Förbundsmöte april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsmöte. www.rum.se. 9-10 april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1"

Transkript

1 Förbundsmöte 9-10 april 2011 Skövde Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1

2 Omslag: MusikRUM Västerås Grafisk form: Bertil Håkansson Foto: Bertil Håkansson (om inte annat anges) Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 2

3 Dagordning Lördag Registrering Deltagarna ombeds registrera sig Lunch Förbundsmötet öppnas Föredragningslistan Fika Åsiktstorg Återsamling och redovisning Middag Söndag Plenum Föredragningslistan Fika Plenum Föredragningslistan Lunch Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 3

4 Föredragningslista Inledande ärenden 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3. Fråga om kallelse till förbundsmötet skett på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare Redovisning av verksamhetsåret Årsredovisning för Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Beslut om disposition av årets resultat 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter Motioner och propositioner 11. Förbundsstyrelsens proposition Uppdaterat medaljreglemente 12. Förbundsstyrelsens proposition Alkohol- och drogpolicy för RUM 13. Förbundsstyrelsens proposition Arbetsplan Förbundsstyrelsens budgetproposition 2011 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 4

5 Val 15. Val av tre ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen (2 år) 16. Val av tre suppleanter i förbundsstyrelsen (1 år) 17. Val av förbundsrevisorer samt suppleanter (1 år) 18. Val av valberedning (1 år) 19. Övrigt 20. Allmän diskussion 21. Mötets avslutande Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 5

6 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 6

7 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 7 "#(,23+)-0-(2552&62))&0&3-- :A<%/'(,*).1$21'($/)*4--2$#'84*5 E,*/-3$,2-,$4'2/$4.$72/:0%,)-&*)?$:A,)),'&??<18)5 ;:-"#(,23-- "#$%&'()0#*,*%,)-&*/$ -+(,-),5 <+3,+5+&)+-6"#-6"#)78&()5+'2,7-0&/5-- <0=(6"#$%&'+)-1&32->%(0=2&)+# C&8/$/'(,-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'"#$%&0,(?-/*).#$ 2$/8,$4'2/84'',</8/$,')'/0' :A<(,*7$(,'*4--(,-/(,)5 >,(/-3,'1$/8),((/**%1$/)4 '%(&&#)*+#,-%&5=4--0,(/-3,'<#$,** (4?-:0 J5 &*(,-/).#$./$0&$1"#$)2#,.3.&#1&&# $4//1"%.,1/#5"-6&'"0/71#"1$-%&0&# 1%%1"#-&830&$&'(,$04')*9:#("5 4')/*),$#$)2#,.3.&#1&&#$"$6.%&# 5"-6&'"0/71#"1$-%&0&#1%%1"#58"# <1'248,*#/$%,*,#-/71"#04')*K7$5 - "#$,)-/2,'-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'+0"#1/#16%83$6"0/$0,(?-/*).#$2$/8,$4'2/84'',</8/$,') '/0':A<(,*7$(,'*4--(,-/(,).# 2.&&1/5>,(/-3,'1$/8),((/** <#$,**(4?-:0 J5 &*(,-/)58"#$4//1"%.,1/#5"-6&'0"0# 4')/*),$<#1%%1"#+/,.31&#.711%%&# 0"'1&1#&'(,$04')*9=7$5 $"$6.%&#5"-6&'0"0#4')/*),$1%%1".#$ <1'248,*#.711%%&#/$%,*,#&'(,$04')* K7$5 9:-"#(,23-)0,,-6"#$%&'(5")+($+(,%)- "#$%&'())*+$,-),'.#$,)-7$ /**.#$%&'()0#*,*/'*/$.#$)-/2*4--1'($4'2/80,(/-3$,2-,0,'*,* ;:-"#(,23-- "#$%&'()0#*,*%,)-&*/$ -+(,-),5 <+3,+5+&)+-6"#-6"#)78&()5+'2,7-0&/5-- <0=(6"#$%&'+)-1&32->%(0=2&)+# C&8/$/'(,-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'"#$%&0,(?-/*).#$ 2$/8,$4'2/84'',</8/$,')'/0' :A<(,*7$(,'*4--(,-/(,)5 >,(/-3,'1$/8),((/**%1$/)4 '%(&&#)*+#,-%&5=4--0,(/-3,'<#$,** (4?-:0 J5 &*(,-/).#$./$0&$1"#$)2#,.3.&#1&&# $4//1"%.,1/#5"-6&'"0/71#"1$-%&0&# 1%%1"#-&830&$&'(,$04')*9:#("5 4')/*),$#$)2#,.3.&#1&&#$"$6.%&# 5"-6&'"0/71#"1$-%&0&#1%%1"#58"# <1'248,*#/$%,*,#-/71"#04')*K7$5 - "#$,)-/2,'-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'+0"#1/#16%83$6"0/$0,(?-/*).#$2$/8,$4'2/84'',</8/$,') '/0':A<(,*7$(,'*4--(,-/(,).# 2.&&1/5>,(/-3,'1$/8),((/** <#$,**(4?-:0 J5 &*(,-/)58"#$4//1"%.,1/#5"-6&'0"0# 4')/*),$<#1%%1"#+/,.31&#.711%%&# 0"'1&1#&'(,$04')*9=7$5 $"$6.%&#5"-6&'0"0#4')/*),$1%%1".#$ <1'248,*#.711%%&#/$%,*,#&'(,$04')* K7$5

8 L5 F1**/**.#$,)-7*4--(,-'4'2/8 L5 F1**/**.#$,)-7*4--(,-'4'2/8 0:*48,$/*5N/')-4,*(4/$4,.#$ 0:*48,$/*5N/')-4,*(4/$4,.#$ O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8 O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8.#$%&'())*+$,-),'15&1"#'1"17/./,#.#$%&'())*+$,-),'15&1"#'1"17/./,# 03#1/#$"$6.%7#6)22.&&>#'1$&(1/71# 03#1/#$"$6.%7#6)22.&&>#'1$&(1/71# 03#2./$&#&"1#%17028&1";#?)22.&&>/# 03#2./$&#&"1#%17028&1";#?)22.&&>/# $0220/&"71"#/)"20%&#3.7#&3(# $0220/&"71"#/)"20%&#3.7#&3(# 58"'-/7$$&4"1%$1/#'1,"#71&;# 58"'-/7$$&4"1%$1/#'1,"#71&;#?0/$%.1&#58"#58"&1*6/./,#831"#?0/$%.1&#58"#58"&1*6/./,#831"# $02&%.,0#&.%%71%071#2170%C1"; $02&%.,0#&.%%71%071#2170%C1"; K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8 K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8.#$%&'():$(.#$/'(,',--,$/''/'.#$%&'():$(.#$/'(,',--,$/''/'.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*&'(,$.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*&'(,$ <#2*4(-42/.:$0,$D.#$,*$1(,)84)84( 0/'4.,)*/*4:'<#51$&.30%#1%%1"# 0/'4.,)*/*4:'<#51$&.30%#1%%1"# 2)&$30"0/71;# 2)&$30"0/71;# L5 D&4"1%$1"#.#217%12$58"1/./,0"<# L5 D&4"1%$1"#.#217%12$58"1/./,0"<# 7.$&".6&#)*+#%17028&1"#.# 7.$&".6&#)*+#%17028&1"#.# 58"'-/7$$&4"1%$1/#5("#58"1$%(# 58"'-/7$$&4"1%$1/#5("#58"1$%(# &.%%71%/./,#03#2170%C#217#1/# &.%%71%/./,#03#2170%C#217#1/# $6".5&%.,#2)&.31"./,#&.%%# $6".5&%.,#2)&.31"./,#&.%%# 58"'-/7$$&4"1%$1/; 58"'-/7$$&4"1%$1/; O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8 O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8.#$%&'())*+$,-),'217#1/#$6".5&%.,#.#$%&'())*+$,-),'217#1/#$6".5&%.,# 2)&.31"./,;##E1$%-&1&#$60# 2)&.31"./,;##E1$%-&1&#$60# )551/&%.,,8"0$;#F/#58"&1*6/./,#03# )551/&%.,,8"0$;#F/#58"&1*6/./,#03# 2)&&0,0"1#$60#58"0$#,1/)2# 2)&&0,0"1#$60#58"0$#,1/)2# 58"'-/7$$&4"1%$1/$#58"$)",; 58"'-/7$$&4"1%$1/$#58"$)",; K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8 K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8.#$%&'():$(.#$/'(,'D/''/'.#$%&'():$(.#$/'(,'D/''/'.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*D,--,$.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*D,--,$ <#2*4(-42/.:$0,$D.#$,*$1(,)84)84( <#2*4(-42/.:$0,$D.#$,*$1(,)84)84(.#$%&'()0#*,D7.$&".6&$28&1<#.#$%&'()0#*,D7.$&".6&$28&1<# 58"1/./,$$&220,--,$/''/' 58"1/./,$$&220,--,$/''/' :..,'*-420/'4.,)*/*4:'5 :..,'*-420/'4.,)*/*4:'5 3. Bakgrund Förbundsmötet beslutade 2005 om ett reglemente för förtjänstmedalj för Riksförbundet Unga Musikanter. På grund av olyckliga omständigheter har själva framtagandet av medaljen samt oklarheter om bärandetillstånd på militära uniformer kommit att försena själva genomförandet av beslutet. 4. Ändring av medaljens utseende I samråd med den valda medaljleverantören föreslår förbundsstyrelsen att frånsidan ska förses med en eklövskrans. Detaljen ger medaljen ett mer medaljlikt utseende men lämnar fortfarande plats för en gravyr såsom det ursprungligen var tänkt. I linje med förbundets nya grafiska profil ändras det blågula bandet till ett grönvitt band. 5. Ändringar av förutsättningarna för att få medalj Nominerings reglerna skärps så att det bara blir styrelser i medlemsföreningarna och distrikten som utöver förbundsstyrelsens ledamöter kan nominera personer för medaljtilldelning. Tidigare fanns en bestämmelse om att alla medlemmar fick nominera. Förbundsstyrelsen anser dock att det ger medaljen högre status om förslag från medlemmar först prövas på regional eller lokal nivå. Den som nominerar ska också lämna en skriftlig motivering som förbundsstyrelsen kan ta ställning till. 6. Ändrade rutinbestämmelser för beslut om medaljtilldelning Rutinerna kring medaljtilldelning förenklas så att förbundsstyrelsen själv kan besluta om formerna för sina beslut. Tidigare gällde att en särskild medaljkommitté skulle bereda förslagen. Förbundsstyrelsen har tidigare kommit fram till att förbundsstyrelsens arbetsutskott ska utgöra en sådan kommitté. Detta är i linje med förbundets stadgar i vilka det föreskrivs att arbetsutskottet bereder ärenden för beslut i förbundsstyrelsen. Medaljmottagarna är förebilder för organisationen. Därför ska beslut om tilldelning vara offentligt och förbundsstyrelsen bör söka stor uppmärksamhet kring en tilldelning. 7. Ändrade bestämmelser för utdelning av medaljen Utdelning av medaljen ska företrädesvis skötas av förbundsordföranden. Reglementet tar dock redan idag hänsyn till att det inte alltid går och att medaljen då också kan delas ut av annan förbundsstyrelseledamot. Sedan dess har RUM numera en generalsekreterare och det är rimligt att även generalsekreteraren tas med i kretsen av medaljutdelare. När personen i fråga har nominerats av en medlemsförening bör utdelandet kunna ske vid föreningens stämma. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 8

9 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 9

10 1. Förslag till förbundsmötetsbeslut Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet antar förbundsstyrelsens förslag till alkohol- och drogpolicy 2. Förslag till alkoholoch drogpolicy Alkohol- och drogpolicy för RUM Denna alkohol- och drogpolicy är beslutad av förbundsmötet och gäller för alla verksamheter som anordnas av förbundet eller distrikten. Det är förbundsstyrelsens och distriktsstyrelsernas ansvar att se till att den efterlevs. Alkohol Under aktiviteter som RUM anordnar och där barn eller ungdomar under 18 år deltar får det inte förekomma alkoholkonsumtion. Deltar endast vuxna får alkohol konsumeras på deltagarens egen bekostnad. RUM betalar inte för alkohol. Droger Under aktiviteter som RUM anordnar får det inte förekomma droganvändning. Tobak Tobaksrökning och användning av andra nikotinprodukter bör inte förekomma i eller i närheten av det område där det pågår en RUM-aktivitet. Är deltagaren inkvarterad i ett flerbäddsrum av RUM så får rökning inte ske om rummet delas med andra, även om rökning i sig är tillåten på rummet. Reklam- och sponsring RUM ska inte sälja reklam till förmån för alkohol- och tobaksprodukter. RUM ska inte ta emot sponsring mot villkor att en viss firma eller varumärke som är starkt förknippad med alkohol- eller tobaksprodukter ska exponeras. Sanktioner Deltagare som inte följer denna policy ska på arrangörens ansvar avvisas från arrangemanget. Som regel betalas inte erlagd deltagaravgift tillbaka. RUM svarar inte heller för uppkomna kostnader till följd av avvisningen. Medlemmar som bryter mot policyn får förbjudas att delta i framtida arrangemang. För förbundsmötesrepresentanter gäller att de av mötesordföranden får avvisas från förbundsmötets förhandlingar endast om deras handlande stör mötet. För lokalavdelnings representant på distriktsmöte gäller att de av mötesordförande får avvisas från distriktsmötets förhandlingar endast om deras handlande stör mötet. Information Arrangören ansvarar för att informera om denna alkohol- och drogpolicy och ska vi anmälningar se till att deltagaren godkänner policyn som en grund för deltagande i arrangemanget. 3. Motiv Alkohol Måttlig konsumtion av alkohol är i dag för många ett väl etablerat och socialt accepterat inslag i mat- och umgängeskulturen. Men vi vet också att alkohol skapar många personliga tragedier och att barn till missbrukare ofta är särskilt utsatta. I samhället har vi kommit fram till att den som är under 18 år inte ska få köpa alkohol. Därmed har Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 10

11 lagstiftaren gett en tydlig indikation på att den som är under 18 år normalt inte heller ska konsumera alkohol. RUM vänder sig med verksamhet till barn från 7 år. Förbundsstyrelsen anser att våra unga medlemmar ska kunna delta i verksamheten utan att utsättas för andras alkoholkonsumtion och därmed kanske lockas till egen alkoholkonsumtion. Som regel föreslås därför att alkoholkonsumtion inte ska tillåtas om det finns barn och ungdomar med på aktiviteten. Vid arrangemang där det bara deltar vuxna kan det accepteras att man på egen bekostnad konsumerar alkohol. Narkotiska droger Narkotiska droger är idag vanligen förbjudna att både inneha och använda. Självklart kan inte brottslighet under våra arrangemang accepteras och RUM ska ta ett ansvar för att sådant inte förekommer under våra arrangemang. Tobaks- och andra nikotinprodukter Rökning är skadligt inte bara för den som röker utan även för dem som finns runt omkring. Snusning är, om inte lika farligt som rökning, även detta en möjligt sjukdomsframkallande vana. Även här har lagstiftaren tydligt visat att bara den som är vuxen ska kunna köpa och därmed använda tobaks- och nikotinprodukter. Därmed blir det även i detta fall en angelägenhet för RUM att se till att de barn och unga som deltar i våra aktiviteter inte blir utsatta för andras användande. Därför ska användning av nikotinprodukter ske utanför det område där arrangemanget sker. Är man inkvarterad i flerbäddsrum så får man avstå från rökning på rummet även om det i sig är tillåtet av uthyraren. Sanktioner och information Den som bryter mot denna policy kan, om det inte upphör efter tillsägelse, komma att avvisas från arrangemanget. Det är arrangören som ska se till att det händer och RUM ska inte svara för ersättning eller kostnader som kan uppstå på grund av att en person avvisas. Har man brutit mot policyn så kan man inte räkna med att få delta i framtida arrangemang hos RUM. För att detta ska vara möjligt krävs det att RUM tydligt informerar de som anmäler sig till våra arrangemang om RUM:s alkohol- och drogpolicy och vad följderna kan bli när man bryter den. Undantag Undantag från denna policy kan förekomma om RUM är arrangerande part i en internationell eller nationell samarbetsorganisation som är medlem i. Undantag kan också förekomma för verksamhet som helt eller delvis bedrivs i utlandet, även om arrangören även i dessa fall i största möjligaste mån ska välja t.ex. rökfria lokaler. I övrigt ska undantag förekomma endast om det finns synnerliga skäl till det. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 11

12 Valberedningens förslag inför förbundsmötet i Skövde 9-10 april 2011 Förbundsstyrelse Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter. Ordförande väljes på 2 år. Ledamöterna väljes på 2 år så att halva antalet väljes växelvis vartannat år. För ledamöterna ska det väljas tre suppleanter. Suppleanterna väljes alltid på 1 år. Ordförande Perry Göransson samt ledamöterna Astrid Amtén, Heléne Andersson och Johan Tjäder har ett års mandat kvar. Mandattiden går ut för ledamöterna Martin Erkenborn, Emma Kilborn och Martin Lindor. Jenny Haraldsson, Mikael Jorhult och Lars Östlund har varit suppleanter. Valberedningen har funderat på styrelsens bredd sett till kompetens, intresse, ålder och geografisk spridning. Norra och södra Sverige har varit underrepresenterade tidigare. Mer stråkkompetens har även varit ett av önskemålen inför årets val. Valberedningen lämnar därför följande förslag: Valberedningens förslag på ledamöter (3st) för tiden av 2 år: Martin Erkenborn (omval) Emma Kilborn (omval) Martin Lindor (omval) Valberedningens förslag på suppleanter (3 st), för tiden av 1 år: Jenny Haraldsson (omval) Axel Save (nyval) slagverkare, distriktsordförande Västernorrlandsdistriktet Sandra Persson (nyval) violinist, distriktsordförande Göteborgsdistriktet Suppleanterna står i föreslagen tillträdesordning. Revisorer Enligt förbundets stadgar ska räkenskaperna och förvaltningen granskas av två revisorer, varav den ena ska vara godkänd. Suppleanter ska väljas till respektive revisor. Valberedningens förslag på revisorer samt revisorssuppleanter: Revisorer Suppleanter Lars-Olov Stéen, Ernst & Young Christina Bergehed Bonnevier (omval) Christer Franzén, Ernst & Young för Lars-Olov Klaus-Dieter Flohr (omval) för Christina Bergehed Valberedningen har bestått av: Filip Malmqvist, Alva Rosengren-Blom, Maria Tham och Peter Tjernberg. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 12

13 Arbetsplan Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 13

14 Arbetsplan 2011 sid 14

15 Förbundsstyrelsens proposition Arbetsplan 2011 I enlighet med förbundets stadgar kapitel 4, 8, framlägger förbundsstyrelsen härmed sitt förslag till arbetsplan för arbetsåret Förslag till arbetsplan RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att främja ett aktivt musiksamarbete. Sammusicerande ger spelglädje och gemenskap. RUM ska bidra till starka musikupplevelser och enklare vardagsmusicerande. Det livslånga musicerandet ska vara en tydlig vision. Verksamheten ska präglas av Spelglädje Gemenskap Kvalitet Utveckling Demokrati Delaktighet Stolthet Känsla Förbundsstyrelsen och distrikten ansvarar gemensamt för att aktiviteter förverkligas på nationell nivå. Tabellen visar en ungefärlig fördelning av uppgifterna. Verksamhet för medlemmarna Aktiviteter Central del Distriktens del MusikRUM Västerås Finansiellt stöd Resebidrag Minifestivaler Kursverksamhet Ledarskolan Musikkonsulent Kursarrangemang Kursutveckling Utbildningskonsulent Kursarrangemang Kursutveckling Kursbidrag Kursarrangemang Utbildningsansvarig Kursarrangemang Arbetsplan 2011 sid 15

16 Informationsaktiviteter Aktiviteter Central del Distriktens del RUM ba Redaktion, material, redaktionsråd Information, material, bilder, internannonser RUM ba Vägg Redaktion, material redaktionsråd Information, material Hemsidan Webbansvarig, material Information, material Strategiska aktiviteter RUM påverkar myndigheter och politiska beslutsfattare för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar att ägna sig åt samarbete i musiken. RUM är medlem i internationella, nationella och regionala samarbetsorgan och deltar med representanter på konferenser, i festivaler och andra sammanhang till nytta för medlemmarna. RUM stödjer principen om kommunalt finansierade musik- och kulturskolor och arbetar för att alla musik- och kulturskolor och deras lärare ska ha god kännedom om RUM:s aktiviteter. RUM har landslag i blås- respektive stråkmusik som ett skyltfönster för RUM och som ett mål för de absolut bästa medlemmarna inom sina områden. Foto: Emilio Håkansson Arbetsplan 2011 sid 16

17 nr Vägg RUmBA Detta är Rum bas väggtidning. Den platsar utmärkt på väggar vid landets musik och kulturskolor. Rum ba är en musiktidning, som ges ut av Riksförbundet Unga Musikanter RUmBA Chefredaktör: B.Håkansson Ansv utgivare: Perry Göransson RUM: Tel: Riksförbundet Unga Musikanter RUM:s nya kläder Tango på festivalen Studera musik, i Sverige eller utomlands Ledarskolan John Lennon på Kuba 10 år Tidningen fyller eldsjälarna i RUM RUmBA Riksförbundet Unga Musikanter Den svartsjuka trumpeten Perfekt gehör vad är det? El Sistema - från Venezuela till Hammarkullen Stråkens år Mr RUM - 32 år som ordförande 2011 är stråkens år. RUM kommer att satsa extra mycket på stråkmusikaktiviteter. Håll utkik Bildmontage: Emilio Håkansson Stråkorkesterkurs i väst Dags att börja ladda inför nästa års landslag. I februari börjar provspelningarna både för Stråklandslaget och Landslaget i Blåsmusik. Landslaget är en mångårig satsning som RUM gör för att samla landets bästa unga musikanter i två orkestrar under sommaren. På bilden ser du Stråklandslaget RUM Södra Elfsborgsdistriktet anordnar en stråkorkesterkurs med Magnus Wassenius som dirigent den 5-6 februari Anmälan sker via www. rum.se För frågor, ring Kajsa Persson på tel: Här är tiderna för de olika provspelningarna: Samspel med Norrlandsoperan Var med och skapa Världens största orkester 16 och 17 november hade Västerbottens musikskolor samspelsdagar tillsammans med Norrlandsoperans Symfoniorkester. Varje dag repeterade över 200 elever, lärare och musiker tillsammans. De avslutade med en gemensam konsert. Stråklandslaget: RUmBA Norrland 4-6/3 Stockholm 11-13/2 Svealand utom Sthlm 18-20/2 V Götaland 25-27/2 S/Ö Götaland 4-6/3 Riksförbundet Unga Musikanter Landslaget i Blåsmusik: Dudamel och hans kompisar från Venezuela tog Sverige med storm Förbundsmötet 9-10/4 blir i Skövde Stor galakonsert på lördagskvällen, show med dans, musik och dramatik. Norrland och Stockholm 4-6/2 Svealand utom Sthlm 18-20/2 V Götaland 25-27/2 S/Ö Götaland 4-6/2 Bild: Emilio Håkansson Allt om MusikRUM Västerås Vuvuzela - årets blåsinstrument Anmäl er till MusikRUM Västerås Provspelningar Stråkens år 2011 är stråkens kommer då att mycket på stråkaktiviteter. Håll Nu har anmälningarna till RUMs stora festival Musik RUM Västerås börjat droppa in. Festivalen är den maj. Sista anmälningsdag är den 4 mars. På programmet: Körmästerskap, talangjakt, SM i marschdrill, solistkonsert och SM i virveltrumma. Dessutom: Awake Project - musik, dans, teater, poesi och akrobatik med artister i världsklass. Avslutningstalare blir ungdomsminister Nyamko Sabuni. Landslagssommar år. RUM satsa extra musikutkik Exklusiv intervju med: José Gonzales RUmBA Riksförbundet Unga Musikanter RUM:s första världsmästare Göteborg Drumcorps Svensk rock i krigets Afghanistan Scandinavian Strings - ny CD med musikeliten Räfven raskar över isen Arbetsplan 2011 sid 17

18 3 Verksamheter för medlemmarna 3.1 MusikRUM Västerås och andra festivaler Festivaler är den tydligaste av RUM:s verksamheter att delta i. RUM vill verka för att bevara och främja alla genrer och låta ungdomar vidareutveckla sina intressen och träffa andra likasinnade, vilket de kan göra under en festival. Av flera skäl vill RUM arrangera festivaler: Deltagande i festival ger ungdomarna ett mål med den dagliga verksamheten. Fokus ligger på det musikaliska repetitionsarbetet inför festivalen, men också det praktiska engagemanget med att arrangera och finansiera en resa till festivalen. De som deltar i en festival blir motiverade att fortsätt musicera. Festivalens olika arrangemang ger deltagarna inspiration och tillfälle att träffa andra unga musikanter. Deltagarna i festivalen blir mer medvetna om RUM och förbundets verksamhet. Det skapar en ökad lojalitet med vårt förbund. Förbundet arrangerar varje år en musikfestival och sedan 2009 ligger den i Västerås. Under 2011 omorganiseras projektledningen. Genom ett samarbete med Västerås kulturskola kan arbetsinsatsen fördelas över året så att fler personer kan jobba med projektledning under våren. Förbundets ekonomiska insats har under de senaste åren varit orimligt hög. Ytterligare ansträngningar görs för att öka antalet finansieringskällor, för att på så vis minska förbundets insats till en mer rimlig nivå. MusikRUM Västerås ska förena gemensamma aktiviteter för alla med deltagarnas egna konserter. Workshops ger deltagarna möjlighet träffa andra med gemensamma intressen samt för att vidareutveckla deltagarna med det de redan håller på med, men också för att väcka intresse att testa andra saker. Tävlingar är inte längre någon prioritet för festivalen. Förbundets mål för MusikRUM Västerås är att festivalen ska ha deltagare och konsertbesökare att alla deltagare ska känna att de deltar i en festival anordnad av RUM och att 90 procent av deltagande medlemmar ska veta att de är med i RUM. Även på regional nivå bör festivaler anordnas av RUM. Innehåll och omfattning kan variera beroende på de förutsättningar som finns i regionen. Flera distrikt kan gå samman och göra en festival. Genom föreningen Svensk blåsmusik är RUM medarrangör i Svensk blåsmusikfestival sedan RUM verkar för att festivalen ska bidra till bättre kontakter mellan professionella och ungdomar. 3.2 Musikkurser Samarbetet med Högalids folkhögskola i Kalmar kring sommarkurserna fortsätter. Ett nytt samarbete inleds med Lovewell i Oskarshamn angående en musikalkurs. En förutsättning för kursverksamheten är att vi kan väcka ett tillräckligt stort intresse bland medlemmar och andra ungdomar att delta i kurserna. Marknadsföringen av kurserna inriktas på e-post, direktkontakt med lärare och Facebook. Det långsiktiga målet för sommarkursverk-samheten är att den ska vara självfinansierad genom ett fortsatt samarbete med Högalids folkhögskola. RUM söker efter fler samarbetspartners kring kursverksamheten. 3.3 Ledarskolan Syftet med statens stöd till barn- och ungdomsorganisationer är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. För att det ska lyckas krävs att unga medlemmar får utbildning och möjlighet att delta i styrelsearbete på alla nivåer i förbundet. Inom ramen för ledarskolan avser förbundet att ytterligare utveckla våra möjligheter att via nätet nå alla våra medlemmar med en grundläggande föreningsutbildning. Kurserna vänder sig särskilt till dem som är förtroendevalda eller funderar på att ställa upp som förtroendevalda på lokal nivå. Det är en överlevnadsfråga för RUM att vi kan försörja oss med förenings- och verksamhetsledare. I en tid då allt fler blir osäkra över ett ideellt engangemang behövs det aktiva och kraftfulla åtgärder för att stärka föreningslivet. Arbetsplan 2011 sid 18

19 Breddutbildningen riktar sig till alla medlemmar i RUM och särskilt till förtroendevalda och blivande sådana, framför allt på lokal nivå. Verksamheten kräver ett aktivt deltagande från distrikten som beställare och marknadsförare av Ledarskolans kurser. Som en länk mellan distrikten och ledarskolan ska det utses en utbildningsansvarig i varje distrikt. Ett antal utbildningar kommer under 2011 att finnas tillgängliga i Ledarskolans kursbank. Dessa kurser kan beställas av distrikten och anordnas för RUM:s medlemmar. Kurser som kommer att finnas är: VardagsRUM, EkonomiRUM, KreativitetsRUM och InformationsRUM (RUM-kunskap). Distrikten bör anordna dessa kurser minst en gång om året. Ledarskolan utbildar instruktörer för att det ska finnas lärare runt om i landet. De centrala kurserna anordnas av ledarskolan och alla medlemmar bjuds in. Dessa leds då av inhyrda instruktörer eller någon ur personalen eller FS. Syftet med dem är att på ett enkelt sätt sprida viktig kunskap inom RUM. Följande kurser planeras till år EntreprenörsRUM Hur våra medlemmar kan arbeta med sitt eget varumärke Hur man blir säljare som artist Att starta företag som artist MedlemsRUM Hur kan vi rekrytera nya medlemmar till våra föreningar Hur ska vi behandla befintliga medlemmar och få dem att vara stolta RUM-ambassadörer CoW-RUM Hur ClubOnWeb fungerar ValberedningsRUM Om valberedningens ansvar och roll Spetsprogram Spetsprogrammet vänder sig till de distriktsledamöter som har fyllt 16 men inte 26 år. Förbundsstyrelseledamöter som inte fyllt 26 år får delta i spetsutbildningen. Övriga medlemmar kan delta i mån av plats om det finns särskilda skäl. Syftet med spetsprogrammet är att genom utbildningsinsatser förse de som är förtroendevalda i distrikten med tillräcklig kunskaper för att kunna utföra sina uppdrag och att fler unga ska våga ta förtroendeuppdrag på distriktsnivå. Spetsprogrammet har tre mål att stärka RUM:s unga distriktsstyrelseledamöter att skapa en naturlig och kontinuerlig kommunikation mellan unga styrelseledamöter inom RUM att höja kvaliteten på styrelsearbetet Spetsprogrammet förskjuts i tiden så att man börjar med ett sommarläger. Efter avslutat program kommer SPETSARNA att vara väl insatta i RUM, ledarskap och föreningsteknik. Värdebaserat ledarskap RUM:s mentorprogram RUM nominerar högst fyra personer från spetsprogrammet eller förbundsstyrelsen till Scouternas mycket omtyckta ledarskapsutbildning, Värdebaserat Ledarskap. Kursavgiften betalas av förbundet. Den som tas ut till kursen tilldelas en mentor från näringslivet. För att vara en lämplig kandidat ska man ha minst ett års erfarenhet av ledarrollen kombinerat med utbildning inom ledarskap samt vara mellan år. Arbetsplan 2011 sid 19

20 4 Kommunikation 4.1 RUM ba Sveriges största musiktidning Förbundet ger ut tidningen RUM ba. Tidningen är gratis för alla medlemmar och ges ut med fyra nummer per år i cirka exemplar. För att något minska kostnaderna kommer endast en tidning per hushåll att skickas ut RUM ba erbjuds också gratis till alla lärare på musik- och kulturskolorna. Målet är att samtliga lärare ska få tidningen hem i brevlådan. verksamhet har ökat bland musikintresserade ungdomar. Den är ett kul och klatschigt inslag på väggarna på landets musik- och kulturskolor. Konceptet stora bilder och korta informativa texter fungerar bra. 4.3 Hemsidan Internet är idag en självklar del av ungdomars vardag och RUM satsar på att göra hemsidan mer ungdomlig, inspirerande och kul, samtidigt som vi förbättrar den informativa delen. Tidningen får mycket positiv uppmärksamhet och upplevs som mer levande och piggare än tidigare. Tidningens innehåll har koncentrerats mer på vad som ska hända än det som redan har hänt. Innehållet har kopplats mer till den aktuella samhällsdebatten. Tidningen finns nu att läsa i sin helhet på webben. Sedan 2010 erbjuds distrikten 4 kvartssidor i varje nummer för gratis annonsering enligt principen först till kvarn. 4.2 RUM ba Vägg Väggtidningen har fått mycket uppskattning och har sannolikt bidragit till att kännedomen om RUM:s Arbetsplan 2011 sid 20

Årsredovisning. www.rum.se. för räkenskapsåret 2010. Arbetsplan 2011 sid 1

Årsredovisning. www.rum.se. för räkenskapsåret 2010. Arbetsplan 2011 sid 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Arbetsplan 2011 sid 1 www.rum.se RUM:s orkester Landslaget i Blåsmusik spelade i kortegen vid kronprinsessan Viktorias och Daniels bröllop. Foto: Martin Erkenborn

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret

Årsredovisning. för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 MusikRUM Västerås 7 Infrastruktur 8 RUM ba 9 Ekonomi 12 Resultaträkning 2013 19 Balansräkning 2013

Läs mer

Budget'2014. www.rum.se

Budget'2014. www.rum.se Budget'2014 www.rum.se Förbundsstyrelsensbudgetproposition Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetför2014b2015. Påförbundsstyrelsensvägnar

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Budget 2017

Budget 2017 Budget 2017 www.rum.se Förbundsstyrelsens proposition Budget för 2017 Förbundsstyrelsen överlämnar följande förslag till RUM-stämman På förbundsstyrelsens vägnar Anna Edlund Johan Tjäder Sammanfattning

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Höststämma. Södertälje.19120.oktober.2013. www.rum.se

Höststämma. Södertälje.19120.oktober.2013. www.rum.se Höststämma Södertälje.19120.oktober.2013 www.rum.se Dagordning Innehållsförteckning Dagordning 2 Föredragningslista 3 Verksamhetsplan 11 2.2 Ansvarsfördelning 12 19 22 8. En ny infrastruktur 23 Lördag

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt. Funktionärer Post Distriktsordförande Distriktssekreterare Distriktskassör DS suppleant DS suppleant DS suppleant Valberedning Auktoriserad revisor

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer