SLUTRAPPORT MOBILE ISA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT MOBILE ISA"

Transkript

1 1 (18) SLUTRAPPORT MOBILE ISA

2 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Förutsättningar och bakgrund Syfte och målgrupp Omfattning och avgränsning Metod Förstudie Forskning på området Befintliga produkter på marknaden Resultat från förstudie Design och utveckling Evaluering Lösning Översikt Börja använda Mobile ISA Skapa konto Inställningar på telefonen Installation Funktionalitet Server och klient-kommunikation Användargränssnitt Dataförsörjning Resultat Loggning Enkät Sammanfattning av testerna Attityd gentemot Mobile ISA Teknik Ljud Visuella varningar Trafiksäkerhet Pris Reklam i Mobile ISA... 14

3 3 (18) Statistik på körbeteende Slutsatser Generella slutsatser Framtidsvisioner ISA generellt Triona/Appellos lösning Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultat Referenser Kontaktperson... 18

4 4 (18) Sammanfattning Syftet med projektet har varit att ta fram och implementera en grund till ett kommersiellt gångbart koncept för ISA i mobiltelefon. Genom att som grundstomme använda befintliga koncept från Appellos off-board-baserade navigationssystem där mobiltelefoner används som klienter, skulle ISA kunna spridas som ett frivilligt verktyg till en mycket stor användargrupp och paketeras tillsammans med en mängd andra intressanta funktioner. En helt ny marknad för ISA kan öppnas. Syftet med projektet har också varit att identifiera möjliga kundgrupper och möjliga affärsmodeller för att kunna komma vidare och sprida ISA i mobiltelefon till en stor kundgrupp. Under projektet har ett ISA-system för mobiltelefon tagits fram och ambitionen har varit att utveckla ett system som vad gäller funktionalitet och kvalitet är i paritet med de ISA-system som sedan tidigare finns på marknaden. Lösningen bygger på två grundpelare: Användning av mobiltelefoner som klient i fordonet En systemarkitektur baserat på en serverlösning som möjliggör effektiv dataförsörjning och möjligheten att kombinera ISA med andra tjänster. Dataförsörjning sker kontinuerligt från NVDB via Trionas s.k. TNE-server till Appellos ISAserver. En mobiltelefon med Mobile ISA kopplar automatiskt upp sig mot ISA-servern och hämtar ner aktuella hastighetsgränser när detta behövs. Via en bluetooth-gps får systemet i telefonen fordonets position en gång per sekund. Denna jämförs med hastighetsgränserna från NVDB som finns nedladdade i telefonen. Ca 60 testpiloter har under ca tre veckor testkört och utvärderat systemet. Utifrån loggning, enkäter och utvärdering anser vi att vi redan nu lyckats få fram ett ISA-system för mobiltelefon som funktionellt är i paritet med övriga ISA-system på marknaden. Tekniken har fungerat på önskvärt sätt och användartestet visar att endast ett fåtal fel har uppstått. Det finns dock ett antal tekniska förbättringar som behöver göras för att kunna kommersialisera produkten. Dessa är nödvändiga för att höja kvaliteten och få ett mer attraktivt och tillförlitligt system. Testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa för ISA, men den möjliga kostnaden som skulle kunna tas för tjänsten inte är tillräckligt stor för att lönsamt administrera ett betalsystem för enkom Mobile ISA. Vi tror dock på möjligheten att hitta affärsmodeller för att lansera tjänsten till privatbilister genom att låta betalflödet komma från andra intressenter. Detta forskningsprojekt påvisar möjligheten med Mobile ISA som bygger på ett mycket flexibelt system, där integration med andra tjänster är fullt möjligt, förändringar av befintlig utformning kan göras samt där loggningar och statistik kan varieras och byggas ut. Att låta användarna själva införskaffa och styra över sitt bruk av tjänsten har dessutom visat sig fungera väl. Tjänsten bygger även på en helt ny teknisk arkitektur med stora möjligheter. Ambitionen nu är att vidareutveckla det framtagna systemet och sprida en Pilot 2 till mångdubbelt fler användare.

5 5 (18) 1 Inledning 1.1 Förutsättningar och bakgrund De ISA system som finns idag innebär antingen avsevärda investeringar i hårdvara och/eller lösningar med uppenbara svårigheter att hålla nödvändig information uppdaterad. För att kunna ta fram ett system för en massmarknad och med möjlighet att alltid få tillgång till den senaste informationen om t.ex. nya och tillfälliga hastighetsbegränsningar krävs en annan ansats än den som hittills använts vid realisering av ISA-system. Tekniken för att implementera både ISA-system och off-board system för navigation i mobiltelefoner finns idag och är väl beprövad, dock inte i kombination. ISA-system för fast installation finns att köpa idag, främst som helt egna produkter. Kommersiella navigationssystem finns som bekant en uppsjö av både on-board och off-board. Dessa använder dock inte data från NVDB, vilket är den enda datakällan som idag har någorlunda god täckning avseende hastighetsgränser. Appello har ett system för off-board baserad navigation i mobiltelefon, som är i kommersiell drift (bl.a. Telia Navigator). Funktionaliteten där kan användas i stor utsträckning. Triona är mycket erfarna när det gäller att hantera väg- och trafikinformation i projekt och tillämpningar i hela Norden. 1.2 Syfte och målgrupp Syftet med projektet har varit att ta fram och implementera en grund till ett kommersiellt gångbart koncept för ISA i mobiltelefon. Genom att som grundstomme använda befintliga koncept från Appellos off-board-baserade navigationssystem där mobiltelefoner används som klienter, skulle ISA kunna spridas som ett frivilligt verktyg till en mycket stor användargrupp och paketeras tillsammans med en mängd andra intressanta funktioner. En helt ny marknad för ISA kan öppnas. Syftet med projektet har också varit att identifiera möjliga kundgrupper och möjliga affärsmodeller för att kunna komma vidare och sprida ISA i mobiltelefon till en stor kundgrupp. 1.3 Omfattning och avgränsning Under projektet har ett ISA-system för mobiltelefon tagits fram och ambitionen har varit att utveckla ett system som vad gäller funktionalitet och kvalitet är i paritet med de ISA-system som sedan tidigare finns på marknaden. Detta för att sedan låta ett någorlunda stort antal testpiloter få testa och utvärdera systemet. Vi anser att vi lyckats få fram ett system som är i paritet med övriga ISA-system. Ca 60 testpiloter har också testkört och utvärderat systemet. Ambitionen har inte varit att få fram ett system färdigt för att lansera kommersiellt. Det finns fortfarande en hel del att gör avseende bl.a. användargränssnitt, datakomprimering, optimeringar av olika slag samt en mer driftmässig dataförsörjning. Någon färdig affärsmodell är av naturliga skäl inte heller testad ännu. Vi har dock fått så mycket input så att vi anser oss ha en rätt bra uppfattning om vad som krävs avseende funktioner, datakvalitet, paketering, etc. för att få acceptans från potentiella kunder och vad de är beredda att betala för detta.

6 6 (18) 2 Metod I detta projekt har arbetet till viss del varit uppdelat mellan företagen Triona och Appello där företagen har haft olika ansvarområden under framförallt utveckling och designfasen. Arbetet började med en förstudie avseende forskning inom områdena trafiksäkerhet, mobila tjänster inriktade gentemot ISA-system och olika typer av ISA-system. Förstudien avslutades med en omvärldsanalys där företag med ISA-produkter analyserades. Förstudien resulterade i en tydlig bild av hur Mobile ISA skulle utformas. Utvecklingsfasen var mycket uppdelad mellan företagen där Triona stod för hantering av vägnätet från NVDB, hantering data och överföring av detta till Appello. Appellos ansvarsområden var att utforma klient- och serverfunktionalitet samt ett enklare webbgränssnitt. Efter avslutad implementering testades tjänsten och webbgränssnittet internt på de båda företagen och tjänsten finjusterades. En del synpunkter sparades för eventuell implementation i en senare version av Mobile ISA. Ett meddelande via SMS och e-post gick ut till externa testpersoner med erbjudande om att delta i test av Mobile ISA. Under tre veckor testades tjänsten och under denna tid loggades användarnas aktiviteter. Efter testperiodens slut sändes en webbenkät ut med frågor angående testpersonernas åsikter om Mobile ISA. Enkäter och loggar studerades och analyserades där Appello stod för enkätanalys och Triona för logganalys. Detta integrerades sedan och ett antal potentiella utvecklingsområden och affärsmodeller skapades. Studien avslutades med denna slutrapport. 2.1 Förstudie I förstudien fokuserades arbetet kring forskning på området och konkurrerande produkter utifrån vilka riktlinjer angående hur vår produkt skulle utformas kunde dras Forskning på området De forskningsområden som studerades var HMI-ISA som är ett projekt samordnat av Teknikdalen i Borlänge [6], Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram där förslag om att införa ISA beskrevs [1]. Andra forskningsområden var statens klimatinvesteringsprogram (Klimp) ett försök att minska utsläppen av växthusgaser [8], en studie som mätte den mentala belastningen vid användande av ISA-system [2], jämförelser mellan olika typer av ISA-system [4]. Samband mellan förares val av hastighet och deras attityder gentemot ett frivilligt ISA-system [5], effekterna ISA-system har på hastigheter [7], Transeks studie där problemidentifikation och möjligheter studerades [13], hur körglädjen påverkas av ISA-system [3] och slutligen hur olika typer av fordon behöver olika utformade ISA-system [6] Befintliga produkter på marknaden Ett antal produkter på området som på olika sätt ökar säkerheten i trafiken studerades såsom SEPABs säkerhetsprodukter som Alkolås och ExyLimit [9], det isländska företaget New Developement och deras GPS-baserade SAGA-system för övervakning av förares hastighet och körbeteenden [10], Imitas WiseSpeed som är ett system kopplat till accelerationspedalen [11] och slutligen Secure Traffic och deras system Stric som används på SL.s bussar [12].

7 7 (18) Resultat från förstudie ISA-system bör ALLTID visa gällande hastighet Vid hastighetsöverträdelser föredrar många människor visuell eller taktil information Blinkningar kan användas men endast korta stunder Auditiv information kan användas men måste gå att stängas av på ett enkelt sätt Anpassning av ISA-systemen bör göras utifrån fordonstyper (bil, tunga fordon, buss och MC) då de har många olika preferenser 10 % anses vara en god marginal för angivelser av hastighetsöverträdelser Information angående hastighetsöverträdelser bör anges var 10.e sekund Körglädjen minskar med ISA-system Tekniska problem med ISA-systemen skapar irritation, stress och minskad körglädje Hastigheten sänks (hur mycket skiljer sig åt mellan olika tester och olika system) Kvinnor och äldre är generellt mer positiva till ISA-system De förare som utför mest hastighetsöverträdelser är de som minst troligt skulle införskaffa ett ISA-system om det är frivilligt Positiv inställning gentemot denna typ av teknik ökar sannolikheten för en positiv bedömning efter användande av systemen Förare känner sig övervakade av ISA-system Det anses lättare att stå emot socialt tryck att hålla en viss hastighet med hjälp av ISA 2.2 Design och utveckling Utifrån de riktlinjer som tagits fram i förstudien designades tjänsten, en specifikation togs fram och utveckling av specificerade funktioner genomfördes. Design och utveckling delades in i klientfunktionalitet (funktioner i mobiltelefonen), serverfunktionalitet, hantering av dataflödet från NVDB till Triona, hantering och överföring av hastighetsinformation från Triona-server till Appello-server samt övrig kommunikation Triona-Appello som t.ex. vid uppdateringar av hastigheter. I denna fas möjliggjordes även loggningar av klientbruk. 2.3 Evaluering Evaluering utfördes med testpersoner motsvarande den tänkta användargruppen där metoderna loggning av användaraktiviteter och avslutande enkäter användes. Användargruppen i externt test av Mobile ISA bestod av 55 personer där 3 var kvinnor och 52 var män. Testet pågick under 3 veckor där testpersonerna när som helst kunde registrera sig på en webbsida för att sedan ladda ner tjänsten. Detta innebär att vissa användare testade tjänsten under hela perioden medan andra endast testade under några dagar. Testpersonernas geografiska placering var i testet oväsentlig då de själva kunde hantera installationen och endast i vissa fall behövde enklare support som då kunde ske över telefon eller mail. Att ha testpersoner på många olika orter i riket var snarare en fördel på så sätt att statistik om vägar och felrapportering blev mer rikstäckande. Under hela testet loggades användarnas aktiviteter för att objektiv statistik skulle kunna inhämtas samt att felanmälan av olika vägsträckor på detta sätt kunde ske på ett mer exakt sätt än att användarna själva i efterhand skulle behöva rekonstruera fel och geografisk placering för felen. Efter fälttestet erbjöds samtliga testpersoner möjligheten att besvara en webbenkät, 29 personer svarade på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga in användarnas subjektiva åsikter gentemot tjänsten som annars skulle vara svår att nå. Enkäten delades in i olika ämnesområden såsom användarinformation, teknik, gränssnitt, körning, pris, webb, övrigt och framtida kontakt.

8 8 (18) Efter testperiodens slut analyserades loggar och enkäter var och en för sig, genom att gruppera olika svar utifrån hur ofta olika ämnen tagits upp, intensitet samt utifrån vad tidigare forskning styrker är viktiga områden. Loggar och enkäter analyserades sedan tillsammans för att styrka resultaten. 3 Lösning 3.1 Översikt Lösningen bygger på två grundpelare: Användning av mobiltelefoner som klient i fordonet En systemarkitektur baserat på en serverlösning som möjliggör effektiv dataförsörjning och möjligheten att kombinera ISA med andra tjänster. Dataförsörjning sker kontinuerligt från NVDB via Trionas s.k. TNE-server till Appellos ISAserver. En mobiltelefon med Mobile ISA kopplar automatiskt upp sig mot ISA-servern och hämtar ner aktuella hastighetsgränser när detta behövs. Via en bluetooth-gps får systemet i telefonen fordonets position en gång per sekund. Denna jämförs med hastighetsgränserna från NVDB som finns nedladdade i telefonen. Mobiltelefoner som klienter öppnar för en bred användargrupp. Mobiltelefonen som klient är nyckeln till en massmarknad. Eftersom alla äger en mobiltelefon är det en ytterst kostnadseffektiv lösning att använda dessa. ISA-applikationen installeras enkelt över GPRS utan extern hjälp. Nya versioner laddas ner lika enkelt. Telefonen kan vid behov också enkelt flyttas till en annan bil. Systemarkitekturen bygger på Appello s off-board system för navigation (kallas ibland också on-line-system), vilket gör det möjligt att kombinera ISA med många andra tjänster. Lösningen är skalbar och kraftfull, i praktiken är det frågan om ett hybrid-system där funktionaliteten är delad mellan server och klient. Hybridlösningar anses allmänt komma att växa avsevärt framöver. Navigation, ISA och andra framtida tjänster kan köras tillsammans eller var och en för sig. I och med off-board lösningen och det system för dataförsörjning, som Triona satt upp, är det möjligt att alltid ha uppdaterad data på användarnas mobiltelefoner exempelvis när nya skyltar tillkommer eller ändras. 3.2 Börja använda Mobile ISA Skapa konto För att kunna använda tjänsten skapar användaren först ett konto på en webbsida där enklare användarinformation fylls i. På webbsidan finns även information om vad som krävs för att kunna testa såsom en bluetooth-enhet, vilka modeller som stöds, kostnader samt information om att användningen loggas.

9 9 (18) Inställningar på telefonen Innan tjänsten laddas ner till telefonen rekommenderas användarna att först se över hur mycket minne de har ledigt på telefonen, ställa in korrekt tid och datum då tjänsten annars inte fungerar samt att konfigurera GPRS (Java-inställningar) om inte detta redan är gjort på telefonen Installation När rekommenderade inställningar är klara på telefonen, kan användarna söka efter en adress direkt i telefonens webbläsare (https://www.wisepilot.com/isa) och installera filen MobileISA.jad. Filen är 312 kb, och går därför snabbt att installera (cirka 1 minut). När nedladdning är klar startar installationen automatiskt och användaren får svara Ja på två frågor angående att sända information över Internet och att koppla ihop med GPS-enhet. 3.3 Funktionalitet Server och klient-kommunikation Syftet med den teknik som har använts i Mobile ISA är att ha så lite serverkommunikation som möjligt och istället ha informationen på klienterna. Kommunikationen sker vid uppstart av tjänst, när användaren rör sig in i nya områden samt vid felhantering Användargränssnitt Användargränssnittet består av sex olika bilder [se figur 1-6]. Om användaren har en hastighet som ej överstiger 1 km över gällande hastighet, kommer ingen varning att ges. Om föraren överstiger hastigheten med 1 km kommer en gul varning att visas [se figur 2] och en auditiv varning ges i form av ett pip var 10.e sekund. Om föraren kraftigt överstiger hastigheten kommer röd varning att visas [se figur 3] samt en auditiv varning var 5.e sekund. Om GPS ej är inkopplad, mottagningen ej är tillräcklig eller om hastighetsuppgifter saknas, kommer figur 4-6 att visas. Röd nivå låg under testperioden på 10 km/tim över vid hastighetsgräns 30 km/tim, 15 km/tim över vid hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim samt 20 km/tim över vid hastighetsgräns 90 km/tim och 110 km/tim. Användaren kan även läsa om sin egen körstatistik i form av information om hur många gånger denne har legat på nivå gul och röd.

10 10 (18) Figur 1: Ingen varning Figur 2: Gul varning Figur 3: Röd varning Figur 4: GPS ej inkopplad Figur 5: GPS-mottagning saknas Figur 6: Hastighetsuppgifter saknas 3.4 Dataförsörjning Uppdaterade och korrekta data är en grundförutsättning för ett väl fungerande ISA-system. Offboard system och hybrid-system ger stora möjligheter till en effektiv dataförsörjning. Den lösning för dataförsörjning som tagits fram möjliggör daglig inkrementell uppdatering av data hela vägen från NVDB via Trionas TNE-system till Appellos ISA-server. NVDB är i dagsläget den enda källan som kan ge någorlunda tillförlitliga hastighetsgränser i Sverige. Den dataförsörjningskedja som satts upp möjliggör användning av: Normala hastighetsgränser Tidsberoende hastighetsgränser (eller avvikande hastighetsgränser som det kallas i NVDB) Temporära hastighetsgränser från Triss, ex.v. vid vägarbeten Vi har också tagit fram en unik modell för data som: Ger extremt små datamängder Är robust för fel i vägnätsgeometri Är oberoende av vägnätens ursprung Figur 7 nedan visar hur hela dataförsörjningskedjan ser ut.

11 11 (18) Per-Olof Svensk, Natalie Ehrström Vägverket Slutrapport Mobile ISA Triona TNE TNE Filtering Filtering Processing Processing NVDB Static datalayer RDT TIRE TIRE QA QA Refining Refining Triss Ver Appello DataDataSynchroSynchronization nization Server Server Merging Merging Push Pushand and Incremental Incremental export exportofof data data Customized datalayer Dynamic datalayer Mobile ISA Mobile ISA Application Server Application Server Communicates Communicates with the client with the client apps in all devices apps in all devices Customized always up-to-date datalayer Nomadic device with GPS Wisepilot dynamic Wisepilot dynamic navigation navigation Figur 7: Översiktlig bild på dataförsörjningskedjan. 4 Resultat För att kunna dra slutsatser om tekniken fungerade samt för att få ta del av användarnas åsikter gentemot tjänsten användes två metoder: loggning och enkätstudie. Loggningen var till största del ett sätt att hämta in objektiv information och då framförallt för att upptäcka tekniska brister. Enkätstudiens huvudsyfte var att inhämta användarnas personliga åsikter efter att använt tjänsten. 4.1 Loggning Testpersonernas kör beteende loggades under testperioden. Genom loggningen inhämtades objektiva data och realtidsinformation om körningen. Vad som loggades: - Telefonnummer - IMEI-nummer - Anrop till server o Typ av anrop o Tid (datum och klockslag) o Position o Car-speed o Real speed limit - Anmäld felaktig hastighet o Tid (datum och klockslag) o Position o Car-speed o Real speed limit Slutrapport - Mobile ISA.doc Version

12 12 (18) - Sammanlagd användningstid av tjänsten för varje användare - Antalet gånger varje användare översteg hastigheten till nivå gul för varje vecka - Antalet gånger varje användare översteg hastigheten till nivå röd för varje vecka - Hur lång tid en enskild användare befann sig på nivå gul - Hur lång tid en enskild användare befann sig på nivå röd 4.2 Enkät En förfrågan om att besvara en enkät efter avslutat test gick ut till alla som skapat ett Mobile ISA-konto. Enkäten bestod av 39 frågor indelade i åtta grupper: användarinformation, uppfattning om tjänsten, teknik, gränssnitt, körning, pris, webb och övrigt. Av alla tillfrågade personer (55 stycken) besvarades enkäten av 29 personer varav 27 var män och 2 var kvinnor. Medelåldern var 39 år, 22 personer hade någon typ av navigationstjänst i bilen. 4.3 Sammanfattning av testerna Utifrån enkäterna och loggarna har de viktigaste delarna tagits fram och delats in i grupper Attityd gentemot Mobile ISA 62 % hade en positiv attityd gentemot tjänsten 3 % var negativt inställda 35 besvarade inte frågorna kring detta ämne Fördelar med tjänsten Praktiskt att använda en produkt som redan innehas Endast en enhet istället för både mobiltelefon samt annan enhet i bilen Enkelheten då installation kan göras av användaren själv Tjänsten är flyttbar då telefonen kan användas i vilken bil som helst Enkelt att själv kunna titta på sin egen körstatistik då den finns i mobiltelefonen (kan även visas upp för andra) Nackdelar med att använda ISA-system i mobiltelefon Tjänsten drar för mycket ström För många moment vid uppstart av tjänst Borde integreras med navigationstjänst Ej tillräckligt anpassat till trafiksituationer Inte kunna använda telefonen samtidigt som Mobile ISA är aktivt Teknik 93 % hade inga problem vid installationstillfället 76 % ansåg att det inte tog för lång tid vid uppstart Felaktiga hastigheter uppvisades endast vid ett fåtal tillfällen enligt testpersonerna Ljud 50 % var positivt inställda till ljudvarningarna

13 13 (18) 50 % var negativt inställda till ljudvarningarna och angav nedanstående kommentarer som anledningar till detta: o Borde ej ha varit ljudvarning vid så pass låg nivå som 1 km över angiven hastighet o För svagt ljud trots att den högsta volymen var satt på mobiltelefonen o Ljudet var ej användbart om radio var på o Ljudet var ej användbart om headset var kopplat till telefonen o Ljudet borde bestå av ett klickljud och sedan intensifieras vid högre hastighetsöverträdelser o Ljudvarningarna måste gå att stänga av Visuella varningar Gul nivå: för lågt satt enligt 59 %, 34 % ansåg att nivån var bra Röd nivå: de flesta var nöjda med nivån Utifrån loggdatan kan utläsas att användarna befann sig 75, 6 % av tiden eller ca 66 timmar på en nivå som inte gav någon varning. 12,9 % av tiden eller ca 11,5 timmar var användarna på nivån som gav en gul varning och 6,9 % av tiden eller ca 6 timmar på nivån som gav en röd varning [se figur 8]. Tid på olika hastighetsnivåer Tid 72:00:00 66:00:31 60:00:00 48:00:00 36:00:00 24:00:00 12:00:00 3:52:20 11:28:45 6:04:44 okänd Grön Gul Röd 0:00:00 Hastighetsnivåer Figur 8: Tid på olika hastighetsnivåer Trafiksäkerhet Enligt enkäten sänkte 52 % av användarna hastigheten, 41 % ändrade inte hastigheten och 3 % höjde hastigheten

14 14 (18) 76 % av testpersonerna ökade uppmärksamheten på gällande hastighet genom användandet av Mobile ISA, 21 % uppmärksammade inte hastigheten mer och 3 % besvarade inte frågan 62 % stördes ej av att de behövde lägga uppmärksamheten på ytterligare en artefakt, 34 % stördes av detta 34 % ansåg att det var lättare att motstå trycket från andra bilister att hålla angiven hastighet, 59 % märkte inte av någon sådan skillnad Pris Det viktigaste för att användarna skall tycka att Mobile ISA är värt att köpa är att det integreras med ett navigationssystem. Om tjänsten skulle vara gratis skulle 93 % av användarna fortsätta att använda tjänsten, om de måste betala för den vill 45 % fortsätta att använda Mobile ISA 17 % vill betala i förskott och 34 % vill prenumerera Om rabatt på bilförsäkringen skulle ges kunde 79 % tänka sig att köpa Mobile ISA, 14 % ville inte göra detta Reklam i Mobile ISA 58 % är positivt inställda 17 % är tveksamma 24 % är negativt inställda Statistik på körbeteende 24 % var positivt inställda 17 % var tveksamma 31 % tyckte det var en dålig idé Många testpersoner kommenterade att det var väsentligt för dem om statistiken skulle visas upp för andra eller bara för dem själva samt om individer skulle kunna identifieras eller om man anonymiserade statistiken. 5 Slutsatser 5.1 Generella slutsatser Tekniken har fungerat på önskvärt sätt och användartestet visar att endast ett fåtal fel har uppstått. Det finns dock ett antal tekniska förbättringar som behöver göras för att kunna kommersialisera produkten. Dessa är nödvändiga för att höja kvaliteten och få ett mer attraktivt och tillförlitligt system. De huvudsakliga förändringarna som krävs är att gränssnittet anpassas till olika telefonmodeller, användarens egen hastighet skall visualiseras tydligare, hastigheter som visas skall vara tillförlitligare vilket sker genom algoritmförändringar, tunnlar ska kunna hanteras bättre, statistik ska kunna anpassas för olika användargrupper, nivåer för olika varningar både visuellt

15 15 (18) och auditivt bör förändras, mängden data på klienten kan förändras beroende på telefon och situation samt normal användning av telefonen bör kunna ske när tjänsten är i bruk. Användarna är positiva men skulle inte använda tjänsten om inte tekniska förbättringar först har gjorts. Det fanns även en tydlig önskan om att tjänsten skall integreras med ett befintligt navigationssystem för att undvika scenariot att inneha både navigation i en produkt samt Mobile ISA i telefonen. Tekniskt är det fullt möjligt att ta fram och lansera ett ISA-system för mobiltelefoner som håller samma kvalitet som befintliga ISA-system på marknaden. Kostnaden är dessutom mycket lägre för Mobile ISA än för de befintliga systemen. Testet visar att Mobila ISA ökar trafiksäkerheten genom att hastigheten sänks och att föraren känner sig även komfortabel med att hålla angiven hastighet. Sänkt hastighet ger ökad trafiksäkerhet och även miljöförbättringar. Testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa för tjänsten efter att kvaliteten höjts, en möjlighet att välja mellan prenumeration eller att betala i förskott skulle enligt enkäten vara lämpligt. Många önskar att få sänkt kostand på bilförsäkringen vid användande av tjänsten. 58 % är positivt inställda till en reklamfinansierad tjänst. Trots att testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa är det fortfarande problematiskt hur detta praktiskt skall fungera, då den möjliga kostnaden som skulle kunna tas för tjänsten inte är tillräckligt stor för att lönsamt administrera ett betalsystem för enkom Mobile ISA. Vi tror dock på möjligheten att hitta affärsmodeller för att lansera tjänsten till privatbilister genom att låta betalflödet komma från andra intressenter. Detta forskningsprojekt påvisar möjligheten med Mobile ISA som bygger på ett mycket flexibelt system, där integration med andra tjänster är fullt möjligt, förändringar av befintlig utformning kan göras samt där loggningar och statistik kan varieras och byggas ut. Att låta användarna själva införskaffa och styra över sitt bruk av tjänsten har dessutom visat sig fungera väl. Tjänsten bygger även på en helt ny teknisk arkitektur med stora möjligheter. 5.2 Framtidsvisioner ISA generellt Generellt tror vi att ISA kommer att divergera till olika system som riktar sig mot olika delar av marknaden. På sikt tror vi dock att den gemensamma nämnaren för alla typer av system är att ISA kombinera med andra typer av tjänster. För privatbilisten handlar det om ISA i kombination med navigation, city-guider, POI:ar etc. Klienten är ett inbyggt navi-system, en extern on-board klient (PND) eller en mobiltelefon. För företag med en fordonsflotta handlar ISA om en tilläggstjänst att lägga på den befintliga fordonsplattformen. Loggning och incitament för säker och ekonomisk körning blir viktiga beståndsdelar Triona/Appellos lösning Hypotesen att Mobile ISA lämpar sig mycket väl för en massmarknad, har stärkts under skyltfondsprojektet. Vi ser de möjligheter som lösningen på sikt innebär och vill därför gå

16 16 (18) vidare utifrån den lösning som tagits fram. Utmaningen är framförallt att hitta affärsmodeller. I ett första steg ska lösningen förbättras och kombineras med Appellos navigationstjänst. Målet är att sprida en pilot 2 till ett antal tusen användare. Parallellt med utvecklingen måste affärsmodeller identifieras så att en finansiering är möjlig. Vi tror inte det är möjligt att ta ut alla kostnader av slutanvändarna. Andra betalflöden måste upprättas. 6 Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultat Genom att göra det möjligt att sprida ISA till en möjlig massmarknad, kommer ett verktyg att finnas som underlättar för såväl privatbilister som förare på transportföretag och hos kommuner, att på frivillig väg hålla hastighetsbegränsningarna. Detta i sin tur bidrar aktivt till såväl ökad trafiksäkerhet som minskad miljöbelastning. Bästa spridningen av resultatet blir naturligtvis om en riktig ISA-tjänst lanseras och marknadsförs till potentiella kunder. Som vi skrivit under avsnitt ovan avser Triona och Appello att gå vidare med det system som tagits fram och lansera en Pilot 2 till en mycket större användargrupp (tusentals användare). Lyckas vi med detta så kommer resultatet av skyltfondsprojektet att kunna spridas stort och trafiksäkerhetsnyttan bör redan i en pilot 2 att vara märkbar. Övrig spridning av resultat från projektet blir genom bl.a. föredrag. Ett förslag på föredrag är redan inskickat till Transportforum Andra sätt att sprida resultaten är att gå in i t.ex. EUprojekt och där vidareutveckla det som tagits fram i skyltfondsprojektet.

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Bokningssystem för tvättstuga

Bokningssystem för tvättstuga Bokningssystem för tvättstuga Yggdrasil 2003-11-12 DOKINT Grupp 8 Momentansvarig: Ken Larsson Handledare: Lena Norberg Anna Eriksson David Lindkvist Zeth Lönnroth Soo-Im Pettersson Richard S. Venemyr David

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport

TEKNISK RAPPORT. Övertorneås översiktsplan på Internet. Christian Lundberg. Teknisk rapport 1999:20 TEKNISK RAPPORT Övertorneås översiktsplan på Internet Christian Lundberg Teknisk rapport Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik Avdelningen för Geografisk informationsteknik 1999:20 ISSN: 1402-1536

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Marie Sjölinder, marie@sics.se Per- Olof Sjöberg, pos@scis.se, Anneli Avatare Nöu, anneli@sics.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte

Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...I INTRODUKTION... 1 BAKGRUND... 1 Arbetsgång vid verkställande av

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Undersökning för förbättring av analys och rapportering i kvalitetsregister

Undersökning för förbättring av analys och rapportering i kvalitetsregister UPTEC X 11 005 Examensarbete 30 hp Mars 2011 Undersökning för förbättring av analys och rapportering i kvalitetsregister Joel Damberg Bioinformatics Engineering Program Uppsala University School of Engineering

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer