Årsredovisning marks bostads ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004. marks bostads ab"

Transkript

1 Årsredovisning 2004 marks bostads ab

2 Rismaområdet, Fritsla

3 Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Resultaträkning sida 17 Balansräkning sida 18 Kassaflödesanalys sida 20 Noter sida 21 Förslag till bolagsstämman sida 30 Revisionsberättelse sida 31 Våra fastigheter sida 32 Lägenhets-, lokal- och garagefördelning sida 33 3 Organisationsnr

4 4 Ängsvägen, Örby

5 VD har ordet Marks Bostads AB är verksamhetscertifierat Den 24 maj 2004 blev vi verksamhetscertifierade. I och med certifieringen är vi, förutom miljöcertifieringen enligt ISO 14001, även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksamhetssystemet innehåller dessutom ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Under drygt två år har vi arbetat hårt med att förbättra vårt arbetssätt och våra rutiner, allt för att ge våra hyresgäster bra kvalitet i sitt boende, för att skapa bra arbetsmiljö för våra anställda och för att förbättra vårt miljöarbete. Vi har nu ett verksamhetssystem, som omfattar hela vår verksamhet. Vi har tagit fram allt från en vision till konkreta handlingsplaner. För att kunna veta om vi förbättrar oss är det viktigt att vi sätter upp mätbara mål. Flera av målen är därför kopplade till en hyresgästenkät och en personalenkät. Enkäterna visar en förbättring på arbetsmiljösidan, men tyvärr en mindre försämring när det gäller servicen till våra hyresgäster. Med utgångspunkt från resultaten har vi tagit fram ett åtgärdsprogram med bl.a. nya handlingsplaner och rutinbeskrivningar. Nyproduktion Magnus Hjelmgren Efter semestern påbörjade vi nybyggnation av 32 lägenheter på kv. Hantverkaren i Kinna. Byggstarten var efterlängtad på grund av stor efterfrågan på lägenheter i centrala Kinna. Dessutom var det drygt tio år sedan vi nyproducerade några lägenheter. Lägenheterna får en förhållandevis hög standard med bl.a. parkett i alla rum, förutom hall, loggia och badrum som får klinker. Alla lägenheter är dessutom tillgängliga via hiss, vilket gör dem handikappvänliga. En extra finess är att 24 lägenheter har en s.k. loggia, som motsvarar en uppvärmd, inglasad balkong. Lägenheterna blir klara för inflyttning den 1 juli I november påbörjades även återuppbyggnaden av den brandhärjade fastigheten i Rydal. Lägenherna får även här en bra standard med bland annat tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. I huset installeras hiss för att öka tillgängligheten. Totalt blir det åtta lägenheter, som kommer att vara färdigställda för inflyttning den 1 juni Under året har vi dessutom färdigställt ett LSS-boende i Skene innehållande sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. 00-standard Vårt arbete med projekt 00-standard (standard för 2000-talet) fortskrider som planerat. Vi har, under de tre åren arbetet pågått, renoverat 167 lägenheter. Förutom att vi byter ut vatten- och avloppsstammar samt elledningar, utför vi även standardhöjande åtgärder såsom ny inredning och nya vitvaror i köket samt helkaklade väggar och nytt porslin i badrummen. Planeringsmässigt kommer vi att bygga om cirka 60 lägenheter per år under åtta års tid. Verksamhetsåret har som helhet varit händelserikt allt ifrån verksamhetscertifiering och enkätundersökningar till om- och nybyggnationer. Med en vision om att vi ska ha 100 % nöjda hyresgäster krävs det att vi ytterligare förbättrar boendet för våra hyresgäster. Vi har också ett ansvar att bygga nya bostäder för den allt mer ökande befolkningen i Marks kommun 5

6 6 Marks Bostads AB:s kontor, Kinna

7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Styrelsen och verkställande direktören för Marks Bostadsaktiebolag, organisationsnr , får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2004, bolagets 31:a. Samtliga aktier innehas av Marks kommun. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter, utsedda av Marks kommun Erik Arnell, ordförande, Hyssna Bror-Eric Johansson, vice ordförande, Kinna Lisbet Jönsson, Örby Ola Andreasson, Hyssna Bengt Axbrink, Hajom Sylvide Persson, Kinnahult Kjell-Arne Lundin, Skene Styrelsesuppleanter, utsedda av Marks kommun Sven-Olof Carlsson, Tostared Gert Andersson, Hyssna Bengt Backlund, Hyssna t.o.m Lennart Svensson, Hajom fr.o.m Sigbrit Bonsirven, Örby Barbro Petersson, Öxabäck Kjell Persson, Öxabäck Evert Johansson, Skene Personalrepresentanter, ordinarie Rolf Johansson, för tjänstemännen Gunnar Carlsson, för fastighetsanställda Verkställande direktör Magnus Hjelmgren Revisorer, ordinarie utsedd av bolagsstämman Bo Johansson, aukt. revisor, Göteborg utsedd av Marks kommun Eva Rydberg, lekmannarevisor, Skene Revisorer, suppleanter utsedd av bolagsstämman Anders Bergman, aukt. revisor, Göteborg utsedd av Marks kommun Roger Fogelström, lekmannarevisor, Kinna Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls Styrelsen har under året haft åtta protokollförda ordinarie sammanträden. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO samt Fastigo. Dessutom är företaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a. Egna fastigheter i förvaltning Förvaltade fastigheter och bostadslägenheternas antal, yta och fördelning redovisas per ort i tabeller. Ytterligare specifikationer finns tillgängliga, dels per skötselgrupp och dels per juridisk fastighet. 7 Personalrepresentanter, suppleanter Roland Andersson, för tjänstemännen Torgny Fransson, för fastighetsanställda

8 Verksamhetscertifiering 8 Verksamhetsarbetet Under verksamhetsåret har vi blivit verksamhetscertifierade. Det innebär att vi nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Verksamhetssystemet innehåller även ekonomimål och ekonomiriktlinjer. Arbetet för att komma dit har varit ganska omfattande och tidskrävande. Vi ville se över hur vi arbetar idag och även försöka komma fram till vad vi kan göra bättre. En stor del av arbetet med att skapa bättre arbetsrutiner och handlingsplaner genomfördes på personalträffar. Samtliga anställda hade möjlighet att påverka innehållet i verksamhetssystemet. Arbetet med att sammanställa och utforma dokumenten har utförts av ledningsgruppen och vd-sekreteraren. Sammanfattningsvis innebär detta att systemet är väl förankrat i företaget. Vision, affärsidé, policy och övergripande mål har fastställts i Marks Bostads AB:s styrelse. Beslut om verksamhetspolicyn togs redan den 3 februari 2002 och reviderades den 7 april De övergripande målen kommer att följas upp och revideras årsvis i styrelsen. Med hjälp av verksamhetscertifieringen har vi större möjligheter att ge våra hyresgäster ännu bättre kvalitet i sitt boende och anställda i Marks Bostads AB bättre arbetsmiljö. Vi fortsätter också arbetet för bättre miljö. Marks Bostads AB:s vision Bostadsföretaget med 100 % nöjda hyresgäster Marks Bostads AB:s affärsidé Tryggt boende God service Rimligt pris Verksamhetspolicy Marks Bostads AB ska erbjuda goda bostäder till nuvarande och framtida kunder genom att: Ständigt förbättra verksamhetens alla grenar och efterfölja gällande lagstiftning. Vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Erbjuda kunder bra service, god inomoch utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Hushålla med resurserna på bästa möjliga sätt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Antagen av Marks Bostads AB:s styrelse

9 Personal, arbetsmiljö Marks Bostads AB:s policy är att företaget ska vara en god arbetsplats genom att utbilda och stimulera personalen till engagemang, ansvar och delaktighet. Företagets mål är nöjd och tillfredsställd personal. Som tidigare nämnts har arbetsmiljön under året certifierats enligt AFS 2001:1 - systematiskt arbetsmiljöarbete. En uppföljande revision har också gjorts. En arbetsmiljöenkät för personalen genomfördes under våren. Glädjande kan konstateras att på nästan samtliga områden har resultatet förbättrats gentemot enkäten 2002, vilket tyder på att arbetsmiljön totalt sett förbättrats. Organisation Uppföljning av föregående års organisationsöversyn pågår. Inga organisatoriska förändringar har skett under året, däremot pensionsavgångar som har ersatts. Den genomsnittliga anställningstiden i företaget är 14,5 år. Åldersstruktur Marks Bostads AB år år år år år Totalt Medelålder Medelålder Medelålder anställda män kvinnor Tjänstemän ,9 46,8 51,6 Fastighetsanst ,8 44,2 48,0 Totalt ,4 44,6 50,4 Medelåldern i företaget har sjunkit med ett år. 9 Jämställdhet Riktlinjer för jämställdhet finns liksom en jämställdhetsplan som årligen revideras. Frånvaro Ett delmål, när det gäller arbetsmiljön, är att minska långtidssjukfrånvaron. Satta mål har hittills uppnåtts med råge. Frånvaroredovisningen avser samtliga tillsvidareanställda. Sjukdom korttid högst 2 veckor (anges i procent) Sjukdom långtid mer än 2 veckor (anges i procent) Tjänstemän - sjukdom korttid - sjukdom långtid Fastighets - sjukdom korttid - sjukdom långtid Samtliga - sjukdom korttid - sjukdom långtid ,9 6,7 1,0 9,6 1,0 8,7 1,0 6,5 1,1 12,4 1,1 10,4 0,9 1,0 1,9 13,2 1,6 9,1 0,7 1,0 1,1 10,9 Rehabiliteringsarbetet fortskrider och friskvårdsinsatser görs. Friskvårdsaktiviteterna har under året utökats med en friskvårdskampanj. Frisktal Totalt Kvinnor Män Antal anställda Friska (högst 5 sjukdagar) Långtidsfriska (högst 5 sjukdagar) ,9 7,5 0,4 1,7 1,2 8,3 0,9 6,1

10 Trivsel och trygghet i boendet 10 Marks Bostads AB:s policy är att erbjuda kunder bra service, god inom- och utomhusmiljö samt informera och vara lyhörda för synpunkter och krav. Bostaden hemmet spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Det är därför viktigt att känna trivsel och trygghet i sitt boende. Marks Bostads AB:s affärsidé är tryggt boende, god service, rimligt pris. En hyresgästenkät genomfördes under Den visar på ett gott betyg när det gäller trivsel och trygghet, 4,2 på en skala där 5 är högsta betyg. Tyvärr visar resultatet en sänkning med 0,1 jämfört med 2002 års enkät. Saker finns som kan förbättras och vi arbetar för närvarande med projektet Tryggare Hedbo, tillsammans med Polisen och Hyresgästföreningen. Vi arbetar målinriktat med ständig förbättring och har för avsikt att genomföra enkäter vartannat år samt däremellan, om möjligt, punktvis mäta effekter av genomförda åtgärder. Med den stora dominansen på bostadsmarknaden måste Marks Bostads AB också hyra ut bostäder till hushåll med ekonomiska eller andra problem. Marks Bostads AB:s styrelse har fastställt en social riktlinje enligt nedan: Marks Bostads AB tillhandahåller bostäder till alla oavsett ålder, kön, handikapp, etnisk bakgrund, politisk eller annan grupptillhörighet. Marks Bostads AB ska aktivt verka för trivsel och trygghet i boendet och för goda grannskapsrelationer. Detta ska ske genom att: Bemöta alla med respekt och omtanke och på ett trevligt sätt. Sätta hyresgästens trivsel och trygghet i främsta rummet. Ingripa omgående och aktivt mot störningar och störande. Visa störande en fast men korrekt attityd, men också ge den störande möjlighet att visa att beteendet ändrats. Pröva om bostadssökande gjort sig känd för ett störande levnadssätt vid tidigare boende hos Marks Bostads AB, vilket kan äventyra grannarnas trygghet. Vid prövningen ska hänsyn tas till störningens art och när det skedde. Vid utebliven hyresbetalning utnyttja lagens möjligheter enligt praxis för kommunägda bostadsbolag och samhället i övrigt. Pröva om bostadssökande brustit i hyresbetalningar vid tidigare boende hos Marks Bostads AB eller enligt UC visar sig har otillräcklig betalningsförmåga och/eller betalningsvilja. I sådana fall ska skuldfrihet till Marks Bostads AB krävas samt i särskilda fall borgen för hyresbetalningen. Betalningsanmärkningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till ekonomiska problem för det enskilda hushållet. Antalet påminnelser och krav har under 2004 ökat från 262 till 282 i genomsnitt per månad. På grund av bra rutiner och ett aktivt arbete med sena betalare har antalet verkställda avhysningar minskat. Under 2004 verkställdes sju avhysningar. Störningar Enligt Marks Bostads AB:s sociala riktlinjer ska vi ingripa omgående och aktivt mot störningar och störande. Det är därför viktigt att den som blir störd kontaktar oss om störningar inträffar, så att åtgärder kan vidtagas mot den som stör. För att eliminera allvariga störningar på kvällar och helger har hyresgästerna möjlighet att ringa ett journummer, som går till Securitas, för att få akut hjälp vid störning. Om Securitas åkt ut på ett störningsärende får vi alltid rapport om detta nästa vardag. Statistik förs över antalet störningsärenden av olika slag och vi kan notera, att antalet störningar på grund av psykiska problem har ökat kraftigt under 2004, vilket är en trend i dagens samhälle. Däremot har antalet störningar på grund av missbruk o.dyl. samt musik och stö-

11 rande fester minskat. Sophanteringen är ett problem som ökat drastiskt i något enstaka område. Flyttningar Samtliga lägenheter är i nuläget uthyrda och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Antalet flyttningar är 21,3 %, vilket är avsevärt lägre än senare delen av 90-talet, då det fanns hyreslediga lägenheter. Omflyttningen inom bostadsbeståndet har ökat från 5,7 % 2003 till 8,8 % Förklaringen ligger till en del i fler yngre boende med en föränderlig familjesituation. En annan förklaring är att ett akut bostadsbehov inte alltid kan tillgodoses i det område som kunden önskar, utan en omflyttning blir senare aktuellt. Det minskade antalet flyttningar ses inte enbart som ett resultat av efterfrågesituationen, utan även som ett tecken på att människor trivs med sitt boende och att våra bostäder har en hög kvalitet. 11 Sandvallsäng, Skene Flyttningar (i procent) Antal lgh Fritsla ,1 22,3 30,9 22,0 24,0 9,5 18,6 23,3 22,1 21,3 Kinna ,9 18,7 31,5 20,0 22,0 22,3 20,8 20,6 17,6 19,9 Rydal 67 37,0 48,0 39,7 26,0 33,0 15,1 23,3 31,5 27,4 34,3 Skene ,8 30,6 32,8 27,0 29,0 27,4 27,9 24,4 21,1 22,5 Horred ,1 25,2 29,8 22,0 27,0 12,8 20,3 30,8 25,0 25,0 Hyssna 74 25,7 37,8 31,1 35,0 28,0 18,9 17,6 18,9 18,9 23,0 Sätila 71 23,9 22,5 15,5 14,0 17,0 11,3 16,9 14,1 15,5 15,5 Ubbhult 20 15,0 50,0 35,0 35,0 50,0 10,0 20,0 5,0 0 30,0 Björketorp 57 31,6 35,1 28,1 21,0 23,0 8,6 19,6 39,3 19,3 29,9 Berghem 24 16,7 16,7 45,8 21,0 42,0 12,5 16,7 33,3 16,7 37,5 Hajom 16 25,0 56,3 25,0 25,0 25,0 18,8 18,8 12,5 12,5 12,5 Fotskäl 26 3,9 23,1 11,5 26,0 15,0 11,5 23,1 15,4 11,5 7,7 Örby ,1 20,7 19,3 23,0 19,0 12,3 8,9 16,4 9,6 10,3 Torestorp 30 5,6 5,6 16,7 1,0 44,0 20,0 10,0 6,7 13,3 16,7 Öxabäck 8 25,0 37,5 25,0 25,0 38,0 25,0 12, Totalt ,8 26,3 30,9 24,0 26,0 21,3 22,6 22,8 19,3 21,3 Därav omflyttningar 7,1 6,3 15,2 7,0 7,0 8,3 5,7 7,1 5,7 8,8

12 Marknaden och framtiden Uthyrningssituationen Antalet lediga lägenheter har under året varit ca 20 st, varav 14 st inte har varit uthyrningsbara, eftersom de använts som evakueringslägenheter när vi renoverar lägenheter till 00-standard. Med 5-6 lediga lägenheter kan det anses att vi har fullt uthyrt. Med en positiv befolkningsutveckling i kommunen kommer troligtvis vakanta lägenheter inte att öka på kort sikt. 12 Till sommaren 2005 färdigställs 32 lägenheter för uthyrning på kv. Hantverkaren i Kinna samt åtta lägenheter på Boråsvägen 251 i Rydal. Arbetet med att hyra ut lägenheterna påbörjades i slutet av verksamhetsåret och kommer att fortsätta tills samtliga lägenheter är uthyrda. Om antalet vakanta lägenheter ligger kvar på samma låga nivå, efter att vi hyrt ut lägenheterna i de nybyggda husen, planeras att påbörja arbetet med att bygga nya lägenheter på Kvisslevägen i Torestorp samt Lockövägen i Hyssna. Marknadsföringsaktiviteter Under året har vi genomfört en hel del marknadsföringsaktiviteter. Flertalet har varit för dem som redan bor hos oss, exempelvis bad på Kaskad, rabatterade biljetter till Cirkus Skratt samt bussresor till Göteborg Horse Show och Jul på Liseberg. Vi har även köpt in ett antal rattkryckor och sålt till ett mycket subventionerat pris till våra hyresgäster. Framtidsutsikter Efterfrågan på att hyra lägenheter hos Marks Bostads AB har ökat ytterligare under året. Trenden kommer troligtvis att fortsätta och efterfrågan på attraktiva lägenheter att öka ytterligare. En positiv faktor är närheten till Göteborg, Varberg och Borås. Marks Bostads AB kan erbjuda väl underhållna lägenheter i byggnader med bra standard i lugna och trygga områden, vackra och trivsamma miljöer och med bra kommunikationer. Detta i kombination med ett växande antal företag och invånare i Marks kommun gör att framtidsutsikterna för Marks Bostads AB bedöms som mycket goda.

13 Byggnadsverksamhet Under året har ett antal om- och nybyggnationer påbörjats och avslutats. Projekten kan delas upp i följande tre huvudgrupper: Nyproduktion av lägenheter, ombyggnad av våra äldre hyreshus till 00-standard samt om- och nybyggnation av specialboenden. Det kommer att byggas inom alla tre grupperna varje år inom den närmaste tiden. Nyproduktion I september 2004 påbörjades äntligen nyproduktionen av de 32 lägenheterna på kv. Hantverkaren i centrala Kinna. Efter att ha utrett anbuden samt erhållit besked om att vi skulle erhålla både investeringsstimulans och investeringsbidrag beslutade styrelsen om upphandling av entreprenaden. Lägenheterna är fördelade i två identiskt likadana huskroppar med 16 lägenheter i varje byggnad. Det är till största delen 2:or och 3:or som byggs, men även några 1:or och 4:or. Samtliga lägenheter nås via hiss och har förhållandevis hög standard. Bland annat kan nämnas att sovrum, vardagsrum och kök får parkettgolv och övriga utrymmen klinker. De flesta lägenheterna (24 st) får en så kallad loggia, som kan ses som en uppvärmd och inglasad balkong. Lägenheterna förses också med individuell värme- och vattenmätning. Husen kommer att står klara för inflyttning den 1 juli Intresset bland kunderna är stort och i skrivande stund pågår kontraktsskrivning för fullt. I början av 2004 togs beslut om att det brandhärjade huset i Rydal skulle återuppbyggas. I stället för som tidigare sex stora 3:or kommer huset att innehålla fyra 3:or och fyra 2:or. Huset blir handikappvänligt genom att hiss installeras och wc-utrymmena görs rymliga. Standarden i lägenheterna blir hög med bland annat tvättmaskin och torktumlare i badrummen samt microvågsugn, inbyggnadsugn och keramikhäll i kök. Huset blir inflyttningsklart den 1 juni standard Renoveringen av 50-talshusen till 00-standard har fortsatt under år Totalt har vi renoverat 167 lägenheter. Orsaken till den omfattande renoveringen är att avloppsstammar, vattenstammar och elledningar behöver bytas ut. Samtidigt utför vi standardhöjande åtgärder såsom utbyte av köksinredning och vitvaror. I badrummen blir det kakel på väggarna, nya plastmattor och nytt porslin. Dessutom installeras frånluftsventilation. I några fastigheter har även fönsterbyten och takomläggning utförts. Nytt från och med 2005 är att vi även byter tamburdörrarna till säkerhetsdörrar, vilket har efterfrågats sedan tidigare. Under första halvåret 2004 renoverades 33 lägenheter på Olof Markusgatan 6 och 8 i Kinna och under andra halvåret 17 lägenheter på Postgatan i Skene samt 10 lägenheter i Hyssna. Fram till och med år 2010 är det beräknat att cirka 550 lägenheter ska renoveras, vilket medför en total projektkostnad på ungefär 140 miljoner kronor under perioden Specialboende Under våren 2004 påbörjades ombyggnaden av 30 servicelägenheter på Solgård i Fritsla till 30 gruppbostäder. Anledningen till ombyggnaden är minskat behov av servicelägenheter och ökat behov av gruppbostäder. Ombyggnaden är uppdelad i två etapper. Första etappens lägenheter var inflyttningsklara i december 2004 och den andra etappen är inflyttningsklar i april Arbetena har blivit ganska omfattande. Bland annat sker utbyte av hissarna och byggnation av fyra gemensamhetskök. Det blir också helt nya badrum och pentryn. En liknande ombyggnad var planerad för Lindäng i Skene. Denna planering har dock framflyttats några år för att först hinna utvärdera ombyggnaden av Solgård. I höst påbörjas dock planeringsarbetet för att bygga om Almängs ålderdomshem i Fotskäl till gruppbostäder med beräknad byggstart i slutet av Under året har även ett nytt LSS-boende (Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade) uppförts i Skene. Gruppbostaden, som innehåller sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personallokaler, blev klar för inflyttning den 1 december Ytterligare LSS-boenden planeras för de närmaste åren på grund av en allt större efterfrågan av denna boendeform. 13

14 Miljö Miljöarbetet syftar till att Marks Bostads AB ska hushålla med resurser på bästa möjliga sätt ur miljösynpunkt samt vara lyhörda för miljökrav från kunderna. Under flera år har företaget arbetat för att minimera oljeberoendet och under 2004 har ytterligare en anläggning i Sätila byggts om för köpt, färdig värme med krav på minst 85 % förnyelsebar energi. Vidstående tabell visar förändringen av uppvärmningssätt under de senaste åren: 14 Marks Bostads AB:s energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten har ökat under 2004 bl.a. beroende på förbättrad ventilation av lägenheter vid ombyggnad till 00-standard. Dessutom har nya intervall för OVK-besiktningar medfört nya injusteringar av ventilationen med ökat luftflöde och en ökad energiförbrukning för uppvärmning som följd. Vidstående tabell visar förändringen av energiförbrukning: Vattenförbrukningen har fortsatt att minska under 2004 trots en hög uthyrningsgrad. Totalt förbrukade Marks Bostads AB:s hyresgäster m 3 vatten under 2004, vilket motsvarar tankbilar med släp. Vidstående tabeller visar total vattenförbrukning respektive vattenförbrukning per m 2 och år:

15 Ekonomi Resultat och ställning Resultatet uppgår till 14,2 mkr (4,7) före skatt och bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver har tillförts 4,0 mkr (1,4), genom avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond och uppgår därefter till 8,2 mkr (4,2). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 7,3 mkr (2,4). Intäkter Hyresintäkterna ökade med totalt 5,2 mkr till 177,6 mkr. Ökningen beror framförallt på hyreshöjningen från 1 mars med 2,6 % för lägenheter på öppna marknaden med varmhyra och med 1,9 % för lägenheter med kallhyra. Kostnader Underhållet minskade under året med 4,4 mkr till 32,0 mkr vilket följer den upprättade budgeten. Driftskostnaderna har ökat med 3,2 mkr till 88,7 mkr främst beroende på att energikostnaderna ökat med 2,3 mkr till 27,6 mkr. Räntekostnaderna har till följd av den allmänna räntenedgången minskat med 2,3 mkr till 24,1 mkr trots att bolaget under året betalat borgensavgift till Marks kommun med 0,9 mkr. Räntebidragen har ökat till 2,1 mkr (1,5). Soliditet Soliditeten har stigit till 14,9 % (12,5). Ökningen beror framförallt på att Marks kommun under året stärkte bolagets kapitalbas genom tillskott av nytt aktiekapital. I juni 2004 gjordes en nyemission, varigenom aktiekapitalet höjdes med 9 mkr till 44 mkr. Det ekonomiska resultatet samt bolagets ställning framgår i detalj av resultaträkningen för samt av balansräkningen per Företaget har ej lämnat lån till aktieägarna. 15

16 Flerårsöversikt RESULTATRÄKNING (tkr) Intäkter Driftskostnader Underhåll Fastighetsskatt Driftsnetto Av-/nedskrivningar Räntebidrag Övr. finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NYCKELTAL Hyresnivå kr/m 2 (öppna marknaden) Hyresbortfall 0,9% 1,1% 2,0% 2,8% 4,2% Likviditet 56% 51% 45% 16% 17% Räntetäckningsgrad 241% 192% 176% 175% 169% Soliditet 14,9% 12,5% 12,1% 12,1% 12,4% Skuldsättningsgrad 5,3% 6,5% 6,6% 6,5% 6,3% Belåningsgrad 85% 86% 87% 85% 84% Räntabilitet på totalt kapital 5,3% 4,4% 4,7% 4,8% 5,1% Begreppsförklaringar Likviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Räntetäckningsgrad Resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med räntekostnader Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Belångingsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av balansomslutningen

17 Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1-31/ Not tkr tkr Nettoomsättning: Hyresintäkter 2, Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftskostnader 6, 7, 8, Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader 6, 7, 9, S:a centrala administrations- o försäljn.kostn Rörelseresultat Finansiella poster: 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 18, Årets resultat

18 Balansräkning per den 31 december 2004 Tillgångar: Not tkr tkr Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar 13, 14, Inventarier Pågående ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Eget kapital och skulder: Not tkr tkr Eget kapital: 21 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à nominellt 100 kronor per aktie Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter: Fastighetsinteckningar - säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser: Garantiförbindelse Fastigo

20 Kassaflödesanalys för verksamhetsåret 2004 Den löpande verksamheten tkr tkr Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erhållna räntebidrag Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten 20 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

21 Notanteckningar till resultaträkning för perioden 1/1-31/ samt balansräkning per 31 december 2004 Not 1 - Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) med en funktionsindelad resultaträkning.tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med BFN:s allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Efter det att företaget förvärvat i princip samtliga kommunala fastigheter för äldreboende, utgör dessa fastigheter en betydande andel av fastighetsbeståndet. Intäkten från bostäder och lokaler för äldreboende särredovisas därför särskilt (se not 2). Bokfört värde särredovisas också med fastighetsgrupp I för öppna marknaden och fastighetsgrupp II för äldreboende (se not 14). Följande avskrivningsplaner tillämpas (procent av anskaffningsvärdet) Inventarier 20,0 % Bostadsfastigheter 2,0-2,5 % Särskilda fastigheter 3,0-3,5 % Fastighetsinventarier 20,0 % Markanläggningar 5,0 % Not 2 - Hyresintäkter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Fordringar är upptagna till det belopp, som efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. Varulager är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med antalet anställda menas årsmedeltal sysselsatta, såväl tillsvidare- som visstidsanställda. Belopp i årsredovisningen redovisas som tkr. 21 Totalhyra Hyresbortfall Hyra netto tkr tkr % tkr Bostäder för öppna marknaden , , Bostäder för äldreboende Lokaler för öppna marknaden , , Lokaler för äldreboende Garage/bilplatser , , Totalt , ,

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer