Årsredovisning marks bostads ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. marks bostads ab"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 marks bostads ab

2 Rismaområdet, Fritsla

3 Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida 21 Förslag till bolagsstämman sida 30 Revisionsberättelse sida 31 Våra fastigheter sida 32 Lägenhets-, lokal- och garagefördelning sida 33 3 Organisationsnr

4 4 Ängsvägen, Örby

5 VD har ordet Marks Bostads AB är verksamhetscertifierat Den 24 maj 2004 blev vi verksamhetscertifierade. I och med certifieringen är vi, förutom miljöcertifieringen enligt ISO 14001, även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksamhetssystemet innehåller dessutom ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Under drygt två år har vi arbetat hårt med att förbättra vårt arbetssätt och våra rutiner, allt för att ge våra hyresgäster bra kvalitet i sitt boende, för att skapa bra arbetsmiljö för våra anställda och för att förbättra vårt miljöarbete. Vi har nu ett verksamhetssystem, som omfattar hela vår verksamhet. Vi har tagit fram allt från en vision till konkreta handlingsplaner. För att kunna veta om vi förbättrar oss är det viktigt att vi sätter upp mätbara mål. Flera av målen är därför kopplade till en hyresgästenkät och en personalenkät. Enkäterna visar en förbättring på arbetsmiljösidan, men tyvärr en mindre försämring när det gäller servicen till våra hyresgäster. Med utgångspunkt från resultaten har vi tagit fram ett åtgärdsprogram med bl.a. nya handlingsplaner och rutinbeskrivningar. Nyproduktion Magnus Hjelmgren Efter semestern påbörjade vi nybyggnation av 32 lägenheter på kv. Hantverkaren i Kinna. Byggstarten var efterlängtad på grund av stor efterfrågan på lägenheter i centrala Kinna. Dessutom var det drygt tio år sedan vi nyproducerade några lägenheter. Lägenheterna får en förhållandevis hög standard med bl.a. parkett i alla rum, förutom hall, loggia och badrum som får klinker. Alla lägenheter är dessutom tillgängliga via hiss, vilket gör dem handikappvänliga. En extra finess är att 24 lägenheter har en s.k. loggia, som motsvarar en uppvärmd, inglasad balkong. Lägenheterna blir klara för inflyttning den 1 juli I november påbörjades även återuppbyggnaden av den brandhärjade fastigheten i Rydal. Lägenherna får även här en bra standard med bland annat tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. I huset installeras hiss för att öka tillgängligheten. Totalt blir det åtta lägenheter, som kommer att vara färdigställda för inflyttning den 1 juni Under året har vi dessutom färdigställt ett LSS-boende i Skene innehållande sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. 00-standard Vårt arbete med projekt 00-standard (standard för 2000-talet) fortskrider som planerat. Vi har, under de tre åren arbetet pågått, renoverat 167 lägenheter. Förutom att vi byter ut vatten- och avloppsstammar samt elledningar, utför vi även standardhöjande åtgärder såsom ny inredning och nya vitvaror i köket samt helkaklade väggar och nytt porslin i badrummen. Planeringsmässigt kommer vi att bygga om cirka 60 lägenheter per år under åtta års tid. Verksamhetsåret har som helhet varit händelserikt allt ifrån verksamhetscertifiering och enkätundersökningar till om- och nybyggnationer. Med en vision om att vi ska ha 100 % nöjda hyresgäster krävs det att vi ytterligare förbättrar boendet för våra hyresgäster. Vi har också ett ansvar att bygga nya bostäder för den allt mer ökande befolkningen i Marks kommun 5

6 6 Marks Bostads AB:s kontor, Kinna

7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnr , får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2004, bolagets 31:a. Samtliga aktier innehas av Marks kommun. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter, utsedda av Marks kommun Erik Arnell, ordförande, Hyssna Bror-Eric Johansson, vice ordförande, Kinna Lisbet Jönsson, Örby Ola Andreasson, Hyssna Bengt Axbrink, Hajom Sylvide Persson, Kinnahult Kjell-Arne Lundin, Skene Styrelsesuppleanter, utsedda av Marks kommun Sven-Olof Carlsson, Tostared Gert Andersson, Hyssna Bengt Backlund, Hyssna t.o.m Lennart Svensson, Hajom fr.o.m Sigbrit Bonsirven, Örby Barbro Petersson, Öxabäck Kjell Persson, Öxabäck Evert Johansson, Skene Personalrepresentanter, ordinarie Rolf Johansson, för tjänstemännen Gunnar Carlsson, för fastighetsanställda Verkställande direktör Magnus Hjelmgren Revisorer, ordinarie utsedd av bolagsstämman Bo Johansson, aukt. revisor, Göteborg utsedd av Marks kommun Eva Rydberg, lekmannarevisor, Skene Revisorer, suppleanter utsedd av bolagsstämman Anders Bergman, aukt. revisor, Göteborg utsedd av Marks kommun Roger Fogelström, lekmannarevisor, Kinna Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls Styrelsen har under året haft åtta protokollförda ordinarie sammanträden. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Egna fastigheter i förvaltning Förvaltade fastigheter och bostadslägenheternas antal, yta och fördelning redovisas per ort i tabeller. Ytterligare specifikationer finns tillgängliga, dels per skötselgrupp och dels per juridisk fastighet. 7 Personalrepresentanter, suppleanter Roland Andersson, för tjänstemännen Torgny Fransson, för fastighetsanställda

8 Verksamhetscertifiering 8 Verksamhetsarbetet Under verksamhetsåret har vi blivit verksamhetscertifierade. Det innebär att vi nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksamhetssystemet innehåller även ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Arbetet för att komma dit har varit ganska omfattande och tidskrävande. Vi ville se över hur vi arbetar idag och även försöka komma fram till vad vi kan göra bättre. En stor del av arbetet med att skapa bättre arbetsrutiner och handlingsplaner genomfördes på personalträffar. Samtliga anställda hade möjlighet att påverka innehållet i verksamhetssystemet. Arbetet med att sammanställa och utforma dokumenten har utförts av ledningsgruppen och vd-sekreteraren. Sammanfattningsvis innebär detta att systemet är väl förankrat i företaget. Vision, affärsidé, policy och övergripande mål har fastställts i Marks Bostads AB:s styrelse. Beslut om verksamhetspolicyn togs redan den 3 februari 2002 och reviderades den 7 april De övergripande målen kommer att följas upp och revideras årsvis i styrelsen. Med hjälp av verksamhetscertifieringen har vi större möjligheter att ge våra hyresgäster ännu bättre kvalitet i sitt boende och anställda i Marks Bostads AB bättre arbetsmiljö. Vi fortsätter också arbetet för bättre miljö. Marks Bostads AB:s vision Bostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster Marks Bostads AB:s affärsidé Tryggt boende God service Rimligt pris Verksamhetspolicy Marks Bostads AB ska erbjuda goda bostäder till nuvarande och framtida kunder genom att: Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och efterfölja gällande lagstiftning. Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Erbjuda kunder bra service, god inomoch utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Hushålla med resurserna på bästa möjliga sätt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Antagen av Marks Bostads AB:s styrelse

9 Personal, arbetsmiljö Marks Bostads AB:s policy är att företaget ska vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Företagets mål är nöjd och tillfredsställd personal. Som tidigare nämnts har arbetsmiljön under året certifierats enligt AFS 2001:1 - systematiskt arbetsmiljöarbete. En uppföljande revision har också gjorts. En arbetsmiljöenkät för personalen genomfördes under våren. Glädjande kan konstateras att på nästan samtliga områden har resultatet förbättrats gentemot enkäten 2002, vilket tyder på att arbetsmiljön totalt sett förbättrats. Organisation Uppföljning av föregående års organisationsöversyn pågår. Inga organisatoriska förändringar har skett under året, däremot pensionsavgångar som har ersatts. Den genomsnittliga anställningstiden i företaget är 14,5 år. Åldersstruktur Marks Bostads AB år år år år år Totalt Medelålder Medelålder Medelålder anställda män kvinnor Tjänstemän ,9 46,8 51,6 Fastighetsanst ,8 44,2 48,0 Totalt ,4 44,6 50,4 Medelåldern i företaget har sjunkit med ett år. 9 Jämställdhet Riktlinjer för jämställdhet finns liksom en jämställdhetsplan som årligen revideras. Frånvaro Ett delmål, när det gäller arbetsmiljön, är att minska långtidssjukfrånvaron. Satta mål har hittills uppnåtts med råge. Frånvaroredovisningen avser samtliga tillsvidareanställda. Sjukdom korttid högst 2 veckor (anges i procent) Sjukdom långtid mer än 2 veckor (anges i procent) Tjänstemän - sjukdom korttid - sjukdom långtid Fastighets - sjukdom korttid - sjukdom långtid Samtliga - sjukdom korttid - sjukdom långtid ,9 6,7 1,0 9,6 1,0 8,7 1,0 6,5 1,1 12,4 1,1 10,4 0,9 1,0 1,9 13,2 1,6 9,1 0,7 1,0 1,1 10,9 Rehabiliteringsarbetet fortskrider och friskvårdsinsatser görs. Friskvårdsaktiviteterna har under året utökats med en friskvårdskampanj. Frisktal Totalt Kvinnor Män Antal anställda Friska (högst 5 sjukdagar) Långtidsfriska (högst 5 sjukdagar) ,9 7,5 0,4 1,7 1,2 8,3 0,9 6,1

10 Trivsel och trygghet i boendet 10 Marks Bostads AB:s policy är att erbjuda kunder bra service, god inom- och utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Bostaden hemmet spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Det är därför viktigt att känna trivsel och trygghet i sitt boende. Marks Bostads AB:s affärsidé är tryggt boende, god service, rimligt pris. En hyresgästenkät genomfördes under Den visar på ett gott betyg när det gäller trivsel och trygghet, 4,2 på en skala där 5 är högsta betyg. Tyvärr visar resultatet en sänkning med 0,1 jämfört med 2002 års enkät. Saker finns som kan förbättras och vi arbetar för närvarande med projektet Tryggare Hedbo, tillsammans med Polisen och Hyresgästföreningen. Vi arbetar målinriktat med ständig förbättring och har för avsikt att genomföra enkäter vartannat år samt däremellan, om möjligt, punktvis mäta effekter av genomförda åtgärder. Med den stora dominansen på bostadsmarknaden måste Marks Bostads AB också hyra ut bostäder till hushåll med ekonomiska eller andra problem. Marks Bostads AB:s styrelse har fastställt en social riktlinje enligt nedan: Marks Bostads AB tillhandahåller bostäder till alla oavsett ålder, kön, handikapp, etnisk bakgrund, politisk eller annan grupptillhörighet. Marks Bostads AB ska aktivt verka för trivsel och trygghet i boendet och för goda grannskapsrelationer. Detta ska ske genom att: Bemöta alla med respekt och omtanke och på ett trevligt sätt. Sätta hyresgästens trivsel och trygghet i främsta rummet. Ingripa omgående och aktivt mot störningar och störande. Visa störande en fast men korrekt attityd, men också ge den störande möjlighet att visa att beteendet ändrats. Pröva om bostadssökande gjort sig känd för ett störande levnadssätt vid tidigare boende hos Marks Bostads AB, vilket kan äventyra grannarnas trygghet. Vid prövningen ska hänsyn tas till störningens art och när det skedde. Vid utebliven hyresbetalning utnyttja lagens möjligheter enligt praxis för kommunägda bostadsbolag och samhället i övrigt. Pröva om bostadssökande brustit i hyresbetalningar vid tidigare boende hos Marks Bostads AB eller enligt UC visar sig har otillräcklig betalningsförmåga och/eller betalningsvilja. I sådana fall ska skuldfrihet till Marks Bostads AB krävas samt i särskilda fall borgen för hyresbetalningen. Betalningsanmärkningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till ekonomiska problem för det enskilda hushållet. Antalet påminnelser och krav har under 2004 ökat från 262 till 282 i genomsnitt per månad. På grund av bra rutiner och ett aktivt arbete med sena betalare har antalet verkställda avhysningar minskat. Under 2004 verkställdes sju avhysningar. Störningar Enligt Marks Bostads AB:s sociala riktlinjer ska vi ingripa omgående och aktivt mot störningar och störande. Det är därför viktigt att den som blir störd kontaktar oss om störningar inträffar, så att åtgärder kan vidtagas mot den som stör. För att eliminera allvariga störningar på kvällar och helger har hyresgästerna möjlighet att ringa ett journummer, som går till Securitas, för att få akut hjälp vid störning. Om Securitas åkt ut på ett störningsärende får vi alltid rapport om detta nästa vardag. Statistik förs över antalet störningsärenden av olika slag och vi kan notera, att antalet störningar på grund av psykiska problem har ökat kraftigt under 2004, vilket är en trend i dagens samhälle. Däremot har antalet störningar på grund av missbruk o.dyl. samt musik och stö-

11 rande fester minskat. Sophanteringen är ett problem som ökat drastiskt i något enstaka område. Flyttningar Samtliga lägenheter är i nuläget uthyrda och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Antalet flyttningar är 21,3 %, vilket är avsevärt lägre än senare delen av 90-talet, då det fanns hyreslediga lägenheter. Omflyttningen inom bostadsbeståndet har ökat från 5,7 % 2003 till 8,8 % Förklaringen ligger till en del i fler yngre boende med en föränderlig familjesituation. En annan förklaring är att ett akut bostadsbehov inte alltid kan tillgodoses i det område som kunden önskar, utan en omflyttning blir senare aktuellt. Det minskade antalet flyttningar ses inte enbart som ett resultat av efterfrågesituationen, utan även som ett tecken på att människor trivs med sitt boende och att våra bostäder har en hög kvalitet. 11 Sandvallsäng, Skene Flyttningar (i procent) Antal lgh Fritsla ,1 22,3 30,9 22,0 24,0 9,5 18,6 23,3 22,1 21,3 Kinna ,9 18,7 31,5 20,0 22,0 22,3 20,8 20,6 17,6 19,9 Rydal 67 37,0 48,0 39,7 26,0 33,0 15,1 23,3 31,5 27,4 34,3 Skene ,8 30,6 32,8 27,0 29,0 27,4 27,9 24,4 21,1 22,5 Horred ,1 25,2 29,8 22,0 27,0 12,8 20,3 30,8 25,0 25,0 Hyssna 74 25,7 37,8 31,1 35,0 28,0 18,9 17,6 18,9 18,9 23,0 Sätila 71 23,9 22,5 15,5 14,0 17,0 11,3 16,9 14,1 15,5 15,5 Ubbhult 20 15,0 50,0 35,0 35,0 50,0 10,0 20,0 5,0 0 30,0 Björketorp 57 31,6 35,1 28,1 21,0 23,0 8,6 19,6 39,3 19,3 29,9 Berghem 24 16,7 16,7 45,8 21,0 42,0 12,5 16,7 33,3 16,7 37,5 Hajom 16 25,0 56,3 25,0 25,0 25,0 18,8 18,8 12,5 12,5 12,5 Fotskäl 26 3,9 23,1 11,5 26,0 15,0 11,5 23,1 15,4 11,5 7,7 Örby ,1 20,7 19,3 23,0 19,0 12,3 8,9 16,4 9,6 10,3 Torestorp 30 5,6 5,6 16,7 1,0 44,0 20,0 10,0 6,7 13,3 16,7 Öxabäck 8 25,0 37,5 25,0 25,0 38,0 25,0 12, Totalt ,8 26,3 30,9 24,0 26,0 21,3 22,6 22,8 19,3 21,3 Därav omflyttningar 7,1 6,3 15,2 7,0 7,0 8,3 5,7 7,1 5,7 8,8

12 Marknaden och framtiden Uthyrningssituationen Antalet lediga lägenheter har under året varit ca 20 st, varav 14 st inte har varit uthyrningsbara, eftersom de använts som evakueringslägenheter när vi renoverar lägenheter till 00-standard. Med 5-6 lediga lägenheter kan det anses att vi har fullt uthyrt. Med en positiv befolkningsutveckling i kommunen kommer troligtvis vakanta lägenheter inte att öka på kort sikt. 12 Till sommaren 2005 färdigställs 32 lägenheter för uthyrning på kv. Hantverkaren i Kinna samt åtta lägenheter på Boråsvägen 251 i Rydal. Arbetet med att hyra ut lägenheterna påbörjades i slutet av verksamhetsåret och kommer att fortsätta tills samtliga lägenheter är uthyrda. Om antalet vakanta lägenheter ligger kvar på samma låga nivå, efter att vi hyrt ut lägenheterna i de nybyggda husen, planeras att påbörja arbetet med att bygga nya lägenheter på Kvisslevägen i Torestorp samt Lockövägen i Hyssna. Marknadsföringsaktiviteter Under året har vi genomfört en hel del marknadsföringsaktiviteter. Flertalet har varit för dem som redan bor hos oss, exempelvis bad på Kaskad, rabatterade biljetter till Cirkus Skratt samt bussresor till Göteborg Horse Show och Jul på Liseberg. Vi har även köpt in ett antal rattkryckor och sålt till ett mycket subventionerat pris till våra hyresgäster. Framtidsutsikter Efterfrågan på att hyra lägenheter hos Marks Bostads AB har ökat ytterligare under året. Trenden kommer troligtvis att fortsätta och efterfrågan på attraktiva lägenheter att öka ytterligare. En positiv faktor är närheten till Göteborg, Varberg och Borås. Marks Bostads AB kan erbjuda väl underhållna lägenheter i byggnader med bra standard i lugna och trygga områden, vackra och trivsamma miljöer och med bra kommunikationer. Detta i kombination med ett växande antal företag och invånare i Marks kommun gör att framtidsutsikterna för Marks Bostads AB bedöms som mycket goda.

13 Byggnadsverksamhet Under året har ett antal om- och nybyggnationer påbörjats och avslutats. Projekten kan delas upp i följande tre huvudgrupper: Nyproduktion av lägenheter, ombyggnad av våra äldre hyreshus till 00-standard samt om- och nybyggnation av specialboenden. Det kommer att byggas inom alla tre grupperna varje år inom den närmaste tiden. Nyproduktion I september 2004 påbörjades äntligen nyproduktionen av de 32 lägenheterna på kv. Hantverkaren i centrala Kinna. Efter att ha utrett anbuden samt erhållit besked om att vi skulle erhålla både investeringsstimulans och investeringsbidrag beslutade styrelsen om upphandling av entreprenaden. Lägenheterna är fördelade i två identiskt likadana huskroppar med 16 lägenheter i varje byggnad. Det är till största delen 2:or och 3:or som byggs, men även några 1:or och 4:or. Samtliga lägenheter nås via hiss och har förhållandevis hög standard. Bland annat kan nämnas att sovrum, vardagsrum och kök får parkettgolv och övriga utrymmen klinker. De flesta lägenheterna (24 st) får en så kallad loggia, som kan ses som en uppvärmd och inglasad balkong. Lägenheterna förses också med individuell värme- och vattenmätning. Husen kommer att står klara för inflyttning den 1 juli Intresset bland kunderna är stort och i skrivande stund pågår kontraktsskrivning för fullt. I början av 2004 togs beslut om att det brandhärjade huset i Rydal skulle återuppbyggas. I stället för som tidigare sex stora 3:or kommer huset att innehålla fyra 3:or och fyra 2:or. Huset blir handikappvänligt genom att hiss installeras och wc-utrymmena görs rymliga. Standarden i lägenheterna blir hög med bland annat tvättmaskin och torktumlare i badrummen samt microvågsugn, inbyggnadsugn och keramikhäll i kök. Huset blir inflyttningsklart den 1 juni standard Renoveringen av 50-talshusen till 00-standard har fortsatt under år Totalt har vi renoverat 167 lägenheter. Orsaken till den omfattande renoveringen är att avloppsstammar, vattenstammar och elledningar behöver bytas ut. Samtidigt utför vi standardhöjande åtgärder såsom utbyte av köksinredning och vitvaror. I badrummen blir det kakel på väggarna, nya plastmattor och nytt porslin. Dessutom installeras frånluftsventilation. I några fastigheter har även fönsterbyten och takomläggning utförts. Nytt från och med 2005 är att vi även byter tamburdörrarna till säkerhetsdörrar, vilket har efterfrågats sedan tidigare. Under första halvåret 2004 renoverades 33 lägenheter på Olof Markusgatan 6 och 8 i Kinna och under andra halvåret 17 lägenheter på Postgatan i Skene samt 10 lägenheter i Hyssna. Fram till och med år 2010 är det beräknat att cirka 550 lägenheter ska renoveras, vilket medför en total projektkostnad på ungefär 140 miljoner kronor under perioden Specialboende Under våren 2004 påbörjades ombyggnaden av 30 servicelägenheter på Solgård i Fritsla till 30 gruppbostäder. Anledningen till ombyggnaden är minskat behov av servicelägenheter och ökat behov av gruppbostäder. Ombyggnaden är uppdelad i två etapper. Första etappens lägenheter var inflyttningsklara i december 2004 och den andra etappen är inflyttningsklar i april Arbetena har blivit ganska omfattande. Bland annat sker utbyte av hissarna och byggnation av fyra gemensamhetskök. Det blir också helt nya badrum och pentryn. En liknande ombyggnad var planerad för Lindäng i Skene. Denna planering har dock framflyttats några år för att först hinna utvärdera ombyggnaden av Solgård. I höst påbörjas dock planeringsarbetet för att bygga om Almängs ålderdomshem i Fotskäl till gruppbostäder med beräknad byggstart i slutet av Under året har även ett nytt LSS-boende (Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade) uppförts i Skene. Gruppbostaden, som innehåller sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personallokaler, blev klar för inflyttning den 1 december Ytterligare LSS-boenden planeras för de närmaste åren på grund av en allt större efterfrågan av denna boendeform. 13

14 Miljö Miljöarbetet syftar till att Marks Bostads AB ska hushålla med resurser på bästa möjliga sätt ur miljösynpunkt samt vara lyhörda för miljökrav från kunderna. Under flera år har företaget arbetat för att minimera oljeberoendet och under 2004 har ytterligare en anläggning i Sätila byggts om för köpt, färdig värme med krav på minst 85 % förnyelsebar energi. Vidstående tabell visar förändringen av uppvärmningssätt under de senaste åren: 14 Marks Bostads AB:s energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten har ökat under 2004 bl.a. beroende på förbättrad ventilation av lägenheter vid ombyggnad till 00-standard. Dessutom har nya intervall för OVK-besiktningar medfört nya injusteringar av ventilationen med ökat luftflöde och en ökad energiförbrukning för uppvärmning som följd. Vidstående tabell visar förändringen av energiförbrukning: Vattenförbrukningen har fortsatt att minska under 2004 trots en hög uthyrningsgrad. Totalt förbrukade Marks Bostads AB:s hyresgäster m 3 vatten under 2004, vilket motsvarar tankbilar med släp. Vidstående tabeller visar total vattenförbrukning respektive vattenförbrukning per m 2 och år:

15 Ekonomi Resultat och ställning Resultatet uppgår till 14,2 mkr (4,7) före skatt och bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver har tillförts 4,0 mkr (1,4), genom avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond och uppgår därefter till 8,2 mkr (4,2). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 7,3 mkr (2,4). Intäkter Hyresintäkterna ökade med totalt 5,2 mkr till 177,6 mkr. Ökningen beror framförallt på hyreshöjningen från 1 mars med 2,6 % för lägenheter på öppna marknaden med varmhyra och med 1,9 % för lägenheter med kallhyra. Kostnader Underhållet minskade under året med 4,4 mkr till 32,0 mkr vilket följer den upprättade budgeten. Driftskostnaderna har ökat med 3,2 mkr till 88,7 mkr främst beroende på att energikostnaderna ökat med 2,3 mkr till 27,6 mkr. Räntekostnaderna har till följd av den allmänna räntenedgången minskat med 2,3 mkr till 24,1 mkr trots att bolaget under året betalat borgensavgift till Marks kommun med 0,9 mkr. Räntebidragen har ökat till 2,1 mkr (1,5). Soliditet Soliditeten har stigit till 14,9 % (12,5). Ökningen beror framförallt på att Marks kommun under året stärkte bolagets kapitalbas genom tillskott av nytt aktiekapital. I juni 2004 gjordes en nyemission, varigenom aktiekapitalet höjdes med 9 mkr till 44 mkr. Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för samt av balansräkningen per Företaget har ej lämnat lån till aktieägarna. 15

16 Flerårsöversikt RESULTATRÄKNING (tkr) Intäkter Driftskostnader Underhåll Fastighetsskatt Driftsnetto Av-/nedskrivningar Räntebidrag Övr. finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Hyresnivå kr/m 2 (öppna marknaden) Hyresbortfall 0,9% 1,1% 2,0% 2,8% 4,2% Likviditet 56% 51% 45% 16% 17% Räntetäckningsgrad 241% 192% 176% 175% 169% Soliditet 14,9% 12,5% 12,1% 12,1% 12,4% Skuldsättningsgrad 5,3% 6,5% 6,6% 6,5% 6,3% Belåningsgrad 85% 86% 87% 85% 84% Räntabilitet på totalt kapital 5,3% 4,4% 4,7% 4,8% 5,1% Begreppsförklaringar Likviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Räntetäckningsgrad Resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med räntekostnader Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Belångingsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av balansomslutningen

17 Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ Not tkr tkr Nettoomsättning: Hyresintäkter 2, Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftskostnader 6, 7, 8, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader 6, 7, 9, S:a centrala administrations- o försäljn.kostn Rörelseresultat Finansiella poster: 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 18, Årets resultat

18 Balansräkning per den 31 december 2004 Tillgångar: Not tkr tkr Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar 13, 14, Inventarier Pågående ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Eget kapital och skulder: Not tkr tkr Eget kapital: 21 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à nominellt 100 kronor per aktie Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter: Fastighetsinteckningar - säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser: Garantiförbindelse Fastigo

20 Kassaflödesanalys för verksamhetsåret 2004 Den löpande verksamheten tkr tkr Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erhållna räntebidrag Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten 20 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 Notanteckningar till resultaträkning för perioden 1/1-31/ samt balansräkning per 31 december 2004 Not 1 - Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funktionsindelad resultaträkning.tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med BFN:s allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Efter det att företaget förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för äldreboende, utgör dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten från bostäder och lokaler för äldreboende särredovisas därför särskilt (se not 2). Bokfört värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för öppna marknaden och fastighetsgrupp II för äldreboende (se not 14). Följande avskrivningsplaner tillämpas (procent av anskaffningsvärdet) Inventarier 20,0 % Bostadsfastigheter 2,0-2,5 % Särskilda fastigheter 3,0-3,5 % Fastighetsinventarier 20,0 % Markanläggningar 5,0 % Not 2 - Hyresintäkter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Fordringar är upptagna till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. Varulager är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med antalet anställda menas årsmedeltal sysselsatta, såväl tillsvidare- som visstidsanställda. Belopp i årsredovisningen redovisas som tkr. 21 Totalhyra Hyresbortfall Hyra netto tkr tkr % tkr Bostäder för öppna marknaden , , Bostäder för äldreboende Lokaler för öppna marknaden , , Lokaler för äldreboende Garage/bilplatser , , Totalt , ,

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer