Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015"

Transkript

1 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt en uppgraderingsanläggning som förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Trafiken tätnar kring regionens enda biogasmack!

2 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektnamn BiogasMitt Framåt! Projekttid 1 april april 2015 Sammanfattning Projektet BiogasMitt Framåt har pågått i tre år och det är dags att sätta punkt. Kreativiteten har flödat och många har varit engagerade! Projektets styrgrupp och referensgrupp har representerat offentlig sektor, privata företag, Högskolan i Gävle och föreningar/ organisationer i Gävleborg och Dalarna. Aktiviteter En hel del aktiviteter har det blivit under projekttiden; - Roadshow för klimatet, med meteorologen Pär Holmgren. Informationsmöten med politiker tjänstemän samt biogasaktörer i 24 av regionens 25 kommuner - Gävle-Dala Drivmedelskonvent 2014 i Borlänge. Tvådagars konferens och utställning med temat Fossiloberoende fordonsflotta Studiebesök bl a till Biogas Linköping, GoBiGas i Göteborg och Brålanda Biogas - Utredningar - Nätverksträffar/Referensgruppsträffar /Styrgruppsträffar - Temakonferenser - Riktade informationsinsatser/kampanjer/utställningar/mässor/utredningar Nyskapande och innovativt Projektet har sökt nya vägar att nå ut med information - mycket fokus har lagts på att nå regionens politiker eftersom det visat sig vara svårt att nå dessa via vanliga konferenser. Ett annat fokus har varit att samla biogasaktörer från olika samhällskategorier kring samma bord, för att på så vis få ett bredare synsätt och en större samverkan kring transportfrågorna. I projektet har vi även försökt tänka långsiktigt, vad händer efter projektets slut. Därför bildades 2009 en förening, som verkat parallellt med projektet och nu tar över när projektet är slut, BiodrivMitt. Biogasläget just nu i regionen: Regionen har fortfarande endast en gasmack (Gävle). Där erbjuder Gästrike Ekogas AB lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Uppgraderingsanläggningen förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Men det är mer på gång. eftersom processerna är långa och kostsamma, får vi vänta ytterligare en tid innan vi kan tanka våra gasfordon på mer än ett tankställe i Gävleborg och Dalarna.

3 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Gästrike Ekogas AB i Gävle I dag rullar 15 bussar på fordonsgas i Gävle. Gävle Taxi har också några biogasbilar liksom företag och privatpersoner i Gävle. Det börjar bli trångt vid Gävles enda tankställe, som ligger på Utmarksvägen, långt gående planer finns därför på att bygga ytterligare ett publikt tankställe i Gävle. Det produceras biogas vid Duvbackens reningsverk idag, men om allt går enligt planerna, kommer det även att produceras biogas vid Mullbacka kompostanläggning i Forsbacka om ett par år. Biogas i Söderhamn Söderhamns kommun har fastställt mål om miljöriktig och effektiv avfallshantering där avfall omvandlas till resurser. I den nya biogasanläggningen på Långtå kommer man att göra det möjligt att ersätta en del av bensin- och dieselförbrukningen i kommunen med biogas. Allt det matavfall som sorteras ut i Söderhamn, ca årston, hamnar i anläggningen. Dala Biogas AB i Säter Dala Biogas har nu tagit ytterligare ett steg mot produktion av biogas. Länsstyrelsen har tidigare beviljat stöd för att bygga en gemensamhetsanläggning för att ta fram biogas av stallgödsel, matavfall och slaktrester. Hela processen är lång och beräknas i det här fallet att ta ca 3 år, från tillstånd till lokal gas i pumparna i Dalarna. Borlänge Energi Beslut har tagits om att bygga en mack för fordonsgas i Borlänge. Planen är att i framtiden få försörjning av biogas via Dala Biogas AB som har bra möjligheter att röta regionens matavfall och återföra näringsinnehållet till åkermarken. Hälsinge Biogas AB i Järvsö En enskild entreprenör bygger en rötningsanläggning (gödsel och vall) med målet att uppgradera gasen till biogas för fordon. SITE projektet Projekt som syftar till att ta till vara slam och matavfall från Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för biogasproduktion. Fler förstudier och projekt pågår i de båda länen! Nyskapande och innovativt Ett bra sätt att nå ut till politiker Vi ville i projektet ge regionens politiker och tjänstemän (beslutsfattare) en möjlighet att uppdatera sina kunskaper samt diskutera möjligheter avseende biogasutveckling i den egna kommunen och i regionen Gävleborg och Dalarna. Därför genomfördes en Road Show för Klimatet (serie kunskapsseminarier). 24 av regionens 25 kommuner öppnade dörren för ett besök. 675 tjänstmän och politiker runt om i regionen deltog på dessa kunskapsseminarier. Bakgrunden till denna Road Show uppkom därför att det tidigare visat sig vara väldigt svårt att få kommunpolitiker och andra beslutsfattare att delta på konferenser och studiebesök som

4 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! arrangerats i regionen av BiogasMitt. Det har alltså varit svårt att nå fram till denna målgrupp, som är så viktig för att vi ska ställa om till hållbara resor. I projektet resonerades som så, att kommer inte beslutsfattaren till oss, kommer vi till beslutsfattaren. Noteras bör att BiogasMitt vid ett flertal tillfällen tidigare hade ställt frågor till politiker om varför det är så lågt deltagande på konferenser som ändå sker i den egna hemmaregionen alltså inga långa resor och inga hotellnätter. De svar vi fått har varit att det inte finns medel för politiker att betala konferensavgifter eller arvoden för förlorad arbetsförtjänst. Aktörer från olika samhällskategorier kring samma bord BiogasMitt har i första hand inriktat projektarbetet på kunskaps- och informationsinsatser. Planeringen har skett i samverkan mellan olika aktörer som i vanliga fall ej haft detta forum som en naturlig träffpunkt. Samverkan har skett över gränserna vilket ofta lett fram till en bra kommunikation och ett kontaktskapande som är stärkande för många lokala aktörer. Problem kan diskuteras och lösas i samverkan, erfarenheter från redan befintliga projekt och verksamheter i andra delar av regionen kan tas till vara. Långsiktigt tänk Parallellt med projektet BiogasMitt har en förening med samma namn verkat denna förening bildades när första BiogasMitt projektet startade Orsaken var att Tillväxtverket vid ansökningstillfället krävde en plan för hur projektet skulle kunna leva vidare efter projektet slut. BiogasMitt-projektet fick 2012 även en fortsättning i projektet BiogasMitt Framåt (detta projekt) som på samma sätt verkat parallellt med föreningen BiogasMitt. Idag har Föreningen BiogasMitt ett stort antal medlemmar med intresse för hållbara drivmedel och förhoppningen är att den till viss mån kommer att kunna ta vid där projektet BiogasMitt slutar. Verksamheten bygger på medlemsavgifter vilket påverkar möjligheterna till aktiviteter och engagemang. Vis av erfarenhet från biogasprojekten kommer nu föreningen BiogasMitt att omvandlas till BiodrivMitt och bredda sin verksamhet till att omfatta hela paletten av hållbara drivmedel. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014, som arrangeras av BiogasMitt samt Electric Car Region, har haft ett unikt upplägg. Förmodligen en av få konferenser i Sverige som inriktat sig på olika alternativa biodrivmedel och elektrifiering av bilar på samma konferens. Anledningen till detta koncept är att inget enskilt alternativt drivmedel anses kunna klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030, alla alternativ måste samspela. Projektbeskrivning Projektloggbok Projektets verksamhet har dokumenterats via en projektloggbok där alla händelser i form av möten, konferenser, seminarier, studiebesök och andra aktiviteter i projektet har noterats och daterats. (Bilaga 1.)

5 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Några specifika händelser i projektet presenteras nedan: Roadshow för Klimatet med temat Fossiloberoende fordonsflotta av regionens 25 kommuner har fått ett besök av Pär Holmgren, meteorologen och Ulla- Karin Enbom, projektledare för BiogasMitt. Förutom dessa besök har det även gjorts nedslag med Roadshow hos Bilmetro i Gävle samt Länsstyrelsen i Dalarna. Ca 675 tjänstmän och politiker runt om i regionen har deltagit på dessa kunskapsseminarier liksom ca 35 företag som alla haft koppling till biogas. 12 artiklar har producerats liksom 2 radiointervjuer (SR) utifrån de presskonferenser som anordnats i samband med Road Show runt om i regionen. Hemsidan har nyttjats flitigt för att sprida information om ovanstående kunskaps seminarier. BiogasMitt har genom denna Road Show på olika sätt påverkat och initierat intresset för biogasutvecklingen i regionen, exempelvis i upphandlingsfrågor samt stöttning i samband med bildandet av olika biogasbolag i Gävleborg och Dalarna. Vid dessa möten har diskussionerna även handlat om naturgasens för- och nackdelar i vår industriintensiva region. En annan viktig del som förts fram på alla kunskapsseminarier är att vi behöver en palett av olika drivmedel samt elbilar om vi ska klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 ägde rum under två dagar den mars 2014 i Galaxens lokaler i Borlänge. Utanför Galaxen fanns även ett utställningstält med 18 miljöfordon. Huvudarrangör för konventet var BiogasMitt med projektet Electric Car Region och Gävle Dala Energikontor som medarrangörer. Eftersom det vid tidigare Drivmedelskonvent, som BiogasMitt arrangerat, visat sig vara svårt att få med det innehåll som efterfrågats på en dag, blev årets konferens ett tvådagarsevenemang. Det var 137 deltagare som anmälde sig till årets konvent, ganska precis hälften av deltagarna var företagare och andra hälften kom från offentlig sektor. Trots att vi erbjöd högskolorna i regionen att delta utan kostnad, var det tyvärr endast ett fåtal studenter som deltog. Utvärderingen från konventet visar att det var ett uppskattat arrangemang. Av de 79 utvärderingssvar vi fick in, ser några av svaren på utvalda frågor ut så här (Betyg 1-5 där 5 är bäst): Betyg Vad tyckte du om konferensinnehållet? Konferensen gav kunskap? Relevant för min dagliga verksamhet?

6 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Huvudtalare på konventet var Thomas B Johansson, doktor i kärnfysik och särskild utredare för utredningen Fossiloberoende fordonsflotta Paneldebatt under Gävle Dala drivmedelskonvent I panelen Anders Mathiasson, Energigas Sverige, Björn Aronsson, Vätgas Sverige och Mazdak Haghanipour, Power Circle. I paneldebatten, som bestod av företrädare för olika branscher, framgick tydligt vikten av samverkan branscherna emellan för att nå målet om en Fossiloberoende fordonsflotta Vi kommer att behöva hela paletten av förnybara drivmedel om vi ska klara omställningen. Konventet har bidragit till detta och biogasens utveckling i vår region har mycket att vinna på samverkan med andra branscher. Studieresor Bussresa under tre dagar. Det var ett 20 tal biogasaktörer från Gävleborg och Dalarna som deltog på denna studieresa. Mycket givande dagar med ett antal studiebesök på olika biogasanläggningar. Svensk Biogas i Linköping - rötning från hushållsavfall och slam. GoBiGas i Göteborg, termisk förgasning av cellulosa. Biogas Väst, organisation som verkar för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Brålanda, rötning av gödsel pipelines mellan gårdarna

7 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Omvärldsbevakning Många konferenser och event har arrangerats under projekttiden och många talare har besökt oss i regionen för att delge oss kunskaper om vad som pågår på biogasfronten i världen, Europa, Sverige. Några av dessa presenteras här nedan: Övre raden fr v: Anders Åkesson, regeringens trafikutskott, Swedegas Michelle Ekman, Energigas Sverige, Lena Bruce, Svebio biodriv, Thomas B Johansson, särskild utredare fossiloberoende fordonsflotta. Pär Holmgren, meteorolog, (till vänster) har stöttat projektet under resans gång, föreläst, skrivit artiklar m m. Pär avslutade också projektet som moderator och föreläsare i Borlänge den 27 april BiogasMitt har också varit en del av organisationen Biogas i alla Väderstreck, ett nationellt nätverk för biogasutveckling i Sverige bestående av Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas Öst, Biogas Sydost, Biogas Norr, Biodriv Värmland och Biogasnätverk för Jönköpings län. Energigas Sverige är sammankallande. Nätverket har webmöten ca 6 ggr/år och träffas en gång om året oftast i samband med Gasdagarna som arrangeras av Energigas Sverige. Den 7-8 april 2014 arrangerades ett tvådagarsmöte i Gävle. Referensgruppsträffar/konferenser Det har arrangerats 7 referensgruppsträffar i regionen under projekttiden. Vid samtliga träffar har erfarenhetsutbyte varit den stora delen. Aktuella regionala biogasprojekt har presentrats. I samband med dessa träffar har det alltid varit någon extern föreläsare som uppdaterat oss på vad som händer på global och nationell nivå. Vi har även haft några besök från andra biogasanläggningar i landet som berättat om sina erfarenheter. Kampanjer mässor - utställningar

8 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Under projektets gång har det genomförts olika informationsinsatser, exempelvis ; bussreklam, blänkare, vimplar, foldrar, artiklar. Här ovan några exempel på frontfigurer och utställning. Rapport/Utredning I projektet har rapporten FORDON, DRIVMEDEL OCH TRAFIK tagits fram i syftet att ge en samlad och aktuell bild av hela fordonsparken i Dalarnas och Gävleborgs län och dess 25 kommuner och hur utvecklingen varit de senaste åren fram till Särskilt kan nämnas den kraftiga minskningen av antalet bensinbilar och motsvarande ökning av dieselbilar. Likaså att el-, hybrid och gasfordon ännu bara utgör 0,5% av alla personbilar men att utvecklingen har accelererat de senaste åren. Kommunerna är bättre än samhället i övrigt på att använda miljöfordon och fossilfria drivmedel. Rapporten har tagits fram i samverkan med projektet Electric Car region. Uppfyllelse av syfte 1.Upprätthålla den regionala plattform för biogasfrågor som idag byggts upp i G/D som erbjuder support och tillgång till ett brett nätverk av kunskap och erfarenhet inom biodrivmedelsområdet. Resultat: Projektet BiogasMitt Framåt har under projekttiden förstärkt rollen som regional biogasaktör, och en regional plattform för biogasfrågor i Gävleborg/Dalarna. Projektet har haft "paraply-perspektivet" vad gäller biogasfrågor i regionen. BiogasMitt Framåt har varit navet mellan myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag och privatpersoner.

9 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Referensgruppen har inbjudits till 7 träffar. Referensgruppen har fungerat som ett gemensamt nätverk för biogasaktörer i regionen som träffats för att byta erfarenheter och för att planera gemensamma aktiviteter. 2. Bidra till att fler produktionsbolag bildas, att fler fordon får biodrivmedel upphandlas och att biodrivmedel produceras, distribueras och konsumeras i regionen. Resultat: BiodrivMitt Framåt har bidragit till att fler produktionsbolag nu bildas i regionen och att mer biodrivmedel produceras, distribueras och konsumeras. Biogasläget just nu i regionen: Regionen har fortfarande endast en mack (Gävle). Där Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Uppgraderingsanläggningen förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Men det är mer på gång. eftersom processerna är långa och kostsamma så får vi vänta ytterligare en tid innan vi kan tanka våra gasfordon på mer än ett tankställe i Gävleborg och Dalarna. Gästrike Ekogas AB i Gävle I dag rullar 15 bussar på fordonsgas i Gävle. Gävle Taxi har också några biogasbilar liksom företag och privatpersoner i Gävle. Det börjar bli trångt vid Gävles enda tankställe, som ligger på Utmarksvägen, långt gående planer finns därför på att bygga ytterligare ett publikt tankställe i Gävle. Det produceras biogas vid Duvbackens reningsverk idag, men om allt går enligt planerna, kommer det även att produceras biogas vid Mullbacka kompostanläggning i Forsbacka om ett par år. Biogas i Söderhamn Söderhamns kommun har fastställt mål om miljöriktig och effektiv avfallshantering där avfall omvandlas till resurser. I den nya biogasanläggningen på Långtå kommer man att göra det möjligt att ersätta en del av bensin- och dieselförbrukningen i kommunen med biogas. Allt det matavfall som sorteras ut i Söderhamn, ca ton, hamnar i anläggningen på Långtå. Dala Biogas AB i Säter. Dala Biogas har nu tagit ytterligare ett steg mot produktion av biogas. Länsstyrelsen har tidigare beviljat stöd för att bygga en gemensamhetsanläggning för att ta fram biogas av stallgödsel, matavfall och slaktrester. Hela processen är lång och beräknas i det här fallet att ta ca 3 år, från tillstånd till lokal gas i pumparna i Dalarna. Borlänge Energi Beslut har tagits om att bygga en mack för fordonsgas i Borlänge. Planen är att i framtiden få försörjning av biogas via Dala Biogas AB som har bra möjligheter att röta regionens matavfall och återföra näringsinnehållet till åkermarken. Hälsinge Biogas AB i Järvsö Enskild entreprenör bygger en rötningsanläggning (gödsel och vall) med målet att uppgradera gasen till biogas för fordon.

10 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! SITE projektet Projekt som syftar till att ta till vara slam och matavfall från Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för biogasproduktion Fler förstudier och projekt pågår i de båda länen Dalarna och Hedmark! Framtida målsättningar: Projektet har hela tiden haft nedanstående mål: -att minst 20% av fordonsbränslet i regionen ska vara biodrivmedel år att minst 1000 nya jobb har skapats till år en reduktion av CO 2 i regionen med minst 1,5 miljoner ton till 2020 Genom föreningen BiodrivMitt kommer nu arbetet att fortgå för att nå dessa mål! 3. Bredda engagemanget ytterligare genom samverkan med myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag/entreprenörer och privatpersoner i regionen. Resultat: Allt som företagits i projektet; nätverksmöten, studieresor, konferenser, utställningar m m har syftat till att bredda engagemanget för hållbara transporter. Stor vikt har lagts vid att det varit en blandning av aktörer från olika samhällskategorier kring samma bord. Måluppfyllelse Arrangera minst 4 studiebesök Resultat: Svensk Biogas i Linköping - rötning från hushållsavfall och slam. GoBiGas i Göteborg, termisk förgasning cellulosa. Biogas Väst, organisation som verkar för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Brålanda, rötning av gödsel pipelines mellan gårdarna Söderhamn Nära rötningsanläggning på Långtå avfallsanläggning i Söderhman Arrangera minst 3 seminarier ögonblicksbild över vad som är på gång i regionen Resultat: Referensgruppsträff/konferens 11 / Referensgruppsträff/konferens 13/ Referensgruppsträff/konferens 23/ Referensgruppsträff/konferens 16/ Biogasseminarium i Borlänge 30/ Arr. LRF och BGMF Gävle Dala Drivmedelskonvent mars 2014 Arr. BGMF, ECR och GDE Referensgruppsträff/konferens 25/ Biogödselkonferens 20/ Arr. LRF och BGMF Referensgruppsträff i samband med studieresa 27-29/ Referensgruppsträff/konferens Borlänge 27 april 2014

11 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Arrangera minst 15 utbildningar/kurser riktade till olika målgrupper om teknik, ekonomi, miljö m m. Resultat: Road Show för klimatet - utbildningsseminarier i 24 kommuner för målgruppen politiker och tjänstemän samt lokala biogasaktörer. Samverka med Högskolan i Gävles utbildningsprogram som är relevanta för biogas. Samverkan innebär bl a att studenter inbjuds till de arrangemang som projektet initierar, studenterna kommer att erbjudas arbetsuppgifter inom biogasområdet som utförs inom utbildningen som i förekommande fall redovissas för intresserade vid seminarier och konferenser samt att lärare/forskare vid HiG inbjuds att medverka i projektets olika delar. Resultat: Nära samarbete med Högskolan i Gävle via Ola Norrman Eriksson samt Kalle Hillman. Studenter har inbjudits att delta på utbildningsseminarier och konferenser som arrangerats av BiogasMitt. Delta vid mässor och konferenser etc som anordnas av andra aktörer med bäring på energi, miljö och transport. Resultat: Representanter för projektet har deltagit på Energiintelligent Dalarnas Energikonferens varje år som utställare likaså vid mässor/utställningar som arrangerats i regionen tillsammans med regionens Energi- och klimatrådgivare. Gasdagarna, som varje år arrangeras av Energigas Sverige, har vi deltagit i m m. Ta fram och sprida informationsmaterial. Resultat: Samtliga evenemang som arrangerats av projektet har marknadsförts via mailkorrespondens till ca 1500 kontaktpersoner via Gävle Dala Energikontors kontaktregister. Projektet har tagit fram en rapport Fordon, Drivmedel och Trafik i Dalarna och Gävleborg. Rapporten har tryckts upp i en upplaga av 3000 exemplar som fördelats via Energi- och klimatrådgivarna i respektive kommun samt på aktuella mässor och konferenser. Uppfyllelse av målgrupp När projektet startade, diskuterades projektets målgrupp enligt nedan. När vi nu summerar projektet kan vi konstatera att det blivit exakt som planerat. En avgörande framgångsfaktor för projektet har varit ett starkt och brett engagemang och samspel mellan många olika aktörer. Biogas är något som berör alla i vårt samhälle, eftersom gasen produceras på det avfall och de restprodukter som vi alla är med och skapar. Direkt målgrupp: Aktörer som idag ingår i olika biogasprocesser i regionen; myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag, föreningar och privatpersoner. Nya aktörer på marknaden - processer som är i vardande. Konsumenter av drivmedel och miljöfordon - inte bara våra regioninnevånare utan även turister och genomresande.

12 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Indirekt målgrupp: Konferensdeltagare, kurs- och utbildningsdeltagare. Stödmedlemmar i föreningen BiogasMitt. Alla som önskar bidra till utvecklingen av biogas genom att sortera sitt avfall och naturligtvis de som köper en gasbil. Uppnådda resultat BiogasMitt Framåt har arrangerat utbildningsseminarier för politiker och tjänstemän i 24 av länets kommuner kring biogasens möjligheter, vilket givit oss mer upplysta beslutsfattare. BiogasMitt Framåt har vid jämna mellanrum arrangerat konferenser/nätverksträffar för biogasaktörer i regionen, vilket gett möjligheter att vända och vrida på problem och möjligheter. Många broar har byggts och gärdesgårdar har rivits. BiogasMitt Framåt har via informationsinsatser och stöttning bidragit till att fler produktionsbolag nu bildas i regionen och att mer biogas kommer att produceras, distribueras och konsumeras. Tyvärr är detta långa och kostsamma processer, så vi får ge oss till tåls ytterligare en tid. BiogasMitt Framåt har arrangerat studiebesök till biogasanläggningar i södra Sverige samt bjudit in representanter från andra anläggningar i Sverige för erfarenhetsutbyte av goda och till och med dåliga exempel. Ovärderligt vid planering/uppstart av nya anläggningar. BiogasMitt har arrangerat Gävle Dala Drivmedelskonvent vid 3 tillfällen (senaste via detta projekt). Utåtriktat evenemang med många besökare. BiogasMitt Framåt har deltagit på biogaskonferenser regionalt samt deltagit i nationellt nätverk för biogas. Omvärldsbevakning har varit viktig. BiogasMitt har via fördrag, artiklar, intervjuer, annonsering, vimplar etcetera spridit budskapet om biogasens möjligheter. BiogasMitt Framåt har arbetat parallellt med föreningen BiogasMitt som nu har en möjlighet att fortsätta arbeta med liknande frågeställningar efter projektets slut. Verkat för framtiden. Miljö/Jämställdhet/Integration Allt vi gjort i detta projekt har främjat vår miljö eftersom det handlar om att göra vår transportflotta fossiloberoende. Alla aktiviteter vi planerat i projektet, har varit riktade till alla samhällets innevånare. Extra vikt har lagts vid att engagera kvinnliga föredragshållare för att uppnå jämvikt vid konferenser.

13 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektets övriga resultat och effekter på längre sikt BiogasMitt har byggt broar och rivit ner gärdesgårdar för en samverkan för biogasens utveckling i Gävleborg och Dalarna. Det är nu ett flertal sådana intressekluster som ser ut att gå i rätt riktning i biogasens tecken. Framgångsfaktorn är samverkan mellan olika aktörer i samhället; kommuner, industrier, lantbruk, företag med flera. Det krävs kloka politiska beslut för att få alla ben att gå åt samma håll samtidigt. Vi behöver ett tankställe för gas, vi behöver fordon att tanka, vi behöver produktion av biogas som uppgraderas till fordonsgas, Vi behöver en backup med naturgas, vi behöver en marknad. För att komma dit måste vi nyttja den lokala råvara som finns i regionen (lantbruksprodukter, hushållsavfall, slakteriavfall, avloppsslam m m) för att skapa en fossiloberoende transportsektor. Gävleborg och Dalarna kan ses som ett Sverige i miniatyr. Här finns allt hav, sjöar, fjäll, landsbygd, mindre orter och några större städer. Vi har stora industriföretag och mindre tillverkande företag liksom kunskapsföretag och högskolor m m. Om vi nyttjade de resurser som vi besitter i regionen, skulle vi skapa många nya arbetstillfällen! En producerad GWh inom biogassektorn kan ge upp till 0,8 heltidsjobb. Om vi nyttjade våra rötbara tillgångar såsom jordbruksprodukter, matavfall, organiskt industriavfall, avloppsvatten, har vi 870 GWh (nästan 700 nya jobb). Skulle vi dessutom få tillgång till ny teknik i regionen, såsom termisk förgasning av biomassa (spill från skogsbruk), kan vi producera ytterligare GWh! Den här regionen, Gävleborg/Dalarna, kan bli självförsörjande på icke fossila drivmedel samt även exportera drivmedel till andra regioner. Det kan exempelvis aldrig Stockholm bli. Positivt är att planerna för Dalarnas första biogasanläggning för tillverkning av fordonsgas tagit ett stort kliv framåt. Vid årsskiftet fick de fem lantbrukarna, som står för projektet, nyheten att Länsstyrelsen Dalarna beviljat 27 miljoner i bidrag. Eftersom detta är ett hundramiljonersprojekt, är det mycket som ska falla på plats innan det är klart att sätta igång. Kanske kan vi tanka fordonsgas även i Dalarna om 1-2 år. Föreningen BiodrivMitt kommer nu fortsättningsvis att på olika sätt stötta Dala Biogas i arbetet för att nå dessa mål! Resultatspridning samt information och offentliggörande Samtliga evenemang som arrangerats av projektet har marknadsförts via mailkorrespondens till ca 1500 kontaktpersoner via Gävle Dala Energikontors kontaktregister.

14 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektet har tagit fram en rapport Fordon, Drivmedel och Trafik i Dalarna och Gävleborg. Rapporten har tryckts upp i en upplaga av 3000 exemplar, som fördelats via Energi- och klimatrådgivarna i respektive kommun samt på aktuella mässor och konferenser. Hösten 2013: I samband med marknadsföring av bl a Biogasseminarium den 30 oktober 2013 (störningsrisker miljöprövning erfarenheter från produktionsanläggning) samt Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 har ett utskick med inbjudan skickats via e-post till berörda personer i regionens alla 25 kommuner, Landstingen, Trafikverket, Region Gävleborg, Region Dalarna samt Länsstyrelserna i båda länen. Ett stort antal företag i regionen har också fått inbjudan. I inbjudningar finns alltid en hänvisning till projektets hemsida. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med lokal, regional, nationell och internationell information som berör fossiloberoende transportsektor. I samband med Road Show för klimatet har det arrangerats presskonferenser som resulterat i 12 tidningsartiklar och 2 radiointervjuer (SR). Här finns även några länkar till media: Dalarnas Tidningar: Holmgren kommer till Dalarna Arbetarbladet: Debattartikel - Gör biogasen mer tillgänglig Gävle Dagblad: Pär talar varmt om biogas Radio Dalarna: Lyssna på Pär Holmgren BiogasMitt har också i samverkan med Pär Holmgren skrivit en debattartikel inför kommande Road Show som blev införd i ett flertal tidningar. (Bifogas) Debattartikel - Gör biogasen mer tillgänglig Ladda ner debattartikeln i PDF-format: Gör biogas med tillgänglig Pär Holmgren är även en debattör på Pär Holmgren tycker till BiogasMitts projektledare har varit föredragare vid olika tillfällen under projekttiden för att berätta om projektet och biogas (Kommunledningar Länsstyrelsen Föreningar Näringsutskottet m m) Referensgruppsträffar/konferenser BiogasMitt arbetar i första hand med kunskaps- och informationsinsatser för att stärka utvecklingen för biogas i regionen Gävleborg och Dalarna. Ett sätt att göra detta på, är att i olika sammanhang, arrangera event där biogasaktörer i regionen får möjlighet att presentera sin verksamhet, projekt eller dylikt, i samma sammanhang som aktörer från andra delar av landet (branschföreträdare, nya produktionsanläggningar, ny teknik med flera). Det uppstår då oftast en bra kommunikation och ett kontaktskapande, som är stärkande för många lokala aktörer. Problem kan diskuteras och lösas i samverkan, erfarenheter från redan befintliga projekt i andra delar av landet kan tas till vara. Hjulet behöver inte i alla avseenden uppfinnas mer än en gång. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 har ett unikt upplägg. Förmodligen en av få konferenser i Sverige som inriktar sig på olika alternativa biodrivmedel och elektrifiering av bilar på

15 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! samma konferens. Anledningen till detta koncept är att inget enskilt alternativt drivmedel anses kunna klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030, alla alternativ måste samspela. Koppling till andra projekt BiogasMitt Framåt har arbetat i nära samverkan med biogasorganisationen Biogas i alla Väderstreck ett nationellt nätverk med fokus på biogasutveckling. BiogasMitt Framåt har arbetat parallellt med föreningen BiogasMitt. BiogasMitt Framåt har arbetat kring konferenser i samverkan med LRF och projektet Energilots 2.0. BiogasMitt Framåt har arbetat i nära samverkan med projektet Electric Car Region. Övrigt Tillgängliga råvaror och möjligheter i regionen Den nu tillgängliga totala biogaspotentialen i regionen uppgår till ca 870 GWh/år. Om all gas som kan produceras, uppgraderas till fordonsgas, kan ungefär personbilar årligen försörjas med lokalproducerad gas i Gävleborg och Dalarna. (Källa: Studie över gaspipeline i Gävleborg och Dalarna, Pöyry Sweden AB på uppdrag av BiogasMitt) Om detta skulle bli verklighet, kommer det att få stor effekt på tillväxt och sysselsättning i regionen. I ett scenario, där detta sker fram till år 2020, skapas följande (prognos enl rapsmodellen regionalt analys och prognossystem): Vi kan försörja 10% av transportsektorn med egna biodrivmedel Detta skulle ge 700 nya helårsarbeten i Gävleborg och Dalarna 1,3 miljarder kr i BRP 0,5 miljarder kr i miljöeffekter 13 miljoner kr i minskade bullerkostnader. Förutom de möjligheter som vi redan idag har att röta rest- och avfallsprodukter från vårt samhälle, kommer dessutom ny teknik och nya forskningsresultat att visa på stora möjligheter att producera och distribuera biogas i framtiden. Allt pekar på att vi inom en snar framtid även kan nyttja/förgasa skogscellulosa - Termisk förgasning - vilket skulle betyda mycket här i våra skogslän. Flytande gas kommer i framtiden att få stor betydelse för distribution av gas, då den komprimerade gasen kommer att ta sex gånger mindre plats att distribuera samt även vara lättare.

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

För biogas i Gävleborg och Dalarna

För biogas i Gävleborg och Dalarna M e d g a s i ta n k e n För biogas i Gävleborg och Dalarna 2 B I O G A S M I T T Biogas framtidens bränsle i Dalarna och Gävleborg Innehåll 2 LEDARE 3 BiogasMitt - Biogasplattformen i dalarna och gävleborg

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011

Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad. Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Slutrappor t Mar tin Ahrne, 2011 1 Slutrapport Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad.

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne

Strategi för etablering av gastankställen i Skåne RAPPORT 2013:72 VERSION 1.0 Strategi för etablering av gastankställen i Skåne Underlag med fokus på affärsmodeller, organisationsstrukturer och finansiering Dokumentinformation Titel: Strategi för etablering

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Biovärme i Jämtlands län

Biovärme i Jämtlands län Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske 831 86 Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport Biovärme i Jämtlands län

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer