~-- r BETECKNIlYGAR Sta.ds[2lan.ekarfa: C8J -+-">

+ \ Valkyrian ~ "\~ \ + Pu.nld i ruijlå..i. n <&> ~-- r BETECKNIlYGAR Sta.ds[2lan.ekarfa: C8J -+-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+ \ Valkyrian ~ "\~ \ + Pu.nld i ruijlå..i. n <&> ~-- r-.----------- BETECKNIlYGAR Sta.ds[2lan.ekarfa: C8J -+-"
~-- r-.----------- BETECKNIlYGAR Sta.ds[2lan.ekarfa: C8J -+-.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 I T Tillh~r Stadsfullmäktiges i Skara beslut den 16 juni 1961, $5 Ex officio: Karl Sernstr~m Fastställd enligt länsstyrelsens i Skaraborgs län laga kraftvunna resolution den 29 augusti 1961; betygar Mariestad å landskansliet den 5 oktober På tjänstens vägnar: Nils Karlberg R3".sZng> till ån.dring ar sfo.dsplanen. for> 7fv: FREJ samt del al? b. BRA GE. i 07t:a:Pa JdUi'I-, (J) ~ "~., - - M I] --;-0, ~-~ !Lf.~ r Tor Upprdiia.t den 9 Jan I~~ Stadsar7ri.f.ekt BETECKNIlYGAR Sta.ds[2lan.ekarfa: Rev. derv 14 f'ebt! 1961 l~~ 8tadsarh.iteJ7.t i -9-! ~ n <&> 8 il il 000,0 (000,0) 000,0 EPif: Gräns belågen. tre (j)m.eier u1anf'ör TcJre.5Zagd område GcilJnnde områdes - och res-t.å.m:jnelsegrå:ns.... QJrJedd ajt utgå Go..iIL- 7ww-1ers- och 0J7.J1.0.:f1- om:rådesgråns.best.åmm..el.jegrå.n:5 GrånsZiTyer C!j aysedda a.i1 fost5tåzla..5 Gata.. e11.e:r torg Område ror bastadsåndamål Område För bo..stad.så:nd.a:m:i, lrwtående hrls Område for,garag~ Nork som icke får lx:hyggas A~ våningar Byggna.ds hiijd Särskild. områdesgrr:3.n..s (ajlordnande av swngsel) Gdllande.9 o.illhö V d GCzl.1ande gaivjl0jd apsedd aii utgå Av byggnadskoniord f'o'r~')zagen gaiulzojd A vseti att,-utgå Valkyrian.5 Jw.lCL 7: 1000 I länsstyrelsens beslut angiven linje. C8J E3 fu:rladsl-uls resp. uijiils.:5tahet Fas tigl7..e.i.sgrdns ~; 2/f J'a"stigheisbetechningar Pu.nld i ruijlå..i M la iiiiilliiii O lao l 200M 1 Statens ReproduklionsansfaU 1961

2 B Beskrivning Tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för kv. Frej samt del av kv. Brage i Skara. IPf/ / / Ändringsförslaget omfattar CIa 1,2 har. För området gäller 1926 års stadsplan. I kvarteret Frej får 1/3 av tomtarealen bebyggas med två vånings bostadshus och inredd vind. I kvarteret Brage får 1/5 av tomtarealen bebyggas med likaledes tvåvånings bostadshus. Uthusbebyggelse är tillåten i båda kvarteren. Den befintliga bebyggelsen inom kvarteret Frej domineras av Svalövbolagets lager och kontorsbyggnad mot Marumsgatan. Övrig bebyggelse utgöres av tvåvånings bostadshus och en större uthuslänga inrymmande bilverkstad m.m. Den del av kvarteret Bra ge som ingår i stadsplaneändringen är bebyggd med ett tvåvånings bostadshus vid SIt Annegatan. Byggnaderna som är uppförda i trä är av saneringskaraktär. / larken är relativt plan. Omgivande bebyggelse i norr och söder består till största delen av två vånings äldre bostadshus i trä. Öster om kv. Frej ligger brandstationen utförd i sten med tre våningar. Lidköpingsjärnvägen, vilken inom nära framtid kommer att läggas ned, passerar omedelbart sydväst om kvarteren Brage och Frej. l1arumsgatan söder om kvarteret Frej utgör huvudinfart till Skara centrum från Göteborgshållet. Förslaget innebär en omdisponering delvis för annat ändamål och precicering av byggnadsrätten i förhållande till gällande plan. Mot Marumsgatan har en del av kvarteret Frej utlagts till bilserviceändamål under det att övrig del av kvarteret föreslås utnyttjas för flerfamiljs bostadshus i två våningar med inredd vind. I kvarteret Brage har de delar som beröres föreslagits utnyttjas för bosta dshus av friliggande typ med rätt till en bebyggelse i två våningar och inredd vind med begr änsat lägenhetsantal och be gr änsad byggnadsyta. Gatan mellan kvarteren Frej och Brage har slopats då den ej längre fyller någon gatufunktion. Marumsgatan i egenskap av infart till centrum har breddats. Anledningen till ändringsförslaget är, förutom att gällande plan är otidsenlig, framställda önskemål om att, sedan Svalöv

3 sålt tomtplatsen vid Harumsgatan till ett bensinbolag, få utnyttja densamma för bilserviceändamål. Tomtplatsen synes väl lämpa sig för sagda ä ndamål. En bilservicestation av mindre format ä r för närvarande också verksam på platsen i hörnet mot l1arumstorget. Med hänsyn till Harumsgatans karaktär av infart från Göteborg och stora delar av bebyggelseområdena sydväst om Lidköpingsjärnvägen har det ansetts motiverat med förbud för in- och utfart vid kvartersgränserna mot Marumsgatan och Lidköpingsjärnvägen, utom för en kortare sträcka vid Marumsgatan där infart medgivits i anslutning till bilserviceområdet. Det må i detta sammanhang nämnas att även tra fiken till- och från Skara från Falköping och Lidköping i framtiden till större delen kommer att anknytas till Göteborgsinfarten mot Skara centrum. Med hänsyn till den övriga bebyggelsens karaktär har flerfamiljs bostadshus föreslagits mot Gunnar Wennerbergsgatan och Tranegatan med en relativt modifierad exploatering. Det har ansetts angeläget att ej utnyttja det till bilserviceändamål föreslagna området till en mera kompakt bostadsbebyggelse med hänsyn till de problem som akulle uppstå ur trafikteknisk synpunkt inte minst med tanke på barnen. Till förslaget bifogas bestämmelser utarbetade i anslutning till bostadsstyrelsens rekommendationer. Skara den 14 februari 1961 ~ e ~~~ Henrik Schager Stadsarkitekt Tillhör llinsst.. -relsenj i :::51:ar a l'or l.:.'.:j l:;gl ; lun ues l u t dbll 2:; eu:;,:u3 -Li bet.y~ ar

4 7 7"({fc " ~ 'l/:.. ",>A(lt".:"';",t,',;i ) ~ Ji,_ v, I,.1;,:/ t / ~. ~. ) /, -. " " / ;' '"5'-.t;. i..:" r..l-!- t.-:~ ~ ' - ' -: C<', /. ' ; ""'ve 'j e / '1 ),. _ ;" [' ; / ' / I- >~ ';'-...lw....il v.-". )c,,:. I.'_,_, Stadsplanebestämmelser /3;//3, Tillhörande förslag till ~ndring av stadsplanen för kv. Frej samt del av kv. Brage i Skara. 1. Stadsplaneområdets användning. Byggnadskvarter. Mom. 1. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Mom. 2. Med G betecknat område får användas endast för bilservice- och garage ändamål. 2. ~~ rk som icke får bebyggas. j'1ed punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 3. Byggnadssätt. Ned F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående. 4 Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader å tomt. Mom. 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst 1/5 bebyggas. r'iom. 2. Av tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 5. Våningsantal. Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våningar. 6. Byggnads hö id. Mom. l. Å med II beteckna t område får byggnad icke uppföras till större höjd än 8. 0 meter. Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. 7. Antal lägenheter. Å me d F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadsl ägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke in-

5 redas. $. Anordnande av stängsel i visst fall. I kvartersgräns som betecknats med ringprickad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller all män plats. Skara den 14 februari 1961 ~. IL,~~ Henrik Schager Stadsarkitekt Tillhör l~.i.nsst. re Isens i S~..:al'a ljorg~ l~i.n ue!jlut uen 2) au b ll3ti 1. )01 ; ;;et......,ar

6 61 LÄNSSTYRELSEN SKARABORGS LAN eygm~adsnämnden Inkom den.!.1e..c2f;.!... Diarienr... J LANDSKANSLIET IllGl '32 Gl. 1:)()1 allt~:...;et l'i..jrhlal: till ~~l1drlll~; 2V stc:.~dt5ulaih:;l"!.l'lir l.varteret uppr(;i.l Lad :3ut"t 3eclerli j(~ ra rev:luerclcl Lartn idel: Cl~rtill ;lö l'<ll1ue Le - att t~';..!.lla till L~ess ll.,'tt i ör.:;lal~ till stadsplall :Cö r or:ll',l.det antac;itb, rioc!~ lt.i.tlw'st till den l se[jtemijer l JGj. l~ns:::)tyr(:l :-'(;ll.':i Leslut dc.:jliw Jat.: - :röra:.:, C.V sal.j.garc, som l Urendet rrq.jjl~lj.llt.. rhchldc, vill.et ii(jlt 1:lun L.~:ltlOll.:>L8partE..l,lC!1tl2t in,:::lv<tt:> 011(:.:1"' L;CU allelllllll Cl ljus tell di t ~:- ~;c:.rl{;;:bt;... (.! d. '--''-~t---6l ( ( _ i.!.- L C<. 1.. _ / lelllu:-:;

- -- ----- --- --- - -' \ '" ---- "f'- -- ----- ---- KVARTERET OXEN. DEL SK ARA TATORT --- -- -- --- le':"''::::::''], GATA \ 852 F \ -'l:::::j \,,

- -- ----- --- --- - -' \ ' ---- f'- -- ----- ---- KVARTERET OXEN. DEL SK ARA TATORT --- -- -- --- le':''::::::''], GATA \ 852 F \ -'l:::::j \,, "f'- - \ '" ---- --- -- KVARTERET OXEN. DEL SKARA SKARA KOMMUN SKARABORGS TATORT LAN FORSLAG TILL ANDRAD STADSPLAN UPPRÄTTAT 1919-0 4-0) AV m --- --- - ~ - +!!U JONAS HAGGSTRÖI'I S T ADSARlC 1T EK T BETECKNINGAR

Läs mer

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTOR M. M. samt BESTÄMMELSER TILL DETALJPLANEFÖRSLAG

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTOR M. M. samt BESTÄMMELSER TILL DETALJPLANEFÖRSLAG KUNGL. BYGGNADSSTYRELSENS PUBLIKATIONER 1950:2 ANVISNINGAR angående BETECKNINGAR PÅ PLANKARTOR M. M. samt BESTÄMMELSER TILL DETALJPLANEFÖRSLAG UPPRÄTTADE AV KUNGL. BYGGNADSSTYRELSEN ÅR 1949 Anvisningar

Läs mer

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden.

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden. LAGA KRAFT 2000-03-16 1 VAXHOLMS STAD Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 1999-02-25 Rev. 1999-05-03, 1999-06-15 Detaljplan för Karlsudd Vaxholms stad, Stockholms län Dp 348 HANDLINGAR Handlingarna består

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DOM 2013-11-19 Stockholm

DOM 2013-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060104 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr P 5608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-04 i mål nr P 4138-12, se

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer