Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna"

Transkript

1 Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna Slutbetänkande av Tjänstepensionsbeskattningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:68

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss. Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

3 Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Den 29 mars 2012 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv för utredningen (dir. 2012:22). Till särskild utredare förordnades från och med den 19 april 2012 Johan Svanberg, allmänt ombud vid Skatteverket. Utredningen antog namnet Utredningen om översyn av regleringen av tjänstepension samt beskattning av livförsäkringsföretag (Fi 2012:03). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 februari Genom tilläggsdirektiv (dir. 2013:89) den 26 september 2013 förlängdes utredningstiden till den 31 december Johan Svanberg entledigandes på egen begäran från uppdraget att vara särskild utredare från och med den 7 december Hases Per Sjöblom, ordförande och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen, förordnades att vara särskild utredare från den 10 februari Utredningen antog namnet Tjänstepensionsbeskattningsutredningen. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2014:122) den 28 augusti 2014 förlängdes utredningstiden ytterligare till den 30 juni Utredaren har biträtts av experter och tre sekreterare. Dessa redovisas nedan. Utredningen har besvarat remissen En ny reglering av tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57). I uppdraget ingår att se över beskattningen av livförsäkringsföretagen. Inom sekretariatet har förberetts vissa förslag på området vilka också diskuterats med berörda experter. I samband härmed

4 har emellertid framkommit att frågeställningarna kring livförsäkringsföretagens beskattning är mer komplexa och tidsmässigt mer omfattande än vad som kunnat förutses vid planeringen av arbetet. Frågeställningarna redovisas därför i betänkandet utan att åtföljas av några förslag. I stället förordas att en ny utredning tillsätts med uppdrag att behandla frågan om livförsäkringsföretagens beskattning. Ansvaret för de förslag som läggs fram är uteslutande den särskilde utredarens. Experterna har emellertid deltagit i arbetet i sådan omfattning att det framstår som motiverat att i löpande text använda orden utredningen eller vi. Utredningen har hållit 12 sammanträden med alla experter kallade. Härmed överlämnas slutbetänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68). Uppdraget är härmed slutfört. Stockholm i juni 2015 Hases Per Sjöblom /Mary-Anne Carlsson /Måns Nerman /Beata Åhlberg

5 Förteckning över experter och sekreterare (Förordnade om ej annat anges fram till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.) Experter Renée Andersson (fr.o.m. den 19 september 2013), Landsorganisationen, LO Bengt von Bahr (fr. den 29 januari 2014), Finansinspektionen Marianne Björnberg (fr. den 30 augusti 2012), Skatteverket Ellen Bramness Arvidsson (fr. den 30 augusti 2012 t.o.m. den 24 april 2013), Svensk Försäkring Anna Brink (fr. den 27 augusti 2014), Svensk försäkring Terese Danielsson (fr. den 29 januari 2014), Finansdepartementet Eva Erlandsson (fr. den 23 april 2014 t.o.m. den 26 augusti 2014), Svensk Försäkring Ossie Everum (fr.o.m. den 8 november 2012 t.o.m. den 6 november 2013), Svenska pensionsstiftelsers förening Eva Furberg (fr. den 29 januari 2014), Finansdepartementet Hans Gidhagen (fr. den 30 augusti 2012), Svenskt Näringsliv Pia Gustafsson (fr. den 30 augusti 2012), Finansdepartementet Johan Hedberg (fr. den 30 augusti 2012 t.o.m. den 18 september 2013), Finansdepartementet Erik Hällströmer (fr. den 30 augusti 2012), Justitiedepartementet Peter Höglund (fr. den 29 januari 2014), Finansdepartementet Åsa-Pia Järliden Bergström (fr. den 30 augusti 2012 t.o.m. den 18 september 2013), Landsorganisationen, LO Johan Krantz (fr. den 30 augusti 2012 t.o.m. den 13 augusti 2013), Finansdepartementet Sofi Nyström (fr. den 14 augusti 2013), Finansdepartementet

6 Annika Oldenburg (fr. den 30 augusti 2012), Länsstyrelsen i Stockholms län Marie Rosvall (fr. den 30 augusti 2012), Svenska bankföreningen Michael Runnakko (fr. den 30 augusti 2012), PRI ideell förening Christian Sandell (fr.o.m. den 25 april 2013 t.o.m. den 22 april 2014), Svensk Försäkring Ulla Stenfors (fr. den 30 augusti 2012), Bokföringsnämnden Annette Tiljander (fr. den 7 november 2013), Svenska pensionsstiftelsers förening Dan Wallberg (fr. den 30 augusti 2012), PTK Ossian Wennström (fr. den 30 augusti 2012 t.o.m. den 18 september 2013), Sveriges akademikers centralorganisation, Saco Sekreterare Mary-Anne Carlsson (fr.o.m. den 13 augusti 2012) Måns Nerman (fr. den 1 mars 2014) Beata Åhlberg (fr.o.m. den 13 augusti 2012)

7 Innehåll Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel Förslag till förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280) Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) Förslag till lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

8 Innehåll SOU 2015: Förslag till lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken Övriga ändringar Tjänstepension en bakgrund Inledning Olika modeller för tjänstepensionsförmåner Kollektivavtalad eller individuell tjänstepension Tjänstepensionsplaner ITP-planen Avtalspension SAF-LO KAP-KL och AKAP-KL PA Tryggande av tjänstepension Begreppet tryggande av tjänstepension Olika tryggandeformer Tjänstepensionsmarknaden Tjänstepension översiktligt om gällande rätt Allmänt om gällande ordning Civilrättsliga regler Tryggandelagen Redovisningsregler Regler om försäkring Skatterättsliga regler Inkomstskattelagen Särskild löneskatt på pensionskostnader Avkastningsskatt på pensionsmedel Allmänt om neutralitet och uppdraget Bakgrund och uppdrag Övergripande om neutralitet Utgångspunkter för neutralitetsbedömning

9 SOU 2015:68 Innehåll 4.4 Identifierade neutralitetsproblem Tryggandelagen Översyn av tryggandelagen Promemorian Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser Utgångspunkterna för översynen av tryggandelagen Språkliga justeringar Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Avgiftsbaserade utfästelser Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Villkorade utfästelser Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Allmän pensionsplan Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Pensionsreserv och utfallande pensionsbelopp Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Värdering av pensionsutfästelser m.m Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Tryggandeformer Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Byte av tryggandeform Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Likvidation av en pensionsstiftelse Gällande rätt och bakgrund

10 Innehåll SOU 2015: Överväganden och förslag Upphörande av näringsverksamhet Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Gemensamma pensionsstiftelser Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Tillsyn Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Skattereglerna Löneregeln Gällande rätt Överväganden och förslag Kompletteringsregeln Förutsättningar för att tillämpa kompletteringsregeln Avdragsbegränsning för förmånsbaserade utfästelser Avdragsbegränsning för avgiftsbaserade utfästelser Avdrag för premie för pensionsförsäkring till efterlevande i särskilda fall Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Tryggande i egen regi Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Byte av tryggandeform Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Byte av arbetsgivare och övertagande av pensionsutfästelse

11 SOU 2015:68 Innehåll Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Återföring av avdrag för avsättning i balansräkningen Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Näringsverksamhet i utlandet som beskattas i Sverige Gällande rätt i ett EU-rättsligt perspektiv Överväganden och förslag Skatteneutralitet vid tillväxt i pensionskapitalet Beskattning av avkastning på pensionsmedel Överskott i pensionsstiftelse och pensionsförsäkring Uppräkning av särskild löneskatt på pensionskostnader Utbetalningsvillkoren för en pensionsförsäkring Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Förfoganden över pensionsförsäkring i vissa fall Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Utländska tjänstepensioner Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Gällande rätt och bakgrund Överväganden och förslag Förtroendevalda m.fl Beskattning av livförsäkringsföretag Gällande rätt och bakgrund Kort om livförsäkringsföretag Gällande skatteregler i ett historiskt perspektiv

12 Innehåll SOU 2015: Överväganden och förslag Finansiering och konsekvenser Offentligfinansiella konsekvenser Tillämpning av kompletteringsregeln vid löpande tryggande Huvud- och kompletteringsreglernas koppling till inkomstbasbeloppet Byte av tryggandeform De utökade möjligheterna till tryggande i egen regi i tryggandelagen Näringsverksamhet i utlandet som beskattas i Sverige Sammanfattning av de kortsiktiga offentligfinansiella effekterna Överväganden om långsiktiga effekter Felkällor Konsekvenser för offentlig verksamhet Finansinspektionen Länsstyrelserna Domstolarna Skatteverket Konsekvenser för det kommunala självstyret Konsekvenser för brottslighet Konsekvenser för små företag Konsekvenser för försäkringsbolagen Konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor Konsekvenser för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen Finansiering av utredningens förslag

13 SOU 2015:68 Innehåll 9 Ikraftträdande Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelag (1999:1229) Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel Förslaget till lag om ändring i stiftelseförordning (1995:1280) Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken Särskilt yttrande Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012: Bilaga 2 Kommittédirektiv 2013: Bilaga 3 Kommittédirektiv 2014:

14 Innehåll SOU 2015:68 Bilaga 4 Promemoria Vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser

15 Sammanfattning Utredningsuppdraget har bestått av att kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensionssparande och därefter föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala. Utgångspunkten har varit de skatterättsliga reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229) och de civilrättsliga reglerna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse (tryggandelagen). I uppdraget har även ingått att göra en fullständig inventering av regler och praxis som gäller tjänstepension i syfte att identifiera i vilka avseenden regelsystemet är dels ofullständigt och oklart, dels onödigt betungande samt lämna förslag till ändring. Därutöver har uppdraget omfattat vissa särskilda frågor i tryggandelagen, bland annat den språkliga utformningen. Uppdraget har slutligen även omfattat en översyn av gränsdragningen mellan den del av livförsäkringsföretags verksamhet som beskattas med avkastningsskatt och den del som beskattas med inkomstskatt. Skattereglerna och de civilrättsliga reglerna Översynen av skattereglerna har föranlett förslag till ändringar i så väl de bestämmelser som reglerar arbetsgivarens tryggande av pensionsutfästelser till anställda som de så kallade kvalitativa reglerna för en pensionsförsäkring. Även vissa justeringar i den skatterättsliga definitionen av pension och i bestämmelsen som reglerar skattefriheten för förmånen av tryggad pension föreslås. När det gäller de så kallade kvalitativa reglerna för pensionsförsäkringar föreslår utredningen i syfte att underlätta en mer flexibel pensionering att det ska vara möjligt att göra ett uppehåll i pensionsutbetalningar eller förlänga utbetalningstiden för temporär ålders- 15

16 Sammanfattning SOU 2015:68 eller efterlevandepension. Det föreslås också vara möjligt för en arbetsgivare att ordna en avgångspension med avdragsrätt även om utbetalningstiden för avgångspensionen understiger tre år i andra fall än i fråga om pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan som den definieras i inkomstskattelagen. Den så kallade flyttregeln föreslås bli ändrad så att det blir möjligt att flytta hela eller en del av värdet i en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. Kravet på att den mottagande försäkringen ska vara nytecknad tas bort. Likaså föreslås att kravet på att den mottagande försäkringen ska vara tecknad av samma försäkringstagare som den flyttade försäkringen tas bort. Slutligen föreslås att utländska försäkringar som huvudsakligen avser ålders-, sjuk- eller efterlevandepension ska godtas som pensionsförsäkringar i Sverige utan en prövning mot de svenska kvalitativa kraven. Detsamma ska gälla avtal om tjänstepension med utländska tjänstepensionsinstitut inom ESS som är jämförbara med försäkring. Definitionen av pension renodlas så att ersättningar enligt vissa tjänstepensionsavtal inte ska vara dubbelreglerade. I bestämmelsen om skattefrihet för förmån av tryggad pension klargörs att den gäller motsvarande utländskt tryggande. När det gäller tryggandekostnader föreslår utredningen att avdragstaket för att trygga pensionsutfästelser genom en överföring till pensionsstiftelse ska bestämmas av förmögenheten i stiftelsen på kollektiv nivå och utan en kvotering till 80 procent av kapitalunderlaget. Vid en värdenedgång får stiftelsen fyllas på med avdragsrätt upp till en nivå som motsvarar de pensionsutfästelser som tryggas med avdragsrätt. Därutöver föreslås att den så kallade kompletteringsregeln ska få användas även om kostnaden för pensionsutfästelsen överstiger avdragsutrymmet enligt den så kallade huvudregeln och att avdragsutrymmet i båda reglerna kopplas till inkomstbasbeloppet i stället för prisbasbeloppet. Utredningen föreslår även av förenklingsskäl en justering av löneregeln och en kodifiering av praxis vad gäller avdragstidpunkten för tryggandekostnaden. För att uppnå en större neutralitet mellan olika tryggandformer föreslår utredningen att begränsningen i avdragsrätt till den ersättning som erhålls från pensionsstiftelsen vid byte av tryggandeform från stiftelsetryggande inte ska gälla om arbetsgivaren tar ut högsta möjliga ersättning från pensionsstiftelsen för den nya tryggandekostnaden. Av neutralitetsskäl föreslås också att avdragrätten för 16

17 SOU 2015:68 Sammanfattning kostnader att trygga en pensionsutfästelse till den anställdes efterlevande efter att den anställde dött utvidgas till att även omfatta andra tryggandeformer än pensionsförsäkring. För att underlätta rationaliseringar föreslås ett tillägg i reglerna om avdrag för en ersättning som lämnas vid ett övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser som gör det möjligt att under vissa förutsättningar överföra ansvaret för en pensionsutfästelse på en arbetsgivare till vilken det överlåtande företaget får ge koncernbidrag med avdragsrätt utan att en näringsverksamhet förs över. Avdragsreglerna föreslås även bli kompletterade med en bestämmelse som gör det möjligt att trygga pensionsutfästelser till lokalt anställd personal i en näringsverksamhet i utlandet vilken beskattas i Sverige om vissa förutsättningar är uppfyllda. Utredningen föreslår därutöver att avtappningsreglerna avseende disponibla pensionsbelopp tas bort. Översynen av skattereglerna avseende tryggande av pensionsutfästelser har även gett upphov till vissa ändringsförslag i tryggandelagen. I syfte att uppnå en bättre överensstämmelse mellan inkomstskattelagen och tryggandelagen föreslår utredningen att begreppet pensionsreserv i tryggandelagen anpassas till skattereglerna och att bestämmelser om hur pensionsreserven ska värderas endast ska finnas i tryggandelagen. För att göra tryggandelagen mer neutral när det gäller tryggandeformer föreslås att även pensionsutfästelser till personer med ett bestämmande inflytande över företaget ska få tryggas i balansräkningen under förutsättning att det föreligger en kreditförsäkring. Detsamma föreslås gälla för arbetsgivare som enligt gällande rätt endast får trygga pensionsutfästelser enligt allmän pensionsplan i balansräkningen. Vidare klargörs att det även civilrättsligt ska kunna gå att byta tryggandeform från tryggande i pensionsstiftelse till en redovisning i balansräkning avseende pensionsutfästelser som följer av en allmän pensionsplan. I syfte att anpassa tryggandelagen till rådande förhållanden på arbetsmarkanden föreslås en utvidgning av definitionen av allmän pensionsplan till att även omfatta avgiftsbaserade pensionsplaner. Samtidigt klargörs att avgiftsbaserade pensionsutfästelser omfattas av lagen endast om arbetsgivaren minst granterar avgifterna. Reglerna om värdering av pensionsutfästelser tas in i tryggandelagen. Finansinspektionens förseskriftsrätt ersätts med en rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter. Ändringsförslag avseende tryggandelagen syftar även till att anpassa terminologin till vad som gäller på 17

18 Sammanfattning SOU 2015:68 redovisningsområdet och att modernisera språket. I övrigt föreslås vissa bestämmelser som är avsedda att förstärka skyddet för pensionsborgenärer som är destinatärer i gemensamma pensionsstiftelser och ge utökade befogenheter för tillsynsmyndigheten att vid behov ingripa. Livförsäkringsföretagens beskattning Livförsäkringsföretag beskattas i dag i princip schablonmässigt med avkastningsskatt. Enligt utredningens uppfattning kan det emellertid ifrågasättas om det inte vore principiellt mer riktigt, i en miljö där associations- och näringsrätten medför att hela företagsvinsten kan bli föremål för utdelning till delägarna, att hela vinsten beskattas konventionellt. Utredningen anser att det vore särskilt angeläget att säkerställa att i vart fall vinster som i vinstutdelande livförsäkringsföretag uppkommer i förvaltningen av livförsäkringar som försäkringstagarna står den finansiella risken för beskattas konventionellt. Av skäl som närmare utvecklas i det följande har utredningen emellertid valt att avstå från att lägga fram några förslag. Utredningen har i stället valt att föreslå att frågan om livförsäkringsföretagens beskattning ska tas upp inom ramen för en ny utredning. 18

19 1 Författningsförslag 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. dels att 8 a 1 ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 5 ska utgå, dels att 1 3, 4, 5 8, 9 10, 10 b 17 och 17 b 34 samt rubriken närmast före 23 ska ha följande lydelse, dels att det i lagen införs 8 nya bestämmelser, 3 a och 4 a 4 g, och en ny rubrik närmast före 6 av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till pensionsstiftelse. Förbehåll vid pensionsutfästelse att pension skall utgå 1 Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild redovisning i balansräkning eller genom överföring av medel till en pensionsstiftelse. Med arbetstagare avses även tidigare arbetstagare. Ett förbehåll vid pensionsutfästelse att pension ska utgå 1 Senaste lydelse 1995:

20 Författningsförslag SOU 2015:68 endast i den mån stiftelsens medel förslår därtill är utan verkan och arbetsgivaren svarar för utfästelsen utan avseende på förbehållet. Lagen äger icke tillämpning på pensionsutfästelse som lämnats efter den 31 december 1966, om rätten till pension gjorts beroende av att arbetstagaren kvarstår i arbetsgivarens tjänst vid inträdet i pensionsåldern. Även i sådant fall äger dock lagen tillämpning på utfäst pension som börjar utgå. endast i den mån stiftelsens medel räcker till är utan verkan och arbetsgivaren svarar för utfästelsen utan avseende på förbehållet. Lagen tillämpas inte under den tid rätten till pension är villkorad. En avgiftsbaserad pensionsutfästelse omfattas av denna lag endast om den utfästa pensionen lägst motsvarar de avtalade avgifterna. En sådan utfästelse får utan hinder av andra och tredje styckena även innehålla villkor om avkastning som inte är garanterad. Har ej andra regler om intjänande knutits till pensionsutfästelse, anses arbetstagaren vid varje tillfälle ha intjänat så stor del av utfäst pension som motsvarar förhållandet mellan det antal år arbetstagaren varit i arbetsgivarens tjänst och antalet år från tjänstens början till pensionsåldern. Vid denna beräkning bortses dock från tid som ligger längre tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern. Med upplupen del av utfäst pension förstås kapitalvärdet av den pension som arbetstagaren intjänat vid beräkningstillfället. 2 Om inte andra regler om intjänande har knutits till en förmånsbaserad pensionsutfästelse anses arbetstagaren vid varje tillfälle ha intjänat så stor del av den utfästa pensionen som motsvarar förhållandet mellan det antal år arbetstagaren varit i arbetsgivarens tjänst och antalet år från tjänstens början till pensionsåldern. Vid denna beräkning ska dock bortses från tid som ligger längre tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern. Om inte andra regler om intjänande har knutits till en avgiftsbaserad utfästelse anses arbetstagaren tjäna in pension i takt med att arbete som grundar rätt till pension utförs. 20

21 SOU 2015:68 Författningsförslag Beräkning av kapitalvärde sker med ledning av försäkringstekniska grunder som fastställes av regeringen eller av den myndighet regeringen bestämmer. 3 2 Med arbetsgivares pensionsreserv avses värdet av intjänad pension och övriga åtaganden enligt allmän pensionsplan som är direkt hänförliga till den intjänade pensionen och intjänad pension enligt andra pensionsutfästelser som omfattas av denna lag. Pensionsreserv enligt allmän pensionsplan ska beräknas enligt de grunder som anges i planen. I den mån sådana grunder saknas gäller vad som sägs i tredje och fjärde styckena. Pensionsreserv för en förmånsbaserad pensionsutfästelse som inte följer av allmän pensionsplan ska beräknas till kapitalvärdet av intjänad pension vid beräkningstillfället. Hur kapitalvärdet ska beräknas framgår av 4 4 e. Pensionsreserv för en avgiftsbaserad pensionsutfästelse som inte följer av allmän pensionsplan ska beräknas till det värde, inklusive avkastning, som arbetsgivaren har tillgodofört arbetstagaren vid beräkningstillfället. Om pensionsutfästelsen är kopplad till värdet av en tillgång som arbetsgivaren äger ska pensionsreserven i stället beräknas till ett belopp motsvarande det högsta av tillgodoförda avgifter och tillgångens redovisade värde. 2 Senaste lydelse 1975:

22 Författningsförslag SOU 2015:68 Med allmän pensionsplan avses sådana allmänna grunder för pensionering av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som innehåller regler om tryggande av arbetsgivarens utfästelse genom kreditförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse enligt denna lag eller annan likvärdig anordning och som på arbetstagarsidan är godkända av organisation vilken enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation. 3 a Utfallande pensionsbelopp för en avgiftsbaserad pensionsutfästelse enligt allmän pensionsplan ska beräknas enligt de grunder som anges i planen. Om regler för beräkning av utfallande pensionsbelopp saknas i en allmän pensionsplan ska 4 f tillämpas. Utfallande pensionsbelopp för en avgiftsbaserad pensionsutfästelse som inte följer av allmän pensionsplan ska beräknas enligt 4 f. 4 3 Beräkningen av kapitalvärdet enligt 3 tredje stycket ska göras med ledning av försäkringstekniska beräkningsantaganden om ränta, dödlighet, sjuklighet, driftskostnader och osäkerhet. Hänsyn ska tas till både storleken på utbetalningarna och när i tiden de ska ske. Antagandena ska var för sig vara betryggande. 4 a Antagandet om ränta ska grundas på tillförlitliga prognoser om utvecklingen av den riskfria räntan. I fråga om antagande om 3 Senaste lydelse 1976:

23 SOU 2015:68 Författningsförslag ränta för åtaganden med en utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning ska hänsyn tas till förväntade framtida förändringar i penningvärdet. Antagandet om ränta ska reduceras med ett avdrag för avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. 4 b Antagandet om dödlighet för ålderspension och efterlevandepension ska ta hänsyn till förmånstagarens ålder och födelseår och baseras på tillförlitliga prognoser om framtida dödlighet. 4 c Antagandet om sjuklighet för sjukpension som är under utbetalning ska baseras på tillförlitliga prognoser om återstående sjukperiod. Kapitalvärdet av sjukpension som inte är under utbetalning ska beräknas till noll. 4 d Kapitalvärdet ska ökas med hänsyn till framtida driftskostnader och osäkerhet. 4 e I stället för det som sägs i 4 4 d får kapitalvärdet beräknas med ledning av sådana antaganden som används vid beräkningen av en premie för en lik- 23

24 Författningsförslag SOU 2015:68 Arbetsgivare äger i balansräkningen som skuld under rubriken Avsatt till pensioner upptaga vad han enligt allmän pensionsplan åtagit sig att redovisa under denna rubrik. Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening och sparbank äger under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även artad förmån inom en tjänstepensionsförsäkring, om en sådan beräkning inte leder till ett lägre värde än det som följer av en beräkning enligt 4 4 d. 4 f Vid avgiftsbaserad utfästelse ska beräkningen av utfallande pensionsbelopp enligt 3 a göras med tillämpning av försäkringstekniska beräkningsantaganden enligt 4 första stycket och 4 a 4 d. Antagandena ska vara aktsamma g Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 regeringsformen (1974:152) meddela närmare föreskrifter om beräkningen av kapitalvärde och utfallande pensionsbelopp enligt 4 4 f. Med allmän pensionsplan avses en plan för pensionering av arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som innehåller regler om tryggande av arbetsgivarens utfästelse genom särskild redovisning i balansräkningen i förening med kreditförsäkring, överföring till en pensionsstiftelse enligt denna lag eller en annan likvärdig anordning 4 Senaste lydelse 1975: