SLUTRAPPORT MOBILE ISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT MOBILE ISA"

Transkript

1 1 (18) SLUTRAPPORT MOBILE ISA

2 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Förutsättningar och bakgrund Syfte och målgrupp Omfattning och avgränsning Metod Förstudie Forskning på området Befintliga produkter på marknaden Resultat från förstudie Design och utveckling Evaluering Lösning Översikt Börja använda Mobile ISA Skapa konto Inställningar på telefonen Installation Funktionalitet Server och klient-kommunikation Användargränssnitt Dataförsörjning Resultat Loggning Enkät Sammanfattning av testerna Attityd gentemot Mobile ISA Teknik Ljud Visuella varningar Trafiksäkerhet Pris Reklam i Mobile ISA... 14

3 3 (18) Statistik på körbeteende Slutsatser Generella slutsatser Framtidsvisioner ISA generellt Triona/Appellos lösning Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultat Referenser Kontaktperson... 18

4 4 (18) Sammanfattning Syftet med projektet har varit att ta fram och implementera en grund till ett kommersiellt gångbart koncept för ISA i mobiltelefon. Genom att som grundstomme använda befintliga koncept från Appellos off-board-baserade navigationssystem där mobiltelefoner används som klienter, skulle ISA kunna spridas som ett frivilligt verktyg till en mycket stor användargrupp och paketeras tillsammans med en mängd andra intressanta funktioner. En helt ny marknad för ISA kan öppnas. Syftet med projektet har också varit att identifiera möjliga kundgrupper och möjliga affärsmodeller för att kunna komma vidare och sprida ISA i mobiltelefon till en stor kundgrupp. Under projektet har ett ISA-system för mobiltelefon tagits fram och ambitionen har varit att utveckla ett system som vad gäller funktionalitet och kvalitet är i paritet med de ISA-system som sedan tidigare finns på marknaden. Lösningen bygger på två grundpelare: Användning av mobiltelefoner som klient i fordonet En systemarkitektur baserat på en serverlösning som möjliggör effektiv dataförsörjning och möjligheten att kombinera ISA med andra tjänster. Dataförsörjning sker kontinuerligt från NVDB via Trionas s.k. TNE-server till Appellos ISAserver. En mobiltelefon med Mobile ISA kopplar automatiskt upp sig mot ISA-servern och hämtar ner aktuella hastighetsgränser när detta behövs. Via en bluetooth-gps får systemet i telefonen fordonets position en gång per sekund. Denna jämförs med hastighetsgränserna från NVDB som finns nedladdade i telefonen. Ca 60 testpiloter har under ca tre veckor testkört och utvärderat systemet. Utifrån loggning, enkäter och utvärdering anser vi att vi redan nu lyckats få fram ett ISA-system för mobiltelefon som funktionellt är i paritet med övriga ISA-system på marknaden. Tekniken har fungerat på önskvärt sätt och användartestet visar att endast ett fåtal fel har uppstått. Det finns dock ett antal tekniska förbättringar som behöver göras för att kunna kommersialisera produkten. Dessa är nödvändiga för att höja kvaliteten och få ett mer attraktivt och tillförlitligt system. Testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa för ISA, men den möjliga kostnaden som skulle kunna tas för tjänsten inte är tillräckligt stor för att lönsamt administrera ett betalsystem för enkom Mobile ISA. Vi tror dock på möjligheten att hitta affärsmodeller för att lansera tjänsten till privatbilister genom att låta betalflödet komma från andra intressenter. Detta forskningsprojekt påvisar möjligheten med Mobile ISA som bygger på ett mycket flexibelt system, där integration med andra tjänster är fullt möjligt, förändringar av befintlig utformning kan göras samt där loggningar och statistik kan varieras och byggas ut. Att låta användarna själva införskaffa och styra över sitt bruk av tjänsten har dessutom visat sig fungera väl. Tjänsten bygger även på en helt ny teknisk arkitektur med stora möjligheter. Ambitionen nu är att vidareutveckla det framtagna systemet och sprida en Pilot 2 till mångdubbelt fler användare.

5 5 (18) 1 Inledning 1.1 Förutsättningar och bakgrund De ISA system som finns idag innebär antingen avsevärda investeringar i hårdvara och/eller lösningar med uppenbara svårigheter att hålla nödvändig information uppdaterad. För att kunna ta fram ett system för en massmarknad och med möjlighet att alltid få tillgång till den senaste informationen om t.ex. nya och tillfälliga hastighetsbegränsningar krävs en annan ansats än den som hittills använts vid realisering av ISA-system. Tekniken för att implementera både ISA-system och off-board system för navigation i mobiltelefoner finns idag och är väl beprövad, dock inte i kombination. ISA-system för fast installation finns att köpa idag, främst som helt egna produkter. Kommersiella navigationssystem finns som bekant en uppsjö av både on-board och off-board. Dessa använder dock inte data från NVDB, vilket är den enda datakällan som idag har någorlunda god täckning avseende hastighetsgränser. Appello har ett system för off-board baserad navigation i mobiltelefon, som är i kommersiell drift (bl.a. Telia Navigator). Funktionaliteten där kan användas i stor utsträckning. Triona är mycket erfarna när det gäller att hantera väg- och trafikinformation i projekt och tillämpningar i hela Norden. 1.2 Syfte och målgrupp Syftet med projektet har varit att ta fram och implementera en grund till ett kommersiellt gångbart koncept för ISA i mobiltelefon. Genom att som grundstomme använda befintliga koncept från Appellos off-board-baserade navigationssystem där mobiltelefoner används som klienter, skulle ISA kunna spridas som ett frivilligt verktyg till en mycket stor användargrupp och paketeras tillsammans med en mängd andra intressanta funktioner. En helt ny marknad för ISA kan öppnas. Syftet med projektet har också varit att identifiera möjliga kundgrupper och möjliga affärsmodeller för att kunna komma vidare och sprida ISA i mobiltelefon till en stor kundgrupp. 1.3 Omfattning och avgränsning Under projektet har ett ISA-system för mobiltelefon tagits fram och ambitionen har varit att utveckla ett system som vad gäller funktionalitet och kvalitet är i paritet med de ISA-system som sedan tidigare finns på marknaden. Detta för att sedan låta ett någorlunda stort antal testpiloter få testa och utvärdera systemet. Vi anser att vi lyckats få fram ett system som är i paritet med övriga ISA-system. Ca 60 testpiloter har också testkört och utvärderat systemet. Ambitionen har inte varit att få fram ett system färdigt för att lansera kommersiellt. Det finns fortfarande en hel del att gör avseende bl.a. användargränssnitt, datakomprimering, optimeringar av olika slag samt en mer driftmässig dataförsörjning. Någon färdig affärsmodell är av naturliga skäl inte heller testad ännu. Vi har dock fått så mycket input så att vi anser oss ha en rätt bra uppfattning om vad som krävs avseende funktioner, datakvalitet, paketering, etc. för att få acceptans från potentiella kunder och vad de är beredda att betala för detta.

6 6 (18) 2 Metod I detta projekt har arbetet till viss del varit uppdelat mellan företagen Triona och Appello där företagen har haft olika ansvarområden under framförallt utveckling och designfasen. Arbetet började med en förstudie avseende forskning inom områdena trafiksäkerhet, mobila tjänster inriktade gentemot ISA-system och olika typer av ISA-system. Förstudien avslutades med en omvärldsanalys där företag med ISA-produkter analyserades. Förstudien resulterade i en tydlig bild av hur Mobile ISA skulle utformas. Utvecklingsfasen var mycket uppdelad mellan företagen där Triona stod för hantering av vägnätet från NVDB, hantering data och överföring av detta till Appello. Appellos ansvarsområden var att utforma klient- och serverfunktionalitet samt ett enklare webbgränssnitt. Efter avslutad implementering testades tjänsten och webbgränssnittet internt på de båda företagen och tjänsten finjusterades. En del synpunkter sparades för eventuell implementation i en senare version av Mobile ISA. Ett meddelande via SMS och e-post gick ut till externa testpersoner med erbjudande om att delta i test av Mobile ISA. Under tre veckor testades tjänsten och under denna tid loggades användarnas aktiviteter. Efter testperiodens slut sändes en webbenkät ut med frågor angående testpersonernas åsikter om Mobile ISA. Enkäter och loggar studerades och analyserades där Appello stod för enkätanalys och Triona för logganalys. Detta integrerades sedan och ett antal potentiella utvecklingsområden och affärsmodeller skapades. Studien avslutades med denna slutrapport. 2.1 Förstudie I förstudien fokuserades arbetet kring forskning på området och konkurrerande produkter utifrån vilka riktlinjer angående hur vår produkt skulle utformas kunde dras Forskning på området De forskningsområden som studerades var HMI-ISA som är ett projekt samordnat av Teknikdalen i Borlänge [6], Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram där förslag om att införa ISA beskrevs [1]. Andra forskningsområden var statens klimatinvesteringsprogram (Klimp) ett försök att minska utsläppen av växthusgaser [8], en studie som mätte den mentala belastningen vid användande av ISA-system [2], jämförelser mellan olika typer av ISA-system [4]. Samband mellan förares val av hastighet och deras attityder gentemot ett frivilligt ISA-system [5], effekterna ISA-system har på hastigheter [7], Transeks studie där problemidentifikation och möjligheter studerades [13], hur körglädjen påverkas av ISA-system [3] och slutligen hur olika typer av fordon behöver olika utformade ISA-system [6] Befintliga produkter på marknaden Ett antal produkter på området som på olika sätt ökar säkerheten i trafiken studerades såsom SEPABs säkerhetsprodukter som Alkolås och ExyLimit [9], det isländska företaget New Developement och deras GPS-baserade SAGA-system för övervakning av förares hastighet och körbeteenden [10], Imitas WiseSpeed som är ett system kopplat till accelerationspedalen [11] och slutligen Secure Traffic och deras system Stric som används på SL.s bussar [12].

7 7 (18) Resultat från förstudie ISA-system bör ALLTID visa gällande hastighet Vid hastighetsöverträdelser föredrar många människor visuell eller taktil information Blinkningar kan användas men endast korta stunder Auditiv information kan användas men måste gå att stängas av på ett enkelt sätt Anpassning av ISA-systemen bör göras utifrån fordonstyper (bil, tunga fordon, buss och MC) då de har många olika preferenser 10 % anses vara en god marginal för angivelser av hastighetsöverträdelser Information angående hastighetsöverträdelser bör anges var 10.e sekund Körglädjen minskar med ISA-system Tekniska problem med ISA-systemen skapar irritation, stress och minskad körglädje Hastigheten sänks (hur mycket skiljer sig åt mellan olika tester och olika system) Kvinnor och äldre är generellt mer positiva till ISA-system De förare som utför mest hastighetsöverträdelser är de som minst troligt skulle införskaffa ett ISA-system om det är frivilligt Positiv inställning gentemot denna typ av teknik ökar sannolikheten för en positiv bedömning efter användande av systemen Förare känner sig övervakade av ISA-system Det anses lättare att stå emot socialt tryck att hålla en viss hastighet med hjälp av ISA 2.2 Design och utveckling Utifrån de riktlinjer som tagits fram i förstudien designades tjänsten, en specifikation togs fram och utveckling av specificerade funktioner genomfördes. Design och utveckling delades in i klientfunktionalitet (funktioner i mobiltelefonen), serverfunktionalitet, hantering av dataflödet från NVDB till Triona, hantering och överföring av hastighetsinformation från Triona-server till Appello-server samt övrig kommunikation Triona-Appello som t.ex. vid uppdateringar av hastigheter. I denna fas möjliggjordes även loggningar av klientbruk. 2.3 Evaluering Evaluering utfördes med testpersoner motsvarande den tänkta användargruppen där metoderna loggning av användaraktiviteter och avslutande enkäter användes. Användargruppen i externt test av Mobile ISA bestod av 55 personer där 3 var kvinnor och 52 var män. Testet pågick under 3 veckor där testpersonerna när som helst kunde registrera sig på en webbsida för att sedan ladda ner tjänsten. Detta innebär att vissa användare testade tjänsten under hela perioden medan andra endast testade under några dagar. Testpersonernas geografiska placering var i testet oväsentlig då de själva kunde hantera installationen och endast i vissa fall behövde enklare support som då kunde ske över telefon eller mail. Att ha testpersoner på många olika orter i riket var snarare en fördel på så sätt att statistik om vägar och felrapportering blev mer rikstäckande. Under hela testet loggades användarnas aktiviteter för att objektiv statistik skulle kunna inhämtas samt att felanmälan av olika vägsträckor på detta sätt kunde ske på ett mer exakt sätt än att användarna själva i efterhand skulle behöva rekonstruera fel och geografisk placering för felen. Efter fälttestet erbjöds samtliga testpersoner möjligheten att besvara en webbenkät, 29 personer svarade på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga in användarnas subjektiva åsikter gentemot tjänsten som annars skulle vara svår att nå. Enkäten delades in i olika ämnesområden såsom användarinformation, teknik, gränssnitt, körning, pris, webb, övrigt och framtida kontakt.

8 8 (18) Efter testperiodens slut analyserades loggar och enkäter var och en för sig, genom att gruppera olika svar utifrån hur ofta olika ämnen tagits upp, intensitet samt utifrån vad tidigare forskning styrker är viktiga områden. Loggar och enkäter analyserades sedan tillsammans för att styrka resultaten. 3 Lösning 3.1 Översikt Lösningen bygger på två grundpelare: Användning av mobiltelefoner som klient i fordonet En systemarkitektur baserat på en serverlösning som möjliggör effektiv dataförsörjning och möjligheten att kombinera ISA med andra tjänster. Dataförsörjning sker kontinuerligt från NVDB via Trionas s.k. TNE-server till Appellos ISAserver. En mobiltelefon med Mobile ISA kopplar automatiskt upp sig mot ISA-servern och hämtar ner aktuella hastighetsgränser när detta behövs. Via en bluetooth-gps får systemet i telefonen fordonets position en gång per sekund. Denna jämförs med hastighetsgränserna från NVDB som finns nedladdade i telefonen. Mobiltelefoner som klienter öppnar för en bred användargrupp. Mobiltelefonen som klient är nyckeln till en massmarknad. Eftersom alla äger en mobiltelefon är det en ytterst kostnadseffektiv lösning att använda dessa. ISA-applikationen installeras enkelt över GPRS utan extern hjälp. Nya versioner laddas ner lika enkelt. Telefonen kan vid behov också enkelt flyttas till en annan bil. Systemarkitekturen bygger på Appello s off-board system för navigation (kallas ibland också on-line-system), vilket gör det möjligt att kombinera ISA med många andra tjänster. Lösningen är skalbar och kraftfull, i praktiken är det frågan om ett hybrid-system där funktionaliteten är delad mellan server och klient. Hybridlösningar anses allmänt komma att växa avsevärt framöver. Navigation, ISA och andra framtida tjänster kan köras tillsammans eller var och en för sig. I och med off-board lösningen och det system för dataförsörjning, som Triona satt upp, är det möjligt att alltid ha uppdaterad data på användarnas mobiltelefoner exempelvis när nya skyltar tillkommer eller ändras. 3.2 Börja använda Mobile ISA Skapa konto För att kunna använda tjänsten skapar användaren först ett konto på en webbsida där enklare användarinformation fylls i. På webbsidan finns även information om vad som krävs för att kunna testa såsom en bluetooth-enhet, vilka modeller som stöds, kostnader samt information om att användningen loggas.

9 9 (18) Inställningar på telefonen Innan tjänsten laddas ner till telefonen rekommenderas användarna att först se över hur mycket minne de har ledigt på telefonen, ställa in korrekt tid och datum då tjänsten annars inte fungerar samt att konfigurera GPRS (Java-inställningar) om inte detta redan är gjort på telefonen Installation När rekommenderade inställningar är klara på telefonen, kan användarna söka efter en adress direkt i telefonens webbläsare (https://www.wisepilot.com/isa) och installera filen MobileISA.jad. Filen är 312 kb, och går därför snabbt att installera (cirka 1 minut). När nedladdning är klar startar installationen automatiskt och användaren får svara Ja på två frågor angående att sända information över Internet och att koppla ihop med GPS-enhet. 3.3 Funktionalitet Server och klient-kommunikation Syftet med den teknik som har använts i Mobile ISA är att ha så lite serverkommunikation som möjligt och istället ha informationen på klienterna. Kommunikationen sker vid uppstart av tjänst, när användaren rör sig in i nya områden samt vid felhantering Användargränssnitt Användargränssnittet består av sex olika bilder [se figur 1-6]. Om användaren har en hastighet som ej överstiger 1 km över gällande hastighet, kommer ingen varning att ges. Om föraren överstiger hastigheten med 1 km kommer en gul varning att visas [se figur 2] och en auditiv varning ges i form av ett pip var 10.e sekund. Om föraren kraftigt överstiger hastigheten kommer röd varning att visas [se figur 3] samt en auditiv varning var 5.e sekund. Om GPS ej är inkopplad, mottagningen ej är tillräcklig eller om hastighetsuppgifter saknas, kommer figur 4-6 att visas. Röd nivå låg under testperioden på 10 km/tim över vid hastighetsgräns 30 km/tim, 15 km/tim över vid hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim samt 20 km/tim över vid hastighetsgräns 90 km/tim och 110 km/tim. Användaren kan även läsa om sin egen körstatistik i form av information om hur många gånger denne har legat på nivå gul och röd.

10 10 (18) Figur 1: Ingen varning Figur 2: Gul varning Figur 3: Röd varning Figur 4: GPS ej inkopplad Figur 5: GPS-mottagning saknas Figur 6: Hastighetsuppgifter saknas 3.4 Dataförsörjning Uppdaterade och korrekta data är en grundförutsättning för ett väl fungerande ISA-system. Offboard system och hybrid-system ger stora möjligheter till en effektiv dataförsörjning. Den lösning för dataförsörjning som tagits fram möjliggör daglig inkrementell uppdatering av data hela vägen från NVDB via Trionas TNE-system till Appellos ISA-server. NVDB är i dagsläget den enda källan som kan ge någorlunda tillförlitliga hastighetsgränser i Sverige. Den dataförsörjningskedja som satts upp möjliggör användning av: Normala hastighetsgränser Tidsberoende hastighetsgränser (eller avvikande hastighetsgränser som det kallas i NVDB) Temporära hastighetsgränser från Triss, ex.v. vid vägarbeten Vi har också tagit fram en unik modell för data som: Ger extremt små datamängder Är robust för fel i vägnätsgeometri Är oberoende av vägnätens ursprung Figur 7 nedan visar hur hela dataförsörjningskedjan ser ut.

11 11 (18) Per-Olof Svensk, Natalie Ehrström Vägverket Slutrapport Mobile ISA Triona TNE TNE Filtering Filtering Processing Processing NVDB Static datalayer RDT TIRE TIRE QA QA Refining Refining Triss Ver Appello DataDataSynchroSynchronization nization Server Server Merging Merging Push Pushand and Incremental Incremental export exportofof data data Customized datalayer Dynamic datalayer Mobile ISA Mobile ISA Application Server Application Server Communicates Communicates with the client with the client apps in all devices apps in all devices Customized always up-to-date datalayer Nomadic device with GPS Wisepilot dynamic Wisepilot dynamic navigation navigation Figur 7: Översiktlig bild på dataförsörjningskedjan. 4 Resultat För att kunna dra slutsatser om tekniken fungerade samt för att få ta del av användarnas åsikter gentemot tjänsten användes två metoder: loggning och enkätstudie. Loggningen var till största del ett sätt att hämta in objektiv information och då framförallt för att upptäcka tekniska brister. Enkätstudiens huvudsyfte var att inhämta användarnas personliga åsikter efter att använt tjänsten. 4.1 Loggning Testpersonernas kör beteende loggades under testperioden. Genom loggningen inhämtades objektiva data och realtidsinformation om körningen. Vad som loggades: - Telefonnummer - IMEI-nummer - Anrop till server o Typ av anrop o Tid (datum och klockslag) o Position o Car-speed o Real speed limit - Anmäld felaktig hastighet o Tid (datum och klockslag) o Position o Car-speed o Real speed limit Slutrapport - Mobile ISA.doc Version

12 12 (18) - Sammanlagd användningstid av tjänsten för varje användare - Antalet gånger varje användare översteg hastigheten till nivå gul för varje vecka - Antalet gånger varje användare översteg hastigheten till nivå röd för varje vecka - Hur lång tid en enskild användare befann sig på nivå gul - Hur lång tid en enskild användare befann sig på nivå röd 4.2 Enkät En förfrågan om att besvara en enkät efter avslutat test gick ut till alla som skapat ett Mobile ISA-konto. Enkäten bestod av 39 frågor indelade i åtta grupper: användarinformation, uppfattning om tjänsten, teknik, gränssnitt, körning, pris, webb och övrigt. Av alla tillfrågade personer (55 stycken) besvarades enkäten av 29 personer varav 27 var män och 2 var kvinnor. Medelåldern var 39 år, 22 personer hade någon typ av navigationstjänst i bilen. 4.3 Sammanfattning av testerna Utifrån enkäterna och loggarna har de viktigaste delarna tagits fram och delats in i grupper Attityd gentemot Mobile ISA 62 % hade en positiv attityd gentemot tjänsten 3 % var negativt inställda 35 besvarade inte frågorna kring detta ämne Fördelar med tjänsten Praktiskt att använda en produkt som redan innehas Endast en enhet istället för både mobiltelefon samt annan enhet i bilen Enkelheten då installation kan göras av användaren själv Tjänsten är flyttbar då telefonen kan användas i vilken bil som helst Enkelt att själv kunna titta på sin egen körstatistik då den finns i mobiltelefonen (kan även visas upp för andra) Nackdelar med att använda ISA-system i mobiltelefon Tjänsten drar för mycket ström För många moment vid uppstart av tjänst Borde integreras med navigationstjänst Ej tillräckligt anpassat till trafiksituationer Inte kunna använda telefonen samtidigt som Mobile ISA är aktivt Teknik 93 % hade inga problem vid installationstillfället 76 % ansåg att det inte tog för lång tid vid uppstart Felaktiga hastigheter uppvisades endast vid ett fåtal tillfällen enligt testpersonerna Ljud 50 % var positivt inställda till ljudvarningarna

13 13 (18) 50 % var negativt inställda till ljudvarningarna och angav nedanstående kommentarer som anledningar till detta: o Borde ej ha varit ljudvarning vid så pass låg nivå som 1 km över angiven hastighet o För svagt ljud trots att den högsta volymen var satt på mobiltelefonen o Ljudet var ej användbart om radio var på o Ljudet var ej användbart om headset var kopplat till telefonen o Ljudet borde bestå av ett klickljud och sedan intensifieras vid högre hastighetsöverträdelser o Ljudvarningarna måste gå att stänga av Visuella varningar Gul nivå: för lågt satt enligt 59 %, 34 % ansåg att nivån var bra Röd nivå: de flesta var nöjda med nivån Utifrån loggdatan kan utläsas att användarna befann sig 75, 6 % av tiden eller ca 66 timmar på en nivå som inte gav någon varning. 12,9 % av tiden eller ca 11,5 timmar var användarna på nivån som gav en gul varning och 6,9 % av tiden eller ca 6 timmar på nivån som gav en röd varning [se figur 8]. Tid på olika hastighetsnivåer Tid 72:00:00 66:00:31 60:00:00 48:00:00 36:00:00 24:00:00 12:00:00 3:52:20 11:28:45 6:04:44 okänd Grön Gul Röd 0:00:00 Hastighetsnivåer Figur 8: Tid på olika hastighetsnivåer Trafiksäkerhet Enligt enkäten sänkte 52 % av användarna hastigheten, 41 % ändrade inte hastigheten och 3 % höjde hastigheten

14 14 (18) 76 % av testpersonerna ökade uppmärksamheten på gällande hastighet genom användandet av Mobile ISA, 21 % uppmärksammade inte hastigheten mer och 3 % besvarade inte frågan 62 % stördes ej av att de behövde lägga uppmärksamheten på ytterligare en artefakt, 34 % stördes av detta 34 % ansåg att det var lättare att motstå trycket från andra bilister att hålla angiven hastighet, 59 % märkte inte av någon sådan skillnad Pris Det viktigaste för att användarna skall tycka att Mobile ISA är värt att köpa är att det integreras med ett navigationssystem. Om tjänsten skulle vara gratis skulle 93 % av användarna fortsätta att använda tjänsten, om de måste betala för den vill 45 % fortsätta att använda Mobile ISA 17 % vill betala i förskott och 34 % vill prenumerera Om rabatt på bilförsäkringen skulle ges kunde 79 % tänka sig att köpa Mobile ISA, 14 % ville inte göra detta Reklam i Mobile ISA 58 % är positivt inställda 17 % är tveksamma 24 % är negativt inställda Statistik på körbeteende 24 % var positivt inställda 17 % var tveksamma 31 % tyckte det var en dålig idé Många testpersoner kommenterade att det var väsentligt för dem om statistiken skulle visas upp för andra eller bara för dem själva samt om individer skulle kunna identifieras eller om man anonymiserade statistiken. 5 Slutsatser 5.1 Generella slutsatser Tekniken har fungerat på önskvärt sätt och användartestet visar att endast ett fåtal fel har uppstått. Det finns dock ett antal tekniska förbättringar som behöver göras för att kunna kommersialisera produkten. Dessa är nödvändiga för att höja kvaliteten och få ett mer attraktivt och tillförlitligt system. De huvudsakliga förändringarna som krävs är att gränssnittet anpassas till olika telefonmodeller, användarens egen hastighet skall visualiseras tydligare, hastigheter som visas skall vara tillförlitligare vilket sker genom algoritmförändringar, tunnlar ska kunna hanteras bättre, statistik ska kunna anpassas för olika användargrupper, nivåer för olika varningar både visuellt

15 15 (18) och auditivt bör förändras, mängden data på klienten kan förändras beroende på telefon och situation samt normal användning av telefonen bör kunna ske när tjänsten är i bruk. Användarna är positiva men skulle inte använda tjänsten om inte tekniska förbättringar först har gjorts. Det fanns även en tydlig önskan om att tjänsten skall integreras med ett befintligt navigationssystem för att undvika scenariot att inneha både navigation i en produkt samt Mobile ISA i telefonen. Tekniskt är det fullt möjligt att ta fram och lansera ett ISA-system för mobiltelefoner som håller samma kvalitet som befintliga ISA-system på marknaden. Kostnaden är dessutom mycket lägre för Mobile ISA än för de befintliga systemen. Testet visar att Mobila ISA ökar trafiksäkerheten genom att hastigheten sänks och att föraren känner sig även komfortabel med att hålla angiven hastighet. Sänkt hastighet ger ökad trafiksäkerhet och även miljöförbättringar. Testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa för tjänsten efter att kvaliteten höjts, en möjlighet att välja mellan prenumeration eller att betala i förskott skulle enligt enkäten vara lämpligt. Många önskar att få sänkt kostand på bilförsäkringen vid användande av tjänsten. 58 % är positivt inställda till en reklamfinansierad tjänst. Trots att testanvändarna kan tänka sig att betala en mindre summa är det fortfarande problematiskt hur detta praktiskt skall fungera, då den möjliga kostnaden som skulle kunna tas för tjänsten inte är tillräckligt stor för att lönsamt administrera ett betalsystem för enkom Mobile ISA. Vi tror dock på möjligheten att hitta affärsmodeller för att lansera tjänsten till privatbilister genom att låta betalflödet komma från andra intressenter. Detta forskningsprojekt påvisar möjligheten med Mobile ISA som bygger på ett mycket flexibelt system, där integration med andra tjänster är fullt möjligt, förändringar av befintlig utformning kan göras samt där loggningar och statistik kan varieras och byggas ut. Att låta användarna själva införskaffa och styra över sitt bruk av tjänsten har dessutom visat sig fungera väl. Tjänsten bygger även på en helt ny teknisk arkitektur med stora möjligheter. 5.2 Framtidsvisioner ISA generellt Generellt tror vi att ISA kommer att divergera till olika system som riktar sig mot olika delar av marknaden. På sikt tror vi dock att den gemensamma nämnaren för alla typer av system är att ISA kombinera med andra typer av tjänster. För privatbilisten handlar det om ISA i kombination med navigation, city-guider, POI:ar etc. Klienten är ett inbyggt navi-system, en extern on-board klient (PND) eller en mobiltelefon. För företag med en fordonsflotta handlar ISA om en tilläggstjänst att lägga på den befintliga fordonsplattformen. Loggning och incitament för säker och ekonomisk körning blir viktiga beståndsdelar Triona/Appellos lösning Hypotesen att Mobile ISA lämpar sig mycket väl för en massmarknad, har stärkts under skyltfondsprojektet. Vi ser de möjligheter som lösningen på sikt innebär och vill därför gå

16 16 (18) vidare utifrån den lösning som tagits fram. Utmaningen är framförallt att hitta affärsmodeller. I ett första steg ska lösningen förbättras och kombineras med Appellos navigationstjänst. Målet är att sprida en pilot 2 till ett antal tusen användare. Parallellt med utvecklingen måste affärsmodeller identifieras så att en finansiering är möjlig. Vi tror inte det är möjligt att ta ut alla kostnader av slutanvändarna. Andra betalflöden måste upprättas. 6 Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultat Genom att göra det möjligt att sprida ISA till en möjlig massmarknad, kommer ett verktyg att finnas som underlättar för såväl privatbilister som förare på transportföretag och hos kommuner, att på frivillig väg hålla hastighetsbegränsningarna. Detta i sin tur bidrar aktivt till såväl ökad trafiksäkerhet som minskad miljöbelastning. Bästa spridningen av resultatet blir naturligtvis om en riktig ISA-tjänst lanseras och marknadsförs till potentiella kunder. Som vi skrivit under avsnitt ovan avser Triona och Appello att gå vidare med det system som tagits fram och lansera en Pilot 2 till en mycket större användargrupp (tusentals användare). Lyckas vi med detta så kommer resultatet av skyltfondsprojektet att kunna spridas stort och trafiksäkerhetsnyttan bör redan i en pilot 2 att vara märkbar. Övrig spridning av resultat från projektet blir genom bl.a. föredrag. Ett förslag på föredrag är redan inskickat till Transportforum Andra sätt att sprida resultaten är att gå in i t.ex. EUprojekt och där vidareutveckla det som tagits fram i skyltfondsprojektet.

17 17 (18) Referenser [1] Aronson P. & Scheibe A. (2005). Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. [2] Brookhuis K. & De Waard D. (1999). Limiting speed, towards an intelligent speed adapter (ISA). Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 2, Issue 2, June 1999, Pages [3] Falk, E. (2002). Testförares acceptans av aktiv gaspedal. Y-uppsats vid Luleå tekniska universitet. [4] Garvill J., Marell A. & Westin K. (2002). Factors influencing drivers decision to install an electronic speed checker in the car. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 6, Issue 1, March 2003, Pages [5] Jamson S. (2005). Would those who need ISA, use it? Investigating the relationship between drivers speed choice and their use of a voluntary ISA system. Online: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 9, Issue 3, May 2006, Pages [6] Myhrberg S. (2005). HMI-ISA försök med alternativa förargränssnitt för varnande ISA. Online: [7] Vlassenroot S., Broekx S., De Mol J., Int Panis L., Bijs T. & Wets G. (2006). Driving with intelligent speed adaption: Final results of the Belgian ISA-trial. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 41, Issue 3, March 2007, Pages [8]http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/klimp/klimp.ht m [9] Produkten ExyLimit [10] Produkten SAGASystem [11] Produkten WiseSpeed [12] Produkten Stric [13] Berdica K., Ohnell S. & Waidringer J. (2003). Vad vet vi om ISA-K?.

18 18 (18) Kontaktperson Per-Olof Svensk, Triona AB Adress: Box 762, Borlänge Telefon Mail:

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik.

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik. 1 (6) Nätverksuppdaterad ISA Slutrapport Författare: Utgivningsort: Härnösand 2008-04-10 Nätverksuppdaterad ISA är projekt som bedrivits av Gabria AB startade i augusti 2007 och avslutades i mars 2008.

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning

Telia Touchpoint mobil växellösning Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med Statistik Bas Få tillgång till Touchpoint Statistik Bas Tillgång till Touchpoint Statistik Bas får du från Adminwebben; samma gränssnitt som du administrerar

Läs mer

Guide - Garmin kartinstallation

Guide - Garmin kartinstallation Rev. 1.0 22122010 1 Guide - Garmin kartinstallation Detta dokument innehåller guide för kartinstallation via Garmin MapUpdater och Garmin MapInstall Innehållsförteckning: Förberedelse. sida 2 Kortinstallation

Läs mer

SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN. SWARCO I First in Traffic Solutions.

SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN. SWARCO I First in Traffic Solutions. SWARCO NORDIC INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN SWARCO I First in Traffic Solutions. NYCKELFÄRDIGA ITS LÖSNINGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN KOLLEKTIV PRIORITET RESE- PLANERARE

Läs mer

DENACODE NUDDIS DIGITALT NÄRVAROSYSTEM. Denacode AB!

DENACODE NUDDIS DIGITALT NÄRVAROSYSTEM. Denacode AB! DENACODE NUDDIS DENACODE NUDDIS Digital närvaroregistrering från denacode AB Denacode AB www.nuddis.nu DIGITALT NÄRVAROSYSTEM Systemet är centralstyrd från en huvud-server och ändringar uppdateras på varje

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures Figure 1: Observera att brus har lagts till föraren i bilden på grund av integritetsskäl Författare: Joakim Svensson Datum: 2014-02-28 Delprogram: Fordons-

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Samordnade informationssystem Delrapport från SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län juni 2017

Samordnade informationssystem Delrapport från SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län juni 2017 Samordnade informationssystem Delrapport från SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län juni 2017 Vår ambition är att skapa en gemensam teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken, för såväl allmän och

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

ROSATTE tjänst för snabbare uppdatering av mobila kartor. Per Isaksson, Trafikverket

ROSATTE tjänst för snabbare uppdatering av mobila kartor. Per Isaksson, Trafikverket ROSATTE tjänst för snabbare uppdatering av mobila kartor Per Isaksson, Trafikverket Disposition Bakgrund EU-projektet ROSATTE 2008 2010 Trafikverkets projekt för att etablera ROSATTE-tjänst Leverans av

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA

RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA RESULTAT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSÖK MED ISA STÖD FÖR ANPASSNING ISAINTELLIGENT AV HASTIGHET ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet och är en teknik som ska hjälpa föraren att hålla rätt

Läs mer

MobileIron. installationsguide för ios-enhet

MobileIron. installationsguide för ios-enhet MobileIron installationsguide för ios-enhet Innehållsförteckning Generell information Aktivera lösenkodslås Ladda ner MobileIron Skapa Apple-ID Installera MobileIron Ställ in E-post Vad hanteras av AppStore

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Integritetspolicy Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Integritetspolicy... 1 1 Inledning... 2 2 Viktiga delar som du samtycker till... 2 3 Den information vi samlar in... 3 3.1 Registreringsuppgifter...

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Kan ISA få ett genombrott genom Euro NCAP? Anders Lie, Trafikverket

Kan ISA få ett genombrott genom Euro NCAP? Anders Lie, Trafikverket Kan ISA få ett genombrott genom Euro NCAP? Anders Lie, Trafikverket Presentationens upplägg Bakgrund om hastigheter Något om ISA Något om Euro NCAP och ISA 2 2013-04-25 Bilar, vägutformning, hastigheter

Läs mer

LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET

LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET LIDKÖPING Resultat av ISA-försöket ISA INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET STORSKALIGT FÖRSÖK Riksdagen antog hösten 1997 regeringens proposition om att allt trafiksäkerhetsarbete ska utgå från

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin för Garmin Communicator Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual riktad till de som behöver överföra data

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Svenska utvärderingar

Svenska utvärderingar Vägverket 1 Svenska utvärderingar 2001-05 Handböcker och översikter PLUTO Planering av utvärdering av ITS Effektsamband ITS Beräkningshandledning för ITS ITS-kostnader Utvärdering av tillämpningar 2005-10-04

Läs mer

n-abler JOYSTICK Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler JOYSTICK Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler joystick har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

n-abler PRO JOYSTICK Handledning

n-abler PRO JOYSTICK Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG Korta fakta om oss 3 800 medarbetare Från Haparanda i norr till Österlen i söder Vi erbjuder trafik med tåg, buss,

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Mobilmätning Täckningskollen. Version 1.5 Mars 2015 Peter Strömberg IT-Strateg / Verksamhetsarkitekt

Mobilmätning Täckningskollen. Version 1.5 Mars 2015 Peter Strömberg IT-Strateg / Verksamhetsarkitekt Mobilmätning Täckningskollen Version 1.5 Mars 2015 Peter Strömberg IT-Strateg / Verksamhetsarkitekt Varför mäta mobiltäckning? Målgrupp och användningsområde kommuninvånare och företag hur är egentligen

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

HDCom. Applikation för Androidenheter

HDCom. Applikation för Androidenheter 1 HDCom Applikation för Androidenheter En professionell applikation för ordermottagning från HD-transport samt direkt från olika planeringssystem som Planet och Sam 3001 m fl. 2 Innehåll Sidan 3 Sidan

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Dynamiska webbsystem. Ajax

Dynamiska webbsystem. Ajax Dynamiska webbsystem Ajax AJAX och web 2.0 Web 2.0 är egentligen bara ett buzzword för en modern webbsajt. Innehållet skulle till exempel vara: Rich internet application (ajax, flash, silverlight) (rich

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Denna artikel går igenom hur du gör en hemsida användarvänlig till både vanliga desktopdatorer och mobilanvändare utan att behöva ha två

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Tilläggsvillkor. Folksam Köra Säkert

Tilläggsvillkor. Folksam Köra Säkert Tilläggsvillkor Folksam Köra Säkert Försäkringsvillkor 1 mars 2017 Innehåll Översiktlig information...3 Tjänsten Köra Säkert...3 Tilläggsvillkor Köra Säkert...4 Viktiga begränsningar Ansvar...4 Giltighetsområde...4

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt

RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Version 2.0 1(9) RDT Externt Webbtjänst Gränssnitt Ändringsförteckning: Versionsnummer Ändringsdatum Orsak till ändringen Ändad av 1.0 2007-11-23 Första versionen. Magnus Fredriksson 2.0 2009-03-17 Ändrat

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Manual Komma igång med Softphone-klient

Manual Komma igång med Softphone-klient Manual Komma igång med Softphone-klient Innehållsförteckning 1 Komma igång... 3 2 Registrera nytt Mina Sidor konto... 3 2.1 Registrera nytt konto via Mina Sidor... 3 2.2 Registrera nytt konto via Företagsportalen...

Läs mer