Exploateringsplan , bilaga 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exploateringsplan , bilaga 3"

Transkript

1 Datum (9) Exploateringsplan , bilaga 3 Exploatering innebär att omvandla råmark till färdiga bostads- eller verksamhetsområden. De senaste åren har kommunens exploateringsverksamhet varit hårt belastad eftersom efterfrågan på bostads- och verksamhetsmark är hög. Nynäshamns kommun växer och utvecklas inom många områden. Intresset för ledig mark, fler bostäder och möjlighet att etablera och utöka verksamheter är stort. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas krävs en väl fungerande samhällsbyggnadsprocess och exploateringsverksamhet. Samhällsbyggnadsprocessen är indelad i fyra faser; initieringsfas, planeringsfas, genomförandefas och avvecklingsfas. Exploateringsverksamheten är involverad i alla de fyra olika faserna. Om markområdena ägs av kommunen kan kommunen markanvisa och/eller sälja mark under processen. Dessa projekt kallas nedan för kommunala projekt. Ibland äger kommunen inte marken men för att kontrollera och säkerställa kvaliteteten, ekonomin och genomförandet i projektet tecknar då kommunen diverse avtal. Dessa projekt kallas nedan för externa projekt. I exploateringsverksamheten är det viktigt att skilja på intäkter och utgifter för exploatering, intäkter och utgifter för investeringar samt resultatpåverkande poster/driftsutgifter. Tillsammans ger dessa poster en bild av hur lönsamt projektet är totalt. Intäkter för exploatering är till exempel markförsäljning och utgifter för exploatering kan vara iordningställande av mark, fastighetsbildning, fastighetsköp. Intäkter minus utgifter för detta resulterar i ett exploateringsnetto. Utgifter för investeringar är till exempel gator och park och intäkter för investeringar kan vara eventuellt investeringsbidrag och gatukostnadsersättning. Intäkter minus utgifter för detta resulterar i ett investeringsnetto. Investeringarna påverkar resultatet i form av kapitalkostnader när de väl tas i bruk. Resultatpåverkande poster i exploateringsverksamheten består av exempelvis detaljplanekostnader, utredningar, administration och marknadsföring. Dessa kostnader tas direkt i driftbudgeten och påverkar det aktuella årets resultat. Totalt summerar nettot och de resultatpåverkande posterna när projektet anses vara klart och visar om projektet går med vinst eller förlust. I denna sammanställning ingår inte kapitalkostnader och driftskostnaderna för investeringarna eller de VA-investeringar som görs i projektet. Exploateringsprojekt är ofta kapitalkrävande i början medan intäkterna kommer först vid markförsäljning. Exploateringsprojektet påverkar därmed kommunens kassaflöde och blir viktigt för kommunens finans och lånebehov.

2 2(9) Kommunala projekt Kalvö verksamhetsområde Beskrivning: Utbyggnad av befintligt industriområde och försäljning av industrimark. Kommentar: Det finns en gällande detaljplan för industrimark som är i genomförandeskede. Utbyggnad av allmänna anläggningar och genomförandet på kvartersmark är klart för de områden som omfattas av gällande stadsplan S214. Försäljningen av industritomter för denna detaljplan är till stor del genomförd förutom fem stycken möjliga styckningslotter. Avstyckning och försäljning har dock varit vilande under året i väntan på att ny detaljplan ska tas fram (nya avstyckningar är inte möjligt under pågående planprocess). Den nya detaljplanen omfattar en ändring av tidigare framtagen detaljplan och möjliggör en utökning av ny industri- och verksamhetsmark. Arbete med den nya detaljplanen pågår med granskning under T Antagande och LKDP preliminär T2/T Byggstart av allmänna anläggningar och försäljningsstart industritomter preliminär. T3 2020/T Projektet beräknas gå med vinst om cirka 47 Mkr. Tabell 1. Exploateringskalkyl Kalvö Industriområde. Belopp i Tkr. Kalvö ind.omr. Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Vansta företagsområde Beskrivning: Gäller detaljplan med ca m² mark som är planlagd för industriändamål men ännu ej iordningsställd söder om Ösmo tätort. Ärende behandlades och godkändes i Kommunstyrelsen maj Verksamhetsmark, vägar och VA ska byggas om- och ut i området. Genomförandefasen påbörjad. Kommentar: Utbyggnad enligt antagen detaljplan hamnade i slutet av i ett nytt läge, dels på grund av ett nytt detaljplanearbete kopplat till skolverksamhet, dels att beräknade utbyggnadskostnader översteg de ursprungliga kalkylerna beslutade kommunstyrelsen att pausa projektet. Till dess att nya besked ges styrks framtida utgifter och intäkter i projektet. Tabell 2. Exploateringskalkyl Vansta Företagsområde. Belopp i Tkr. Vansta företag.omr. Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt

3 3(9) Segersängs företagsby Beskrivning: Detaljplaneläggning för verksamhetsmark vid sydvästra Segersängsmotet. Verksamhetsmark, gator och VA ska byggas i området. Projektet är ett pilotprojekt för en snabbare samhällsbyggnadsprocess. Kommentar: Projektet har fått en framskjuten tidplan då det krävts utredningar kopplat till framtagande av MKB (som projektet initialt inte trodde var nödvändiga men blev krav från LSt) samt omtag i förprojekteringen på grund av genomförbarhet/ekonomi. Utförda utredningar kan behöva revideras vilket kan påverka tidplan ytterligare. Samråd för Dpi beräknat till Q2-Q Antagande av Dpi beräknat till Q Nedan redovisas projektets siffror, kostnaderna utgår huvudsakligen från kalkylen i omtaget som levererades Den årsvisa kostnads/intäktsfördelningen är en uppskattning av projektledaren i förhållande till aktuell tidplan. Tabell 3. Exploateringskalkyl Segersäng företagsby. Belopp i Tkr. Segersäng företagsby Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Handelsplats för drivmedel av södra och centrala Ösmo Beskrivning: Detaljplaneläggning för handelsplats för drivmedel, fordonstvätt och kiosk/fastfood vid infarten till Vansta företagsområde. Kommentar: Detaljplanen är beräknad att antas årsskiftet 2020/2021. Projektet beräknas gå med vinst om cirka 4 Mkr. Tabell 4. Exploateringskalkyl Handelsplats för drivmedel Vansta företagsområde. Belopp i Tkr. Drivmedel Ösmo Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt 4 115

4 4(9) Älgen 18 Beskrivning: Utbyggnad av ca 70 lägenheter i Nynäshamns stad (Höjdgatan). Kommentar: Genom detaljplan och markanvisning är projektmålet att skapa förutsättningar för att utveckla Nynäshamns tätort med ny bostadsbebyggelse i centrum- och kollektivtrafiknära läge. Detaljplanen antogs T1, men är nu överklagad. Oklart när den kan vinna laga kraft. Projektet beräknas gå med vinst om cirka 24 Mkr. Tabell 5. Exploateringskalkyl Älgen 18. Belopp i Tkr. Älgen Totlat Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Telegrafen/Vaktberget Beskrivning: Utbyggnad av ca 600 nya bostäder i Nynäshamns stad. Kommentar: Detaljplan antogs 23 maj Projektet är i genomförandefasen och arbete med allmänna anläggningar och VA pågår. Rackarbackstigen, Diavoxgränd och Teletornsberget/planteringar är framskjutet till Konstnärlig utsmyckning tidigast Projekt Utsikten (Vaktberget 33 34) pågår; etapp 1 inflytt hösten 2018, etapp 2 inflytt prel. vintern Projekt Bryggargatan 9 (Vaktberget 32) prel. byggstart 2020/2021. Övriga projekt har inte startat. Projektet beräknas generera en vinst för kommunen om 5 Mkr. Tabell 6. Exploateringskalkyl Telegrafen & Vaktberget. Belopp i Tkr. Telegrafen & Vaktberget Totlat Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt

5 5(9) Grödby/Trollstamalm Beskrivning: Utbyggnad av ca 21 friliggande bostadshus. Berör även 3 fastigheter som kommunen sålde till enskild exploatör, vilket senare visade sig vara omöjliga att exploatera på grund av Försvarsmaktens krav på att inte bygga inom influensområdet. Kommentar: Ärendet beräknas kunna avslutas under Nedan tabell innehåller siffror förknippade med stora osäkerheter och utfallet av projektet är oklart. Tabell 7. Exploateringskalkyl Grödby/Trollstamalm. Belopp i Tkr. Grödby/Trollstamalm Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Utveckling av södra och centrala Ösmo Beskrivning: Markanvisning och detaljplaneläggning för bostäder och centrumändamål. Preliminärt bostäder. Del av Vansta 5:2, del av Nibble 1:1, Hallängen 1 4. Kommentar: Projektplanering är klar avseende etappindelning och framtagande av exploateringskalkyl. Projektområdet delas in i 5 etapper. Etapp 4 omfattas av fastigheten Hallängen 2 där simhallen ligger idag. Projektet omfattar inte i dagsläget att exploatera fastigheten för något annat ändamål, varav etappområdet är undantaget exploateringsbudgeten. Kommunikationsplan påbörjad. Handlingsplan för markanvisning tas fram för varje etappområde, förslag till handlingsplan för etapp 1 är framtagen. Beslut om godkännande av handlingsplan för markanvisning i etapp 1 av kommunstyrelsen den 26 september. Inbjudan till markanvisning för ankaraktör i etappområde Hallängen mars Tilldelningsbeslut prel. maj Markanvisningsavtal ankaraktör Hallängen preliminärt T Första detaljplanen är påbörjad, Etapp 1, väster om nuvarande centrum. Skolans placering har beslutats av kommunstyrelsen, vilket gör att detaljplaner söder om Nyblevägen nu kan starta. Projektplanering för detta pågår under vintern /2020. Planbeställning för ny skoltomt inom markområdet söder om Nyblevägen och norr om väg 225, beräknas under T Projektet har varit med i forskningsprojektet Södertörnsmodellen som avslutades i augusti. Projektet beräknas generera en vinst för kommunen om cirka 441 Mkr. Etapp 1, Hallängen, beräknas gå med vinst om cirka 137 Mkr. Etapp 2, Skogsnibble, beräknas gå med vinst om cirka 128 Mkr. Etapp 3, norra centrum, beräknas gå med vinst om cirka 150 Mkr. Etapp 5, Gröna skog, beräknas gå med vinst om cirka 27 Mkr. I kalkylen är inte beräknat kostnader och intäkter för vatten och avlopp samt kostnaden för att bygga nya förskolor och en ny skola.

6 6(9) Tabell 8. Exploateringskalkyl Ösmo, etapp Hallängen. Belopp i Tkr. Etapp 1 Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Tabell 9. Exploateringskalkyl Ösmo, etapp Skogsnibble. Belopp i Tkr. Etapp 2 Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Tabell 10. Exploateringskalkyl Ösmo, etapp norra centrum. Belopp i Tkr Etapp 3 Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Tabell 11. Exploateringskalkyl Ösmo, etapp Gröna skog. Belopp i Tkr. Etapp 5 Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Tabell 12. Exploateringskalkyl Utveckling av centrala och södra Ösmo. Belopp i Tkr. Hela projektet Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt ####

7 7(9) Sunnerby verksamhetsområde* Beskrivning: Framtagande av verksamhetsmark. Kommentar: Bud på kvarvarande en större del av området har accepterats och förväntas vara klart 2020 (avtalet). En mindre fastighet kvarstår efter det här. Nickstadalen* Beskrivning: Utbyggnad av ett antal olika etapper i en antagen detaljplan. Kommentar: Första etappen med bostäder är avklarad. Etapp 2 med utbyggnad av 88 radhus är fortfarande i genomförandeskede då problematik uppstått under utförandet. Fortsättningen av exploateringen i nästa område kan ej påbörjas förrän denna problematik är löst. Genomförandet av Nickstabadsvägen är nu helt klar. Agessa-fastigheten har ej utvecklats under året och det finns i nuläget inte någon fastställd strategi för fastigheten. Vansta hästby* Beskrivning: Uppförande av ca 30 bostäder i den så kallade hästbyn i anslutning till Sorunda ridklubb, Vansta. Kommentar: Alla åtaganden är slutförda. Endast tvist om kostnader och ersättning kvarstår. *Då exploateringen varit tämligen vilande de senaste åren finns ej en uppdaterad exploateringskalkyl. Externa projekt Källberga Beskrivning: Utbyggnad av cirka nya bostäder, främst villor och radhus i anslutning till Ösmo. Kommentar: Detaljplanen vann laga kraft Projektering pågår. Nedan tabell redovisas i tkr. Tabell 13. Exploateringskalkyl Källberga. Belopp i Tkr. Källberga Exploateringsnetto Investeringsnetto Netto Resultatpåverkande poster Totalt Gudby Beskrivning: Utbyggnad av bostäder, villor och ett parhus. Berör 33 stycken fastigheter. Kommentar: Mindre åtgärder kvarstår. Är beräknad att avslutas vid årsskiftet 2020/2021. NYBO Humlan Beskrivning: Utbyggnad av ca 70 lägenheter i anslutning till pendeltågstationen Gröndalsviken. Kommentar: Detaljplan antagen och genomförande pågår. Beräknas vara utbyggt 2021/2022.

8 8(9) NYBO Kullsta Beskrivning: Utbyggnad av ca 100 antal lägenheter i anslutning till pendeltågstationen. Kommentar: Detaljplan överklagades och upphävdes i Mark- och miljödomstolen. Ny detaljplan har antagits i Kommunfullmäktige i april, inväntar nu på att den ska vinna laga kraft. Lidatorp Beskrivning: Utbyggnad av egnahemsbostäder. Två utbyggnadsetapper varav den första etappen är utbyggd. Kommentar: Exploatören har bett att få avvakta med utbyggnaden av etapp 2. Skonaren Beskrivning: Detaljplan antagen och berör utbyggnad av max 140 radhus på Sandhamn i tre etapper. Kommentar: Första etappen är klar sedan ett tag tillbaka. Genomförande av etapp 2 har nu påbörjats medan etapp 3 är vilande. Ösmo stationsområde Beskrivning: Utbyggnad av flerbostadshus vid Ösmos pendeltågsstation. Kommentar: Detaljplanen är för närvarande vilande på obestämd tid. Drabanten Beskrivning: Antagen detaljplan för utbyggnad av 27 stadsradhus i Nynäshamns stad. Kommentar: Försäljning påbörjades vinter/vår 2016/2017 och markarbetena skulle precis påbörjas när projektet stoppades våren 2017 på grund av att exploatören inte fick tillräckligt många hus sålda för att kunna påbörja byggnation. Exploatören utreder möjligheten att ändra utförandet på husen för att få bättre ekonomi i projektet och öka attraktiviteten på marknaden. Telegrafen 15 med flera Beskrivning: Utbyggnad av handelscentrum. Detaljplan antagen. Kommentar: Genomförandet i stort sett klart. Kvarstår att iordningsställa Telivägen och cirkulationsplatsen vid korsningen Telivägen/väg 73 i enlighet med detaljplan och exploateringsavtal. Projektering av Telivägen, cirkulationsplats väg 73 och GC-bana från hamnområdet pågår. Projektering beräknas vara klar T Kommunen ansvarar för anläggande av GC-bana från hamnområdet. Byggstart efter att cirkulationsplats på väg 73 är färdigställd. Telegrafen Beskrivning: Utbyggnad av ca 430 lägenheter i Nynäshamns stad. Detaljplan antagen. Kommentar: Genomförandet pågår. Beräknad inflyttning

9 9(9) Grödby 2:27 Beskrivning: Utbyggnad av småhustomter. Kommentar: Befinner sig i ett avslutningsskede. Björsta Beskrivning: Utbyggnad av bostäder och verksamheter mellan Ösmo och Nynäshamn. Kommentar: Detaljplanen är i ett genomförandeskede. Byggnation ej påbörjad. Avstyckning av tomter klar. Exploatör har ansökt om planändring och fått positivt planbesked under T Oklart vad det nya planuppdraget betyder för projektet och gällande exploateringsavtal. Hoxla Beskrivning: Utbyggnad av 19 friliggande bostadshus i Spångbro. Kommentar: Projektet är i avslutningsfas. Inflyttning under. Åtta stycken tomter kvar till försäljning. VA färdigställt och slutbesiktning av vägar sommaren. Exploateringsavtal och bankgaranti är fortfarande gällande till garantibesiktning sommaren Norr Enby Beskrivning: Utbyggnad av ca 49 bostäder, villor och parhus, väster om Grödby. Kommentar: Genomförandet beräknas vara klart under Norvik Beskrivning: Utbyggnad hamn, industrispår och verksamhetsområde vid Norvikudden, norra delen av Nynäshamns tätort Kommentar: Markarbete med att anlägga Norvik hamn påbörjades Hamnen kommer att öppna i etapper och första fartyget beräknas anlöpa hamnen i maj Stockholms hamnar har anlagt en järnväg från Nynäsbanan till Norvik hamn vilken beräknas stå klar I samband med anläggandet av järnvägen kommer Stockholms hamnar att anlägga gång- och cykelbroar och vägar inom kommunalt och statligt väghållaransvar. Intill hamnområdet ska NCC anlägga en företags- och logistikpark och området kommer att växa fram under år från byggstart allteftersom NCC lyckas losshålla och sälja allt det berg som behöver tas bort för att nå de marknivåer som är tänkta i området.

Exploateringsplan

Exploateringsplan 1(8) Datum Diarienummer 2018-10-31 KS/2018/0076/041-16 Upprättad av Jens Gustafsson / Caroline Thunström / Mikael Gustafsson Version 1.0 Exploateringsplan 2019-2022 Sammanfattning I exploateringsverksamheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL 2015-12-28 RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING, FÖRSÄLJNING AV TOMTMARK OCH RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 Syftet... 3 2. Riktlinjer för markanvisning och försäljning

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2015:653-251 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-04 1/4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(6) Diarienummer 251 Foto: Marcus Reidevall Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-10-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet, som är beläget i centrala delen av Boo, syftade till att efter en om- och nybyggnad av

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB Dnr Sida 1 (7) 2018-05-30 Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman 08-508 267 77 Till Exploateringsnämnden 2018-06-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling

Läs mer

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markexploatering och hur byggherrar och fastighetsägare som vill delta i markexploatering ska göra i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun.

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun. 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och Nisseshus nr 1 HB, org nr 916587-3424, helägt dotterbolag till Vasakronan AB, nedan kallad Bolaget har träffats följande RAMAVTAL

Läs mer

Förslag till beslut. 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 och Postgården 1 till Svenska Hus i Stockholm AB.

Förslag till beslut. 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 och Postgården 1 till Svenska Hus i Stockholm AB. Dnr Sida 1 (8) 2014-11-12 Handläggare Nina Morling 08-508 265 20 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården 1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet etapp 3, till Svenska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Riktlinje för exploateringsavtal

Riktlinje för exploateringsavtal Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för exploateringsavtal Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 Sid 2(6) Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 www.gavle.se

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping, fysisk planering den 24 mars 2011 reviderad den 2 mars och den

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal KLK.2018.618 Riktlinjer för exploateringsavtal antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Riktlinjer för exploateringsavtal tydliggör hur kommunen arbetar med exploateringsavtal.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen 1 i Solberga till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen 1 i Solberga till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut Tjänsteutlåtande Dnr Dnr E2013-513-01155 Sida 1 (6) 2014-10-20 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-11-13 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Prästgårdshagen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder. Dnr Sida 1 (6) 2016-10-07 Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun Beslutade av Kommunfullmäktige 17 september 2018 Dokumentnamn Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun Diarienummer Berörd verksamhet KSN-2018-1131

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

S A M V E R K A N S A V T A L

S A M V E R K A N S A V T A L S A M V E R K A N S A V T A L FK Dnr 3119/14 1(5) Jubileumssatsningen Parter: Göteborgs kommun (212000-1355), genom dess fastighetsnämnd, nedan kallad kommunen. Företagsnamn (xxxxxx-xxxx), adress, nedan

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 143 Namn:Hanna Hammarlund Datum: 2016-11-02 Kommunstyrelsens förvaltning Utgångspunkter I Mjölby kommun tecknas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSREDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSREDOVISNING RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSREDOVISNING GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-25, 51 Dnr: KS 2019/52 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-02 1/4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun RIKTLINJER Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun Dnr 2015/925. Antagna av kommunfullmäktige 2015-01-25. INNEHÅLL 1. Inledning Lagtext sid 2 2. Riktlinjerna Vad är ett exploateringsavtal?

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB Dnr Sida 1 (7) 2018-01-09 Handläggare Jenny Lindén 08-508 266 99 Till Exploateringsnämnden 2018-02-01 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta

Läs mer

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut). Andris Rozenbachs Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 270 25 andris.rozenbachs@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-03-14 Markanvisning för bostäder vid kv Glidet till Åke Sundvall

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal i Burlövs kommun,

Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal i Burlövs kommun, 1/6 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:2 DIARIENUMMER KS/2017:593-251 Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal i Burlövs kommun, 2018 2022 Antagna av kommunfullmäktige 2018-03-19, 24 Träder

Läs mer

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 1:46 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal antagen av kommunfullmäktige 2017-04-19, 55 Gäller från 2017-05-01 Den långsiktiga utvecklingen av Svedala kommun

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (6) 2017-01-03 Handläggare Olga Holmström 08-508 265 35 Till Exploateringsnämnden 2017-02-02 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Botrygg Bygg AB

Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Botrygg Bygg AB Dnr Sida 1 (9) 2016-08-24 Handläggare Mattias Nilsson 08-508 265 85 Till Exploateringsnämnden 2016-09-22 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Botrygg

Läs mer

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB.

Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten 8:31 och Eskil 9 i Bromsten till SISAB. Anna Savås Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för förskola inom del av fastigheterna Bromsten 8:1, Bromsten

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-09-15 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-10-16 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom Kabelverket 7 och 8 samt del av fastigheten Solberga

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wallenstam AB. Karl Gylje Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 82 karl.gylje@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2014-03-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till

Läs mer

Utökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2

Utökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2 1(2) Anne-Marie Pedersen tel. 040-626 8057 Annemarie.pedersen@svedala.se Alf Rasmussen tel. 040-626 8223 alf.rasmussen@svedala.se Tjänsteskrivelse 2017-05-09 Dnr: 2017-000127 Utökning av investeringsbudget

Läs mer

Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn

Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:558-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/2 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal Gävle kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal Gävle kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinjer för exploateringsavtal Gävle kommun Revidering 2018. 17KS465. Antagandehandling Riktlinjer för exploateringsavtal Revidering 2018. Antagandehandling 17KS465 Övergripande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Diarienr 2015/000864-FN nternati Riktlinjer för 2016-10-10 Beslutade av kommunfullmäktige den 2 februari 2017 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt Dnr Sida 1 (7) 2015-12-15 Handläggare Margaretha Larsson Almqvist 08-508 270 52 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL. Antagen av KF

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL. Antagen av KF RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av KF 2017-09-13 67 RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte...4 1.2 Utgångspunkt för exploateringsavtal...4 2. RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

KS SEPTEMBER 2014

KS SEPTEMBER 2014 KS 15 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åström Susanna Datum 2014-08-08 Diarienummer KSN-2013-1206 Kommunstyrelsen Köpeavtal för exploatering, Bruno Liljeforsgatan Förslag till beslut

Läs mer

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning

Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under utställning 2013-06-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/72-214 Projekt 9531 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Lännbohöjden, Erstavik 26:19, Fidravägen 21 i Fisksätra, Saltsjöbaden Yttrande under

Läs mer

Riktlinjer för kommunal markanvisning

Riktlinjer för kommunal markanvisning VERSION 1.0 DIARIENUMMER KS 2014.352 2015-02-19 Riktlinjer för kommunal markanvisning 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27 Innehåll Riktlinjer för kommunal markanvisning... 1 1. Kommunala markanvisningar...

Läs mer

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II 2017-12-22 1 (6) PM Marie Ekberg Projekt 9107 Danvikshem II Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II Innehåll Innehåll...

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra

Läs mer

MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN

MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN På Flintebro-området i den västra delen av Skurup vill vi se en förtätning med nya bostäder. En detaljplan är antagen som möjliggör

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid Rinkeby Allé/Hjulstavägen i Rinkeby till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid Rinkeby Allé/Hjulstavägen i Rinkeby till Micasa Fastigheter i Stockholm AB Dnr Sida 1 (7) 2014-05-20 Handläggare Per-Eric S. Siljestam 08-508 275 37 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid Rinkeby Allé/Hjulstavägen

Läs mer

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen 2017-11-30 1 (6) PM Martin Håkansson KFKS 2015/689-251 NTN 2017/528 Projekt 9630 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom. fastigheterna Kärrtorp 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Skarpnäcks

Markanvisning för bostäder inom. fastigheterna Kärrtorp 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Skarpnäcks Dnr Sida 1 (7) 2016-03-18 Handläggare Kristin Quistgaard 08-508 265 59 Till Exploateringsnämnden 2016-04-14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kärrtorp 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Skarpnäcks

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge

Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge 2016-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/713-251 Kommunstyrelsen Markanvisning genom anbudstävling i stadsbyggnadsprojektet Nybackakvarteret, Orminge Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Helena Lombrink Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Helena Lombrink Förslag till beslut Exploateringskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) Dnr E2018-03826 2019-02-22 Handläggare Helena Lombrink 08-508 266 11 Till Exploateringsnämnden 2019-03-07 Markanvisning för bostäder till Wästbygg Projektutveckling

Läs mer

Exploateringsavtal i Falun

Exploateringsavtal i Falun falun.se/ Exploateringsavtal i Falun Så går det till EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN 1 2 EXPLOATERINGSAVTAL I FALUN Inledning Exploateringsavtal i Falun Så går det till Inledning 3 Riktlinjer för exploateringsavtal

Läs mer

Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1:5)

Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1:5) Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1:5) Projektbeställare Projektledare David Lanthén Amanda Docherty Datum 2016-06-01 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2016/0215 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Exploateringsredovisning. Ink ":z,o1 h 11 n l. Bilaga KS 2016/172/1 SALA KOMMUN

Riktlinjer för Exploateringsredovisning. Ink :z,o1 h 11 n l. Bilaga KS 2016/172/1 SALA KOMMUN Bilaga KS 2016/172/1 l (18) Ink. 2016-09- 2 7 Dlarlenr / Aktbliaga ":z,o1 h 11 n l SALA KOMMUN 2 (18) 3(18) INNEHÅLL EXPLOATERING l SALA KOMMUN...... 5 Inledning............... 5 Definition... s Förutsättningar/avgränsning........

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Sida 1/10 Beslutad av: Kommunfullmäktige, 2018-03-06 Ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadskontoret, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Daniel Linder Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Daniel Linder Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef Dnr Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Daniel Linder 08-508 265 66 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheterna Reket 1, del av Tallkrogen

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för 1 Riktlinjer för Utgångspunkter och mål Utgångspunkter I Söderköpings kommun tecknas och plankostnadsavtal mellan kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 37 Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola)

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola) BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola) 2014-10-20 rev 2014-10-23 Christina Gerremo KFKS 2007/298-251 Sammanfattning Syftet med projektet

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven 10:1 10:2 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:4 Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag

Läs mer

riktlinjer för exploateringsavtal I NYNÄSHAMNS KOMMUN Förslag till riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

riktlinjer för exploateringsavtal I NYNÄSHAMNS KOMMUN Förslag till riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun riktlinjer för exploateringsavtal I NYNÄSHAMNS KOMMUN Förslag till riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter och mål... 3 Vad är ett exploateringsavtal...3

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

Utbyggnadspromemoria nr 1 för stadsbyggnadsprojekt 9240 Norra Nacka strand detaljplan 3 Delentreprenad

Utbyggnadspromemoria nr 1 för stadsbyggnadsprojekt 9240 Norra Nacka strand detaljplan 3 Delentreprenad 2018-08-13 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2017/901 Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria nr 1 för stadsbyggnadsprojekt 9240 Norra Nacka strand detaljplan 3 Delentreprenad 301-303 Förslag till beslut

Läs mer

Utbyggnadspromemoria för studentbostäder i stadsbyggnadsprojekt nr 9228 Studentbostäder Alphyddan

Utbyggnadspromemoria för studentbostäder i stadsbyggnadsprojekt nr 9228 Studentbostäder Alphyddan 2017-01-03 1 (5) PM Gunilla Lundström KFKS 2014/41-251 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för studentbostäder i stadsbyggnadsprojekt nr 9228 Studentbostäder

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Markanvisningsavtal Skväkran 1

Markanvisningsavtal Skväkran 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/4 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal Skväkran 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Maria Tingström Ytterstad Telefon: 08-508 265 74 maria.tingstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Byggnadsfirman

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2013-11-08 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektet omfattar del av Insjöns villaområde och är beläget i den nordöstra delen av Boo, vid gränsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Gatukostnadspolicy Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatukostnadspolicy Stadsbyggnadsförvaltningen Gatukostnadspolicy 2017-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Tyresö kommun, 2017-12-04 2 (7) Innehållsförteckning 1 Gatukostnad... 3 1.1 Lagreglering... 3 2 Beslutsprocessen... 3 3 Tillämpningsområde... 4

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal Fastställd av kommunfullmäktige , 60

Riktlinjer för exploateringsavtal Fastställd av kommunfullmäktige , 60 Riktlinjer för exploateringsavtal Fastställd av kommunfullmäktige 2017-04-06, 60 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riktlinjer för exploateringsavtal... 4 Syfte... 4 Exploateringsavtal...

Läs mer

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 9 APRIL Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 9 APRIL 2014 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Germund Landqvist Datum 2014-02-25 Diarienummer KSN-2014-0067 Kommunstyrelsen Exploateringsavtal, Södra Gunsta (etapp 1) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Kst 2016/212. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Kst 2016/212 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 2 (6) Vad är en markanvisning? Enligt 1 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Läs mer

Utbyggnadspromemoria 130 hyresrättslägenheter, stadsbyggnadsprojekt 9625, Oxelvägen, Älta

Utbyggnadspromemoria 130 hyresrättslägenheter, stadsbyggnadsprojekt 9625, Oxelvägen, Älta 2013-09-30 1 (6) PM David Arvidsson Kommunstyrelsen stadsutvecklingsutskott Utbyggnadspromemoria 130 hyresrättslägenheter, stadsbyggnadsprojekt 9625, Oxelvägen, Älta POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST

Läs mer

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för STANSTORP 4:1 m fl - Vikhem, etapp III Staffanstorp, Staffanstorps kommun S 90 Inledning En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,

Läs mer

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2016-05-25 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2016-08-25 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat

Läs mer

Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen

Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Kommunledningskontoret Therese Fyhn Sidan 1 av 6 Öster om St Dnr 2015/0569 KS-6 Diariekod: 236 Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Öppen budgivning Den här inbjudan

Läs mer