innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23"

Transkript

1 Årsberättelse

2 2

3 innehåll i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar 16 Notiser 19 SWEREAS dotterbolag Swerea IVF 20 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Swerea Sicomp 23 Swerea Swecast 24 Notiser 25 Medarbetare och kompetens 26 Styrelse och ledningsgrupp 28 Resultat- och balansräkning 30 Corporate Social Responsibility (CSR) 31 Medlemsprogram och -företag 32

4 4

5 2011 i korthet i korthet Föregående år presenteras inom parentes Swerea-gruppens omsättning inklusive intressebolag uppgick till 605 Mkr, en ökning med 5,6 procent. Näringslivsintäkterna svarade för 56 (50) procent. Den Europagemensamma forskningen stod för 12 (15) procent. Nationella program från offentliga finansiärer svarade för 32 (35) procent. Totalt antal anställda i gruppen är 504 (485) personer. Swerea-gruppens rörelseresultat uppgick till 29,4 (24,9) Mkr. I Swerea-koncernens legala struktur konsolideras ej intressebolaget Swerea MEFOS eftersom Swereas ägarandel endast uppgår till 36 procent. Femårsöversikt samt resultat- och balansräkning på sidan 30 avser den legala strukturen. Från den 1 april 2012 ingår Swerea MEFOS som helägt dotterbolag i Swerea-koncernen. Omsättning per dotterbolag Mkr: Swerea IVF 192,9 Swerea KIMAB 200,6 Swerea MEFOS 140,2 Swerea SICOMP 33,9 Swerea SWECAST 49,5 Omsättning Swerea SWECAST Swerea SICOMP Swerea MEFOS Swerea KIMAB Swerea IVF

6 6 ord från vd Swerea-koncernen i världen Det är mycket glädjande att konstatera att Swerea-koncernen fortsätter att växa lönsamt, och att samtliga bolag i koncernen bidrar till ökningen. Särskilt tillfredsställande är den stora ökningen i direkt näringslivsfinansiering (20 %) som jag tar som ett kvitto på att Swereas tjänster är attraktiva och efterfrågande. Koncernens omsättning är nu över 600 Mkr och vi har fler än 500 medarbetare. Näringslivssamarbete Swerea-koncernen fortsätter arbetet med att omvandla forskningsresultat till industrinytta. Inom Produktionslyftet som är ett samarbete mellan Swerea IVF, som huvudman, och akademin, har över 100 företag coachats i införande av resurssnål produkt- och produktionsutveckling. Swereas stora satsning inom lättviktsteknik har fortsatt och resulterat i flera större projekt; bland annat har vi fått ett av sju stora projekt inom Vinnovas stora utlysning Utmaningsdriven Innovation. Plattformen LIGHTer liksom Composite Centre Sweden har bildats i samarbete med industri och akademi. Området Ekodesign har utvecklats till ett kunskapsområde där miljö- och energieffektivitet är i fokus. Detta är ett centralt område för hela Swerea-koncernen och våra kunder. Swerea MEFOS erhöll Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011 för sitt arbete med hantering och återföring av dyrbara legeringselement från slagger vid stålframställning. Vi ingår därmed i den namnkunniga skara som tidigare fått detta pris: Coca Cola, Ikea och Electrolux. Detta visar mycket praktiskt att forskningsresultat kan omvandlas till konkret industrinytta. Internationalisering Vår värld blir allt mer internationell och det avspeglas också i Swerea-koncernens verksamhet. Vi har 25 nationaliteter representerade bland

7 ORD FRÅN VD 7» Swerea-koncernen planerar för fortsatt tillväxt. «våra medarbetare. Vi gör över resdagar utomlands varje år. Mer än 140 konferensbidrag har presenterats och vi arrangerar också själva internationella konferenser. Årets höjdpunkt i detta avseende var Swerea KIMABs organisation av Eurocorr 2011 med över 900 deltagare från 56 länder. Internationell forskning är en hörnpelare för att vara med i den absoluta spetsforskningen. Swerea-koncernen deltar i över 80 projekt inom EU:s olika program inklusive RFCS. Detta ger oss ett ovärderligt kontaktnät inom europeisk industri och akademi och är till glädje för våra svenska samarbetspartners. Swerea MEFOS har genom samarbetsavtal med sina motsvarigheter i Europa (CRM i Belgien, CSM i Italien och VDEh-BFI i Tyskland) bildat ett Research Initiative for European Steel för att få större global slagkraft på forskning inom metallurgi och process- och produktionsutveckling vid stålframställning. I Frankrike har Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion fortsatt sin mycket framgångsrika verksamhet. Nya projekt och samarbetspartners har lett till stora investeringar i utrustning och ökning av personal till fromma för både svensk och fransk industri som fått en ny arena för samverkan. Denna enhet växer också snabbast av alla i Swerea-koncernen och det visar hur verkligt spetskunnande är internationellt eftertraktat. Samarbete med akademin Swereas arbetssätt bygger på vetenskaplig grund. Därför är växelverkan med akademin viktig. En tredjedel av vår personal har forskarutbildning och vi har ett tiotal adjungerade professorer i Sverige och utomlands. Vi bidrar särskilt till de strategiska forskningsområdena genom samarbete med KTH och Mälardalens Högskola (XPRES produktionsteknik) och Luleå tekniska universitet (CAMM råmaterial för råjärnstillverkning). Vi deltar också i ett flertal centra av olika slag och har också initierat ett centrum inom lättviktsteknik. Strukturering Swerea SWECAST har under året övertagit delar av Länsteknikcentrums verksamhet i Jön köping. Bland annat ingår nu ett Enterprise Europe Network (EEN) i Swerea SWECASTs verksamhet. Detta är ett bra och naturligt komplement till det befintliga nätverket (EEN) som finns hos Swerea IVF i Mölndal. I Linköping pågår etablering av Swerea SICOMP i samarbete med Compraser och lokal industri för mer produktionsnära kompositforskning. Framtiden Swerea-koncernen planerar för fortsatt tillväxt. Det är därför glädjande att notera att efter många turer är nu allt klart för att Swerea MEFOS ska ingå som helägt dotterbolag i Swerea-koncernen från 1 april En annan stor händelse 2012 är moderbolagets och Swerea KIMABs flytt till nya lokaler i Kista. Det är en framgångsfaktor att vi kan fortsätta att investera för att inspirera våra medarbetare och utveckla våra spetsområden. Det går en våg av omstrukturering inom industrin både i Sverige och internationellt. Sektorer som stål, verkstad och fordon förändras radikalt och ger upphov både till nya verksamhetsområden men också nya beslutsvägar. Det är inte självklart att strategiskt viktiga beslut kommer att fattas i Sverige. Det kommer att påverka Swerea och gör våra internationaliseringssträvanden viktigare för att vi ska fortsätta vara en strategiskt viktig samarbetspartner för vår svenskbaserade industri. Nya material och effektiva produktionsmetoder kommer att få ökat fokus. Produkter kommer att få ett större tjänsteinnehåll. Att föra ut forskningsresultat till industrinytta, dvs innovationer, blir avgörande framgångsfaktorer för både oss och våra industriella partners. Detta är paradgrenar för Swerea-koncernen och jag ser med stor tillförsikt framtiden an. Swerea står väl rustat för framtiden! Tomas Thorvaldsson, koncernchef

8 8 swerea-koncernen Swerea Swerea-koncernen består av moderbolaget Swerea och fem dotterbolag; Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs av fem ägarföreningar (53 %) med bas i industrin (ca 450 industriföretag) och RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (47 %), statens holdingbolag för delägande i svenska forskningsinstitut. Verksamheten per programblock, 2011 Medlemsprogram (18 %) Nationella program (29 %) EU-program (12 %) Industriuppdrag m.m. (41 %) Swereas forskningsarbete är nationellt och internationellt inriktat. Sveriges näringsliv är beroende av export och av att företagen är globalt konkurrenskraftiga. Swerea hjälper till genom våra internationella kontakter och nätverk både inom industri och forskning för att kunna hålla instituten och våra samarbetspartners i forskningsfronten. Bland annat genom deltagande i EU-forskningen och genom Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike har vi god insikt och medverkan i internationella forskningsprogram av olika slag. Det kommer alla våra medlemmar och kunder till godo. Affärsidé Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktoch produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Koncernen ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Finansdepartementet 100 % RISE Holding Cirka 450 företag* Fem ägarföreningar Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern som uppfattas som världs ledande inom valda områden. Det innebär att koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. 47 % 53 % Swerea 100 % 100 % 36 % 100 % 100 % Swerea IVF Swerea KIMAB Swerea MEFOS Swerea SICOMP Swerea SWECAST Programråd Programråd Programråd Programråd Programråd *Swerea har totalt ca 500 medlemsföretag, men alla berättigar inte till ägarskap i Swerea.

9 swerea-koncernen 9 Swerea-koncernen Swerea MEFOS Luleå Swerea SICOMP Piteå 86 (83) Pågående EU-/RFCSprojekt. Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Swerea IVF Swerea SICOMP Göteborg Swerea Swecast Jönköping EU-/RFCS-projekt där Swerea är koordinator. 17 (17) Institut de la Corrosion* Brest 2 Excellence Center där Swerea är koordinator: PRISMA CIC Institut de la Corrosion* St Etienne Utbildningsnivå Forskande personal Högskoleingenjör eller motsv. (17 %) Civilingenjör (43 %)* Licentiat (9 %) Doktor (29 %) Docent (2 %) Av ovanstående är 9 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. Åldersfördelning Procent av totalt 504 st < 29 år (9 %) år (26 %) år (27 %) år (27 %) > 60 år (11 %) Högskoleingenjör eller motsv. (17 %) Civilingenjör (43 %)* Licentiat (9 %) Doktor (29 %) Docent (2 %) Av ovanstående är 9 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. < 29 år (9 %) år (26 %) år (27 %) år (27 %) > 60 år (11 %) *Dotterbolag till Swerea KIMAB Antal anställda st st Män/kvinnor 2011 Män 339 Kvinnor 165 Konferenser där forskare presenterade föredrag (62) (124) Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. 628 Omnämningar i media, inklusive elektroniska kanaler. 3 Omnämningar i radio/tv.

10 10 tema Internationalisering Årets tema: Internationalisering För ett ledande forskningsinstitut är det viktigt att samarbeta med de bästa forsknings utförarna och med de ledande företagen i världen. Det gör Swerea -instituten. Samarbetet gör oss till en del av den internationella forskningsfronten. Vi kan också stödja medlemsföretagen i deras internationella verksamhet genom att vara dörröppnare, arrangera studieresor, hjälpa till vid etableringar, certifieringar, miljöprövningar eller synkronisering med egna produktionskedjor, säger Swereas vd Tomas Thorvaldsson. EU är Swereas hemmamarknad och instituten har många engagemang inom 7:e ramprogrammet och RFCS, Research Fund for Coal and Steel. Att Swerea är en attraktiv part och dessutom koordinator i många av EU-projekten är en positiv värdemätare. Swerea har strategiska samarbeten med flera universitet och högskolor i Sverige och utomlands och projektsamarbeten med många, många fler. Doktorander och gemensamma professurer är exempel på samarbets former som utvecklar kompetens och kontaktnät. Stora internationella företag väljer Swerea som samarbetspart i forsknings- och utvecklingsprojekt. Swerea har till exempel ett tjugotal fordonstillverkare som kunder, en bransch med stark internationell prägel. Swereas höga integritet gör också att instituten får förtroende från branschorganisationer för tester och mätningar som kräver opartiskhet. Till exempel utför Swerea KIMAB tester som resulterar i en internationell rankinglista för olika bilars korrosionsbeständighet. Andra hedervärda uppdrag som hör ihop med vår spetskompetens är ex empelvis Swerea SWECASTs ordförandeskap i den europeiska gjuteriföreningens forskningsutskott, säger Tomas Thorvaldsson. Samarbetet säkerställer spetskompetens och bra kontaktnät, vilket gynnar både Swerea-instituten och medlemsföretagen. När Swerea verkar på den internationella markna - den är det dels institutens spetskompetens, dels kunskap en om gränsöverskridande samarbetsformer som är intressant, både i projekt inom EU:s ramprogram och i specifika frågeställningar från globala företag. Swerea arbetar ofta med småoch medelstora företag i breda projekt där de olika Swereainstituten bidrar med olika delar. Växelverkan mellan internationellt och nationellt är givande. Skarpa företagsspecifika frågeställningar från både stora och små företag lär oss vilka områden som är viktiga och det omvandlas ofta i någon form till generella frågor. Vi tar hem kunskap, vi kombinerar och skapar ny kunskap. Och framför allt; vi implementerar. Swerea har innovationsfokus. Forskningsresultaten ska bli industrinytta, säger Tomas Thorvaldsson.

11 tema Internationalisering 11 Institut de la Corrosion Institut de la Corrosion bedriver tillämpad forskning och utveckling inom korrosionsområdet och erbjuder även testning i naturliga miljöer och laboratorium, konsulttjänster, rådgivning och utbildning. Grundat: 2002 Antal anställda: 37 Omsättning: 4,8 miljoner euro (2011) VD: Dominique Thierry Orter: S:t Etienne och Brest (tillika huvudkontor), Frankrike Moderbolag: Swerea KIMAB, Stockholm Forskningen handlar framförallt om korrosion inom oljeoch gasindustri, kemisk industri och annan processindustri, infrastruktur och byggande, fordonsindustri, offshoreindustri och andra marint relaterade tillämpningar. Av dessa utgör pro jekt inom olje- och gasindustrin huvuddelen, med cirka 40 procent av verksamheten. Olje- och gasindustrin präglas ofta av aggressiva korrosiva miljöer med stora inslag av svavelväten. Verksamheten om - fattar såväl laboratorieundersökningar som fullskaleprovning i havsvatten. Huvud- och hemmamarknaden är främst Väst europa. Kunderna finns framförallt i Frankrike, men även i andra EU-länder. Några få kunder finns i USA, Sydamerika och Australien. Det finns även ett medlemsprogram där svensk och fransk industri samverkar i gemensamma projekt. Korrosion är ett viktigt och aktuellt forsknings område som är nära förknippat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förändrade bestämmelser och regelverk ställer krav på nya lösningar och material. Ett exempel är att livslängden på material påverkas till följd av användningen av alternativa industriella metoder. Mängden utsläpp av koldioxid från fordon påverkas starkt av konstruktion och vikt. Lättare fordon ger mindre utsläpp. Utvecklingen av lättare fordon leder till förändrade materialval med annorlunda egenskaper för korrosion. Här finns stora behov av forskning, utveckling och ingående tester. De senaste fyra åren har varit framgångsrika för Institut de la Corrosion. Verksamheten har vuxit med mer än 50 procent och framtidsutsikterna är goda, med möjligheter att växa ytterligare. Under 2012 kommer Institut de la Corrosions anläggning i Brest att utökas och i S:t Etienne kommer svavelvätelaboratoriet att byggas ut.

12 12 tema Internationalisering Kontaktytor och nätverk Medarbetare inom Swerea deltar i ett stort antal internationella nätverk, organisationer och forskningssamarbeten och inte minst EU-projekten är viktiga, kontaktskapande och utvecklande. Instituten öppnar dörrar för medlemsföretagen genom att bygga upp och förmedla kunskap, påverka forskningsplattformar och skapa kontakter för nya affärer. Många av Swereas forskare är efterfrågade som föredragshållare och medverkar i internationella konferenser runt om i världen. Swerea arrangerar återkommande flera internationella konferenser. Swerea arbetar också med certifiering inom olika områden. Internationella konferenser Arrangemang av konferenser är en viktig del av Swereas verksamhet. De internationella konferenserna vidgar kontaktnätet, och gör Swerea känt över hela världen. Under 2011 arrangerades flera konferenser med internationellt deltagande. Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB, inleder Eurocorr Under året var Swerea KIMAB värd och axlade ordförandeskapet för EFC:s (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr 2011 i Stockholm. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 personer från 56 länder! Totalt presenterades cirka 400 föredrag inom bland annat olja & gas, infrastruktur, fordonskorrosion, ytor och korrosion i kärnkrafts industrin. Swerea SICOMPs Manufacturing and design of compo - sites ägde rum i Göteborg och samlade ett 90-tal deltagare från tio länder. Huvudtemat var kompositer inom fordonsindustrin. Även biokompositer och strukturella batterier berördes. För fjärde året i rad anordnade Swerea MEFOS Process Integration Forum i Luleå Ett 60-tal deltagare från sju länder fick ta del av ett program som innehöll både metodbeskrivningar och exempel på praktiska resultat. Under året har planeringen pågått för SCANMET, en stor internationell konferens som arrangeras för fjärde gången under Nätverk för teknikbevakning Swerea SWECAST har under året integrerat ett kontor för Enterprise Europe Network (EEN), som komplement till det befintliga hos Swerea IVF. Med fyra nya medarbetare stärks våra resurs er för att kunna hjälpa företag med teknikbevakning kring nya material och processer, energi- och miljöteknik och för att hitta affärspartners på nationell nivå och EU-nivå. Nya exportmarknader och kunder Under året har Swerea SWECAST hjälpt företag att nå ut på nya exportmarknader. En svensk samlingsmonter och förbokade kundmöten arrangerades för en grupp pressgjuterier på en mässa i Nürnberg Under 2011 resulterade denna satsning i nya beställningar för flera 10-tals miljoner kronor hos deltagande företag.

13 tema Internationalisering 13 Samarbete mellan ledande europeiska stålforskningsinstitut De fyra europeiska forskningsinstituten inom stålområdet Swerea MEFOS, CRM (Belgien), CSM (Italien) och VDEh-BFI (Tyskland) har tillsammans bildat samarbetet RIES (Research Initiative for European Steel), ett nätverk som knyter samman forskningen vid instituten. Målet med RIES är att stärka konkurrenskraften hos europeisk stålindustri. Teman för framtida forskning och forskningsfinansiering identifieras. Samarbete har redan påbörjats inom områden som återvinning och energianvändning. Nätverket vidareutvecklar också en gemensam strategi angående hantering av forskningsfrågor inom olika europeiska organ. Studieresa till Kina Swerea MEFOS programråd inom processmetallurgi genomförde under 2011 en studieresa till Kina. Totalt besöktes åtta stålverk, en biltillverkare, ett forskningsinstitut och ett universitet. Intresset för den nordiska delegationen och de specialistkunskaper som den representerade var stort från kinesiskt håll. Företagen uttryckte stort intresse för samarbete och teknikutbyte med såväl stålverk en som Swerea. Certifiering och ackrediterad provning Swerea IVF är det enda institut i Sverige som certifierar enligt Oeko-Tex Stand ard 100, världens ledande certifiering för textilier, läder och tillbehör som testats för hälsoskadliga ämnen. Runt tillverk are i nästan 90 länder deltar i det certifieringssystemet. Swerea IVF erbjuder även: Ekologisk granskning enligt TCO-standard, certifiering för kontorsutrustning. Certifiering enligt EMC-direktivet, ElectroMagnetic Compability. Flera av dotterbolagen utför ackrediterad provning. Till exempel är Swerea KIMAB ackrediterade för saltdimprovning (SS-EN ISO 0227) och för dragprovning i rumstemperatur (SS-EN ISO ). Korrosion provas, förutom i salt dimkammare och klimatskåp, även på våra fältstationer i Sverige, Frankrike, Singapore och Dubai. Mobil provning på lastbilstrailrar sker i alla världsdelar. Euroguss-mässan i Nürnberg.

14 14 tema Internationalisering Swerea på EU-arenan Samarbetet inom EU bidrar till Swereas kärnverksamhet; att utveckla kunskap som skapar industrinytta hos medlemsföretagen. Att bygga upp bra nätverk leder till fler kunder och samarbetspartner i världen och det är viktigt för den kontinuerliga kompetensutvecklingen. EU- och RFCSprojekten fyller den funktionen. Där möter Swerea andra forskare och utvecklare i ett lärande utbyte och vi kan sprida kännedom om institutens förmågor samtidigt som ny kunskap och kompetens utvecklas i projekten. Våra medarbetare får också positiv feedback och insikt om att Swerea är ett utmärkt karriärval för den som vill befinna sig i framkant. Det europeiska kontaktnätet är även viktigt som rekryteringsbas vid anställningar. Fördjupning ger kompetensutveckling EU-projekt är ofta stora och sträcker sig över en längre tid än nationella FoU-projekt. Det gör dem viktiga för forskarnas kompetensutveckling. I stora projekt finns tid och ekonomiskt utrymme för fördjupning och för att gå vidare från utredningar och resultat till utveckling av metoder, tekniker och apparatur. Hela den kedjan behövs för att Swerea ska kunna uppfylla sitt mål att vara en nyttig partner för medlemsföretagen i deras innovations- och utvecklingsprocess. Vetenskap blir produkter och tjänster En trend i EU:s forskningsutlysningar är system- och helhetsperspektiv, med miljöfrågor som stark drivkraft. I det nya programmet för finns sex temaområden, bland annat ren, säker och effektiv energi, smarta, miljövänliga och integrerade transporter samt resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror. Fokus för hela ramprogrammet Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till nya produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter. Swereas mix av kompetens och vår förmåga att dra nytta av den mångfalden är helt rätt i det sammanhanget. Attraktiv samarbetspart Swerea har gott rykte som koordinator och samarbetspart i EUprojekt. Flera av Swereas forskare anlitas också som granskare av ansökningar och deltar i utvärderingar av Europaprojekt, det är ett kvitto på att de har internationellt renommé. Samarbetet inom EU står för en stor del av Swerea-institutens omsättning. Bainitbildning i stål Under 2011 färdigställdes RFCSprojektet Bainhard. Projektet koordinerades av Swerea KIMAB och hade deltagare från flertalet stora ståltillverkare i Europa som ArcelorMittal, Salzgitter Mannesmann, Tata Steel och Sidenor, samt forskningsinstituten CRM i Belgien och IMZ i Polen. Under tre och ett halvt år har en stor del av Europaeliten inom produktutveckling av kolstål genomfört en detaljerad kartläggning av olika legeringselements inverkan på bainitbildning i lågkolhaltiga stål, ett område som tidigare varit relativt outforskat. Forskning om bainitiska stål är strategiskt viktig, och intresset ökar tack vare produktgruppens goda egenskaper som anlöpningströghet och hög hållfasthet i kombination med god duktilitet och slagseghet. Stålet lämpar sig för produkter där låg vikt i kombination med hög styrka är viktiga egenskaper, som t.ex. vid tillverkning av mobila kranar och containrar. Projektet ger Swerea KIMAB en god grund för kundarbetet med produktutveckling av dessa stålsorter för den svenska stålindustrin.

15 tema Internationalisering 15 Revolutionerande batteriutveckling inom StorAge i europa pågår ett revolutionerande utvecklingsarbete med att ta fram ett helt nytt batterikoncept som kallas strukturella batterier. De ska ersätta klumpiga och tunga batterier i mobiler, datorer och bilar och konceptet har uppmärksammats internationellt av både New York Times och CNN. StorAge är ett EU-finansierat projekt som ska utveckla nya avancerade multifunktionella material, strukturella batterier, superkondensatorer och kondensatorer för användning i framtidens el- och hybridfordon. Materialen ska fungera som en lastbärande mekanisk struktur samtidigt som de ska kunna lagra elektrisk energi till fordonets elmotor. Karosseridetaljer som tak och motorhuv får då dubbla funktioner. Swerea SICOMP leder utvecklingen av de strukturella batterierna och bidrar med spetskompetens inom traditionella kompositrelaterade områden och att hjälpa till att överbrygga barriärer mellan de olika involverade forskningsdisciplinerna. Det internationella forskningsteamet i StorAge består av forskare och ingenjörer från ett antal högskolor, institut och företag, inkluderande förutom Swerea SICOMP; Imperial College London, Chalmers och ETC Battery and Fuel cells. Stoft blir en användbar biprodukt Swerea MEFOS har tillsammans med LKAB, SSAB i Oxelösund, BFI i Tyskland och Voestalpine i Österrike genomfört och koordinerat projektet Flexinject. Metoden ger ett effektivare råmaterialutnyttjande genom att det material som går förlorat från masugnen i form av stoft, återförs direkt från stoftavskiljningen till masugnen istället för att som tidigare hamna på mellanlager eller deponi. Vid SSAB i Oxelösund har en av masugnarna utrustats med en anläggning för injektion av stoft, samtidigt med fortsatt injektion av kolpulver. Det avskilda stoftet transporteras direkt från gasreningen till injektionsanläggningen och värdefulla komponenter utnyttjas. Försöken har också visat att en blandning av masugnsstoft och kolpulver kan injiceras via ett befintligt kolinjektionssystem. Fördelen med injektion av en blandning är att investering i ny utrustning kan undvikas, medan fördelen med injektion via ett eget system är att slitage från nötande stoftpartiklar i kolinjektionsanläggningen kan undvikas. Eftersom det torra stoftet består till cirka 50 procent av koksfines och i övrigt i huvudsak av järnmalmsfines kan injicerat stoft ersätta kolpulver som energi och järnoxid i form av järnmalm. Tålig elektronik på Venus Kisel är det halvledarmaterial som dominerar i dagens elektronik och inkapslingen är ofta av plast. Det fungerar utmärkt så länge inte temperaturen blir för hög eller andra miljöfaktorer blir riktigt krävande. Men när NASA vill placera mätsensorer på Venus yta måste elektroniken tåla en hel del eftersom det är 470 grader varmt där. Även i exempelvis flygplansmotorer, kraftverk och industriprocesser finns det stor nytta med att möjliggöra noggranna mätningar med smarta sensorer i högtemperaturområden. Det treåriga EU-projektet MORGaN har avslutats under året, och Swerea IVF var en av 24 parter från elva länder. MORGaN var ett materialprojekt med många delprojekt och i fokus fanns galliumnitrid, GaN, som ersättare för kisel i elektronik. Galliumnitrid tål betydligt mer än kisel och i MORGaN har man demonstrerat möjligheterna. Swerea IVF:s del har handlat om elektronikens inkapsling, dess material och design. Inkapslingar av keramer och metaller har utvecklats och testats för att möjliggöra elektroniska mätningar i temperaturer över 600 grader. I projektet var trycksensorer de tilltänkta applikationerna för inkapslingen, men byggsättet är generellt och kan anpassas till andra komponenter.

16 16 gemensamma projekt Koncernsatsningar Swereas bidrag till kunskapsuppbyggnaden nationellt och internationellt ger förbättringar inom flera avgörande globala utmaningar; till exempel energieffektivisering och hushållning med natur resurser. Swerea gör strategiska satsningar som drar nytta av koncernens mix av kompetenser. Människor med olika infallsvinklar och professioner sporrar varandra. Nytänkande, kreativa lösningar och sätt att implementera ny teknik utvecklas i expertsamråd, innovationsworkshops, utveckling av demonstratorer och vidare till prototyper och implementering. Genom att se till hela kedjan från råmaterial, materialval och tillverkning till användning och återvinning kan vi bygga en konkurrenskraftig och hållbar industri i Sverige. Swerea Lättvikt Lägre vikt sparar energi och Swerea Lättvikt är en kraftsamling för att bidra till industrins omställning. Det finns redan gott om teknisk kunskap om material och processer för att tillverka vikteffektiva lättviktskonstruktioner. Utmaningen är oftast att anpassa produktionen och att industrialisera material och processer. Swerea har beviljats en av Vinnovas satsningar inom Utmaningsdriven Innovation för att lösa framtidens samhällsutmaningar. Satsningen kallas UFOH, Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridkonstruktioner ett LIGHTer-initiativ. Det innovativa arbetet i UFOH för att hitta lösningar för fogning i hybridkonstruktioner drivs av Swerea tillsammans med internationellt ledande industrier inom flyg-, fordons- och marinsektorn, samt universitet, teknikparker och branschföreningar. Fokus är fogning mellan olika material, till exempel stål och kompositer, och då inte bara tekniken utan även metoder, processer, utbildning m.m. Att göra kravställningar till- sammans på det här branschöverskridande sättet är nytt, och målet är att utveckla fem konkreta lösningar, demonstratorer, innan tvåårsperioden ska utvärderas och nästa fas med prototyper och implementering tar vid. Överföringen av kunskap och erfarenhet till master-, forskar- och industrianpassade utbildningar ingår som en naturlig del i projekten inom satsningen. Swerea Lättvikt har etablerat internationellt samarbete och under året samverkat med Flander s Drive i Belgien, ett kompetenscentrum för den belgiska fordonsindustrin med fokus på innovationer i produkter och processer. I juni 2011 höll Swerea den första lättviktskonferensen Lightweight Manufacturing and Design. Swerea Ekodesign Swerea Ekodesign är Swereas samlade satsning för hållbar utveckling. Det är en utmaning att åstadkomma både hållbarhet och konkurrenskraftig industri inom det området. Ekodesign minskar produkters miljöbelastning samtidigt som prestandan ökar. Det sker genom att ur ett livscykelperspektiv minska miljöpåverkan, exempelvis genom att minimera materialåtgång, göra lättare produkter, öka livslängden, minska energiåtgången i tillverkningsprocessen och möjliggöra återvinning. Arbetssättet är att i tvärfunktionella expertgrupper i samverkan med industrin komma fram till innovativa lösningar. Swerea har blivit inbjudna att berätta om metoden vid väl besökta seminarier i bland annat Japan och Frankrike.

17 Projekt 17 Innovation: Innovation innebär utveckling och kommersialisering av varor och tjänster eller produktions- eller distributionsprocesser, dvs en omvandling av idéer till praktisk nytta. Uppfinning: En uppfinning är en anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt, effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. ÅTTA DEMONSTRATORER har utvecklats med avstamp i en livscykelanalys. Exemplen bygger upp generell kunskap för svensk industri, och inspirerar till nya utvecklingsprojekt. Exempel på demonstratorerna: Legering av gjutgods med återvunnet vanadin: Utveckling av potentiellt användningsområde för vanadinrik slagg från stålindustrin. Sandwichhus, energisnålt boende: Analys av den totala miljöpåverkan för energieffektiva hus av syntetiskt sandwichmaterial. Klimatsmart skyddsgas ersätter SF 6 vid magnesiumgjutning: Uppkomsten av reaktiv slagg har analyserats och åtgärderna möjliggör övergång från traditionell skyddsgas till SO 2 som har mindre klimatpåverkan. Relining av avloppsrör i bostadshus: Rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Genom att ändra tillverkningsprocessen kan acetonförbrukningen minska till en sextondel. Vid livscykelanalyser, som är ett av de viktigaste verktygen inom ekodesign, är nyttan stor av den kompetensbredd som finns inom Swereakoncernen. Livscykelanalyser är också en väsentlig del av många projektansökningar till EU, och ett attraktivt kompetensområde som gör Swerea till en intressant samarbetspart i internationella projekt. Swerea SME Swerea SME (små och medelstora företag) är en satsning med bred ansats som inbegriper materialteknik och resurseffektiv produkt-, process och affärsutveckling samt rådgivning om program och finansiering för forskning och utveckling. Projektet har innefattat olika aktiviteter som: Avtal och samarbete med IUC (industriella utvecklingscentra), Almi och andra småföretagsutvecklare. Kontakter med finansiärer. Kontakter med företag. Seminarier och konferenser. Följande konkreta resultat har bland annat uppnåtts: Tillväxtverket har under 2011 gett klartecken för finansiering av projektet Autoconnect som Swerea driver tillsammans med Enterprise Europe Network. Målet är att hjälpa små och medelstora företag med kopplingar till fordonsindustrin att hitta nya internationella kontakter och affärsmöjligheter. Intressanta regioner har valts ut i Frankrike, Ungern och Kina. Under 2012 arrangerar Swerea tre resor med studie besök och matchmaking. Tillsammans med IUC Dalarna arbetar Swerea med små och medelstora företag inom Triple Steelix, som är en klustersatsning för verkstads-, tjänste- och serviceföretag kring stålproducenterna. Utvecklingschefer för ett tiotal företag kommer att träffas regelbundet på något av företagen och Swereagruppen bidrar med kunskaper inom material och produktion. Att arbeta tillsammans med lokala aktörer (som IUC, kommunernas näringslivschefer m.fl.) som har SME som målgrupp har visat sig vara ett effektivt sätt för Swerea att göra nytta. Där kan satsningar sjösättas som har bäring på fler företag och där kan Swerea sprida kunskap om koncernens samlade kompetens.

18 18 Återvinningsindustriernas Inspirationspris Utdelning från Kungens 50-årsfond.

19 notiser 19 Samarbete med Jinchuan Group Swerea MEFOS har skrivit två ramavtal med Jinchuan Group, en nickelproducent i Gansuprovinsen i Kina. Jinchuan Group har idag slaggdeponier på cirka 30 miljoner ton, och de innehåller bland annat järn, nickel, koppar och kobolt. Målet med samarbetet är att ta fram bästa metoden för att utvinna metallerna och ta tillvara restprodukterna. Optimering av tågkomponent Många av komponenterna i tåg utsätts för både utmattning och inverkan av väder och vind, inte minst yttre detaljer i chassit. Förutom de mekaniska kraven exponeras komponenterna för temperaturdifferenser på cirka 80 C med varierande luftfuktighet. I samarbete med Bombardier Transportation Sweden AB har Swerea SICOMP optimerat en chassikomponent tillverkad av kompositmaterial för att säkerställa en livslängd på 35 år. Via en inledande material- och komponentanalys bestående av bland annat belastningsprov och analys av ingående material, utfördes en processoptimering för att säkerställa kraven. Kombinationen Swerea SICOMPs material- och processkunnande tillsammans med Bombardiers komponentkunskap var en förutsättning för projektets genomförande. Återvinning gav utdelning Jonas Gurell, Swerea KIMAB, har under 2011 tilldelats 4,7 Mkr i ett forskningsanslag för unga disputerade forskare av forskningsrådet Formas. Dessutom har han fått kr från Sveriges Ingenjörers Miljöfond och kronor från Kungens 50-årsfond. Han har fått anslag och stipendier för sitt arbete med att utveckla ett laserbaserat sorteringssystem för effektiv metallåtervinning. Bara att återvinna några procent av allt skrot innebär en stor besparing. Inspirationspris för VILD forskning Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011 har tilldelats Swerea MEFOS för en ny genial metod att omvandla stålverksslagg till vanadinprodukter. Metoden innebär att merparten av slaggen, som annars mellanlagras, istället kan åtetervinnas. Vanadinet kan exempelvis användas som legeringsämnen i stål, och den resterande frationen till byggnadsmaterial. Inom projektet VILD (vanadin i LD-slagg) har Swerea MEFOS tillsammans med industrin utvecklat en förhållandevis enkel, men genial metod som kan separera vanadin ur slagg från ståltillverkning. Den forskning som Swerea MEFOS utfört, i samarbete med SSAB, LKAB och Ruukki, har resulterat i en ny teknik. Nu kan slaggen återvinnas och vanadinet istället användas i nya produkter. Medlemsdag med 90-årsjubileum Swerea KIMAB är Sveriges äldsta forskningsinstitut som grundades Detta firades vid den årliga medlemsdagen i oktober. Dagen innehöll en mix av föreläsningar från industrin och av våra medarbetare. Deltagarna fick under förmiddagen lyssna på företrädare från Ovako, Erasteel Kloster, KTH och ESAB. Under eftermiddagen presenterade Swerea KIMABs forskare olika projekt, metoder, nya investeringar etc. Totalt deltog ett 70-tal personer. Swerea SWECAST storsatsar på nytt prototyp- och försöksgjuteri Installationen av nya ugnar och kringutrustning i Swerea SWECASTs försökhall har pågått hela året. Det nya smältverket tas i drift i början av Därmed står Swerea SWECAST väl rustat för att kunna utföra såväl prototyptillverkning som försökgjutningar för kunder och gjuterier som vill utveckla nya produkter och processer utan att störa den ordinarie produktionen. Engagera sig på jobbet varför då? Ny bok hjälper ledare utveckla sin viktigaste resurs En organisation där alla agerar på eget initiativ för det gemensamma bästa, är beredda att hugga i när det behövs, samspelar för att nå resultat och bidrar till att utveckla organisationen det är en dröm för såväl ledare som medarbetare. Alla vill att medarbetarna och kollegorna ska engagera sig. Men varför skulle de? I de allra flesta organisationer underskattas gravt den omsorg som behövs för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig, säger huvudförfattaren Richard Berglund, Swerea IVF. Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det lyckas finns oanade vinster att hämta. De kunskaper och erfarenheter som lett fram till boken har sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin och även i tjänsteföretag. Mätning och beräkning av externt buller Swerea SWECAST kan nu erbjuda emissionsmätning av externt buller i kombination med beräkning. Det innebär att förutom att mäta buller från t.ex. ett gjuteri kan vi föra in mätresultaten i ett datorprogram och visa vad just kundens verksamhet orsakar för buller hos närmaste grannen. Vi kan även visa vilken bullerkälla som stör mest, ta fram åtgärdsförslag och visa vad olika åtgärder kan ge för effekt. Prevas tecknar exklusivt avtal med Swerea MEFOS Cirka 90 procent av allt stål som idag tillverkas i Sverige är behandlat i ugnar som styrs med hjälp av FOCS-RF. Prevas, tillsammans med ABB, har tecknat ett avtal som ger dem exklusiv rätt att under 10 år använda Swerea MEFOS beräkningskärna FOCS-RF i globala leveranser av ugns optimeringssystem. FOCS (Furnace Optimization Control System) används för avancerad styrning av omvärmningsugnar. Produkten har hjälpt stålindustrin att sänka energiförbrukningen med 5 till 20 procent i de ugnar där systemet installerats. Förutom minskad energiförbrukning ser systemet till att öka produktiviteten genom intelligent taktstyrning av ugnarna tillsammans med övriga delar i processen. Produktivitetsökningar med upp till 28 procent har realiserats.

20 20 swereas dotterbolag Produkt- och produk tionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation. Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, mixade material, yt- och värmebehandling. Arbets liv, miljö och energi. Material utveckling: Textil, plast, gummi, keramer och metaller. Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet. Materialanalys, provning och certifiering. svensk industri har goda förutsättningar att omvandla ökande krav på energi- och resurseffektivitet till konkurrensfördelar. Swerea IVF har därför under 2011 bedrivit en rad forsknings- och utvecklingsprojekt för att utnyttja denna potential. Det handlar då såväl om framtagning av nya produkter med resurseffektiva livscykler, som om utveckling av energi- och resurssnålare produktionssystem och processer. Ett viktigt forskningsområde är ekodesign, vilket skapar möjligheter för våra kunder att utveckla produkter med mer utvecklade livscykelperspektiv. Ytterligare en kärnverksamhet är arbetet inom Produktionslyftet, ett flerårigt program för att höja produktionseffektiviteten i svenska företag. Det har hittills inneburit att över hundra svenska företag har utvecklat en betydligt mer resurseffektiv och lönsam produktion. Förmågan att utveckla produkter där såväl hårdvara som tjänstebaserade egenskaper ingår blir allt viktigare. Här driver Swerea IVF ett omfattande FoU-arbete för att utveckla metoder och arbetssätt, där bland annat nya kompetenser nyttjas under produktframtagningen. I nära samarbete med tillverkande företag har nya produkter och kunderbjudanden kunnat utvecklas. Detta har lett till att företagen kunnat förnya och bredda sina erbjudanden, men också till att de utvecklat nya affärsmodeller och marknader. Ökade krav från samhälle och kunder har gjort att Swerea IVF stärkt och breddat sina erbjudanden inom kemisk analys och textil provning. Institutet erbjuder nu ett mycket omfattande stöd till kundföretagen, för att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder produkter med verifierade egenskaper och minimerade hälsorisker. Verksamhetsmässigt och ekonomiskt har 2011 varit ett gynnsamt år för Swerea IVF. Bolagets positionering inför de utmaningar som svensk tillverkningsindustri står inför talar också för att denna bild består. Lättviktsteknologi och resurseffektiv produktion är två exempel på områden där bolaget kommer att ta en ledande roll inom forskning och utveckling kommande år. Detta sker alltid i nära samarbete med näringslivet, vilket ger snabb nytta genom nytänkande och mer konkurrenskraftiga företag. fakta Mats Lundin, VD Omsättning: 192,9 miljoner kronor Anställda: 155 Medlemsföretag: 28 (Swerea IVFs Intressentförening) Grundat: 1964 Verksamhetsorter: Mölndal och Stockholm Styrelse: Tomas Thorvaldsson, Swerea AB, Ordförande Tor Ahlbom, Almedahl-Kinna AB Monica Bellgran, Haldex AB Johan Carlsten, Chalmers Tekniska Högskola Lars-Göran Rosengren, AB Volvo Anders Rydahl, AB Electrolux Per Johander, Arbetstagarrepresentant Hasse Sjöström, Arbetstagarrepresentant Stickad metall Går det att sticka en motorhuv eller ett kylskåp? Det har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Swerea IVF och Textilhögskolan. Genom att sticka skåpet istället för att bocka detaljen från plåt minskar vikt och materialanvändning. För en helt stickad demonstrator är vikt- och materialbesparing mycket stor. Den stickade lådan väger 64 procent mindre och har använt 72 procent mindre material, eftersom ämnet till lådan är formstickat. Jämförelsen har gjorts mot ett kylskåp tillverkat i 0,4 mm tjock plåt. Med utveckling av produktionsutrustning och stickteknik kan stickade komponenter ersätta plåtkomponenter. Arbetet med metallstickning kommer att fortsätta under 2012 med industriella applikationsprojekt i samarbete med flera företag. Det lilla företaget når ut i Europa Genom Enterprise Europe Network på Swerea IVF kunde det lilla företaget från Donsö inleda ett tekniskt samarbete med ett ungt hightechföretag från Holland för att konstruera och tillverka fiberarmerade tank bälgar i gummi. Det svenska företaget har utvecklat ett nytt sätt att transport era både vätska och vanligt gods med samma lastbil. Det holländska företaget har en mjukvara som effektiviserar automatiseringen vid tillverkning av fiberarmerade gummi produkter. Analysen visar att det går att tillverka en tankbälg med den givna specifikationen och man har hittat en tillverkare i Rotterdamområdet. Nästa steg blir att intressera några transportköpare som kan vara med och finansiera en fullskaleprototyp för testkörningar och demonstration.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852 Stålkretsloppet En sluten tillverkning och användning av stål i samhället MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING ANVÄNDNING TILLVERKNING ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren,

Läs mer

Metallutredning 2014

Metallutredning 2014 D 860 Metallutredning 2014 För den svenska stålindustrin med världens högsta andel av legerade stål är det avgörande viktigt att försörjningen av metaller och mineraler tryggas under överskådlig tid. En

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Ek design skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Swerea Ekodesign hjälper företag att förbereda sig för framtiden! Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag

Läs mer

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Innehåll Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA 2013 Den

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö...

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö... Innehåll Vi föder kreativa individer... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 23 Utmärkelser... 25 Rekrytering

Läs mer

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan

VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR. viktig länk i tillverkningskedjan Svensk VERKSTAD Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR NR 3 27 MAJ 2014 ÅRGÅNG 99 STÅLET viktig länk i tillverkningskedjan Automatica Framtidens teknik Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Berättelse till Brukssocieteten avseende Jernkontorets verksamhet under 2012

Berättelse till Brukssocieteten avseende Jernkontorets verksamhet under 2012 Berättelse till Brukssocieteten avseende Jernkontorets verksamhet under 2012 Jernkontorets organisationsnummer 802001-6237 Berättelse till Brukssocieteten avseende Jernkontorets verksamhet under 2012

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer