Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest"

Transkript

1

2 Verksamheters huvudkontor Säljkontor SAMMANDRAG: 623 anställda 28 bolag i koncernen 1631 MSEK i årsomsättning Umeå Oulu Drammen Borlänge Pori Åbo Allerød Tranås Nässjö Göteborg Malmö Stockholm Tallinn Riga Panevezys Leicester Haag Warszawa Prag Trnava Budapest Shanghai Cixi Guangzhou INNEHÅLL 04 VD ordet 18 Finland och Baltikum 06 Vision, affärsidé, mål & strategi 20 Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa 08 Värdeskapande länk 22 Medarbetare 10 Förvärv Kvalitet, miljö & etik 11 Stark utveckling i Storbritannien 26 Ledande befattningshavare 12 Ledande produkter 28 Styrelsen & aktien 14 OEMs marknad 30 Nyckeltal 16 Sverige 31 Adresser

3 OEM OEM är sedan snart 40 år en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. OEM är en ledande teknikhandelskoncern på 14 utvalda marknader i norra Europa, centrala Östeuropa och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och driver deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av över produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. OEM har över kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kompetens för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter ur det breda sortimentet. Efter en stark inledning på 2012 försvagades efterfrågan under andra hälften av året. OEMs omsättning ökade med 3% till MSEK (1 590) och resultatet före skatt uppgick till 159 MSEK (172) för helåret. Under 2012 flyttade OEM fram positionerna. Bolaget genomförde fyra förvärv, tog nya marknadsandelar, förstärkte ställningen på flera geografiska marknader och fortsatte investera inom logistik, e-handel och IT-stöd. OEM har ett starkt utgångsläge för 2013 och en god beredskap oavsett marknadsutveckling. Bolaget har kapacitet att fortsätta förstärka kunderbjudandet och öka marknadsandelarna. HISTORIA 1982 Etablering i Norge 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1989 Det första dotterbolaget utanför Norden startas i Storbritannien 1993 A. Karlsongruppen förvärvas 1996 Omsättningen överstiger för första gången 500 MSEK 1998 Dotterbolag i Polen etableras 1999 Fyra förvärv genomfördes 2001 Telekomkris 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1983 Introduktion på Stockholmsbörsen Etablering i Danmark Omsättningen uppgick till cirka 30 MSEK 1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK 1991 OEM International bildas och blir moderbolag 1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings 2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD Ernström hydraulik förvärvades 2002 Omsättningen minskade med 30 % NETTOOMSÄTTNING (MSEK) RESULTAT FÖRE SKATT (MSEK) ÅRETS RESULTAT (MSEK) VINST PER AKTIE (SEK) EGET KAPITAL PER AKTIE (SEK) MEDELANTAL ANSTÄLLDA SOLIDITET (%) AKTIEKURS ÅRETS SLUT (SEK) FÖRESLAGEN UTDELNING (SEK) ,47 29, ,6 67,00 3, ,42 27, ,3 55,00 3, Förvärv av Telfa och avyttring av hydraulikverksamhet 2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö 2009 Etablering i Kina 2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Echobeach, Scapro, Helag och Flexitron. Etablering i Ungern 2006 Etablering i Tjeckien genom förvärv av EIG 2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit Etablering i Slovakien 2010 Nytt logistikcenter i Sverige och ny e-handelsplattform Förvärv av All Motion och avyttring av Cyncrona 2012 Förvärv av Vanlid Transmission, TemFlow Control, Akkupojat och Datasensor UK Nytt logistikcenter i Finland

4 VD ORDET STÄRKTA POSITIONER Vi tar nya marknadsandelar och har god tillväxt på många marknader. SVAGARE MARKNAD MOT SLUTET AV ÅRET 2012 inleddes med två rekordkvartal, men mot slutet av året mattades efterfrågan av i Sverige och Finland. Vår omsättning uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 3% i svenska kronor och 5% räknat i lokala valutor. Resultatet före skatt minskade med 8% till 159 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 10%. SNABBAST TILLVÄXT UTANFÖR NORDEN Den geografiska expansionen är en viktig del av vår strategi och under 2012 var tillväxten störst utanför Sverige och allra snabbast på nya marknader. Våra verksamheter i Norge, Danmark, Polen, Tjeckien och Storbritannien samt Elektro Elco i Sverige utvecklades starkt och rapporterade rekordår. Omsättningen på våra nyaste marknader, Kina och Slovakien, ökade snabbast och nyetableringen i Ungern fullföljdes. Där är vi nu sju medarbetare och har skapat en god plattform för fortsatt tillväxt. Vårt koncept är framgångsrikt på nya marknader och våra verksamheter utanför Norden har vuxit med över 15% i snitt per år under de senaste tre åren. SKAPA VÄRDE FÖR TILLVERKARE OCH KUNDER Grunden till vår framgång är vår förmåga att skapa värde som en länk mellan tillverkare och kunder av industriella komponenter och system. Vi agerar som tillverkarnas förlängda arm och driver deras försäljning och marknadsföring på våra marknader. Sortimentet utvecklas ständigt genom att vi breddar samarbeten med befintliga tillverkare och välkomnar nya tillverkare. Samtidigt fortsätter vi att fördjupa våra långsiktiga samarbeten med kunder som Scania, BT-Toyota, Sandvik, Atlas Copco och Tetra Laval. Sammanlagt har vi över kunder i olika branscher på flera marknader vilket ger oss insikter i många industrier, stor bredd och lägre risk. Ofta samarbetar vi på flera marknader i Europa och Kina. STÖD TILL AFFÄREN Vi utvecklar vår kärnaffär genom att ge den de bästa förutsättningar för tillväxt. En viktig konkurrensfördel är effektiv och flexibel logistik. Vi har haft stor framgång med vårt logistikcenter i Tranås och under året byggde vi också ut vårt center i Åbo för Finland och Baltikum. Våra logistikcenter kompletteras med lokala lager för att ge god service till alla marknader. En annan viktig framgångsfaktor är vår digitala marknadsföring med all information om över produkter. Under året har vi lanserat åtta nya hemsidor och utvecklat vår e-handel som ett komplement till personlig försäljning. Den gemensamma digitala plattformen gör det också enklare att göra produktlanseringar på olika marknader. En ytterligare satsning under året har varit att driftsätta vårt nya affärssystem i fyra svenska bolag och verksamheterna i Norge och Danmark. Under de närmaste åren implementeras systemet i flertalet av koncernens verksamheter. Detta ger förutsättningar för fortsatta effektiviseringar och skapar möjligheter att utveckla affärer. FORTSATTA FÖRVÄRV Vi förvärvar verksamheter för att bredda vårt sortiment och etablera oss på nya marknader. De senaste fem åren har vi genomfört 13 förvärv. Vårt mål är att varje år köpa verksamheter med en total årsomsättning på minst 100 MSEK. Under 2012 förvärvade vi Akkupojat i Finland, Vanlid Transmission och TemFlow Control i Sverige och Datasensor i Storbritannien. Bolagens sammanlagda årsomsättning uppgår till cirka 70 MSEK. Akkupojat förvärvades i maj och de övriga tre i slutet av året. Vid varje förvärv läggs en genomarbetad strategi för att integrera bolaget i koncernen, tillvarata synergieffekter och fortsätta utveckla verksamheten. Förvärven av TemFlow Control och Datasensor UK har förstärkt sortimenten inom OEM Automatic Sverige respektive Storbritannien, vilket utvecklar kunderbjudandet och förstärker marknadspositionen. Akkupojat och Vanlid Transmission drivs vidare som egna bolag och synergier skapas genom samverkan med andra OEM bolag. 4

5 FINANSIELL STYRKA GER MÖJLIGHETER Årets goda resultat gör att våra finanser är fortsatt starka. Trots investeringar och förvärv på 60 MSEK och en utdelning på 81 MSEK uppgår soliditeten till 63% vilket är samma som föregående år. Under året har rörelsen genererat ett positivt kassaflöde på 126 MSEK. Det ger oss möjlighet att fullfölja vår strategi oavsett konjunkturläge. FRAMGÅNG I ALLA MARKNADSLÄGEN Under året fortsatte vi att utveckla vårt erbjudande genom att bredda sortimentet och genomföra förvärv. Dessutom stärkte vi affären ytterligare genom investeringar i logistik, e-handel och ett nytt affärssystem. Vår ledningsgrupp har erfarenhet av stora marknadsförändringar och konjunktursvängningar, vilket har lärt oss att stärka positionerna i alla marknadslägen. Vi anpassar oss efter kunderna och drar nytta av affärsmöjligheter som uppstår på befintliga och nya marknader. Vi har en stark företagskultur som bygger på teknisk kunskap, säljfokus och affärsmässighet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra leverantörer, kunder och medarbetare. Jörgen Zahlin VD och koncernchef OEM International 5

6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGI Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. VISION OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. AFFÄRSIDÉ OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. MÅL OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital och begränsad finansiell risk. Finansiella mål över en konjunkturcykel 15 % årlig omsättnings- och resultattillväxt. 20 % avkastning på eget kapital. Soliditeten ska inte understiga 35 %. VERKSAMHETSMÅL OEM ska vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad. 6

7 STRATEGIER TilLVÄXT 1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom ökad marknadsandel och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5 % över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. MEDARBETARE OCH LEDARE Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt. 2. Geografisk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske i centrala Östeuropa. 3. Förvärv Förvärv görs av bolag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas inom bolaget. MARKNADSBEARBETNING Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av webb-baserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl a genom investeringar i koncerngemensamma logistiklösningar. OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass. LÖNSAM TILLVÄXT MED STARKA FINANSER OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (MSEK) RESULTATTILLVÄXT (EBIT, MSEK) AVKASTNING EGET KAPITAL (%) Avkastning SOLIDITET (%) Soliditet 7

8 VÄRDESKAPANDE LÄNK VÄRDESKAPANDE LÄNK OEM skapar värde för tillverkare och köpare av industriella komponenter och system. OEMs existensberättigande bygger på kombinationen av kunskap om tillverkarnas produkter och förståelse för kundernas behov. Som teknikhandelskoncern skapas värde genom att erbjuda teknisk kompetens och ett brett sortiment av industriella komponenter och system. OEM hjälper sina tillverkare att marknadsföra och sälja deras produkter på utvalda marknader. Genom starka säljorganisationer bearbetar OEM kunder som tillverkarna har svårt att nå själva. Långsiktighet och lojalitet är viktigt i samarbetet mellan OEM och tillverkarna vilket bland annat betyder att man undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. Det innebär att OEM är ett alternativ till egna lokala säljbolag. OEM marknadsför över produkter åt mer än 300 specialiserade tillverkare. Målet är att göra varje tillverkare till ledande inom sin marknad. OEM tar ett helhetsansvar mot kunden och agerar som tillverkarens förlängda arm på varje marknad. Kunderna vänder sig till OEM både för att få bra produkter, hjälp vid utvecklingsprojekt och för att effektivisera sina inköp. Det blir allt vanligare att kunder väljer OEM som en strategisk leverantör av komponenter där man samordnar en allt större del av sina inköp. OEM har nära och långsiktiga samarbeten med flertalet av sina kunder. Målet är att förbättra kundernas produkter och öka deras konkurrenskraft. 8

9 OEMs AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på att vara en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder. TILLVERKARE KUNDER För våra tillverkare innebär detta att man: Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader. Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter. Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand. Får hjälp att kundanpassa produkter. Får logistiklösningar som möter kundernas krav. Får återkoppling för sin egen produktutveckling. För våra kunder innebär detta att man: Får tillgång till komponenter från över 300 tillverkare. Erbjuds stor kunskap om komponenterna. Får helhetslösningar med kompletterande komponenter. Kan minska antalet leverantörer. Får leveranser i rätt tid till rätt plats. Säkrar hög kvalité i produkten. När vi utvecklar vår verksamhet arbetar vi utifrån fyra centrala processer LOGISTIK MARKNADS KOMMUNIKATION SORTIMENTS UTVECKLING SÄLJPROCESS 1. OEM erbjuder ett unikt och brett sortiment av produkter från ledande tillverkare 2. OEM har en effektiv logistikprocess med hög servicenivå 3. OEM skapar modern marknadskommunikation som stödjer försäljningen 4. OEM driver en effektiv säljprocess baserad på personlig försäljning och hög produktkunskap 9

10 FÖRVÄRV 2012 FÖRVÄRV 2012 Tillväxt är en del av OEMs kultur. Målsättningen är att växa med 15%, vilket förväntas uppnås med lika mycket organisk som förvärvad tillväxt. Sedan 2005 har OEM genomfört 18 förvärv. OEM förvärvar bolag för att bland annat bredda sortimentet och öka kundbasen. Målet är att varje år förvärva bolag som sammanlagt omsätter 100 MSEK på årsbasis. I många fall integreras bolagen för att dra full fördel av samordning. I vissa fall drivs verksamheten vidare som eget bolag med OEM som en aktiv ägare. FYRA FÖRVÄRV 2012 AKKUPOJAT OY I april förvärvades Akkupojat OY som marknadsför startbatterier i Finland. Akkupojat säljer till grossister och verkstäder och kompletterar OEMs erbjudande av industribatterier. Detta är i linje med strategin att växa inom batterier. Bolaget omsätter cirka 1,5 miljoner Euro på årsbasis. Under året har Akkupojat breddat sortimentet och inlett samarbete med OEMs dotterbolag Svenska Batteripoolen. VANLID TRANSMISSION AB I oktober förvärvades Vanlid Transmission AB med dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Bolagsgruppen marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. De utför även kundanpassningar i egen förädlingsverksamhet. Bolagen omsätter cirka 30 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet breddades sortimentet inom olika typer av kugghjul samt transmissionsprodukter som kedjor, kedjehjul, växlar och motorer. TEMFLOW CONTROL AB I oktober förvärvades även TemFlow Control AB som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur. TemFlow grundades 1980 och har långa samarbeten med svenska industribolag. Bolaget Marknadsför sensorer från italienska Datalogic i Storbritannien. Marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. Marknadsför startbatterier i Finland. Marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. omsätter cirka 13 MSEK på årsbasis. Bolaget integreras under början av 2013 i OEM Automatic i Sverige. DATASENSOR UK I november förvärvades Datasensor UK Ltd som marknadsför sensorer från italienska Datalogic. Genom förvärvet fick OEM Automatic i Storbritannien tillgång till ett av marknadens starkaste sortiment inom fotoceller samtidigt som man ökade antalet kunder. Bolaget omsätter cirka 1,5 MGBP på årsbasis och integrerades med OEM Automatic. FJOLÅRETS FÖRVÄRV INTEGRERADE OEM genomförde fem förvärv under Två av dessa integrerades fullt ut med övrig verksamhet. Echobeach med agenturen för Conta-Clip i Storbritannien integrerades med OEM Automatic i Storbritannien och verksamheten inom Scapro med agenturer för tangentbord och kondensatorer integrerades med OEM Electronics i Sverige. De övriga tre förvärven drivs vidare som egna bolag. Tillsammans med OEM har bolagen förstärkt sina erbjudanden genom bland annat samordning med övriga OEM. Svenska Helag som säljer förbindningskomponenter för elinstallation och Flexitron som säljer komponenter inom elektronik och automation har breddat sina sortiment genom att ta över delar OEM Electronics sortimentet. Svenska Batteripoolen har fått en ny samarbetspartner genom förvärvet av Akkupojat i Finland vilket totalt sett stärker OEMs position inom batterier. 10

11 STARK UTVECKLING I STORBRITANNIEN OEMs framgång i Storbritannien visar bolagets långsiktiga strategi. OEM startade verksamheten i Storbritannien 1989 som första marknad utanför Norden. Strategiska förvärv OEM växer organiskt i Storbritannien men också genom att genomföra förvärv för att bredda sortiment och driva tillväxt förvärvades Echobeach Ltd och i november 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd vars produkter passar väl in i sortimentet. Richard Armstrong, VD OEM Automatic i Storbritannien, på kontoret i Leicester. Storbritannien är ett exempel på en marknad där OEM har stora framgångar. Verksamheten startades redan 1989 som första marknad utanför Norden. Genom att arbeta nära kunderna och samtidigt dra full nytta av koncernens resurser har OEM Automatic utvecklats till ett av Storbritanniens starkaste handelsbolag inom automation. Under den senaste tiden har strategin varit att fördjupa samarbeten med de stora kunderna för att vara en integrerad partner i deras inköpsprocess. Detta har varit framgångsrikt och OEM ökar sin försäljning till många kunder. De tre OEMs fastighet i Leicester. senaste åren har verksamheten haft en tillväxt på 15 procent per år i snitt. För att få skalfördelar utnyttjas koncernens resurser i stor utsträckning vad gäller exempelvis kontakter med tillverkarna, logistiksamverkan och digital produktinformation. I Storbritannien har OEM ett lager i Leicester med korta leveranstider. För att ytterligare öka effektiviteten investeras i nya lagerautomater, liknande dem på logistikcenter i Tranås. Internationella kunder Kunderna blir mer internationella och samordnar produktion och inköp i flera länder. Ofta har de produktionsenheter i flera länder. Därför är det en styrka att OEMs kunderbjudande sträcker sig över flera landsgränser. OEM i Storbritannien får in nya kunder via OEMs verksamhet på andra marknader och vissa kundrelationer som inletts i Storbritannien sprids till OEM i andra länder. Datasensor UK Ltd förvärvades för att bredda produktportföljen inom sensorer och säkerhetsprodukter och Echobeach förvärvades för att komplettera programmet med radplint. OEM marknadsför dessa produkter sedan tidigare på andra marknader vilket gör att leverantörsrelationerna redan är etablerade och att synergieffekter uppnås direkt. Långsiktighet Medlemmarna i ledningsgruppen i Storbritannien har alla har arbetat på OEM i mer än tio år. Detta ger en långsiktighet i att utveckla strategier, relationer och verksamhet. Mycket har uppnåtts, men det mesta är fortfarande ogjort Omsättning (MSEK) 12 11

12 LEDANDE PRODUKTEr LEDANDE PRODUKTER OEMs sortiment sätts ihop utifrån respektive geografisk marknads behov. Totalt marknadsförs över olika produkter. Nedan är exempel på produkter inom respektive produktområde. ELKOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Sensorer, kabel, säkerhetsprodukter, batterier ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och installatörer KUNDER: BT-Toyota, Atlas Copco, Sandvik Energikedja med kabel Relä MARKNADER: Säljs på alla marknader FLÖDESTEKNIK Tryckvakt Magnetventil EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Ventiler, slangar, givare, pumpar ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare KUNDER: Bosch Thermoteknik, Volvo, Getinge MARKNADER: Säljs på alla marknader BELYSNING LED-ljuskälla Utomhus-spotlight EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Hide-a-lite belysning med LED-teknologi ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Belysning för inomhus- och utomhusbruk KUNDER: Elektroskandia, Ahlsell, Bauhaus MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland och Norge 12

13 KULLAGER OCH TÄTNINGAR EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Rull-, led- och glidlager, tätningar, låselement ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och automotive KUNDER: Kongsberg, Husqvarna, BT Products MARKNADER: Säljs i Sverige och Finland Nållager Sfäriskt rullager APPARAT KOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Displayer, keyboards, LED-belysning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Elektronik och apparattillverkare KUNDER: Husqvarna, Partnertech, Amica MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Baltikum, Danmark och Polen Termostat Vippbrytare MOTORER OCH TRANSMISSIONER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Drivelektronik, motorer med växlar, kuggremstransmissioner, linjära produkter ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och apparatbyggare KUNDER: Tetra Pak, Getinge, GE Health Care MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien och Polen Skenstyrning Borstlös motor 13

14 OEMs MARKNAD OEMs MARKNAD TRE STARKA REGIONER Sverige är OEMs äldsta och största region. Här marknadsförs hela OEMs sortiment. OEM har en relativt hög marknadsandel och är marknadsledande inom många segment. Tillväxten drivs framförallt av försäljningen till stora kunder. Dessutom arbetar bolaget med att introducera helt nya produktområden, till exempel genom förvärv. Finland och Baltikum är OEMs näst största region. Här marknadsförs en stor del av koncernens produkter. Precis som i Sverige är marknadsandelen relativt hög. Expansionen sker genom utrullning av produkter som visat sig framgångsrika i Sverige, genom introduktion av helt nya produkter och förvärv. Danmark, Norge, Storbritannien samt centrala Östeuropa är den region med störst expansionspotential. OEMs marknadsandel är fortfarande relativt låg, även om den kan vara betydande inom vissa produktsegment. Tillväxten sker främst genom att attrahera nya kunder och lansera nya produkter. MÅNGA OLIKA KUNDER OEM säljer produkter till ett stort antal kunder inom många marknadssegment och på flera geografiska marknader. Den stora bredden minskar beroende av konjunktur- och säsongsvariationer. Marknaden drivs av kundernas tillverkningsvolymer och försäljningsutveckling. Dessutom vill många kunder minska antalet underleverantörer och knyta till sig bolag som OEM för långsiktiga strategiska samarbeten. Många kunder vill också arbeta med samma partner i flera länder, inklusive Kina. KONKURRENS OEM möter konkurrens från ett flertal bolag, inklusive tillverkarnas egna dotterbolag. Det finns dock få konkurrenter som kommer i närheten av bolagets bredd i sortimentet och geografiska utbredning. En viktig konkurrensfaktor är bolagets tekniska kunskap om produkterna samt förståelse för kundernas situation. VERKSAMHETEN I KINA EN VIKTIG DEL I ERBJUDANDET OEM är en viktig leverantör till de svenska och finska kunder som byggt upp produktion i Kina. Genom etableringen i Kina kan OEM fungera som en stark lokal partner med support och service. 14

15 Omsättning Sverige 64 % Finland och Baltikum 14 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 22 % Rörelseresultat Sverige 73 % Finland och Baltikum 10 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 17 % Anställda Sverige 63% Finland och Baltikum 13 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 24 % 22% 17% 17% 24% 10% 10% 73% 14% 64% 73% 13% 63% RÖRELSERESULTAT Omsättning OMSÄTTNING rörelseresultat RÖRELSERESULTAT ANSTÄLLDA ANSTÄLLDA Sverige Finland och Baltikum Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 15

16 REGION: SVERIGE FLYTTAT FRAM POSITIONERNA Region Sveriges omsättning uppgick till 1054 MSEK och rörelseresultatet till 127 MSEK under Det är 64 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEMs utveckling i Sverige var stark under första halvåret 2012, men mot slutet av året försvagades efterfrågan från tillverkande industri. Fortsatt stark marknadsbearbetning har bidragit till att OEM bedöms ha tagit nya marknadsandelar. OEM i Sverige har under året förstärkt sitt erbjudande genom integration av tidigare förvärv, nya förvärv och breddat sortiment. LÅNGSIKTIGA RELATIONER En av OEMs viktigaste styrkor är de långa relationerna med många av Sveriges ledande verkstadsbolag som Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, DeLaval, BT-Toyota och Tetra Pak, samt med ett stort antal grossister och andra tillverkande bolag. OEM har en ledande position inom flera produktområden. Bolaget har haft fortsatta framgångar inom till exempel batterier, motorer, tangentbord och displayer. Elektro Elco som erbjuder belysningsprodukter, under bland annat det egna varumärket Hide-a-lite, har fortsatt visat god tillväxt och hade ännu ett rekordår. Konkurrenter är dotterbolag till andra tillverkare, bolag inom Indutrade och Addtech och lokala agenturbolag som till exempel Gycom samt internationella handelsbolag som Avnet. BREDDAT PRODUKTSORTIMENT I Sverige marknadsförs hela OEMs sortiment av industriella komponenter och system. OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt säljoch resultatansvar. och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt sälj- och resultatansvar. E-handel står för en liten men ökande del av bolagets orderhantering. Under 2012 förvärvades Vanlid Transmission som marknadsför transmissionsprodukter i Sverige och TemFlow som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. Syftet var att bredda sortimentet och nå nya kunder. Dessutom fördjupade OEM relationerna med flera befintliga tillverkare samt lanserade produkter från ett tiotal nya tillverkare, till exempel Hahn som tillverkar kretskortstransformatorer och Orlaco som tillverkar kameror för fordon. TYDLIGARE ERBJUDANDE Under 2012 har OEM förtydligat sitt erbjudande i Sverige. OEM Electronics sortiment har smalnats av och blivit mer fokuserat, samtidigt som Helag och Flexitrons sortiment har breddats och det nya bolaget Agolux har startats. Agolux är redan från starten en stark aktör i sin nisch som är kundanpassade LED-produkter för exempelvis varuautomater, butiksinredning och köks- och badrumstillverkare. 16

17 Från vänster: Urban Malm, VD OEM Electronics AB Fredrik Simonsson, VD för Elektro Elco AB Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB UPPNÅTT 2012 Ökat omsättningen med 2 %. Implementerat ett nytt affärssystemet som stegvis blir bas för koncernen. Förvärvat Vanlid Transmission och TemFlow. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt och en rörelsemarginal som överstiger 10 % per år. STRATEGI 2013 Bredda sortimentet med befintliga och nya tillverkare. Driva försäljning med stor marknadskännedom och produktkunskap. Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Motor, OEM Electronics, Internordic Bearings, Telfa, Elektro Elco (Hide-a-lite), Svenska Batteripoolen, Flexitron, Svenska Helag, Vanlid och Agolux OMSÄTTNING (MSEK) Sverige Omsättning RÖRELSERESULTAT (MSEK) Sverige Rörelseresultat 378 ANTAL MEDARBETARE 64(65) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%) 17

18 REGION: FINLAND OCH BALTIKUM Förvärvat Akkupojat och investerat i logistik Region Finland och Baltikums omsättning uppgick till 225 MSEK och rörelseresultatet till 17 MSEK under Det är 14 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEMs verksamhet i Finland och Baltikum påverkades av avmattningen i konjunkturen främst mot slutet av året inom tung industri. OEM i Finland stärkte sin ställning genom förvärvet av Akkupojat och genom att öka kapaciteten inom logistik. STARKA KUNDRELATIONER Kunderna är många ledande verkstadsbolag som Sandvik Tamrock och Prima Power samt ett stort antal andra tillverkande bolag och grossister. OEM samarbetar ofta med sina kunder på flera marknader i Baltikum och Norden. Konkurrenter är dotterbolag till tillverkare som till exempel Omron och Schneider, bolag inom Addtech och Indutrade och lokala agenturbolag som till exempel SKS och Tameo. BREDDAT ERBJUDANDE OEM i Finland och Baltikum marknadsanpassar och säljer produkter från cirka 250 tillverkare som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Detta är en stor del av OEMs hela sortiment. Under 2012 breddades sortimentet och bolaget erbjuder nu i stort sett samma produkter i hela regionen. Relationerna förstärktes med flera tillverkare och bland annat inleddes försäljning av kontaktdon från tyska Harting. Det svenska bolaget Industrilås ABs produkter lanserades under hösten och utvecklas starkt. Affärsområdet inom skåpsmonterade elkomponenter visade också god tillväxt. Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hidea-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hide-a-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. BÄTTRE LOGISTIK Under 2012 färdigställdes utbyggnaden av fastigheten i Åbo för att öka kapaciteten och effektivisera logistiken för Finland och Baltikum. Sammanlagt investerades cirka 25 MSEK i att förnya och bygga ut fastigheten till över kvadratmeter. Erfarenheterna från logistikcentret i Tranås är viktiga i arbetet och under våren installeras lagerautomater för att höja effektiviteten ytterligare. STRATEGISKT FÖRVÄRV Under året förvärvades Akkupojat Oy som erbjuder startbatterier direkt till grossister och verkstäder. Detta är i linje med strategin att satsa inom batterier, som också låg bakom förvärvet av Svenska Batteripoolen under Bolagen samarbetar redan kring sortimentet. LOKALT ERBJUDANDE I KINA OEMs verksamhet i Kina vänder sig främst till kunder som gör design och konstruktion i Europa, men har produktion i Kina. Bolaget startades för att följa svenska och finska kunder som flyttade dit, men har nu växt med fler produkter kunder från andra marknader samt i vissa fall lokala kinesiska kunder. Under året investerades i nytt kontor med lager. Från och med 2013 redovisas verksamheten i Kina i region Finland och Baltikum i och med att ledningen blir finsk. 18

19 Patrick NYSTRÖM, Chef för region Finland och Baltikum UPPNÅTT 2012 Ökat omsättningen med 2 % i lokal valuta. Ökad kapacitet, effektivitet och servicegrad inom logistik. Förvärvat Akkupojat och förstärkt position inom batterier. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt på 15 % per år med en rörelsemarginal om 10 %. STRATEGI 2013 Marknadsanpassa och erbjuda OEMs sortiment i Finland och Baltikum. Driva sortimentsutveckling från Åbo, medan organisationen i Baltikum fokuserar på försäljning. Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Electronics, Hide-a-lite, Internordic Bearings och Akkupojat OMSÄTTNING (MSEK) Finland Omsättning RÖRELSERESULTAT (MSEK) Finland Rörelseresultat 81 ANTAL MEDARBETARE 14 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%) (14) 19

20 REGION: DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropas omsättning uppgick till 352 MSEK och rörelseresultatet till 30 MSEK. Det är 22 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEM växte organiskt på alla marknader i regionen under Verksamheterna i Norge, Polen, Tjeckien och Slovakien nådde nya rekord i omsättning och verksamheterna i Norge, Danmark, Storbritannien och Polen hade rekord i lönsamhet. OEMs bedömning är att den generella tillväxten i regionen var svag. Det innebär att OEM har ökat sina marknadsandelar. Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. INTERNATIONELL MARKNAD Marknadsregionen består av sju bolag som säljer industriella komponenter och system med målet att stödja kundens utvecklings- och produktionsprocess. Många kundrelationer är internationella och bygger på leveranser i många olika länder i Europa och Kina. Verksamheterna finns sedan en längre tid i Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien samt sedan hösten 2011 även i Ungern. Bolaget i Ungern lanserade snabbt ett brett erbjudande genom att dra nytta av OEMs sortiment, logistik och kund- och leverantörsrelationer. Bolaget har redan över 200 kunder och en god grund för fortsatt expansion. Konkurrenter är tillverkares egna dotterbolag, bolag inom andra handelskoncerner såsom till Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. exempel Indutrade och Addtech, samt lokala agenturbolag som till exempel Dacpol i Polen och IMO i Storbritannien. STARKT SÄLJFOKUS OEM genomförde över (12 000) kundbesök i regionen under 2012 samtidigt som bolaget arbetade aktivt med marknadsföring på internet. Detta har gett nya affärer och ökat antalet kunder till fler än Nu lanseras e-handel i Norge och Danmark som komplement till personlig försäljning. RULLA UT HELA ERBJUDANDET OEMs verksamhet i Storbritannien, Danmark, Norge, Polen och Tjeckien har ett brett sortiment inom industriautomation. På de mindre marknaderna i Slovakien och Ungern är sortimentet smalare men utökas stegvis. Under 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd i Storbritannien för att bredda produktportföljen med sensorer från Datalogic. På alla marknader drar OEM nytta av sin internationella närvaro, logistik och stordriftsfördelar inom sortimentsutveckling. Samtidigt har bolagen stor lokal marknadskännedom och utbudet och försäljningen anpassas efter varje marknads specifika förutsättningar. EFFEKTIV LOGISTIK Kunderna i Norge får leveranser från logistikcentret i Sverige och danska kunder får leveranser från Sverige eller från det egna lagret i Danmark. Övriga verksamheter i regionen har lokala lager som stöds av logistikcentret i Tranås. 20

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK.

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK. Årsredovisning 2012 Mekonomen samlar Nordens ledande bildelskedjor med egna butiker, anslutna verkstäder och grossistverksamheter inom MECA Scandinavia, Mekonomen Norden och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer