S K O G S G ÅRD KNIVINGARYD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S K O G S G ÅRD KNIVINGARYD"

Transkript

1 S K O G S G ÅRD KNIVINGARYD NYBRO KNVINGARYD 1:9

2 Allmänt Öster om Alsterbro hittar vi denna fina skogsgård i byn Knivingaryd. Gården består av ett skifte om totalt 22 ha med högt virkesförråd och goda markförhållanden. Gården med dess byggnader ligger avskilt och här finns fina möjligheter för friluftsliv, jakt och skogsbruk. Byggnader Till fastigheten hör bostadsbyggnad, ekonomibyggnader och friggebod. Bostadshus Huset är byggt 1 ½ plan på torpargrund och delvis på källare. Stomme av trä med eternitplattor som fasad. Taket är brutet och har ytskikt av plåt. Tvåglasfönster och delvis enkelglas. Huset är ett skal med ytterväggar, innerväggar och tak. Uppvärmning och el saknas. Grävd vattenbrunn finns på tomten men ej i bruk. Avlopp saknas. Ladugård/loge Byggnaden är uppförd i träkonstruktion och fasad av stående träpanel. Taket har plåt som ytskikt. Golvet är till större delen gjutet och en mindre del jordgolv. Byggnaden har en ladugårdsdel med övre plan för förvaring av foder och en logdel som är öppen till nock. Förråd Bakom ladugården finns en förrådsbyggnad byggd med träkonstruktion i 1 ½ plan. Byggnaden har plåttak och jordgolv. Friggebod Vid avdelning 8 i skogsbruksplanen finns en friggebod. Boden står på plintar byggd i trästomme och plåttak. Väggarna har liggande träpanel. Uppvärmning med vedeldad kamin. Vatten och el saknas men möjlighet att sätta dit ett elverk finns. Övrig byggnad I nära anslutning till tomten finns en mindre förrådsbyggnad. Förrådet är byggt med träkonstruktion, plåttak och jordgolv. Byggnaden är i sämre skick. 2

3 Skog Fastigheten har en ny skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Thomas Andersson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 19,8 ha med ett virkesförråd om ca m³sk. Huvuddelen är gran med inslag av tall och löv. Boniteten uppgår till 7,1 m³sk/ha och år. Enligt skogsbruksplanen är 48 % av arealen beväxt med avverkningsbar skog. Resterande marker domineras av gallring och röjningsskog. Flera vägar finns genom fastigheten vilket ger bra möjligheter för uttransport av skogsråvaran. Arealuppgifter (enligt skogsbruksplan) Skogsmark Impediment Övrig mark Total 19,8 ha 1,7 ha 0,5 ha 22 ha Natur och kulturvärden Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. En fornlämning finns registrerad på fastigheten, avdelning 7 i skogsbruksplanen (Källa Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet). Jakt Jakträtten är tillgänglig för ny ägare från och med tillträdesdagen. Vilt som förväntas finnas är bl.a. älg, rådjur och vildsvin. Samfälligheter Fastigheten har andelar i Nybro Knivingaryd S:1 och S:3. Båda samfälligheterna avser vägar. Fastigheten har även del i Kalmar Norra Häradsallmänning S:1 med en andel om 0,0106 %. Inteckningar Totalt finns pantbrev uttagna om kr. Pantbrevet följer fastigheten vid ett lagfaret köp. 3

4 Taxeringsvärde (2020) Tomt Ekonomibyggnader Skogsmark Skogsimpediment Betesmark Total kr kr kr kr kr kr Ägare Kjell Heiding, Erna Barkstedt och Ulf Heiding. Besiktning Fastigheten förvärvas i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och köparen måste därför göra en grundlig undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka kan säljaren inte göras ansvarig. Köparen har på egen hand, eller genom sakkunnig möjlighet att före köpet undersöka fastigheten för att skaffa sig kännedom om det skick den befinner sig i. Säljaren kommer att friskriva sig för fel och brister i fastigheten vid kommande köpekontrakt. Lösöre kommer att lämnas i byggnader och städning kommer ej att göras i någon byggnad. Denna beskrivning grundar sig på information från ägaren samt myndigheter och offentliga register. Vissa uppgifter är endast ungefärliga. Förändringar kan ske under budtiden. För att vara uppdaterad kontakta gärna ansvarig fastighetsmäklare vid budtidens utgång. Fastighetsbeskrivningen kan ej ligga till grund för talan enligt JB. Gård & Skog ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med kr. Skogsbruksplanen är upprättad för att underlätta köparens besiktning av fastigheten. Säljaren lämnar inga garantier för angivna uppgifter i skogsbruksplanen. Köparen är själv skyldig att kontrollera skogen och dess egenskaper och kan inte efter köpet göra anspråk mot säljaren p.g.a. fel i skogsbruksplanen. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd kan komma att krävas för privatperson och för juridisk person krävs det alltid. Betalningsvillkor Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid kontraktets undertecknande. Resterande köpeskilling erlägges på tillträdesdagen. 4

5 Tillträde Tillträde enligt överenskommelse. Visning Kontakta ansvarig mäklare för visning. Vid visningen kommer i huvudsak byggnadsbeståndet att visas. Markerna besiktigas främst på egen hand och hänsyn tas till omgivningen. Vid skogsvägens början finns en vägbom. Bommen är stängd men inte låst. Vänligen se till att stänga bommen efter att du besökt fastigheten. Önskas hjälp med visning av markerna går det bra efter överenskommelse med ansvarig mäklare. Försäljningssätt Fastigheten säljs genom skriftlig budgivning pris kr eller högstbjudande. Efter budtidens utgång har säljaren rätt att direkt acceptera något av buden eller att kalla de budgivare de önskar till en efterföljande förhandling. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Anbudstid Skriftligt bud märkt Knivingaryd skall ha inkommit senast Skicka budblanketten till Gård & Skog, Grönvägen 2 D, Nybro eller till Kontaktpersoner Ansvarig fastighetsmäklare Gustav Holgersson. Fastighetsmäklare och Skogsmästare , , Uppgifter kan även lämnas av Erik Holgersson, Fastighetsmäklare och Skogsingenjör , , Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle 5

6

7

8

9 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,8 90 Myr/kärr/mosse 1,7 8 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 1 Annat 0,3 1 Summa landareal 22,0 Vatten 0,0 Prod. Myr Virkesförråd Totalt m³sk 3753 m³sk % ha Tall ,7 Gran ,7 Löv ,0 Öädel ,5 Tall Medeltal m³sk per hektar 190 Gran Löv Öädel Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 7,1 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 125 Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 15 Gallring 227 Naturvårdande skötsel 57 Totalt under perioden 299 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 130 m³sk m³sk per ha 6,6 pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Bäckebo Knivingaryd 1:9 Id:

10 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Gran % Tall % Löv % Öädel % Kalmark - 9 år 1, , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [1,4] Summa/Medel 19, Arealfördelning, aktuell 50 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 3753 m³sk 10 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 50 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 4704 m³sk 10 0 Kalmark E Skog Åldersklasser pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Bäckebo Knivingaryd 1:9 Id:

11 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Gran % Tall % Löv % Öädel % m³sk /ha Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 1, R2 1, Gallringsskog G1 3, G2 2, Föryngrings- S1 9, avverknings- S2 skog S3 1, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt [1,4] Summa/Medel 19, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Areal % R1 R2 G1 G2 S1 S3 pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Bäckebo Knivingaryd 1:9 Id:

12 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom år, FF = Förfallen iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ 2 7,2 65 S1 G PG Något Ingen åtgärd 8,4 (-0,1)L Olikåldrigt Föryng avv (A) 3 95 Ojämnt Luckigt Frisk (2) 3 1,4 5 R1 T PG Frisk (2) Röjning ,4 3 [1,4] 55 ÖF T PG Frisk (2) Avverkning ÖF ,3 4 0,8 15 R2 G PG Frisk (2) Röjning ,7 5 1,6 35 G1 T PG Frisk (2) Gallring ,1 6 1,0 25 R2 G PG Något Röjning ,8 Olikåldrigt Gallring (F) Något Ojämnt Frisk (2) 7 1,1 55 S3 E NS Forninne Naturvårdshuggning ,1 iv Slaggvarp Frisk (2) 8 0,9 45 G1 B PG Olikåldrigt Underv röj f gallring 1 5,6 iv Luckigt Gallring Ojämnt Frisk (2) pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Bäckebo Knivingaryd 1:9 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 9 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom år, FF = Förfallen iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,5 85 S3 T PG Torvmark Ingen åtgärd 2,2 iv (-0,3)2 Övrig (99) Avdrag: myr Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam Beskrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk 1,4 Mosse Årlig tillväxt m³sk/ha 10 2,5 60 G2 G PG Olikåldrigt Gallring ,0 (-0,1)L Ojämnt Frisk (2) 11 0,5 45 G1 B PG Olikåldrigt Gallring ,4 iv Ojämnt Fuktig (3) Not ¹ ,3 85 S1 T PG Frisk (2) Ingen åtgärd 6,0 Föryng avv (A) ,1 65 S1 G PG Olikåldrigt Ingen åtgärd 7,7 Frisk (2) Föryng avv (A) ,4 40 G1 B PG Frisk (2) Gallring ,6 iv 15 0,3 Gårdsplan och tomt pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Bäckebo Knivingaryd 1:9 Id:

13 SKOGSKARTA Plan Knivingaryd 1:9 Församling Bäckebo Kommun Nybro Län Kalmar län Planen avser Utskriftsdatum :10000

14 B U D B L A N K E T T Namn Personnummer Bostadsadress Telefon hem, arbete och mobil E-post Finansiering, ange bankreferens Följande bud lämnas härmed på fastigheten Nybro Knivingaryd 1:9 Anbud Ort och datum Underskrift Budet skall vara Gård & Skog tillhanda senast Blanketten skickas till Grönvägen 2 D, Nybro eller till Märk gärna kuvertet med fastighetens namn. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas. Du som intressent bekräftar även att ni tagit del av aktuellt prospekt som utskick eller via internet. Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga en handpenning om 10 % av köpeskillingen vid undertecknande av köpekontrakt. Härmed upplyses anbudsgivaren om att lämnat bud inte är bindande av vare sig köpare eller säljare förrän köpekontrakt är undertecknat. Budgivaren upplyses även om att detta bud kan komma att visas för den slutliga köparen. Övriga upplysningar: 6

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9 SKOGSFASTIGHET NYBRO NYBRO IDEHULT 1:9 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Nybro centralort. Fastigheten består av ett skifte om totalt 17,9 ha varav 17,8 ha är skogsmark. Skogen är i huvudsak mellan 10-20

Läs mer

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 Allmänt Skogsmark belägen mellan Tvärskog och Påryd i byn Runtorp, ca tre mil väster om Kalmar. Fastigheten omfattar 48,7 ha och är obebyggd. Koordinat vid skogsskifte

Läs mer

TORSÅS HÄSTMAHULT 1:20

TORSÅS HÄSTMAHULT 1:20 SKOGSFASTIGHET GULLABO TORSÅS HÄSTMAHULT 1:20 Allmänt Skogsfastighet belägen sydväst om Gullabo i byn Hästmahult. Fastigheten består av två skiften om totalt 21,6 ha varav 21 ha är skogsmark. Nästan all

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

S K O G S F A S T I G H E T M O R E B O

S K O G S F A S T I G H E T M O R E B O S K O G S F A S T I G H E T M O R E B O NYBRO MOREBO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen norr om Kristvallabrunn i byn Morebo Fastigheten består av ett större skifte samt fyra mindre Väldigt välskött skog

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Prod. Produktiv skogsmark 17,1 56 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 63,9 89 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 3,4 73 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

S K O G S S K I F T E P E R S M Å L A

S K O G S S K I F T E P E R S M Å L A S K O G S S K I F T E P E R S M Å L A DEL AV NYBRO PERSMÅLA 3:4 Allmänt Fint skogsskifte om 104 ha i ett sammanhållet skifte! God tillgänglighet genom bra vägnät. Välskötta bestånd med en sammantagen volym

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 50,6 84 Myr/kärr/mosse,0 Berg/Hällmark 0,0 < Inäga/åker 4,5 8 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 < Annat,8 5 Summa landareal 59, Vatten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 8,9 9 Myr/kärr/mosse 4,6 31 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 15,5 92 Myr/kärr/mosse 0,9 5 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17 27:6 S:1 33:2 33:2 33:2 38:1 38:3 1:4 33:9 33:1056:1 17:3 34:1 33:655:1 35:5 33:533:633:7 35:6 56:1 35:16 32:2 39:2 37:1 S:1 36:6 37:136:3 36:936:2 39:437:2 36:8 S:31 36:536:7 36:10 41:1 35:3 58:1 35:16

Läs mer

GÅRD STÄMMERYD NYBRO STÄMMERYD 1:26

GÅRD STÄMMERYD NYBRO STÄMMERYD 1:26 GÅRD STÄMMERYD NYBRO STÄMMERYD 1:26 Allmänt Gården är belägen nordost Nybro i byn Stämmeryd. Ägorna är sammanhållna och omfattar totalt 19,5 ha varav 16,6 ha är skogsmark. Se översiktskarta för vägbeskrivning.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ulvshuvdane 1:83 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 - Uppskattad på rummet Lat: 59 37' 53.85"

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 22, 29 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Vaxborg 2506503 SKOGSKARTA Plan 2506504 Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Län Norrbottens län Planen avser 2018-2027 Planläggare Utskriftsdatum 2018-04-30 Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 24,7 98 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Karinbol 3:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 21868 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Natur/kultur Inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde finns registrerade på Väderum 1:11 (Källa: SeSverige).

Natur/kultur Inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde finns registrerade på Väderum 1:11 (Källa: SeSverige). Skogsgårdar i Vimmerby kommun Väderum 1:11 Kvarnbyggnad i ett plan med loft samt källare. Grund av natursten. Byggnaderna är troligen uppförda under mitten av 18-talet. Takbjälkar samt undertak utbytt

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 3,0 73 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019 Skogsbruksplan Planens namn Käringagärde 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 februari 2019 Håkan Holm Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 77,7 86 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

HÖGSBY SOLBERGA 1:7, 2:3

HÖGSBY SOLBERGA 1:7, 2:3 SKOGSFASTIGHET SOLBERGA HÖGSBY SOLBERGA 1:7, 2:3 Allmänt Skogsfastighet belägen nordväst om Allgunnen i byn Solberga. Fastigheten består av ett skifte om totalt 85,5 ha varav 84,7 ha är skogsmark. Virkesrik

Läs mer

Skogsgårdar i Vimmerby kommun. Det finns 1 st penninginteckning om kr uttagen i fastigheten, datapantbrev. Fastigheten överlåts obelånad.

Skogsgårdar i Vimmerby kommun. Det finns 1 st penninginteckning om kr uttagen i fastigheten, datapantbrev. Fastigheten överlåts obelånad. Skogsgårdar i Vimmerby kommun Klemmestorp 2:2 Äldre torpstuga som ligger högt placerat med vacker utsikt över mindre inäga. Torpet målades om sommaren 2017. Öppen stor tomt med enstaka fruktträd. Byggnaden

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 10.1 0.0 0.0 3.3 69 0 0 22 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.3 2 Övrig areal 1.1 7 Summa

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 164,0 77 Myr/kärr/mosse 38,0 18 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

J O R D B R U K S F A S T I G H E T S K E D S T A D

J O R D B R U K S F A S T I G H E T S K E D S T A D J O R D B R U K S F A S T I G H E T S K E D S T A D DEL AV BORGHOLM SKEDSTAD 5:1 & 9:1 Allmänt Här med utbjudes del av Fastigheten Skedstad 5:1 samt hela Skedstad 9:1. Fastigheterna ligger vid Bredsättra

Läs mer

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Holmnäs 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 219-228 - SkogsInvest Norr AB Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 45,3 96 Myr/kärr/mosse 1,0 2 Berg/Hällmark 0,3

Läs mer

Skogsfastighet vid Inre Bjurtsträsk

Skogsfastighet vid Inre Bjurtsträsk Skogsfastighet vid Inre Bjurtsträsk Mindre skogsfastighet i ett skifte belägen vid Inre Bjursträsket. Skiftet ligger mycket lättåtkomligt och genomkorsas av flera skogsbilvägar. På skiftet finns en mycket

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Planens namn Dala 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018-7 Martin Timander Lat: 62 57' 1.45" N Long: 18 6' 29.59" E

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 60,1 91 Myr/kärr/mosse 0,6

Läs mer

S K O G S M A R K Mats Ande rsson, , , Örjan Carlsson, ,

S K O G S M A R K Mats Ande rsson, , , Örjan Carlsson, , G Å R D M E D B Y G G N A D E R F Ö R V E R K S A M H E T ALLMÄNT S ve n s h u l t 1 : 1 4 s a m t d e l a v Svenshul t 1 : 1 5 ( b e n ä m n t G å r d s s k i f t e t ) e n l i g t b i f o gad s k o gs

Läs mer

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign:

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign: Karta Ullak. Bilaga 1 736 738 731 7312 7314 7316 7318 732 7322 7324 7326 7328 733 7332 7334 7336 7338 734 7342 7344 7346 7348 735 7352 7354 7356 64666861612614616618626226246266286363263463663864642644646

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Naisjärv 1:2, sim 2019 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 2014-11-20 Foran Forest AB Lat: 66 30' 45.46" N Long:

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Jakt och skog i Forsa. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde.

Jakt och skog i Forsa. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Jakt och skog i Forsa Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Skogsmarken uppgår till 3 hektar med ett virkesförråd om 388 m3sk (129 m3sk/ha). bonitet 6,3. Utgångspris:

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Julåsen 3:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 - Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar.

Läs mer

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2018-5 2018-2027 Yngve Ivarsson Sammanställning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 59.1 9.8 0.0 3.9 72 12 0 5 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1.4 2 Övrig areal 7.4 9 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Hålt 2018-2027 Juni 2017 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 0 % Referenskoordinat (WGS84) Sveaskog at: 58

Läs mer

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING Skogsbruksplan Planens namn VALLERÅS 46:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 juli till augusti 2011 Per-Anders Gilius Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Junsele-Krånge 2:14 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 219-228 219-5 Thomas Sandin Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84) Dan Gustavsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årtakan 1:23 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 2012-06 Göran Klarström Framräknad med tillväxt 2016-02 Okuläruppskattning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Juni Ägarförhållanden

Juni Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Källbergsbo 5:9 mfl 2016-2025 Juni 2016 Love Persson AREAL Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Holm, Börje

Läs mer

Skogsfastighet i Hudiksvall

Skogsfastighet i Hudiksvall Skogsfastighet i Hudiksvall Talldominerad skogsfastighet om 24,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m3sk (183 m3sk/ha). Bonitet 4,7. Fastigheten består i huvudsak av två skogskiften.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

SKOGSGÅRD TRÄKNIV KALMAR TRÄKNIV 1:35

SKOGSGÅRD TRÄKNIV KALMAR TRÄKNIV 1:35 SKOGSGÅRD TRÄKNIV KALMAR TRÄKNIV 1:35 Allmänt Gården är belägen ca 4 mil väster Kalmar. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 93 ha. I norr finns gårdscentrum med mangårdsbyggnad och två ekonomibyggnader.

Läs mer

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign:

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign: 2505604 Fiskträsk Bilaga 1 648000 652000 656000 660000 664000 668000 672000 676000 680000 684000 688000 692000 7258000 7262000 7266000 7270000 7274000 7278000 7282000 7286000 7290000 7294000 7298000 7302000

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 6.5... 96 Väg och kraftledning (linjeavdrag). Övrig areal.3 4 Summa landareal 6.8 Summa vatten.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Skogsfastighet i Ängesträsk

Skogsfastighet i Ängesträsk Skogsfastighet i Ängesträsk ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱę ȱ Ȭȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ Ĵȱª ȱ ª ȱ ǯŗŗȱ ȱ ª ȱ ȱ ȱ Řřȱ ȱ ª ȱ ª ªǯȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ ã ǯȱ Areal och skogsuppgifter şřȱ ȱ ȱ ŚȱŘŖŖȱ ȱ ã ª ȱ ȱ ȱ Begärt pris şŗŗȱŗŗŗȱ ȱ ȱ ã ǯ Ĵȱ ȱşŗŗȱŗŗŗȱ

Läs mer

Skogsgårdar i Vimmerby kommun

Skogsgårdar i Vimmerby kommun Skogsgårdar i Vimmerby kommun Tuna-Flohult 1:2, 1:5, 1;6 På fastigheterna finns två enkla förrådsbyggnader varav en är samägd och en är på ofri grund, ingen ersättning utgår. På fastigheten Tuna-Flohult

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Tärtortsnära skog på Öster i Hudiksvall

Tärtortsnära skog på Öster i Hudiksvall Tärtortsnära skog på Öster i Hudiksvall Skogsfastighet Hudiksvall Östanbräck 4:2, 4:3. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 35 hektar med ett virkesförråd om 5 618 m3sk (161 m3sk/ha). Bonitet

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Högvalta 1:80:81:82 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016 05 02 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 59 42' 36.52"

Läs mer

54,3 hektar i Vattlång, Nordanstig.

54,3 hektar i Vattlång, Nordanstig. 54,3 hektar i Vattlång, Nordanstig. Skogsfastighet i Vattlång med årlig intäkt från mastarrende. Fyra stycken närliggande skogskiften med i huvudsak skog i gallringsåldern. Virkesförrådet uppgår till 7

Läs mer

KRISTVALLA NYBRO REPARETORP 1:6

KRISTVALLA NYBRO REPARETORP 1:6 KRISTVALLA NYBRO REPARETORP 1:6 Allmänt Mindre skogsgård belägen norr Kristvalla i byn Reparetorp. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 19,7 ha med ett trevligt gårdscentrum placerat vid fastighetens

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Planens namn Karby 1:1 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 170817 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 36,7 77 Myr/kärr/mosse 10,7 22 Berg/Hällmark

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

G Å R D Ö R S J Ö NYBRO ÖRSJÖ 2:11 & 2:12

G Å R D Ö R S J Ö NYBRO ÖRSJÖ 2:11 & 2:12 G Å R D Ö R S J Ö NYBRO ÖRSJÖ 2:11 & 2:12 Allmänt Välbeskogad gård sydväst om samhället Örsjö med hög bonitet. Fastigheten består av ett skifte om totalt 15,2 ha som domineras av skogsmark men även mindre

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 2523517 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 216-225 214-9 Risbergs Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, område av

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, område av Försäljningsobjekt 2517 MAJTUM 1:14, område av Teckenförklaring Försäljningsobjekt 1:1 SKOGSKARTA Fastighet: SVEASKOG M2517 Socken: Jokkmokk Kommun: Jokkmokk Län: Norrbottens län Upprättad år: 211 Planläggare:

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

7,9 hektar i Knoppe, Bergsjö i Nordanstig

7,9 hektar i Knoppe, Bergsjö i Nordanstig 7,9 hektar i Knoppe, Bergsjö i Nordanstig Mindre skogsfastighet i Knoppe, Bergsjö i Nordanstig om 7,9 hektar med bra arrondering och väg genom skiftet. Boniteten är hög och uppgår till 6,3. Virkesförrådet

Läs mer

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsinventering Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsinventering Planens namn Vannamyst 1:2, Erikstorp 4:17 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 september 2016 Olle Linder Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Skogsfastighet i Långby, Forsa i Hudiksvall

Skogsfastighet i Långby, Forsa i Hudiksvall Skogsfastighet i Långby, Forsa i Hudiksvall Obebyggd skogsfastighet Hudiksvall Långby 6:3. Skogsmarken uppgår till 49,8 hektar enligt skogsbruksplan med ett virkesförråd om 6 778 m3sk (136 m3sk/ha). Bonitet

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 17,4 56 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 47,8 81 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av

Försäljningsobjekt MAJTUM 1:14, del av Försäljningsobjekt 25111 MAJTUM 1:14, del av Teckenförklaring Försäljningsobjekt 1:2 S:1 4:4 Jokkmokk 2:1 Högträsk 25111 Del av Majtum 1:14 1:1 1:113 1:1 5:1 S:1 1:1 S:1 3:8 S:1 1:14 1:1 1:8 3:1 2:3 2:1

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

L A N T G Å R D T O R S Å S

L A N T G Å R D T O R S Å S L A N T G Å R D T O R S Å S TORSÅS TORSÅS 5:28 & SLOALYCKE 1:21 Allmänt Mindre gård närbelägen centrala Torsås. Gården uppgår till nästan 5 ha med åker, bete och skog. Tillhörande gårdscentrum består av

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Glippsta 7:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2017-10-08 Leif Gustavsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Helena

Läs mer

SKOGSGÅRD KOPPARTORP

SKOGSGÅRD KOPPARTORP SKOGSGÅRD KOPPARTORP KALMAR KOPPARTORP 1:5 Allmänt Gården är belägen nordväst Kalmar i byn Koppartorp. Fastigheten består av två skiften om totalt 59,6 ha med gårdscentrum placerat på det större skiftet.

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 166,3 91 Myr/kärr/mosse 7,4 4 Berg/Hällmark 2,0

Läs mer