SKÄLÅKERS BÅTKLUBB Backvägen 13 Jörgen Larsson, Ordf Enskede Telefonnr (08)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÄLÅKERS BÅTKLUBB Backvägen 13 Jörgen Larsson, Ordf. 122 32 Enskede Telefonnr (08) 39 57 39"

Transkript

1 SKÄLÅKERS BÅTKLUBB Backvägen 13 Jörgen Larsson, Ordf Enskede Telefonnr (08) * Stadgar * 1. Ändamål.. 2. Medlemskap. 3. Utträde och uteslutning. 4. Varning. 5. Avgifter. 6. Försäkring. 7. Styrelsens uppdrag. 7a. Styrelsen. 7b. Styrelsens mandattid. 8. Styrelsemöten 9. Avgående ledamot 10. Styrelseledamots ansvar 11. Delgivning av protokoll 12. Ordförandens uppgifter. 12a. Uppgifter om funktionärer. 13. Kommittéer.

2 14. Sektions sammansättning. 15. Sektions uppdrag och befogenheter. 16. Sektions uppgifter. 17. Firmateckning och attest. 18. Årsmöte och extra möte. 19. Dagordning vid årsmöte. 20. Votering. 21. Styrelsens befogenheter, ekonomi. 22. Verksamhetsår. 23. Revisorns uppgifter. 24. Stadgeändring. 25. Särskilda föreskrifter. 26. Klubbens upplösning. 27. Verkan av RF:s stadgar m.m * Övrigt * Styrelsen 2004.

3 Regler för hamnen. Försäkringsbolagens regler. Föreskrifter för betalning. Föreskrifter för bryggan Ändamål. Skälåkers Båtklubb är en ideell klubb som har till uppgift att ta till vara medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt att förvalta klubbens hamnområde på Skälåker och att driva därmed förenlig verksamhet. Klubben ska verka för ett gott sjömans- och kamratskap. 2. Medlemskap. Klubbens medlemmar utgöres av aktiva medlemmar. Medlemskap kan erhållas av alla såvida inte beviljande av medlemskapet kan strida mot klubbens intressen eller ändamål. Aktiv medlem skall ha fyllt 15 år. 3. Utträde och uteslutning. Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till klubbens styrelse. Medlem som trots skriftlig påminnelse inte erlagt fastställda avgifter kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur klubben.

4 Medlem som handlar så att klubbens syfte eller intressen skadas eller uppenbart bryter mot klubbens stadgar eller enligt dessa stadgar fastställda föreskrifter kan på styrelsens förslag av årsmötet eller extra möte uteslutas. För beslut om uteslutning krävs minst 2/3 majoritet. Till möte där uteslutningsärende skall avgöras skall kallelse ske i stadgeenlig ordning och innehålla uppgift om att uteslutning av medlem skall behandlas. Till medlem som uteslutningsärendet rör skall skriftlig motivering till förslaget bifogas kallelsen. 4. Varning. Medlem som handlar så att medlemskapet kan komma att ifrågasättas kan av styrelsen tilldelas skriftlig varning. 5. Avgifter. Avgifter till klubben såsom inträdes-, års- och hamnavgifter fastställas av årsmötet. Extra avgift kan uttagas efter beslut av årsmöte eller extra möte. Avgifter ska inbetalas till klubben senast på förfallodagen som anges på fakturan. Vid beviljande av aktivt medlemskap ska inträdesavgift med det belopp som gäller vid ansökningstillfället inbetalas till klubben. Medlem som inträder i klubben efter den 31 augusti är befriad från årsavgift inträdesåret 6. Försäkring. Samtliga båtar skall vara minst ansvarsförsäkrade.

5 7. Styrelsens uppdrag. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen förbereder ärenden till årsmöten och extra möten samt verkställer därvid fattade beslut. 7a. Styrelsens sammansättning. Styrelsen består av sju ledamöter, nämligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten samt två ledamöter. 7b. Styrelsens mandattid. Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år i sänder på så sätt att ordförande, kassör, hamnkapten och en ledamot väljs vid udda årtal samt vice ordförande, sekreterare och en ledamot vid jämna årtal. 8. Styrelsemöten. Styrelsen sammanträder när någon styrelseledamot begär detta. Ordförande eller vice ordförande sammankallar styrelsen. Ledamot som inte kan närvara vid styrelsemöten skall underrätta ordföranden härom. Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre styrelsefunktionärer är närvarande. Styrelse- och årsmötesprotokoll placeras på anslagstavla i klubblokalen. 9. Avgående ledamot. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång ersätts han vid nästa årsmöte genom fyllnadsval

6 Ledamot/funktionär som inte önskar komma ifråga till omval bör senast den 21 oktober ha underrättat styrelsen och valberedningen om detta. 10. Styrelseledamots ansvar. För beslut fattade av styrelsen är var och en som deltagit i beslutet och inte reserverat sig ansvarig. Reservation ska antecknas i protokollet. 11. Delgivning av prottokollavsnitt. Om medlem antecknas i protokoll på grund av misstänkt eller konstaterat brott mot dessa stadgar och därtill hörande föreskrifter, skall medlemmen delges avskrift av berört protokolls avsnitt. Innan sådan anteckning sker skall medlemmen även beredas tillfälle att yttra sig över ärendet. 12. Ordförandens uppgift. Ordföranden leder styrelsens arbete, övervakar dessa stadgars efterlevnad samt tillser att fattade beslut verkställs. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. 12a. Uppgifter om funktionärer. I övrigt fördelas styrelsens arbetsuppgifter bland ledamöterna enligt styrelsens beslut. Det åligger styrelsen att ständigt ha den tillämpade arbetsordningen förtecknad liksom att snarast efter årsmöte underrätta rnedlemmarna om denna i de stycken som är av allmänt intresse.

7 13. Kommittéer. I klubben finns en hamnsektion och en underhållssektion. För särskild verksamhet kan ytterligare sektion inrättas. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller av extra möte. 14. Sektions sammansättning. En sektion består av sammankallande som leder sektionens verksamhet samt ett lämpligt antal ledamöter för genomförande av sektionens verksamhet. 15. Sektions uppdrag och befogenhet. Klubbens årsmöte eller extra möte fastställer i särskild instruktion respektive sektions uppdrag och befogenheter. Hamnkapten och tjänstgörande vaktpersonal har rätt att beträda annan klubbmedlems båt utan dennes hörande om så erfordras för att förebygga uppkomst av skador på ifrågavarande båt, annan båt eller brygga. Varje klubbmedlem har samma rätt om det föreligger uppenbar fara. 16. Sektions uppgifter. Sektionen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för genomförande av sektions uppdrag. Budget och verksamhetsplan inges till styrelsen för beredning på tid som styrelsen bestämmer. 17. Firmateckning och attest. Klubbens firma tecknas av ordförande eller kassör. Ordföranden granskar och attesterar alla utbetalningar. Uttag från bank eller postgirokonto skall undertecknas av kassören eller ordföranden.

8 18. Årsmöte och extra möte. Årsmöte ska hållas före februari månads utgång varje år. Extra möte hålls när styrelsen sa anser erforderlig eller framställning därom görs av minst 1/5 av föreningens medlemmar eller revisorerna så kräver enligt paragraf 23 i Sveriges Riksidrottsförbunds normalstadgar Klubbens medlemmar kallas till möte medelst särskild kallelse per post senast två veckor före mötet. På extra möte får endast behandlas frågor som angivits i kallelsen. 19. Dagordning vid årsmöte. Vid årsmöte skall alltid följande ärenden behandlas: 1 Fråga om mötets behöriga utlysande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet 5 Val av två rösträknare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamheten

9 10 Behandling av styrelsens förslag samt behandling av sådana förslag från medlemmar som till styrelsen inlämnats senast den 1 november. 11 Avgifter 12 Budget för kommande verksamhetsår 13 Val av styrelseledamöter 14 Val av sektionsledamöter 15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 16 Val av tre ledamöter och en suppleant i valberedningen. 20. Votering. Beslut och val vid klubbens möten avgörs genom öppen röstning såvitt inte sluten votering begärts. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. Vid beslut rörande styrelseledamöters ansvarsfrihet får inte de deltaga som frågan gäller. 21. Styrelsens befogenheter i ekonomisk fråga. Årsmötet fastställer från tid till annan det högsta beloppet i ekonomisk fråga, utöver framlagd budget, inom vilket styrelsen får fatta beslut. 22. Verksamhetsår. Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 3l december. 23. Revisorn samt revisorernas uppgifter. Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, verifikationer, inventarieförteckning, medlemsmatrikel och styrelseprotokoll skall

10 tillhandahållas revisorerna senast en månad före årsmötet respektive extra möte. 24. Stadgeändring. Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall före den 1 november skriftligen meddelas styrelsen som till årsmötet framlägger detsamma jämte eget yttrande. För ändring eller tillägg krävs beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar. I kallelsen till mötet skall ärendets art angivas. 25. Särskilda föreskrifter. För medlem gäller utöver dessa stadgar följande särskilda föreskrifter som fastställts av årsmötet eller extra möte. a) Föreskrifter för betalning. b) Föreskrifter för hamn och upplåtelse, byte m.m. av bryggplats. c) Föreskrifter för vakttjänstgöring. d) Föreskrifter för klubbstugan. 26. Klubbens upplösning. Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut vid två stadgenligt utlysta klubbmöten där ett måste vara ett årsmöte. Vid båda för beslutet erforderliga möten skall likaledes beslutas om användning av klubbens tillgångar och inventarier. 27. Verkan av RF:s och specialförbunds stadgar.

11 Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Föreskrift för betalning. Den 28 Februari är sista betalningsdag för årsavgifterna. Bryggplats som ej betalts före den 15 Mars kan uthyras till nästa ansökande i bryggplatskön. Föreskrift för bryggan. Båtägaren skall själv anskaffa fullgoda förtöjningsgods och är ansvarig för sin båts förtöjning. Minimikrav på förtöjningsgods skall vara försäkringsbranschens villkor. Vid bryggan skall boj och förtöjningsfjädrar ingå i förtöjningen, båten skall vara försedd med tillräckligt antal fendrar, minst två på varje sida. Båtägaren är skyldig att ersätta alla skador som han åsamkar genom bristfälliga förtöjningar eller oförsiktig manövrering i hamnen. Styrelsen Ordförande : Jörgen Larsson Vice Ordför. : Lars Högberg. Kassör: Stefan Lindhe Sekreterare : Jan Wistrand Hamnkapten : Göran Andersson. Vaktchef : Åke Johansson Underhållschef: Jan Lundeberg ( Nycklar )

12 Hamnregler. 2 st förtampar av tillräcklig tjocklek. 2 st aktertampar av tillräcklig tjocklek. 2 st förtöjningsfjädrar, på båt över 1000 kg säkrade med kätting eller rep. Minst 4 st fendrar, på båt över 6,5 meters längd minst 6 st fendrar. Spring får endast läggas ut med båtgrannens medgivande. I varje båt skall lätt åtkomligt förvaras en reservlina. ( vid oväder ) Högst 3 knop inom hamnen. Inför vintern får det inte finnas några förtöjningsfjädrar eller rep sittande kvar på bryggan. Överträdelser kan komma att bestraffas med böter eller uteslutning ur klubben.

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening 1 Ändamål Stadgar¹ för Uppsala Kanotförening Uppsala Kanotförening, stiftad den 11 maj 1916, har till ändamål att inom Uppsala med omnejd stödja intresset för de idrotter föreningen har på sitt program

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK)

Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK) Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK) Lunds Tyngdlyftningsklubb bildades den 17 september 1945 och vann inträde i Svenska Riksidrottsförbundet den 2 oktober 1945. Klubben har till syfte att verka

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Lunds Pistolklubb

Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb, nedan kallad föreningen, med säte i Lunds kommun. Föreningen bildades den den 9 september 1936 (sprungen ur Lunds Skytte Gille, grundad 1889)

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer