Textdel 2019 års miljörapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Textdel 2019 års miljörapport"

Transkript

1 Textdel 2019 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Telge Återvinning AB är ett dotterbolag till moderbolaget Telge AB som i sin tur ägs av Södertälje kommun. Telge Återvinning har i uppdrag att hämta och behandla hushållsavfall från Södertälje och närliggande kommuner, men även avfall från industrier och verksamheter omfattas. En stor del av avfallet transporteras i egen regi och huvuddelen av Telge Återvinnings verksamhet bedrivs på eller utgår från Tveta Återvinningsanläggning som är lokaliserad mellan Södertälje och Järna, ca 7 km sydväst om Södertälje tätort. Anläggningen är främst inriktad på återvinning och innefattar verksamheter som t ex mottagning och kontroll av avfall, sortering, mellanlagring och behandling av hushållsavfall och industriellt avfall samt återvinningscentral för privatpersoner och verksamheter. Sedan 2018 har en sluttäckning av gamla deponiområden påbörjats. Detta betyder att verksamheterna inom området succesivt kommer behöva omlokaliseras. Arbetet med omlokalisering har initierats. Mottagning av avfall Avfall som kommer in till återvinningsanläggningen på Tveta passerar infartskontrollen/våg där bland annat vikt, avfallsslag och avfallslämnare registreras. Avfall körs till sortering, behandling, mellanlagring eller sluttäckning beroende på avfallsslag. På sorteringsplattan kontrolleras och sorteras avfall för vidare behandling och återvinning. Farligt avfall tas emot på Tvetas återvinningscentral inne på anläggningsområdet och skickas sedan till extern återvinning. Behandling av avfall Hushållsavfall Hushållen lägger matavfall i en grön påse och övrigt restavfall i en valfri påse. Påsarna läggs i samma kärl. De gröna påsarna sorteras sedan ut i en optisk sorteringsanläggning. Matavfallet förbehandlas genom att det mals till en flytande biomassa som sedan körs med tankbil till Himmerfjärdsverket där den rötas till biogas som uppgraderas till fordonsgas. Restpåsen förbränns på en extern anläggning. Hushållen lämnar sitt farliga avfall till miljöbilen eller på återvinningscentralerna Returen eller Tveta där det mellanlagras innan transport till slutligt omhändertagande. Hushållen lämnar grovavfall på återvinningscentralen. Merparten återvinns på extern anläggning. Material som inte kan återvinnas deponeras, detta sker på extern anläggning. Trädgårdsavfall komposteras på Tveta. Förpackningsmaterial med producentansvar mellanlagras. Återvinning sker på extern anläggning.

2 Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall sorteras för materialåtervinning, energiutvinning eller deponi. En stor andel utsorterat papper, plast och trä krossas. Lämpligt konstruktionsmaterial återvinns på anläggningen, i övrigt sker all återvinning och deponering på extern anläggning. Bygg- och rivningsavfall rapporteras separat i SMP. Förbränningsrester Förbränningsrester förbehandlas genom siktning och metallavskiljning. Mellanlagring sker sedan i västra delen av anläggningen. Förbränningsresterna används sedan som konstruktionsmaterial i sluttäckning av deponierna på anläggningen samt vid byggnation av vägar och andra ytor, en del används som konstruktionsmaterial på externa anläggningar. Deponering Tveta började användas för deponering redan på 1960-talet av en privat aktör. På 1970-talet förvärvades området av Södertälje kommun som också gjorde markundersökningar som visar att området underlagras av lera. Till en början deponerades hushållsavfall i områdets östra del. På 1980-talet tillkom askor som deponerades i den västra delen. Numera är området utrustat med invallande diken och dräneringsledningar samt pumpstationer för lakvattenuppsamling och på 1990-talet installerades gasuttagssystemet. Hushållsdeponin klarade inte kraven i den nya deponiförordningen (SFS 2001:512) och skulle enligt 38 senast vid utgången av år 2008 anpassas till de nya kraven. Deponin var dock full 2008 och avslutades därför istället. Två bioceller anlades under åren där restavfallspåsen behandlades biologiskt. Första etappen med sluttäckning av biocellerna pågick under Slutligt dräneringsskikt med avledande system kommer att utföras i samband med att sista etappen av pågående sluttäckningen påbörjas. Under 2002 beviljades TÅ undantag från krav på bottentätning av askdeponin. Telge Återvinning har tillstånd att deponera förbränningsrester på Tveta. Man har också tillstånd till deponering av icke-farligt avfall, men någon ny deponi för detta ändamål har inte byggts. Idag går deponi av icke-farligt avfall samt asbest till extern anläggning för deponering. Gas från bioceller och hushållsdeponi samlas in och levereras till fjärrvärmecentralen i Järna. Telge återvinning har under 2017 fått ett beslut om godkännande av sluttäckningsplan (som omfattar samtliga deponiområden inom anläggningen). Arbetet med sluttäckningen har påbörjats under hösten Vattenhantering Lak-, dag- och spillvatten samlas upp och provtas. En del vatten passerar först oljeavskiljare innan de når lakvattendammen, t ex dagvattnet från området utanför verkstaden. Därefter pumpas det till det kommunala reningsverket Himmerfjärdsverket. Avtal finns med SYVAB som reglerar vilka föroreningshalter som får skickas iväg.

3 Huvudsaklig påverkan på människors hälsa och miljön Huvudsaklig påverkan på miljön utgörs av utsläpp till luft och vatten, buller, nedskräpning/damning och transporter. Utsläppen till luft kommer bland annat från transporter och arbetsmaskiner, men också i form av diffus metangasavgång från deponierna. Gas samlas in och går till fjärrvärmepannan i Järna, men en del avgår som diffusa utsläpp. Mätningar av diffusa utsläpp görs var tredje år. Verksamheten ger upphov till olika typer av förorenat vatten från de olika processerna, dels lakvatten från deponierna, men också påverkat dagvatten från ytorna för sortering, mellanlagring och behandling av avfall. Även avrinnande vatten från deponierna samlas upp och behandlas. Lak-, grundoch ytvatten provtas och kontrolleras enligt kontrollprogrammet. På anläggningen finns flera olika typer av arbetsmaskiner och anläggningar som hjullastare, krossar, siktar och en sorteringsanläggning som kan ge upphov till buller. Bullret mäts och beräknas i enlighet med kontrollprogrammet. Vissa av de hanterade avfallsslagen ger upphov till damning, t ex mellanlagrade förbränningsrester som torkat efter vattenbegjutning. Det brännbara avfallet som krossats till bränsle blåser lätt med vinden och bidrar till nedskräpning, därför städas anläggningen regelbundet samt att ett stängsel och legoblocksmur har satts upp. Då verksamheten omsätter stora mängder material är transporterna till och från anläggningen betydande. Telge Återvinning är sedan 1999 miljöcertifierade enligt ISO , och sedan 2004 arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. 2. Tillstånd 5 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Miljödomstolen Avslutning av prövotid för luktstörande behandling av hushållsavfall och fastställande av tidigare villkor Miljööverdomstolen Ändring av miljödomstolens dom avseende mängden hushållsavfall som får tas emot på anläggningen, deponering av inert avfall samt utsläpp av lakvatten (punkt 1a, 1h, U1, P1, U3 samt villor 9, 11, 12, 13,14) Miljödomstolen Tillstånd till ny och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning

4 3. Anmälningsärenden beslutade under året 5 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Inga nya anmälnings- ärenden under Andra gällande beslut 5 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 5 b. Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser Miljönämnden Beslut om byggnation av bullervall Miljönämnden Beslut om godkännande av avslutningsplan för sluttäckning av Tveta återvinningsanläggning inom fastigheterna Lerhaga 2:1 och 2:6 i Södertälje kommun Miljönämnden Beslut i samband med anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet Godkännande att ta emot icke-farliga förbränningsrester från Fortum i Högdalen (Högdalenverket) Miljönämnden Föreläggande om att halvårsvis lämna information om hur sluttäckning av deponier fortskrider i enlighet med villkor 33 i tillståndet för anläggningen Miljönämnden Föreläggande om att kvartalsvis lämna information om mängder och flöden av avfall samt resultat från utförda provtagningar Miljönämnden Föreläggande om att inkomma med uppgifter om höjder och areor samt geografisk avgränsning för samtliga deponier på anläggningen Miljönämnden Beslut om särskilt kontrollprogram för lakvattenläckage Miljönämnden Avslutning av asbestdeponin och etablering av angränsande arbetsyta. Verksamheten ska bedrivas enligt anmälan med tillägg av de skyddsåtgärder som miljönämnden föreskriver i beslutet Miljönämnden Mottagning av förbränningsrester från Saltå kvarn.

5 5. Tillsynsmyndighet 5 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Namn: Miljönämnden i Södertälje 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 5 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. Avfallsslag Tillståndsgiven mängd Mottagna avfallsmängder (ton) Behandling Mellanlagring och sortering Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Förbehandling för rötning Kompostering och återvinning Grov- bygg- rivnings och industriellt avfall inklusive branschspecifikt avfall Sortering, upparbetning för återvinning och mellanlagring Sluttäckning Flytande avfall Farligt avfall Rötslam Behandling, återvinning och återanvändning 0 Sortering, mellanlagring och omemballering 1577 Mellanlagring 0

6 Återanvändning 0 Förbränningsrester Mellanlagring Olje- och metallförorenade jordar Totalt Kommentarer: Ingen deponering sker på Tveta avfallsanläggning, sluttäckning av gamla deponiområden pågår. Återanvändning 0 Jordtvätt 0 Stabilisering Biologisk behandling 0

7 7. Gällande villkor i tillstånd 5 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. Villkor Kommentar 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i ansökningshandlingarna och i övrigt i målet angett eller åtagit sig. 2. Mot närliggande bebyggelse skall insynsskyddande ridå finnas. 3. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid närmaste bostäder som riktvärde* inte överstiger: 50 db(a) dagtid (kl 07-18) 45 db(a) kvällstid (kl 18-22) 45 db(a) lördag, söndag och helgdag (kl 07-18) 40 db(a) nattetid (kl 22-07) Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 db(a). Om hörbara tonkomponenter och/eller impulsljud förekommer skall den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 db(a)-enheter. Punkten är ändrad enligt Dom M , Anläggningens öppethållande för mottagning av avfall ska begränsas till kl måndag till fredag samt kl lördagar, söndagar och helgdagar. Föreskrifter om anläggningens öppethållande därutöver får lämnas av tillsynsmyndigheten. 5. Bolaget ska tillse att städning sker vid behov i anläggningens närområde och vid tillfartsvägar. Verksamheten har bedrivits i överensstämmelse med gällande tillstånd och villkor. En omfattande skogsavverkning utanför anläggningens östra del har utfört under Återplantering av skog har utförts. Under 2018 har en buller/insynsvall byggt i anläggningens norra del. I övrigt har det inte vidtagits några åtgärder och insynsskyddet bedöms som tillfredställande. Enligt den senaste bullerutredningen, som genomfördes under hösten 2017 (Rapport A Telge återvinning AB Tveta återvinningsanläggning, Södertälje kommun, Bullerutredning, ) uppfyller Telge Återvinning inte bullervillkoret. Detta gäller för en närliggande fastighet i hästhagen, tidsperiod dag och kväll. Bidragande orsak är träkrossen. Nästa mätning utförs hösten Bullerdämpande åtgärder har utförts genom byggnation av en bullervall under sommaren Anläggningen är öppen för mottagning av avfall från både privatpersoner och företag kl 7-16 måndag till torsdag och 7-15 på fredagar. Utöver detta är ÅVC:n öppen kl 9-15 på lördagar och söndagar. In och utleverans av askor sker även under andra tider. Under 2019 har två stora städinsatser utförts av tillfartsvägen samt anläggningen. Utöver detta har anläggningen städats av Telge tillväxt vid behov. Städningen sker på avrop. För att begränsa spridningen av krossat avfallsbränsle har bränsleytan hägnats in med stängsel samt en mur som är byggd av flyttbara legoblock.

8 6. Lagring av avfallsbränslen ska ske brandsäkert och en brandskyddsplan som omfattar avfallshanteringen vid anläggningen bör upprättas i samråd med räddningstjänst och tillsynsmyndigheten. 7. Bolaget ska vidta effektiva åtgärder i syfte att minimera risken för luktolägenheter i omgivningen till följd av verksamheten. Om luktolägenheter ändå skulle uppkomma ska bolaget omgående utreda orsaken till störningen och i samråd med tillsynsmyndigheten och berörda vidta effektiva motåtgärder. 8. Upparbetning, blandning, transporter och övrig hantering av avfall och sluttäckningsmaterial ska ske på ett sådant sätt att damning minimeras. 9. Lakvatten ska samlas upp och behandlas i den lokala anläggningen på Tveta Återvinningsanläggning eller överledas till det kommunala reningsverket utan rening under förutsättning att huvudmannen för reningsverket godkänner sådan överledning. Punkten är ändrad enligt Dom M , Bolaget ska i samråd med huvudmannen för det kommunala reningsverket, SYVAB senast ett år efter lagakraftvunnen dom fastställa de kvantitativa och kvalitativa mått som skall gälla för överföring av lakvatten till det kommunala reningsverket. Villkor 11 utgår enligt Dom M , Under perioder med extrem nederbörd och fyllda lagringsdammar får lakvattnet bräddas till Lanaren. I första hand, innan möjligheten till bräddning används ska dock förorenat vatten recirkulera inom anläggningen. Se också under rubriken Delegation punkten D2. Punkten är ändrad enligt Dom M , Villkor 13 utgår enligt Dom M , Lagring av avfallsbränslen sker på avsedda ytor som är försedda med brandposter. Vid långtidslagring av stora mängder bränslen etableras brandgator. Målet är att bränslelagren ska vara tomma i maj när brandrisken ökar med stigande temperaturer. Bolaget har tagit fram en brandskyddsplan som återremitterats till bolaget av brandskyddsmyndigheten. En ny version är under framtagande. Mellanlagring av matavfall följer rekommendationerna i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:15. På grund av luktklagomål har en rutin upprättats för att komma till bukt med problematiken kring lager av grön påse vid driftstopp i förbehandlingen och vid personals bortavaro. Under 2019 uppkom klagomål kopplat till lukt från lakvattendammen. Lukten reducerades genom att en luftare installerades i dammen. Förbränningsrester som kommer till anläggningen är vattenbegjutna. Förbränningsrester som ska användas i en viss konstruktion mellanlagras om möjligt i anslutning till denna för att undvika omlastningar. Lakvatten och ytvatten från deponiområdet samlas i tre lågpunkter utformade som pumpbrunnar. Från dessa pumpas vattnet till lakvattendammen (LV1). Nya pumpar och ledningar har installerats under Ett avtal har träffats med SYVAB om överledning av lakvatten. Telge Återvinning har i och med det ovan nämnda avtalet, fastställt de riktvärden som ska gälla för överledning av lakvatten till SYVAB. Se bilaga 2, lakvatten. Inget vatten har bräddats till Lanaren.

9 Villkor 14 utgår enligt Dom M , Analysprotokoll avseende olje- och/eller metallförorenade jordar och schaktmassor ska normalt finnas och uppvisas senast vid infartskontrollen. I de fall analysprotokoll saknas, ska analys ske innan behandlingen påbörjas. Analys av massorna ska ske efter behandling. 16. Olje- och/eller metallförorenade jordar och schaktmassor som mellanlagras eller behandlas ska täckas. Hantering och förvaring av jord- och schaktmassor ska, såväl före som efter behandling, ske så att spridning av föroreningar och stoft till omgivningen minimeras. 17. Innan en ny behandlingsmetod för förorenade jord- och schaktmassor påbörjas ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. I anmälan ska bolaget beskriva behandlingens omfattning samt planerade skyddsåtgärder. 18. Ytor på vilka olje- och/eller metallförorenade jordar och schaktmassor mellanlagras eller behandlas ska ha ett tätskikt som är beständigt under den tid som mellanlagringen respektive behandlingen pågår och som är så utformat att genomrinnande vatten hindras från att röra sig fortare än 1*10-9 m/s och vara försedd med uppsamling av lakvatten och förorenat ytvatten. Eventuellt överskottsvatten ska analyseras innan det leds vidare. 19. Ytor där farligt avfall (styckegods olja) mellanlagras eller hanteras ska tätas, hårdgöras och invallas för att möjliggöra uppsamling av läckage och spill. Underlaget ska vara beständigt mot allt avfall som lagras och samtliga ytor där farligt avfall mellanlagras ska vara försedda med nederbördsskydd. 20. Farligt avfall som uppkommer inom verksamheten samt kemiska produkter ska lagras på tätt underlag försett med invallning som rymmer minst den största behållarens volym samt 10% av övriga behållares volymer. 21. Vid längre driftavbrott ska matavfall inte mellanlagras utan föras till alternativ behandling. Inga förorenade jordar eller schaktmassor tas emot utan föregående granskning av analysprotokoll. Metallförorenade jordar som stabiliseras innan sluttäckning täcks inte då föroreningsinnehållet är känt. Behandlingsmetod har kommunicerats med tillsynsmyndigheten och bekräftats i skrivelse daterad Inga oljeförorenade jordar eller schaktmassor har tagits emot. De metallförorenade schaktmassor som tas emot på anläggningen placeras på gamla deponiområden i enlighet med sluttäckningsplanen och överstiger inte föroreningsinnehållet i det redan deponerade materialet. Eventuellt överskottsvatten leds via lakvattensystemet till lakvattendammen där ett veckosamlingsprov utförs varje månad. Farligt avfall mellanlagras i anslutning till återvinningscentralen. Hanteringen sker under tak och i vissa fall i en speciell bod. Hela återvinningscentralen är asfalterad och dagvatten från området samlas upp och avleds till lakvattendammen. Spillolja mellanlagras i en invallning under tak bredvid verkstaden. Farligt avfall från verksamheten utgörs huvudsakligen av avfall från verkstaden. Detta omhändertas på återvinningscentralen och skickas till extern anläggning för behandling. Vid driftavbrott har matavfall transporterats till Tekniska Verken i Linköping för alternativ behandling i enlighet med villkoret. Innehållet i den gröna påsen gick till biogastillverkning.

10 22. Gas från deponier och R/K-celler ska effektivt insamlas och avledas för behandling eller destruering. Effektiviteten i insamlingssystemet och hur mycket gas som behandlas ska årligen kommenteras i miljörapporten. 23. Bio- och deponigas ska nyttjas. Då detta inte är möjligt ska gasen facklas av. 24. Den konstgjorda geologiska barriären i deponin ska utgöras av konventionella material. 25. Deponering av avfallsslag som är överstruket i domsbilaga 1 och annat avfall som inte anges i domsbilaga 1 får ske efter godkännande av tillsynsmyndigheten och under förutsättning att avfallet har egenskaper som är likvärdiga med dem som angetts i deponeringsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004: Tillförda massor ska placeras på ett sådant sätt att området får ett från estetisk synpunkt så tilltalande utseende som möjligt. Deponerat avfall ska täckas på lämpligt sätt så att den öppna ytan hålls så liten som möjligt. 27. Förbränningsrester som inte kan nyttiggöras ska deponeras separat. Förbränningsrester får återvinnas som konstruktions- och sluttäckningsmaterial. 28. Efter verksamhetens upphörande, vilket kan ske etappvis, ska området återställas på lämpligt sätt. bolaget ska inför varje etapps avslutande upprätta förslag till avslutningsplan, som ska fastställas av tillsynsmyndigheten, se också under rubriken Delegation, punkten D3. Gas samlas in från hushållsdeponin och biocellerna. Behandling av matavfall i R/K-celler förekommer inte. I den senaste emissionsmätningen som gjordes 2017 uppmättes läckage av metangas från deponiområdena till 21,7 kg h- 1. Både mängden producerad och utsläppt gas har minskat under de senaste åren, men effektiviteten i insamlingssystemet är relativt konstant och har till och med ökat lite sedan den senaste mätningen gjordes. Ny mätning kommer att utföras i januari Under året har gas motsvarande 1,2 GWh levererats till panncentralen i Järna. Vid de tillfällen då detta inte varit möjligt har gas motsvarande totalt 156 MWh facklats av. Den nya deponin är inte anlagd eller projekterad. Det bedrivs ingen deponering. Det bedrivs ingen deponering. Verksamheten bedrivs enligt tillståndet. Förbränningsrester nyttjas i första hand som konstruktionsmaterial, vid sluttäckningar, vägbyggen eller andra konstruktioner. Mellanlagring av dessa sker antingen på askdeponin eller i anslutning till de områden som ska sluttäckas. Ingen deponering sker. Verksamheten bedrivs enligt villkoret. Sluttäckningsplan för hela Tveta har godkänts av tillsynsmyndigheten och etapp 1:1 och delar av etapp 1:2 har sluttäckts under 2019.

11 29. Sluttäckning av hushållsavfallsdeponin och deponi för icke-farligt avfall ska ske successivt med dels ett minst 0,5 m tjockt utjämnings- och gastransportskikt, dels ett minst 0,7m tjockt tätskikt av särskilt utvalda förbränningsrester som utgör icke-farligt avfall, dels ett minst 0,3 m tjockt dräneringsskikt, dels ett minst 1,5m tjockt skyddsskikt och dels ett minst 0,3m tjockt vegetationsskikt. Sluttäckningen av hushållsavfallsdeponin skall vara så konstruerad att mängden lakvatten som passerar genom täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 50 liter per kvadratmeter och år. 30. Sluttäckning av askdeponierna ska ske successivt med dels ett minst 0,5 m tjockt utjämningsskikt, dels ett minst 0,7m tjockt tätskikt av särskilt utvalda förbränningsrester som utgör icke-farligt avfall, dels ett minst 0,3 m tjockt dräneringsskikt, dels ett minst 1,5m tjockt skyddsskikt och dels ett minst 0,3m tjockt vegetationsskikt. Sluttäckningen av befintlig askdeponi ska vara konstruerad så att mängden lakvatten som passerar genom täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 liter per kvadratmeter och år. 31. Restprodukter som utgör icke-farligt avfall får återvinnas som sluttäckningsmaterial inom anläggningen. Material får användas ovanför tätskiktet endast om halterna av olika ämnen understiger halterna för MKM GV (Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd, Naturvårdsverkets rapport 4638 och 4889) alternativt platsspecifikt material som godkänts av tillsynsmyndigheten. Material som används under tätskiktet ska uppfylla samma kriterier som det deponerade avfallet i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2004: Innan sluttäckningsarbetet påbörjas ska en material- och arbetsbeskrivning samt en kvalitetssäkringsplan, för att säkra kvalitets- och utförandekontrollen upprättas som bolaget ska följa då sluttäckningsarbetet utförs. 33. Bolaget ska två gånger per år till tillsynsmyndigheten redovisa hur sluttäckningen fortskrider på deponierna, intill dess att de är helt täckta. 34. Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att domen vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Delar av hushållsdeponin är fullständigt sluttäckt med undantag av lagringsdammarna LVX och LVY. En yta av hushållsdeponin, kallad yta 3 har byggts för att möjliggöra lagring av material till sluttäckning. Deponin för icke-farligt avfall är inte anlagd. Ingen sluttäckning av askdeponin har skett under året. Verksamheten bedrivs enligt villkoret. Dock finns en närmre beskrivning av sluttäckning avseende hela Tveta i avslutningsplanen. Etapp 1:2 har påbörjats under Etappen har anmälts i enlighet med villkoret till tillsynsmyndigheten. Verksamheten bedrivs enligt villkoret. Redovisning av hur sluttäckningen fortskrider har skett löpande på tillsynsmöten. Domen vann laga kraft Ett förslag till kontrollprogram lämnades in Kontrollprogrammet godkändes av tillsynsmyndigheten Kontrollprogrammet reviderades under 2018.

12 35. Utgående avfall ska kontrolleras och journalföras. 36. Fordonstvättanläggningen ska vara ansluten till en oljeavskiljare med oljenivålarm. Oljeavskiljaren ska vara funktionstestad enligt gällande normer. Dimensionering ska ske enligt EN Slam från avloppsreningsverk som tillförs anläggningen ska vara väl utrötat och hålla en TShalt av minst 15 procent. Slam som härstammar från en anläggning med öppen kompostering ska, innan det tillförs återvinningsanläggningen, ha eftermognat i minst 6 månader efter huvudprocessen. 38. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten inför varje etapputbyggnad av anläggningen för behandling av flytande avfall. Behandling av annat avfall än det som anges i domsbilaga 2 får ske först efter godkännande av tillsynsmyndigheten, se också under rubriken delegation Utgående avfall registreras i vågen och i TVETASTATISTIKEN. Fordonstvättanläggningen är ansluten till oljeavskiljaren utanför nya verkstaden samt funktionstestad enligt gällande normer. Oljeavskiljaren är dimensionerad enligt EN858. Rondering av oljeavskiljare registreras i underhållsprogrammet GreenView. Rötat slam har tagits in på anläggningen för test av blandning till skyddsskikt i sluttäckningen. En lukt och vindfil har upprättats för att tillse att hanteringen inte bidrar till någon olägenhet. Byggnation av anläggningen för flytande avfall har genomförts under Godkännande av tillsynsmyndigheten har fåtts genom beslut DB Anläggningen har inte varit i drift under Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Värden till följd av villkor redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. Deponihöjd Då det inte längre deponeras något material på Tveta görs inga inmätningar av deponihöjder. Endast sättningsmätning av biocellerna utförs för att kunna följa höjderna i takt med att cellerna sjunker. Utsläpp till vatten Halterna av metaller och andra ämnen är ungefär de samma som Mängden kväve överstiger rapporteringsgränsen rejält medan mängden fosfor ligger precis över gränsen. De med Himmerfjärdsverket överenskomna riktvärdena har innehållits under året. Den totala vattenmängden som pumpades till Himmerfjärdsverket 2019 var m 3. Omgivningskontroll vatten Provtagning av grundvatten och ytvatten har utförts enligt kontrollprogrammet. I ett grundvattenrör, GV5, som tidigare uppvisat påverkan från deponin, visade 2019 års provtagning att halterna av kalium och klorid ligger kvar på de lägre nivåer som noterats under de senaste mätningarna. GV6 och GV7 visar däremot fortfarande tydlig påverkan från deponin. Halten kalium i GV6 visar likt föregående år en betydande ökning sedan Telge Återvinning har ett pågående projekt för att utreda de förhöjda kloridhalterna vidare. Projektet är kopplat till ett särskilt kontrollprogram för områden med lakvattenläckage. Kontrollprogrammet fastställdes av tillsynsmyndigheten under 2015.

13 Under 2018 har även 5 nya grundvattenrör satts utanför Telge Återvinnings fastighet i Hästhagen för att kunna följa kloridläckaget och utifrån mätserierna vidta åtgärder. Under 2019 har två mätningar utförts. Utvärdering kommer att ske hösten Från ytvattenmätningarna i lerhagadiket (YV3) kan konstateras att det även sker ytlig avrinning av vatten från deponianläggningen. Kloridhalten steg kraftigt under 2012 och 2014, men mätningarna efter det har visat sjunkande kloridhalter. Se även bilaga 3. Vattenprovtagning har utförts i sjön VälIingen i augusti Den sammanvägda ekologiska statusen för sjön Vällingen bedöms vara god till måttlig. Det finns inget som tyder på att deponin skulle bidra med föroreningar till Vällingen. Se även bilaga 3. Deponigas Kontinuerlig mätning görs av den gas som levereras till Järna panncentral, och den gas som facklas. Under 2019 har 1,2 GWh levererats till Järna och 156 MWh facklats. Det innebär att trenden med sjunkande gasleveranser håller i sig även om leveransen var något högre än Bränsleanvändning Under 2018 har arbetsmaskinerna på anläggningen och insamlingsfordonen använt liter HVO och liter Etanol. 9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 5 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Under 2017 inrättades en kontrollanttjänst på prov som dels kontrollerar inkommande avfallslass, men även ronderar fasta installationer som pumpar, oljeavskiljare mm. Tjänsten är nu permanent. 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Brand på avfallsanläggningen i juni 2019 Under 2019 har det varit en omfattande brand på avfallsanläggningen. Branden startade i det krossade avfallsbränslet. Branden hanterades i enlighet med gällande rutiner och avhjälptes skyndsamt, släckningsinsatsen pågick dock i 3 dagar på grund av nya glödbränder. Tillsynsmyndigheten och Syvab meddelades om driftstörningen och lakvattenpumparna stängdes av under en period i väntan på analys av lakvatten för att säkerställa att förorenat släckvatten inte påverkat lakvattnet negativt. På grund av avstängda pumpar utgick även en ordinarie flödesproportionell provtagning i enlighet med kontrollprogrammet för lakvattenprovtagning. Ytterligare en driftstörning i form av luktproblem från LV1 noteras. Lukten genererades genom syrefattig miljö och tillväxt av bakterier. En luftare installerades i dammen för att avhjälpa problemet.

14 11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Inga betydande åtgärder har utförts under året. 12. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Inga betydande åtgärder har genomförts under året. Användningen av kemiska produkter är mycket liten. Det har dock köpts in ett digitalt kemikaliehanteringssystem under 2019 som flaggar för ämning på utfasningslistan. 13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar Inga betydande åtgärder har genomförts under året. Det är små mängder avfall som uppkommer från den egna verksamheten. 14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Inga betydande åtgärder har utförts under året. 15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Ingen tillverkning sker.

15 Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. Bilaga 1: Översiktskarta Tveta Återvinningsanläggning 2019 Bilaga 2: Lakvatten 2019 Bilaga 3: Omgivningskontroll 2019

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar

Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar MALL MILJÖRAPPORT 1 (6) Mall för textdelen till miljörapporten för energianläggningar Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Miljörapport för år Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; Utkom från trycket den 29 september 2016 beslutade den 22 juni

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Långedal Munkedal Foss 5:2 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport

Textdel 2016 års miljörapport Textdel 2016 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Telge Återvinning Miljörapport 2011

Telge Återvinning Miljörapport 2011 Telge Återvinning Miljörapport 2011 TEXTDEL Som utövare av tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt enligt krav framställda i 26 kap 20 miljöbalken lämnar härmed Telge återvinning

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport

Textdel 2016 års miljörapport Textdel 2016 års miljörapport Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Långedal Munkedal Foss 5:2 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Textdel 2017 års miljörapport

Textdel 2017 års miljörapport Textdel 2017 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Vilsta 3:31 Yttrande till MRN, förslag till beslut - Komplettering av överklagande av tillståndsbeslut för Lilla Nyby Vilsta 3:31

Vilsta 3:31 Yttrande till MRN, förslag till beslut - Komplettering av överklagande av tillståndsbeslut för Lilla Nyby Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (5) BREV Sara Werdelius 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Vilsta 3:31 Yttrande till MRN, förslag till beslut - Komplettering av överklagande

Läs mer

Telge Återvinning Miljörapport 2012

Telge Återvinning Miljörapport 2012 Telge Återvinning Miljörapport 2012 TEXTDEL Som utövare av tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt enligt krav framställda i 26 kap 20 miljöbalken lämnar härmed Telge återvinning

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 förordningen (2001:512) om deponering av avfall; NFS 2002:17 Utkom från trycket den 25 juni 2002 beslutade

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Utöver de krav som foljer av forordningar och foreskrifter skall for tillståndet gälla foljande villkor.

Utöver de krav som foljer av forordningar och foreskrifter skall for tillståndet gälla foljande villkor. VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen DELDOM 2007-01-11 Mål nr M 3340-05 4 Villkor Utöver de krav som foljer av forordningar och foreskrifter skall for tillståndet gälla foljande villkor. 1. Verksamheten - inbegripet

Läs mer

Textdel 2016 års miljörapport Värmepumpverket

Textdel 2016 års miljörapport Värmepumpverket Textdel 2016 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens (plats-) nummer: 1980-57-003 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete

Återvinning av avfall i anläggningsarbete Peter Flyhammar Återvinning av avfall i anläggningsarbete Hälsingborg 2010-10-03 Sluttäckningar av deponier Vegetationsskikt Skyddsskikt Dränering Tätskikt Gasdränering Utjämningsskikt 1 Användning av

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman?

Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman? 1 Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman? TOVE ANDERSSON / RENARE MARK DEN 15 MAJ 2019 2 Vad är det vi pratar om? Masshantering, några typfall: - Inom infrastrukturprojekt

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Kiruna

Miljörapport Moräntäkt Kiruna Vår beteckning: 19-739 Division Norra KMA 2018 Miljörapport Moräntäkt Kiruna Foto: Fredric Alm Foto: Fredric Alm Bilagor: 1 Handläggare Avd/Sektion Erika Andersdotter Persson Division Norra KMA D 0980-711

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun Laxå november 2012 Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nedladga deponier i Laxå kommun ------------------------------------------------------------2 Mosjötippen ----------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Miljörapport 2012 Textdel. Deponin för icke farligt avfall

Miljörapport 2012 Textdel. Deponin för icke farligt avfall Miljörapport 2012 Textdel Deponin för icke farligt avfall 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på

Läs mer

IANSSTYRELSlfc DALARNA5 LAN

IANSSTYRELSlfc DALARNA5 LAN Malung-Säleris Kommun Miljö- och stadsby gonad 2017-02- 1 3 Beslut 1(8) IANSSTYRELSlfc 2017-02-09 DALARNA5 LAN Delg.kvitto Miljöprövningsdelegationen Malung-Sälens kommun Box 14 782 21 Malung Dnr; 551-3738-2016

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Avfallsplan för Tierps kommun 2 maj 2018 BILAGA 2 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL

Avfallsplan för Tierps kommun 2 maj 2018 BILAGA 2 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL BILAGA 2 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL 1 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL Här beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna för hantering av avfall

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Sammanställning av gällande villkor m.m.

Sammanställning av gällande villkor m.m. Stockholm Exergi AB Bilaga D Sammanställning av gällande villkor m.m. Villkor Allmänt 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan, skall verksamheten inklusive åtgärder för att minska luft och vattenföroreningar

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg Sid 1 (68) Mål nr M 133-03 SÖKANDE Borås kommun 501 80 Borås Ombud: advokaten Mårten Bengtsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Vår beteckning 17-757 Division Södra KMA 2016 Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Moräntäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen UTREDNING Datum: 2017-03-31 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Erika Andersdotter

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

Miljörapport 2015 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2015 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2015 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2015 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara

Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Yttre Miljö 2015 Miljörapport Moräntäkt Svappavaara Moräntäkt UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2016-03-31 Vår beteckning: 16-743 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Erika Andersdotter

Läs mer

PC Kotorget, Hudiksvall

PC Kotorget, Hudiksvall PC Kotorget, Hudiksvall Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

SamrådTillståndsansökan. Materialhanteringscenter. Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun. Fortum Waste Solutions AB

SamrådTillståndsansökan. Materialhanteringscenter. Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun. Fortum Waste Solutions AB Fortum Waste Solutions AB SamrådTillståndsansökan Materialhanteringscenter Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun Ulrika Wievegg Chef EHSQ Michael Kempi Affärsutvecklare Saara Nummelin - Miljösamordnare

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Detta är en checklista för vad som behöver vara med i anmälan.

Detta är en checklista för vad som behöver vara med i anmälan. Regler om miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. miljöbalken. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan måste vara komplett för att miljöförvaltningen

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Miljörapport för Miljöhantering i Jönköping år 2012 Textdel

Miljörapport för Miljöhantering i Jönköping år 2012 Textdel Miljörapport för Miljöhantering i Jönköping år 2012 Textdel Allmänt för anläggningen Verksamhetsutövare Namn Jönköpings kommun Anläggningens namn Miljöhantering i Jönköping Org.nr 212000-0530 Länsstyrelsens

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Pär Elander par@elandermiljoteknik.com 072-217 08 77 1 Pilotförsök sluttäckning med användning av avfall 2 Villkor

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Textdel 2018 års miljörapport

Textdel 2018 års miljörapport Textdel 2018 års miljörapport ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens (plats-) nummer: 1980-57-003 Fastighetsbeteckning: Gasverket

Läs mer

Miljörapport 2016 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2016 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2016 Säffle Fjärrvärme Säffle Fjärrvärme. Textdel 2016 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

c) Lagra massor avsedda för sluttäckning av deponin inom deponeringsområdet.

c) Lagra massor avsedda för sluttäckning av deponin inom deponeringsområdet. Gällande tillstånd för Karin Åkesson 1 (8) Gällande tillstånd Följande domar gäller för verksamheten: Miljödomstolen, M 109-03 2005-03-07 (grundtillstånd för verksamheten) Miljööverdomstolen, M 2718-05,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar C4 Teknik och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Riktlinjer för utsläpp från Fordonstvättar Innehåll Bakgrund... 3 Vem gör vad?... 4 Definitioner... 4 Generella riktlinjer... 5 Riktlinjer för större

Läs mer

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Yttre Miljö 2011 Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Grustäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-14 Vår beteckning: 1 (2) 12-750 Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING

INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING Lerums kommun fick ett nytt miljötillstånd för Hultets avfallsanläggning 26 juni 2014. I tillståndet finns begränsningar

Läs mer

Välkomna att samråda med oss om framtidens verksamhet på Löt avfallsanläggning

Välkomna att samråda med oss om framtidens verksamhet på Löt avfallsanläggning Välkomna att samråda med oss om framtidens verksamhet på Löt avfallsanläggning SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

Yttre Miljo. Årsrapport LKAB Bentonitanläggning, Luleå

Yttre Miljo. Årsrapport LKAB Bentonitanläggning, Luleå Yttre Miljo 2014 Årsrapport LKAB Bentonitanläggning, Luleå UTREDNING Bilagor: Datum: 2015-03-26 Vår beteckning: 15-756 1 (1) Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Avd/Sektion Erika Tinnerholm Hållbar

Läs mer