Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter bolaget inte längre har några låneskulder. Omstruktureringen medförde att resultatet efter finansnetto för helåret 2001 var -69 MSEK, varav 68 MSEK avser den avvecklade verksamheten. Efter omstrukturering omfattar verksamheten det rörelsedrivande Netrevelation. Netrevelation AB (publ) Omsättning för helåret 2001 var 93 MSEK Bruttomarginalen steg från 10,5% 1-3 kv till 12,3% 4 kv Resultat efter finansnetto uppgick för helåret 2001 till 1,4 MSEK, varav 0,9 MSEK var engångskostnader. För 4 kv uppgick resultatet till +0,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret var -0,6 MSEK, varav 4 kv +1,2 MSEK. Om affärssystemföretaget Netrevelation Netrevelation är resultatet av ett lyckligt äktenskap mellan affärsutveckling och IT-teknologi, som utvecklats under 10 år. Vår specialitet är att skapa logistiklösningar som ger ett ökat mervärde till våra kunders kärnaffär. Våra applikationer är direkt kopplade till våra kunders produkter eller tjänster och utgör en extra service, resurs eller tilläggsprodukt. På det viset bidrar vi till våra kunders framgångar på ett helt annat sätt än traditionella affärssystemföretag. Mer information finns på Kontaktperson Roger Blomquist, VD, Mobil: Eric Severin, Ordf. Mobil:

2 Omstrukturering av Core Ventures Core Ventures AB (publ) var ett riskkapitalbolag med fokus på s k tillväxtföretag inom IT, internet, telecom och media. Marknaden var under första halvåret 2001 fortsatt starkt negativ. Den dåvarande styrelsen gjorde under sommaren 2001 bedömningen att möjligheterna var mycket små för Core Ventures AB (publ) att i det rådande marknadsklimatet finna ytterligare finansiering. Därför genomfördes följande omstrukturering; Core Ventures samtliga tillgångar i form av aktier i portföljbolag - med undantag av Netrevelation AB (publ) - jämte samtliga därtill hörande skulder avyttrades. Core Ventures förvärvade samtliga utestående aktier i portföljbolaget Netrevelation AB (publ). Fr o m den 1 oktober är Netrevelation AB en underkoncern till dåvarande Core Ventures AB. För att markera den nya verksamhetsinriktningen namnändrades Core Ventures i december 2001 till Netrevelation Holding AB (publ). Core Ventures AB nuvarande Netrevelation Holding AB förvärvade Netrevelation AB den 1 oktober Bokslutskommunikén fram till 1 oktober avser därför enbart utvecklingen i dåvarande Core Ventures och rubriceras som Avvecklad verksamhet. Fr o m 1 oktober visar bokslutskommunikén utvecklingen i det förvärvade Netrevelation samt utvecklingen i moderbolaget Core Ventures. Detta för att öka tydligheten och förståelsen för den nya affärsinriktningen. Netrevelation AB Grunden för Netrevelations verksamhet är affärssystemet Netsys, som binder samman transportstrukturer som t ex taxi, tåg och bussar i nya konfigurationer. Det är just kombinationen av de rent digitala resurserna och de fysiska transportstrukturerna som gör Netsys så unikt. Vi erbjuder inte våra kunder systemet mot erläggande av licenskostnad. Istället sker vår intäktsgenerering genom att vi får del av transaktionsintäkterna. Affärssystemet som tagit 10 år att utveckla driftsattes i pilotfas under oktober SJ valde Netsys som här bygger en integration av tåg och taxi Tågtaxi. Systemet binder samman SJs tåglinjer med taxibilar och därigenom tillhandahålls en tågresa - dörr till dörr på tidtabell. SJ kan nu konkurrera, inte bara med snabbhet på tåg, utan också med att reducera transfertiderna för resenärerna. Försäljningen till SJs kunder sker via 500 resebyråer, SJ Callcenter samt i stationernas resebutiker. Systemet är i full drift fr o m januari Netsys har även en plattform för e-handel Nethandling. Plattformen är ett komplett distributions- och betalningssystem anpassat för e-handelns behov. Systemet driftsattes under 2001 i samarbete med Eniro. Rörelsemässigt var volymerna låga och är fortfarande låga. Nethandling är f n kopplat till ca 350 e-butiker, vilka utgör en bra bas för tillväxt när e-handelskonceptet vinner ökad acceptens. Netrevelation fokuserar nu verksamheten på försäljning och marknadsföring för att ytterligare öka det upparbetade försprånget. Kostnadsstruktur 4 kv är anpassad för kraftigt ökad kapacitet.

3 Ekonomisk utveckling i Netrevelation AB (publ) under 2001 Netrevelation ABs omsättning uppgick för helåret 2001 till 93 MSEK, varav 30 MSEK 4 kv Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2001 var -0,6 MSEK. Kassaflödet från rörelsen 4 kv 2001 uppgick till +1,2 MSEK. Bruttomarginalen definierad som omsättning minus ersättning för transporttjänster i relation till omsättningen - ökade från 10,5% 1-3 kv till 12,3% 4 kv. Netrevelation ABs resultat efter finansnetto uppgick 2001 till 1,4 MSEK, varav engångskostnader uppgick till ca 0,9 MSEK. Resultatet efter finansnetto 4 kv var positivt om +0,1 MSEK. Ekonomisk utveckling i f d Core Ventures AB (publ) under 2001 Core Ventures omsättning uppgick under helåret 2001 till 30 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 69 MSEK, varav 68 MSEK avser den avvecklade verksamheten. Det bör noteras att skattefordringar p g a av skattemässiga underskottsavdrag om max 47 MSEK ej har beaktats. Ekonomisk utveckling för koncernen Netrevelation Holding AB (publ) Koncernen Netrevelation Holding AB (publ) avser den ekonomiska utvecklingen i dåvarande Core Ventures AB samt del av omsättning, resultat och kassflöde fr o m 1 oktober i förvärvade Netrevelation. Koncernens resultat före skatt uppgick till -69 MSEK, varav -68 MSEK avser den avvecklade verksamheten. Resultatet efter skatt per aktie på balansdagen, beräknat utifrån aktier, uppgick till -0,64 kr. Eget kapital uppgår till 43 MSEK på balansdagen. Utdelning Styrelsen kommer ej att föreslå bolagsstämman någon utdelning för år 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 27 mars kl 14.00, Marina Plaza Hotel i Helsingborg. Årsredovisning Årsredovisningen beräknas publiceras den 11 mars och finnas tillgänglig på bolagets kontor, Södergatan 14, Helsingborg. Kommande information Rapport för första kvartalet den 27 maj Rapport för första och andra kvartalet den 12 augusti 2002 Rapport för första till tredje kvartalet den 28 oktober 2002

4 Koncernen Resultaträkning i sammandrag 2001 Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Transportörsersättningar Övriga rörelsekostnader Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella anläggningstillgångar -941 Rörelseresultat -850 Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter 98 Räntekostnader -37 Resultat efter finansiella poster -789 Skatt på årets resultat -1 Årets resultat för kvarvarande verksamhet -790 *Moderbolaget 2000 Avvecklad verksamhet Övriga rörelseintäkter 50 - Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Realisationsresultat värdepapper ** Nedskrivning av värdepapper ** Nedskrivning av fordran Eftergift av lån och upplupna räntor Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat för avvecklad verksamhet Summa årets resultat *P g a stadganden i noteringsavtal återges resultaträkning för dåvarande Core Ventures AB (publ) för Core Ventures förvärvade samtliga utestående aktier i Netrevelation AB (publ). Fr o m denna tidpunkt uppstod ett koncernförhållande. Koncernresultaträkningen för 2001 avser t o m utvecklingen i dåvarande Core Ventures AB (publ) och fr o m i praktiken utvecklingen i det förvärvade Netrevelation AB (publ) i Netrevelation AB (publ) avyttrades under ** I Core Ventures tidigare redovisat som post under rörelseresultat

5 Balansräkning i sammandrag Kkr Koncernen *Moderbolaget Tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Inventarier och installationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser * P g a stadganden i noteringsavtal återges balansräkning för dåvarande Core Ventures AB (publ) per Core Ventures förvärvade samtliga utestående aktier Netrevelation AB (publ). Fr o m denna tidpunkt uppstod ett koncernförhållande. Samtliga tillgångar och skulder i dåvarande Core Ventures AB (publ) förutom innehavet i Netrevelation AB (publ) - avyttrades under 2001.

6 Kassaflödesanalys för moderbolaget Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning/Ökning av kortfristiga fordringar Minskning/Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 85 - Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Minskning/Ökning av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Stockholm den 21 februari 2001 Roger Blomquist Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning från bolagets revisor

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer