- och sysselsättningstillväxt som går i takt med befolkningsökningen. Med utökade arbetsmarknadsregioner och förbättrade kommunikationer har inte bostadsmarknaden någon tydlig kommungräns. Det krävs därför en ökad samverkan mellan kommunerna men också mellan samtliga berörda aktörer inom länet för att uppnå en förbättrad samsyn kring bostadsfrågorna, vilket i sin tur kan leda till ett ökat bostadsbyggande i Skåne. 8

9 Bostadsmarknadsanalys 2015 Sammanfattning av kommunernas och Länsstyrelsens framtida utmaningar Kommunens utmaningar Utmaning 1: Ha aktuella riktlinjer som sätter bostadskonsumenterna i fokus!! Ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen som strävar mot att uppnå det nationella bostadspolitiska målet om en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Se till att alla samhällsgruppers behov beaktas i den kommunala bostadsplaneringen. Ta inte bara hänsyn till kommuninvånarnas behov i form av antal lägenheter och storlek på boendet i planeringen och byggandet av nya bostäder, utan också till bostadskundens betalningsförmåga. Synliggör hur de föreslagna bostäderna kompletterar det befintliga bostadsbeståndet. Utmaning 2: Se det kommunala bostadsbehovet i ett större geografiskt sammanhang! Lyft blicken och se det kommunala bostadsbehovet i ett större delregionalt sammanhang. Alla kommuner delar såväl bostadsmarknad som arbetsmarknad med sina närmaste grannkommuner. Utmaning 3: Verka för långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden! Sträva mot att synliggöra, vara transparent och ansvara för ett långsiktigt handlande i bostadsförsörjningsarbetet. Detta kan bl.a. ske genom att skapa en fungerande organisation kring bostadsförsörjningsfrågorna inom kommunen, formulera kommunala mål och anta kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen, väga in bostadsfrågorna i den kommunomfattande översiktsplanen, tydliggöra kommunens markpolitik för marknaden genom att anta en markpolicy, införa intresseregister för markanvisningar m.m. Låt riktlinjerna för bostadsförsörjningen utgöra ett underlag i den kommunala översiktsplaneringen och därmed skapa tydliga och långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet. Utmaning 4: Stärk samverkan på alla plan! Dialog och samverkan är centralt i planering för bostadsförsörjningen, såväl internt inom kommunen som externt med andra aktörer som byggherrar, allmännyttan, privata fastighetsägare, entreprenörer, banker, mäklare, konsulter, intresseorganisationer, medborgare m.fl.. Samverkan med grannkommuner och regionala aktörer ger en god bild av de faktorer som kan påverka den egna kommunens bostadsmarknad. Länsstyrelsens utmaningar Att länsstyrelsen tillhandahåller relevanta kunskaps- och planeringsunderlag i syfte att stödja kommunerna i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning och med översiktsplanering. Att länsstyrelsen utvecklar sitt arbete att samordna kommunernas arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning och med översiktsplanering. Att länsstyrelsen ger tydliga och samlade besked i tidiga skeden. Att länsstyrelsen via bostadsmarknadsanalysen sänder aktuella signaler till regeringen om läget på den skånska bostadsmarknaden. 9

10 Länsstyrelsen Skåne 1. Inledning 1.2 Om rapporten Bostadsmarknadsanalys 2015 Länsstyrelserna har uppdraget att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. 1 I rapporten ska även en uppföljning göras om kommunerna lever upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. 2 Likaså ska rapporten redovisa och analysera hur samordningen av bostadsförsörjningsplaneringen hanterats såväl inom som mellan kommuner och regionalt. 3 Det är Boverket som ansvarar för att varje år ta fram den bostadsmarknadsenkät (BME) som skickas ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. Boverket har inför årets utskick sett över enkätens upplägg och innehåll. Länsstyrelsens uppgift är att följa upp och kvalitetssäkra enkätsvaren samt att sammanställa resultatet i en regional bostadsmarknadsanalys (BMA). Analysen överlämnas till Boverket senast den 15 juni. Boverket gör sedan en nationell sammanställning över läget på bostadsmarknaden Sverige. Bostadsmarknadsanalysens innehåll baseras på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten. Det är med andra ord kommunernas egna uppskattningar som ligger till grund för resultaten i enkäten. Det är oftast kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget som deltar i arbetet med att fylla i enkätens sex delar. Då det ännu inte finns ett enhetligt och standardiserat sätt för samtliga kommuner att inhämta information samt att tolka och bedöma kommunens situation, så finns det risk för att bilden av bostadsmarknaden i länet inte blir helt rättvisande. Enkäten utgör dock ett tillräckligt gott underlag för att se trender och förändringar på bostadsmarknaden över tid. Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 I denna förordning finns bestämmelser om regionala bostadsmarknadsanalyser och bestämmelser som kompletterar lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2 Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av kommunernas bostadsförsörjningsansvar, bostadsförsörjningsansvar, och hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 3 lagen om kommunernas hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. 3 Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna, och lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa sin verksamhet enligt första stycket. I rapporten ska Boverket även sammanfatta och analysera rapporterna enligt 2. Rapporten ska lämnas till regeringen. Denna förordning träder i kraft den 1 januari SFS (2011:1160): Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. SFS (2000:1383): Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 3. SFS (2011:1160): Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 10

11 Bostadsmarknadsanalys 2015 Rapportens innehåll och läsanvisning Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. I årets analys har extra fokus lagts på att genom faktatexter beskriva de olika förutsättningar som råder på bostadsmarknaden i Skåne och i de 33 kommunerna. Rapporten inleds med en sammanfattning samt med översiktlig information om bostadsmarknaden i Skåne i årets Bostadsmarknadsbarometer 2014 (kapitel 1). Därefter följer en kort redovisning av Skånes befolkningsutveckling (kapitel 2) och hur arbetsmarknaden ser ut idag (kapitel 3). En genomgång sker sedan av de grupper som behöver uppmärksammas särskilt vad gäller tillgång till bostäder (kapitel 4). Efter det presenteras information om bostadsbyggandet 2014 och hur bostadsbyggandet kommer att se ut de närmaste två åren (kapitel 5). Rapporten beskriver sedan ett antal aktörer på bostadsmarknaden, med fördjupningar kring kommunens roll och verktyg och länsstyrelsens uppdrag inom bostadsförsörjningsområdet. Här ges också en återrapportering till Boverket och Regeringen enligt uppdrag i lag och förordning. Sedan presenteras en översiktlig bild av den nya regeringens initiativ för att lösa bostadsbristen i Sverige (kapitel 6). Rapporten avslutas med faktatexter om bostadsmarknaderna i Skånes 33 kommuner (kapitel 7). Genom rapporten redovisas och analyseras tydliga trender, tendenser och eventuella problem inom området. Varje kapitel ska kunna läsas fristående, vilket innebär att vissa uppgifter därför kan återkomma i flera kapitel. Bostadsmarknadsanalysen som inspiration och underlag Rapporten vänder sig till såväl Boverket och regeringen som till olika berörda aktörer t.ex. kommuner, kommunala bostadsbolag, byggföretag med flera som är intresserade av och kan påverka bostadsmarknadens utveckling i Skåne. Svaren i enkäten brukar även efterfrågas av forskare, högskolor och universitet, bransch- och intresseorganisationer samt av media. Boverket och Länsstyrelsens förhoppning är att enkäten och rapporten ska sätta fokus på viktiga frågor inom området och utgöra en inspiration och ett underlag för olika kommunala diskussioner och dokument t.ex. riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner. Se enkäten och bostadsmarknadsanalysen som en möjlighet och ett inspel i bostadsdebatten! Bostadsmarknadsenkäten! och bostadsmarknadsanalysen kan bl.a. utgöra: En möjlighet att få ett regionalt perspektiv på bostadsfrågorna. Ett tillfälle att få en samlad bild av läget i kommunen och kunna jämföra med andra kommuner. En möjlighet för kommunerna att samla förvaltningarna kring en gemensam tvärsektoriell fråga. Ett tillfälle för kommunerna att träffa Länsstyrelsen och prata bostadsfrågor och tvärtom. Målsättningen är även att rapporten ska utgöra en utgångspunkt för en regional diskussion bland alla berörda aktörer kring hur en långsiktigt hållbar utveckling på bostadsmarknaden i Skåne kan uppnås. 11

12 Länsstyrelsen Skåne 1.3 Bostadsmarknadsbarometer för Skåne december 2014 Demografiska indikatorer Befolkningsmängd Skånes befolkning ökade under 2014 till personer. Befolkningsökningen under året uppgick till personer, vilket kan jämföras med år 2013 då Skånes befolkning ökade med personer. Födelsenetto Av Skånes befolkningsökning 2014 utgjordes av ett födelseöverskott ( födda och döda), jämfört med 2013 då födelsenettot uppgick till personer. 4. SCB (2015): Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik. ( och ). 5. Tillväxtanalys (2015): www. tillvaxtanalys.se/sv/statistik/ nystartade-foretag/nystartadeforetag/ nystartadeforetag-fjarde-kvartalet-2014.html ( ). 6. Örestat (2015): oresundsdatabasen-svensk. ( ). 7. Örestat (2015): oresundsdatabasen-svensk. ( ). 8. SCB (2015): Statistikdatabasen: Arbetsmarknad > Lönestrukturstatistik. ( ). 9. Medlingsinstitutet (2015): se/files/pdf-er/konjloner/mar2015/ Preldefmars2015.pdf. ( ). 10. Medlingsinstitutet (2014): www. mi.se/lonestatistik/. ( ) 11. Regionfakta (2015): www. regionfakta.com/skane-lan/ Utbildning/Utbildningsniva-befolkningen ar/. ( och ). 12. Bostadmarknadsenkät Flyttnetto Arbetsmarknadsindikatorer 2014 Nystartade företag Sysselsättningsgrad Arbetslöshetsgrad Genomsnittslön/medellön Lönepåslag Utbildningsnivå Konsumentindikatorer 2014 Bostadsbehov/ bostadsefterfrågan Totalt flyttnetto i Skåne år 2014 låg på personer. Av dessa utgjorde ett flyttnetto mot andra delar av Sverige medan personer utgjordes av ett flyttnetto gentemot länder utanför Sverige. År 2013 låg flyttnettot på personer (inrikes flyttnetto personer och utrikes flyttnettot personer). Antalet nystartade företag i Skåne 2014 var stycken, vilket var något högre än år 2013 då motsvarande siffra låg på stycken (39 färre). 5 Skåne hade en sysselsättningsgrad på 72,9 procent av befolkningen i arbetsför ålder fjärde kvartalet 2014, vilket kan jämföras med 72,8 procent fjärde kvartalet Skåne hade en arbetslöshet på 9,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder fjärde kvartalet 2014, vilket kan jämföras med 9,6 procent fjärde kvartalet I Sverige låg den genomsnittliga månadslönen på kronor per månad 2013, vilket kan jämföras med kr Den genomsnittliga löneökningen för 2014 uppskattas till cirka 2,8-2,9 procent 9, vilket är en liten ökning jämfört med 2013 då löneökningen låg på 2,6 procent. 10 Av Skånes befolkning mellan år har nästan 21 procent en 3-årig gymnasieutbildning och över en fjärdedel, 25,2 procent, en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Skåne ligger 2014 strax under riksgenomsnittet vad gäller gymnasial utbildningsnivå, men något högre vad gäller eftergymnasial utbildningsnivå. Jämfört med motsvarande siffror för 2013 syns en liten ökning inom båda grupperna. 11 I BME 2015 bedömer 22 kommuner i Skåne att det råder underskott på bostäder totalt sett i kommunen (detta är en självskattning). Det är en ökning med 2 kommuner sedan föregående år. Nästan samtliga kommuner, 32 av 33, uppger att det främst är små hyresrätter i storleken 1-3 rok som efterfrågas

13 Bostadsmarknadsanalys 2015 Trångboddhet Indikatorer för bostadsbyggandet 2014 (SCB ) Av de intervjuade männen och kvinnorna i Folkhälsorapporten för Skåne 2013 uppger cirka 3 procent att de är trångbodda. Andelen hushåll med trångboddhet är högst i den yngsta åldergruppen (18-34 år) och lägst i den äldsta åldersgruppen (65-80 år). I gruppen år syns en tydlig minskad upplevd trångboddhet från 2004 till 2008, men sedan sker en ökning igen fram till Övriga åldersgrupper har ett konstant lågt procenttal. 13 Hemlöshet Hemlösheten i Skåne uppgick till personer i Socialstyrelsens senaste nationella kartläggning Rapporter och media ger efter 2011 olika nya bilder kring utvecklingen av antalet hemlösa i Skåne. En ny kartläggning av hemlösheten i Sveriges kommuner av Socialstyrelsen kommer inte ske det närmaste året. Marknadsindikatorer 2014 Konjunktur BNP-tillväxten i Sverige år 2014 blev högre än väntat. Jämfört med 2013 ökade BNP med 2,1 procent. Motsvarande siffra för föregående år var 1,5 procent. 15 Räntor Såväl reporäntan (ca -0,25 procent) 16 som tremånadersräntorna (ca 2,2 procent) och femårsräntan (ca 2,7 procent) ligger mycket lågt och sjönk ytterligare under 2014 jämfört med räntenivåerna Byggkostnader Bostadspriser Byggkostnaden/bostadsarea för nybyggda ordinära gruppbyggda småhus har ökat i Stor-Malmö från kr (2012) till kr (2013). Byggkostnaden/bostadsarea för nybyggda ordinära flerbostadshus har också ökat i Stor-Malmö från kr (2012) till kr (2013). 18 Priserna på bostadsrätter i Stor-Malmö ökade med 9 procent 2014 och hade ett medelpris på kr/ kvm. Priserna på villor i Stor-Malmö ökade med 2 procent under 2014 och hade ett medelpris på kr. Jämfört med Stockholms- och Göteborgsområdet är prisutvecklingen i Stor-Malmö svag. 19 Antal beviljade bygglov Antalet beviljade bygglov i Skåne uppgick 2013 till totalt 723 stycken, varav 659 var för bostadshus och 64 för fritidshus. Motsvarande siffror för 2013 var totalt 602 beviljade bygglov varav 540 var för bostadshus 62 för fritidshus Region Skåne (2013): Folkhälsorapport Socialstyrelsen (2011): Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Ekonomifakta (2015): www. ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/ Tillvaxt/. ( och ). 16. Ekonomifakta (2015): www. ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/ Finansiell-utveckling/Styrrantan/ ( ). 17. SEB (2015): seb.se/privat/lana/ bolan-och-rantor/bolanerantor/ rantehistorik-bolan. ( ). 18. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse ( ) 19. Svensk Mäklarstatistik (2015): ( ) 20. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) 21. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) 22. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) 23. SCB (2015): Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse. ( och ) Ny bebyggelse Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus i Skåne uppgick under 2014 till totalt 4 631, varav var i flerbostadshus och var småhus. Motsvarande siffror för 2013 var totalt 3 913, varav var i flerbostadshus och var småhus. 21 Tillskott i det befintliga flerbostadsbeståndet genom ombyggnad Minskning av antalet lägenheter genom rivning Under 2014 tillkom 280 lägenheter i Skåne genom ombyggnad inom flerbostadshusbeståndet, vilket är 202 fler än 2013 då 78 lägenheter tillkom på detta sätt. Det är framför allt hyresrätter som tillkommit. Det är en markant ökning som skett mellan de två åren, men det är fortfarande tal om förhållandevis få lägenheter. 22 Under 2014 minskades inte flerbostadsbeståndet i Skåne genom rivning revs däremot 60 lägenheter (hyresrätter)

14 Länsstyrelsen Skåne 2. Demografi Vem bor i länet, vem flyttar in och vem flyttar ut? 2. Demografi 14

15 Bostadsmarknadsanalys Skånes befolkning fortsätter öka Antal Figur 2.1: Befolkningsökningen i Skåne Källa: SCB Skånes befolkning ökade med individer Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till personer, vilket innebär en ökning med personer jämfört med december Enligt SCB:s prognos kommer Sveriges befolkning att öka till runt 10 miljoner invånare år För Skånes del innebär det en genomsnittlig befolkningsökning på cirka invånare per år. Under 2014 ökade befolkningen i Skåne med invånare och uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till sammanlagt personer (figur 2.1). Befolkningsökningen 2014 var betydligt större än året dessförinnan. Procentuellt sett ökade Skånes befolkning med Figur 2.2 Förändring av folkmängden i Skåne (SCB) Höganäs Båstad Helsgingborg Landskrona Ängelholm Åstorp Bjuv Svalöv Klippan Eslöv Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Vellinge Kävlinge Malmö Årtal Örkelljunga Svedala Trelleborg Perstorp Höör Skurup Hässleholm Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Hörby Sjöbo Ystad 1,2 procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet (figur 2.2 och Båstad 2.3 i marginalen). Den största ökningen hade Malmö med Örkelljunga personer, därefter kom Helsingborg med Ängelholm personer och Lund Höganäs med nya invånare. Endast en kommun hade en befolkningsminskning 2014 och det var Simrishamns kommun. Perstorp Åstorp Av Skånes befolkningsökning 2014 berodde på födelseöverskott ( födda och döda), på flyttnetto gentemot Svalöv Höör Landskrona länder utanför Sverige ( inflyttade och utflyttade) och Eslöv Hörby på flyttnetto mot andra delar av Sverige Kävlinge ( inflyttade och Lund utflyttade). Lomma Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Figur 2.2 Förändring av folkmängden i Skåne (SCB) Höganäs Simrishamn Båstad Helsgingborg Landskrona Ängelholm Bromölla Åstorp Bjuv Svalöv Klippan Eslöv Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Vellinge Kävlinge Malmö Örkelljunga Svedala Trelleborg Perstorp Höör Skurup Hässleholm Hörby Sjöbo Ystad Procent 1,7-2,0 1,3-1,6 0,9-1,2 0,5-0,8-0,2-0,4 Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Simrishamn Bromölla Figur 2.2: Förändring av folkmängden i Skånes kommuner i procent Källa: (SCB) Figur 2.3 Förändring av folkmängden i Skåne under 25 år (SCB) Höganäs Båstad Helsgingborg Ängelholm Figur 2.3 Förändring av folkmängden i Skåne under 25 år (SCB) Helsgingborg Burlöv Vellinge Bjuv Malmö Klippan Staffanstorp 24. SCB (2015): Statistikdatabasen - Befolkningsstatistik ( ) Svedala Trelleborg Skurup Hässleholm Sjöbo Ystad Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Vellinge Åstorp Bjuv Malmö Svalöv Örkelljunga Klippan Svedala Trelleborg Perstorp Landskrona Eslöv Kävlinge Lund Lomma Burlöv Staffanstorp Höör Skurup Hässleholm Hörby Sjöbo Ystad Osby Tomelilla Östra Göinge Kristianstad Simrishamn Figur 2.3: Förändring av folkmängden i Skånes kommuner i procent Källa: (SCB) Simrishamn Bromölla Procent 30,1-35,3 20,1-29,9 10,1-19,9 0,1-10,0-8,6-0,0 Bromölla 15 Procent 1,7-2,0 1,3-1,6 0,9-1,2 0,5-0,8-0,2-0,4 Procent 30,1-35,3 20,1-29,9 10,1-19,9 0,1-10,0-8,6-0,0

16 Länsstyrelsen Skåne 2. Demografi Läs mer Flyttstudie Skåne En analys av inomregionala, inrikes och utrikes flyttare i Skåne län. Region Skåne (2015) 2.2 Skåne har en tilltagande total nettoinflyttning Den inrikes nettoinflyttningen till Skåne ökade Skåne hade 2014 en inrikes nettoinflyttning på personer. Inflyttningen till Skåne från övriga riket ( personer) var med andra ord större än utflyttningen ( personer). Detta kan jämföras med 2013 då nettoinflyttningen låg på ( inrikes inflyttningar och inrikes utflyttningar). 25 Dessa nivåer varierar från år till år. Variationerna kan bland annat bero på hur många personer det finns i de mest flyttbenägna åldrarna år (figur 2.4), tillgången på utbildningsplatser samt läget på arbets- och bostadsmarknaden. Den inrikes nettoinflyttningen till Skåne har varit förhållandevis liten de senaste åren. Detta beror framförallt på att utflyttningen till andra län ökat och inflyttningen minskat något. Förklaringen till detta kan vara svårigheten att hitta arbete och bostad i länet. (figur 2.5) Antal Ålder Figur 2.6 Inrikes och utrikes inflyttares åldersstruktur i genomsnitt Figur 2.4: Inrikes och utrikes inflyttares åldersstruktur i genomsnitt (SCB) Källa: (SCB) 25. SCB (2015): Statistikdatabasen - Befolkningsstatistik ( ) Figur 2.5 Nettoflyttningar medelvärden (SCB, bearbetat av Region Skåne) Båstad Flyttning till/från övriga Sverige Ängelholm Örkelljunga Östra Höganäs Göinge Flyttning till/från övriga Sverige Hässleholm Perstorp Åstorp Bromölla Klippan Helsgingborg Bjuv Båstad Osby Svalöv Höör Kristianstad Landskrona Örkelljunga Ängelholm Östra Höganäs Eslöv Hörby Göinge Kävlinge Hässleholm Perstorp Lund Åstorp Lomma Burlöv Staffanstorp Bromölla Klippan Bjuv Sjöbo Helsgingborg Malmö Svedala Tomelilla Simrishamn Svalöv Höör Skurup Ystad Kristianstad Vellinge Landskrona Trelleborg Figur 2.5 Nettoflyttningar medelvärden (SCB, bearbetat av Region Skåne) 1340 Utrikes inflyttare Inrikes inflyttare 1930 Eslöv Kävlinge Lund Lomma Burlöv Staffanstorp Hörby Flyttning till/från utlandet Malmö Tomelilla kommun i Sydvästra Svedala Skåne). Simrishamn Källa: SCB, bearbetat av Region Skurup Skåne, Ystad därefter av Länsstyrelsen Skåne Vellinge Trelleborg Figur 2.5: Nettoflyttningar medelvärden Sjöbo (Perstorps kommun ingår sedan år 2014 i Nordvästra Skåne och Skurups Begrepp Nettoflyttning Flyttning till/från utlandet Antalet inflyttade minus utflyttade. Vid nettoinflyttning är inflyttningen större än utflyttningen och motsvarande är utflyttningen större än inflyttningen vid nettoutflyttning. Nettoflyttningar kan delas in i inrikes nettoflyttningar inom Sverige och utrikes nettoflyttningar som avser flyttrelationen med utlandet. Naturlig folkökning eller folkminskning Födda minus döda Osby Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne 16

17 Bostadsmarknadsanalys 2015 Den utrikes nettoinflyttningen till Skåne ökade Skåne hade en utrikes nettoinflyttning år 2014 på personer (inflyttade från utlandet och utflyttade till utlandet 9 868), vilket kan jämföras med personer 2013 (inflyttade från utlandet och utflyttade till utlandet ). 26 Invandrarna är den grupp som under de senaste åren stått för den största delen av Skånes folkökning. Framtida förändringar i migrationen är svåra att förutse då de påverkas av oro, krig och ekonomiska förhållanden i olika delar av världen. Även den svenska migrationspolitiken är avgörande för hur många som tillåts invandra till Sverige. (figur 2.5) Antal personer Från Danmark till Skåne Från Skåne till Danmark 2.3 Ålderstrukturen förändras markant Enligt Skånes befolkningsprognos år kommer Skånes åldersstruktur förändras ganska markant. Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern förväntas tillta till följd av det ökade barnafödandet. De stora barnkullarna som föddes i slutet av 1990 lämnar gymnasieåldern och går vidare till högre studier, arbete och till att bilda familj. Antalet personer i arbetsför ålder år förväntas öka delvis på grund av inflyttningen till länet. Gruppen som är äldre mellan år förväntas också öka med nästan 20 procent fram till år Fler lever allt längre, vilket gör att även gruppen som är 80 år eller äldre ökar i antal. 28 (figur 2.7) Läs mer Skånes befolkningsprognos år Region Skåne (2014) Figur 2.6: Flyttningar mellan Skåne och Danmark Källa: Örestat Under 2000-talet har den utrikes nettoinflyttningen till Skåne främst förklarats med anhöriginvandring i kombination med en ökad invandring från Danmark. Efter invigningen av Öresundsbron år 2000 fram till år 2006 sexdubblades invandringen från Danmark till Skåne. Under de senaste sju åren har nivån successivt sjunkit, även om invandringen från Danmark fortfarande är stor (figur 2.6). En anledning till den ökade och sjunkande invandringen var bostadspriserna i Köpenhamnsområdet i kombination med bra och billiga bostäder inom pendlingsavstånd på den skånska sidan av Öresund. Flyttningarna över sundet kommer troligtvis att hålla i sig även i framtiden och utgöra en betydande del av Skånes flyttutbyte med utlandet Figur 2.7: Befolkningens åldersstruktur i Sverige 1960 och 2013 samt prognos år Källa: SCB 26. SCB (2014): Statistikdatabasen - Befolkningsstatistik 27. Region Skåne (2013): Skånes befolkningsprognos Bilaga Antaganden 28. Region Skåne (2014): Skånes befolkningsprognos

18 Länsstyrelsen Skåne 3. Arbetsmarknad Hur påverkas bostadsmarknaden av arbetsmarknaden och tvärtom? 3. Arbetsmarknad 18

19 Bostadsmarknadsanalys Tillgång på bostäder är en förutsättning för företagsetableringar, arbetstillfällen, tillväxt och medborgarnas välfärd Skåne är en viktig tillväxtregion i Sverige Skåne är en av Sveriges tre viktigast tillväxtregioner. Näringslivet är väletablerat med goda förutsättningar att utvecklas ytterligare. Att kunna tillfredsställa människors och företags behov av bra bostäder är en grundförutsättning för Skånes tillväxt och medborgarnas välfärd. För att Skånes attraktionskraft ska kunna upprätthållas och öka, behövs en väl fungerande bostadsmarknad som stödjer länets långsiktiga utveckling. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att bristen på bostäder inte hämmar företagens möjlighet att etablera sig i länet och att rekrytera rätt personal, eller för den delen studenters (d.v.s. vår framtida arbetskrafts) möjlighet att finna en bostad i länets universitets- och högskoleorter. Tillväxt sker i stort sett i hela länet men förvärvsfrekvensen är låg Skåne är en region som växer, både vad gäller befolkning och arbetstillfällen. Tillväxten sker i stort sett i hela länet. Arbetsgivarna är optimistiska inför framtiden, trots att osäkerheten kring utvecklingen är fortsatt stor. Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger länet en betydande fördel, då en stor andel av invånarna befinner sig i de förvärvsarbetande åldrarna år. Den skånska arbetsmarknaden är dock dålig på att använda den potential som finns i arbetskraften, vilket förvärvsfrekvensen i Skåne visar - 72,1 procent jämfört med riket 77,1 procent (2013). 29 Trots att antalet sysselsatta i Skåne har ökat det senaste decenniet har sysselsättningsgraden förblivit låg. En förklaring till detta är att befolkningsmängden ökat betydligt snabbare än antalet arbeten. Orsaken till att arbetslösheten ökat är bland annat att lågutbildade ungdomar inte får jobb och att arbetskraft med utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Långvarig arbetslöshet och tidig förtidspensionering är två viktiga faktorer som påverkar andelen förvärvsarbetande. Den som saknar fast anställning bedöms hårdare såväl som blivande hyresgäst som vid en kreditprövning inför ett husköp. Faktorer som rör sysselsättningsgraden i länet och invånarnas ojämnställda ekonomiska förutsättningar kommer att påverka efterfrågan på bostäder i länet nu och i framtiden, likaså vad som efterfrågas och var i Skåne. Frågor om ekonomi påverkar möjligheten att efterfråga, behålla och byta bostad Att kunna efterfråga, behålla och byta bostad är för de flesta hushåll en fråga om ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har under senare år medfört att många människor fått det bättre, samtidigt som inkomstklyftorna i samhället vuxit. Bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika ekonomiska faktorer där betalningsförmåga, betalningsvilja, boendekostnad, möjlighet att få bolån, amorteringskrav och reavinstskatt är några som påverkar bostadssökande, bostadsägare och de som vill byta bostad. 29. Örestat (2015): ( ). Läs mer Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad Nima Sanandaji Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad. Hyresgästföreningen (2013) 19

20 Länsstyrelsen Skåne 3. Arbetsmarknad stationsnära läge Länsstyrelsen i Skåne / Skånetrafiken / Region Skåne / Trafikverket Läs mer Stationsnära läge med Vägledning. Länsstyrelsen Skåne (2010) God tillgänglighet ger möjlighet till pendling och distansarbete God tillgänglighet kopplas ofta ihop med en regions eller kommuns attraktivitet och tillväxt. Tillgänglighet innebär möjligheter att på olika sätt överbrygga geografiska avstånd. Såväl transportinfrastruktur, som lokaliserings-/bebyggelsestruktur och användning av informationsteknologi berörs. Ett väl utvecklat transportsystem är viktigt för Skånes del, för att binda ihop och utjämna skillnader i länets olika delar. Transportsystemet är också viktigt för att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion. På så sätt kan Skånes fulla potential användas till bostads- och sysselsättningstillväxt som går i takt med befolkningstillväxten. Kollektivtrafiken binder ihop Skånes bostadsmarknad och arbetsmarknad Skånes arbetsmarknad är idag huvudsakligen indelad i tre arbetsmarknadsregioner, d.v.s. Malmö-Lund-Helsingborg, Kristianstad- Hässleholm och Osby-Älmhult. Det finns även en stor potential i arbetsmarknaden Malmö-Köpenhamn. Förutsättningarna är bra för att kollektivtrafikförsörja stora delar av länet, bland annat med utgångspunkt i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen. Redan idag finns möjlighet - mer eller mindre utvecklad - att pendla mellan Skånes kommuner, vilket ger skåningarna en flexibilitet i valet av bostadsort, studieort och arbetsort. (figur 3.1) Kollektivtrafikförsörjningen måste stärkas ytterligare Pendlingsmöjligheterna i länet är goda men det finns ett utvecklingsbehov vad gäller såväl underhåll av järnvägen som trängseleffekter, tidturtäthet och möjlighet till pendling på obekväma arbetstider. För att gynna ett ökat bostadsbyggande och en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt behöver kollektivtrafiken inom men även till och från Skåne byggas ut ytterligare. Bebyggelsen måste förtätas i kollektivtrafiknära lägen För att minska det ökande trycket på vägnäten kan befintliga stadsstrukturer förtätas och integrerade stadsmiljöer byggas i kollektivtrafiknära lägen. Denna strategi ökar inte bara skåningarnas pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik (vilket minskar koldioxidutsläppen p.g.a. minskad bilköring), den minskar också utspridningen av bebyggelse utanför tätorterna, vilket gynnar hushållningen Figur Arbetsmarknadsregioner i Skåne samt huvudsakliga pendlingsstråk 2013 (Region Skåne, bearbetad av Länsstyrelsen Skåne) Höganäs Danmark Hallands- & med Sveriges och Europas bästa jordbruksmark. Figur Båstad Kronobergs län Arbetsmarknadsregioner i Skåne samt huvudsakliga Osby pendlingsstråk 2013 (Region Skåne, bearbetad av Länsstyrelsen Skåne) Helsgingborg Danmark Landskrona Ängelholm Örkelljunga Hallands- & Båstad Kronobergs län Ängelholm Perstorp Höganäs Åstorp Klippan Åstorp Bjuv Helsgingborg Bjuv Danmark Svalöv Kävlinge Lomma Malmö Burlöv Danmark Lund Staffanstorp Malmö Höör Svalöv Klippan Höör Landskrona Eslöv Kävlinge Eslöv Hörby Lomma Burlöv Lund Staffanstorp Svedala Vellinge Hässleholm Örkelljunga Perstorp Hässleholm Hörby Sjöbo Älmhult Östra Osby Göinge Tomelilla Simrishamn Svedala Sjöbo Ystad Skurup Trelleborg Tomelilla Simrishamn Ystad Älmhult Bromölla Bromölla Sölvesborg Sölvesborg Ett väl utvecklat bredband gör hela Skåne till en attraktiv bostads- och arbetsmarknad Tillgång till bredband är viktigt för såväl boende som företagare i Skåne, lika viktigt som väg- och elnät. Ett snabbt bredbandsnät är en central faktor för att kunna utveckla hela länet. Med ett väl utbyggt bredbandsnät i Skåne ökar möjligheterna att arbeta på distans hemifrån, vilket även minskar mängden arbetsrelaterade resor. Bredband öppnar också upp för att på ett enklare sätt kunna bo, arbeta och driva företag i delar av Skåne där kollektivtrafikförsörjning i dagsläget inte är så god och där bostadspriserna är lägre än i de större städerna. Östra Göinge Kristianstad Kristianstad Pendling Pendling Arbetsmarknadsregioner Älmhult Kristianstad-Hässleholm Älmhult Malmö-Lund- Helsingborg Arbetsmarknadsregioner Kristianstad-Hässleholm Malmö-Lund- Helsingborg Skurup Figur Vellinge 3.1: Arbetsmarknadsregioner i Skåne samt huvudsakliga pendlingsstråk 2013 (Region Skåne, bearbetad av Länsstyrelsen Trelleborg Skåne) 20

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Gitana Grikainiene Från:

Gitana Grikainiene Från: Gitana Grikainiene Från: Kommunstyrelsen Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län

Bostadsmarknadsanalys. 2009 Skåne län Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Titel: Utgiven av: Författare: Bostadsmarknadsanalys 2009 Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Emma Norrhede Beställningsadress: Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Om denna rapport Under 2014 tog Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne initiativ till

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2015. Västmanland. Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2015 Västmanland Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson, Per Einerfors 2015:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2015 Författare: Linda Wångdahl, Bo Bertilsson,

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-05-04 KS 2014/581 1 (8) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 42 2949 mats.astrand@trelleborg.se Riktlinjer för bostadsförsörjning Inkomna yttranden

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

hur har det gått i skåne? 2012 års uppföljning av regionalt utvecklingsarbete

hur har det gått i skåne? 2012 års uppföljning av regionalt utvecklingsarbete hur har det gått i skåne? 2012 års uppföljning av regionalt utvecklingsarbete Vi har valt att låta alla bilder i årets upplaga av Hur har det gått i Skåne? få Citytunneln som tema. Citytunneln har en mycket

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast

Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Bostadsmarknaden i Hudiksvall - Utkast Västra Hamnen Statistikunderlag, Maria Pleiborn, 2015-01-09 Information Valda jämförelsekommuner: Jämnstora och/eller närliggande WSPs befolkningsprognos bygger på

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn

Rapport 2014:2. Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport 2014:2 Regionala skillnader i bostadssektorn Regionala skillnader i bostadssektorn Boverket januari 2014 Titel: Regionala skillnader i bostadssektorn Rapport: 2014:2 Utgivare: Boverket januari

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Vad kostar det låga bostadsbyggandet?

Vad kostar det låga bostadsbyggandet? Vad kostar det låga bostadsbyggandet? En konsekvensanalys för Stor-Göteborg WSP Analys & Strategi på uppdrag av HSB och Västsvenska Handelskammaren Sandra Zätterström 031-83 59 92 sandra.zatterstrom@handelskammaren.net

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Rapport 2009:8. Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009

Rapport 2009:8. Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Rapport 2009:8 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2009 Samhällsutvecklingsenheten Omslagsbilden visar en villa i stadsdelen

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 Datum 2015-06-08 1(27) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Utförlig projektbeskrivning

Utförlig projektbeskrivning Utförlig projektbeskrivning Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Det råder brist på mark för verksamhetsetableringar

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknaden 2015 2013 Bostadsmarknadsanalys Meddelande 2015 2013 : 10 XX Bostadsmarknaden i Hallands län 2015-06-12 Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2015-10 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M --2015/10--SE

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11

RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND. Öka bostadsbyggandet. analys av bostadsmarknaden i Södermanland 2010:11 RAPPORT FRÅN LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLAND Öka bostadsbyggandet analys av bostadsmarknaden i Södermanland 21:11 Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström Länsstyrelsen i Södermanland Grafisk form, illustrationer

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande. Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län

BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande. Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 I Uppsala län Bostadsmarknadsenkäten en unik koll på bostadsmarknaden Länsstyrelsen följer utvecklingen

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer