innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23"

Transkript

1 Årsberättelse

2 2

3 innehåll i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar 16 Notiser 19 SWEREAS dotterbolag Swerea IVF 20 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Swerea Sicomp 23 Swerea Swecast 24 Notiser 25 Medarbetare och kompetens 26 Styrelse och ledningsgrupp 28 Resultat- och balansräkning 30 Corporate Social Responsibility (CSR) 31 Medlemsprogram och -företag 32

4 4

5 2011 i korthet i korthet Föregående år presenteras inom parentes Swerea-gruppens omsättning inklusive intressebolag uppgick till 605 Mkr, en ökning med 5,6 procent. Näringslivsintäkterna svarade för 56 (50) procent. Den Europagemensamma forskningen stod för 12 (15) procent. Nationella program från offentliga finansiärer svarade för 32 (35) procent. Totalt antal anställda i gruppen är 504 (485) personer. Swerea-gruppens rörelseresultat uppgick till 29,4 (24,9) Mkr. I Swerea-koncernens legala struktur konsolideras ej intressebolaget Swerea MEFOS eftersom Swereas ägarandel endast uppgår till 36 procent. Femårsöversikt samt resultat- och balansräkning på sidan 30 avser den legala strukturen. Från den 1 april 2012 ingår Swerea MEFOS som helägt dotterbolag i Swerea-koncernen. Omsättning per dotterbolag Mkr: Swerea IVF 192,9 Swerea KIMAB 200,6 Swerea MEFOS 140,2 Swerea SICOMP 33,9 Swerea SWECAST 49,5 Omsättning Swerea SWECAST Swerea SICOMP Swerea MEFOS Swerea KIMAB Swerea IVF

6 6 ord från vd Swerea-koncernen i världen Det är mycket glädjande att konstatera att Swerea-koncernen fortsätter att växa lönsamt, och att samtliga bolag i koncernen bidrar till ökningen. Särskilt tillfredsställande är den stora ökningen i direkt näringslivsfinansiering (20 %) som jag tar som ett kvitto på att Swereas tjänster är attraktiva och efterfrågande. Koncernens omsättning är nu över 600 Mkr och vi har fler än 500 medarbetare. Näringslivssamarbete Swerea-koncernen fortsätter arbetet med att omvandla forskningsresultat till industrinytta. Inom Produktionslyftet som är ett samarbete mellan Swerea IVF, som huvudman, och akademin, har över 100 företag coachats i införande av resurssnål produkt- och produktionsutveckling. Swereas stora satsning inom lättviktsteknik har fortsatt och resulterat i flera större projekt; bland annat har vi fått ett av sju stora projekt inom Vinnovas stora utlysning Utmaningsdriven Innovation. Plattformen LIGHTer liksom Composite Centre Sweden har bildats i samarbete med industri och akademi. Området Ekodesign har utvecklats till ett kunskapsområde där miljö- och energieffektivitet är i fokus. Detta är ett centralt område för hela Swerea-koncernen och våra kunder. Swerea MEFOS erhöll Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011 för sitt arbete med hantering och återföring av dyrbara legeringselement från slagger vid stålframställning. Vi ingår därmed i den namnkunniga skara som tidigare fått detta pris: Coca Cola, Ikea och Electrolux. Detta visar mycket praktiskt att forskningsresultat kan omvandlas till konkret industrinytta. Internationalisering Vår värld blir allt mer internationell och det avspeglas också i Swerea-koncernens verksamhet. Vi har 25 nationaliteter representerade bland

7 ORD FRÅN VD 7» Swerea-koncernen planerar för fortsatt tillväxt. «våra medarbetare. Vi gör över resdagar utomlands varje år. Mer än 140 konferensbidrag har presenterats och vi arrangerar också själva internationella konferenser. Årets höjdpunkt i detta avseende var Swerea KIMABs organisation av Eurocorr 2011 med över 900 deltagare från 56 länder. Internationell forskning är en hörnpelare för att vara med i den absoluta spetsforskningen. Swerea-koncernen deltar i över 80 projekt inom EU:s olika program inklusive RFCS. Detta ger oss ett ovärderligt kontaktnät inom europeisk industri och akademi och är till glädje för våra svenska samarbetspartners. Swerea MEFOS har genom samarbetsavtal med sina motsvarigheter i Europa (CRM i Belgien, CSM i Italien och VDEh-BFI i Tyskland) bildat ett Research Initiative for European Steel för att få större global slagkraft på forskning inom metallurgi och process- och produktionsutveckling vid stålframställning. I Frankrike har Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion fortsatt sin mycket framgångsrika verksamhet. Nya projekt och samarbetspartners har lett till stora investeringar i utrustning och ökning av personal till fromma för både svensk och fransk industri som fått en ny arena för samverkan. Denna enhet växer också snabbast av alla i Swerea-koncernen och det visar hur verkligt spetskunnande är internationellt eftertraktat. Samarbete med akademin Swereas arbetssätt bygger på vetenskaplig grund. Därför är växelverkan med akademin viktig. En tredjedel av vår personal har forskarutbildning och vi har ett tiotal adjungerade professorer i Sverige och utomlands. Vi bidrar särskilt till de strategiska forskningsområdena genom samarbete med KTH och Mälardalens Högskola (XPRES produktionsteknik) och Luleå tekniska universitet (CAMM råmaterial för råjärnstillverkning). Vi deltar också i ett flertal centra av olika slag och har också initierat ett centrum inom lättviktsteknik. Strukturering Swerea SWECAST har under året övertagit delar av Länsteknikcentrums verksamhet i Jön köping. Bland annat ingår nu ett Enterprise Europe Network (EEN) i Swerea SWECASTs verksamhet. Detta är ett bra och naturligt komplement till det befintliga nätverket (EEN) som finns hos Swerea IVF i Mölndal. I Linköping pågår etablering av Swerea SICOMP i samarbete med Compraser och lokal industri för mer produktionsnära kompositforskning. Framtiden Swerea-koncernen planerar för fortsatt tillväxt. Det är därför glädjande att notera att efter många turer är nu allt klart för att Swerea MEFOS ska ingå som helägt dotterbolag i Swerea-koncernen från 1 april En annan stor händelse 2012 är moderbolagets och Swerea KIMABs flytt till nya lokaler i Kista. Det är en framgångsfaktor att vi kan fortsätta att investera för att inspirera våra medarbetare och utveckla våra spetsområden. Det går en våg av omstrukturering inom industrin både i Sverige och internationellt. Sektorer som stål, verkstad och fordon förändras radikalt och ger upphov både till nya verksamhetsområden men också nya beslutsvägar. Det är inte självklart att strategiskt viktiga beslut kommer att fattas i Sverige. Det kommer att påverka Swerea och gör våra internationaliseringssträvanden viktigare för att vi ska fortsätta vara en strategiskt viktig samarbetspartner för vår svenskbaserade industri. Nya material och effektiva produktionsmetoder kommer att få ökat fokus. Produkter kommer att få ett större tjänsteinnehåll. Att föra ut forskningsresultat till industrinytta, dvs innovationer, blir avgörande framgångsfaktorer för både oss och våra industriella partners. Detta är paradgrenar för Swerea-koncernen och jag ser med stor tillförsikt framtiden an. Swerea står väl rustat för framtiden! Tomas Thorvaldsson, koncernchef

8 8 swerea-koncernen Swerea Swerea-koncernen består av moderbolaget Swerea och fem dotterbolag; Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs av fem ägarföreningar (53 %) med bas i industrin (ca 450 industriföretag) och RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (47 %), statens holdingbolag för delägande i svenska forskningsinstitut. Verksamheten per programblock, 2011 Medlemsprogram (18 %) Nationella program (29 %) EU-program (12 %) Industriuppdrag m.m. (41 %) Swereas forskningsarbete är nationellt och internationellt inriktat. Sveriges näringsliv är beroende av export och av att företagen är globalt konkurrenskraftiga. Swerea hjälper till genom våra internationella kontakter och nätverk både inom industri och forskning för att kunna hålla instituten och våra samarbetspartners i forskningsfronten. Bland annat genom deltagande i EU-forskningen och genom Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike har vi god insikt och medverkan i internationella forskningsprogram av olika slag. Det kommer alla våra medlemmar och kunder till godo. Affärsidé Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktoch produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Koncernen ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Finansdepartementet 100 % RISE Holding Cirka 450 företag* Fem ägarföreningar Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern som uppfattas som världs ledande inom valda områden. Det innebär att koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. 47 % 53 % Swerea 100 % 100 % 36 % 100 % 100 % Swerea IVF Swerea KIMAB Swerea MEFOS Swerea SICOMP Swerea SWECAST Programråd Programråd Programråd Programråd Programråd *Swerea har totalt ca 500 medlemsföretag, men alla berättigar inte till ägarskap i Swerea.

9 swerea-koncernen 9 Swerea-koncernen Swerea MEFOS Luleå Swerea SICOMP Piteå 86 (83) Pågående EU-/RFCSprojekt. Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Swerea IVF Swerea SICOMP Göteborg Swerea Swecast Jönköping EU-/RFCS-projekt där Swerea är koordinator. 17 (17) Institut de la Corrosion* Brest 2 Excellence Center där Swerea är koordinator: PRISMA CIC Institut de la Corrosion* St Etienne Utbildningsnivå Forskande personal Högskoleingenjör eller motsv. (17 %) Civilingenjör (43 %)* Licentiat (9 %) Doktor (29 %) Docent (2 %) Av ovanstående är 9 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. Åldersfördelning Procent av totalt 504 st < 29 år (9 %) år (26 %) år (27 %) år (27 %) > 60 år (11 %) Högskoleingenjör eller motsv. (17 %) Civilingenjör (43 %)* Licentiat (9 %) Doktor (29 %) Docent (2 %) Av ovanstående är 9 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. < 29 år (9 %) år (26 %) år (27 %) år (27 %) > 60 år (11 %) *Dotterbolag till Swerea KIMAB Antal anställda st st Män/kvinnor 2011 Män 339 Kvinnor 165 Konferenser där forskare presenterade föredrag (62) (124) Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. 628 Omnämningar i media, inklusive elektroniska kanaler. 3 Omnämningar i radio/tv.

10 10 tema Internationalisering Årets tema: Internationalisering För ett ledande forskningsinstitut är det viktigt att samarbeta med de bästa forsknings utförarna och med de ledande företagen i världen. Det gör Swerea -instituten. Samarbetet gör oss till en del av den internationella forskningsfronten. Vi kan också stödja medlemsföretagen i deras internationella verksamhet genom att vara dörröppnare, arrangera studieresor, hjälpa till vid etableringar, certifieringar, miljöprövningar eller synkronisering med egna produktionskedjor, säger Swereas vd Tomas Thorvaldsson. EU är Swereas hemmamarknad och instituten har många engagemang inom 7:e ramprogrammet och RFCS, Research Fund for Coal and Steel. Att Swerea är en attraktiv part och dessutom koordinator i många av EU-projekten är en positiv värdemätare. Swerea har strategiska samarbeten med flera universitet och högskolor i Sverige och utomlands och projektsamarbeten med många, många fler. Doktorander och gemensamma professurer är exempel på samarbets former som utvecklar kompetens och kontaktnät. Stora internationella företag väljer Swerea som samarbetspart i forsknings- och utvecklingsprojekt. Swerea har till exempel ett tjugotal fordonstillverkare som kunder, en bransch med stark internationell prägel. Swereas höga integritet gör också att instituten får förtroende från branschorganisationer för tester och mätningar som kräver opartiskhet. Till exempel utför Swerea KIMAB tester som resulterar i en internationell rankinglista för olika bilars korrosionsbeständighet. Andra hedervärda uppdrag som hör ihop med vår spetskompetens är ex empelvis Swerea SWECASTs ordförandeskap i den europeiska gjuteriföreningens forskningsutskott, säger Tomas Thorvaldsson. Samarbetet säkerställer spetskompetens och bra kontaktnät, vilket gynnar både Swerea-instituten och medlemsföretagen. När Swerea verkar på den internationella markna - den är det dels institutens spetskompetens, dels kunskap en om gränsöverskridande samarbetsformer som är intressant, både i projekt inom EU:s ramprogram och i specifika frågeställningar från globala företag. Swerea arbetar ofta med småoch medelstora företag i breda projekt där de olika Swereainstituten bidrar med olika delar. Växelverkan mellan internationellt och nationellt är givande. Skarpa företagsspecifika frågeställningar från både stora och små företag lär oss vilka områden som är viktiga och det omvandlas ofta i någon form till generella frågor. Vi tar hem kunskap, vi kombinerar och skapar ny kunskap. Och framför allt; vi implementerar. Swerea har innovationsfokus. Forskningsresultaten ska bli industrinytta, säger Tomas Thorvaldsson.

11 tema Internationalisering 11 Institut de la Corrosion Institut de la Corrosion bedriver tillämpad forskning och utveckling inom korrosionsområdet och erbjuder även testning i naturliga miljöer och laboratorium, konsulttjänster, rådgivning och utbildning. Grundat: 2002 Antal anställda: 37 Omsättning: 4,8 miljoner euro (2011) VD: Dominique Thierry Orter: S:t Etienne och Brest (tillika huvudkontor), Frankrike Moderbolag: Swerea KIMAB, Stockholm Forskningen handlar framförallt om korrosion inom oljeoch gasindustri, kemisk industri och annan processindustri, infrastruktur och byggande, fordonsindustri, offshoreindustri och andra marint relaterade tillämpningar. Av dessa utgör pro jekt inom olje- och gasindustrin huvuddelen, med cirka 40 procent av verksamheten. Olje- och gasindustrin präglas ofta av aggressiva korrosiva miljöer med stora inslag av svavelväten. Verksamheten om - fattar såväl laboratorieundersökningar som fullskaleprovning i havsvatten. Huvud- och hemmamarknaden är främst Väst europa. Kunderna finns framförallt i Frankrike, men även i andra EU-länder. Några få kunder finns i USA, Sydamerika och Australien. Det finns även ett medlemsprogram där svensk och fransk industri samverkar i gemensamma projekt. Korrosion är ett viktigt och aktuellt forsknings område som är nära förknippat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förändrade bestämmelser och regelverk ställer krav på nya lösningar och material. Ett exempel är att livslängden på material påverkas till följd av användningen av alternativa industriella metoder. Mängden utsläpp av koldioxid från fordon påverkas starkt av konstruktion och vikt. Lättare fordon ger mindre utsläpp. Utvecklingen av lättare fordon leder till förändrade materialval med annorlunda egenskaper för korrosion. Här finns stora behov av forskning, utveckling och ingående tester. De senaste fyra åren har varit framgångsrika för Institut de la Corrosion. Verksamheten har vuxit med mer än 50 procent och framtidsutsikterna är goda, med möjligheter att växa ytterligare. Under 2012 kommer Institut de la Corrosions anläggning i Brest att utökas och i S:t Etienne kommer svavelvätelaboratoriet att byggas ut.

12 12 tema Internationalisering Kontaktytor och nätverk Medarbetare inom Swerea deltar i ett stort antal internationella nätverk, organisationer och forskningssamarbeten och inte minst EU-projekten är viktiga, kontaktskapande och utvecklande. Instituten öppnar dörrar för medlemsföretagen genom att bygga upp och förmedla kunskap, påverka forskningsplattformar och skapa kontakter för nya affärer. Många av Swereas forskare är efterfrågade som föredragshållare och medverkar i internationella konferenser runt om i världen. Swerea arrangerar återkommande flera internationella konferenser. Swerea arbetar också med certifiering inom olika områden. Internationella konferenser Arrangemang av konferenser är en viktig del av Swereas verksamhet. De internationella konferenserna vidgar kontaktnätet, och gör Swerea känt över hela världen. Under 2011 arrangerades flera konferenser med internationellt deltagande. Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB, inleder Eurocorr Under året var Swerea KIMAB värd och axlade ordförandeskapet för EFC:s (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr 2011 i Stockholm. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 personer från 56 länder! Totalt presenterades cirka 400 föredrag inom bland annat olja & gas, infrastruktur, fordonskorrosion, ytor och korrosion i kärnkrafts industrin. Swerea SICOMPs Manufacturing and design of compo - sites ägde rum i Göteborg och samlade ett 90-tal deltagare från tio länder. Huvudtemat var kompositer inom fordonsindustrin. Även biokompositer och strukturella batterier berördes. För fjärde året i rad anordnade Swerea MEFOS Process Integration Forum i Luleå Ett 60-tal deltagare från sju länder fick ta del av ett program som innehöll både metodbeskrivningar och exempel på praktiska resultat. Under året har planeringen pågått för SCANMET, en stor internationell konferens som arrangeras för fjärde gången under Nätverk för teknikbevakning Swerea SWECAST har under året integrerat ett kontor för Enterprise Europe Network (EEN), som komplement till det befintliga hos Swerea IVF. Med fyra nya medarbetare stärks våra resurs er för att kunna hjälpa företag med teknikbevakning kring nya material och processer, energi- och miljöteknik och för att hitta affärspartners på nationell nivå och EU-nivå. Nya exportmarknader och kunder Under året har Swerea SWECAST hjälpt företag att nå ut på nya exportmarknader. En svensk samlingsmonter och förbokade kundmöten arrangerades för en grupp pressgjuterier på en mässa i Nürnberg Under 2011 resulterade denna satsning i nya beställningar för flera 10-tals miljoner kronor hos deltagande företag.

13 tema Internationalisering 13 Samarbete mellan ledande europeiska stålforskningsinstitut De fyra europeiska forskningsinstituten inom stålområdet Swerea MEFOS, CRM (Belgien), CSM (Italien) och VDEh-BFI (Tyskland) har tillsammans bildat samarbetet RIES (Research Initiative for European Steel), ett nätverk som knyter samman forskningen vid instituten. Målet med RIES är att stärka konkurrenskraften hos europeisk stålindustri. Teman för framtida forskning och forskningsfinansiering identifieras. Samarbete har redan påbörjats inom områden som återvinning och energianvändning. Nätverket vidareutvecklar också en gemensam strategi angående hantering av forskningsfrågor inom olika europeiska organ. Studieresa till Kina Swerea MEFOS programråd inom processmetallurgi genomförde under 2011 en studieresa till Kina. Totalt besöktes åtta stålverk, en biltillverkare, ett forskningsinstitut och ett universitet. Intresset för den nordiska delegationen och de specialistkunskaper som den representerade var stort från kinesiskt håll. Företagen uttryckte stort intresse för samarbete och teknikutbyte med såväl stålverk en som Swerea. Certifiering och ackrediterad provning Swerea IVF är det enda institut i Sverige som certifierar enligt Oeko-Tex Stand ard 100, världens ledande certifiering för textilier, läder och tillbehör som testats för hälsoskadliga ämnen. Runt tillverk are i nästan 90 länder deltar i det certifieringssystemet. Swerea IVF erbjuder även: Ekologisk granskning enligt TCO-standard, certifiering för kontorsutrustning. Certifiering enligt EMC-direktivet, ElectroMagnetic Compability. Flera av dotterbolagen utför ackrediterad provning. Till exempel är Swerea KIMAB ackrediterade för saltdimprovning (SS-EN ISO 0227) och för dragprovning i rumstemperatur (SS-EN ISO ). Korrosion provas, förutom i salt dimkammare och klimatskåp, även på våra fältstationer i Sverige, Frankrike, Singapore och Dubai. Mobil provning på lastbilstrailrar sker i alla världsdelar. Euroguss-mässan i Nürnberg.

14 14 tema Internationalisering Swerea på EU-arenan Samarbetet inom EU bidrar till Swereas kärnverksamhet; att utveckla kunskap som skapar industrinytta hos medlemsföretagen. Att bygga upp bra nätverk leder till fler kunder och samarbetspartner i världen och det är viktigt för den kontinuerliga kompetensutvecklingen. EU- och RFCSprojekten fyller den funktionen. Där möter Swerea andra forskare och utvecklare i ett lärande utbyte och vi kan sprida kännedom om institutens förmågor samtidigt som ny kunskap och kompetens utvecklas i projekten. Våra medarbetare får också positiv feedback och insikt om att Swerea är ett utmärkt karriärval för den som vill befinna sig i framkant. Det europeiska kontaktnätet är även viktigt som rekryteringsbas vid anställningar. Fördjupning ger kompetensutveckling EU-projekt är ofta stora och sträcker sig över en längre tid än nationella FoU-projekt. Det gör dem viktiga för forskarnas kompetensutveckling. I stora projekt finns tid och ekonomiskt utrymme för fördjupning och för att gå vidare från utredningar och resultat till utveckling av metoder, tekniker och apparatur. Hela den kedjan behövs för att Swerea ska kunna uppfylla sitt mål att vara en nyttig partner för medlemsföretagen i deras innovations- och utvecklingsprocess. Vetenskap blir produkter och tjänster En trend i EU:s forskningsutlysningar är system- och helhetsperspektiv, med miljöfrågor som stark drivkraft. I det nya programmet för finns sex temaområden, bland annat ren, säker och effektiv energi, smarta, miljövänliga och integrerade transporter samt resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror. Fokus för hela ramprogrammet Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till nya produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter. Swereas mix av kompetens och vår förmåga att dra nytta av den mångfalden är helt rätt i det sammanhanget. Attraktiv samarbetspart Swerea har gott rykte som koordinator och samarbetspart i EUprojekt. Flera av Swereas forskare anlitas också som granskare av ansökningar och deltar i utvärderingar av Europaprojekt, det är ett kvitto på att de har internationellt renommé. Samarbetet inom EU står för en stor del av Swerea-institutens omsättning. Bainitbildning i stål Under 2011 färdigställdes RFCSprojektet Bainhard. Projektet koordinerades av Swerea KIMAB och hade deltagare från flertalet stora ståltillverkare i Europa som ArcelorMittal, Salzgitter Mannesmann, Tata Steel och Sidenor, samt forskningsinstituten CRM i Belgien och IMZ i Polen. Under tre och ett halvt år har en stor del av Europaeliten inom produktutveckling av kolstål genomfört en detaljerad kartläggning av olika legeringselements inverkan på bainitbildning i lågkolhaltiga stål, ett område som tidigare varit relativt outforskat. Forskning om bainitiska stål är strategiskt viktig, och intresset ökar tack vare produktgruppens goda egenskaper som anlöpningströghet och hög hållfasthet i kombination med god duktilitet och slagseghet. Stålet lämpar sig för produkter där låg vikt i kombination med hög styrka är viktiga egenskaper, som t.ex. vid tillverkning av mobila kranar och containrar. Projektet ger Swerea KIMAB en god grund för kundarbetet med produktutveckling av dessa stålsorter för den svenska stålindustrin.

15 tema Internationalisering 15 Revolutionerande batteriutveckling inom StorAge i europa pågår ett revolutionerande utvecklingsarbete med att ta fram ett helt nytt batterikoncept som kallas strukturella batterier. De ska ersätta klumpiga och tunga batterier i mobiler, datorer och bilar och konceptet har uppmärksammats internationellt av både New York Times och CNN. StorAge är ett EU-finansierat projekt som ska utveckla nya avancerade multifunktionella material, strukturella batterier, superkondensatorer och kondensatorer för användning i framtidens el- och hybridfordon. Materialen ska fungera som en lastbärande mekanisk struktur samtidigt som de ska kunna lagra elektrisk energi till fordonets elmotor. Karosseridetaljer som tak och motorhuv får då dubbla funktioner. Swerea SICOMP leder utvecklingen av de strukturella batterierna och bidrar med spetskompetens inom traditionella kompositrelaterade områden och att hjälpa till att överbrygga barriärer mellan de olika involverade forskningsdisciplinerna. Det internationella forskningsteamet i StorAge består av forskare och ingenjörer från ett antal högskolor, institut och företag, inkluderande förutom Swerea SICOMP; Imperial College London, Chalmers och ETC Battery and Fuel cells. Stoft blir en användbar biprodukt Swerea MEFOS har tillsammans med LKAB, SSAB i Oxelösund, BFI i Tyskland och Voestalpine i Österrike genomfört och koordinerat projektet Flexinject. Metoden ger ett effektivare råmaterialutnyttjande genom att det material som går förlorat från masugnen i form av stoft, återförs direkt från stoftavskiljningen till masugnen istället för att som tidigare hamna på mellanlager eller deponi. Vid SSAB i Oxelösund har en av masugnarna utrustats med en anläggning för injektion av stoft, samtidigt med fortsatt injektion av kolpulver. Det avskilda stoftet transporteras direkt från gasreningen till injektionsanläggningen och värdefulla komponenter utnyttjas. Försöken har också visat att en blandning av masugnsstoft och kolpulver kan injiceras via ett befintligt kolinjektionssystem. Fördelen med injektion av en blandning är att investering i ny utrustning kan undvikas, medan fördelen med injektion via ett eget system är att slitage från nötande stoftpartiklar i kolinjektionsanläggningen kan undvikas. Eftersom det torra stoftet består till cirka 50 procent av koksfines och i övrigt i huvudsak av järnmalmsfines kan injicerat stoft ersätta kolpulver som energi och järnoxid i form av järnmalm. Tålig elektronik på Venus Kisel är det halvledarmaterial som dominerar i dagens elektronik och inkapslingen är ofta av plast. Det fungerar utmärkt så länge inte temperaturen blir för hög eller andra miljöfaktorer blir riktigt krävande. Men när NASA vill placera mätsensorer på Venus yta måste elektroniken tåla en hel del eftersom det är 470 grader varmt där. Även i exempelvis flygplansmotorer, kraftverk och industriprocesser finns det stor nytta med att möjliggöra noggranna mätningar med smarta sensorer i högtemperaturområden. Det treåriga EU-projektet MORGaN har avslutats under året, och Swerea IVF var en av 24 parter från elva länder. MORGaN var ett materialprojekt med många delprojekt och i fokus fanns galliumnitrid, GaN, som ersättare för kisel i elektronik. Galliumnitrid tål betydligt mer än kisel och i MORGaN har man demonstrerat möjligheterna. Swerea IVF:s del har handlat om elektronikens inkapsling, dess material och design. Inkapslingar av keramer och metaller har utvecklats och testats för att möjliggöra elektroniska mätningar i temperaturer över 600 grader. I projektet var trycksensorer de tilltänkta applikationerna för inkapslingen, men byggsättet är generellt och kan anpassas till andra komponenter.

16 16 gemensamma projekt Koncernsatsningar Swereas bidrag till kunskapsuppbyggnaden nationellt och internationellt ger förbättringar inom flera avgörande globala utmaningar; till exempel energieffektivisering och hushållning med natur resurser. Swerea gör strategiska satsningar som drar nytta av koncernens mix av kompetenser. Människor med olika infallsvinklar och professioner sporrar varandra. Nytänkande, kreativa lösningar och sätt att implementera ny teknik utvecklas i expertsamråd, innovationsworkshops, utveckling av demonstratorer och vidare till prototyper och implementering. Genom att se till hela kedjan från råmaterial, materialval och tillverkning till användning och återvinning kan vi bygga en konkurrenskraftig och hållbar industri i Sverige. Swerea Lättvikt Lägre vikt sparar energi och Swerea Lättvikt är en kraftsamling för att bidra till industrins omställning. Det finns redan gott om teknisk kunskap om material och processer för att tillverka vikteffektiva lättviktskonstruktioner. Utmaningen är oftast att anpassa produktionen och att industrialisera material och processer. Swerea har beviljats en av Vinnovas satsningar inom Utmaningsdriven Innovation för att lösa framtidens samhällsutmaningar. Satsningen kallas UFOH, Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridkonstruktioner ett LIGHTer-initiativ. Det innovativa arbetet i UFOH för att hitta lösningar för fogning i hybridkonstruktioner drivs av Swerea tillsammans med internationellt ledande industrier inom flyg-, fordons- och marinsektorn, samt universitet, teknikparker och branschföreningar. Fokus är fogning mellan olika material, till exempel stål och kompositer, och då inte bara tekniken utan även metoder, processer, utbildning m.m. Att göra kravställningar till- sammans på det här branschöverskridande sättet är nytt, och målet är att utveckla fem konkreta lösningar, demonstratorer, innan tvåårsperioden ska utvärderas och nästa fas med prototyper och implementering tar vid. Överföringen av kunskap och erfarenhet till master-, forskar- och industrianpassade utbildningar ingår som en naturlig del i projekten inom satsningen. Swerea Lättvikt har etablerat internationellt samarbete och under året samverkat med Flander s Drive i Belgien, ett kompetenscentrum för den belgiska fordonsindustrin med fokus på innovationer i produkter och processer. I juni 2011 höll Swerea den första lättviktskonferensen Lightweight Manufacturing and Design. Swerea Ekodesign Swerea Ekodesign är Swereas samlade satsning för hållbar utveckling. Det är en utmaning att åstadkomma både hållbarhet och konkurrenskraftig industri inom det området. Ekodesign minskar produkters miljöbelastning samtidigt som prestandan ökar. Det sker genom att ur ett livscykelperspektiv minska miljöpåverkan, exempelvis genom att minimera materialåtgång, göra lättare produkter, öka livslängden, minska energiåtgången i tillverkningsprocessen och möjliggöra återvinning. Arbetssättet är att i tvärfunktionella expertgrupper i samverkan med industrin komma fram till innovativa lösningar. Swerea har blivit inbjudna att berätta om metoden vid väl besökta seminarier i bland annat Japan och Frankrike.

17 Projekt 17 Innovation: Innovation innebär utveckling och kommersialisering av varor och tjänster eller produktions- eller distributionsprocesser, dvs en omvandling av idéer till praktisk nytta. Uppfinning: En uppfinning är en anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt, effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. ÅTTA DEMONSTRATORER har utvecklats med avstamp i en livscykelanalys. Exemplen bygger upp generell kunskap för svensk industri, och inspirerar till nya utvecklingsprojekt. Exempel på demonstratorerna: Legering av gjutgods med återvunnet vanadin: Utveckling av potentiellt användningsområde för vanadinrik slagg från stålindustrin. Sandwichhus, energisnålt boende: Analys av den totala miljöpåverkan för energieffektiva hus av syntetiskt sandwichmaterial. Klimatsmart skyddsgas ersätter SF 6 vid magnesiumgjutning: Uppkomsten av reaktiv slagg har analyserats och åtgärderna möjliggör övergång från traditionell skyddsgas till SO 2 som har mindre klimatpåverkan. Relining av avloppsrör i bostadshus: Rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Genom att ändra tillverkningsprocessen kan acetonförbrukningen minska till en sextondel. Vid livscykelanalyser, som är ett av de viktigaste verktygen inom ekodesign, är nyttan stor av den kompetensbredd som finns inom Swereakoncernen. Livscykelanalyser är också en väsentlig del av många projektansökningar till EU, och ett attraktivt kompetensområde som gör Swerea till en intressant samarbetspart i internationella projekt. Swerea SME Swerea SME (små och medelstora företag) är en satsning med bred ansats som inbegriper materialteknik och resurseffektiv produkt-, process och affärsutveckling samt rådgivning om program och finansiering för forskning och utveckling. Projektet har innefattat olika aktiviteter som: Avtal och samarbete med IUC (industriella utvecklingscentra), Almi och andra småföretagsutvecklare. Kontakter med finansiärer. Kontakter med företag. Seminarier och konferenser. Följande konkreta resultat har bland annat uppnåtts: Tillväxtverket har under 2011 gett klartecken för finansiering av projektet Autoconnect som Swerea driver tillsammans med Enterprise Europe Network. Målet är att hjälpa små och medelstora företag med kopplingar till fordonsindustrin att hitta nya internationella kontakter och affärsmöjligheter. Intressanta regioner har valts ut i Frankrike, Ungern och Kina. Under 2012 arrangerar Swerea tre resor med studie besök och matchmaking. Tillsammans med IUC Dalarna arbetar Swerea med små och medelstora företag inom Triple Steelix, som är en klustersatsning för verkstads-, tjänste- och serviceföretag kring stålproducenterna. Utvecklingschefer för ett tiotal företag kommer att träffas regelbundet på något av företagen och Swereagruppen bidrar med kunskaper inom material och produktion. Att arbeta tillsammans med lokala aktörer (som IUC, kommunernas näringslivschefer m.fl.) som har SME som målgrupp har visat sig vara ett effektivt sätt för Swerea att göra nytta. Där kan satsningar sjösättas som har bäring på fler företag och där kan Swerea sprida kunskap om koncernens samlade kompetens.

18 18 Återvinningsindustriernas Inspirationspris Utdelning från Kungens 50-årsfond.

19 notiser 19 Samarbete med Jinchuan Group Swerea MEFOS har skrivit två ramavtal med Jinchuan Group, en nickelproducent i Gansuprovinsen i Kina. Jinchuan Group har idag slaggdeponier på cirka 30 miljoner ton, och de innehåller bland annat järn, nickel, koppar och kobolt. Målet med samarbetet är att ta fram bästa metoden för att utvinna metallerna och ta tillvara restprodukterna. Optimering av tågkomponent Många av komponenterna i tåg utsätts för både utmattning och inverkan av väder och vind, inte minst yttre detaljer i chassit. Förutom de mekaniska kraven exponeras komponenterna för temperaturdifferenser på cirka 80 C med varierande luftfuktighet. I samarbete med Bombardier Transportation Sweden AB har Swerea SICOMP optimerat en chassikomponent tillverkad av kompositmaterial för att säkerställa en livslängd på 35 år. Via en inledande material- och komponentanalys bestående av bland annat belastningsprov och analys av ingående material, utfördes en processoptimering för att säkerställa kraven. Kombinationen Swerea SICOMPs material- och processkunnande tillsammans med Bombardiers komponentkunskap var en förutsättning för projektets genomförande. Återvinning gav utdelning Jonas Gurell, Swerea KIMAB, har under 2011 tilldelats 4,7 Mkr i ett forskningsanslag för unga disputerade forskare av forskningsrådet Formas. Dessutom har han fått kr från Sveriges Ingenjörers Miljöfond och kronor från Kungens 50-årsfond. Han har fått anslag och stipendier för sitt arbete med att utveckla ett laserbaserat sorteringssystem för effektiv metallåtervinning. Bara att återvinna några procent av allt skrot innebär en stor besparing. Inspirationspris för VILD forskning Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011 har tilldelats Swerea MEFOS för en ny genial metod att omvandla stålverksslagg till vanadinprodukter. Metoden innebär att merparten av slaggen, som annars mellanlagras, istället kan åtetervinnas. Vanadinet kan exempelvis användas som legeringsämnen i stål, och den resterande frationen till byggnadsmaterial. Inom projektet VILD (vanadin i LD-slagg) har Swerea MEFOS tillsammans med industrin utvecklat en förhållandevis enkel, men genial metod som kan separera vanadin ur slagg från ståltillverkning. Den forskning som Swerea MEFOS utfört, i samarbete med SSAB, LKAB och Ruukki, har resulterat i en ny teknik. Nu kan slaggen återvinnas och vanadinet istället användas i nya produkter. Medlemsdag med 90-årsjubileum Swerea KIMAB är Sveriges äldsta forskningsinstitut som grundades Detta firades vid den årliga medlemsdagen i oktober. Dagen innehöll en mix av föreläsningar från industrin och av våra medarbetare. Deltagarna fick under förmiddagen lyssna på företrädare från Ovako, Erasteel Kloster, KTH och ESAB. Under eftermiddagen presenterade Swerea KIMABs forskare olika projekt, metoder, nya investeringar etc. Totalt deltog ett 70-tal personer. Swerea SWECAST storsatsar på nytt prototyp- och försöksgjuteri Installationen av nya ugnar och kringutrustning i Swerea SWECASTs försökhall har pågått hela året. Det nya smältverket tas i drift i början av Därmed står Swerea SWECAST väl rustat för att kunna utföra såväl prototyptillverkning som försökgjutningar för kunder och gjuterier som vill utveckla nya produkter och processer utan att störa den ordinarie produktionen. Engagera sig på jobbet varför då? Ny bok hjälper ledare utveckla sin viktigaste resurs En organisation där alla agerar på eget initiativ för det gemensamma bästa, är beredda att hugga i när det behövs, samspelar för att nå resultat och bidrar till att utveckla organisationen det är en dröm för såväl ledare som medarbetare. Alla vill att medarbetarna och kollegorna ska engagera sig. Men varför skulle de? I de allra flesta organisationer underskattas gravt den omsorg som behövs för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig, säger huvudförfattaren Richard Berglund, Swerea IVF. Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det lyckas finns oanade vinster att hämta. De kunskaper och erfarenheter som lett fram till boken har sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin och även i tjänsteföretag. Mätning och beräkning av externt buller Swerea SWECAST kan nu erbjuda emissionsmätning av externt buller i kombination med beräkning. Det innebär att förutom att mäta buller från t.ex. ett gjuteri kan vi föra in mätresultaten i ett datorprogram och visa vad just kundens verksamhet orsakar för buller hos närmaste grannen. Vi kan även visa vilken bullerkälla som stör mest, ta fram åtgärdsförslag och visa vad olika åtgärder kan ge för effekt. Prevas tecknar exklusivt avtal med Swerea MEFOS Cirka 90 procent av allt stål som idag tillverkas i Sverige är behandlat i ugnar som styrs med hjälp av FOCS-RF. Prevas, tillsammans med ABB, har tecknat ett avtal som ger dem exklusiv rätt att under 10 år använda Swerea MEFOS beräkningskärna FOCS-RF i globala leveranser av ugns optimeringssystem. FOCS (Furnace Optimization Control System) används för avancerad styrning av omvärmningsugnar. Produkten har hjälpt stålindustrin att sänka energiförbrukningen med 5 till 20 procent i de ugnar där systemet installerats. Förutom minskad energiförbrukning ser systemet till att öka produktiviteten genom intelligent taktstyrning av ugnarna tillsammans med övriga delar i processen. Produktivitetsökningar med upp till 28 procent har realiserats.

20 20 swereas dotterbolag Produkt- och produk tionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation. Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, mixade material, yt- och värmebehandling. Arbets liv, miljö och energi. Material utveckling: Textil, plast, gummi, keramer och metaller. Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet. Materialanalys, provning och certifiering. svensk industri har goda förutsättningar att omvandla ökande krav på energi- och resurseffektivitet till konkurrensfördelar. Swerea IVF har därför under 2011 bedrivit en rad forsknings- och utvecklingsprojekt för att utnyttja denna potential. Det handlar då såväl om framtagning av nya produkter med resurseffektiva livscykler, som om utveckling av energi- och resurssnålare produktionssystem och processer. Ett viktigt forskningsområde är ekodesign, vilket skapar möjligheter för våra kunder att utveckla produkter med mer utvecklade livscykelperspektiv. Ytterligare en kärnverksamhet är arbetet inom Produktionslyftet, ett flerårigt program för att höja produktionseffektiviteten i svenska företag. Det har hittills inneburit att över hundra svenska företag har utvecklat en betydligt mer resurseffektiv och lönsam produktion. Förmågan att utveckla produkter där såväl hårdvara som tjänstebaserade egenskaper ingår blir allt viktigare. Här driver Swerea IVF ett omfattande FoU-arbete för att utveckla metoder och arbetssätt, där bland annat nya kompetenser nyttjas under produktframtagningen. I nära samarbete med tillverkande företag har nya produkter och kunderbjudanden kunnat utvecklas. Detta har lett till att företagen kunnat förnya och bredda sina erbjudanden, men också till att de utvecklat nya affärsmodeller och marknader. Ökade krav från samhälle och kunder har gjort att Swerea IVF stärkt och breddat sina erbjudanden inom kemisk analys och textil provning. Institutet erbjuder nu ett mycket omfattande stöd till kundföretagen, för att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder produkter med verifierade egenskaper och minimerade hälsorisker. Verksamhetsmässigt och ekonomiskt har 2011 varit ett gynnsamt år för Swerea IVF. Bolagets positionering inför de utmaningar som svensk tillverkningsindustri står inför talar också för att denna bild består. Lättviktsteknologi och resurseffektiv produktion är två exempel på områden där bolaget kommer att ta en ledande roll inom forskning och utveckling kommande år. Detta sker alltid i nära samarbete med näringslivet, vilket ger snabb nytta genom nytänkande och mer konkurrenskraftiga företag. fakta Mats Lundin, VD Omsättning: 192,9 miljoner kronor Anställda: 155 Medlemsföretag: 28 (Swerea IVFs Intressentförening) Grundat: 1964 Verksamhetsorter: Mölndal och Stockholm Styrelse: Tomas Thorvaldsson, Swerea AB, Ordförande Tor Ahlbom, Almedahl-Kinna AB Monica Bellgran, Haldex AB Johan Carlsten, Chalmers Tekniska Högskola Lars-Göran Rosengren, AB Volvo Anders Rydahl, AB Electrolux Per Johander, Arbetstagarrepresentant Hasse Sjöström, Arbetstagarrepresentant Stickad metall Går det att sticka en motorhuv eller ett kylskåp? Det har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Swerea IVF och Textilhögskolan. Genom att sticka skåpet istället för att bocka detaljen från plåt minskar vikt och materialanvändning. För en helt stickad demonstrator är vikt- och materialbesparing mycket stor. Den stickade lådan väger 64 procent mindre och har använt 72 procent mindre material, eftersom ämnet till lådan är formstickat. Jämförelsen har gjorts mot ett kylskåp tillverkat i 0,4 mm tjock plåt. Med utveckling av produktionsutrustning och stickteknik kan stickade komponenter ersätta plåtkomponenter. Arbetet med metallstickning kommer att fortsätta under 2012 med industriella applikationsprojekt i samarbete med flera företag. Det lilla företaget når ut i Europa Genom Enterprise Europe Network på Swerea IVF kunde det lilla företaget från Donsö inleda ett tekniskt samarbete med ett ungt hightechföretag från Holland för att konstruera och tillverka fiberarmerade tank bälgar i gummi. Det svenska företaget har utvecklat ett nytt sätt att transport era både vätska och vanligt gods med samma lastbil. Det holländska företaget har en mjukvara som effektiviserar automatiseringen vid tillverkning av fiberarmerade gummi produkter. Analysen visar att det går att tillverka en tankbälg med den givna specifikationen och man har hittat en tillverkare i Rotterdamområdet. Nästa steg blir att intressera några transportköpare som kan vara med och finansiera en fullskaleprototyp för testkörningar och demonstration.

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Ek design skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Swerea Ekodesign hjälper företag att förbereda sig för framtiden! Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag

Läs mer

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Huvudutmaning:

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen, Kraftenheten 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Vision solceller Given plats i energi- systemet

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ord från VD 4 2013 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Vi stärker svensk industri 10 TEMA FYSISKA OCH VIRTUELLA ANLÄGGNINGAR 12 Swerea Virtual Lab

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektiviseringar i form av ex Lean Magnus Widfeldt Produktframtagning / Produktionsutveckling Swerea IVF

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer