Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success"

Transkript

1 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Författare: Annchristin Johansson Handledare: Mariann Olsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Examinerande lärare: Ulla Forinder, NVS

2 2 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Terapeutiska möten med nedstämda killar vilka är framgångsfaktorerna? Sammanfattning En kvalitativ studie med Grounded Theory-metodik, om professionella terapeuters erfarenheter av möten med nedstämda killar. Hur gör erfarna behandlare för att skapa behandlingsrelation och framgång i kontakten med nedstämda killar med svag egen motivation till kontakt? Två kärnkategorier visade sig ha betydelse för framgång, - Att kunna tackla föreställningen om mansrollen, både killarnas och terapeutens. (Boys don t cry) - Att kunna bygga kontakt då det inte räcker med ord. (Words are not enough) Genom att vara genuint intresserad, aktiv och kreativ kan allians skapas. Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Abstract A qualitative study using Grounded Theory methodology exploring therapists experiences of encounters with depressed boys. How do experienced therapists create alliance and gain success in their contact with weakly motivated boys? Two main areas have proved to have importance for the success - The notion of the male role, both from boys and therapists. (Boys don t cry) - Alliance cannot be built on merely words, activity and creativity are needed. (Words are not enough) By being genuinely interested, active and creative alliance can be created.

3 3 Om detta arbete Vad är känt i detta ämne Killar söker mera sällan hjälp för psykisk problematik än tjejer. Nedstämda killars symtombild kan misstolkas. Terapeutisk allians, en s.k. common factor, har betydelse för resultatet av behandlingskontakten. Det finns flera olika vårdgivare och vårdnivåer för nedstämda hjälpsökande ungdomar som ungdomsmottagning, elevhälsa, socialtjänst och psykiatri. Vad detta arbete tillför Mansnormen, föreställningen om hur killar ska vara påverkar behandlingskontakten. I killsamtal fungerar aktivteter som kontaktskapare och stressavledare. Det räcker inte med att bara prata för att nå framgång i kontakten med nedstämda killar, det krävs både aktivitet och kreativitet.

4 4 Innehållsförteckning Om detta arbete...3 Innehållsförteckning...4 Introduktion...5 Förförståelse...5 Bakgrund...5 Psykisk ohälsa och nedstämdhet...5 Könets betydelse...6 Teoretiska referensramar...7 Behandling...7 Terapeutiska relationen...8 Syfte...8 Metod...8 Urval...9 Intervjuer...9 Analys...9 Etiska överväganden Resultatsammanfattning Diskussion Referenser Bilagor Bilaga 1. Johansson A., Olsson, M. (2012). Boys don t cry. Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success (manuskript) 19 Bilaga 2. Intervjumall..31 Bilaga 3. Kategorisammanställning 32

5 5 Introduktion Tonårstjejer som mår dåligt, både fysiskt och psykiskt, är vanliga besökare inom såväl skolhälsovård, ungdomsmottagningar och barnpsykiatriska mottagningar. Killar som söker hjälp hos hälso- och sjukvården för nedstämdhet har ofta en svår problematik, har kanske gjort ett allvarligt suicidförsök men söker ofta hjälp både motvilligt och sent. Finns det könsskillnader som gör att killar inte söker hjälp, eller handlar det om stereotypa föreställningar hos behandlare om att killar inte vill prata om sina problem som hindrar kontakten? Eller är det så att denna typ av fåtöljbehandling inte passar för killar? De killar som ändå söker hjälp för nedstämdhet, hur tas de emot? Har terapeuterna/behandlarna utvecklat speciella sätt att möta killar? Hur gör terapeuterna för att möta killar på bästa sätt? Att möta nedstämda killar på optimalt sätt och minska psykisk ohälsa och förebygga framtida suicidrisk är ett viktigt terapeutiskt område som inte är tillräckligt utforskat. Förförståelse Författaren har en bakgrund som socionom/familjeterapeut med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Egna erfarenheter från bland annat barnpsykiatrin har visat att det varit svårare att hitta fungerande samtalsformer för killar, fåtöljsamtal har inte alltid känts som bästa alternativet. Drivkraften att vidareutveckla bemötandet av nedstämda killar har varit en förutsättning för valet av detta ämnesområde. Malterud (2009) menar att områdeskunskap är en förutsättning för att få in relevant material. Förhoppningen är att denna studie ska bidra med kunskap om hur behandlare bygger terapeutisk kontakt med nedstämda killar och om vägar till framgång i kontakten. Bakgrund Psykisk ohälsa och nedstämdhet Socialstyrelsen (2009) visar i sin folkhälsorapport att andelen ungdomar som upplever oro och ångest har ökat sedan 1980-talet. Psykisk ohälsa förekommer i allt större utsträckning framför allt hos tonårstjejer. I levnadsnivåundersökningen (Institutet för social forskning, 2010) uppgav ca 15 % av tjejerna depressioner, men enbart 5 % av killarna. Tjejer mår psykiskt dåligt, har självskadebeteende, gör suicidförsök, och söker hjälp av vården i större utsträckning än killar. Flickor söker stöd och behandling hos skolhälsovård, ungdomsmottagningar och barnpsykiatri. Det finns många former och grader av nedstämdhet. I diagnostiska gruppen förstämningssyndrom ingår diagnosgrupperna egentlig depression, manisk episod, hypoman episod och dystymi. Olsson (2004) skriver att grunden för alla diagnoser på depression är att det finns en förändring i stämningsläget (sid 22).

6 6 Pojkars symtom kan misstolkas då symtombilden de visar utåt kan vara aggressivitet och rastlöshet, inte typiska depressionssymtom som t.ex. ledsenhet, brist på energi och tillbakadragenhet (Olsson, 1998). Diagnosticering av depressionstillstånd görs framför allt inom hälso- och sjukvården. I detta arbete kommer termen nedstämdhet att användas på alla olika former av nedsatt stämningsläge. Könets betydelse Studier både i Sverige och USA har visat att killar har lägre prevalens för nedstämdhet/depression och inte söker vård för den typen av problem annat än i liten utsträckning (Olsson & von Knorring, 1997). Trots att fler kvinnor än män är deprimerade och uppger suicidtankar oftare än män, är det männen som gör fullbordade suicid. Män är bara hälften så ofta deprimerade, men begår suicid fem gånger oftare än kvinnor i Sverige (Hultén, 2000). Det finns olika förklaringar vad det kan bero på, t.ex. mäns oförmåga att söka hjälp och atypiska depressiva symtom hos män. Andra förklaringar handlar om köns-bias hos både behandlare och patienter. Rutz har antagit att det finns ett manligt depressivt syndrom och har konstruerat en skattningsskala för manlig depressivitet, Gotlandsskalan. Mäns atypiska symtombild innefattar irritabilitet, ångest, aggressivitet, trötthetskänsla och ofta någon typ av missbruk (Rutz, 1999). Depression hos män maskeras ofta av atypiska symtom som gör att vården och omgivningen missar vad det handlar om (Möller-Leimkühler, Heller & Paulus, 2007). Dessa atypiska depressiva symtom finns dock även hos kvinnor, någon stark evidens för en speciell manlig depression finns inte beskriven (Möller-Leimkühler & Yücel, 2010). Kvinnor söker hjälp, män dör (Hausmann, Rutz & Benke, 2008). Då depression är en stark riskfaktor för suicid, är det allvarligt att mäns depression inte uppmärksammas och behandlas i samma utsträckning som kvinnors. Kön har blivit en viktig faktor att uppmärksamma i det suicidförebyggande arbetet. Män berättar oftast inte om sin nedstämdhet vid besök på vårdcentral, även om de har suicidtankar (Wide, Mok, McKenna & Ogrodniczuk, 2011). Sociala konstruktioner av genus påverkar upplevelsen och tolkningen av känslor. Courteney (2000) anser att hälsorelaterade beteenden, som t.ex. att underlåta att söka hjälp vid psykisk ohälsa, kan användas som ett medel för att uttrycka manlighet. Både män och kvinnor uppger ofta fysiska symtom då man söker vård. Till skillnad från kvinnor uppger männen sällan psykosociala problem som tillägg vid besöket (Corney, 1990). Färre män än kvinnor söker hjälp för känslomässiga problem eller depression (Möller-Leimkühler, 2002). Att både läkarens och patientens kön har betydelse för vad som uppmärksammas vid patientbesök, har flera studier rörande diagnosticering av hjärtsjukdom visat (Adams et al., 2008). Charmaz (1995) har undersökt effekten av könsidentitet utifrån kronisk sjukdom och fann att den sociala konstruktionen av maskulinitet kunde vara både bra och dålig. Mansrollen gjorde att männen dolde sin sjukdom för omvärlden. Den kunde också fungera som en sporre till tillfrisknande, att ta sig ifrån de negativa stigmata och hot mot mansrollen som sjukdomen kunde utgöra.

7 7 Många ungdomsmottagningar har arbetat hårt för att öka besöksfrekvensen av killar till mottagningarna. Försök har gjorts med bemanning av manlig personal, speciella öppettider för killar, uppsökande verksamhet, fokusgrupper mm. Resultaten har genomgående varit tämligen måttliga. Fortfarande är besöksfrekvensen av killar under 20 % på de flesta mottagningar. I Socialstyrelsens rapport (2000) framförs tänkbara orsaker till att pojkar söker ungdomsmottagningar i liten utsträckning. Orsakerna kan vara flera, t.ex. att personalen ofta är kvinnor/barnmorskor och inkörsporten till ungdomsmottagningar ofta är tjejers behov av preventivmedel. Röcklinger och Axner (2010) har i sin genusanalys av ungdomsmottagningar snarare dragit slutsatsen att det är den traditionella mansrollen som hindrar killar från att söka hjälp. Det handlar om att inte visa svaghet inför andra av samma kön. Teoretiska referensramar Den teoretiska utgångspunkten för studien är systemisk. Wrangsjö (2002) beskriver teoribildningen som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin i tre delar: individinriktad, gruppinriktad och strukturell. Basen i det familjeterapeutiska arbete som är vanligt inom barn- och ungdomspsykiatrin, är samarbete mellan familj och terapeut (Greenson, 1965). Inom systemteorin ingår både familj och terapeut i samma system (Bateson, 1979) (Watzlawick, 1984) och påverkar varandra. Även föräldrars åsikter och förförståelse om behandling påverkar behandlingens genomförande och resultat (DosReis et al., 2009). Det systemiska synsättet används även i hög grad i behandling av ungdomar utanför barn- och ungdomspsykiatrin, inom föräldrautbildningar och inom olika delar av socialtjänsten (Hansson, 2001). Behandling Terapeuter möter ofta speciella problem i behandlingskontakten med ungdomar, både med flickor och med pojkar. Ungdomar kämpar med sin frigörelseprocess, med misstro mot vuxenvärlden och uppvisar ibland beteendeproblem som gör allians- och behandlingsarbetet svårare. De söker inte alltid hjälp självmant och förnekar ofta problematiken (Shirk & Saiz, 1992). Åsbring, Jablonska & Skoger (2006) skriver i sin rapport att trots en tredjedel av de unga besökarna till vårdcentral uppgav att psykiska hälsan inte var bra, sökte de enbart hjälp för fysiska problem. Få uppgav psykisk ohälsa som sökorsak. I de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010) rekommenderas medicinsk behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi [KBT] vid svårare depression, men många andra former av behandling förekommer. Nedstämda ungdomar kan få hjälp och stöd inom olika verksamheter och på olika sätt. Ungdomsmottagningar tar emot ungdomar, oftast upp till 23 år, för råd och stöd inom många problemområden. Den psykosociala delen av verksamheten, kuratorer och psykologer, erbjuder behandling för lätt till medelsvår nedstämdhet. Svårare depressionstillstånd hänvisas vanligtvis till psykiatrin. Elevhälsan bestående av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger erbjuder stöd och hjälp för

8 8 skolungdomar. Även där hänvisas svårare depressiv problematik till barn- och ungdomspsykiatrin. Socialtjänsten är ytterligare en verksamhet som erbjuder olika former av rådgivning och stöd till hjälpsökande familjer och deras barn och ungdomar. Socialtjänsten innehåller många olika former av åtgärder, både frivilliga och tvångsinsatser. Utöver individuella- och familjekontakter kan även nätverksmöten erbjudas till hjälpsökande familjer. Depression behandlas med många olika metoder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vanligt är en kombination av insatser; stödsamtal, individualterapi, familjeterapi och medicinering. Vanligt är också samverkan mellan socialtjänst, skola och barnpsykiatri för att på bästa sätt hjälpa barn, ungdomar och deras familjer. I detta arbete kommer begreppet terapeuter att användas om alla typer av professionella behandlare, skolkuratorer, socialsekreterare, likväl som legitimerade psykoterapeuter. Terapeutiska relationen Vad är verksamt i terapi? Det finns många skolor och terapiinriktningar vid behandling. Många faktorer påverkar utfallet i en behandling. Det finns skillnader, men också likheter mellan olika skolor. Likheterna brukar kallas Common factors. Den terapeutiska relationen är en sådan faktor som har stor betydelse för behandlingens utfall (Philips & Holmqvist, 2008). Tidig terapeutisk allians kan förutspå förbättring av depressiva symtom (Klein et al., 2003). Många studier har även visat att kvalitén på relationen mellan patient och terapeut kan förutspå utfall i terapi (Martin, Garske & Davic, 2000), men det har framför allt gällt vuxenpatienter. Enligt Asay och Lambert (1999) beror 40 % av utfallet i en behandling på faktorer utanför terapin och 30 % på relationen till terapeuten/behandlaren. Specifika terapeutiska tekniker kommer först på tredje plats. Då relationen/alliansen mellan behandlare och patient/klient har stor betydelse i kontakten framträder frågan om hur terapeuter arbetar för att skapa god behandlingsrelation. Vari ligger utmaningen/svårigheten i kontakten med nedstämda killar? Vad är framgångsrikt? Syfte Att upptäcka framgångsfaktorer i terapeuters erfarenheter av att skapa behandlingsrelation med nedstämda killar. Metod Grounded Theory är en kvalitativ forskningsmetod som formulerades på talet av Glaser och Strauss (1967) Det är en utforskande metod där nya insikter och frågeställningar kan tas till vara och utvecklas under undersökningens gång. Metoden handlar om att utifrån analys av insamlat material, med hjälp av konstant jämförande metodik, i slutänden kunna generera teori (Charmaz, 2006). Thorén- Jönsson (2008) beskriver metoden som lämplig att beskriva social process, men också för att använda i klinisk praxis. Metoden passar för aktuellt syfte att

9 9 utforska behandlingsrelationen med killar och vad terapeuterna upplever leder till framgång. Inom Grounded Theory pågår datainsamling och analys parallellt under hela arbetet, nya uppslag styr fortsatta datainsamlingen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009) Urval Totalt har materialet från 10 intervjuer analyserats. Av de intervjuade terapeuterna var tre män, resten var kvinnliga behandlare. Sex av intervjuerna har genomförts under hösten 2011 med professionella terapeuter som socionomer, sjuksköterskor och familjebehandlare. De arbetade inom olika verksamheter som har kontakt med barn och ungdomar i samband med psykosociala svårigheter, ungdomsmottagning, elevhälsa, BUP och socialtjänst. Gemensamt för de intervjuade har varit att de har lång erfarenhet, 10 år eller mer, av kontakt med barn och ungdomar med psykisk ohälsa, både killar och tjejer. Urvalet har varit en typ av snowball sampling (Heckathorn, 1997) utifrån de nya områden som kommit upp under intervjuerna. De intervjuade har tillfrågats om de vet någon annan som skulle kunna tillföra något ytterligare till ämnesområdet. Informanterna återfanns inom olika verksamheter och inom flera av de yrkesgrupper som vanligtvis möter nedstämda pojkar. Antalet intervjuer har inte varit fastställt på förhand utan har pågått tills mättnad uppnåtts. En reanalys är även gjord av fyra intervjuer som genomfördes 2010 till en tidigare undersökning (Johansson, 2010). Urvalet från den undersökningen bestod av de terapeuter som varit behandlare för nedstämda killar. Intervjuer För att samla in så rikt material som möjligt och få nyanserade beskrivningar (Kvale, 1997) har kvalitativ intervju valts som metod. En intervjuguide utarbetades inför initiala intervjun med öppna frågor runt ett antal frågeområden. (Bilaga 2) Efter att de två första intervjuerna grovanalyserats, kom sedan intervjuguiden att fungera enbart som en checklista för de följande intervjuerna. Nya fördjupningsfrågor las till då områden behövde utforskas ytterligare alternativt togs bort då fälten redan var belysta. Intervjuerna fick form av ett öppet samtal, där den intervjuade kunde ta upp egna områden, göra egna fördjupningar. Alla intervjuer hade samma ingångsfråga berätta hur kontakten med en nedstämd kille kan se ut. Fokus i intervjuerna har primärt handlat om kontakten med tonårskillar, men kom att omfatta killar i åldersspannet 8 18 år. Analys Intervjuerna har analyserats allteftersom de genomförts enligt Grounded Theorymodell. Genom att samma person intervjuade, skrev ut intervjuerna verbatim samt analyserade basmaterialet erhölls god kännedom om materialet. Analysarbetet kom att präglas av nära vetskap om innehåll, betoning och hur de intervjuades kroppsspråk såg ut under samtalen. Varje intervju skrevs ut både med text och non-verbal kommunikation direkt efter genomförandet och grovanalyserades innan nästa intervju genomfördes. När nya

10 10 erfarenheter kom upp i samtalen, stämdes dessa av i kommande intervjuer där det var möjligt. Genom användandet av open-ended questions eftersträvades att få fram så många olika erfarenheter som möjligt för att få ett rikt analysmaterial. Intervjuandet pågick tills mättnad uppnåtts och inget nytt framkom. En sista intervju gjordes efter mättnad uppnåtts för att säkerställa detta. Inga nya områden framkom i denna intervju och tidigare analyserade erfarenheter bekräftades. Då samma person intervjuade, skrev ut och grovanalyserade intervjuerna direkt efter de gjorts skrevs inga separata minnesanteckningar s.k. memos under intervjuerna. Däremot testades idéer och tankar under analysarbetets gång både i skriftliga memos och i muntliga handledningsdiskussioner. Analysarbetet av intervjuerna följde Grounded Theory- modellens analysupplägg enligt Charmaz (2006). Intervjuerna har skrivits ut ord för ord. Efter det gjordes en noggrann genomläsning av materialet. Den initiala kodningen gjordes med mening-för-mening med handlingsord som låg nära materialet. De öppna koderna jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Nästa steg i analysarbetet var att göra en fokuserad kodning för att försöka fånga huvudtemat i meningen. Varje del jämfördes med vad som tidigare kodats och liknande fenomen gavs samma kod. Detta arbete omarbetades ett antal gånger enligt konstant jämförande modell. Den efterföljande axiala kodningen handlade om att återsamla materialet på nytt sätt (Strauss & Corbin, 1998) Koderna samlades i underkategorier och arbetet med att ta fram kategorier påbörjades. Ett utkast till kategorischema utarbetades efter första intervjun som kom att omarbetas ett antal gånger allt eftersom analysarbetet med nya intervjuer framskred med hjälp av konstant jämförande analysmetodik. Kategorierna omarbetades, ändrades och lades till allt eftersom nya områden om upp i samtalen. Kategorierna definierades noggrant med underkategorier och tillhörande exempel. 18 kategorier blev resultatet av denna analys. De numrerades för att underlätta arbetet med det slutliga analysarbetet och citat som kunde belysa innehållet i respektive kategori eftersöktes i intervjuerna. (Bilaga 3) Analysschemat fungerade som grund för det teoretiska kodningsarbetet för att söka samband mellan kategorier, söka huvudteman och kärnkategorier. Materialet genomlästes ett antal gånger, tillbakablickar till ursprungsmaterialet gjordes och preliminära huvudteman arbetades fram. För att säkerställa analysens trovärdighet har en trianguleringsmodell använts där både erfarna kollegor och handledare konsulterats om synpunkter på innehåll och analys. För att ytterligare säkerställa resultatens trovärdighet är en validitetsdiskussion gjord med en av informanterna i studien. Etiska överväganden Uppsatsen är en del i Karolinska Institutets masterutbildning i Klinisk medicinsk vetenskap. Etikprövningsnämndens etiska godkännande har ej inhämtats för detta arbete då det handlar om en studentuppsats inom ett utbildningsprogram. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003) är dylika

11 11 arbeten undantagna från etikprövningskravet. De forskningsetiska riktlinjerna är däremot noggrant beaktade i detta arbete. Godkännande är inhämtat från verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatri för forskningsarbete inom kliniken. Enbart professionella behandlare har intervjuas efter att deras godkännande inhämtats om deltagande och av ljudinspelning av samtalet. Inga patient/klient uppgifter har inhämtas som kan hänföras till enskild person. Resultatsammanfattning Fullständiga resultat redovisas i artikelutkast. (Bilaga 1) Två huvudteman framträdde i studien svårigheter som behöver tacklas och förhållningssätt hos terapeuten. Genom att vara äkta och genuint intresserad kan allians skapas som ger grund för att framgångsrikt handskas med de två kärnområden som framkom i analysarbetet: - Föreställningen om mansnormen, om hur en kille/man ska vara visar sig både hos killarna och hos terapeuterna. (Boys don t cry) - Det räcker inte med ord för att nå fram och skapa behandlingsallians med nedstämda killar, aktivitet och kreativitet behöver användas i kontakten. (Words are not enough) Diskussion Förmågan att kunna handskas med de två kärnområdena ( boys don t cry och words are not enough ) har visat sig vara avgörande för framgången att skapa terapeutisk allians med nedstämda killar. Föreställningen om mansrollen finns hos både terapeut och patient/klient. Resultatet i denna studie om en aktiv terapeutroll liknar de framgångsfaktorer som Schön, Denhov och Topor (2009) har presenterat i sin studie om viktiga faktorer i tillfrisknande efter psykisk sjukdom. De före detta patienterna har uttryckt att sociala kontakterna, vänner, familj och professionella, har varit av stor betydelse för tillfrisknandet. Det som hjälpt var det personliga engagemanget från terapeuten, samarbetet mellan terapeut och patient och, framför allt, att terapeuten gjort mera än vad man kunde förvänta sig från en professionell. Det räcker dock inte med allians för att få en framgångsrik behandling. Studier av Shirk, Gudmundsen, Kaplinski och McMakin (2008) visar att terapeuters uppleveda allians inte är direkt kopplat till framgång i behandlingen, däremot tycks den kunna förhindra avhopp från behandlingen. Tidigare studier om killar har framför allt fokuserat på sökmönster och problemet att de söker hjälp i liten utsträckning. Denna studie har fokus på vad som sker då killarna kommit till behandling och hur kontakt byggs upp. En aktiv och kreativ terapeut har goda förutsättningar för att nå framgång i behandlingen. Winnicott (1968) anser att Psychotherapy has to do with two people playing together (s. 591), en terapeut ska kunna leka annars är han inte lämplig för jobbet. Leken har

12 12 flera betydelser i psykoterapeutisk mening, ett uttryckssätt, ett kommunikationssätt och ett sätt för patient och terapeut att bygga något nytt. Enligt Priebe & McCabe (2008) kan terapeutiska kontakter ske på olika sätt och ha många olika former, via telefon, mail, i terapirummet. Flera av terapeuterna i denna undersökning använder sig av olika media i kontakten med ungdomar, via mail, musikfiler eller via frågor och svar på nätet. Metoderna handlar dock främst om att nå initial kontakt för att sedan kunna träffas på riktigt i en behandlingssituation. Det gäller för terapeuten att vara kreativ för att nå kontakt. Däremot behöver inte särskilt avancerade metoder användas. Vliegen (2009) har beskrivit hur en så enkel åtgärd som att låna ut en bok till en patient kan vara verksam i behandling. Det kan, enligt honom, handla om att indirekt och på metaforisk väg att närma sig patienten utan att vara allt för påträngande. Prat om några figurer på bordet, en penna och en bit papper eller en inspelad låt kan fungera som isbrytare och alliansuppbyggare i kontakten med killarna. Akre, Michaud & Suris (2010) har studerat killars barriärer för att söka hjälp och konstaterar att de helst valde internetlösningar för kontakt. Den undersökningen fokuserade på behovet av hjälp för sexuell problematik, oklart om detta är helt överförbart på depressiv problematik hos killar. Det tycks dock handla om en tröskel att kliva över för killar och behov av hjälp eller hjälpmedel att kliva över den tröskeln. Valet att använda kvalitativ metodik i denna studie grundar sig i dess lämplighet att göra processbeskrivning och fånga komplexiteten i kontakten mellan terapeut och klient/patient. Syftet med studien var att undersöka hur terapeuter gör, inte effektmätning av resultaten, därför var kvantitativ metodik aldrig ett alternativ. Ett möjligt alternativt, eller kompletterande, upplägg skulle ha kunnat vara narrativ där killarna själva fått ge sina berättelser om sina erfarenheter av terapeutisk kontakt. Grounded Theory har dock fördelar. Till skillnad från t.ex. innehållsanalys och enbart göra en beskrivning av kontakten, ger Grounded Theory genom den jämförande metodiken möjlighet att generera teori. Det har känts viktigt att sätta namn på vardagen och utveckla begrepp och teori som kan användas i klinisk praxis (Thorén-Jönsson, 2008) och lyfta upp terapeutiskt arbete en nivå. Att fokusera på uteslutande terapeuternas erfarenheter har bidragit till ett tydligare fokus i studien och i de teoretiska konklusionerna. Urvalsmetoden snowball-sampling och ett konstant analyserande under materialinsamlingsperioden har gett nya infallsvinklar till ämnesområdet och gett ett rikt analysunderlag. Informanterna kom från olika verksamheter, yrkesgrupper och teoribildningar. Både psykodynamiska och kognitiva terapeuter fanns representerade. Båda könen var representerade bland de intervjuade, men med en övervikt av kvinnor. Det motsvarar ganska väl könsfördelningen i behandlargrupperna, en majoritet av behandlarna inom dessa verksamhetsområden är kvinnor. Representationen visar en god spridning inom fältet. Intervjugruppens storlek, endast tio personer, kan ses som en begränsning. För att säkerställa att mättnad uppnåtts gjordes en tionde intervju. Efter analys visade det sig att inget nytt framkom inom ämnesområdet, varför denna intervju

13 13 fick bli den sista. Fyra av intervjuerna gjordes i samband med en tidigare studie med delvis andra frågeställningar. Nya konkreta exempel på företeelserna framkom från dessa intervjuer, även om många erfarenheter sammanföll. Detta gav dock ett rikt material för analys. Charmaz (2006) för fram fyra kvalitetskriterier för process och resultat inom Grounded Theory. Den första handlar om förtrogenhet med ämnet. Intervjuaren i denna undersökning har lång erfarenhet från fältet. Enligt Patton (2002) måste intervjuaren vara kunnig inom området för att kunna ställa adekvata frågor. De egna erfarenheterna kan ha färgat intervjuerna, gett intervjuarbias, men å andra sidan kan frågeområdena ha upplevts adekvata av de intervjuade. Övriga kvalitetskriterier; originalitet i teoretisk modell, resonans och begriplighet av resultaten och användbarhet i klinisk vardag är givetvis beaktade, men responsen till detta måste komma från berörda terapeuter och verksamheter. Förhoppningen är att denna studie ger underlag för diskussioner och fördjupningar inom området. Slutsatsen som framkommit i denna undersökning är att då pojkar har svårt att visa upp och prata om känslor måste behandlarna aktivt arbeta för att skapa behandlingsallians genom att vara kreativa, att hitta på och att göra något utöver den vanliga samtalsformen. Arbetet har visat på fungerande sätt att nå fram till nedstämda killar i behandlingssituationer. Det är värdefullt att använda en fungerande metodik för att nå nedstämda killar och förebygga långa perioder av psykisk ohälsa och eventuella suicidhandlingar i framtiden. Med hjälp av denna kunskap skulle möjliga utvecklingsarbeten kunna formas för att förbättra omhändertagandet av dessa killar. Det går att nå framgång i kontakten med nedstämda killar, men hur uppfattar killarna den terapeutiska kontakten? Är det så att killar har lättare för att efter en första positiv kontakt med en terapeut har lättare för att söka hjälp i framtiden? Det är ett område som borde undersökas mera i framtiden.

14 14 Referenser Adams, A., Buckingham, C.D., Lindenmayer, A., McKinlay, J.B., Kink, C., & Marceau, L., et al. (2008). The influence of patient and doctor gender on diagnosing coronary heart disease. Sociology Health & Illness, 30, Akre, C., Michaud, P.A., & Suris, J.C. (2010). I ll look it up on the Web first. Swiss Medical Weekly, June 12, 140(23-24), Asay, T.P., & Lambert, M.J. (1999). The Empirical Case for the Common Factors in Therapy: Quantitative Findings. I Hubble, M., Duncan, B.L., & Miller, S.D. (Eds.) The heart and soul of change: What works in Therapy. Washington D.C: American Psychological. Bateson, G. (1979). Mind and nature: A necessary unity. New York: Bantam. Charmaz, K. (1995). Identity dilemmas of chronically ill men. In Sabo, D., & Gordon, D. (Eds.) Men s Health and Illness: Gender, Power and the Body London: Sage. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through Qualitative analysis. London: Sage. Corney, R.H. (1990). Sex differences in general practice attendance and help seeking for minor illness.journal of Psychosomatic Research,34, Courtenay, W.H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men s well-being: A theory of gender and health. Social Science & Medicine, 50(10), Dos Reis, S., Mychailyszyn, M.P., Evans-Lacko, S.E., Belran, A., Riley, A.W., & Myers, M.A. (2009). The meaning of attention-deficit/hyperactivity disorder, medication and parent s initiation and continuity of treatment for their child. Journal of Child Adolescent Psychopharmacology, August, 19(4), Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of Grounded theory. Chicago: Aldine. Greenson, R.R. (1965). The working alliance and transference neuroses. Psychoanalytic Quarterley, 34, Hansson, K. (red.) (2001). Familjebehandling på goda grunder: En forskningsbaserad översikt. Stockholm: Gothia.

15 15 Hausmann, A., Rutz, W., Benke, U.(2008). Frauen suchen Hielfe-Männer sterben!ist die Depression wirklich weiblich?neuropsychiatrie,22(1),43-8. Heckathorn, D.D. (1997). Respondent driven sampling: A new approach of the study of hidden populations. Social Problems, 44, Hultén, A. (2000). Suicidal behavior in children and adolescents in Sweden and Some European countries: Epidemiological and clinical aspects. Doktorsavhandling. Stockholm: Karolinska Institutet. Institutet för social forskning. [Sofi] (2010). Levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Universitet. Johansson, A. (2010). Vad blir bättre av att gå på BUP: En studie om förändringspunkter. Examensarbete. Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Stockholm: Karolinska Institutet. Klein, D.N., Schwartz, J.E., Santiago, N.J., Vivian, D., Vocisano, C., Arnow, B., et al. (2003). Therapeutic alliance in depression treatment: Controlling for prior change and patient characteristics. Journal of Consulting and Clinical Psychology, December, 71(6), Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. Martin, D.J., Garske, J.P., & Davic, M.K. (2000). Relation of the therapeutic alliance to outcome and other variables: A metaanalytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, Möller-Leimkühler A.M. (2002). Barriers to help-seeking by men: A review of sociocultural and clinical literature with particular reference to depression. Journal of Affective Disorders, September, 71(1-3), 1-9. Möller-Leimkühler, A.M., Heller, J., & Paulus, N.C. (2007).Subjective well-being and male depression in male adolescents. Journal of Affective Disorders, 98, Möller-Leimkühler, A.M., & Yücel, M. (2010). Male depression in females? Journal of Affective Disorders, February, 121(1-2), Olsson, G. (1998). Adolescent depression: Epidemiology, nosology, life stress and social network. Minireview based on a doctoral thesis. Upsala Journal of Medical Science,103(2),

16 16 Olsson, G. (2004). Depressioner i tonåren: Ung, trött och ledsen. Stockholm: Gothia. Olsson, G., & von Knorring, A.L. (1997). Becks depression inventory as a screening instrument for adolescent depression in Sweden: Gender differences. Acta Psychiatrica Scandinavia, April, 95(4), Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Philips, B., & Holmqvist, R. (2008). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber. Priebe, S., & McCabe, R.M. (2008). Therapeutic relationships in psychiatry, the basis of therapy or therapy itself? International review of Psychiatry, 20(6) Rutz, W. (1999). Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International Clinical Psychopharmacological, June, 14, (3), Röcklinger, K., & Axner, P. (2010). Utveckling mot en mera jämställd ungdomsmottagningsverksamhet: Genusanalys. Hägersten: Amphi produktion. Schön, U.K., Denhov, A., & Topor, A. (2009). Social relationships as a decisive factor from severe mental illness. International Journal of Social Psychiatry, July, 55(4), SFS 2003:460. Lag om Etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: Riksdagen. Shirk, S., & Saiz, C. (1992). Clinical, empirical and developmental perspectives on the therapeutic relationship in child psychotherapy. Development and Psychopathology, 4, Shirk, S.R., Gudmundsen, G., Kaplinski, H.C., & McMakin, D.L.(2008). Alliance and outcome in cognitive behavioral therapy for adolescent depression. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, July, 37 (3), Socialstyrelsen.(2000). Ungdomsmottagningarnas kontakter med pojkar. Artikel nr Socialstyrelsen.(2009). Folkhälsorapport. Västerås: Socialstyrelsen.

17 17 Socialstyrelsen.(2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom: Stöd för styrning och ledning. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. (2 nd Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage. Thorén-Jönsson, A.L. (2008). Grounded Theory i Granskär, M., & Höglund- Nielsen, B. (Red) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Lund: Studentlitteratur Thornberg, R., & Forslund Frykedal, K. (2009). Grundad Teori i Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. Vliegen, N. (2009). Two people playing together: Some thoughts on play, playing and playfulness in psychoanalytic work. Psychoanalytic Study of the Child, 64, Watzlawick, P. (1984). (Ed.) The invented reality.new York: W.W. Norton. Wide, J., Mok, H., McKenna, M., & Ogrodniczuk, J.S. (2011). Effect of gender socialization on the presentation of depression among men: A pilot study. Canadian Family Physicians, February, 57(2), Winnicott, D.W. (1968). Playing: It s theoretical status in the clinical situation. International Journal of Psychoanalysis, 49, Wrangsjö, B. (2002). Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Stockholm: Natur och Kultur. Åsbring, P., Jablonska, B., & Skoger, U. (2006). Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna: En pilotstudie av bemötandet av unga Vuxna vårdsökande. Rapport 11. Stockholms läns landsting: Centrum för folkhälsa.

18 18 Bilagor Bilaga 1. Artikelmanuskript Bilaga 2. Frågeguide Bilaga 3. Kategorisammanställning

19 19 Bilaga 1. Manuscript for International Journal of Social Psychiatry Boys Don t Cry Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Authors: Annchristin Johansson Mariann Olsson

20 20 Abstract Background Therapists meet special challenges in the contact with depressed boys. There is lack of knowledge on how therapists create therapeutic alliance with reluctant boys. Aim To explore factors contributing to success in therapeutic encounters with depressed boys. Method Qualitative interviews with therapists were analyzed using a grounded theory approach. Results Two core categories proved important for success: The notion of the male role boys don t cry and that alliance cannot be built on mere words, words are not enough. Conclusions Active and creative therapists succeed in creating therapeutic alliance with depressed boys. Key words: Adolescent, gender norms, grounded theory, male depression, therapeutic alliance

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Jacques Derrida Politics of Friendship

Jacques Derrida Politics of Friendship ..between talking to them and speaking of them there is a world of difference.. from the moment they are spoken of instead of being spoken to, it is to say that they are no longer, or not yet, there: it

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion - en introduktion Återhämtning från allvarliga psykiska problem Luleå 24 april 2012 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen Saknar 5 råd inför projektet! Tentamen Tis 9 dec 13:15-17:00 MMD3, INF300, VIP3 Tentamen LOJO D215 A Ljungberg och E Larsson, 2001, 1:a upplagan, Processbaserad verksamhetsutveckling, Kap 6-10 Jan Recker,

Läs mer

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vi inbjuder Dig som tidigare deltagit och nya intresserade till vårens vidareutbildningsprogram. Vi erbjuder tre spännande dagar! Alla som genomgått vår egen och

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar Intervju, t.ex. fokusgrupper Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation Enkät öppna svar Innehållsanalys identifierar meningsbärande enheter som sammanförs i gemensamma kategorier och teman men utan

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work Advanced English GO1394 Supervisor: John Airey 30 hp Examiner: Ibolya Maricic Jan 14 2011 Supervisor: Examiner: hp G2 G3 Avancerad nivå Transformation? A case study of teacher trainees views on their future

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS

CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS CLAES HÖGSTRÖM ETABLERA SNOWPARKS ALLT BÖRJAR MED. RÅVAROR UTVINNS SAMLAS IN FÖRVANDLAS TILL PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRS MED FOKUS PÅ SPECIFIKATIONER PROBLEM? Allt som produceras men inte är materiell hårdvara

Läs mer

Are you content with the outcome of your content marketing? TNS

Are you content with the outcome of your content marketing? TNS Are you content with the outcome of your content marketing? Talk of the town 2 Content marketing is a way to humanise a brand Our north star, our key attribute for the brand, was going to be about improving

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer