Forskning för tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning för tillväxt"

Transkript

1 Forskning för tillväxt 2008

2 2

3 Innehållsförteckning 04 Forskning för tillväxt Forskning och ansvar för tillväxt 06 Verksamhetsråd 08 BioMEMS - En teknologi för framtidens hälsa 09 Intelligenta Kiselkarbid Multichipmoduler 10 Tillverkningsindustrin redo för fiberoptik 12 Hemmanätverk 14 PaperDisplay redo för licensering 16 Den skrämmande situationen 17 Krocktester med 6 frihetsgrader 18 Imego projekt 19 Energy Aware Clock 20 Ljudforskning för säkrare förarmiljöer 21 Nätverksteknik från SICS 22 Mobila inlärningsmiljöer 23 Schemaläggning av TV-distribution via IP 24 Formella packningsregler effektiviserar transporter 25 SICS projekt 26 LiveResponse videon som verktyg vid räddningsinsatser 27 Stöd för hastighetskontroll 28 Modelldriven produktutveckling med OpenModelica 29 Fakta om 30 Ingående bolag och specialiteter 32 Styrelse och ledning 34 Ekonomi 3

4 Forskning för tillväxt 2008 Hans Hentzell Hösten 2008 presenterade regeringen forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation. Propositionen har två nya viktiga satsningar dels på excellens och relevans för forskningen på svenska universitet men, viktigast för Swedish ICT, att industriforskningsinstituten bör stärkas för att bli internationellt mer konkurrenskraftiga och bättre bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft, bl.a. genom en stärkt samverkan med universitet och högskolor (U & H). I tider när framförallt verkstadsindustrin tvingas dra ner och säga upp medarbetare är satsningen på industriforskningsinstituten viktig. bidrar till världsledande kompetens inom viktiga framtidsområden var vårt bidrag till tillväxt inom näringslivet minst 12 gånger större än den totala finansieringen från svenska offentliga finansiärer, våra spinoff-företag omsatte MSEK med 750 medarbetare och de små och medelstora företag som deltagit i våra satsningar hade en omsättningsökning på 315 MSEK, baserat på resultaten från samarbetet. I ett internationellt perspektiv är vi stolta över vår effektivitet i att kunna föra resultat från världsledande forskning till hållbar tillväxt både i existerande och nya företag. I svåra tider är det lätt att fokusera på att utveckla och rädda existerande företag. gör detta men vi bidrar också till förnyelse av näringslivet genom att förändra existerande företag och skapa nya, anpassade till ny teknologi och nya affärsmöjligheter. Under 2008 presenterade Swedish ICT tillsammans med våra industriella partners tre initiativ där hela kan bidra till en positiv utveckling: Fordons- och Transport ICT Vi tror att informations- och kommunikationsteknik och elektrisk drivning av fordon kommer att vara en viktig grund för framtidens fordons- och transportsystem. Framtidens Internet Internet och mobil kommunikation är basen för en världsomspännande revolution som bara är i sin början. Tillsammans med våra partners kan vi bidra till att det fortsätter vara ett världsledande styrkeområde i Sverige. Säkerhet Tillsammans ned näringslivet och FOI har vi identifierat flera områden där kommer att bidra till ökad säkerhet och industriell tillväxt. Ekonomin inom utvecklades bra under 2008 och inför 2009 är orderingången mycket bra. Från januari 2009 kommer Imego att ingå i, därför är Imego med och exempel på verksamheten presenteras i vår årsrapport. Med sin kompetens inom sensorer och sensorsystem kommer Imego att komplettera och bidra till på ett mycket positivt sätt. Jag hoppas du kommer att uppskatta årsrapporten och att den ger dig idéer till hur vi kan hjälpa dig! Hans Hentzell VD 4

5 Forskning och ansvar På senare år har företags och andra organisationers samhällsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR) - blivit ett allt viktigare begrepp, som följs noga och rapporteras i årsredovisningar mm. De statliga bolagen (inklusive Swedish ICT, som ägs av staten till 60%) har fått i uppgift att från och med i år rapportera sina insatser för hållbarhet, en viktig komponent av CSR, enligt den modell som har tagits fram av GRI Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org). Som forskningsinstitut är det mycket naturligt för oss att relatera till detta, eftersom vårt övergripande syfte faktiskt är att bidra till hållbar tillväxt i vår omvärld, snarare än att maximera vår egen omsättning eller vårt egna ekonomiska resultat. Vi tror dock att vi kan göra mer än så, genom att fokusera vår forskning mot områden som är viktiga för ett hållbart samhälle och en bättre miljö. Exempel på detta finns idag inom alla delar av Swedish ICT: Vi arbetar med energifrågor både genom att optimera transporter och processer och genom att designa nya produkter och tjänster som genom att kommunicera energiförbrukning till konsumenter får dessa att reflektera och ändra sitt beteende till en mer energisnål livsstil. I pågående forskning tar vi detta ett steg vidare genom att ge konsumenten en bild av hela sin resursförbrukning. Inom miljöövervakningsområdet skapar vi nya sensorer och sensornät som tillåter kontinuerlig miljöövervakning även i svårtillgängliga miljöer. För att få en effektivare energianvändning utvecklar vi nya material och komponenter för effektivare kraftöverföring och motorstyrning. Vi deltar i samhällsdebatten och bedriver egen forskning när det gäller IT-utvecklingens påverkan på frågor som upphovsrätt och personlig integritet. För att skapa en hållbar och högkvalitativ sjuk- och hemvård utvecklar vi nya tjänster och användargränssnitt, som ger vårdgivarna mer tid att fokusera på patienter och vårdtagare och som skapar möjligheter för äldre att bo kvar hemma längre med bibehållen livskvalitet. Dessa nya tjänster utvärderas både i mindre studier och i våra testbäddar. För personer som drabbats av stress, ätstörningar och andra problem skapar vi tjänster som underlättar reflektion och insikt, vilket på sikt leder till minskade besvär och fördelar för både individ och samhälle. Vi försöker även utveckla det sätt vi organiserar och driver vår forskning på och driver bl.a. för närvarande ett genusprojekt inriktat på att förstå hur genusfrågor påverkar både val av forskningsfrågor och hur forskningen bedrivs. Resultatet från detta hoppas vi skall ge oss insikt och idéer om hur vi kan organisera vår forskning för att främja både jämställdhet och mångfald, i allt från rekrytering till utförande och rapportering av forskning. Sammantaget gör alla dessa aktiviteter att vi känner oss stolta över att inte bara utveckla ny världsledande teknik utan även aktivt bidra till att få denna teknik att komma till nytta, för ett hållbart näringsliv och samhälle. Staffan Truvé vvd 5

6 Verksamhetsråd har som uppgift att bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt för näringslivet. För att kunna tillhandahålla ny teknik och kunskap som kan leda till nya produkter och tjänster behövs en grundläggande förståelse för industrins framtida behov och villkor. Industrin är engagerad i utvecklingen av Swedish ICT genom medlemskap i de två branschföreningarna FMOF och FAV som är delägare i. För att fördjupa och stärka det industriella engagemanget skapades efter bildandet av 2005 även tre branschorienterade Verksamhetsråd på initiativ av ägarföreningarna. Huvudsyftet med verksamhetsråden är att stärka dialogen mellan Swedish ICT och dess kunder/uppdragsgivare, framförallt vad gäller verksamhetens långsiktiga inriktning. Verksamhetsråden skall identifiera forsknings och utvecklingsområden där Swedish ICT med sin samlade kompetens kan medverka till en hållbar utveckling och tillväxt i branschen. Verksamhetsråden bygger på ett starkt industriellt deltagande där industriföreträdare tillsammans med experter från möts i ett neutralt forum där man kan identifiera långsiktigt viktiga områden och problemställningar. Detta samarbete med näringslivet ger mycket viktig information för omvärlds- och behovsdriven utveckling vid sidan av den mer teknologidrivna utvecklingen. Verksamhetsråden har till uppgift att: Ta fram en omvärldsanalys inom respektive forsknings, marknads- och teknologiområde. Stödja framtagning av handlingsplaner för respektive enhet inom Idag finns tre verksamhetsråd etablerade inom branscherna: Fordon med 12 deltagande företag Security/Säkerhet med 10 deltagande företag och organisationer Framtidens Internet med 11 deltagande företag och organisationer Verksamhetsrådens slutsatser kommer att ligga till grund för flera nya satsningar på Swedish ict under de närmaste åren. Arbetet inom verksamhetsråden har kommit olika långt då det startat vid olika tidpunkter. Gemensamt är dock att man som ett första steg har identifierat de för branschen relevanta delarna inom s verksamhet samt var styrkor och svagheter finns. Man har därefter kartlagt och formulerat branschens behov och sett efter hur s kompetensprofil svarat mot dessa. 6

7 Slutsatserna från Verksamhetsrådens arbete är delvis av konfidentiell natur varför de endast översiktligt beskrivs nedan. De fullständiga rapporterna görs tillgängliga för medlemsföretagen i ägarföreningarna. Fordon och dess intressentföreningar FMOF och FAV bildade, tillsammans med ett antal inbjudna representanter för svensk fordonsindustri, i maj 2006 ett verksamhetsråd för Fordonsbranschen. Företag som deltagit är: Autoliv Electronics, Saab Automobile. Ericsson, Scania CV, Haldex Traction, Telenor Sverige, HiQ Göteborg, TeliaSonera, Mecel, Volvo 3P, NIRA Dynamics samt Volvo Car. Industriföretagen har visat ett starkt engagemang. Ett antal fokusgrupper har bildats där man mer i detalj diskuterat viktiga problemområden. Arbetsgrupperna har som uppgift att initiera konkreta projektidéer men fungerar även som generella diskussionsforum och forum för erfarenhetsutbyte mellan enskilda aktörer. Bland viktiga trender inom fordonsbranschen är tex den ökade betydelsen av elektronik och mjukvara för att möjliggöra bättre säkerhet och energieffektivitet samt miljöutmaningarna som riktar intresset mot elhybrider och eldrift. ICT kommer med andra ord att öka i betydelse och vara en nyckelfaktor för framgång. matchar med sin breda ICT-kompetens väl dessa behov. Som resultat av arbetet inom verksamhetsrådet har flera konkreta projektförslag tagits fram för vilka finansiering söks. Som ett led i statens förstärkning av institutssektorn och med utgångspunkt i rekommendationerna från Verksamhetsråd Fordon har beslutat om en speciell satsning på Fordons & Transport ICT. En del av denna satsning består av ett program för att tillsammans med industriparter, kunna samfinansiera prioriterade projekt under i första hand Security/Säkerhet Security är ett mycket brett område och omfattar tillämpningar vid olyckor, naturkatastrofer, terrorism och säkerhet för ICT-tjänster och tekniska system. Detta ger en stor bredd på den tillämpliga tekniken, teknik som ofta även har andra tillämpningar utanför säkerhetsområdet. I Verksamhetsrådet Security, som bildades 2007, deltar: Ericsson, FLIR Systems, FMV, FOI, IRnova, KBM, Optronic, Saab AB samt TeliaSonera. Arbetsgrupper för tre fokusområden har definierats för att diskutera behoven mer i detalj och göra Security-området mer greppbart. Fokusområden Sensorer & Bildsystem, ICT-Security och Krishanteringssystem är områden där Swedish ICT ligger långt framme med sin verksamhet. I linje med resultaten från verksamhetsrådets arbete ligger beslutet att satsa mer på området Sensorer & Bildsystem genom att Imego från januari 2009 ingår i. Vidare utökas det traditionella området IT-säkerhet inom genom att en ny verksamhet, helt fokuserad på ICT-security, startas inom SICS under Framtidens Internet Verksamhetsrådet Framtidens Internet, som startade 2008, har arbetat tillsammans med IVAprojektet Ambient Sweden. Företag och organisationer som engagerat sig i verksamhetsrådet är till exempel: Telia Sonera, Ericsson, Telenor, Transmode, NetInsight, Xelerated, TDC, Stockholm Living Lab, Stadsnätsföreningen (SSNf) samt IVA. Syftet är att identifiera inriktningar för forskningen vid som kan bidra till att Sverige kan fortsätta att vara en framstående Internetnation även efter år Sverige har i dag en framstående position inom Internet med en hög tillväxt i branschen men för att behålla denna krävs såväl tekniska insatser som en modern tjänstemarknad och utökade insatser för högre kompetens och innovationsförmåga. Offentlig finansiering är en viktig katalysator för att skapa en kraftfull samverkan mellan olika intressenter som normalt inte arbetar tillsammans. Övergripande har rådet beaktat två viktiga aspekter på Internet: Tjänste- och användarperspektivet och Nät- och plattformsperspektivet. Tjänste- och användarperspektivet rör många aspekter från hur man skapar tillit till Internet till utveckling av innehållsmedia och attraktiva tjänster. Nät- och plattformsperspektivet behandlar de mer fysiska aspekterna på hur man bygger infrastrukturen så att den förmår leverera det som användarna önskar både med avseende på kapacitet och på tillgänglighet. har verksamhet och kompetens som spänner över alla dessa aspekter från hårdvara till mjukvara och är därför väl positionerat att som partner till industrin hjälpa till med att ta fram nya lösningar. 7

8 BioMEMS En teknologi för framtidens hälsa Mikrofluidik erbjuder ett utmärkt verktyg för att undersöka biokemiska reaktioner och genomföra snabba analyser. BioMEMS är samlingsnamnet för komponenter tillverkade med mikroteknologi för biomedicinska tillämpningar och har rönt ett mycket stort intresse de senaste åren tack vare deras förmåga att underlätta genomförandet av avancerade biomedicinska experiment. De möjliggör en mycket mer precis kontroll och hantering av celler och små vätskemängder och tar därmed bort en del av de osäkerheter och svårigheter som annars är förknippade med sådana experiment. Den tekniska bredden inom Bio- MEMS sträcker sig från enkla passiva strukturer till multifunktionella komponenter, så kallade Lab on a Chip. En starkt motiverande faktor bakom utveckling av de mer komplexa strukturerna är tanken att dessa ingår som en komponent i Point of Care -utrustning som tillåter individen att utföra hälsotester i hemmet. Sådana system ska kunna preparera och analysera prover (exempelvis blod) på plats istället för att behöva skicka dem till ett specialutrustat laboratorium. I klinisk forskning används redan BioMEMS-komponenter för läkemedelsutveckling på cellnivå, vävnadsodling och utveckling av nya sätt att leverera läkemedel till specifika målorgan. Acreo deltar i ett Europeiskt samarbetsprojekt, Eurohear, där ett stort antal forskargrupper undersöker de biologiska mekanismerna bakom uppkomsten av hörselskador och söker nya terapeutiska verktyg som exempelvis kan stimulera hörselnervceller att växa närmare och därmed förbättra effekten hos cochleaimplantat. Acreo har utvecklat en cellodlingskammare med integrerade elektroder som imiterar den naturliga miljön i hörselsnäckan och samtidigt gör det möjligt att enkelt analysera resultatet med vanliga laboratorieinstrument. Designen möjliggör mer exakta kemiska och elektriska experiment genom att cellkroppen hålls i en kammare men låter dess utskott, axoner, växa in i andra närliggande kammare genom små mikrokanaler. Förutom cellodlingskammare har Acreo även utvecklat ytmönstringsmetoder för att styra tillväxten hos cellkulturer, främst för guidning av utskott från glia- /nervceller. Detta kan komma att få stor betydelse i samband med transplantationer där riktad axontillväxt från existerande nervceller är viktig för en effektiv behandling av hörselskadade. Acreo utvecklar i samarbete med KTH en detektor till en Point of Care -utrustning som med hög känslighet kan identifiera cancer. Komponenten består av mikrofluidikstrukturer ovanpå kiselnanotrådar som funktionaliserats för detektering av flera olika målmolekyler samtidigt. Denna engångskomponent kräver endast en mycket liten provvolym och har designats för att ge en mycket snabb analys av individens hälsotillstånd. Eurohear: human neuroblastomacellinje (SH-SYS5) i en cellodlingskammare med integrerade elektroder. Behoven av nya metoder för hälsokontroll kommer att fortsätta öka i linje med en ständigt växande population med stigande livslängd. BioMEMS är en teknologi för att möta dessa framtida krav genom att förbättra medicinsk analys och behandling genom mindre, snabbare och mer exakta komponenter och instrument. 8

9 För att minska användningen av fossila bränslen för transporter är eldrift en lovande lösning. Kraftelektronik baserad på kiselkarbid erbjuder genom unika materialegenskaper nya lösningar för styrelektronik som kan göra el- och hybridbilar mer effektiva. Intelligenta Kiselkarbid Multichipmoduler för fordonsapplikationer Dessa tillämpningar kräver kraftmoduler som kan blockera spänningar runt 1200V och hantera strömmar kring 100A. Vidare måste dessa kraftmoduler kunna fungera vid temperaturer upp mot 250 o C för att minska kraven på dyra separata kylsystem för elektroniken. Mot slutet av 2009 beräknas sådana kraftmoduler finnas tillgängliga för utvärdering i verkliga applikationer. Men för att kunna öka arbetstemperaturen räcker det inte bara med att tillverka kraftkomponenterna i kiselkarbid utan även styrelektroniken bör baseras på kiselkarbid. Vad som krävs är alltså intelligenta multichip kraftmoduler som inkluderar enklare logikkretsar tillverkade av kiselkarbid. Redan i dag tillverkas kiselkarbid komponenter i Electrum laboratoriet i Kista. Electrumlab har en komplett tillverknings- och processlina för fyra tums kiselkarbidskivor inkluderande alla steg från kristallodling (epitaxi) till uppdelning av skivor till individuella chip. Processteknologin är väl etablerad sedan flera år och visar mycket goda resultat. Grunden för nya avancerade komponenter är utveckling av nya materialstrukturer baserade på kristallodling och Acreo har under många år byggt upp ett unikt kunnande och resurser för odling av avancerade kiselkarbidstrukturer. Under 2008 investerade Acreo ytterligare i en ny kiselkarbidreaktor för att utöka kapaciteten. Den nya reaktorn beräknas tas i drift under början av 2009 och ger utökade möjligheter att utnyttja den senaste teknologin. Fortsatt utvecklingen av kritiska odlingsprocesser som är viktiga för designen av kraftkomponenter är i fokus. Till exempel kan man genom att odla epitaxiskikt på mesastrukturer eller i diken och nyttja selektiv odling undvika begränsningarna hos traditionella dopningsprocesser som jonimplantation. Detta ger större frihetsgrader och möjligheter vid design av nya avancerade komponenter. Detta är speciellt viktigt för att förbättra prestanda vid arbetstemperaturer runt 250 o C. För att förbättra komponentprestanda sker utvecklingen av ny design som utnyttjar optimerade epitaxistrukturer i nära samarbete med komponenttillverkare. Prototyp Schottky Barrier Diodes SBD för 1200V/10A och Acreos patenterade IPS dioder kapslade i TO220 kapslar färdiga för test. Under 2009 kommer diskreta likriktande komponenter monterade i standard TO220 kapslar för 1200V och 10 A att finnas tillgängliga för tester. Linan för slutprocessning har byggts upp och etablerats i samarbete med TranSic AB i Kista och M.A.Kapslingsteknik i Kungssängen. 9

10 Tillverkningsindustrin redo för fiberoptik för ultrahög precision Macro Sensor chuck med palett. System 3R International AB kontaktade Acreo under 2006 för att få hjälp med en ny generation av s.k. klampningssystem för ultraprecisionstillverkning i industrin. System 3R tillhandahåller världsledande klampningssystem för höggradigt automatiserad produktion som använder t.ex. gnistbearbetning, höghastighetsfräsning och slipning. Dessa klampningssystem används i stor utsträckning i samband med tillverkning av matriser och formar för plastindustrin vid gjutning och formsprutning men även vid annan bearbetning som kräver hög precision. Ett fixtursystem består av chuckar och paletter. Arbetsstycken av metall som skall bearbetas monteras på paletten. Varje maskin som används för bearbetning har en chuck som passar till paletten. Tack vare en sofistikerad design och precisionstillverkning av chuck och palett kan de fästas ihop med en mekanisk precision runt 2 µm. På så vis kan arbetsstycken förflyttas från maskin till maskin utan att man behöver göra tidskrävande upplinjering och mätning. S3R satte som mål att den nya generationen av klampningssystem skulle klara en noggrannhet på mindre än 0,2 µm. För att uppnå detta krävdes en snabb och noggrann mätning av palettens position relativt chucken efter varje fästprocedur. Man skulle då snabbt kunna detektera och justera en liten skillnad i positionen för paletten och därmed få en bättre noggrannhet i dimensionskontrollen för arbetsstycket. Acreo valde en absolutmätning av palettens position baserad på bredbandig interferometri. Genom att mäta avståndet mellan palett och chuck i flera riktningar kan palettens position justeras enligt figuren bredvid. Mätprincipen bygger på ljus från en bredbandig källa som leds fram till gapet med hjälp av en optisk fiber som integrerats i chucken. Ljuset reflekteras tillbaka i fibern dels mot fiberns ände och dels mot paletten. Dessa två reflekterade ljusvågor leds av fibern till en spektrometer som mäter upp det resulterande interferensmönstret. En patentsökt avancerad beräkningsalgoritm kan 10

11 från interferensmönstret räkna ut vägskillnaden med en noggrannhet på några nanometer. För tillfället mäter system ett avstånd i taget men en framtida version kommer att erbjuda flerkanalsmätning. Projektet har genomförts inom ramen för Acreo Fiber Optic Center och förutom System 3R så har även Seco Tools AB, som tillverkar skärande verktyg för tillverkningsindustrin varit med i projektet. Mätsystemet har även uppmärksammats i en artikel i NyTeknik i december Denna nya metod baserad på vitljusinterferometri är inte begränsad till mätproblem inom tillverkningsindustrin utan kan lösa mätproblem inom en rad andra områden. När det gäller mätnoggrannheten är det nya optiska systemet jämförbart med kapacitiva och induktiva givare men den optiska lösningen är troligen billigare och mer okänslig för störningar. Avståndet D mellan chuck och palett bestäms med hjälp av vitljusinterferometri. Optisk fiber monterad i chuck 11

12 Hemmanätverk Hemmanät får en allt större uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Detta beror delvis på att hemmet håller på att bli en flaskhals vad gäller tjänster och infrastruktur. De större bostadsorganisationerna i Sverige har blivit allt mer medvetna om att hemmanät blir allt viktigare för morgondagens boende. Ett bra hemmanät i bostaden kommer helt enkelt att bli ett grundkrav från de boende. Många större lokala bostadsföretag planerar att bygga in hemmanätverk i det befintliga fastighetsbeståndet och det blir allt vanligare att installera hemmanätverk i nyproduktionen. Det är dock inte klart exakt hur man skall bygga upp sådana hemmanätverk och speciellt inte hur man gör detta på ett kostnadseffektivt sätt. Därför har Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) tillsammans med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Hjälpmedelsinstitutet startat ett projekt. Acreo har fått förtroendet att vara teknisk partner i projektet med uppgift att utarbeta rekommendationer för hur man skall kunna bygga framtidssäkra hemmanätverk. Ett hemmanät bör kunna hantera IP-baserade tjänster på ett bra och säkert sätt från bredbandsanslutningen i hemmet ut till varenda terminal. I första hand skall nätet hantera TV, telefoni och data, alla över IP (kallas triple-play ). Vidare skall näten kunna hantera telemetritjänster (fjärrmätning av t.ex. värme, vatten) och stödja olika vårdoch omsorgstjänster som gör det möjligt för äldre att bo kvar längre i sitt hem. Acreos arbete har mynnat ut i ett antal rekommendationer till hur man ska bygga hemmanät. Rekommendationerna är skrivna främst utifrån bostadsbolagens och fastighetsägarnas perspektiv och stor vikt har lagts vid enkel hantering och minimering av källor som kan ge upphov till driftskostnader. Rekommendationer för hemmanät De utarbetade rekommendationerna publicerades i april 2008 och de viktigaste sammanfattas i tabellen intill. Acreo rekommenderar att man bygger en gemensam infrastruktur för telefoni-, TV- och datatjänster i hemmet. Denna infrastruktur skall helst baseras på partvinnad kopparkabel av minst kategori 5e (Cat5e). Denna fysiska infrastruktur uppfyller väl kraven för IP-telefoni, data och TV-tjänster. Cat5e har kapacitet för att transportera gigabit Ethernet signaler över det avstånd som är aktuella i en bostad och är en relativt billig och beprövad teknik både från installations- och transmissionssynvinkel. En Cat5e 12

13 Struktur för hemmanät infrastruktur är helt passiv och om man drar kablarna i rör kan man i framtiden relativt enkelt ersätta kablarna med nya bättre (troligen optisk fiber inom års tid). Den största kostnaden förenad med hemmanät ligger i installationskostnaden så detta är alltså en framtidssäkrad lösning. En rapport med de fullständiga rekommendationerna för uppbyggnaden av hemmanät kan laddas ned från Acreos hemsida: Showroom Acreo har byggt upp ett så kallat showroom med syfte att kunna visa tjänster och teknologier som ligger nära slutanvändaren. Rummet har inretts som ett litet hemmakontor och med en vardagsrumsdel samt har utrustats med avancerad elektronisk utrustning som tex datorer, media center, ljudanläggning, stor plattskärmstv och videokonferenssystem. Utrustningen kommer senare att kompletteras med telemetriutrustning av olika slag. Redan nu finns telemetriutrustning där vi mäter temperatur. Därutöver visas olika typer av hemmnätsteknologi för att besökare skall kunna få en känsla för de olika typer av teknik som normalt göms i väggarna. Tanken är att Acreo inte enbart skall var en expert på olika typer av hemmanätsteknologi utan även kunna demonstrera dessa i den naturliga miljön. Utställningsrummet invigdes internt strax före julen 08 med en demonstration av Open Choice TV levererad via optisk plastfiber, version 6 av Internetprotokollet (IPv6) samt Opinion Channel. (Opinon Cannel är ett företag som tagit fram en TVdistributionsteknik via IPTV som erbjuder interaktiva tjänster.) Framtida verksamhet inom hemmanät Hemmanät är en viktig del av Acreos forskningsverksamhet. Den höga andelen av bredbandsanslutningar och IPTV i Sverige har skapat ett stort intresse för hemmanätsteknik. Även utomlands är intresset växande och man kan förvänta sig att allt fler blir medvetna om vikten av ett bra hemmanät som en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig den ökande mängden nya bredbandsbaserade tjänster. Flera nya projekt är på gång hos Acreo och vi har fortlöpande kontakter med olika bostadsföretag i Sverige. Som exempel på verksamhet inom området kan nämnas att hemmanät är en viktig del i det stora EU-projektet ALPHA som Acreo är koordinator för. ALPHA är ett samarbete mellan 17 olika partners, inkluderande både akademi och kommersiella aktörer. Inom ramen för projektet planerar Acreo tillsammans med partners att bygga en testinstallation av ett hemmanät baserat på optisk plastfiber. Plastfiber är ett intressant alternativ till kopparkabel då den är enkel att hantera och tar mindre plats. 13

14 PaperDisplay redo för licensering Tillverkning av elektronik på papper till låg kostnad kommer att leda till helt nya användningsområden och Acreos teknologi för tryckta displayer på papper är nu redo för licensiering. Bakgrund Vanlig elektronik baseras på det oorganiska materialet kisel. Man kan i stället bygga elektronik baserad på organiskt material och det öppnar helt andra möjligheter. Till exempel kan man förutse en drastisk minskning av tillverkningskostnaden genom att utnyttja en En flexibel vikbar tryckt 7-segmentsdisplay modifierad tryckteknologi för tillverkningen. Det blir då även möjligt att addera enkla elektroniska funktioner till produkter baserade på papper och plast. Acreo har forskat inom området elektronik baserad på organiska halvledare tillsammans med Linköpings Universitet under flera år. Initialt jobbade man med att utveckla komponenter och ny funktionalitet som kunde integreras på en vanlig pappersyta genom att använda konventionell arkbaserad tryckteknologi. Verksamheten resulterade i ett antal fungerande demonstratorer som t.ex. displayer och elektronisk ID- teknologi. Fokus under senare år har varit att föra över komponenterna till tillverkning i en rationell rulletill-rulle-process. I princip betyder detta att man byter ut vanliga bläck och bestrykningsmaterial från den grafiska industrin till lösningar med organiska isolatorer, halvledare och ledare. I dag finns patenterade processer för t.ex. displayer tillgängliga för volymtillämpningar. PaperDisplay en ny affärsenhet Med syfte att göra den elektrokroma displayteknologin tillgänglig på marknaden formerade Acreo under 2007 en separat affärsenhet PaperDisplay (www.paperdisplay. se). PaperDisplay erbjuder såväl teknologilicenser som prototypoch serietillverkning inom ramen för den nyligen etablerade tillverkningsenheten Printed Electronics Arena Manufacturing (PEA-M) i Norrköping där utrustning för både ark- och rulle-till-rulle-tillverkning finns tillgängligt. PaperDisplay erbjuder licenser för PaperDisplay teknologin som baseras på så kallade elektrokroma polymerer. Med elektrokromism avses en karaktärisk färgförändring hos ett material som beror på materialets reduktion-oxidationstillstånd. Den elektrokroma polymer som har studerats mest är poly 3,4-etylendioxitiofen, PEDOT, bundet till poly (styren sulfonat), PSS. En intressant egenskap hos PEDOT:PSS är att man elektriskt kan styra ljusabsorptionen. Genom oxidation av PEDOT:PSS får man i låg absorp- 14

15 tion i det synliga våglängdsområdet och den från början blå polymeren blir mer genomskinlig. Reduktion å andra sidan ger en stark optisk absorption varför PEDOT:PSS får en mörkblå färg. Ett displayelement byggs som en lateral elektrokemisk cell bestående av en pixelelektrod och en motelektrod som båda täckts av en fast elektrolyt. Se principskissen. Elektroderna som båda görs av PE- DOT:PSS fungerar både som elektrokemiskt material och elektrisk ledare. När en spänning appliceras över elektroden sker en redoxreaktion och den reducerade elektroden blir mörkt blå medans den oxiderade blir ljusare. PaperDisplaycellen liknar papper i den meningen att den är reflekterande. Det behövs alltså inte någon separat belysning för att pixlarna skall bli synlig. Betraktningsvinkeln är stor och tillverkningskostnaden är låg. Det räcker med vanlig batterispänning kring några volt och när displayen väl aktiverats krävs endast lite ström för att hålla den i gång. Den unika, hållbara displayen kan tryckas på papper eller plastsubstrat och den kan skrynklas, böjas och vikas utan att displayfunktionen påverkas. Dessa egenskaper gör den idealisk för t.ex. engångsvisare, smarta etiketter, medicinska plåster, förpackningar och gratulationskort. Licensiering För att sprida teknologin och göra den tillgänglig för nya högvolymtill-ämpningar licensierar Acreo teknologin för att olika kunder skall kunna integrera den i sina produkter. I slutet av 2008 skrevs det första licensavtalet för Paper- Display. Licenstagare är det amerikanska företaget Soligie som ingår i Taylorkoncernen, ett ledande företag inom specialtryck, media och marknadsföring. Soligies VD Matt Timm deklarerade att Soligie är mycket glada att få inkorporera Acreos PaperDisplay i deras växande verktygslåda för tryckt elektronik. Soligies kunder inom medicin, konsument- och industriprodukter ser fram emot att bli bland de första att integrera pappersdisplayens funktionalitet i ett stort antal produkter, för vilka flexibel form och robust konstruktion är nödvändiga. Principskiss displayelement Soligie är det ledande företaget när det gäller att utnyttja höghastighetsmetoder för produktion av tryckt elektronik med ett stort urval av ledande, resistiva och proprietära material på flexibla substrat såsom PET, papper och folie. Företaget ligger i framkanten av en ny industri som kommer att möjliggöra produktion av elektroniska komponenter med hjälp av snabba rulle-till-rulle-processer. Soligie erbjuder ett fullskaligt sortiment av tjänster, från konceptdesign, kretsdesign, design för produktionsvänlighet och volymtillverkning, som har tillämpningar inom flera områden, såsom medicin, smarta förpackningar, RFID och flexibla förbindningar. 15

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 Svensk kraftsamling kring numerisk simulering Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 1 Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska Innovationsområden,

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Markus Gossas Torbjörn Lundqvist. Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Markus Gossas Torbjörn Lundqvist. Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Markus Gossas Torbjörn Lundqvist Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle Ubikvitär framtid? Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008

AWARE design för energimedvetenhet Slutrapport, december 2008 2008-12-15 Jin Moen, projektledare & Carin Torstensson, avdelningschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1 Inledning... 4 2 Projektets genomförande och metod... 9 3 Resultat och spridning... 11

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo?

by semcon den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? uture tidning om by semcon en produktutveckling & teknikinformation # 2 2009 den intelligenta planeten Inbyggda system revolutionerar vår vardag och framtid är du redo? BMW Z4 satsar på känsla 1 mobiltjänster

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Digitalt PrototypLabb

Digitalt PrototypLabb Digitalt PrototypLabb Visualiseringslabb Förstudie för genomförande Mats Brunell, projektledare Rolf Appelkvist, Ordf. i styrgruppen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås Rapport 2011-12-22 Förstudien

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Working paper/pm 2013:10 Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Svenska företag förlägger nästan hälften av sin verksamhet inom forskning och utveckling (FoU) till andra länder. Trots

Läs mer

och sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden

och sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden och SABOs bredbandsdagar 2009 Tjänsterna, bredbandsnäten, affärsmodellerna och den digitala framtiden sabos bredbandsdagar 2009 Årets bredbandsdagar skådade in i framtiden Många aktörer ser stora möjligheter.

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g

Smart specialiseringsstrategi för Östergötland. s a m m a n f a t t n i n g Smart specialiseringsstrategi för Östergötland s a m m a n f a t t n i n g 1 2 INNEHÅLL INLEDNING.... 5 UTGÅNGSPUNKTER... 7 EFFEKTIV LOGISTIK... 11 Kort bakgrund... 11 Globala trender... 11 Resursbasen

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger

Läs mer