Förbundsmöte april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsmöte. www.rum.se. 9-10 april 2011 Skövde. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1"

Transkript

1 Förbundsmöte 9-10 april 2011 Skövde Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 1

2 Omslag: MusikRUM Västerås Grafisk form: Bertil Håkansson Foto: Bertil Håkansson (om inte annat anges) Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 2

3 Dagordning Lördag Registrering Deltagarna ombeds registrera sig Lunch Förbundsmötet öppnas Föredragningslistan Fika Åsiktstorg Återsamling och redovisning Middag Söndag Plenum Föredragningslistan Fika Plenum Föredragningslistan Lunch Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 3

4 Föredragningslista Inledande ärenden 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3. Fråga om kallelse till förbundsmötet skett på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare Redovisning av verksamhetsåret Årsredovisning för Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Beslut om disposition av årets resultat 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter Motioner och propositioner 11. Förbundsstyrelsens proposition Uppdaterat medaljreglemente 12. Förbundsstyrelsens proposition Alkohol- och drogpolicy för RUM 13. Förbundsstyrelsens proposition Arbetsplan Förbundsstyrelsens budgetproposition 2011 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 4

5 Val 15. Val av tre ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen (2 år) 16. Val av tre suppleanter i förbundsstyrelsen (1 år) 17. Val av förbundsrevisorer samt suppleanter (1 år) 18. Val av valberedning (1 år) 19. Övrigt 20. Allmän diskussion 21. Mötets avslutande Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 5

6 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 6

7 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 7 "#(,23+)-0-(2552&62))&0&3-- :A<%/'(,*).1$21'($/)*4--2$#'84*5 E,*/-3$,2-,$4'2/$4.$72/:0%,)-&*)?$:A,)),'&??<18)5 ;:-"#(,23-- "#$%&'()0#*,*%,)-&*/$ -+(,-),5 <+3,+5+&)+-6"#-6"#)78&()5+'2,7-0&/5-- <0=(6"#$%&'+)-1&32->%(0=2&)+# C&8/$/'(,-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'"#$%&0,(?-/*).#$ 2$/8,$4'2/84'',</8/$,')'/0' :A<(,*7$(,'*4--(,-/(,)5 >,(/-3,'1$/8),((/**%1$/)4 '%(&&#)*+#,-%&5=4--0,(/-3,'<#$,** (4?-:0 J5 &*(,-/).#$./$0&$1"#$)2#,.3.&#1&&# $4//1"%.,1/#5"-6&'"0/71#"1$-%&0&# 1%%1"#-&830&$&'(,$04')*9:#("5 4')/*),$#$)2#,.3.&#1&&#$"$6.%&# 5"-6&'"0/71#"1$-%&0&#1%%1"#58"# <1'248,*#/$%,*,#-/71"#04')*K7$5 - "#$,)-/2,'-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'+0"#1/#16%83$6"0/$0,(?-/*).#$2$/8,$4'2/84'',</8/$,') '/0':A<(,*7$(,'*4--(,-/(,).# 2.&&1/5>,(/-3,'1$/8),((/** <#$,**(4?-:0 J5 &*(,-/)58"#$4//1"%.,1/#5"-6&'0"0# 4')/*),$<#1%%1"#+/,.31&#.711%%&# 0"'1&1#&'(,$04')*9=7$5 $"$6.%&#5"-6&'0"0#4')/*),$1%%1".#$ <1'248,*#.711%%&#/$%,*,#&'(,$04')* K7$5 9:-"#(,23-)0,,-6"#$%&'(5")+($+(,%)- "#$%&'())*+$,-),'.#$,)-7$ /**.#$%&'()0#*,*/'*/$.#$)-/2*4--1'($4'2/80,(/-3$,2-,0,'*,* ;:-"#(,23-- "#$%&'()0#*,*%,)-&*/$ -+(,-),5 <+3,+5+&)+-6"#-6"#)78&()5+'2,7-0&/5-- <0=(6"#$%&'+)-1&32->%(0=2&)+# C&8/$/'(,-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'"#$%&0,(?-/*).#$ 2$/8,$4'2/84'',</8/$,')'/0' :A<(,*7$(,'*4--(,-/(,)5 >,(/-3,'1$/8),((/**%1$/)4 '%(&&#)*+#,-%&5=4--0,(/-3,'<#$,** (4?-:0 J5 &*(,-/).#$./$0&$1"#$)2#,.3.&#1&&# $4//1"%.,1/#5"-6&'"0/71#"1$-%&0&# 1%%1"#-&830&$&'(,$04')*9:#("5 4')/*),$#$)2#,.3.&#1&&#$"$6.%&# 5"-6&'"0/71#"1$-%&0&#1%%1"#58"# <1'248,*#/$%,*,#-/71"#04')*K7$5 - "#$,)-/2,'-+(,-), H5 2&-(:A<)4-8,$5E,'1$&*.#$(4 @-/84/*&$-/2(/#8,$8/$/'($/5 "$7')4(/'+0"#1/#16%83$6"0/$0,(?-/*).#$2$/8,$4'2/84'',</8/$,') '/0':A<(,*7$(,'*4--(,-/(,).# 2.&&1/5>,(/-3,'1$/8),((/** <#$,**(4?-:0 J5 &*(,-/)58"#$4//1"%.,1/#5"-6&'0"0# 4')/*),$<#1%%1"#+/,.31&#.711%%&# 0"'1&1#&'(,$04')*9=7$5 $"$6.%&#5"-6&'0"0#4')/*),$1%%1".#$ <1'248,*#.711%%&#/$%,*,#&'(,$04')* K7$5

8 L5 F1**/**.#$,)-7*4--(,-'4'2/8 L5 F1**/**.#$,)-7*4--(,-'4'2/8 0:*48,$/*5N/')-4,*(4/$4,.#$ 0:*48,$/*5N/')-4,*(4/$4,.#$ O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8 O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8.#$%&'())*+$,-),'15&1"#'1"17/./,#.#$%&'())*+$,-),'15&1"#'1"17/./,# 03#1/#$"$6.%7#6)22.&&>#'1$&(1/71# 03#1/#$"$6.%7#6)22.&&>#'1$&(1/71# 03#2./$&#&"1#%17028&1";#?)22.&&>/# 03#2./$&#&"1#%17028&1";#?)22.&&>/# $0220/&"71"#/)"20%&#3.7#&3(# $0220/&"71"#/)"20%&#3.7#&3(# 58"'-/7$$&4"1%$1/#'1,"#71&;# 58"'-/7$$&4"1%$1/#'1,"#71&;#?0/$%.1&#58"#58"&1*6/./,#831"#?0/$%.1&#58"#58"&1*6/./,#831"# $02&%.,0#&.%%71%071#2170%C1"; $02&%.,0#&.%%71%071#2170%C1"; K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8 K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8.#$%&'():$(.#$/'(,',--,$/''/'.#$%&'():$(.#$/'(,',--,$/''/'.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*&'(,$.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*&'(,$ <#2*4(-42/.:$0,$D.#$,*$1(,)84)84( 0/'4.,)*/*4:'<#51$&.30%#1%%1"# 0/'4.,)*/*4:'<#51$&.30%#1%%1"# 2)&$30"0/71;# 2)&$30"0/71;# L5 D&4"1%$1"#.#217%12$58"1/./,0"<# L5 D&4"1%$1"#.#217%12$58"1/./,0"<# 7.$&".6&#)*+#%17028&1"#.# 7.$&".6&#)*+#%17028&1"#.# 58"'-/7$$&4"1%$1/#5("#58"1$%(# 58"'-/7$$&4"1%$1/#5("#58"1$%(# &.%%71%/./,#03#2170%C#217#1/# &.%%71%/./,#03#2170%C#217#1/# $6".5&%.,#2)&.31"./,#&.%%# $6".5&%.,#2)&.31"./,#&.%%# 58"'-/7$$&4"1%$1/; 58"'-/7$$&4"1%$1/; O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8 O5 I,)-&*:0*4--(,-'4'2./**/)/8.#$%&'())*+$,-),'217#1/#$6".5&%.,#.#$%&'())*+$,-),'217#1/#$6".5&%.,# 2)&.31"./,;##E1$%-&1&#$60# 2)&.31"./,;##E1$%-&1&#$60# )551/&%.,,8"0$;#F/#58"&1*6/./,#03# )551/&%.,,8"0$;#F/#58"&1*6/./,#03# 2)&&0,0"1#$60#58"0$#,1/)2# 2)&&0,0"1#$60#58"0$#,1/)2# 58"'-/7$$&4"1%$1/$#58"$)",; 58"'-/7$$&4"1%$1/$#58"$)",; K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8 K5 >,(/-3:A<(4?-:0&*(,-/)/8.#$%&'():$(.#$/'(,'D/''/'.#$%&'():$(.#$/'(,'D/''/'.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*D,--,$.#$%&'())*+$,-),-,(/0:*D,--,$ <#2*4(-42/.:$0,$D.#$,*$1(,)84)84( <#2*4(-42/.:$0,$D.#$,*$1(,)84)84(.#$%&'()0#*,D7.$&".6&$28&1<#.#$%&'()0#*,D7.$&".6&$28&1<# 58"1/./,$$&220,--,$/''/' 58"1/./,$$&220,--,$/''/' :..,'*-420/'4.,)*/*4:'5 :..,'*-420/'4.,)*/*4:'5 3. Bakgrund Förbundsmötet beslutade 2005 om ett reglemente för förtjänstmedalj för Riksförbundet Unga Musikanter. På grund av olyckliga omständigheter har själva framtagandet av medaljen samt oklarheter om bärandetillstånd på militära uniformer kommit att försena själva genomförandet av beslutet. 4. Ändring av medaljens utseende I samråd med den valda medaljleverantören föreslår förbundsstyrelsen att frånsidan ska förses med en eklövskrans. Detaljen ger medaljen ett mer medaljlikt utseende men lämnar fortfarande plats för en gravyr såsom det ursprungligen var tänkt. I linje med förbundets nya grafiska profil ändras det blågula bandet till ett grönvitt band. 5. Ändringar av förutsättningarna för att få medalj Nominerings reglerna skärps så att det bara blir styrelser i medlemsföreningarna och distrikten som utöver förbundsstyrelsens ledamöter kan nominera personer för medaljtilldelning. Tidigare fanns en bestämmelse om att alla medlemmar fick nominera. Förbundsstyrelsen anser dock att det ger medaljen högre status om förslag från medlemmar först prövas på regional eller lokal nivå. Den som nominerar ska också lämna en skriftlig motivering som förbundsstyrelsen kan ta ställning till. 6. Ändrade rutinbestämmelser för beslut om medaljtilldelning Rutinerna kring medaljtilldelning förenklas så att förbundsstyrelsen själv kan besluta om formerna för sina beslut. Tidigare gällde att en särskild medaljkommitté skulle bereda förslagen. Förbundsstyrelsen har tidigare kommit fram till att förbundsstyrelsens arbetsutskott ska utgöra en sådan kommitté. Detta är i linje med förbundets stadgar i vilka det föreskrivs att arbetsutskottet bereder ärenden för beslut i förbundsstyrelsen. Medaljmottagarna är förebilder för organisationen. Därför ska beslut om tilldelning vara offentligt och förbundsstyrelsen bör söka stor uppmärksamhet kring en tilldelning. 7. Ändrade bestämmelser för utdelning av medaljen Utdelning av medaljen ska företrädesvis skötas av förbundsordföranden. Reglementet tar dock redan idag hänsyn till att det inte alltid går och att medaljen då också kan delas ut av annan förbundsstyrelseledamot. Sedan dess har RUM numera en generalsekreterare och det är rimligt att även generalsekreteraren tas med i kretsen av medaljutdelare. När personen i fråga har nominerats av en medlemsförening bör utdelandet kunna ske vid föreningens stämma. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 8

9 Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 9

10 1. Förslag till förbundsmötetsbeslut Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet antar förbundsstyrelsens förslag till alkohol- och drogpolicy 2. Förslag till alkoholoch drogpolicy Alkohol- och drogpolicy för RUM Denna alkohol- och drogpolicy är beslutad av förbundsmötet och gäller för alla verksamheter som anordnas av förbundet eller distrikten. Det är förbundsstyrelsens och distriktsstyrelsernas ansvar att se till att den efterlevs. Alkohol Under aktiviteter som RUM anordnar och där barn eller ungdomar under 18 år deltar får det inte förekomma alkoholkonsumtion. Deltar endast vuxna får alkohol konsumeras på deltagarens egen bekostnad. RUM betalar inte för alkohol. Droger Under aktiviteter som RUM anordnar får det inte förekomma droganvändning. Tobak Tobaksrökning och användning av andra nikotinprodukter bör inte förekomma i eller i närheten av det område där det pågår en RUM-aktivitet. Är deltagaren inkvarterad i ett flerbäddsrum av RUM så får rökning inte ske om rummet delas med andra, även om rökning i sig är tillåten på rummet. Reklam- och sponsring RUM ska inte sälja reklam till förmån för alkohol- och tobaksprodukter. RUM ska inte ta emot sponsring mot villkor att en viss firma eller varumärke som är starkt förknippad med alkohol- eller tobaksprodukter ska exponeras. Sanktioner Deltagare som inte följer denna policy ska på arrangörens ansvar avvisas från arrangemanget. Som regel betalas inte erlagd deltagaravgift tillbaka. RUM svarar inte heller för uppkomna kostnader till följd av avvisningen. Medlemmar som bryter mot policyn får förbjudas att delta i framtida arrangemang. För förbundsmötesrepresentanter gäller att de av mötesordföranden får avvisas från förbundsmötets förhandlingar endast om deras handlande stör mötet. För lokalavdelnings representant på distriktsmöte gäller att de av mötesordförande får avvisas från distriktsmötets förhandlingar endast om deras handlande stör mötet. Information Arrangören ansvarar för att informera om denna alkohol- och drogpolicy och ska vi anmälningar se till att deltagaren godkänner policyn som en grund för deltagande i arrangemanget. 3. Motiv Alkohol Måttlig konsumtion av alkohol är i dag för många ett väl etablerat och socialt accepterat inslag i mat- och umgängeskulturen. Men vi vet också att alkohol skapar många personliga tragedier och att barn till missbrukare ofta är särskilt utsatta. I samhället har vi kommit fram till att den som är under 18 år inte ska få köpa alkohol. Därmed har Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 10

11 lagstiftaren gett en tydlig indikation på att den som är under 18 år normalt inte heller ska konsumera alkohol. RUM vänder sig med verksamhet till barn från 7 år. Förbundsstyrelsen anser att våra unga medlemmar ska kunna delta i verksamheten utan att utsättas för andras alkoholkonsumtion och därmed kanske lockas till egen alkoholkonsumtion. Som regel föreslås därför att alkoholkonsumtion inte ska tillåtas om det finns barn och ungdomar med på aktiviteten. Vid arrangemang där det bara deltar vuxna kan det accepteras att man på egen bekostnad konsumerar alkohol. Narkotiska droger Narkotiska droger är idag vanligen förbjudna att både inneha och använda. Självklart kan inte brottslighet under våra arrangemang accepteras och RUM ska ta ett ansvar för att sådant inte förekommer under våra arrangemang. Tobaks- och andra nikotinprodukter Rökning är skadligt inte bara för den som röker utan även för dem som finns runt omkring. Snusning är, om inte lika farligt som rökning, även detta en möjligt sjukdomsframkallande vana. Även här har lagstiftaren tydligt visat att bara den som är vuxen ska kunna köpa och därmed använda tobaks- och nikotinprodukter. Därmed blir det även i detta fall en angelägenhet för RUM att se till att de barn och unga som deltar i våra aktiviteter inte blir utsatta för andras användande. Därför ska användning av nikotinprodukter ske utanför det område där arrangemanget sker. Är man inkvarterad i flerbäddsrum så får man avstå från rökning på rummet även om det i sig är tillåtet av uthyraren. Sanktioner och information Den som bryter mot denna policy kan, om det inte upphör efter tillsägelse, komma att avvisas från arrangemanget. Det är arrangören som ska se till att det händer och RUM ska inte svara för ersättning eller kostnader som kan uppstå på grund av att en person avvisas. Har man brutit mot policyn så kan man inte räkna med att få delta i framtida arrangemang hos RUM. För att detta ska vara möjligt krävs det att RUM tydligt informerar de som anmäler sig till våra arrangemang om RUM:s alkohol- och drogpolicy och vad följderna kan bli när man bryter den. Undantag Undantag från denna policy kan förekomma om RUM är arrangerande part i en internationell eller nationell samarbetsorganisation som är medlem i. Undantag kan också förekomma för verksamhet som helt eller delvis bedrivs i utlandet, även om arrangören även i dessa fall i största möjligaste mån ska välja t.ex. rökfria lokaler. I övrigt ska undantag förekomma endast om det finns synnerliga skäl till det. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 11

12 Valberedningens förslag inför förbundsmötet i Skövde 9-10 april 2011 Förbundsstyrelse Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter. Ordförande väljes på 2 år. Ledamöterna väljes på 2 år så att halva antalet väljes växelvis vartannat år. För ledamöterna ska det väljas tre suppleanter. Suppleanterna väljes alltid på 1 år. Ordförande Perry Göransson samt ledamöterna Astrid Amtén, Heléne Andersson och Johan Tjäder har ett års mandat kvar. Mandattiden går ut för ledamöterna Martin Erkenborn, Emma Kilborn och Martin Lindor. Jenny Haraldsson, Mikael Jorhult och Lars Östlund har varit suppleanter. Valberedningen har funderat på styrelsens bredd sett till kompetens, intresse, ålder och geografisk spridning. Norra och södra Sverige har varit underrepresenterade tidigare. Mer stråkkompetens har även varit ett av önskemålen inför årets val. Valberedningen lämnar därför följande förslag: Valberedningens förslag på ledamöter (3st) för tiden av 2 år: Martin Erkenborn (omval) Emma Kilborn (omval) Martin Lindor (omval) Valberedningens förslag på suppleanter (3 st), för tiden av 1 år: Jenny Haraldsson (omval) Axel Save (nyval) slagverkare, distriktsordförande Västernorrlandsdistriktet Sandra Persson (nyval) violinist, distriktsordförande Göteborgsdistriktet Suppleanterna står i föreslagen tillträdesordning. Revisorer Enligt förbundets stadgar ska räkenskaperna och förvaltningen granskas av två revisorer, varav den ena ska vara godkänd. Suppleanter ska väljas till respektive revisor. Valberedningens förslag på revisorer samt revisorssuppleanter: Revisorer Suppleanter Lars-Olov Stéen, Ernst & Young Christina Bergehed Bonnevier (omval) Christer Franzén, Ernst & Young för Lars-Olov Klaus-Dieter Flohr (omval) för Christina Bergehed Valberedningen har bestått av: Filip Malmqvist, Alva Rosengren-Blom, Maria Tham och Peter Tjernberg. Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 12

13 Arbetsplan Förbundsmöteshandlingar 2011 sid 13

14 Arbetsplan 2011 sid 14

15 Förbundsstyrelsens proposition Arbetsplan 2011 I enlighet med förbundets stadgar kapitel 4, 8, framlägger förbundsstyrelsen härmed sitt förslag till arbetsplan för arbetsåret Förslag till arbetsplan RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att främja ett aktivt musiksamarbete. Sammusicerande ger spelglädje och gemenskap. RUM ska bidra till starka musikupplevelser och enklare vardagsmusicerande. Det livslånga musicerandet ska vara en tydlig vision. Verksamheten ska präglas av Spelglädje Gemenskap Kvalitet Utveckling Demokrati Delaktighet Stolthet Känsla Förbundsstyrelsen och distrikten ansvarar gemensamt för att aktiviteter förverkligas på nationell nivå. Tabellen visar en ungefärlig fördelning av uppgifterna. Verksamhet för medlemmarna Aktiviteter Central del Distriktens del MusikRUM Västerås Finansiellt stöd Resebidrag Minifestivaler Kursverksamhet Ledarskolan Musikkonsulent Kursarrangemang Kursutveckling Utbildningskonsulent Kursarrangemang Kursutveckling Kursbidrag Kursarrangemang Utbildningsansvarig Kursarrangemang Arbetsplan 2011 sid 15

16 Informationsaktiviteter Aktiviteter Central del Distriktens del RUM ba Redaktion, material, redaktionsråd Information, material, bilder, internannonser RUM ba Vägg Redaktion, material redaktionsråd Information, material Hemsidan Webbansvarig, material Information, material Strategiska aktiviteter RUM påverkar myndigheter och politiska beslutsfattare för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar att ägna sig åt samarbete i musiken. RUM är medlem i internationella, nationella och regionala samarbetsorgan och deltar med representanter på konferenser, i festivaler och andra sammanhang till nytta för medlemmarna. RUM stödjer principen om kommunalt finansierade musik- och kulturskolor och arbetar för att alla musik- och kulturskolor och deras lärare ska ha god kännedom om RUM:s aktiviteter. RUM har landslag i blås- respektive stråkmusik som ett skyltfönster för RUM och som ett mål för de absolut bästa medlemmarna inom sina områden. Foto: Emilio Håkansson Arbetsplan 2011 sid 16

17 nr Vägg RUmBA Detta är Rum bas väggtidning. Den platsar utmärkt på väggar vid landets musik och kulturskolor. Rum ba är en musiktidning, som ges ut av Riksförbundet Unga Musikanter RUmBA Chefredaktör: B.Håkansson Ansv utgivare: Perry Göransson RUM: Tel: Riksförbundet Unga Musikanter RUM:s nya kläder Tango på festivalen Studera musik, i Sverige eller utomlands Ledarskolan John Lennon på Kuba 10 år Tidningen fyller eldsjälarna i RUM RUmBA Riksförbundet Unga Musikanter Den svartsjuka trumpeten Perfekt gehör vad är det? El Sistema - från Venezuela till Hammarkullen Stråkens år Mr RUM - 32 år som ordförande 2011 är stråkens år. RUM kommer att satsa extra mycket på stråkmusikaktiviteter. Håll utkik Bildmontage: Emilio Håkansson Stråkorkesterkurs i väst Dags att börja ladda inför nästa års landslag. I februari börjar provspelningarna både för Stråklandslaget och Landslaget i Blåsmusik. Landslaget är en mångårig satsning som RUM gör för att samla landets bästa unga musikanter i två orkestrar under sommaren. På bilden ser du Stråklandslaget RUM Södra Elfsborgsdistriktet anordnar en stråkorkesterkurs med Magnus Wassenius som dirigent den 5-6 februari Anmälan sker via www. rum.se För frågor, ring Kajsa Persson på tel: Här är tiderna för de olika provspelningarna: Samspel med Norrlandsoperan Var med och skapa Världens största orkester 16 och 17 november hade Västerbottens musikskolor samspelsdagar tillsammans med Norrlandsoperans Symfoniorkester. Varje dag repeterade över 200 elever, lärare och musiker tillsammans. De avslutade med en gemensam konsert. Stråklandslaget: RUmBA Norrland 4-6/3 Stockholm 11-13/2 Svealand utom Sthlm 18-20/2 V Götaland 25-27/2 S/Ö Götaland 4-6/3 Riksförbundet Unga Musikanter Landslaget i Blåsmusik: Dudamel och hans kompisar från Venezuela tog Sverige med storm Förbundsmötet 9-10/4 blir i Skövde Stor galakonsert på lördagskvällen, show med dans, musik och dramatik. Norrland och Stockholm 4-6/2 Svealand utom Sthlm 18-20/2 V Götaland 25-27/2 S/Ö Götaland 4-6/2 Bild: Emilio Håkansson Allt om MusikRUM Västerås Vuvuzela - årets blåsinstrument Anmäl er till MusikRUM Västerås Provspelningar Stråkens år 2011 är stråkens kommer då att mycket på stråkaktiviteter. Håll Nu har anmälningarna till RUMs stora festival Musik RUM Västerås börjat droppa in. Festivalen är den maj. Sista anmälningsdag är den 4 mars. På programmet: Körmästerskap, talangjakt, SM i marschdrill, solistkonsert och SM i virveltrumma. Dessutom: Awake Project - musik, dans, teater, poesi och akrobatik med artister i världsklass. Avslutningstalare blir ungdomsminister Nyamko Sabuni. Landslagssommar år. RUM satsa extra musikutkik Exklusiv intervju med: José Gonzales RUmBA Riksförbundet Unga Musikanter RUM:s första världsmästare Göteborg Drumcorps Svensk rock i krigets Afghanistan Scandinavian Strings - ny CD med musikeliten Räfven raskar över isen Arbetsplan 2011 sid 17

18 3 Verksamheter för medlemmarna 3.1 MusikRUM Västerås och andra festivaler Festivaler är den tydligaste av RUM:s verksamheter att delta i. RUM vill verka för att bevara och främja alla genrer och låta ungdomar vidareutveckla sina intressen och träffa andra likasinnade, vilket de kan göra under en festival. Av flera skäl vill RUM arrangera festivaler: Deltagande i festival ger ungdomarna ett mål med den dagliga verksamheten. Fokus ligger på det musikaliska repetitionsarbetet inför festivalen, men också det praktiska engagemanget med att arrangera och finansiera en resa till festivalen. De som deltar i en festival blir motiverade att fortsätt musicera. Festivalens olika arrangemang ger deltagarna inspiration och tillfälle att träffa andra unga musikanter. Deltagarna i festivalen blir mer medvetna om RUM och förbundets verksamhet. Det skapar en ökad lojalitet med vårt förbund. Förbundet arrangerar varje år en musikfestival och sedan 2009 ligger den i Västerås. Under 2011 omorganiseras projektledningen. Genom ett samarbete med Västerås kulturskola kan arbetsinsatsen fördelas över året så att fler personer kan jobba med projektledning under våren. Förbundets ekonomiska insats har under de senaste åren varit orimligt hög. Ytterligare ansträngningar görs för att öka antalet finansieringskällor, för att på så vis minska förbundets insats till en mer rimlig nivå. MusikRUM Västerås ska förena gemensamma aktiviteter för alla med deltagarnas egna konserter. Workshops ger deltagarna möjlighet träffa andra med gemensamma intressen samt för att vidareutveckla deltagarna med det de redan håller på med, men också för att väcka intresse att testa andra saker. Tävlingar är inte längre någon prioritet för festivalen. Förbundets mål för MusikRUM Västerås är att festivalen ska ha deltagare och konsertbesökare att alla deltagare ska känna att de deltar i en festival anordnad av RUM och att 90 procent av deltagande medlemmar ska veta att de är med i RUM. Även på regional nivå bör festivaler anordnas av RUM. Innehåll och omfattning kan variera beroende på de förutsättningar som finns i regionen. Flera distrikt kan gå samman och göra en festival. Genom föreningen Svensk blåsmusik är RUM medarrangör i Svensk blåsmusikfestival sedan RUM verkar för att festivalen ska bidra till bättre kontakter mellan professionella och ungdomar. 3.2 Musikkurser Samarbetet med Högalids folkhögskola i Kalmar kring sommarkurserna fortsätter. Ett nytt samarbete inleds med Lovewell i Oskarshamn angående en musikalkurs. En förutsättning för kursverksamheten är att vi kan väcka ett tillräckligt stort intresse bland medlemmar och andra ungdomar att delta i kurserna. Marknadsföringen av kurserna inriktas på e-post, direktkontakt med lärare och Facebook. Det långsiktiga målet för sommarkursverk-samheten är att den ska vara självfinansierad genom ett fortsatt samarbete med Högalids folkhögskola. RUM söker efter fler samarbetspartners kring kursverksamheten. 3.3 Ledarskolan Syftet med statens stöd till barn- och ungdomsorganisationer är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. För att det ska lyckas krävs att unga medlemmar får utbildning och möjlighet att delta i styrelsearbete på alla nivåer i förbundet. Inom ramen för ledarskolan avser förbundet att ytterligare utveckla våra möjligheter att via nätet nå alla våra medlemmar med en grundläggande föreningsutbildning. Kurserna vänder sig särskilt till dem som är förtroendevalda eller funderar på att ställa upp som förtroendevalda på lokal nivå. Det är en överlevnadsfråga för RUM att vi kan försörja oss med förenings- och verksamhetsledare. I en tid då allt fler blir osäkra över ett ideellt engangemang behövs det aktiva och kraftfulla åtgärder för att stärka föreningslivet. Arbetsplan 2011 sid 18

19 Breddutbildningen riktar sig till alla medlemmar i RUM och särskilt till förtroendevalda och blivande sådana, framför allt på lokal nivå. Verksamheten kräver ett aktivt deltagande från distrikten som beställare och marknadsförare av Ledarskolans kurser. Som en länk mellan distrikten och ledarskolan ska det utses en utbildningsansvarig i varje distrikt. Ett antal utbildningar kommer under 2011 att finnas tillgängliga i Ledarskolans kursbank. Dessa kurser kan beställas av distrikten och anordnas för RUM:s medlemmar. Kurser som kommer att finnas är: VardagsRUM, EkonomiRUM, KreativitetsRUM och InformationsRUM (RUM-kunskap). Distrikten bör anordna dessa kurser minst en gång om året. Ledarskolan utbildar instruktörer för att det ska finnas lärare runt om i landet. De centrala kurserna anordnas av ledarskolan och alla medlemmar bjuds in. Dessa leds då av inhyrda instruktörer eller någon ur personalen eller FS. Syftet med dem är att på ett enkelt sätt sprida viktig kunskap inom RUM. Följande kurser planeras till år EntreprenörsRUM Hur våra medlemmar kan arbeta med sitt eget varumärke Hur man blir säljare som artist Att starta företag som artist MedlemsRUM Hur kan vi rekrytera nya medlemmar till våra föreningar Hur ska vi behandla befintliga medlemmar och få dem att vara stolta RUM-ambassadörer CoW-RUM Hur ClubOnWeb fungerar ValberedningsRUM Om valberedningens ansvar och roll Spetsprogram Spetsprogrammet vänder sig till de distriktsledamöter som har fyllt 16 men inte 26 år. Förbundsstyrelseledamöter som inte fyllt 26 år får delta i spetsutbildningen. Övriga medlemmar kan delta i mån av plats om det finns särskilda skäl. Syftet med spetsprogrammet är att genom utbildningsinsatser förse de som är förtroendevalda i distrikten med tillräcklig kunskaper för att kunna utföra sina uppdrag och att fler unga ska våga ta förtroendeuppdrag på distriktsnivå. Spetsprogrammet har tre mål att stärka RUM:s unga distriktsstyrelseledamöter att skapa en naturlig och kontinuerlig kommunikation mellan unga styrelseledamöter inom RUM att höja kvaliteten på styrelsearbetet Spetsprogrammet förskjuts i tiden så att man börjar med ett sommarläger. Efter avslutat program kommer SPETSARNA att vara väl insatta i RUM, ledarskap och föreningsteknik. Värdebaserat ledarskap RUM:s mentorprogram RUM nominerar högst fyra personer från spetsprogrammet eller förbundsstyrelsen till Scouternas mycket omtyckta ledarskapsutbildning, Värdebaserat Ledarskap. Kursavgiften betalas av förbundet. Den som tas ut till kursen tilldelas en mentor från näringslivet. För att vara en lämplig kandidat ska man ha minst ett års erfarenhet av ledarrollen kombinerat med utbildning inom ledarskap samt vara mellan år. Arbetsplan 2011 sid 19

20 4 Kommunikation 4.1 RUM ba Sveriges största musiktidning Förbundet ger ut tidningen RUM ba. Tidningen är gratis för alla medlemmar och ges ut med fyra nummer per år i cirka exemplar. För att något minska kostnaderna kommer endast en tidning per hushåll att skickas ut RUM ba erbjuds också gratis till alla lärare på musik- och kulturskolorna. Målet är att samtliga lärare ska få tidningen hem i brevlådan. verksamhet har ökat bland musikintresserade ungdomar. Den är ett kul och klatschigt inslag på väggarna på landets musik- och kulturskolor. Konceptet stora bilder och korta informativa texter fungerar bra. 4.3 Hemsidan Internet är idag en självklar del av ungdomars vardag och RUM satsar på att göra hemsidan mer ungdomlig, inspirerande och kul, samtidigt som vi förbättrar den informativa delen. Tidningen får mycket positiv uppmärksamhet och upplevs som mer levande och piggare än tidigare. Tidningens innehåll har koncentrerats mer på vad som ska hända än det som redan har hänt. Innehållet har kopplats mer till den aktuella samhällsdebatten. Tidningen finns nu att läsa i sin helhet på webben. Sedan 2010 erbjuds distrikten 4 kvartssidor i varje nummer för gratis annonsering enligt principen först till kvarn. 4.2 RUM ba Vägg Väggtidningen har fått mycket uppskattning och har sannolikt bidragit till att kännedomen om RUM:s Arbetsplan 2011 sid 20

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se

Årsredovisning. för räkenskapsåret 2012. www.rum.se Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 www.rum.se Innehållsförteckning Förbundsordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse 5 MusikRUM Västerås 5 Ledarskolan 7 Landslagen 8 Information 9 Påverkansarbete

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer