Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015"

Transkript

1 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt en uppgraderingsanläggning som förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Trafiken tätnar kring regionens enda biogasmack!

2 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektnamn BiogasMitt Framåt! Projekttid 1 april april 2015 Sammanfattning Projektet BiogasMitt Framåt har pågått i tre år och det är dags att sätta punkt. Kreativiteten har flödat och många har varit engagerade! Projektets styrgrupp och referensgrupp har representerat offentlig sektor, privata företag, Högskolan i Gävle och föreningar/ organisationer i Gävleborg och Dalarna. Aktiviteter En hel del aktiviteter har det blivit under projekttiden; - Roadshow för klimatet, med meteorologen Pär Holmgren. Informationsmöten med politiker tjänstemän samt biogasaktörer i 24 av regionens 25 kommuner - Gävle-Dala Drivmedelskonvent 2014 i Borlänge. Tvådagars konferens och utställning med temat Fossiloberoende fordonsflotta Studiebesök bl a till Biogas Linköping, GoBiGas i Göteborg och Brålanda Biogas - Utredningar - Nätverksträffar/Referensgruppsträffar /Styrgruppsträffar - Temakonferenser - Riktade informationsinsatser/kampanjer/utställningar/mässor/utredningar Nyskapande och innovativt Projektet har sökt nya vägar att nå ut med information - mycket fokus har lagts på att nå regionens politiker eftersom det visat sig vara svårt att nå dessa via vanliga konferenser. Ett annat fokus har varit att samla biogasaktörer från olika samhällskategorier kring samma bord, för att på så vis få ett bredare synsätt och en större samverkan kring transportfrågorna. I projektet har vi även försökt tänka långsiktigt, vad händer efter projektets slut. Därför bildades 2009 en förening, som verkat parallellt med projektet och nu tar över när projektet är slut, BiodrivMitt. Biogasläget just nu i regionen: Regionen har fortfarande endast en gasmack (Gävle). Där erbjuder Gästrike Ekogas AB lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Uppgraderingsanläggningen förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Men det är mer på gång. eftersom processerna är långa och kostsamma, får vi vänta ytterligare en tid innan vi kan tanka våra gasfordon på mer än ett tankställe i Gävleborg och Dalarna.

3 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Gästrike Ekogas AB i Gävle I dag rullar 15 bussar på fordonsgas i Gävle. Gävle Taxi har också några biogasbilar liksom företag och privatpersoner i Gävle. Det börjar bli trångt vid Gävles enda tankställe, som ligger på Utmarksvägen, långt gående planer finns därför på att bygga ytterligare ett publikt tankställe i Gävle. Det produceras biogas vid Duvbackens reningsverk idag, men om allt går enligt planerna, kommer det även att produceras biogas vid Mullbacka kompostanläggning i Forsbacka om ett par år. Biogas i Söderhamn Söderhamns kommun har fastställt mål om miljöriktig och effektiv avfallshantering där avfall omvandlas till resurser. I den nya biogasanläggningen på Långtå kommer man att göra det möjligt att ersätta en del av bensin- och dieselförbrukningen i kommunen med biogas. Allt det matavfall som sorteras ut i Söderhamn, ca årston, hamnar i anläggningen. Dala Biogas AB i Säter Dala Biogas har nu tagit ytterligare ett steg mot produktion av biogas. Länsstyrelsen har tidigare beviljat stöd för att bygga en gemensamhetsanläggning för att ta fram biogas av stallgödsel, matavfall och slaktrester. Hela processen är lång och beräknas i det här fallet att ta ca 3 år, från tillstånd till lokal gas i pumparna i Dalarna. Borlänge Energi Beslut har tagits om att bygga en mack för fordonsgas i Borlänge. Planen är att i framtiden få försörjning av biogas via Dala Biogas AB som har bra möjligheter att röta regionens matavfall och återföra näringsinnehållet till åkermarken. Hälsinge Biogas AB i Järvsö En enskild entreprenör bygger en rötningsanläggning (gödsel och vall) med målet att uppgradera gasen till biogas för fordon. SITE projektet Projekt som syftar till att ta till vara slam och matavfall från Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för biogasproduktion. Fler förstudier och projekt pågår i de båda länen! Nyskapande och innovativt Ett bra sätt att nå ut till politiker Vi ville i projektet ge regionens politiker och tjänstemän (beslutsfattare) en möjlighet att uppdatera sina kunskaper samt diskutera möjligheter avseende biogasutveckling i den egna kommunen och i regionen Gävleborg och Dalarna. Därför genomfördes en Road Show för Klimatet (serie kunskapsseminarier). 24 av regionens 25 kommuner öppnade dörren för ett besök. 675 tjänstmän och politiker runt om i regionen deltog på dessa kunskapsseminarier. Bakgrunden till denna Road Show uppkom därför att det tidigare visat sig vara väldigt svårt att få kommunpolitiker och andra beslutsfattare att delta på konferenser och studiebesök som

4 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! arrangerats i regionen av BiogasMitt. Det har alltså varit svårt att nå fram till denna målgrupp, som är så viktig för att vi ska ställa om till hållbara resor. I projektet resonerades som så, att kommer inte beslutsfattaren till oss, kommer vi till beslutsfattaren. Noteras bör att BiogasMitt vid ett flertal tillfällen tidigare hade ställt frågor till politiker om varför det är så lågt deltagande på konferenser som ändå sker i den egna hemmaregionen alltså inga långa resor och inga hotellnätter. De svar vi fått har varit att det inte finns medel för politiker att betala konferensavgifter eller arvoden för förlorad arbetsförtjänst. Aktörer från olika samhällskategorier kring samma bord BiogasMitt har i första hand inriktat projektarbetet på kunskaps- och informationsinsatser. Planeringen har skett i samverkan mellan olika aktörer som i vanliga fall ej haft detta forum som en naturlig träffpunkt. Samverkan har skett över gränserna vilket ofta lett fram till en bra kommunikation och ett kontaktskapande som är stärkande för många lokala aktörer. Problem kan diskuteras och lösas i samverkan, erfarenheter från redan befintliga projekt och verksamheter i andra delar av regionen kan tas till vara. Långsiktigt tänk Parallellt med projektet BiogasMitt har en förening med samma namn verkat denna förening bildades när första BiogasMitt projektet startade Orsaken var att Tillväxtverket vid ansökningstillfället krävde en plan för hur projektet skulle kunna leva vidare efter projektet slut. BiogasMitt-projektet fick 2012 även en fortsättning i projektet BiogasMitt Framåt (detta projekt) som på samma sätt verkat parallellt med föreningen BiogasMitt. Idag har Föreningen BiogasMitt ett stort antal medlemmar med intresse för hållbara drivmedel och förhoppningen är att den till viss mån kommer att kunna ta vid där projektet BiogasMitt slutar. Verksamheten bygger på medlemsavgifter vilket påverkar möjligheterna till aktiviteter och engagemang. Vis av erfarenhet från biogasprojekten kommer nu föreningen BiogasMitt att omvandlas till BiodrivMitt och bredda sin verksamhet till att omfatta hela paletten av hållbara drivmedel. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014, som arrangeras av BiogasMitt samt Electric Car Region, har haft ett unikt upplägg. Förmodligen en av få konferenser i Sverige som inriktat sig på olika alternativa biodrivmedel och elektrifiering av bilar på samma konferens. Anledningen till detta koncept är att inget enskilt alternativt drivmedel anses kunna klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030, alla alternativ måste samspela. Projektbeskrivning Projektloggbok Projektets verksamhet har dokumenterats via en projektloggbok där alla händelser i form av möten, konferenser, seminarier, studiebesök och andra aktiviteter i projektet har noterats och daterats. (Bilaga 1.)

5 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Några specifika händelser i projektet presenteras nedan: Roadshow för Klimatet med temat Fossiloberoende fordonsflotta av regionens 25 kommuner har fått ett besök av Pär Holmgren, meteorologen och Ulla- Karin Enbom, projektledare för BiogasMitt. Förutom dessa besök har det även gjorts nedslag med Roadshow hos Bilmetro i Gävle samt Länsstyrelsen i Dalarna. Ca 675 tjänstmän och politiker runt om i regionen har deltagit på dessa kunskapsseminarier liksom ca 35 företag som alla haft koppling till biogas. 12 artiklar har producerats liksom 2 radiointervjuer (SR) utifrån de presskonferenser som anordnats i samband med Road Show runt om i regionen. Hemsidan har nyttjats flitigt för att sprida information om ovanstående kunskaps seminarier. BiogasMitt har genom denna Road Show på olika sätt påverkat och initierat intresset för biogasutvecklingen i regionen, exempelvis i upphandlingsfrågor samt stöttning i samband med bildandet av olika biogasbolag i Gävleborg och Dalarna. Vid dessa möten har diskussionerna även handlat om naturgasens för- och nackdelar i vår industriintensiva region. En annan viktig del som förts fram på alla kunskapsseminarier är att vi behöver en palett av olika drivmedel samt elbilar om vi ska klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 ägde rum under två dagar den mars 2014 i Galaxens lokaler i Borlänge. Utanför Galaxen fanns även ett utställningstält med 18 miljöfordon. Huvudarrangör för konventet var BiogasMitt med projektet Electric Car Region och Gävle Dala Energikontor som medarrangörer. Eftersom det vid tidigare Drivmedelskonvent, som BiogasMitt arrangerat, visat sig vara svårt att få med det innehåll som efterfrågats på en dag, blev årets konferens ett tvådagarsevenemang. Det var 137 deltagare som anmälde sig till årets konvent, ganska precis hälften av deltagarna var företagare och andra hälften kom från offentlig sektor. Trots att vi erbjöd högskolorna i regionen att delta utan kostnad, var det tyvärr endast ett fåtal studenter som deltog. Utvärderingen från konventet visar att det var ett uppskattat arrangemang. Av de 79 utvärderingssvar vi fick in, ser några av svaren på utvalda frågor ut så här (Betyg 1-5 där 5 är bäst): Betyg Vad tyckte du om konferensinnehållet? Konferensen gav kunskap? Relevant för min dagliga verksamhet?

6 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Huvudtalare på konventet var Thomas B Johansson, doktor i kärnfysik och särskild utredare för utredningen Fossiloberoende fordonsflotta Paneldebatt under Gävle Dala drivmedelskonvent I panelen Anders Mathiasson, Energigas Sverige, Björn Aronsson, Vätgas Sverige och Mazdak Haghanipour, Power Circle. I paneldebatten, som bestod av företrädare för olika branscher, framgick tydligt vikten av samverkan branscherna emellan för att nå målet om en Fossiloberoende fordonsflotta Vi kommer att behöva hela paletten av förnybara drivmedel om vi ska klara omställningen. Konventet har bidragit till detta och biogasens utveckling i vår region har mycket att vinna på samverkan med andra branscher. Studieresor Bussresa under tre dagar. Det var ett 20 tal biogasaktörer från Gävleborg och Dalarna som deltog på denna studieresa. Mycket givande dagar med ett antal studiebesök på olika biogasanläggningar. Svensk Biogas i Linköping - rötning från hushållsavfall och slam. GoBiGas i Göteborg, termisk förgasning av cellulosa. Biogas Väst, organisation som verkar för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Brålanda, rötning av gödsel pipelines mellan gårdarna

7 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Omvärldsbevakning Många konferenser och event har arrangerats under projekttiden och många talare har besökt oss i regionen för att delge oss kunskaper om vad som pågår på biogasfronten i världen, Europa, Sverige. Några av dessa presenteras här nedan: Övre raden fr v: Anders Åkesson, regeringens trafikutskott, Swedegas Michelle Ekman, Energigas Sverige, Lena Bruce, Svebio biodriv, Thomas B Johansson, särskild utredare fossiloberoende fordonsflotta. Pär Holmgren, meteorolog, (till vänster) har stöttat projektet under resans gång, föreläst, skrivit artiklar m m. Pär avslutade också projektet som moderator och föreläsare i Borlänge den 27 april BiogasMitt har också varit en del av organisationen Biogas i alla Väderstreck, ett nationellt nätverk för biogasutveckling i Sverige bestående av Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas Öst, Biogas Sydost, Biogas Norr, Biodriv Värmland och Biogasnätverk för Jönköpings län. Energigas Sverige är sammankallande. Nätverket har webmöten ca 6 ggr/år och träffas en gång om året oftast i samband med Gasdagarna som arrangeras av Energigas Sverige. Den 7-8 april 2014 arrangerades ett tvådagarsmöte i Gävle. Referensgruppsträffar/konferenser Det har arrangerats 7 referensgruppsträffar i regionen under projekttiden. Vid samtliga träffar har erfarenhetsutbyte varit den stora delen. Aktuella regionala biogasprojekt har presentrats. I samband med dessa träffar har det alltid varit någon extern föreläsare som uppdaterat oss på vad som händer på global och nationell nivå. Vi har även haft några besök från andra biogasanläggningar i landet som berättat om sina erfarenheter. Kampanjer mässor - utställningar

8 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Under projektets gång har det genomförts olika informationsinsatser, exempelvis ; bussreklam, blänkare, vimplar, foldrar, artiklar. Här ovan några exempel på frontfigurer och utställning. Rapport/Utredning I projektet har rapporten FORDON, DRIVMEDEL OCH TRAFIK tagits fram i syftet att ge en samlad och aktuell bild av hela fordonsparken i Dalarnas och Gävleborgs län och dess 25 kommuner och hur utvecklingen varit de senaste åren fram till Särskilt kan nämnas den kraftiga minskningen av antalet bensinbilar och motsvarande ökning av dieselbilar. Likaså att el-, hybrid och gasfordon ännu bara utgör 0,5% av alla personbilar men att utvecklingen har accelererat de senaste åren. Kommunerna är bättre än samhället i övrigt på att använda miljöfordon och fossilfria drivmedel. Rapporten har tagits fram i samverkan med projektet Electric Car region. Uppfyllelse av syfte 1.Upprätthålla den regionala plattform för biogasfrågor som idag byggts upp i G/D som erbjuder support och tillgång till ett brett nätverk av kunskap och erfarenhet inom biodrivmedelsområdet. Resultat: Projektet BiogasMitt Framåt har under projekttiden förstärkt rollen som regional biogasaktör, och en regional plattform för biogasfrågor i Gävleborg/Dalarna. Projektet har haft "paraply-perspektivet" vad gäller biogasfrågor i regionen. BiogasMitt Framåt har varit navet mellan myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag och privatpersoner.

9 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Referensgruppen har inbjudits till 7 träffar. Referensgruppen har fungerat som ett gemensamt nätverk för biogasaktörer i regionen som träffats för att byta erfarenheter och för att planera gemensamma aktiviteter. 2. Bidra till att fler produktionsbolag bildas, att fler fordon får biodrivmedel upphandlas och att biodrivmedel produceras, distribueras och konsumeras i regionen. Resultat: BiodrivMitt Framåt har bidragit till att fler produktionsbolag nu bildas i regionen och att mer biodrivmedel produceras, distribueras och konsumeras. Biogasläget just nu i regionen: Regionen har fortfarande endast en mack (Gävle). Där Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Uppgraderingsanläggningen förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Men det är mer på gång. eftersom processerna är långa och kostsamma så får vi vänta ytterligare en tid innan vi kan tanka våra gasfordon på mer än ett tankställe i Gävleborg och Dalarna. Gästrike Ekogas AB i Gävle I dag rullar 15 bussar på fordonsgas i Gävle. Gävle Taxi har också några biogasbilar liksom företag och privatpersoner i Gävle. Det börjar bli trångt vid Gävles enda tankställe, som ligger på Utmarksvägen, långt gående planer finns därför på att bygga ytterligare ett publikt tankställe i Gävle. Det produceras biogas vid Duvbackens reningsverk idag, men om allt går enligt planerna, kommer det även att produceras biogas vid Mullbacka kompostanläggning i Forsbacka om ett par år. Biogas i Söderhamn Söderhamns kommun har fastställt mål om miljöriktig och effektiv avfallshantering där avfall omvandlas till resurser. I den nya biogasanläggningen på Långtå kommer man att göra det möjligt att ersätta en del av bensin- och dieselförbrukningen i kommunen med biogas. Allt det matavfall som sorteras ut i Söderhamn, ca ton, hamnar i anläggningen på Långtå. Dala Biogas AB i Säter. Dala Biogas har nu tagit ytterligare ett steg mot produktion av biogas. Länsstyrelsen har tidigare beviljat stöd för att bygga en gemensamhetsanläggning för att ta fram biogas av stallgödsel, matavfall och slaktrester. Hela processen är lång och beräknas i det här fallet att ta ca 3 år, från tillstånd till lokal gas i pumparna i Dalarna. Borlänge Energi Beslut har tagits om att bygga en mack för fordonsgas i Borlänge. Planen är att i framtiden få försörjning av biogas via Dala Biogas AB som har bra möjligheter att röta regionens matavfall och återföra näringsinnehållet till åkermarken. Hälsinge Biogas AB i Järvsö Enskild entreprenör bygger en rötningsanläggning (gödsel och vall) med målet att uppgradera gasen till biogas för fordon.

10 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! SITE projektet Projekt som syftar till att ta till vara slam och matavfall från Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för biogasproduktion Fler förstudier och projekt pågår i de båda länen Dalarna och Hedmark! Framtida målsättningar: Projektet har hela tiden haft nedanstående mål: -att minst 20% av fordonsbränslet i regionen ska vara biodrivmedel år att minst 1000 nya jobb har skapats till år en reduktion av CO 2 i regionen med minst 1,5 miljoner ton till 2020 Genom föreningen BiodrivMitt kommer nu arbetet att fortgå för att nå dessa mål! 3. Bredda engagemanget ytterligare genom samverkan med myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag/entreprenörer och privatpersoner i regionen. Resultat: Allt som företagits i projektet; nätverksmöten, studieresor, konferenser, utställningar m m har syftat till att bredda engagemanget för hållbara transporter. Stor vikt har lagts vid att det varit en blandning av aktörer från olika samhällskategorier kring samma bord. Måluppfyllelse Arrangera minst 4 studiebesök Resultat: Svensk Biogas i Linköping - rötning från hushållsavfall och slam. GoBiGas i Göteborg, termisk förgasning cellulosa. Biogas Väst, organisation som verkar för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Brålanda, rötning av gödsel pipelines mellan gårdarna Söderhamn Nära rötningsanläggning på Långtå avfallsanläggning i Söderhman Arrangera minst 3 seminarier ögonblicksbild över vad som är på gång i regionen Resultat: Referensgruppsträff/konferens 11 / Referensgruppsträff/konferens 13/ Referensgruppsträff/konferens 23/ Referensgruppsträff/konferens 16/ Biogasseminarium i Borlänge 30/ Arr. LRF och BGMF Gävle Dala Drivmedelskonvent mars 2014 Arr. BGMF, ECR och GDE Referensgruppsträff/konferens 25/ Biogödselkonferens 20/ Arr. LRF och BGMF Referensgruppsträff i samband med studieresa 27-29/ Referensgruppsträff/konferens Borlänge 27 april 2014

11 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Arrangera minst 15 utbildningar/kurser riktade till olika målgrupper om teknik, ekonomi, miljö m m. Resultat: Road Show för klimatet - utbildningsseminarier i 24 kommuner för målgruppen politiker och tjänstemän samt lokala biogasaktörer. Samverka med Högskolan i Gävles utbildningsprogram som är relevanta för biogas. Samverkan innebär bl a att studenter inbjuds till de arrangemang som projektet initierar, studenterna kommer att erbjudas arbetsuppgifter inom biogasområdet som utförs inom utbildningen som i förekommande fall redovissas för intresserade vid seminarier och konferenser samt att lärare/forskare vid HiG inbjuds att medverka i projektets olika delar. Resultat: Nära samarbete med Högskolan i Gävle via Ola Norrman Eriksson samt Kalle Hillman. Studenter har inbjudits att delta på utbildningsseminarier och konferenser som arrangerats av BiogasMitt. Delta vid mässor och konferenser etc som anordnas av andra aktörer med bäring på energi, miljö och transport. Resultat: Representanter för projektet har deltagit på Energiintelligent Dalarnas Energikonferens varje år som utställare likaså vid mässor/utställningar som arrangerats i regionen tillsammans med regionens Energi- och klimatrådgivare. Gasdagarna, som varje år arrangeras av Energigas Sverige, har vi deltagit i m m. Ta fram och sprida informationsmaterial. Resultat: Samtliga evenemang som arrangerats av projektet har marknadsförts via mailkorrespondens till ca 1500 kontaktpersoner via Gävle Dala Energikontors kontaktregister. Projektet har tagit fram en rapport Fordon, Drivmedel och Trafik i Dalarna och Gävleborg. Rapporten har tryckts upp i en upplaga av 3000 exemplar som fördelats via Energi- och klimatrådgivarna i respektive kommun samt på aktuella mässor och konferenser. Uppfyllelse av målgrupp När projektet startade, diskuterades projektets målgrupp enligt nedan. När vi nu summerar projektet kan vi konstatera att det blivit exakt som planerat. En avgörande framgångsfaktor för projektet har varit ett starkt och brett engagemang och samspel mellan många olika aktörer. Biogas är något som berör alla i vårt samhälle, eftersom gasen produceras på det avfall och de restprodukter som vi alla är med och skapar. Direkt målgrupp: Aktörer som idag ingår i olika biogasprocesser i regionen; myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag, föreningar och privatpersoner. Nya aktörer på marknaden - processer som är i vardande. Konsumenter av drivmedel och miljöfordon - inte bara våra regioninnevånare utan även turister och genomresande.

12 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Indirekt målgrupp: Konferensdeltagare, kurs- och utbildningsdeltagare. Stödmedlemmar i föreningen BiogasMitt. Alla som önskar bidra till utvecklingen av biogas genom att sortera sitt avfall och naturligtvis de som köper en gasbil. Uppnådda resultat BiogasMitt Framåt har arrangerat utbildningsseminarier för politiker och tjänstemän i 24 av länets kommuner kring biogasens möjligheter, vilket givit oss mer upplysta beslutsfattare. BiogasMitt Framåt har vid jämna mellanrum arrangerat konferenser/nätverksträffar för biogasaktörer i regionen, vilket gett möjligheter att vända och vrida på problem och möjligheter. Många broar har byggts och gärdesgårdar har rivits. BiogasMitt Framåt har via informationsinsatser och stöttning bidragit till att fler produktionsbolag nu bildas i regionen och att mer biogas kommer att produceras, distribueras och konsumeras. Tyvärr är detta långa och kostsamma processer, så vi får ge oss till tåls ytterligare en tid. BiogasMitt Framåt har arrangerat studiebesök till biogasanläggningar i södra Sverige samt bjudit in representanter från andra anläggningar i Sverige för erfarenhetsutbyte av goda och till och med dåliga exempel. Ovärderligt vid planering/uppstart av nya anläggningar. BiogasMitt har arrangerat Gävle Dala Drivmedelskonvent vid 3 tillfällen (senaste via detta projekt). Utåtriktat evenemang med många besökare. BiogasMitt Framåt har deltagit på biogaskonferenser regionalt samt deltagit i nationellt nätverk för biogas. Omvärldsbevakning har varit viktig. BiogasMitt har via fördrag, artiklar, intervjuer, annonsering, vimplar etcetera spridit budskapet om biogasens möjligheter. BiogasMitt Framåt har arbetat parallellt med föreningen BiogasMitt som nu har en möjlighet att fortsätta arbeta med liknande frågeställningar efter projektets slut. Verkat för framtiden. Miljö/Jämställdhet/Integration Allt vi gjort i detta projekt har främjat vår miljö eftersom det handlar om att göra vår transportflotta fossiloberoende. Alla aktiviteter vi planerat i projektet, har varit riktade till alla samhällets innevånare. Extra vikt har lagts vid att engagera kvinnliga föredragshållare för att uppnå jämvikt vid konferenser.

13 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektets övriga resultat och effekter på längre sikt BiogasMitt har byggt broar och rivit ner gärdesgårdar för en samverkan för biogasens utveckling i Gävleborg och Dalarna. Det är nu ett flertal sådana intressekluster som ser ut att gå i rätt riktning i biogasens tecken. Framgångsfaktorn är samverkan mellan olika aktörer i samhället; kommuner, industrier, lantbruk, företag med flera. Det krävs kloka politiska beslut för att få alla ben att gå åt samma håll samtidigt. Vi behöver ett tankställe för gas, vi behöver fordon att tanka, vi behöver produktion av biogas som uppgraderas till fordonsgas, Vi behöver en backup med naturgas, vi behöver en marknad. För att komma dit måste vi nyttja den lokala råvara som finns i regionen (lantbruksprodukter, hushållsavfall, slakteriavfall, avloppsslam m m) för att skapa en fossiloberoende transportsektor. Gävleborg och Dalarna kan ses som ett Sverige i miniatyr. Här finns allt hav, sjöar, fjäll, landsbygd, mindre orter och några större städer. Vi har stora industriföretag och mindre tillverkande företag liksom kunskapsföretag och högskolor m m. Om vi nyttjade de resurser som vi besitter i regionen, skulle vi skapa många nya arbetstillfällen! En producerad GWh inom biogassektorn kan ge upp till 0,8 heltidsjobb. Om vi nyttjade våra rötbara tillgångar såsom jordbruksprodukter, matavfall, organiskt industriavfall, avloppsvatten, har vi 870 GWh (nästan 700 nya jobb). Skulle vi dessutom få tillgång till ny teknik i regionen, såsom termisk förgasning av biomassa (spill från skogsbruk), kan vi producera ytterligare GWh! Den här regionen, Gävleborg/Dalarna, kan bli självförsörjande på icke fossila drivmedel samt även exportera drivmedel till andra regioner. Det kan exempelvis aldrig Stockholm bli. Positivt är att planerna för Dalarnas första biogasanläggning för tillverkning av fordonsgas tagit ett stort kliv framåt. Vid årsskiftet fick de fem lantbrukarna, som står för projektet, nyheten att Länsstyrelsen Dalarna beviljat 27 miljoner i bidrag. Eftersom detta är ett hundramiljonersprojekt, är det mycket som ska falla på plats innan det är klart att sätta igång. Kanske kan vi tanka fordonsgas även i Dalarna om 1-2 år. Föreningen BiodrivMitt kommer nu fortsättningsvis att på olika sätt stötta Dala Biogas i arbetet för att nå dessa mål! Resultatspridning samt information och offentliggörande Samtliga evenemang som arrangerats av projektet har marknadsförts via mailkorrespondens till ca 1500 kontaktpersoner via Gävle Dala Energikontors kontaktregister.

14 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektet har tagit fram en rapport Fordon, Drivmedel och Trafik i Dalarna och Gävleborg. Rapporten har tryckts upp i en upplaga av 3000 exemplar, som fördelats via Energi- och klimatrådgivarna i respektive kommun samt på aktuella mässor och konferenser. Hösten 2013: I samband med marknadsföring av bl a Biogasseminarium den 30 oktober 2013 (störningsrisker miljöprövning erfarenheter från produktionsanläggning) samt Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 har ett utskick med inbjudan skickats via e-post till berörda personer i regionens alla 25 kommuner, Landstingen, Trafikverket, Region Gävleborg, Region Dalarna samt Länsstyrelserna i båda länen. Ett stort antal företag i regionen har också fått inbjudan. I inbjudningar finns alltid en hänvisning till projektets hemsida. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med lokal, regional, nationell och internationell information som berör fossiloberoende transportsektor. I samband med Road Show för klimatet har det arrangerats presskonferenser som resulterat i 12 tidningsartiklar och 2 radiointervjuer (SR). Här finns även några länkar till media: Dalarnas Tidningar: Holmgren kommer till Dalarna Arbetarbladet: Debattartikel - Gör biogasen mer tillgänglig Gävle Dagblad: Pär talar varmt om biogas Radio Dalarna: Lyssna på Pär Holmgren BiogasMitt har också i samverkan med Pär Holmgren skrivit en debattartikel inför kommande Road Show som blev införd i ett flertal tidningar. (Bifogas) Debattartikel - Gör biogasen mer tillgänglig Ladda ner debattartikeln i PDF-format: Gör biogas med tillgänglig Pär Holmgren är även en debattör på Pär Holmgren tycker till BiogasMitts projektledare har varit föredragare vid olika tillfällen under projekttiden för att berätta om projektet och biogas (Kommunledningar Länsstyrelsen Föreningar Näringsutskottet m m) Referensgruppsträffar/konferenser BiogasMitt arbetar i första hand med kunskaps- och informationsinsatser för att stärka utvecklingen för biogas i regionen Gävleborg och Dalarna. Ett sätt att göra detta på, är att i olika sammanhang, arrangera event där biogasaktörer i regionen får möjlighet att presentera sin verksamhet, projekt eller dylikt, i samma sammanhang som aktörer från andra delar av landet (branschföreträdare, nya produktionsanläggningar, ny teknik med flera). Det uppstår då oftast en bra kommunikation och ett kontaktskapande, som är stärkande för många lokala aktörer. Problem kan diskuteras och lösas i samverkan, erfarenheter från redan befintliga projekt i andra delar av landet kan tas till vara. Hjulet behöver inte i alla avseenden uppfinnas mer än en gång. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 har ett unikt upplägg. Förmodligen en av få konferenser i Sverige som inriktar sig på olika alternativa biodrivmedel och elektrifiering av bilar på

15 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! samma konferens. Anledningen till detta koncept är att inget enskilt alternativt drivmedel anses kunna klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030, alla alternativ måste samspela. Koppling till andra projekt BiogasMitt Framåt har arbetat i nära samverkan med biogasorganisationen Biogas i alla Väderstreck ett nationellt nätverk med fokus på biogasutveckling. BiogasMitt Framåt har arbetat parallellt med föreningen BiogasMitt. BiogasMitt Framåt har arbetat kring konferenser i samverkan med LRF och projektet Energilots 2.0. BiogasMitt Framåt har arbetat i nära samverkan med projektet Electric Car Region. Övrigt Tillgängliga råvaror och möjligheter i regionen Den nu tillgängliga totala biogaspotentialen i regionen uppgår till ca 870 GWh/år. Om all gas som kan produceras, uppgraderas till fordonsgas, kan ungefär personbilar årligen försörjas med lokalproducerad gas i Gävleborg och Dalarna. (Källa: Studie över gaspipeline i Gävleborg och Dalarna, Pöyry Sweden AB på uppdrag av BiogasMitt) Om detta skulle bli verklighet, kommer det att få stor effekt på tillväxt och sysselsättning i regionen. I ett scenario, där detta sker fram till år 2020, skapas följande (prognos enl rapsmodellen regionalt analys och prognossystem): Vi kan försörja 10% av transportsektorn med egna biodrivmedel Detta skulle ge 700 nya helårsarbeten i Gävleborg och Dalarna 1,3 miljarder kr i BRP 0,5 miljarder kr i miljöeffekter 13 miljoner kr i minskade bullerkostnader. Förutom de möjligheter som vi redan idag har att röta rest- och avfallsprodukter från vårt samhälle, kommer dessutom ny teknik och nya forskningsresultat att visa på stora möjligheter att producera och distribuera biogas i framtiden. Allt pekar på att vi inom en snar framtid även kan nyttja/förgasa skogscellulosa - Termisk förgasning - vilket skulle betyda mycket här i våra skogslän. Flytande gas kommer i framtiden att få stor betydelse för distribution av gas, då den komprimerade gasen kommer att ta sex gånger mindre plats att distribuera samt även vara lättare.

16 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Tankställen efterfrågas Trycket på tankställen för biogas i Gävleborg och Dalarna stegras för varje år som går. Fler och fler har gasbil och önskemål om tankställen i Gävleborg och Dalarna är stort. Projektets verksamhet övergår nu i Föreningen BiodrivMitt som kommer att driva frågorna vidare och utvecklingen framåt. Projektet BiogasMitt Framåt har haft följande Framtidsscenario: Biogas är en naturlig del av regionens energiförsörjning! Vi producerar värme och el med bioenergi som grund. Vi producerar biogas från regionens bioenergitillgångar. Vi producerar drivmedel till bussar och bilar. Vi sluter kretsloppet genom att återföra näringen från rötresten till våra åkrar och skogar. Vi skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i Gävleborg och Dalarna. Vi värnar vår miljö och tar vårt ansvar! Regionen blir självförsörjande på biodrivmedel! Genom föreningen BiodrivMitt kommer nu arbetet att fortgå för att nå dessa mål! Gävle Dala Energikontor Ulla-Karin Enbom Projektledare

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare?

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? Daniel Hagberg, Kalmar 4 juni -08 10 partners från 9 länder NELEEAC England, London Koordinator ANATOLIKI Grekland MEA- Bulgarien

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19 Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19-1 - INLEDNING Kristianstad är tillväxtmotor i Skåne Nordost. Öresundsregionen har en stark tillväxt i Sverige och anges i många

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informations till biogascentrat 2 (6) Bakgrund Informations både i skriftlig och interaktiv form ska utvecklas för utvalda målgrupper, till exempel broschyrer

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi lever på en planet med ändliga resurser. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG anläggning med förångare Boden Biogas Foto L Kjellstedt Nulägesbeskrivning och pontential för framtiden i norra regionen.

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 72 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Om biogas som fordonsgas

Om biogas som fordonsgas Tillväxt, miljö och regionplanering Om biogas som fordonsgas 9.00-10.30 Fredrik Meurman, TMR, hälsar välkommen RUFS energi- och klimatmål samt landstingets arbete med biogas, Johan Böhlin, TMR Biogas som

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas. Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Seminarium om biogasens framtid i sydost 28 oktober 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter

Läs mer

Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns!

Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns! Mångdubbla produktion och användning av biogas till fordonsdrift i Västmanlands län behovet finns! Förstudie Fullständig projektbeskrivning 090513 AB Västerås Lokaltrafik Syfte och mål Att ta ett samlat

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Mikael Lantz Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola 2013-04-12 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt. Resultaten

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Biogasdagen Sundsvall 28 aug 2012 Katarina Starberg, WSP katarina.starberg@wspgroup.se Bakgrund Biogas Mellannorrland Samverkansprojekt

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Familjen Lord kör på biogas

Familjen Lord kör på biogas MAGASIN M e d g a s i ta n k e n Familjen Lord kör på biogas biogasbilar på marknaden 2012 Framtidens arbetskraft finns på Högskolan i Gävle När gasen kom till stan Fakta Biogas Biogas är ett samlingsnamn

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer