Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun"

Transkript

1 Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/ BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag för bedömning om genomförandet av kommande detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska kommunen göra en miljöbedömning av planen och upprätta en skriftlig redogörelse, miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Behovsbedömningen bör även avgränsa vilka frågor som ska behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap Miljöbalken (MB) och 4 kap 34 Plan- och bygglagen (PBL) alternativt behandlas i planbeskrivningen. Syfte med detaljplan och kommande detaljplaneläggning Planändringen syftar till att ge förutsättning för att utveckla den pågående verksamheten i området. Planändringen avser att möjliggöra för en utökad parkering inom fastigheten Stavsjö 2:186 och en utbyggnad av huvudbyggnaden i två våningar, inom fastigheten Stavsjö 2:191. Byggnaden inrymmer kontor, butik och restaurang. Nulägesbeskrivning Planområdet är ca 2,5 hektar och utgörs av fastigheterna Stavsjö 2:191, 2:187 och del av 2:186. På platsen finns idag rastplats, presentbutik, vägkrog med tillhörande personalutrymmen och kontor. Inom planområdet finns också en tankstation (Statoil). Den yta som avses ianspråktas av parkering utgörs idag delvis av gräs/skog och är i gällande plan utpekad som rastplats inom kvartersmark. Resterande delar av planområdet är i gällande detaljplan utpekad för bilservice, restaurang, livsmedel. Söder om planområdet väer Riddarsporre som är en rödlistad art. Planområdet berör ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården (D 58) Gamla vägen Stavsjö- Krokek. Riksintressets motivering och uttryck lyder: Vägmiljö som tillhört övergripande samfärdsstråk, troligen med sträckningen forna Eriksgatan. Flera äldre vägpartier med uppbyggda stenbankar eller kraftig stenskoning finns bevarade i skogen. Planområdet är utsatt för trafikbuller. En ändring av detaljplanen innebär inte någon ny/ytterligare miljöbelastning. Området som berörs av detaljplanen är ianspråktaget och utpekad kvartersmark i gällande plan. Postadress Besöksadress Tfn/Mobil Org/Bg Nyköpings kommun Samhällsbyggnad NYKÖPING Stadshuset, Stora torget Tfn Org nr Bg

2 Dnr BTN 14/86 2/8 störningar. Översiktskarta. Röd cirkel markerar planområdet. Lokaliserat mellan E4:an och Stavsjön Ställningstagande till miljöbedömning och avgränsning av MKB Planen berör ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården (D 58) Gamla vägen Stavsjö - Krokek. I närheten av planområdet förekommer två fornlämningar. Dels färdväg och dels stensättning. Hänsyn till Riksintresset och till fornlämningarna/fornlämningsområdet måste tas i planarbetet. Planen anger förutsättningar för att utöka parkeringsytan inom ett område som i gällande detaljplanplan från 1996 är utpekat för rastplats samt att utöka byggrätten/ byggnadshöjden inom fastigheten Stavsjö 2:191. I gällande detaljplan är högsta byggnadshöjd 5 meter. Planen medför att ytan för rastplats minskar något samtidigt som parkeringsytan ökar. Detta leder i sin tur till att fler människor kan rasta, besöka restaurangen och butiken samtidigt. En möjlig utökning av byggrätten innebär att sökanden kan utveckla sin butik- och restaurangverksamhet. Den påverkan som detaljplanen bedöms få på omkringliggande miljö är marginell. E4:an som passerar väster om planområdet bedöms inte påverkas av planändringen. Detaljplanen innebär inte att någon bebyggelse tillåts uppföras närmre motorvägen i vad som redan är bebyggt. Det är en kraftig höjdskillnad mellan E4an och planområdet. Ingen värdefull rekreationsmark tas i anspråk. Den samlade bedömningen av ovanstående aspekter är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte upprättas. Det finns skäl att ändå belysa följande aspekter i den kommande planprocessen: o o o Hänsyn till Riksintresse för kulturmiljövården Hänsyn till fornlämningsområde Hänsyn till platsens läge intill E4:an och befintlig tankstation

3 Dnr BTN 14/86 3/8 Tidigt samråd Referensgrupp/myndighet som medverkat i tidigt samråd gällande denna behovsbedömning MYNDIGHET NAMN Datum Kommunekolog, Nyköpings Per Skyllberg kommun Tidigt samråd med Länsstyrelsen gällande denna behovsbedömning KOMMENTAR NAMN Datum Kommunens samlade bedömning är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen Ulrika Larsson delar kommunens bedömning. Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Agneta Scharp Länsstyrelsen framföra följande inför det fortsatta (kulturmiljö) planarbetet: har deltagit. Riksintressen Kulturmiljö Planområdet ligger till sin helhet inom den riksintressanta kulturmiljön Gamla vägen Stavsjö Krokek (D58) vars värden inte får skadas påtagligt. Det är bra att planen kommer att ta hänsyn till riksintresset, en hänsyn som bör beskrivas och motiveras i planbeskrivningen i förhållande till riksintresset. Länsstyrelsen föreslår också någon form av information om riksintresset på platsen, vilket vore särskilt lämpligt med avseende att riksintresset är en vägmiljö. Vi medverkar gärna vid framtagandet av lämpligt informationsmaterial. Mer kunskapsunderlag om riksintressets värden finns på vår webbplats: ering-ochkulturmiljo/planfragor/riksintressen/kulturmiljo/nykoping/pag es/gamla-vagen-stavsjo---krokek.asp. Fornlämningar I planområdets närhet finns flera fornlämningar i form av äldre väglämningar (Kila 164:1 och 165:1) vilka delvis har undersökts på 1990-talet i samband med E4:ans anläggande. Det finns även en gravliknande stensättning (Kila 63:1) i väster om de aktuella fastigheterna. Länsstyrelsen bedömer att det inom de angivna fastigheterna kan finnas tidigare okända fornlämningar. Eftersom ingen karta medsänts i samrådet som tydliggör vilken mark som planen avser att ta i anspråk, kan vi inte bedöma behovet av arkeologisk utredning i detta läge.

4 Dnr BTN 14/86 4/8 Bilagor o Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning med miljöaspekter och kommentarer Henrik Haugness Chef, plan- och naturenheten Maria Björk Planarkitekt, plan- och naturenheten Bilaga 1 Checklista för behovsbedömning MILJÖASPEKT Verksamheter enligt 4 kap 34 PBL eller enligt Förordning om MKB 3 eller bilaga 3 Kan ett genomförande av planen antas medföra betydande miljöpåverkan JA OSÄKER NEJ KOMMENTAR/ÅTGÄRD Biologisk mångfald Riksintresse naturvård Natura 2000-habitat* Skyddad natur Värdefull/känslig natur Det finns ett upprättat naturvårdsprogram för Stavsjön. Planområdet ligger inte inom området för detta. Däremot berörs Södra delen av fastigheten 2:186. Rödlistad art: Riddarsporre väer i södra delen på fastigheten 2:186 (ej inom planområdet) Grönstruktur Friluftsliv Sörmlandsleden har en startpunkt vid rastplatsen. Denna bedöms inte påverkas av planen. Riksintresse friluftsliv

5 Dnr BTN 14/86 5/8 Strandskydd Värdefullt friluftsområde Grönt samband Befolkning Jämställdhet Integration Barns perspektiv Ålderssammansättning Människors hälsa Området är bullerutsatt. Områdets lokalisering är ursprungligen vald just med hänsyn till det nära läget intill E4an. Verksamhetens art, dvs vägkrog, presenthandel och tankstation/bilservice bedöms lämplig för platsen. Buller Området är lokaliserat i närheten till E4:an och är utsatt för trafikbuller. Verksamhetens art bedöms lämplig för platsen. Vibrationer Vibrationer från E4an kan förekomma. Marken består dock i huvudsak av urberg vilket minskar riskerna för påverkan av vibrationer. Magnetiska fält Radon Hög risk lokalt radon Allergi Miljöfarlig verksamhet Statoil-benstation,(cklassad verksamhet) är lokaliserat på fastigheten 2:187. Ingen ändring av verksamheten föreslås och ingen bebyggelse närmre tankstationen föreslås. Men verksamheten ligger inom planområdet. Föroreningar Inga kända föroreningar. Markföroreningar Inga kända markföroreningar. Men då en bensinstation ligger inom planområdet finns risk att det finnas markföroreningar kopplat till denna Fysisk tillgänglighet Rekreation och friluftsliv

6 Dnr BTN 14/86 6/8 Människors säkerhet Ras och skred Översvämning Trafiksäkerhet Planförslaget föreslår inga ändringar gällande utfarter eller liknande som kan påverka trafiksäkerheten. Farligt gods/skyddsavstånd Planområdet ligger i nära anslutning till E4an som är primär led för farligt gods. Befintlig bebyggelse ligger ca 30 meter från vägområdet men med en relativt stor höjdskillnad. Vägen ligger betydligt mycket lägre än planområdet. Ingen ny bebyggelse planeras åt väster/närmre E4an. Verksamheten inom planområdet består av bensinstation, restaurang och handel/kontor. Människor vistas inte långvarigt på platsen. (Förutom personal). Verksamheten bedöms inte vara personintensiv. Trygghet och säkerhet Djur och vätliv Natura 2000-fågel* Fridlysta/rödlistade arter Riddarsporre väer söder om planområdet, inom fastigheten 2:186 Värdefulla/känsliga arter Mark Geologi och jordarter Urberg och morän Topografi Erosion Vatten MKN Avrinningsområde Planområdet avvattnas mot Stavsjön som ingår i Kilaåns huvudavrinningsområde. Skyddsområde Ytvatten MKN för yt-vatten bedöms inte påverkas negativt av planen Grundvatten MKN för grund-vatten bedöms inte påverkas negativt av planen

7 Dnr BTN 14/86 7/8 Dagvatten Dagvatten ska omhändertas lokalt. LOD Spillvatten Befintliga ledningar Luft Miljökvalitetsnorm utomhusluft* Klimatfaktorer Lokalklimat Ljusförhållanden Hushållning mark/resurser Energianvändning el och uppvärmning MKN luft bedöms inte överskridas Energianvändning transporter och kommunikationer Kollektivtrafikförsörjning Närmsta busshållplats ligger ca 550 meter söder om planområdet. Gång och cykel Utpekat cykelfält finns sydost/ost om planområdet. Större/annat opåverkat område Naturresurser** Landskap Landskapsbild Vid framförallt ny höjdsättning av byggnader inom planområdet ska hänsyn tas till Landskapsbilden och eventuell påverkan på denna. Bebyggelse Gestaltning Kulturmiljö Riksintresse Planområdet ligger inom riksintresseområde D 58 gamla vägen Stavsjö- Krokek. Vid planändring ska hänsyn tas till riksintresset. Fornminne Närhet till fornlämning stensättning från bronsålder/järnålder, söder om planområdet samt färdväg ursprungligen från talet. (dvs. gamla vägen Stavsjö-Krokek som också är av riksintresse)

8 Dnr BTN 14/86 8/8 Byggnadsminne Övrig värdefull kulturhistorisk miljö Ev andra väsentliga aspekter Utbyggnadstid Miljömål Frisk luft Grundvatten av godkvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans Ingen övergödning Bara naturlig försurning Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Giftfri miljö Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Ett rikt vät- och djurliv Samlad bedömning Bidrar Osä kert Motver kar Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser Trots att ett genomförande av planen kan få negativa effekter blir dessa inte så betydande i detta fall då förebyggande åtgärder beskrivna i bifogad handling kommer att vidtas. Konsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. Ett genomförande av planen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 4 kap 34 PBL erfordras. Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör utredas. 1 Kommentarer till checklistan 2 Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller anläggningar som anges i bilaga 3 till Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bör en miljöbedömning påbörjas. 3 *= om bedömningen är ja eller osäker för dessa aspekter bör en miljöbedömning påbörjas. **= om möjligt, ange hur stor andel av planens yta som efter genomförandet kan antas komma att omfatta sedan tidigare inte ianspråktagen och/eller planlagd natur/park (grönmark). Referensmaterial som har använts vid denna bedömning Titel Källa Aktualitet ÖP/FÖP NYGIS

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer