Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper"

Transkript

1 Motion nr 1/2011 från Hans Olsson, Furulund Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper Hans Olsson yrkar i motion att Aktiespararnas kongress den 9-10 april 2011 tar upp frågan om införandet av en ny schablonskatt på innehav av aktier och värdepapper och att kongressen uttalar sitt ogillande av att en sådan skatt införes av regeringen. Som grund för mitt ställningstagande vill jag framhålla följande: Aktiespararna har alltid förordat långsiktigt aktiesparande. Regeringens förslag bidrar inte till detta. Det öppnar hellre upp för börsspekulation. Aktiesparandet är en viktig del i en fungerande riskkapitalmarknad, men då måste det finnas en reglerande börs, som tar fasta på det mycket viktiga, att företagen kan känna sig säkra på att riskkapitalet finns där och inte försvinner och kommer igen i en ständig, daglig våg av köp och försäljningar. Aktiviteter som inte ökar BNP med en enda krona. Skattereglerna måste därför anpassas till långsiktigt sparande, vilket de inte är med den föreslagna skatten. Den gynnar spekulativ börshandel. Se vidare min insändare. Om Aktiespararna verkligen vill gå i spetsen för en jämkning av skatten på aktier till global nivå, då skall man bearbeta regeringen till att minst halvera reavinstskatten på aktier och inte vara med om att införa vad jag kallar en ny förmögenhetsskatt. Till motionen bilägger jag en insändare som var införd i DN den 1 november 2010 samt mitt brev till Aktiespararna av den 28 oktober 2010 med kopia av insändare. Hans Olsson, Furulund

2 Bilaga till motion nr 1/2011 Regeringen inför ny förmögenhetsskatt Jag har länge undrat om regeringen verkligen skulle införa en ny förmögenhetsskatt. Nu har tyvärr den nye finansmarknadsministern Peter Norman sagt ifrån att det kommer att införas en schablonbeskattning på innehav av aktier och värdepapper från Det är ju förfärligt att en borgerlig regering, som för inte så länge sedan hjälpte till att avskaffa förmögenhetsskatten, nu går i spetsen för att återinföra, vad jag kallar en ny förmögenhetsskatt. Man gömmer den bakom en krystad förklaring, att det blir lättare för sparare att slippa att behöva räkna ut anskaffningskostnader för aktier. Den lättaste sak i världen. Vad den nya skatten innebär är att alla innehav av aktier och värdepapper vid årets slut belägges med en s.k. schablonskatt, föreslaget med 1 % av totala innehavet, varje år oavsett om aktierna gått upp eller ned. Att man samtidigt tar bort reavinstskatten hjälper ju inte de aktiesparare, som troget kämpat år efter år, för att bygga upp en aktieportfölj med ett minimum av försäljningar. De har satsat långsiktigt i bra bolag och ska nu straffas för detta. Man blir ju oerhört besviken på regeringen, som tycks ha fallit för påtryckningar från spekulativa börshandlare. Några andra kan väl knappast ha något att vinna på den nya skatten. Köpa på förmiddagen och sälja på eftermiddagen och sätta in dagens vinst på banken och kanske utan att ha något beskattningsbart innehav, när året är slut. Aktiviteter, som inte ökar BNP med en enda krona. Istället borde de långsiktiga aktiespararna premieras, eftersom de är grunden till en fungerande riskkapitalmarknad. Det som Sverige är så fattigt på. Jag kan heller inte förstå, att Aktiespararnas Riksförbund (AR) har gått i bräschen för att införa den nya skatten. Man har ju alltid rekommenderat långsiktighet i aktiesparandet. Det hade varit mer i medlemmarnas intresse om AR hade kämpat för att det skulle införas en lägre reavinstskatt. Det gick ju bra på 1990-talet när den skatten halverades. En skatt som inget annat land har. Det verkar som om Anders Borg et Cons. har behov av mer skatter i kassan, vilket man förmodligen hoppas få med den här förmögenhetsskatten. Det förvånar inte, därför att en av orsakerna till att Sverige klarar sig så bra i finanskrisen är att vi har så höga skatter, de högsta i världen. De ger ett utrymme som gör det mycket lättare att föra en finanspolitik som mildrar krisen. Hans Olsson Furulund 28 oktober 2010

3 Bilaga 2 till motion nr 1/ oktober 2010 Aktiespararna Stockholm Enligt tidningsuppgifter skall regeringen 2012 införa en schablonskatt på innehav av aktier och värdepapper. Det tycker jag går rakt emot Aktiespararnas inställning till aktiesparande. Sedan jag gick med som medlem i föreningen på 1960-talet har ni alltid förordat långsiktighet i aktiesparandet. Den nya skatten gynnar istället spekulativa börshandlare och kommer att fungera som en ny förmögenhetsskatt. För att visa mitt missnöje med att ni backar upp denna skatt har jag sänt bifogade insändare till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag bifogar en kopia av insändaren. Med vänlig hälsning Hans Olsson

4 Förslag till svar på motion nr 1/2011 Förslag till beslut Motionsställaren vill att kongressen uttalar sitt ogillande med regeringens förslag till att ett schablonbeskattat investeringssparkonto införs. Regeringens förslag gynnar inte långsiktigt sparande utan späder snarast på börsspekulation. I stället skall regeringen bearbetas i syfte att få till stånd minst en halvering av reavinstskatten. Aktiespararna utarbetade redan 2007 tillsammans med flera andra organisationer ett förslag till Allemanskonto där man utan omedelbar reavinstbeskattning skulle kunna göra omplaceringar i sin portfölj och få rösträtt för aktier i depån. Ett sådant konto skulle vara ett frivilligt alternativ till dagens kapitalbeskattning. Vi uppvaktade dåvarande ministern Mats Odell och han tog emot förslaget positivt. Efter ett par olika utredningar har nu finansdepartementet presenterat ett förslag till Investeringssparkonto som innehåller vissa delar av vårt förslag, men som också innehåller avgörande delar som vi anser vara direkt negativa. Förbundet har lämnat ett remissvar där förbundet helt avstyrker införandet av regeringens förslag. Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att motionen bifalles.

5 Motion nr 2/201 från Hans Olsson Furulund Sänkning av reavinstskatten Hans Olsson yrkar i motion att Aktiespararnas kongress den 9 10 april 2011 tar upp frågan om en sänkning av reavinstskatten för aktier och att kongressen uttalar sitt fulla stöd för att Aktiespararna aktivt skall bearbeta regeringen för att få en sådan sänkning till stånd. Som grund för min motion vill jag framhålla följande: Aktiesparandet är en viktig del av en fungerande svensk riskkapitalmarknad, men för att kunna konkurrera på internationell nivå måste reavinstskatten väsentligt reduceras. Jag föreslår följande skattesatser: - Från 0 till 2 års innehav, reavinstskatt 30% - Från 2 till 5 års innehav, reavinstskatt 10% - Från 5 år, reavinstskatt 0% Jag är säker på att det från medlemmarnas sida känns mycket viktigt att föreningen återigen tar upp, på ett kraftfullt sätt liksom på 1990-talet, den stora betydelse som sänkt reavinstskatt har för långsiktigt aktiesparande. Jag hoppas därför att denna motion får en bred uppslutning bland de närvarande medlemmarna på kongressen. Furulund den 11 december 2010 Hans Olsson, Furulund.

6 Förslag till svar på motion nr 2/2011 Motionsställaren yrkar att kongressen uttalar sitt stöd för att förbundet ska bearbeta regeringen för att få till stånd en sänkning av reavinstskatten för aktier. För att svensk riskkapitalmarkand skall kunna konkurrera på internationell nivå måste reavinstskatten väsentligt sänkas. Förslag till beslut Aktiespararna återkommer ständigt till frågan att de svenska kapitalskatterna måste sänkas. Dessa är idag totalt sett nära tre gånger så hög som i viktiga konkurrentländer i EU och OECD. I linje med detta gjorde förra årets kongress ett uttalande där vi bl.a. krävde Halvera skatten på reavinster och utdelningar Inför allemanskonto för aktiesparande Politikerna måste lämna klara besked om att inte återinföra förmögenhetsskatten. Styrelsen föreslår kongressen besluta att med gillande anta motionen.

7 Motion nr 3/2011 från Aktiespararna Kungsholmen och Stockholm Vasa Full avdragsrätt för realisationsförluster på aktier, fonder och placeringar I avvaktan på att det nya investeringskontot införs, så måste man göra justeringar i gällande behandling av enskildas placeringar i aktier, fonder och annat. Skattesystemet dras fortfarande med synsätt som härstammar från 60- och 70-talets hämmade syn på förmögenhetsbildning och ett uppenbart förtrampande av enskildas placerande i aktier och annat, samt att ta risker. Det är dags att införa en full skattemässig avdragsrätt för realisationsförluster på börsnoterade aktier, fonder och andra marknadsmässiga placeringar, alternativt att man ska kunna skjuta upp redovisningen av förlust med full kvittning mot senare uppkommande realisationsvinster. I dag finns begränsningar. En är att förluster över kronor bara får tas upp till 70 procent innan de kan kvittas, ungefär som att de som är så rika att de kan ta sådana förluster lika väl kan straffas ännu mer. En annan sådan är att om man netto i slutändan har en samlad kapitalförlust ett år, så är den bara avdragsgill till 70 procent, medan vinsten är skattepliktig till 100 procent. Det är inte rättvist, sett mot att förluster och vinster bör hanteras jämbördigt av staten på samma sätt som man beskattar andra inkomstkällor i samhället, exempelvis företag. Staten ska inte lägga ett straff på risktagande som leder till förlust. Förluster skulle också kunna sparas i minst fem år för att kvittas mot realisationsvinster och skattepliktiga inkomster som uppkommer vid senare tillfälle. Synen på individen går mot att se på inkomster inte som ett år i taget, utan mer är att se som det som uppkommer under ett liv, inte minst när det gäller att bedöma trygghet vid ålderdom. En reform av här skisserad art bör inte medföra någon större kostnad för statskassan eftersom aktieägare med reformen stimuleras till en mer rationell och direkt hantering av sina förlustplaceringar, istället för att som idag stimuleras att om möjligt "spara att realisera" dem till ett senare tillfälle när man faktiskt kan få fram vinstrealiseringar att kvitta dem emot. Skatt kan ses som en kostnad för individen, något som man vill undvika. Många som såg sina värden dyka kraftigt i finanskrisens inledning kan ha påverkats av ett föråldrat skattesystem att vänta, istället för att stanna upp och skydda de värden som vid ett givet tillfälle faktiskt kvarstod genom att snabbt realisera och flytta över till mer likvida tillgångar. Vi yrkar att Aktiespararna verkar för att förluster i börsnoterade aktier, fonder och marknadsmässiga placeringar ska kunna kvittas fullt ut mot realisationsvinster förluster i börsnoterade aktier, fonder och marknadsmässiga placeringar över hundra tusen kronor ska kunna kvittas på samma sätt som lägre belopp förluster skattemässigt ska kunna skjutas upp i fem år för att kunna kvittas mot vinster och inkomster

8 att ovanstående skrivs in i Aktiespararnas dokument om skatter att kongressen gör ett uttalande om krav på rättvisare skatter för aktier och kapitalbildning, där det ovan yrkande också ingår som en del av texten Stockholm 8 december 2010 Aktiespararna Kungsholmen och Stockholm Vasa genom Erik Levlin Motionen är tagen vid möte 8 december 2010 med Aktiespararna Stockholm Kungsholmen och Stockholm Vasa.

9 Förslag till svar på motion nr 3/2011 Motionsställaren yrkar att förbundet skall verka för att förluster i vissa värdepapper skall kunna kvittas fullt ut mot reavinster, att skattereduktion skall medges med 30 % även för kapitalunderskott större än kr samt att underskott i inkomstslaget kapital skall kunna skjutas upp i fem år för att kunna kvittas mot vinster i alla inkomstslag. Nuvarande regler kring kapitalvinster hämmar en sund förmögenhetsbildning och måste, i avvaktan på det kommande investeringssparkontot, ändras vad gäller bl.a. rätten till att kunna tillgodogöra sig förluster i vissa värdepapper. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det har blivit allt svårare att motivera den nuvarande avtrappningen/spärren för kapitalkostnader eller förluster över kronor. När det gäller möjligheten att spara underskott så kolliderar detta tyvärr med den grundläggande kontantprincipen för fysiska personer, vilka ju inte är bokföringsskyldiga. Det kan finnas skäl för oss att se om det finns någon lösning på hur detta skulle kunna lösas med tanke på att man redan kan skjuta upp skatten på vissa vinster. Styrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna de första två punkterna om full kvittningsrätt och borttagande av taket på avdragsrätten, samt att i fråga om rätten att spara förluster överlämna motionen till förbundsstyrelsen för vidare utredning.

10 Motion nr 4/2011 från Aktiespararna Stockholm Globen Redogörelse för/information om Bolagskommitténs arbete under det gångna året En av de viktigaste kommittéerna i vår organisation är Bolagskommittén. Tyvärr är deras verksamhet en väl fördold hemlighet för oss medlemmar. I årsredovisningen för 2009 omnämns i några korta rader vad kommittén ska syssla med, men i övrigt finns ingen som helst redogörelse för vad som uträttats under året. För att skapa mer delaktighet bland ledningsgruppernas medlemmar om tunga ägarfrågor och också ge viss utbildning i olika händelser som Aktiespararna centralt får insyn i, föreslår vi att en rapport lämnas i årsredovisningen, alternativt lämnas det vid årskongressen en separat rapport i form av en muntlig föredragning av kommitténs arbete och där frågor från kongressdelegater och medlemmar besvaras. Vi förstår att det finns vissa ärenden som måste hanteras med sekretess och dessa ska självfallet inte avslöjas. Men man kan säkert berätta om avslutade affärer där vi har haft synpunkter och/eller göra en summarisk redovisning över vad som uppnåtts. Aktiespararna Stockholm Globen genom Björn Magnusson

11 Förslag till svar på motion nr 4/2011 Motionsställaren yrkar att en utökad rapport lämnas i årsredovisningen om Bolagskommitténs arbete under året, alternativt muntligen på årskongressen. Bolagskommittén är en av de viktigaste kommittéerna i Aktiespararna. I dagsläget lämnas en mycket summarisk rapport i årsredovisningen. Informationen om kommitténs arbete borde utökas. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att bolagskommitténs arbete och ställningstaganden kan redovisas utförligare. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen vad avser utökad information om Bolagskommittén arbete.

12 Motion nr 5/2011 från Daniel Komac, Lund Erbjudande av utbildning i det nya pensionssystemet och förvaltning av premiepensionssparandet Det Aktiespararna bör göra för att nå nya medlemmar i åldern år är att erbjuda utbildning av det nya pensionssystemet och en förvaltning av premiepensionssparandet. Vi i Aktiespararna har en stor organisation och skulle kunna erbjuda utbildning av ppm systemet. Genom vår utbildning skulle medlemmarna kunna få den kunskap som krävs för att sköta sina egna placeringar i pensionssystemet. Vi ska även kunna erbjuda våra nya medlemmar en förvaltning av deras premiepension genom Aktieinvest. Det är viktigt att vi erbjuder förvaltning av premiepensionen så att alla nya medlemmar har tid att bygga upp den kunskap som krävs för att sköta sin egen förvaltning. Förvaltningen av premiepensionen är nyckeln som kommer att generera det stora antalet nya medlemmar. Genom att kunna erbjuda alla nya medlemmar en utbildning eller en förvaltning av premiepensionen borde Aktiespararna kunna öka medlemsantalet drastiskt. Aktieinvest, med samma tillstånd som banker, är en del av Aktiespararna och tycks inte utnyttjas till fullo när det gäller pensionssystemet (PPM). Vad jag menar är att Aktieinvest har de tillstånd som krävs för att förvalta enskildas PPM fonder. För ca: tio år sedan förändrades det svenska pensionssystemet för svenska folket. Det nya pensionssystemet bygger på den enskildes kunskaper av fonder, där den enskilde själv ska placera en del av sina pensionspengar i fonder (genomsnittet är ca kr per person). De ca: 6 miljoner som innefattas av det nya pensionssystemet är i stort behov av kunskapshöjande utbildning när det gäller fonder och placeringar i det nya pensionssystemet. Avgiften 465 kr som medlemmarna i Aktiespararen betalar bör täcka kostnaden för utbildningen och förvaltningskostnaderna. Där bör finnas stora möjligheter för Aktiespararna och Aktieinvest att bli dominerande på den svenska marknaden inom utbildning och placeringar av det nya pensionssystemet om förslaget är genomförbart. Daniel Komac Aktiespararna Lund

13 Förslag till svar på motion nr 5/2011 En av Aktiespararnas Gyllene regler säger Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt. Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag/aktiefonder du äger aktier/andelar i. Motionen lyfter fram vikten av att kompetens ger bättre avkastning. Aktiespararnas strävan är att med ett brett utbildningserbjudande, relevant information och ett starkt nätverk av aktiesparare förbättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett kunskapsnivå. Förbundet delar uppfattningen om behovet av utbildning och vill ge Medlemskommittén i uppdrag att arbeta med frågan om PPM sparande och förvaltning kan integreras starkare i värvningsaktiviteter liksom i utbildning och information, både för nya medlemmar men även för befintliga. Tidningen Aktiespararen har redan idag i varje nummer ett inslag om PPM portföljer. Aktieinvest erbjuder unika tjänster för handel med enskilda aktier och fonder, men även färdiga portföljer. Förvaltning av premiepensionssparande ställer nya och andra krav både på teknik och affärsmässighet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen vad avser att utbildning och information kring PPM skall erbjudas nuvarande och nya medlemmar, att anse avsnittet kring förvaltning av premiepensionssystemet via Aktieinvest besvarad.

14 Motion nr 6/2011 från Aktiespararna Stenungsund Orust-Tjörn, Eskilstuna, Stockholm Globen, Stockholm Östermalm-Gärdet och Stockholm Södermalm genom Anders G Högmark Sverige behöver en Finansombudsman Sverige behöver få en finansombudsman med uppgift att tillvarataga och stödja den enskildes rätt på finansmarknaden. Det framstår i ljuset av utvecklingen på finansmarknaderna som en angelägen åtgärd om Sverige även i framtiden, också i ett internationellt perspektiv, ska kunna fortsätta att vara ett föredöme vad gäller allmänhetens förtroende för dessa marknader. En bakgrund Finansinspektionen har dränkts i anmälningar om exempelvis Acta och HQ från som drabbats deras fallisemang. Känt är dock att man har vägrat att ta upp och driva dem annat än som principiella ärenden för sina egna syften. Regelmässigt hänvisas privatpersoner till konsumentombudsmannen, som dock visar sig sakna finansiell kompetens och resurser för att driva sådana ärenden. Allmänna reklamationsnämnden har inte de sanktionsmöjligheter som krävs och kan inte heller sätta sig över banksekretessen för att driva enskildas rätt. Många enskilda som hamnat i underläge saknar egna resurser, kompetens och kraft att driva sin sak. Man skall inte heller kunna utnyttjas för att man är sjuk eller har fel ålder. Aktiespararna kan ge enskilda medlemmar råd och information, samt samla ärenden kollektivt och driva sak, och vara en viktig påtryckare och remissorgan till det som vi ser kan fylla den nya rollen - finansombudsmannen. Ytterst skall alla enskilda som agerar på finansmarknaden ha rätt till honom, på samma sätt som man ges trygghet med insättargarantin. Aktiespararna skall dock erbjuda gratis juridisk sakkunskap i första hand till de medlemmar som gemensamt i en grupptalan vill driva processer mot bolag och marknadsplatser. Medlemmarna skall känna sig skyddade och det kommer att öka antalet medlemmar när andra vill ha samma skydd. Skydd, trygghet, förtroende går hand-i-hand. Förslaget När fel inträffar vid hantering av bankkonto, depåer, VP-konton eller annan hantering av placeringar så skall finansombudsmannen kontaktas och yttra sig, ha kontakt med enskilda berörda, innan felen återställs. Det innebär att ett läge med banker som behandlar enskilda med kompakt tystnad inte ska behöva fortsätta. Enskilda skall alltid ha någon att vända sig till, kunna få förklaringar, samt ha möjligheten att klaga och få svar. Finansombudsmannen ska också kunna föra deras ärenden vidare och bevaka det i rättsystemet som åklagare. Det är viktigt för förtroendet på finansmarknaden att enskilda kan känna trygghet att det finnas institutioner som både allmänt och enskilt tillvaratar deras rättsliga intressen. Det är också ändamålet bakom många av skrivningarna i banklagen. En rad ärenden där enskilda utnyttjats hänsynslöst på senare tid med många nya finansprodukter och kreativa löften visar att det behövs en inrättning som kan fullgöra ett tomt gap som finns i dagens skyddssystem. Svenska Dagbladet har också haft artiklar under hösten 2010 på ett liknande tema.

15 Ombudsmannen kan finansieras genom en avgift på banker och finansiella institutioner på samma sätt som insättargarantin, eventuellt så att den byggs upp i form av en fond för varje bank eller finansinstitut så att de som sköter sig med färre ärenden får betala lägre avgifter. Finansombudsmannens ärenden skall också kunna redovisas med både ett offentligt och ett diskret arkiv. Det är inte nödvändigt att finansombudsmannen blir en offentlig myndighet, utan kan också tillkomma på frivillig väg mellan finansmarknadens institutioner. Dock bör regleringen underkastas viss offentlighet på samma sätt som banklagen. Ombudsmannen bör också sortera under Finansinspektionens, snarare än Konsumentverkets, tillsyn. Som en idéskiss vill vi lämna följande: En del av månadsavgifterna som tas ut av AT, FN och NGM equity och MTF:er skulle fonderas och kunna utbetalas direkt till småbolagsinvesterare som blivit vilseförda av marknadsplatsernas bolag och noteringsansvariga på dem. Även alternativa marknaden som börs skulle vara berörd. Pengar skulle även kunna avsättas av platserna för att användas för juridisk hjälp till drabbade när deras bolags styrelser och ledning begått olagligheter. Även aktiesparare skall kunna klassas som brottsoffer och få samhällets stöd. Det är viktigt att det här diskuteras vidare för förtroendet efter finanskris. Men motionens huvudpoäng ska inte misstolkas med det sista stycket. Det är inte att straffbelägga börser, utan att bygga ut skyddet för enskilda med en sorts försäkringsidé byggd på en ombudsman som agerar med de befogenheter och den kompetens som krävs för att enskilda ska vinna framgång. Vi yrkar att kongressen beslutar att ställa sig bakom idén om att inrätta en institution som finansombudsman för att skapa en myndighetsliknande funktion som kan medverka till att starkare tillvarata enskildas individuella intressen i finansiella placeringar och gentemot banker och finansinstitut att Aktiespararnas styrelse ges uppgiften att utifrån kongressens viljeyttring närmare utforma tänkbara förslag på en sådan myndighets uppgifter och organisation att Aktiespararnas styrelse vidare ges i uppdrag att i lämpliga former utveckla dessa tankar och skapa opinion gentemot och i dialog med riksdag, regering samt berörda myndigheter Anders G Högmark, Stenungsund Orust-Tjörn Dick Lindholm, Eskilstuna Björn Magnusson, Stockholm Globen Mats Blomberg, Eskilstuna Per H Börjesson, Stockholm Östermalm-Gärdet Jonas Bernholm, Stockholm Södermalm

16 Förslag till svar på motion nr 6/2011 Motionsställaren yrkar att det inrättas en myndighetsliknande funktion som Finansombudsman samt att styrelsen lämnar närmare förslag på organisation och uppgifter för denna samt i övrigt verkar för att förslaget realiseras. Finansinspektionen, Konsumentombudsmannen samt Allmänna reklamationsnämnden har att på olika sätt tillvarata konsumenternas intressen på finansmarknaden. Emellertid saknar de kompetens, sanktionsmöjligheter eller rent utav intresse för dylika frågor. Ett sätt att råda bot på detta är att tillsätta en Finansombudsman, finansierad genom avgifter på banker och finansiella institutioner. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen noterar att hopslagningen av ett antal ombudsmän har resulterat i stora problem att uppfylla målsättningarna. Vi vill även peka på att de existerande ombudsmännen i princip arbetar med att beivra direkta brott mot gällande lagar på olika områden. De problem som uppstår på finansområdet är dock mestadels sådana att de icke bryter mot lagen utan innebär att man ej uppfyller ett avtal med kunden eller förfar direkt slarvigt eller olämpligt. Detta tror vi bättre bekämpas genom en skärpning av kompetens och resurser hos Finansinspektionen, Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

17 Motion nr 7/2011 från Aktiespararna Stenungsund Orust-Tjönr, Eskilstuna och Gnesta genom Anders G Högmark Börsbolagens återköp av egna aktier begränsas Börsbolagens återköp av egna aktier har varit och fortsätter att vara föremål för Aktiespararnas kritiska granskning både generellt som laglig rättighet, liksom individuellt på många bolags stämmor. Utgångspunkten för denna kritiska granskning kan dels vara att bra företag med duktig ledning och god affärsidé har behov av en tillfredställande egenfinansiering för framtida utveckling, dels, i skenet av bland annat finanskrisen, behovet och nyttan av starka balansräkningar som stötdämpare i svåra tider. Ingen vet när en sådan tid kan dyka upp igen. Då kan återköpen stå i konflikt med detta. Det pågår nu en process, kopplad till en så kallad harmonisering av EUs regelsystem, där resultatet kan tänkas bli en mer eller mindre rätt till återköp av egna aktier. Vi motionärer kan inte, bland annat mot bakgrund av tidigare ställningstaganden från Aktiespararna, se detta som en önskad utveckling. Vi hade snarare önskat gå i rakt motsatt riktning med en ytterligare begränsning av återköpsrätten för börsnoterade företag. Nu återstår att behålla den nuvarande lagliga begränsningen och sedan på frivillig väg försöka få varje företag att avhålla sig från annat än ytterligt begränsade återköp. Ytterligare en möjlighet är att ägarna via varje börsföretags bolagsordning skriver in en sådan självpåtagen begränsning. Vår idé Vi skulle vilja se att börsbolagens återköpa av egna aktier fortsätta att begränsas. Sedan undantagsregeln för återköp av aktier i enbart börsbolagen infördes och blev giltig från 10 mars 2000, så kan återköpen uppskattas till att runt miljarder kronor har runnit ur börsbolagen. Det kan vara i paritet med utdelningarna under de här åren. Det är inte pengar som har gått till de innevarande aktieägarna, utan belopp som har vräkts ut till dem som icke visat vilja att fortsätta som aktieägare. På så sätt kan de betraktas som en gigantisk värdeförskingring. Det är också sedan historisk tid förbjudet för Sveriges övriga aktiebolag att återköpa egna aktier, utom i några undantagsfall. Med den nya aktiebolagslagen 2005 så borttogs undantagsregeln och återköp gjordes till en fullt möjlig regel för börsnoterade, publika aktiebolag. Sedan våren 2010 finns också ett utredningsförslag att även ta bort den tio procentiga begränsning som har funnits sedan Dessvärre har regeringen med anknytning till EU-rätten gått vidare med en proposition att släppa återköpen i börsbolagen helt fri efter bolagsstämmobeslut. Det oroar. Oaktat EU-rätten så borde egentligen börsbolagen ha minst samma förbudskrav på sig vad gäller återköp som övriga icke noterade aktiebolag i Sverige. Men eftersom många av de pågående ersättningsprogrammen, som inte minst Aktiespararna har ställt sig bakom, innehåller att man köper eller ger aktier som bonus och stimulans för extraordinära prestationer, så är det nödvändigt att en mindre möjlighet till återköp kvarstår samt möjligheten till mindre förvärv. Erfarenheten har visat att bolag som återköper till ersättningsprogrammen, exempelvis sunda tillväxtbolag som hellre använder kapitalet till

18 framåtriktade investeringar - tänk Ericsson - kan klara sig med att återköpa för 0,3 till 0,5 procent av aktiekapitalet. Att därför lägga ribban på att bolagsstämman ska ge tillåtelse till begränsade återköp innebär att man klarar alla ersättningsprogram. Eftersom återköpta aktier enbart skall användas i syfte att ge ersättning till ledning och personal, så innebär det att behovet av att makulera aktier bör ifrågasättas. Vi yrkar att kongressen beslutar att uttrycka sitt stöd för den i motionen redovisade kritiska inställningen till vidgad återköpsrätt i börsbolag att ge styrelsen i uppdrag att kraftfullt agera gentemot berörda beslutsfattare för att så långt det går få genomslag för Aktiespararnas uppfattning i kommande lagstiftning i denna fråga att styrelsen tillser att justera Aktiespararnas ägarstyrningspolicy i enlighet med motionen Anders G Högmark, Orust-Tjörn-Stenungsund Dick Lindholm, Eskilstuna Mats Blomberg, Eskilstuna Per Lundin, Gnesta

19 Förslag till svar på motion nr 7/2011 Motionärerna har återkallat motionen.

20 Motion nr 8/2011 från Aktiespararna Stockholm Kungsholmen och Stockholm Vasa genom Erik Levlin Begränsning av rabatten vid nyemission och automatisk försäljning av teckningsrätter I bakvattnet av finanskrisen har det dykt upp ett stort antal nyemissioner där man genom att avvika kraftigt från gällande aktiekurs lockat aktieägarna att ställa upp och teckna nya aktier med kraftig rabatt. Men det har varit en synvilla. I praktiken har man samtidigt genomfört en stor utspädning av antalet utestående aktier så att det enskilda innehavet har inte ökat. Tvärtom har det ofta till och med kunnat minska eftersom emissionerna ofta gått till att fylla förlusthål. Ibland har den nominella rabatten kunnat uppgå till så mycket som procent. Två mer kända exempel är SAS och Eniro. I Eniros fall så fick aktieägarna teckna 30 aktier på en gammal. Kontrasten var Elanders hösten 2010 som emitterade aktier till nära marknadspris. För de aktieägare som missat att teckna eller av olika anledningar inte kunnat hantera sina teckningsrätter, liksom att det finns en avbränning på teckningsrätter, har det här bara ökat på en tidigare inträffad förlust. Dessutom har emissionerna gjorts under en begränsad tid där kanske den aktieägare varit ute på resa, varit sjuk eller bara inte tillräknelig. Då har inte Aktiespararnas råd att man ska vara aktiv åt eller ena eller andra hållet räckt. I en marknadsekonomi så måste företag och aktieägare kunna upprätta vilka villkor de vill utan att samhället lägger sig i. Men samhället och dess aktörer har också ett ansvar. Eftersom dels kraftigt överdrivna rabatter riskerar att fungera som bränsle till en form av falsk marknadsföring i fördelaktigheten att teckna och samtidigt kan uppfattas som en form av manipulering av enskilda värdeinstruments marknadspris, så bör Aktiespararna i fortsättningen ta avstånd från dem, samt verka för att man reglerar bort möjligheten. Ännu värre är att det på kort tid innebär att man nästintill kan ruinera en person som placerat hela sitt sparkapital i ett bolags aktie och som sedan av olika skäl är passiv vid nyemissionen. Säg att en ensam pensionär satsat en miljon i Eniro och sedan under hösten 2010 blivit allvarligt sjuk och placerad på sjukhus, utan möjlighet till kontakt med omvärlden. När han eller hon en dag kom hem igen våren 2011 skulle han kunnat få erfara att även om Eniro överlevt som bolag har han själv blivit kronor fattigare. Något sådant får naturligtvis inte inträffa, likväl är det fullt möjligt. Med gällande regler skulle den pågående modevågen av nyemissioner kunna ses som en form av legal förskingring. Det räcker inte med att bara hänvisa till att matematiskt kan ett bolag emittera hur många andelar från den gällande stocken som helst, bara man har bolagsstämmans formella beslut bakom sig. En stor del av aktiebolagslagen går ut på att skapa olika skydd för minoriteter. Det är också viktigt att aktieägare med automatik, utan större kostnad, kan meddela hur man vill ha sina placeringar hanterade. Det ska gälla oavsett om man har depå hos

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE utgiven av far, september 2013 tryckt av bulls graphics, halmstad 2013 far box 6417 113 82 stockholm 08-506 112 00 www.far.se innehållsförteckning

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Affärsänglar och andra tidiga investerare. Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer

Affärsänglar och andra tidiga investerare. Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer Affärsänglar och andra tidiga investerare Några råd på vägen för tillväxtentreprenörer 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer