BOKNINGSSYSTEM FÖR GOLFBANA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKNINGSSYSTEM FÖR GOLFBANA"

Transkript

1 Examensarbete 20 poäng D-nivå BOKNINGSSYSTEM FÖR GOLFBANA Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D110/04 Sebastian Niklasson Magisterprogrammet i datateknik 160 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Lars Karlsson BOOKING SYSTEM FOR A GOLF COURSE Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Denna rapport beskriver hur ett bokningssystem åt Örebro Golf & Country Club AB (Örebro GK) har utvecklats och är uppbyggt. Systemet ska hjälpa Örebro GK hantera inkommande bokningar på ett effektivt sätt genom att inmatning sker i ett formulär. Aktuell ledig/bokad kapacitet visas sedan i ett bokningsschema. Förutom hanteringen av bokningar innehåller systemet utskriftsfunktioner för offert, bekräftelse och faktura. Ifyllningen av bokningsuppgifter görs automatiskt med hjälp av tidigare inmatad data. För att få en överblick över bokade rum, beläggning och antal besökare kan statistik över detta visas i tabell- och diagramform. Abstract This report describes how a booking system for Örebro Golf & Country Club AB (Örebro GK) is developed and structured. The system should help Örebro GK to handle incoming reservations in an efficient way, using an input form. Current free/booked capacity is shown in a booking schedule. Except working with reservations the system contains printing functions for offer, confirmation and invoice. The printings are filled in automatically with data that has been entered earlier. To get an overview of booked rooms, capacity and number of visitors, statistics can be shown in the form of a table or a diagram

3 Förord Denna rapport avser ett 20 poängs examensarbete på D-nivå. Det utfördes under våren 2004 enligt de riktlinjer som ges vid Örebro universitet. Arbetet utfördes på uppdrag av Örebro Golf & Country Club AB (Örebro GK). Jag vill tacka: Örebro GK och dess klubbchef Peter Söder, som gjort mitt examensarbete möjligt. Erik Hermansson, för att han förmedlade kontakten. Handledaren Thomas Padron-McCarthy, som svarat på frågor. Examinator Lars Karlsson. Örebro den 11 juni 2004 Sebastian Niklasson - 3 -

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING ÖREBRO GK TIDIGARE BOKNINGSRUTINER SYFTE UTVECKLINGSVERKTYG BORLAND C++ BUILDER Allmänt Varför Borland C++ Builder 5.0? MYSQL Allmänt Varför MySQL? MySQL Control Center ÖVRIGA VERKTYG GENOMFÖRANDE WINDOWSAPPLIKATIONEN Design Subsystem Bokningsschema Hämtning av kund Handikapp, greenfees och starttider Utskrifter Statistik Sökning efter bokning DATABASEN Installation av programvara ODBC SQL Tabeller Transaktioner RESULTAT DISKUSSION GENERALITET TILLÄGG AV RUM BYTE AV DATABAS FRÅN ACCESS TILL MYSQL PRISER ARBETSSÄTT FRAMTIDSUTSIKTER

5 Figurförteckning Figur 1: Flöde för en enskild bokning... 6 Figur 2: Översikt över data i MySQL Control Center... 9 Figur 3: Egendesignat fönster Figur 4: Huvudfönstret med bokningsschema till höger om bokningsformuläret Figur 5: Hämtning av kund Figur 6: Inmatningsfönster för spelare, handikapp, greenfees och starttider...16 Figur 7: Förhandsgranskning av en utskrift Figur 8: Statistik som visas i tabellform Figur 9: Sökresultat har hittats Figur 10: Inställningsfönster för ODBC-kopplingen Figur 11: TQuery och TDatabase i Borland C++ Builder Figur 12: Tabeller i databasen Figur 13: 12 rum blev till 13 rum under utvecklingsarbetets gång

6 1. Inledning Detta avsnitt förväntas ge läsaren lite information om uppdragsgivaren och en inblick i hur deras arbete med dess hotellverksamhet sker i dagsläget. Även vad som är syftet med detta examensarbete och förväntade resultat ska framgå nedan. Denna rapport är skriven för dem som har en högskoleutbildning inom datateknik och därmed behärskar programmering och databaser. 1.1 Örebro GK Örebro Golf & Country Club AB, senare skrivet som Örebro GK, är Örebros största golfbana. Den har mästerskapskaraktär vilket betyder att svenska golfförbundet anser att större golftävlingar kan arrangeras av Örebro GK. Golfklubben har en hotellverksamhet för att erbjuda sina besökare övernattningsmöjligheter. Idag består denna verksamhet av 44 bäddar fördelat på 13 rum. 4 av rummen finns i en hotelldel och resterande 9 rum går under namnet vandrarhem. Hotellrummen är dubbelrum medan rummen i vandrarhemsdelen kan ta emot upp till sex besökare styck. Det som också skiljer de två olika typerna av rum är standarden och viss service. I och med att det skiljer en del mellan hotell- och vandrarhemsdelen så är också priset något högre för ett hotellrum. Förutom vilken standard på rum som väljs varierar priset för boendet på vilka dagar som bokas. Helgerna är attraktivare och därmed också dyrare än vanliga vardagar. Kunderna som besöker Örebro GK är där först och främst för att utöva sin fritidssysselsättning. Då de övernattar får de spela en runda golf per dag till ett förmånligare pris än om de bara skulle välja att spela utan övernattning. Priset för en golfrunda, även kallad greenfee, är uppdelat i flera olika prisklasser. Dels varierar priset för seniorer och juniorer. Priset skiljer också, så som boendet, beroende på om det är vardag eller helg. Förutom den golfrunda som besökaren får per dag till ett reducerat pris förekommer det att en del inbitna utövare vill spela mer än så. Detta sker dock till ordinarie pris. 1.2 Tidigare bokningsrutiner Örebro GK saknade tidigare datorstöd för bokningar. Bokningsflödet för en bokning visas i figur 1. Figur 1: Flöde för en enskild bokning - 6 -

7 Tidigare har ett annat bokningssystem funnits men det uppfattades av personalen som krångligt och för invecklat för att användas så i nuläget sker istället arbetet med bokningar helt manuellt. Bokningar skrivs in i en almanacka för hand. Utskrifter av offert, bekräftelse och faktura görs med färdigskrivna mallar i Microsoft Word som ändras och modifieras för varje specifik bokning. 1.3 Syfte Examensarbetets huvudsyfte är att skapa förutsättningar för en lättare hantering av inkommande bokningar. Detta ska ske genom att frångå den manuella hanteringen och istället datorisera och sköta så mycket som möjligt automatiskt. Uppdragsgivarens önskemål är att: skapa kopplingar mellan de olika momenten i boknings-, bekräftelse- och faktureringsförfarande ha kontroll över bokad/ledig kapacitet Bokningssystemet ska gå att köra på alla de datorer som finns i Örebro GK:s nätverk. I dagsläget är det tre datorer vilket gör att ett klient-/serversystem har skapats. Databasen återfinns på servern. Klientdatorerna, med windowsapplikationen installerad, kopplar sedan upp sig mot servern för att utbyta data

8 2. Utvecklingsverktyg Detta avsnitt avser att redogöra för vilka utvecklingsverktyg som använts och varför just dessa använts för utförandet av examensarbetet. 2.1 Borland C++ Builder Allmänt Borland [1] är ett amerikanskt företag som bildades Borland tillhandahåller bland annat utvecklingsverktyg för programmeringsspråken C, C++, C#, Java och Delphi. Borland C++ Builder 5.0 är ett utvecklingsverktyg för att konstruera C/C++-program. Det finns många inbyggda komponenter i programmet som förenklar, framför allt grafiskt, att bygga program Varför Borland C++ Builder 5.0? Borlands senaste C++-kompilator är Borland C++ Builder 6.0. Version 5.0 används i detta projekt eftersom Örebro Universitet jobbar med den programvaran vid utbildningar för sina C- och C++-programmeringskurser vid teknikinstitutionen. Flera andra programmeringsspråk skulle kunna användas för att utveckla detta bokningssystem. Då Örebro GK inte hade några invändningar eller förslag på programvara för utvecklingsarbetet valdes C++, helt enkelt eftersom magisterprogrammet i datateknik ger flest programmeringskurser i detta språk. Det ger förstås bäst förkunskaper som i sin tur hjälper till att utveckla en så bra lösning som möjligt. 2.2 MySQL Allmänt MySQL är världens populäraste databashanterare som har öppen källkod. Det betyder att vem som helst får fri tillgång till källkoden och kan ändra den efter eget behov. MySQL är gratis att ladda ner på Internet [2] och fri att använda. Många välkända företag använder MySQL i sin verksamhet, till exempel Ericsson, Siemens, NASA, Yahoo! och Google. Det bästa med MySQL är att den hanterar data på ett snabbt och effektivt sätt vilket gör att det i många fall inte är databashanterarens fel om ett system är segt. En annan fördel är att den är driftsäker, vilket gör att krascher och haverier är sällsynta. Nackdelen med databashanteraren är att den inte är lika omfattande och innehåller inte alla avancerade funktioner som många andra databashanterare har. Om man ska jämföra för- och nackdelar med MySQL så beror de mycket på varandra. Att databashanteraren är så pass snabb och driftsäker beror framför allt på att de avancerade funktionerna är utelämnade

9 2.2.2 Varför MySQL? MySQL är en välkänd och inarbetad databashanterare som används världen över. I och med att den är snabb och effektiv och inte innehåller så många avancerade funktioner passar den bra för detta ändamål då databasen inte kommer att vara särskilt komplicerad. Eftersom systemet omfattar flera klientdatorer som kopplar upp sig mot en server krävs en databashanterare som klarar av sån teknik. Tanken var först att använda Microsoft Access [3] som databas. Problemet med Access är att den programvaran inte har någon serverprocess igång som klienterna kan koppla upp sig mot. Istället jobbar ODBC-drivrutinerna direkt mot den lokala Access-databasfilen. För att användandet av Access skulle fungera behövdes därför en serverprocess skapas och en brygga mellan Access-databasen och serverprocessen som kan kommunicera med hjälp av tekniken ODBC. Det arbetet ansågs för tidskrävande och databasen byttes därför ut helt mot MySQL, som redan har en serverprocess i form av databashanteraren MySQL Control Center MySQL Control Center heter ett grafiskt verktyg som kan hjälpa till och ersätta alla kommandon som krävs i designarbetet med databashanteraren MySQL. Det är många kommandon som man behöver hålla reda på om man enbart ska jobba i kommandotolken med databasen. Som nybörjare på MySQL kändes MySQL Control Center som ett bra komplement och hjälpmedel för att jobba med databasen. MySQL Control Center är inget färdigtutvecklat verktyg och saknar därför fortfarande många funktioner. Verktyget är dock tillräckligt bra för att snabbt få en översikt över data som finns inlagt i databasen (se figur 2). Figur 2: Översikt över data i MySQL Control Center - 9 -

10 2.3 Övriga verktyg Borland C++ Builder 5.0 och MySQL är de programvaror som använts flitigast. Men tre andra program har även använts i utvecklingsarbetet. Dessa är Adobe Photoshop 6.0, Shalom Help Maker v0.5.2 och Microangelo 5.5. Adobe Photoshop 6.0 användes för att skapa och arbeta med bilder. En hjälpfil finns inlagt i bokningssystemet för att hjälpa personalen att lära sig använda programmet. För att skapa denna hjälpfil användes programmet Shalom Help Maker v Då en genväg till bokningssystemet skapas i Windows visas en ikon på skrivbordet samt programmets namn. För att skapa en egen ikon, istället för att låta Windows använda en standardikon, användes programmet Microangelo

11 3. Genomförande Detta avsnitt speglar vad som verkligen har skapats och designats. Det är indelat i två större delar, windowsapplikationen och databasen. Kapitlet är skrivet för programmerare som inte känner till systemet sen tidigare. Har läsaren inte de förkunskapskrav som krävs, kan de delar som man beskriver mer detaljerat hoppas över. Det går ändå att få en god översikt över systemet. 3.1 Windowsapplikationen Design Windowsapplikationen är den del som användaren ser och använder. Därför är det viktigt att göra denna del så lättförstålig och användarvänlig som möjligt. I designarbetet för applikationen har det som kommer användas flitigast i systemet prioriterats. Därför är momenten att lägga in nya bokningar och se aktuella bokningar de två mest framträdande delarna i programmet. För att komma bort från Windows tråkiga och stereotypa design har en del ändringar gjorts för att ändra utseendet på fönster och knappar. I varje fönster, förutom huvudfönstret, har den vanliga Windowsdesignen frångåtts och en egen ram runt om hela fönstret samt fönsterrubrik skapats (se figur 3). Vanliga knappar har placerats ut i fönstren och funktioner har skapats som bestämmer vad som händer om knappen trycks ner. Men för att ändra designen har en bild placerats över knappen och bildens klickfunktion är kopplad till den vanliga knappen. För att ge den nya designen mer liv, och ett beteende mer liknande en vanlig knapp, ändras muspekarens form då den förs över knappen samt att ramens färg runt knappen ändras vid musklick. Då musknappen slutar att vara nertryckt laddas den gamla bilden in igen. För att användaren ska kunna ångra sig, trots att musknappen har blivit nertryckt, är det inlagt att inget händer om knappen släpps då muspekaren är utanför knappen. Figur 3: Egendesignat fönster Subsystem Programmet uppdelades vid utvecklingsskedet i flera mindre delar för att underlätta skapandet. Då programmerare pratar om uppdelning i mindre delar använder de uttrycket subsystem. Att gå på en allt för stor del direkt är inte att rekommendera då

12 det är lätt att köra fast eller göra misstag som kan vara tidskrävande att rätta till senare. I detta projekt kan man byta ut namnet subsystem mot fönster istället eftersom varje liten del av programmet utgörs av ett fönster. Bokningssystemet består av följande delar som var och en har utvecklats separat innan det integrerats med övriga delar: about_frm visar allmän information om systemet, exempelvis namnet på utvecklaren och vilka utvecklingsverktyg som använts. Se figur 3. add_printing_frm gör det möjligt att lägga till information i alla utskriftsfönsters prislistor, t ex en grupprabatt. Se bill_printing_frm, confirm_printing_frm och offer_printing_frm för mer beskrivning av utskriftsfönstren. bill_printing_frm är en förhandsgranskning av fakturan där eventuella ändringar för utskriften kan göras. change_customer_frm möjliggör att kunduppgifter som finns lagrade i databasen kan ändras. change_printing_frm är som add_printing_frm enligt ovan med enda skillnaden att detta fönster ändrar redan befintlig data i utskrifterna. confirm_frontpage_printing_frm är en förhandsgranskning av informationsbladet som skickas tillsammans med bekräftelsen till kunden. confirm_printing_frm är en förhandsgranskning där eventuella ändringar av bekräftelseutskriften kan göras. error_messages_frm visar felmeddelande då något gått fel. OK-dialog. get_customer_frm gör att redan befintliga kunduppgifter kan sökas och hämtas från kundregistret. main_frm är huvudfönstret som innehåller bokningsschemat och inmatningsformuläret för bokningar. Härifrån kan alla andra fönster öppnas. more_information_frm innehåller inmatningsfält av namn, handikapp och greenfee för alla golfspelare som ska komma till anläggningen. Önskade starttider kan också fyllas i. Utskriftsfunktion av inmatad information finns också. offer_frontpage_printing_frm är en förhandsgranskning av informationsbladet som skickas tillsammans med offerten till kunden. offer_printing_frm är en förhandsgranskning där eventuella ändringar av offertutskriften kan göras. price_setting_frm är ett inställningsfönster för priser (boende och greenfee). printing_message_frm visas när en utskrift pågår. Talar om för användaren att den ska avvakta tills utskriften har slutförts. printing_stat_frm visar när och vad som har skrivits ut av offert, bekräftelse och faktura för den aktuella bokningen. search_frm är ett fönster där sökning efter bokningar kan ske med hjälp av bokningsnummer, kundnummer eller datum. splashscreen_frm är ett fönster som visas en kort stund då systemet startas

13 stat_frm är ett fönster där statistik över antalet bokningar, beläggning och antalet besökare kan visas i diagram- eller tabellform. yesno_messages_frm visar ett meddelande då användaren måste göra ett val. Dialogruta med alternativen Ja eller Nej Bokningsschema Nedan beskrivs bokningsschemat i två delar. I första delen, utseende och användning, beskrivs designen och hur olika moment kan genomföras. Den andra delen, uppbyggnad, innehåller en teknisk del där det viktigaste för bokningsschemats uppbyggnad beskrivs. Utseende och användning Bokningsschemat är navet i systemet. Det är här alla bokningar ses grafiskt genom att antingen vara färgade gröna (lediga) eller röda (bokade) vilket visas i figur 4. Figur 4: Huvudfönstret med bokningsschema till höger om bokningsformuläret Bokningsschemat finns i huvudfönstret och visar bokningar för fyra veckor i taget. Då programmet startas finns dagens datum i den första veckan, längst till vänster, i bokningsschemat. För att hjälpa användaren är dagens datum markerat som rött. För att flytta bakåt eller framåt tidsmässigt finns två knappar (Föregående vecka och Nästa vecka) längst upp i bokningsschemat

14 Markeras en röd bokning så fylls bokningsformuläret i med data från databasen till vänster i huvudfönstret. Lämplig ändring, borttagning eller utskrift kan sedan göras för bokningen. Markerad bokning i bokningsschemat har en gul ram runt sig. När en ny bokning ska matas in väljs valfritt datum och rum i bokningsschemat. I bokningsformuläret sätts då datum automatiskt och rätt rum markeras genom att få en gul ram runt sig. Övrig information som man behöver ange för att bokningen ska accepteras är kontaktperson, antal personer och betalsätt. Uppbyggnad Uppbyggnaden av den grafiska delen har gjorts med objekt av typen TShapes i Borland vilket är ett grafiskt objekt av valbar form (rektangel, cirkel m m). De ligger i en matris TShape *map[13][28] för att underlätta arbetet och möjliggöra att återkommande loopar kan genomföras. Problemet med en TShape är att den inte tillhör klassen TWinControl vilket gör att den inte kan hantera fokusering. Därför har även en bool focus_map[13][28] fått skapas som håller reda på vilken TShape som är vald. Vid ett musklick söker sedan en funktion rätt på vilken TShape som blir fokuserad med hjälp av musens X- och Y-position. Förutom den grafiska delen som är beskriven här ovan så är en av bokningssystemets viktigaste del de två variabler som håller reda på datum. Vid systemets start återfinns, som tidigare har beskrivits, alltid dagens datum i bokningsschemats första vecka. Därmed fås också schemats första datum längst till vänster med hjälp av Borlands inbyggda funktion DayOfWeek(). Första datumet och det datum som representeras av den TShape som är fokuserad, eller ska fokuseras, är det som håller ihop och uppdaterar schemat då veckor ändras eller en bokning finns utanför den aktuella tidsintervallet Hämtning av kund Om en kund redan har besökt Örebro GK tidigare så finns dennes kunduppgifter sparade i databasen. Då sparas tid när en ny bokning av kunden ska göras, eftersom det smidigt går att hämta dessa kunduppgifter genom att trycka på Hämta kund längst upp i bokningsformuläret. Sökning kan då ske med följande metoder, som också visas i figur 5: Bokningsnummer Kundnummer Namn Gata, postnummer eller stad Telefon Då rätt kund har hittats går det dels att ändra uppgifterna om de är gamla. När uppgifterna är korrekta är det bara att trycka på knappen Hämta så stängs fönstret och huvudfönstret ses åter med ifyllda uppgifter i bokningsformuläret

15 Figur 5: Hämtning av kund Handikapp, greenfees och starttider Då en ny bokning görs fylls bokningsformuläret, som finns i huvudfönstret (se figur 4). Där finns också en vidareanvisning till ett fönster där de uppgifter som rör själva golfandet ska fyllas i (se figur 6). Om kunden inte kan lämna några sådana detaljerade uppgifter eller om personalen väljer att hoppa över dessa uppgifter fylls standardvärden i automatiskt för bokningen. Standard är att det blir lika många ordinarie greenfees som antalet personer (seniorer och juniorer) som fylls i huvudfönstret. Enligt personalen på Örebro GK är ungefär 95 % av bokningarna som görs sådana att lika många som bor på anläggningen också spelar golf. Undantag finns dock och det är därför de två fälten för ordinarie greenfee existerar. Exempelvis kan en förälder följa med sina två döttrar och bara bo utan att spela. För ordinarie greenfees behöver man inte fylla i om spelandet sker på en vardag eller helg. Det räknas automatiskt ut av systemet. Däremot krävs den informationen för de extra greenfees som en del kunder önskar eftersom systemet inte vet om när kunderna tänker utnyttja dessa

16 Figur 6: Inmatningsfönster för spelare, handikapp, greenfees och starttider Utskrifter Ett av önskemålen från uppdragsgivaren Örebro GK var att hanteringen av pappersarken som skickas till kunden skulle ske automatiskt. Offert, bekräftelse och faktura skulle därför fyllas i med lämpliga uppgifter som redan är inlagt i databasen. Dessa skulle sedan bara kunna skrivas ut och skickas iväg per post. Utskriftsfunktionen är gjord så att en färdig mall är framtagen med grundinformation för varje typ av utskrift (offert, bekräftelse och faktura). Sedan hämtas data från databasen för den aktuella bokningen och systemet fyller automatiskt i de uppgifter som saknas. För de flesta bokningar fungerar detta utmärkt, men visa undantag finns dock. Är det en speciell bokning där t ex en grupprabatt har getts, blir prisuppgifterna fel. Prisändringar som har beslutats mellan personalen och kunden lagras inte i databasen. Därför har också funktioner för ändring och för att lägga till mer data i utskrifterna lagts till för att klara av dessa problem. Ändring sker enkelt genom att välja den rad i prislistan som ska ändras och sen trycka på knappen Ändra. Man ska komma ihåg att dessa ändringar eller tillägg inte sparas i databasen och ändringarna finns därmed bara på papper. När en utskrift av en offert eller bekräftelse görs skrivs också ett informationsblad ut med en prislista och allmän information om hotellverksamheten. Prislistan hämtas

17 automatiskt från databasen så de senaste inlagda priserna visas. Texterna i de två informationsbladen skiljer sig marginellt sinsemellan. Bokningssystemets utvecklare har inte själv valt informationsbladens texter utan de följer tidigare informationsblad som Örebro GK skickat till kunder. Utskrifterna blir precis så som de ser ut i förhandsgranskningsfönstret enligt figur 7. I en del program brukar proportionerna ställa till det och göra att det som ser så bra ut på skärmen inte alls ser lika bra ut när det kommer ut på papper. Detta är löst genom att då utskrift väljs kopieras förhandsgranskningsfönstret som en bild och skickas till skrivaren. Därmed kan inte några objekt flyttas eller hamna på fel ställe vilket gör att det du ser framför dig får du också ut på papper. Storleken på förhandsgranskningsfönstret och textens format har valts så att utskriften återges på ett korrekt sätt och ser snygg ut på papper. Utskrifter går också att få över statistik som tas fram i form av en tabell eller diagram. Papper går även att få ut över de spelare som är inmatade för varje bokning. Där visas även spelarnas handikapp, valda greenfees och önskade starttider. Denna utskrift är till för att underlätta för personalen eftersom en golfstarttid bokas i ett helt annat datasystem

18 Figur 7: Förhandsgranskning av en utskrift Statistik För att kunna se historik och få en överblick över bokningar finns ett statistikfönster tillgängligt (se figur 8). Här sker en sökning mellan två datum och sen väljer man om statistiken ska ses månads- eller årsvis. Resultatet går att få ut både i tabelloch diagramform beroende på vad det ska användas till. Väljs tabellform visas alla tre typer av statistik (antal bokningar, beläggning och antal besökare) samtidigt

19 vilket kan vara bra för den interna redovisningen. Ska istället en redovisning för en grupp göras kanske digramformen är att föredra. Där visas varje typ av statistik i ett diagram för sig. Designen av diagrammen kan utformas efter eget tycke då bland annat 2-dimensionella eller 3-dimensionella diagram kan väljas. Figur 8: Statistik som visas i tabellform Sökning efter bokning Då en speciell bokning behöver tas fram är bokningssystemets sökningsfunktion lämplig att använda. Det går naturligtvis att få fram bokningen manuellt i bokningsschemat men då varken boknings- eller kundnummer visas i huvudfönstret så är detta sätt mycket mer tidskrävande. Boknings- och kundnumret visas på alla de pappersark (offert, bekräftelse och faktura) som kunden får vilket också medför att dessa nummer är det bästa sättet för att få fram en speciell bokning. Sökning går dock även att göra för ett specifikt datum. När en sökning har gett resultat (enligt figur 9) är knappen Mer info till för att stänga sökfönstret och gå tillbaka till huvudfönstret. Bokningen hittas sedan automatiskt i bokningsschemat där sedan lämplig ändring eller utskrift kan göras

20 Figur 9: Sökresultat har hittats 3.2 Databasen Att designa och skapa en databas är inte bara att bestämma vilka tabeller som ska skapas och vilken information som ska finnas där. Det ska också bland annat bestämmas kopplingar mellan olika tabellers kolumner och vilket upplägg som ger effektivast datalagring, exempelvis så att dubbellagring undviks. När själva strukturen av databasen är klar krävs arbete för att koppla ihop databasen med windowsapplikationen så att dessa kan kommunicera med varandra. Till slut ska frågor ställas från applikationen till databasen som i sin tur utför det som önskades i frågan. Nedan beskrivs detta arbete mer ingående Installation av programvara För att bokningssystemet ska fungera krävs att databashanteraren MySQL installeras på serverdatorn. Efter installationen krävs en del inställningar. Att göra inställningar kan av många uppfattas som krångligt och invecklat. Jag tog hjälp av en bra guide på Internet [4] som gick igenom detta steg för steg vilket underlättade arbetet avsevärt. Inställningarna måste göras dels om man väljer att inte installera MySQL i katalogen C: \MySQL\. För att också databasen ska startas varje gång servern startas krävs att en NT-tjänst skapas vilket även det beskrivs mer i steg för steg-guiden

21 Förutom installationen på serverdatorn krävs lite arbete vid klientdatorerna för att dessa ska klara av att koppla upp sig mot servern. En ODBC-drivrutin för MySQL installeras och sedan görs inställningarna som beskrivs i punkt ODBC ODBC (Open Database Connectivity) är en öppen standard som gör det möjligt för program att kommunicera med varandra med hjälp av SQL-frågor. Främst används det när data ska skickas mellan en databashanterare och ett applikationsprogram. ODBC är utvecklat av Microsoft men nästan alla databashanterare klarar idag av tekniken. Bokningssystemet utnyttjar just ODBC för att koppla ihop Windowsapplikationen med MySQL-databasen. Nedan visas en beskrivning hur ODBC-kopplingen gjordes. Efter att ha installerat ODBC-drivrutinen skapas en datakälla på varje klientdator. Det görs i Windows 2000 genom att trycka på startknappen och sen välja Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Datakällor (ODBC). Där väljs System- DSN och Lägg till. Eftersom det är en MySQL-databas som finns i bokningssystemet väljs MySQL-ODBC-drivrutinen. Sedan är det bara de inställningar som visas i figur 10 som saknas för att ODBC-kopplingen ska fungera. Figur 10: Inställningsfönster för ODBC-kopplingen SQL För att ställa frågor till databasen används Borlands inbyggda komponent TQuery. Den är i sin tur kopplad till komponenten TDatabase (se figur 11) som sköter uppkopplingen mot databasen, vilket är beskrivet mer under punkt 3.2.2, ODBC

22 Figur 11: TQuery och TDatabase i Borland C++ Builder 5.0 Frågor ställs både om data ska hämtas från databasen eller om data ska skrivas till eller tas bort från databasen. Följande exempel visar koden för att hämta ett kundnummer till heltalsvariabeln customer_number från databasen med hjälp av objektet TQuery *db_query: AnsiString question = "SELECT kundnr FROM kunder WHERE namn = " + contact_person_edt->text + " "; db_query->close(); db_query->sql->clear(); db_query->sql->add(question); db_query->open(); customer_number = db_query->fieldbyname("kundnr")->asinteger; I ovanstående exempel hämtas data från databasen genom att börja SQL-frågan med SELECT. När hämtning av data sker används funktionen db_query->open() för att skicka och låta databasen köra frågan. Om istället data i databasen ska läggas till, ändras eller tas bort helt börjas frågan med INSERT, UPDATE eller DELETE. För att skicka och låta databasen köra en sån fråga används funktionen db_query->execsql() Tabeller Bokningssystemets databas innehåller sammanlagt åtta tabeller. De är skapade på ett sånt sätt så att ingen information dubbellagras, d v s den förekommer inte på fler ställen än ett i databasen

23 Figur 12: Tabeller i databasen I figur 12 visas databasens alla tabeller. De gula nycklarna representerar en primärnyckel, d v s den kolumnen (attributet) i tabellen är unik och det förekommer därför inga dubbletter. Primärnyckeln i tabellerna rum och extra_greenfee är sammansatt. Det är för att enbart ett av attributen inte är unikt. I tabellen rum så är bokning inte unikt eftersom en bokning kan innehålla flera bokade rum. Namn är inte heller unikt eftersom rummen kan bokas om och om igen vid flera olika tillfällen. I tabellen extra_greenfee är bokning inte unik eftersom en bokning både kan innehålla extra greenfee av typen vardag och helg. Typ är naturligtvis inte heller unikt då extra greenfee av typen vardag och helg kan bokas av flera bokningar. De attribut som är inringade är referensattribut till den primärnyckel som de pekar ut i en annan tabell. Det betyder att det värde som står i referensen också finns i den refererande tabellen

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Vidareutveckling av lokalbokningssystem

Vidareutveckling av lokalbokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Vidareutveckling av lokalbokningssystem Mikael Eriksson juni 2007 Examensarbetete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

GitHub for Windows och GitShell

GitHub for Windows och GitShell GitHub for Windows och GitShell En introduktion till programmen och de första grunderna i git. Det finns en tidigare introduktion. Den visar hur man skapar konto på git och använder GitHub for Windows

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Föreläsning 6 Databaser och säkerhet

Föreläsning 6 Databaser och säkerhet Databasbaserad publicering Föreläsning 6 1 Föreläsning 6 Databaser och säkerhet & Läs kapitel 13 i Databasteknik och kapitel 9 i boken PHP & MySQL: Novice to Ninja Databasbaserad publicering Föreläsning

Läs mer

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav.

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav. Funktionsbeskrivning Kraven är att man med Easy Planning ska kan hålla reda på flera mindre projekt, undvika att resurser blir dubbelbokade samt få en överblick över pågående projekt samt beläggning. Här

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

SKAPA EN WWW-LÄNK I EN ARTIKELTEXT

SKAPA EN WWW-LÄNK I EN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR SKAPA EN WWWLÄNK I EN ARTIKEL Sida 1 av 7 SKAPA EN WWW-LÄNK I EN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Skapa en www-länk till en extern hemsida i din artikeltext Guiden

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Användarhandledning Total Office Fakturasystem

Användarhandledning Total Office Fakturasystem Användarhandledning Total Office Fakturasystem Systemadministratör Version 1.0 2004-05-10 http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Alla rättigheter reserverade. Översättning till svenska 2002 Intermec Printer AB.

Alla rättigheter reserverade. Översättning till svenska 2002 Intermec Printer AB. nabbstart Guide Informationen i detta dokument är inte av bindande karaktär. Den kan komma att ändras utan att meddelande därom skickas ut. Programvaran som beskrivs i denna manual regleras av en användarlicens.

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Introduktionsguide för

Introduktionsguide för Introduktionsguide för Installation Installera programmet genom att öppna installationsfilen Setup.exe. Beroende på hur snabb din dator är så tar uppstarten lite olika lång tid. Följ de enkla instruktionerna

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Bruksanvisning Anmälningsblankett.

Bruksanvisning Anmälningsblankett. Bruksanvisning Anmälningsblankett. Allmänt. Anmälningsblanketter till tävlingar är väldigt olika och ställer ofta speciella krav på användaren som ska ha tillgång till en viss ordbehandlare (Word eller

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Företagstidbokningen

Företagstidbokningen Företagstidbokningen en tilläggstjänst till GK96 som underlättar arbetet med ett Företags avtalade spelrätter Tilläggstjänsten använder modulerna Företag Tidbokning Utskrifter Företagstidbokningen har

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Till menyn. Meny. Nästa sida

Till menyn. Meny. Nästa sida Meny Logga in i Schenker Web-TA Sida 2 Schenker Web-TA Startsidan Sida 3 Viktigt innan start Sida 4 Registrera sändningar Sida 6 Beställ transport Sida 13 Uppföljning Sida 14 Sändningsmallar Sida 15 Skapa

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 1 Nya Funktioner Kortkommando i astra WEB Nu finns det kortkommandon i astra WEB. Genom att trycka på tangenten Ctrl så får man fram alla kortkommandon som finns

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-08-20 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera

Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera Programmeringsmjukvara TwidoSuite Ett enklare sätt att programmera P94543 P94541 Följ guiden Projekt Beskrivning Testa skillnaden! Här hittar du en kort sammanfattning av de olika utvecklingsfaserna i

Läs mer