Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest"

Transkript

1

2 Verksamheters huvudkontor Säljkontor SAMMANDRAG: 623 anställda 28 bolag i koncernen 1631 MSEK i årsomsättning Umeå Oulu Drammen Borlänge Pori Åbo Allerød Tranås Nässjö Göteborg Malmö Stockholm Tallinn Riga Panevezys Leicester Haag Warszawa Prag Trnava Budapest Shanghai Cixi Guangzhou INNEHÅLL 04 VD ordet 18 Finland och Baltikum 06 Vision, affärsidé, mål & strategi 20 Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa 08 Värdeskapande länk 22 Medarbetare 10 Förvärv Kvalitet, miljö & etik 11 Stark utveckling i Storbritannien 26 Ledande befattningshavare 12 Ledande produkter 28 Styrelsen & aktien 14 OEMs marknad 30 Nyckeltal 16 Sverige 31 Adresser

3 OEM OEM är sedan snart 40 år en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. OEM är en ledande teknikhandelskoncern på 14 utvalda marknader i norra Europa, centrala Östeuropa och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och driver deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av över produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. OEM har över kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kompetens för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter ur det breda sortimentet. Efter en stark inledning på 2012 försvagades efterfrågan under andra hälften av året. OEMs omsättning ökade med 3% till MSEK (1 590) och resultatet före skatt uppgick till 159 MSEK (172) för helåret. Under 2012 flyttade OEM fram positionerna. Bolaget genomförde fyra förvärv, tog nya marknadsandelar, förstärkte ställningen på flera geografiska marknader och fortsatte investera inom logistik, e-handel och IT-stöd. OEM har ett starkt utgångsläge för 2013 och en god beredskap oavsett marknadsutveckling. Bolaget har kapacitet att fortsätta förstärka kunderbjudandet och öka marknadsandelarna. HISTORIA 1982 Etablering i Norge 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1989 Det första dotterbolaget utanför Norden startas i Storbritannien 1993 A. Karlsongruppen förvärvas 1996 Omsättningen överstiger för första gången 500 MSEK 1998 Dotterbolag i Polen etableras 1999 Fyra förvärv genomfördes 2001 Telekomkris 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1983 Introduktion på Stockholmsbörsen Etablering i Danmark Omsättningen uppgick till cirka 30 MSEK 1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK 1991 OEM International bildas och blir moderbolag 1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings 2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD Ernström hydraulik förvärvades 2002 Omsättningen minskade med 30 % NETTOOMSÄTTNING (MSEK) RESULTAT FÖRE SKATT (MSEK) ÅRETS RESULTAT (MSEK) VINST PER AKTIE (SEK) EGET KAPITAL PER AKTIE (SEK) MEDELANTAL ANSTÄLLDA SOLIDITET (%) AKTIEKURS ÅRETS SLUT (SEK) FÖRESLAGEN UTDELNING (SEK) ,47 29, ,6 67,00 3, ,42 27, ,3 55,00 3, Förvärv av Telfa och avyttring av hydraulikverksamhet 2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö 2009 Etablering i Kina 2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Echobeach, Scapro, Helag och Flexitron. Etablering i Ungern 2006 Etablering i Tjeckien genom förvärv av EIG 2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit Etablering i Slovakien 2010 Nytt logistikcenter i Sverige och ny e-handelsplattform Förvärv av All Motion och avyttring av Cyncrona 2012 Förvärv av Vanlid Transmission, TemFlow Control, Akkupojat och Datasensor UK Nytt logistikcenter i Finland

4 VD ORDET STÄRKTA POSITIONER Vi tar nya marknadsandelar och har god tillväxt på många marknader. SVAGARE MARKNAD MOT SLUTET AV ÅRET 2012 inleddes med två rekordkvartal, men mot slutet av året mattades efterfrågan av i Sverige och Finland. Vår omsättning uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 3% i svenska kronor och 5% räknat i lokala valutor. Resultatet före skatt minskade med 8% till 159 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 10%. SNABBAST TILLVÄXT UTANFÖR NORDEN Den geografiska expansionen är en viktig del av vår strategi och under 2012 var tillväxten störst utanför Sverige och allra snabbast på nya marknader. Våra verksamheter i Norge, Danmark, Polen, Tjeckien och Storbritannien samt Elektro Elco i Sverige utvecklades starkt och rapporterade rekordår. Omsättningen på våra nyaste marknader, Kina och Slovakien, ökade snabbast och nyetableringen i Ungern fullföljdes. Där är vi nu sju medarbetare och har skapat en god plattform för fortsatt tillväxt. Vårt koncept är framgångsrikt på nya marknader och våra verksamheter utanför Norden har vuxit med över 15% i snitt per år under de senaste tre åren. SKAPA VÄRDE FÖR TILLVERKARE OCH KUNDER Grunden till vår framgång är vår förmåga att skapa värde som en länk mellan tillverkare och kunder av industriella komponenter och system. Vi agerar som tillverkarnas förlängda arm och driver deras försäljning och marknadsföring på våra marknader. Sortimentet utvecklas ständigt genom att vi breddar samarbeten med befintliga tillverkare och välkomnar nya tillverkare. Samtidigt fortsätter vi att fördjupa våra långsiktiga samarbeten med kunder som Scania, BT-Toyota, Sandvik, Atlas Copco och Tetra Laval. Sammanlagt har vi över kunder i olika branscher på flera marknader vilket ger oss insikter i många industrier, stor bredd och lägre risk. Ofta samarbetar vi på flera marknader i Europa och Kina. STÖD TILL AFFÄREN Vi utvecklar vår kärnaffär genom att ge den de bästa förutsättningar för tillväxt. En viktig konkurrensfördel är effektiv och flexibel logistik. Vi har haft stor framgång med vårt logistikcenter i Tranås och under året byggde vi också ut vårt center i Åbo för Finland och Baltikum. Våra logistikcenter kompletteras med lokala lager för att ge god service till alla marknader. En annan viktig framgångsfaktor är vår digitala marknadsföring med all information om över produkter. Under året har vi lanserat åtta nya hemsidor och utvecklat vår e-handel som ett komplement till personlig försäljning. Den gemensamma digitala plattformen gör det också enklare att göra produktlanseringar på olika marknader. En ytterligare satsning under året har varit att driftsätta vårt nya affärssystem i fyra svenska bolag och verksamheterna i Norge och Danmark. Under de närmaste åren implementeras systemet i flertalet av koncernens verksamheter. Detta ger förutsättningar för fortsatta effektiviseringar och skapar möjligheter att utveckla affärer. FORTSATTA FÖRVÄRV Vi förvärvar verksamheter för att bredda vårt sortiment och etablera oss på nya marknader. De senaste fem åren har vi genomfört 13 förvärv. Vårt mål är att varje år köpa verksamheter med en total årsomsättning på minst 100 MSEK. Under 2012 förvärvade vi Akkupojat i Finland, Vanlid Transmission och TemFlow Control i Sverige och Datasensor i Storbritannien. Bolagens sammanlagda årsomsättning uppgår till cirka 70 MSEK. Akkupojat förvärvades i maj och de övriga tre i slutet av året. Vid varje förvärv läggs en genomarbetad strategi för att integrera bolaget i koncernen, tillvarata synergieffekter och fortsätta utveckla verksamheten. Förvärven av TemFlow Control och Datasensor UK har förstärkt sortimenten inom OEM Automatic Sverige respektive Storbritannien, vilket utvecklar kunderbjudandet och förstärker marknadspositionen. Akkupojat och Vanlid Transmission drivs vidare som egna bolag och synergier skapas genom samverkan med andra OEM bolag. 4

5 FINANSIELL STYRKA GER MÖJLIGHETER Årets goda resultat gör att våra finanser är fortsatt starka. Trots investeringar och förvärv på 60 MSEK och en utdelning på 81 MSEK uppgår soliditeten till 63% vilket är samma som föregående år. Under året har rörelsen genererat ett positivt kassaflöde på 126 MSEK. Det ger oss möjlighet att fullfölja vår strategi oavsett konjunkturläge. FRAMGÅNG I ALLA MARKNADSLÄGEN Under året fortsatte vi att utveckla vårt erbjudande genom att bredda sortimentet och genomföra förvärv. Dessutom stärkte vi affären ytterligare genom investeringar i logistik, e-handel och ett nytt affärssystem. Vår ledningsgrupp har erfarenhet av stora marknadsförändringar och konjunktursvängningar, vilket har lärt oss att stärka positionerna i alla marknadslägen. Vi anpassar oss efter kunderna och drar nytta av affärsmöjligheter som uppstår på befintliga och nya marknader. Vi har en stark företagskultur som bygger på teknisk kunskap, säljfokus och affärsmässighet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra leverantörer, kunder och medarbetare. Jörgen Zahlin VD och koncernchef OEM International 5

6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGI Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. VISION OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. AFFÄRSIDÉ OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. MÅL OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital och begränsad finansiell risk. Finansiella mål över en konjunkturcykel 15 % årlig omsättnings- och resultattillväxt. 20 % avkastning på eget kapital. Soliditeten ska inte understiga 35 %. VERKSAMHETSMÅL OEM ska vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad. 6

7 STRATEGIER TilLVÄXT 1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom ökad marknadsandel och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5 % över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. MEDARBETARE OCH LEDARE Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt. 2. Geografisk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske i centrala Östeuropa. 3. Förvärv Förvärv görs av bolag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas inom bolaget. MARKNADSBEARBETNING Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av webb-baserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl a genom investeringar i koncerngemensamma logistiklösningar. OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass. LÖNSAM TILLVÄXT MED STARKA FINANSER OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (MSEK) RESULTATTILLVÄXT (EBIT, MSEK) AVKASTNING EGET KAPITAL (%) Avkastning SOLIDITET (%) Soliditet 7

8 VÄRDESKAPANDE LÄNK VÄRDESKAPANDE LÄNK OEM skapar värde för tillverkare och köpare av industriella komponenter och system. OEMs existensberättigande bygger på kombinationen av kunskap om tillverkarnas produkter och förståelse för kundernas behov. Som teknikhandelskoncern skapas värde genom att erbjuda teknisk kompetens och ett brett sortiment av industriella komponenter och system. OEM hjälper sina tillverkare att marknadsföra och sälja deras produkter på utvalda marknader. Genom starka säljorganisationer bearbetar OEM kunder som tillverkarna har svårt att nå själva. Långsiktighet och lojalitet är viktigt i samarbetet mellan OEM och tillverkarna vilket bland annat betyder att man undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. Det innebär att OEM är ett alternativ till egna lokala säljbolag. OEM marknadsför över produkter åt mer än 300 specialiserade tillverkare. Målet är att göra varje tillverkare till ledande inom sin marknad. OEM tar ett helhetsansvar mot kunden och agerar som tillverkarens förlängda arm på varje marknad. Kunderna vänder sig till OEM både för att få bra produkter, hjälp vid utvecklingsprojekt och för att effektivisera sina inköp. Det blir allt vanligare att kunder väljer OEM som en strategisk leverantör av komponenter där man samordnar en allt större del av sina inköp. OEM har nära och långsiktiga samarbeten med flertalet av sina kunder. Målet är att förbättra kundernas produkter och öka deras konkurrenskraft. 8

9 OEMs AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på att vara en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder. TILLVERKARE KUNDER För våra tillverkare innebär detta att man: Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader. Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter. Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand. Får hjälp att kundanpassa produkter. Får logistiklösningar som möter kundernas krav. Får återkoppling för sin egen produktutveckling. För våra kunder innebär detta att man: Får tillgång till komponenter från över 300 tillverkare. Erbjuds stor kunskap om komponenterna. Får helhetslösningar med kompletterande komponenter. Kan minska antalet leverantörer. Får leveranser i rätt tid till rätt plats. Säkrar hög kvalité i produkten. När vi utvecklar vår verksamhet arbetar vi utifrån fyra centrala processer LOGISTIK MARKNADS KOMMUNIKATION SORTIMENTS UTVECKLING SÄLJPROCESS 1. OEM erbjuder ett unikt och brett sortiment av produkter från ledande tillverkare 2. OEM har en effektiv logistikprocess med hög servicenivå 3. OEM skapar modern marknadskommunikation som stödjer försäljningen 4. OEM driver en effektiv säljprocess baserad på personlig försäljning och hög produktkunskap 9

10 FÖRVÄRV 2012 FÖRVÄRV 2012 Tillväxt är en del av OEMs kultur. Målsättningen är att växa med 15%, vilket förväntas uppnås med lika mycket organisk som förvärvad tillväxt. Sedan 2005 har OEM genomfört 18 förvärv. OEM förvärvar bolag för att bland annat bredda sortimentet och öka kundbasen. Målet är att varje år förvärva bolag som sammanlagt omsätter 100 MSEK på årsbasis. I många fall integreras bolagen för att dra full fördel av samordning. I vissa fall drivs verksamheten vidare som eget bolag med OEM som en aktiv ägare. FYRA FÖRVÄRV 2012 AKKUPOJAT OY I april förvärvades Akkupojat OY som marknadsför startbatterier i Finland. Akkupojat säljer till grossister och verkstäder och kompletterar OEMs erbjudande av industribatterier. Detta är i linje med strategin att växa inom batterier. Bolaget omsätter cirka 1,5 miljoner Euro på årsbasis. Under året har Akkupojat breddat sortimentet och inlett samarbete med OEMs dotterbolag Svenska Batteripoolen. VANLID TRANSMISSION AB I oktober förvärvades Vanlid Transmission AB med dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Bolagsgruppen marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. De utför även kundanpassningar i egen förädlingsverksamhet. Bolagen omsätter cirka 30 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet breddades sortimentet inom olika typer av kugghjul samt transmissionsprodukter som kedjor, kedjehjul, växlar och motorer. TEMFLOW CONTROL AB I oktober förvärvades även TemFlow Control AB som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur. TemFlow grundades 1980 och har långa samarbeten med svenska industribolag. Bolaget Marknadsför sensorer från italienska Datalogic i Storbritannien. Marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. Marknadsför startbatterier i Finland. Marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. omsätter cirka 13 MSEK på årsbasis. Bolaget integreras under början av 2013 i OEM Automatic i Sverige. DATASENSOR UK I november förvärvades Datasensor UK Ltd som marknadsför sensorer från italienska Datalogic. Genom förvärvet fick OEM Automatic i Storbritannien tillgång till ett av marknadens starkaste sortiment inom fotoceller samtidigt som man ökade antalet kunder. Bolaget omsätter cirka 1,5 MGBP på årsbasis och integrerades med OEM Automatic. FJOLÅRETS FÖRVÄRV INTEGRERADE OEM genomförde fem förvärv under Två av dessa integrerades fullt ut med övrig verksamhet. Echobeach med agenturen för Conta-Clip i Storbritannien integrerades med OEM Automatic i Storbritannien och verksamheten inom Scapro med agenturer för tangentbord och kondensatorer integrerades med OEM Electronics i Sverige. De övriga tre förvärven drivs vidare som egna bolag. Tillsammans med OEM har bolagen förstärkt sina erbjudanden genom bland annat samordning med övriga OEM. Svenska Helag som säljer förbindningskomponenter för elinstallation och Flexitron som säljer komponenter inom elektronik och automation har breddat sina sortiment genom att ta över delar OEM Electronics sortimentet. Svenska Batteripoolen har fått en ny samarbetspartner genom förvärvet av Akkupojat i Finland vilket totalt sett stärker OEMs position inom batterier. 10

11 STARK UTVECKLING I STORBRITANNIEN OEMs framgång i Storbritannien visar bolagets långsiktiga strategi. OEM startade verksamheten i Storbritannien 1989 som första marknad utanför Norden. Strategiska förvärv OEM växer organiskt i Storbritannien men också genom att genomföra förvärv för att bredda sortiment och driva tillväxt förvärvades Echobeach Ltd och i november 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd vars produkter passar väl in i sortimentet. Richard Armstrong, VD OEM Automatic i Storbritannien, på kontoret i Leicester. Storbritannien är ett exempel på en marknad där OEM har stora framgångar. Verksamheten startades redan 1989 som första marknad utanför Norden. Genom att arbeta nära kunderna och samtidigt dra full nytta av koncernens resurser har OEM Automatic utvecklats till ett av Storbritanniens starkaste handelsbolag inom automation. Under den senaste tiden har strategin varit att fördjupa samarbeten med de stora kunderna för att vara en integrerad partner i deras inköpsprocess. Detta har varit framgångsrikt och OEM ökar sin försäljning till många kunder. De tre OEMs fastighet i Leicester. senaste åren har verksamheten haft en tillväxt på 15 procent per år i snitt. För att få skalfördelar utnyttjas koncernens resurser i stor utsträckning vad gäller exempelvis kontakter med tillverkarna, logistiksamverkan och digital produktinformation. I Storbritannien har OEM ett lager i Leicester med korta leveranstider. För att ytterligare öka effektiviteten investeras i nya lagerautomater, liknande dem på logistikcenter i Tranås. Internationella kunder Kunderna blir mer internationella och samordnar produktion och inköp i flera länder. Ofta har de produktionsenheter i flera länder. Därför är det en styrka att OEMs kunderbjudande sträcker sig över flera landsgränser. OEM i Storbritannien får in nya kunder via OEMs verksamhet på andra marknader och vissa kundrelationer som inletts i Storbritannien sprids till OEM i andra länder. Datasensor UK Ltd förvärvades för att bredda produktportföljen inom sensorer och säkerhetsprodukter och Echobeach förvärvades för att komplettera programmet med radplint. OEM marknadsför dessa produkter sedan tidigare på andra marknader vilket gör att leverantörsrelationerna redan är etablerade och att synergieffekter uppnås direkt. Långsiktighet Medlemmarna i ledningsgruppen i Storbritannien har alla har arbetat på OEM i mer än tio år. Detta ger en långsiktighet i att utveckla strategier, relationer och verksamhet. Mycket har uppnåtts, men det mesta är fortfarande ogjort Omsättning (MSEK) 12 11

12 LEDANDE PRODUKTEr LEDANDE PRODUKTER OEMs sortiment sätts ihop utifrån respektive geografisk marknads behov. Totalt marknadsförs över olika produkter. Nedan är exempel på produkter inom respektive produktområde. ELKOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Sensorer, kabel, säkerhetsprodukter, batterier ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och installatörer KUNDER: BT-Toyota, Atlas Copco, Sandvik Energikedja med kabel Relä MARKNADER: Säljs på alla marknader FLÖDESTEKNIK Tryckvakt Magnetventil EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Ventiler, slangar, givare, pumpar ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare KUNDER: Bosch Thermoteknik, Volvo, Getinge MARKNADER: Säljs på alla marknader BELYSNING LED-ljuskälla Utomhus-spotlight EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Hide-a-lite belysning med LED-teknologi ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Belysning för inomhus- och utomhusbruk KUNDER: Elektroskandia, Ahlsell, Bauhaus MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland och Norge 12

13 KULLAGER OCH TÄTNINGAR EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Rull-, led- och glidlager, tätningar, låselement ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och automotive KUNDER: Kongsberg, Husqvarna, BT Products MARKNADER: Säljs i Sverige och Finland Nållager Sfäriskt rullager APPARAT KOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Displayer, keyboards, LED-belysning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Elektronik och apparattillverkare KUNDER: Husqvarna, Partnertech, Amica MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Baltikum, Danmark och Polen Termostat Vippbrytare MOTORER OCH TRANSMISSIONER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Drivelektronik, motorer med växlar, kuggremstransmissioner, linjära produkter ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och apparatbyggare KUNDER: Tetra Pak, Getinge, GE Health Care MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien och Polen Skenstyrning Borstlös motor 13

14 OEMs MARKNAD OEMs MARKNAD TRE STARKA REGIONER Sverige är OEMs äldsta och största region. Här marknadsförs hela OEMs sortiment. OEM har en relativt hög marknadsandel och är marknadsledande inom många segment. Tillväxten drivs framförallt av försäljningen till stora kunder. Dessutom arbetar bolaget med att introducera helt nya produktområden, till exempel genom förvärv. Finland och Baltikum är OEMs näst största region. Här marknadsförs en stor del av koncernens produkter. Precis som i Sverige är marknadsandelen relativt hög. Expansionen sker genom utrullning av produkter som visat sig framgångsrika i Sverige, genom introduktion av helt nya produkter och förvärv. Danmark, Norge, Storbritannien samt centrala Östeuropa är den region med störst expansionspotential. OEMs marknadsandel är fortfarande relativt låg, även om den kan vara betydande inom vissa produktsegment. Tillväxten sker främst genom att attrahera nya kunder och lansera nya produkter. MÅNGA OLIKA KUNDER OEM säljer produkter till ett stort antal kunder inom många marknadssegment och på flera geografiska marknader. Den stora bredden minskar beroende av konjunktur- och säsongsvariationer. Marknaden drivs av kundernas tillverkningsvolymer och försäljningsutveckling. Dessutom vill många kunder minska antalet underleverantörer och knyta till sig bolag som OEM för långsiktiga strategiska samarbeten. Många kunder vill också arbeta med samma partner i flera länder, inklusive Kina. KONKURRENS OEM möter konkurrens från ett flertal bolag, inklusive tillverkarnas egna dotterbolag. Det finns dock få konkurrenter som kommer i närheten av bolagets bredd i sortimentet och geografiska utbredning. En viktig konkurrensfaktor är bolagets tekniska kunskap om produkterna samt förståelse för kundernas situation. VERKSAMHETEN I KINA EN VIKTIG DEL I ERBJUDANDET OEM är en viktig leverantör till de svenska och finska kunder som byggt upp produktion i Kina. Genom etableringen i Kina kan OEM fungera som en stark lokal partner med support och service. 14

15 Omsättning Sverige 64 % Finland och Baltikum 14 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 22 % Rörelseresultat Sverige 73 % Finland och Baltikum 10 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 17 % Anställda Sverige 63% Finland och Baltikum 13 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 24 % 22% 17% 17% 24% 10% 10% 73% 14% 64% 73% 13% 63% RÖRELSERESULTAT Omsättning OMSÄTTNING rörelseresultat RÖRELSERESULTAT ANSTÄLLDA ANSTÄLLDA Sverige Finland och Baltikum Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 15

16 REGION: SVERIGE FLYTTAT FRAM POSITIONERNA Region Sveriges omsättning uppgick till 1054 MSEK och rörelseresultatet till 127 MSEK under Det är 64 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEMs utveckling i Sverige var stark under första halvåret 2012, men mot slutet av året försvagades efterfrågan från tillverkande industri. Fortsatt stark marknadsbearbetning har bidragit till att OEM bedöms ha tagit nya marknadsandelar. OEM i Sverige har under året förstärkt sitt erbjudande genom integration av tidigare förvärv, nya förvärv och breddat sortiment. LÅNGSIKTIGA RELATIONER En av OEMs viktigaste styrkor är de långa relationerna med många av Sveriges ledande verkstadsbolag som Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, DeLaval, BT-Toyota och Tetra Pak, samt med ett stort antal grossister och andra tillverkande bolag. OEM har en ledande position inom flera produktområden. Bolaget har haft fortsatta framgångar inom till exempel batterier, motorer, tangentbord och displayer. Elektro Elco som erbjuder belysningsprodukter, under bland annat det egna varumärket Hide-a-lite, har fortsatt visat god tillväxt och hade ännu ett rekordår. Konkurrenter är dotterbolag till andra tillverkare, bolag inom Indutrade och Addtech och lokala agenturbolag som till exempel Gycom samt internationella handelsbolag som Avnet. BREDDAT PRODUKTSORTIMENT I Sverige marknadsförs hela OEMs sortiment av industriella komponenter och system. OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt säljoch resultatansvar. och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt sälj- och resultatansvar. E-handel står för en liten men ökande del av bolagets orderhantering. Under 2012 förvärvades Vanlid Transmission som marknadsför transmissionsprodukter i Sverige och TemFlow som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. Syftet var att bredda sortimentet och nå nya kunder. Dessutom fördjupade OEM relationerna med flera befintliga tillverkare samt lanserade produkter från ett tiotal nya tillverkare, till exempel Hahn som tillverkar kretskortstransformatorer och Orlaco som tillverkar kameror för fordon. TYDLIGARE ERBJUDANDE Under 2012 har OEM förtydligat sitt erbjudande i Sverige. OEM Electronics sortiment har smalnats av och blivit mer fokuserat, samtidigt som Helag och Flexitrons sortiment har breddats och det nya bolaget Agolux har startats. Agolux är redan från starten en stark aktör i sin nisch som är kundanpassade LED-produkter för exempelvis varuautomater, butiksinredning och köks- och badrumstillverkare. 16

17 Från vänster: Urban Malm, VD OEM Electronics AB Fredrik Simonsson, VD för Elektro Elco AB Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB UPPNÅTT 2012 Ökat omsättningen med 2 %. Implementerat ett nytt affärssystemet som stegvis blir bas för koncernen. Förvärvat Vanlid Transmission och TemFlow. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt och en rörelsemarginal som överstiger 10 % per år. STRATEGI 2013 Bredda sortimentet med befintliga och nya tillverkare. Driva försäljning med stor marknadskännedom och produktkunskap. Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Motor, OEM Electronics, Internordic Bearings, Telfa, Elektro Elco (Hide-a-lite), Svenska Batteripoolen, Flexitron, Svenska Helag, Vanlid och Agolux OMSÄTTNING (MSEK) Sverige Omsättning RÖRELSERESULTAT (MSEK) Sverige Rörelseresultat 378 ANTAL MEDARBETARE 64(65) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%) 17

18 REGION: FINLAND OCH BALTIKUM Förvärvat Akkupojat och investerat i logistik Region Finland och Baltikums omsättning uppgick till 225 MSEK och rörelseresultatet till 17 MSEK under Det är 14 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEMs verksamhet i Finland och Baltikum påverkades av avmattningen i konjunkturen främst mot slutet av året inom tung industri. OEM i Finland stärkte sin ställning genom förvärvet av Akkupojat och genom att öka kapaciteten inom logistik. STARKA KUNDRELATIONER Kunderna är många ledande verkstadsbolag som Sandvik Tamrock och Prima Power samt ett stort antal andra tillverkande bolag och grossister. OEM samarbetar ofta med sina kunder på flera marknader i Baltikum och Norden. Konkurrenter är dotterbolag till tillverkare som till exempel Omron och Schneider, bolag inom Addtech och Indutrade och lokala agenturbolag som till exempel SKS och Tameo. BREDDAT ERBJUDANDE OEM i Finland och Baltikum marknadsanpassar och säljer produkter från cirka 250 tillverkare som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Detta är en stor del av OEMs hela sortiment. Under 2012 breddades sortimentet och bolaget erbjuder nu i stort sett samma produkter i hela regionen. Relationerna förstärktes med flera tillverkare och bland annat inleddes försäljning av kontaktdon från tyska Harting. Det svenska bolaget Industrilås ABs produkter lanserades under hösten och utvecklas starkt. Affärsområdet inom skåpsmonterade elkomponenter visade också god tillväxt. Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hidea-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hide-a-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. BÄTTRE LOGISTIK Under 2012 färdigställdes utbyggnaden av fastigheten i Åbo för att öka kapaciteten och effektivisera logistiken för Finland och Baltikum. Sammanlagt investerades cirka 25 MSEK i att förnya och bygga ut fastigheten till över kvadratmeter. Erfarenheterna från logistikcentret i Tranås är viktiga i arbetet och under våren installeras lagerautomater för att höja effektiviteten ytterligare. STRATEGISKT FÖRVÄRV Under året förvärvades Akkupojat Oy som erbjuder startbatterier direkt till grossister och verkstäder. Detta är i linje med strategin att satsa inom batterier, som också låg bakom förvärvet av Svenska Batteripoolen under Bolagen samarbetar redan kring sortimentet. LOKALT ERBJUDANDE I KINA OEMs verksamhet i Kina vänder sig främst till kunder som gör design och konstruktion i Europa, men har produktion i Kina. Bolaget startades för att följa svenska och finska kunder som flyttade dit, men har nu växt med fler produkter kunder från andra marknader samt i vissa fall lokala kinesiska kunder. Under året investerades i nytt kontor med lager. Från och med 2013 redovisas verksamheten i Kina i region Finland och Baltikum i och med att ledningen blir finsk. 18

19 Patrick NYSTRÖM, Chef för region Finland och Baltikum UPPNÅTT 2012 Ökat omsättningen med 2 % i lokal valuta. Ökad kapacitet, effektivitet och servicegrad inom logistik. Förvärvat Akkupojat och förstärkt position inom batterier. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt på 15 % per år med en rörelsemarginal om 10 %. STRATEGI 2013 Marknadsanpassa och erbjuda OEMs sortiment i Finland och Baltikum. Driva sortimentsutveckling från Åbo, medan organisationen i Baltikum fokuserar på försäljning. Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Electronics, Hide-a-lite, Internordic Bearings och Akkupojat OMSÄTTNING (MSEK) Finland Omsättning RÖRELSERESULTAT (MSEK) Finland Rörelseresultat 81 ANTAL MEDARBETARE 14 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%) (14) 19

20 REGION: DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropas omsättning uppgick till 352 MSEK och rörelseresultatet till 30 MSEK. Det är 22 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEM växte organiskt på alla marknader i regionen under Verksamheterna i Norge, Polen, Tjeckien och Slovakien nådde nya rekord i omsättning och verksamheterna i Norge, Danmark, Storbritannien och Polen hade rekord i lönsamhet. OEMs bedömning är att den generella tillväxten i regionen var svag. Det innebär att OEM har ökat sina marknadsandelar. Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. INTERNATIONELL MARKNAD Marknadsregionen består av sju bolag som säljer industriella komponenter och system med målet att stödja kundens utvecklings- och produktionsprocess. Många kundrelationer är internationella och bygger på leveranser i många olika länder i Europa och Kina. Verksamheterna finns sedan en längre tid i Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien samt sedan hösten 2011 även i Ungern. Bolaget i Ungern lanserade snabbt ett brett erbjudande genom att dra nytta av OEMs sortiment, logistik och kund- och leverantörsrelationer. Bolaget har redan över 200 kunder och en god grund för fortsatt expansion. Konkurrenter är tillverkares egna dotterbolag, bolag inom andra handelskoncerner såsom till Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. exempel Indutrade och Addtech, samt lokala agenturbolag som till exempel Dacpol i Polen och IMO i Storbritannien. STARKT SÄLJFOKUS OEM genomförde över (12 000) kundbesök i regionen under 2012 samtidigt som bolaget arbetade aktivt med marknadsföring på internet. Detta har gett nya affärer och ökat antalet kunder till fler än Nu lanseras e-handel i Norge och Danmark som komplement till personlig försäljning. RULLA UT HELA ERBJUDANDET OEMs verksamhet i Storbritannien, Danmark, Norge, Polen och Tjeckien har ett brett sortiment inom industriautomation. På de mindre marknaderna i Slovakien och Ungern är sortimentet smalare men utökas stegvis. Under 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd i Storbritannien för att bredda produktportföljen med sensorer från Datalogic. På alla marknader drar OEM nytta av sin internationella närvaro, logistik och stordriftsfördelar inom sortimentsutveckling. Samtidigt har bolagen stor lokal marknadskännedom och utbudet och försäljningen anpassas efter varje marknads specifika förutsättningar. EFFEKTIV LOGISTIK Kunderna i Norge får leveranser från logistikcentret i Sverige och danska kunder får leveranser från Sverige eller från det egna lagret i Danmark. Övriga verksamheter i regionen har lokala lager som stöds av logistikcentret i Tranås. 20

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås.

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. Årsredovisning 2014 Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller

Läs mer

ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL

ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL En långsiktig OEM Automatic marknadsför komponenter för industriautomation. I mer än 30 år har vi utvecklat ett nära samarbete med specialiserade tillverkare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik

Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik Årsredovisning 2008 Innehåll A Årsstämma kommande rapporter... 2 Detta är OEM International...3-4 Historik...3-4 Sammandrag 2008... 5 VD har ordet...6-7 Vision, affärsidé, mål och strategier...8-9 Marknad

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!

Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen! Årsredovisning 2005 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 25 april 2006 kl. 16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införda

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet över hela landet Vi tillför vården nödvändig personal

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer