Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success"

Transkript

1 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Författare: Annchristin Johansson Handledare: Mariann Olsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Examinerande lärare: Ulla Forinder, NVS

2 2 Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Terapeutiska möten med nedstämda killar vilka är framgångsfaktorerna? Sammanfattning En kvalitativ studie med Grounded Theory-metodik, om professionella terapeuters erfarenheter av möten med nedstämda killar. Hur gör erfarna behandlare för att skapa behandlingsrelation och framgång i kontakten med nedstämda killar med svag egen motivation till kontakt? Två kärnkategorier visade sig ha betydelse för framgång, - Att kunna tackla föreställningen om mansrollen, både killarnas och terapeutens. (Boys don t cry) - Att kunna bygga kontakt då det inte räcker med ord. (Words are not enough) Genom att vara genuint intresserad, aktiv och kreativ kan allians skapas. Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Abstract A qualitative study using Grounded Theory methodology exploring therapists experiences of encounters with depressed boys. How do experienced therapists create alliance and gain success in their contact with weakly motivated boys? Two main areas have proved to have importance for the success - The notion of the male role, both from boys and therapists. (Boys don t cry) - Alliance cannot be built on merely words, activity and creativity are needed. (Words are not enough) By being genuinely interested, active and creative alliance can be created.

3 3 Om detta arbete Vad är känt i detta ämne Killar söker mera sällan hjälp för psykisk problematik än tjejer. Nedstämda killars symtombild kan misstolkas. Terapeutisk allians, en s.k. common factor, har betydelse för resultatet av behandlingskontakten. Det finns flera olika vårdgivare och vårdnivåer för nedstämda hjälpsökande ungdomar som ungdomsmottagning, elevhälsa, socialtjänst och psykiatri. Vad detta arbete tillför Mansnormen, föreställningen om hur killar ska vara påverkar behandlingskontakten. I killsamtal fungerar aktivteter som kontaktskapare och stressavledare. Det räcker inte med att bara prata för att nå framgång i kontakten med nedstämda killar, det krävs både aktivitet och kreativitet.

4 4 Innehållsförteckning Om detta arbete...3 Innehållsförteckning...4 Introduktion...5 Förförståelse...5 Bakgrund...5 Psykisk ohälsa och nedstämdhet...5 Könets betydelse...6 Teoretiska referensramar...7 Behandling...7 Terapeutiska relationen...8 Syfte...8 Metod...8 Urval...9 Intervjuer...9 Analys...9 Etiska överväganden Resultatsammanfattning Diskussion Referenser Bilagor Bilaga 1. Johansson A., Olsson, M. (2012). Boys don t cry. Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success (manuskript) 19 Bilaga 2. Intervjumall..31 Bilaga 3. Kategorisammanställning 32

5 5 Introduktion Tonårstjejer som mår dåligt, både fysiskt och psykiskt, är vanliga besökare inom såväl skolhälsovård, ungdomsmottagningar och barnpsykiatriska mottagningar. Killar som söker hjälp hos hälso- och sjukvården för nedstämdhet har ofta en svår problematik, har kanske gjort ett allvarligt suicidförsök men söker ofta hjälp både motvilligt och sent. Finns det könsskillnader som gör att killar inte söker hjälp, eller handlar det om stereotypa föreställningar hos behandlare om att killar inte vill prata om sina problem som hindrar kontakten? Eller är det så att denna typ av fåtöljbehandling inte passar för killar? De killar som ändå söker hjälp för nedstämdhet, hur tas de emot? Har terapeuterna/behandlarna utvecklat speciella sätt att möta killar? Hur gör terapeuterna för att möta killar på bästa sätt? Att möta nedstämda killar på optimalt sätt och minska psykisk ohälsa och förebygga framtida suicidrisk är ett viktigt terapeutiskt område som inte är tillräckligt utforskat. Förförståelse Författaren har en bakgrund som socionom/familjeterapeut med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Egna erfarenheter från bland annat barnpsykiatrin har visat att det varit svårare att hitta fungerande samtalsformer för killar, fåtöljsamtal har inte alltid känts som bästa alternativet. Drivkraften att vidareutveckla bemötandet av nedstämda killar har varit en förutsättning för valet av detta ämnesområde. Malterud (2009) menar att områdeskunskap är en förutsättning för att få in relevant material. Förhoppningen är att denna studie ska bidra med kunskap om hur behandlare bygger terapeutisk kontakt med nedstämda killar och om vägar till framgång i kontakten. Bakgrund Psykisk ohälsa och nedstämdhet Socialstyrelsen (2009) visar i sin folkhälsorapport att andelen ungdomar som upplever oro och ångest har ökat sedan 1980-talet. Psykisk ohälsa förekommer i allt större utsträckning framför allt hos tonårstjejer. I levnadsnivåundersökningen (Institutet för social forskning, 2010) uppgav ca 15 % av tjejerna depressioner, men enbart 5 % av killarna. Tjejer mår psykiskt dåligt, har självskadebeteende, gör suicidförsök, och söker hjälp av vården i större utsträckning än killar. Flickor söker stöd och behandling hos skolhälsovård, ungdomsmottagningar och barnpsykiatri. Det finns många former och grader av nedstämdhet. I diagnostiska gruppen förstämningssyndrom ingår diagnosgrupperna egentlig depression, manisk episod, hypoman episod och dystymi. Olsson (2004) skriver att grunden för alla diagnoser på depression är att det finns en förändring i stämningsläget (sid 22).

6 6 Pojkars symtom kan misstolkas då symtombilden de visar utåt kan vara aggressivitet och rastlöshet, inte typiska depressionssymtom som t.ex. ledsenhet, brist på energi och tillbakadragenhet (Olsson, 1998). Diagnosticering av depressionstillstånd görs framför allt inom hälso- och sjukvården. I detta arbete kommer termen nedstämdhet att användas på alla olika former av nedsatt stämningsläge. Könets betydelse Studier både i Sverige och USA har visat att killar har lägre prevalens för nedstämdhet/depression och inte söker vård för den typen av problem annat än i liten utsträckning (Olsson & von Knorring, 1997). Trots att fler kvinnor än män är deprimerade och uppger suicidtankar oftare än män, är det männen som gör fullbordade suicid. Män är bara hälften så ofta deprimerade, men begår suicid fem gånger oftare än kvinnor i Sverige (Hultén, 2000). Det finns olika förklaringar vad det kan bero på, t.ex. mäns oförmåga att söka hjälp och atypiska depressiva symtom hos män. Andra förklaringar handlar om köns-bias hos både behandlare och patienter. Rutz har antagit att det finns ett manligt depressivt syndrom och har konstruerat en skattningsskala för manlig depressivitet, Gotlandsskalan. Mäns atypiska symtombild innefattar irritabilitet, ångest, aggressivitet, trötthetskänsla och ofta någon typ av missbruk (Rutz, 1999). Depression hos män maskeras ofta av atypiska symtom som gör att vården och omgivningen missar vad det handlar om (Möller-Leimkühler, Heller & Paulus, 2007). Dessa atypiska depressiva symtom finns dock även hos kvinnor, någon stark evidens för en speciell manlig depression finns inte beskriven (Möller-Leimkühler & Yücel, 2010). Kvinnor söker hjälp, män dör (Hausmann, Rutz & Benke, 2008). Då depression är en stark riskfaktor för suicid, är det allvarligt att mäns depression inte uppmärksammas och behandlas i samma utsträckning som kvinnors. Kön har blivit en viktig faktor att uppmärksamma i det suicidförebyggande arbetet. Män berättar oftast inte om sin nedstämdhet vid besök på vårdcentral, även om de har suicidtankar (Wide, Mok, McKenna & Ogrodniczuk, 2011). Sociala konstruktioner av genus påverkar upplevelsen och tolkningen av känslor. Courteney (2000) anser att hälsorelaterade beteenden, som t.ex. att underlåta att söka hjälp vid psykisk ohälsa, kan användas som ett medel för att uttrycka manlighet. Både män och kvinnor uppger ofta fysiska symtom då man söker vård. Till skillnad från kvinnor uppger männen sällan psykosociala problem som tillägg vid besöket (Corney, 1990). Färre män än kvinnor söker hjälp för känslomässiga problem eller depression (Möller-Leimkühler, 2002). Att både läkarens och patientens kön har betydelse för vad som uppmärksammas vid patientbesök, har flera studier rörande diagnosticering av hjärtsjukdom visat (Adams et al., 2008). Charmaz (1995) har undersökt effekten av könsidentitet utifrån kronisk sjukdom och fann att den sociala konstruktionen av maskulinitet kunde vara både bra och dålig. Mansrollen gjorde att männen dolde sin sjukdom för omvärlden. Den kunde också fungera som en sporre till tillfrisknande, att ta sig ifrån de negativa stigmata och hot mot mansrollen som sjukdomen kunde utgöra.

7 7 Många ungdomsmottagningar har arbetat hårt för att öka besöksfrekvensen av killar till mottagningarna. Försök har gjorts med bemanning av manlig personal, speciella öppettider för killar, uppsökande verksamhet, fokusgrupper mm. Resultaten har genomgående varit tämligen måttliga. Fortfarande är besöksfrekvensen av killar under 20 % på de flesta mottagningar. I Socialstyrelsens rapport (2000) framförs tänkbara orsaker till att pojkar söker ungdomsmottagningar i liten utsträckning. Orsakerna kan vara flera, t.ex. att personalen ofta är kvinnor/barnmorskor och inkörsporten till ungdomsmottagningar ofta är tjejers behov av preventivmedel. Röcklinger och Axner (2010) har i sin genusanalys av ungdomsmottagningar snarare dragit slutsatsen att det är den traditionella mansrollen som hindrar killar från att söka hjälp. Det handlar om att inte visa svaghet inför andra av samma kön. Teoretiska referensramar Den teoretiska utgångspunkten för studien är systemisk. Wrangsjö (2002) beskriver teoribildningen som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin i tre delar: individinriktad, gruppinriktad och strukturell. Basen i det familjeterapeutiska arbete som är vanligt inom barn- och ungdomspsykiatrin, är samarbete mellan familj och terapeut (Greenson, 1965). Inom systemteorin ingår både familj och terapeut i samma system (Bateson, 1979) (Watzlawick, 1984) och påverkar varandra. Även föräldrars åsikter och förförståelse om behandling påverkar behandlingens genomförande och resultat (DosReis et al., 2009). Det systemiska synsättet används även i hög grad i behandling av ungdomar utanför barn- och ungdomspsykiatrin, inom föräldrautbildningar och inom olika delar av socialtjänsten (Hansson, 2001). Behandling Terapeuter möter ofta speciella problem i behandlingskontakten med ungdomar, både med flickor och med pojkar. Ungdomar kämpar med sin frigörelseprocess, med misstro mot vuxenvärlden och uppvisar ibland beteendeproblem som gör allians- och behandlingsarbetet svårare. De söker inte alltid hjälp självmant och förnekar ofta problematiken (Shirk & Saiz, 1992). Åsbring, Jablonska & Skoger (2006) skriver i sin rapport att trots en tredjedel av de unga besökarna till vårdcentral uppgav att psykiska hälsan inte var bra, sökte de enbart hjälp för fysiska problem. Få uppgav psykisk ohälsa som sökorsak. I de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2010) rekommenderas medicinsk behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi [KBT] vid svårare depression, men många andra former av behandling förekommer. Nedstämda ungdomar kan få hjälp och stöd inom olika verksamheter och på olika sätt. Ungdomsmottagningar tar emot ungdomar, oftast upp till 23 år, för råd och stöd inom många problemområden. Den psykosociala delen av verksamheten, kuratorer och psykologer, erbjuder behandling för lätt till medelsvår nedstämdhet. Svårare depressionstillstånd hänvisas vanligtvis till psykiatrin. Elevhälsan bestående av skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger erbjuder stöd och hjälp för

8 8 skolungdomar. Även där hänvisas svårare depressiv problematik till barn- och ungdomspsykiatrin. Socialtjänsten är ytterligare en verksamhet som erbjuder olika former av rådgivning och stöd till hjälpsökande familjer och deras barn och ungdomar. Socialtjänsten innehåller många olika former av åtgärder, både frivilliga och tvångsinsatser. Utöver individuella- och familjekontakter kan även nätverksmöten erbjudas till hjälpsökande familjer. Depression behandlas med många olika metoder inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vanligt är en kombination av insatser; stödsamtal, individualterapi, familjeterapi och medicinering. Vanligt är också samverkan mellan socialtjänst, skola och barnpsykiatri för att på bästa sätt hjälpa barn, ungdomar och deras familjer. I detta arbete kommer begreppet terapeuter att användas om alla typer av professionella behandlare, skolkuratorer, socialsekreterare, likväl som legitimerade psykoterapeuter. Terapeutiska relationen Vad är verksamt i terapi? Det finns många skolor och terapiinriktningar vid behandling. Många faktorer påverkar utfallet i en behandling. Det finns skillnader, men också likheter mellan olika skolor. Likheterna brukar kallas Common factors. Den terapeutiska relationen är en sådan faktor som har stor betydelse för behandlingens utfall (Philips & Holmqvist, 2008). Tidig terapeutisk allians kan förutspå förbättring av depressiva symtom (Klein et al., 2003). Många studier har även visat att kvalitén på relationen mellan patient och terapeut kan förutspå utfall i terapi (Martin, Garske & Davic, 2000), men det har framför allt gällt vuxenpatienter. Enligt Asay och Lambert (1999) beror 40 % av utfallet i en behandling på faktorer utanför terapin och 30 % på relationen till terapeuten/behandlaren. Specifika terapeutiska tekniker kommer först på tredje plats. Då relationen/alliansen mellan behandlare och patient/klient har stor betydelse i kontakten framträder frågan om hur terapeuter arbetar för att skapa god behandlingsrelation. Vari ligger utmaningen/svårigheten i kontakten med nedstämda killar? Vad är framgångsrikt? Syfte Att upptäcka framgångsfaktorer i terapeuters erfarenheter av att skapa behandlingsrelation med nedstämda killar. Metod Grounded Theory är en kvalitativ forskningsmetod som formulerades på talet av Glaser och Strauss (1967) Det är en utforskande metod där nya insikter och frågeställningar kan tas till vara och utvecklas under undersökningens gång. Metoden handlar om att utifrån analys av insamlat material, med hjälp av konstant jämförande metodik, i slutänden kunna generera teori (Charmaz, 2006). Thorén- Jönsson (2008) beskriver metoden som lämplig att beskriva social process, men också för att använda i klinisk praxis. Metoden passar för aktuellt syfte att

9 9 utforska behandlingsrelationen med killar och vad terapeuterna upplever leder till framgång. Inom Grounded Theory pågår datainsamling och analys parallellt under hela arbetet, nya uppslag styr fortsatta datainsamlingen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009) Urval Totalt har materialet från 10 intervjuer analyserats. Av de intervjuade terapeuterna var tre män, resten var kvinnliga behandlare. Sex av intervjuerna har genomförts under hösten 2011 med professionella terapeuter som socionomer, sjuksköterskor och familjebehandlare. De arbetade inom olika verksamheter som har kontakt med barn och ungdomar i samband med psykosociala svårigheter, ungdomsmottagning, elevhälsa, BUP och socialtjänst. Gemensamt för de intervjuade har varit att de har lång erfarenhet, 10 år eller mer, av kontakt med barn och ungdomar med psykisk ohälsa, både killar och tjejer. Urvalet har varit en typ av snowball sampling (Heckathorn, 1997) utifrån de nya områden som kommit upp under intervjuerna. De intervjuade har tillfrågats om de vet någon annan som skulle kunna tillföra något ytterligare till ämnesområdet. Informanterna återfanns inom olika verksamheter och inom flera av de yrkesgrupper som vanligtvis möter nedstämda pojkar. Antalet intervjuer har inte varit fastställt på förhand utan har pågått tills mättnad uppnåtts. En reanalys är även gjord av fyra intervjuer som genomfördes 2010 till en tidigare undersökning (Johansson, 2010). Urvalet från den undersökningen bestod av de terapeuter som varit behandlare för nedstämda killar. Intervjuer För att samla in så rikt material som möjligt och få nyanserade beskrivningar (Kvale, 1997) har kvalitativ intervju valts som metod. En intervjuguide utarbetades inför initiala intervjun med öppna frågor runt ett antal frågeområden. (Bilaga 2) Efter att de två första intervjuerna grovanalyserats, kom sedan intervjuguiden att fungera enbart som en checklista för de följande intervjuerna. Nya fördjupningsfrågor las till då områden behövde utforskas ytterligare alternativt togs bort då fälten redan var belysta. Intervjuerna fick form av ett öppet samtal, där den intervjuade kunde ta upp egna områden, göra egna fördjupningar. Alla intervjuer hade samma ingångsfråga berätta hur kontakten med en nedstämd kille kan se ut. Fokus i intervjuerna har primärt handlat om kontakten med tonårskillar, men kom att omfatta killar i åldersspannet 8 18 år. Analys Intervjuerna har analyserats allteftersom de genomförts enligt Grounded Theorymodell. Genom att samma person intervjuade, skrev ut intervjuerna verbatim samt analyserade basmaterialet erhölls god kännedom om materialet. Analysarbetet kom att präglas av nära vetskap om innehåll, betoning och hur de intervjuades kroppsspråk såg ut under samtalen. Varje intervju skrevs ut både med text och non-verbal kommunikation direkt efter genomförandet och grovanalyserades innan nästa intervju genomfördes. När nya

10 10 erfarenheter kom upp i samtalen, stämdes dessa av i kommande intervjuer där det var möjligt. Genom användandet av open-ended questions eftersträvades att få fram så många olika erfarenheter som möjligt för att få ett rikt analysmaterial. Intervjuandet pågick tills mättnad uppnåtts och inget nytt framkom. En sista intervju gjordes efter mättnad uppnåtts för att säkerställa detta. Inga nya områden framkom i denna intervju och tidigare analyserade erfarenheter bekräftades. Då samma person intervjuade, skrev ut och grovanalyserade intervjuerna direkt efter de gjorts skrevs inga separata minnesanteckningar s.k. memos under intervjuerna. Däremot testades idéer och tankar under analysarbetets gång både i skriftliga memos och i muntliga handledningsdiskussioner. Analysarbetet av intervjuerna följde Grounded Theory- modellens analysupplägg enligt Charmaz (2006). Intervjuerna har skrivits ut ord för ord. Efter det gjordes en noggrann genomläsning av materialet. Den initiala kodningen gjordes med mening-för-mening med handlingsord som låg nära materialet. De öppna koderna jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Nästa steg i analysarbetet var att göra en fokuserad kodning för att försöka fånga huvudtemat i meningen. Varje del jämfördes med vad som tidigare kodats och liknande fenomen gavs samma kod. Detta arbete omarbetades ett antal gånger enligt konstant jämförande modell. Den efterföljande axiala kodningen handlade om att återsamla materialet på nytt sätt (Strauss & Corbin, 1998) Koderna samlades i underkategorier och arbetet med att ta fram kategorier påbörjades. Ett utkast till kategorischema utarbetades efter första intervjun som kom att omarbetas ett antal gånger allt eftersom analysarbetet med nya intervjuer framskred med hjälp av konstant jämförande analysmetodik. Kategorierna omarbetades, ändrades och lades till allt eftersom nya områden om upp i samtalen. Kategorierna definierades noggrant med underkategorier och tillhörande exempel. 18 kategorier blev resultatet av denna analys. De numrerades för att underlätta arbetet med det slutliga analysarbetet och citat som kunde belysa innehållet i respektive kategori eftersöktes i intervjuerna. (Bilaga 3) Analysschemat fungerade som grund för det teoretiska kodningsarbetet för att söka samband mellan kategorier, söka huvudteman och kärnkategorier. Materialet genomlästes ett antal gånger, tillbakablickar till ursprungsmaterialet gjordes och preliminära huvudteman arbetades fram. För att säkerställa analysens trovärdighet har en trianguleringsmodell använts där både erfarna kollegor och handledare konsulterats om synpunkter på innehåll och analys. För att ytterligare säkerställa resultatens trovärdighet är en validitetsdiskussion gjord med en av informanterna i studien. Etiska överväganden Uppsatsen är en del i Karolinska Institutets masterutbildning i Klinisk medicinsk vetenskap. Etikprövningsnämndens etiska godkännande har ej inhämtats för detta arbete då det handlar om en studentuppsats inom ett utbildningsprogram. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003) är dylika

11 11 arbeten undantagna från etikprövningskravet. De forskningsetiska riktlinjerna är däremot noggrant beaktade i detta arbete. Godkännande är inhämtat från verksamhetschef inom barn- och ungdomspsykiatri för forskningsarbete inom kliniken. Enbart professionella behandlare har intervjuas efter att deras godkännande inhämtats om deltagande och av ljudinspelning av samtalet. Inga patient/klient uppgifter har inhämtas som kan hänföras till enskild person. Resultatsammanfattning Fullständiga resultat redovisas i artikelutkast. (Bilaga 1) Två huvudteman framträdde i studien svårigheter som behöver tacklas och förhållningssätt hos terapeuten. Genom att vara äkta och genuint intresserad kan allians skapas som ger grund för att framgångsrikt handskas med de två kärnområden som framkom i analysarbetet: - Föreställningen om mansnormen, om hur en kille/man ska vara visar sig både hos killarna och hos terapeuterna. (Boys don t cry) - Det räcker inte med ord för att nå fram och skapa behandlingsallians med nedstämda killar, aktivitet och kreativitet behöver användas i kontakten. (Words are not enough) Diskussion Förmågan att kunna handskas med de två kärnområdena ( boys don t cry och words are not enough ) har visat sig vara avgörande för framgången att skapa terapeutisk allians med nedstämda killar. Föreställningen om mansrollen finns hos både terapeut och patient/klient. Resultatet i denna studie om en aktiv terapeutroll liknar de framgångsfaktorer som Schön, Denhov och Topor (2009) har presenterat i sin studie om viktiga faktorer i tillfrisknande efter psykisk sjukdom. De före detta patienterna har uttryckt att sociala kontakterna, vänner, familj och professionella, har varit av stor betydelse för tillfrisknandet. Det som hjälpt var det personliga engagemanget från terapeuten, samarbetet mellan terapeut och patient och, framför allt, att terapeuten gjort mera än vad man kunde förvänta sig från en professionell. Det räcker dock inte med allians för att få en framgångsrik behandling. Studier av Shirk, Gudmundsen, Kaplinski och McMakin (2008) visar att terapeuters uppleveda allians inte är direkt kopplat till framgång i behandlingen, däremot tycks den kunna förhindra avhopp från behandlingen. Tidigare studier om killar har framför allt fokuserat på sökmönster och problemet att de söker hjälp i liten utsträckning. Denna studie har fokus på vad som sker då killarna kommit till behandling och hur kontakt byggs upp. En aktiv och kreativ terapeut har goda förutsättningar för att nå framgång i behandlingen. Winnicott (1968) anser att Psychotherapy has to do with two people playing together (s. 591), en terapeut ska kunna leka annars är han inte lämplig för jobbet. Leken har

12 12 flera betydelser i psykoterapeutisk mening, ett uttryckssätt, ett kommunikationssätt och ett sätt för patient och terapeut att bygga något nytt. Enligt Priebe & McCabe (2008) kan terapeutiska kontakter ske på olika sätt och ha många olika former, via telefon, mail, i terapirummet. Flera av terapeuterna i denna undersökning använder sig av olika media i kontakten med ungdomar, via mail, musikfiler eller via frågor och svar på nätet. Metoderna handlar dock främst om att nå initial kontakt för att sedan kunna träffas på riktigt i en behandlingssituation. Det gäller för terapeuten att vara kreativ för att nå kontakt. Däremot behöver inte särskilt avancerade metoder användas. Vliegen (2009) har beskrivit hur en så enkel åtgärd som att låna ut en bok till en patient kan vara verksam i behandling. Det kan, enligt honom, handla om att indirekt och på metaforisk väg att närma sig patienten utan att vara allt för påträngande. Prat om några figurer på bordet, en penna och en bit papper eller en inspelad låt kan fungera som isbrytare och alliansuppbyggare i kontakten med killarna. Akre, Michaud & Suris (2010) har studerat killars barriärer för att söka hjälp och konstaterar att de helst valde internetlösningar för kontakt. Den undersökningen fokuserade på behovet av hjälp för sexuell problematik, oklart om detta är helt överförbart på depressiv problematik hos killar. Det tycks dock handla om en tröskel att kliva över för killar och behov av hjälp eller hjälpmedel att kliva över den tröskeln. Valet att använda kvalitativ metodik i denna studie grundar sig i dess lämplighet att göra processbeskrivning och fånga komplexiteten i kontakten mellan terapeut och klient/patient. Syftet med studien var att undersöka hur terapeuter gör, inte effektmätning av resultaten, därför var kvantitativ metodik aldrig ett alternativ. Ett möjligt alternativt, eller kompletterande, upplägg skulle ha kunnat vara narrativ där killarna själva fått ge sina berättelser om sina erfarenheter av terapeutisk kontakt. Grounded Theory har dock fördelar. Till skillnad från t.ex. innehållsanalys och enbart göra en beskrivning av kontakten, ger Grounded Theory genom den jämförande metodiken möjlighet att generera teori. Det har känts viktigt att sätta namn på vardagen och utveckla begrepp och teori som kan användas i klinisk praxis (Thorén-Jönsson, 2008) och lyfta upp terapeutiskt arbete en nivå. Att fokusera på uteslutande terapeuternas erfarenheter har bidragit till ett tydligare fokus i studien och i de teoretiska konklusionerna. Urvalsmetoden snowball-sampling och ett konstant analyserande under materialinsamlingsperioden har gett nya infallsvinklar till ämnesområdet och gett ett rikt analysunderlag. Informanterna kom från olika verksamheter, yrkesgrupper och teoribildningar. Både psykodynamiska och kognitiva terapeuter fanns representerade. Båda könen var representerade bland de intervjuade, men med en övervikt av kvinnor. Det motsvarar ganska väl könsfördelningen i behandlargrupperna, en majoritet av behandlarna inom dessa verksamhetsområden är kvinnor. Representationen visar en god spridning inom fältet. Intervjugruppens storlek, endast tio personer, kan ses som en begränsning. För att säkerställa att mättnad uppnåtts gjordes en tionde intervju. Efter analys visade det sig att inget nytt framkom inom ämnesområdet, varför denna intervju

13 13 fick bli den sista. Fyra av intervjuerna gjordes i samband med en tidigare studie med delvis andra frågeställningar. Nya konkreta exempel på företeelserna framkom från dessa intervjuer, även om många erfarenheter sammanföll. Detta gav dock ett rikt material för analys. Charmaz (2006) för fram fyra kvalitetskriterier för process och resultat inom Grounded Theory. Den första handlar om förtrogenhet med ämnet. Intervjuaren i denna undersökning har lång erfarenhet från fältet. Enligt Patton (2002) måste intervjuaren vara kunnig inom området för att kunna ställa adekvata frågor. De egna erfarenheterna kan ha färgat intervjuerna, gett intervjuarbias, men å andra sidan kan frågeområdena ha upplevts adekvata av de intervjuade. Övriga kvalitetskriterier; originalitet i teoretisk modell, resonans och begriplighet av resultaten och användbarhet i klinisk vardag är givetvis beaktade, men responsen till detta måste komma från berörda terapeuter och verksamheter. Förhoppningen är att denna studie ger underlag för diskussioner och fördjupningar inom området. Slutsatsen som framkommit i denna undersökning är att då pojkar har svårt att visa upp och prata om känslor måste behandlarna aktivt arbeta för att skapa behandlingsallians genom att vara kreativa, att hitta på och att göra något utöver den vanliga samtalsformen. Arbetet har visat på fungerande sätt att nå fram till nedstämda killar i behandlingssituationer. Det är värdefullt att använda en fungerande metodik för att nå nedstämda killar och förebygga långa perioder av psykisk ohälsa och eventuella suicidhandlingar i framtiden. Med hjälp av denna kunskap skulle möjliga utvecklingsarbeten kunna formas för att förbättra omhändertagandet av dessa killar. Det går att nå framgång i kontakten med nedstämda killar, men hur uppfattar killarna den terapeutiska kontakten? Är det så att killar har lättare för att efter en första positiv kontakt med en terapeut har lättare för att söka hjälp i framtiden? Det är ett område som borde undersökas mera i framtiden.

14 14 Referenser Adams, A., Buckingham, C.D., Lindenmayer, A., McKinlay, J.B., Kink, C., & Marceau, L., et al. (2008). The influence of patient and doctor gender on diagnosing coronary heart disease. Sociology Health & Illness, 30, Akre, C., Michaud, P.A., & Suris, J.C. (2010). I ll look it up on the Web first. Swiss Medical Weekly, June 12, 140(23-24), Asay, T.P., & Lambert, M.J. (1999). The Empirical Case for the Common Factors in Therapy: Quantitative Findings. I Hubble, M., Duncan, B.L., & Miller, S.D. (Eds.) The heart and soul of change: What works in Therapy. Washington D.C: American Psychological. Bateson, G. (1979). Mind and nature: A necessary unity. New York: Bantam. Charmaz, K. (1995). Identity dilemmas of chronically ill men. In Sabo, D., & Gordon, D. (Eds.) Men s Health and Illness: Gender, Power and the Body London: Sage. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through Qualitative analysis. London: Sage. Corney, R.H. (1990). Sex differences in general practice attendance and help seeking for minor illness.journal of Psychosomatic Research,34, Courtenay, W.H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men s well-being: A theory of gender and health. Social Science & Medicine, 50(10), Dos Reis, S., Mychailyszyn, M.P., Evans-Lacko, S.E., Belran, A., Riley, A.W., & Myers, M.A. (2009). The meaning of attention-deficit/hyperactivity disorder, medication and parent s initiation and continuity of treatment for their child. Journal of Child Adolescent Psychopharmacology, August, 19(4), Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of Grounded theory. Chicago: Aldine. Greenson, R.R. (1965). The working alliance and transference neuroses. Psychoanalytic Quarterley, 34, Hansson, K. (red.) (2001). Familjebehandling på goda grunder: En forskningsbaserad översikt. Stockholm: Gothia.

15 15 Hausmann, A., Rutz, W., Benke, U.(2008). Frauen suchen Hielfe-Männer sterben!ist die Depression wirklich weiblich?neuropsychiatrie,22(1),43-8. Heckathorn, D.D. (1997). Respondent driven sampling: A new approach of the study of hidden populations. Social Problems, 44, Hultén, A. (2000). Suicidal behavior in children and adolescents in Sweden and Some European countries: Epidemiological and clinical aspects. Doktorsavhandling. Stockholm: Karolinska Institutet. Institutet för social forskning. [Sofi] (2010). Levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Universitet. Johansson, A. (2010). Vad blir bättre av att gå på BUP: En studie om förändringspunkter. Examensarbete. Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Stockholm: Karolinska Institutet. Klein, D.N., Schwartz, J.E., Santiago, N.J., Vivian, D., Vocisano, C., Arnow, B., et al. (2003). Therapeutic alliance in depression treatment: Controlling for prior change and patient characteristics. Journal of Consulting and Clinical Psychology, December, 71(6), Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. Martin, D.J., Garske, J.P., & Davic, M.K. (2000). Relation of the therapeutic alliance to outcome and other variables: A metaanalytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, Möller-Leimkühler A.M. (2002). Barriers to help-seeking by men: A review of sociocultural and clinical literature with particular reference to depression. Journal of Affective Disorders, September, 71(1-3), 1-9. Möller-Leimkühler, A.M., Heller, J., & Paulus, N.C. (2007).Subjective well-being and male depression in male adolescents. Journal of Affective Disorders, 98, Möller-Leimkühler, A.M., & Yücel, M. (2010). Male depression in females? Journal of Affective Disorders, February, 121(1-2), Olsson, G. (1998). Adolescent depression: Epidemiology, nosology, life stress and social network. Minireview based on a doctoral thesis. Upsala Journal of Medical Science,103(2),

16 16 Olsson, G. (2004). Depressioner i tonåren: Ung, trött och ledsen. Stockholm: Gothia. Olsson, G., & von Knorring, A.L. (1997). Becks depression inventory as a screening instrument for adolescent depression in Sweden: Gender differences. Acta Psychiatrica Scandinavia, April, 95(4), Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Philips, B., & Holmqvist, R. (2008). Vad är verksamt i psykoterapi? Stockholm: Liber. Priebe, S., & McCabe, R.M. (2008). Therapeutic relationships in psychiatry, the basis of therapy or therapy itself? International review of Psychiatry, 20(6) Rutz, W. (1999). Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International Clinical Psychopharmacological, June, 14, (3), Röcklinger, K., & Axner, P. (2010). Utveckling mot en mera jämställd ungdomsmottagningsverksamhet: Genusanalys. Hägersten: Amphi produktion. Schön, U.K., Denhov, A., & Topor, A. (2009). Social relationships as a decisive factor from severe mental illness. International Journal of Social Psychiatry, July, 55(4), SFS 2003:460. Lag om Etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: Riksdagen. Shirk, S., & Saiz, C. (1992). Clinical, empirical and developmental perspectives on the therapeutic relationship in child psychotherapy. Development and Psychopathology, 4, Shirk, S.R., Gudmundsen, G., Kaplinski, H.C., & McMakin, D.L.(2008). Alliance and outcome in cognitive behavioral therapy for adolescent depression. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, July, 37 (3), Socialstyrelsen.(2000). Ungdomsmottagningarnas kontakter med pojkar. Artikel nr Socialstyrelsen.(2009). Folkhälsorapport. Västerås: Socialstyrelsen.

17 17 Socialstyrelsen.(2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom: Stöd för styrning och ledning. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. (2 nd Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage. Thorén-Jönsson, A.L. (2008). Grounded Theory i Granskär, M., & Höglund- Nielsen, B. (Red) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård, Lund: Studentlitteratur Thornberg, R., & Forslund Frykedal, K. (2009). Grundad Teori i Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. Vliegen, N. (2009). Two people playing together: Some thoughts on play, playing and playfulness in psychoanalytic work. Psychoanalytic Study of the Child, 64, Watzlawick, P. (1984). (Ed.) The invented reality.new York: W.W. Norton. Wide, J., Mok, H., McKenna, M., & Ogrodniczuk, J.S. (2011). Effect of gender socialization on the presentation of depression among men: A pilot study. Canadian Family Physicians, February, 57(2), Winnicott, D.W. (1968). Playing: It s theoretical status in the clinical situation. International Journal of Psychoanalysis, 49, Wrangsjö, B. (2002). Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Stockholm: Natur och Kultur. Åsbring, P., Jablonska, B., & Skoger, U. (2006). Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna: En pilotstudie av bemötandet av unga Vuxna vårdsökande. Rapport 11. Stockholms läns landsting: Centrum för folkhälsa.

18 18 Bilagor Bilaga 1. Artikelmanuskript Bilaga 2. Frågeguide Bilaga 3. Kategorisammanställning

19 19 Bilaga 1. Manuscript for International Journal of Social Psychiatry Boys Don t Cry Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Authors: Annchristin Johansson Mariann Olsson

20 20 Abstract Background Therapists meet special challenges in the contact with depressed boys. There is lack of knowledge on how therapists create therapeutic alliance with reluctant boys. Aim To explore factors contributing to success in therapeutic encounters with depressed boys. Method Qualitative interviews with therapists were analyzed using a grounded theory approach. Results Two core categories proved important for success: The notion of the male role boys don t cry and that alliance cannot be built on mere words, words are not enough. Conclusions Active and creative therapists succeed in creating therapeutic alliance with depressed boys. Key words: Adolescent, gender norms, grounded theory, male depression, therapeutic alliance

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Conversational Pedagogical Agents and Gender Annika Silvervarg, Agneta Gulz, Magnus Haake Linköping and Lund University

Conversational Pedagogical Agents and Gender Annika Silvervarg, Agneta Gulz, Magnus Haake Linköping and Lund University Forskningsmetoder Utveckling av pedagogisk programvara Empiriska undersökningar i skolor Enkäter Intervjuer Observationer Beteendeloggar Dialogloggar Teorier om lärande och teknikanvändingi pedagogiska

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

FYTA11-ma2, ht14. Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 %

FYTA11-ma2, ht14. Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 % FYTA11-ma2, ht14 Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 % General opinion Give your opinion in the scale 1-5. 1 = very negative 2 = negative 3 = neutral 4 = positive 5 = very positive

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR och INSTÄLLNING till FRAMTIDA ARBETSLIV En kvalitativ studie med sex unga kvinnliga beteendevetarstudenter

ATTITYDER, VÄRDERINGAR och INSTÄLLNING till FRAMTIDA ARBETSLIV En kvalitativ studie med sex unga kvinnliga beteendevetarstudenter Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle ATTITYDER, VÄRDERINGAR och INSTÄLLNING till FRAMTIDA ARBETSLIV En kvalitativ studie med sex unga kvinnliga beteendevetarstudenter Arbetspsykologi (61-90)

Läs mer

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden

A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes. Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden A program for a sustainable way to educate teachers in aesthetic learning processes Catarina Lindskog, Sigtuna Sweden Saar (2005) describes the condition of aesthetic activities in the school's practice.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg

Introduktion till vetenskaplig metodik. Johan Åberg Introduktion till vetenskaplig metodik Johan Åberg Innehåll Forskarvärlden Viktiga begrepp Referenshantering Den vetenskapliga rapporten Vetenskaplig diskussion Forskarvärlden Forskare mäts i antal publikationer

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus Att skapa sig en tydlig förståelse Fokusområden Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet Interpersonell sårbarhet

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Katrin Häggström Westberg Leg. Sjuksköterska i psykiatri Doktorand Hälsa och Livsstil, Högskolan i Halmstad Att vara ung!!! 75 % av all psykisk sjukdom

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer