Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper"

Transkript

1 Motion nr 1/2011 från Hans Olsson, Furulund Den av regeringen föreslagna schablonskatten på innehav av aktier och värdepapper Hans Olsson yrkar i motion att Aktiespararnas kongress den 9-10 april 2011 tar upp frågan om införandet av en ny schablonskatt på innehav av aktier och värdepapper och att kongressen uttalar sitt ogillande av att en sådan skatt införes av regeringen. Som grund för mitt ställningstagande vill jag framhålla följande: Aktiespararna har alltid förordat långsiktigt aktiesparande. Regeringens förslag bidrar inte till detta. Det öppnar hellre upp för börsspekulation. Aktiesparandet är en viktig del i en fungerande riskkapitalmarknad, men då måste det finnas en reglerande börs, som tar fasta på det mycket viktiga, att företagen kan känna sig säkra på att riskkapitalet finns där och inte försvinner och kommer igen i en ständig, daglig våg av köp och försäljningar. Aktiviteter som inte ökar BNP med en enda krona. Skattereglerna måste därför anpassas till långsiktigt sparande, vilket de inte är med den föreslagna skatten. Den gynnar spekulativ börshandel. Se vidare min insändare. Om Aktiespararna verkligen vill gå i spetsen för en jämkning av skatten på aktier till global nivå, då skall man bearbeta regeringen till att minst halvera reavinstskatten på aktier och inte vara med om att införa vad jag kallar en ny förmögenhetsskatt. Till motionen bilägger jag en insändare som var införd i DN den 1 november 2010 samt mitt brev till Aktiespararna av den 28 oktober 2010 med kopia av insändare. Hans Olsson, Furulund

2 Bilaga till motion nr 1/2011 Regeringen inför ny förmögenhetsskatt Jag har länge undrat om regeringen verkligen skulle införa en ny förmögenhetsskatt. Nu har tyvärr den nye finansmarknadsministern Peter Norman sagt ifrån att det kommer att införas en schablonbeskattning på innehav av aktier och värdepapper från Det är ju förfärligt att en borgerlig regering, som för inte så länge sedan hjälpte till att avskaffa förmögenhetsskatten, nu går i spetsen för att återinföra, vad jag kallar en ny förmögenhetsskatt. Man gömmer den bakom en krystad förklaring, att det blir lättare för sparare att slippa att behöva räkna ut anskaffningskostnader för aktier. Den lättaste sak i världen. Vad den nya skatten innebär är att alla innehav av aktier och värdepapper vid årets slut belägges med en s.k. schablonskatt, föreslaget med 1 % av totala innehavet, varje år oavsett om aktierna gått upp eller ned. Att man samtidigt tar bort reavinstskatten hjälper ju inte de aktiesparare, som troget kämpat år efter år, för att bygga upp en aktieportfölj med ett minimum av försäljningar. De har satsat långsiktigt i bra bolag och ska nu straffas för detta. Man blir ju oerhört besviken på regeringen, som tycks ha fallit för påtryckningar från spekulativa börshandlare. Några andra kan väl knappast ha något att vinna på den nya skatten. Köpa på förmiddagen och sälja på eftermiddagen och sätta in dagens vinst på banken och kanske utan att ha något beskattningsbart innehav, när året är slut. Aktiviteter, som inte ökar BNP med en enda krona. Istället borde de långsiktiga aktiespararna premieras, eftersom de är grunden till en fungerande riskkapitalmarknad. Det som Sverige är så fattigt på. Jag kan heller inte förstå, att Aktiespararnas Riksförbund (AR) har gått i bräschen för att införa den nya skatten. Man har ju alltid rekommenderat långsiktighet i aktiesparandet. Det hade varit mer i medlemmarnas intresse om AR hade kämpat för att det skulle införas en lägre reavinstskatt. Det gick ju bra på 1990-talet när den skatten halverades. En skatt som inget annat land har. Det verkar som om Anders Borg et Cons. har behov av mer skatter i kassan, vilket man förmodligen hoppas få med den här förmögenhetsskatten. Det förvånar inte, därför att en av orsakerna till att Sverige klarar sig så bra i finanskrisen är att vi har så höga skatter, de högsta i världen. De ger ett utrymme som gör det mycket lättare att föra en finanspolitik som mildrar krisen. Hans Olsson Furulund 28 oktober 2010

3 Bilaga 2 till motion nr 1/ oktober 2010 Aktiespararna Stockholm Enligt tidningsuppgifter skall regeringen 2012 införa en schablonskatt på innehav av aktier och värdepapper. Det tycker jag går rakt emot Aktiespararnas inställning till aktiesparande. Sedan jag gick med som medlem i föreningen på 1960-talet har ni alltid förordat långsiktighet i aktiesparandet. Den nya skatten gynnar istället spekulativa börshandlare och kommer att fungera som en ny förmögenhetsskatt. För att visa mitt missnöje med att ni backar upp denna skatt har jag sänt bifogade insändare till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag bifogar en kopia av insändaren. Med vänlig hälsning Hans Olsson

4 Förslag till svar på motion nr 1/2011 Förslag till beslut Motionsställaren vill att kongressen uttalar sitt ogillande med regeringens förslag till att ett schablonbeskattat investeringssparkonto införs. Regeringens förslag gynnar inte långsiktigt sparande utan späder snarast på börsspekulation. I stället skall regeringen bearbetas i syfte att få till stånd minst en halvering av reavinstskatten. Aktiespararna utarbetade redan 2007 tillsammans med flera andra organisationer ett förslag till Allemanskonto där man utan omedelbar reavinstbeskattning skulle kunna göra omplaceringar i sin portfölj och få rösträtt för aktier i depån. Ett sådant konto skulle vara ett frivilligt alternativ till dagens kapitalbeskattning. Vi uppvaktade dåvarande ministern Mats Odell och han tog emot förslaget positivt. Efter ett par olika utredningar har nu finansdepartementet presenterat ett förslag till Investeringssparkonto som innehåller vissa delar av vårt förslag, men som också innehåller avgörande delar som vi anser vara direkt negativa. Förbundet har lämnat ett remissvar där förbundet helt avstyrker införandet av regeringens förslag. Styrelsen föreslår, mot denna bakgrund, kongressen besluta att motionen bifalles.

5 Motion nr 2/201 från Hans Olsson Furulund Sänkning av reavinstskatten Hans Olsson yrkar i motion att Aktiespararnas kongress den 9 10 april 2011 tar upp frågan om en sänkning av reavinstskatten för aktier och att kongressen uttalar sitt fulla stöd för att Aktiespararna aktivt skall bearbeta regeringen för att få en sådan sänkning till stånd. Som grund för min motion vill jag framhålla följande: Aktiesparandet är en viktig del av en fungerande svensk riskkapitalmarknad, men för att kunna konkurrera på internationell nivå måste reavinstskatten väsentligt reduceras. Jag föreslår följande skattesatser: - Från 0 till 2 års innehav, reavinstskatt 30% - Från 2 till 5 års innehav, reavinstskatt 10% - Från 5 år, reavinstskatt 0% Jag är säker på att det från medlemmarnas sida känns mycket viktigt att föreningen återigen tar upp, på ett kraftfullt sätt liksom på 1990-talet, den stora betydelse som sänkt reavinstskatt har för långsiktigt aktiesparande. Jag hoppas därför att denna motion får en bred uppslutning bland de närvarande medlemmarna på kongressen. Furulund den 11 december 2010 Hans Olsson, Furulund.

6 Förslag till svar på motion nr 2/2011 Motionsställaren yrkar att kongressen uttalar sitt stöd för att förbundet ska bearbeta regeringen för att få till stånd en sänkning av reavinstskatten för aktier. För att svensk riskkapitalmarkand skall kunna konkurrera på internationell nivå måste reavinstskatten väsentligt sänkas. Förslag till beslut Aktiespararna återkommer ständigt till frågan att de svenska kapitalskatterna måste sänkas. Dessa är idag totalt sett nära tre gånger så hög som i viktiga konkurrentländer i EU och OECD. I linje med detta gjorde förra årets kongress ett uttalande där vi bl.a. krävde Halvera skatten på reavinster och utdelningar Inför allemanskonto för aktiesparande Politikerna måste lämna klara besked om att inte återinföra förmögenhetsskatten. Styrelsen föreslår kongressen besluta att med gillande anta motionen.

7 Motion nr 3/2011 från Aktiespararna Kungsholmen och Stockholm Vasa Full avdragsrätt för realisationsförluster på aktier, fonder och placeringar I avvaktan på att det nya investeringskontot införs, så måste man göra justeringar i gällande behandling av enskildas placeringar i aktier, fonder och annat. Skattesystemet dras fortfarande med synsätt som härstammar från 60- och 70-talets hämmade syn på förmögenhetsbildning och ett uppenbart förtrampande av enskildas placerande i aktier och annat, samt att ta risker. Det är dags att införa en full skattemässig avdragsrätt för realisationsförluster på börsnoterade aktier, fonder och andra marknadsmässiga placeringar, alternativt att man ska kunna skjuta upp redovisningen av förlust med full kvittning mot senare uppkommande realisationsvinster. I dag finns begränsningar. En är att förluster över kronor bara får tas upp till 70 procent innan de kan kvittas, ungefär som att de som är så rika att de kan ta sådana förluster lika väl kan straffas ännu mer. En annan sådan är att om man netto i slutändan har en samlad kapitalförlust ett år, så är den bara avdragsgill till 70 procent, medan vinsten är skattepliktig till 100 procent. Det är inte rättvist, sett mot att förluster och vinster bör hanteras jämbördigt av staten på samma sätt som man beskattar andra inkomstkällor i samhället, exempelvis företag. Staten ska inte lägga ett straff på risktagande som leder till förlust. Förluster skulle också kunna sparas i minst fem år för att kvittas mot realisationsvinster och skattepliktiga inkomster som uppkommer vid senare tillfälle. Synen på individen går mot att se på inkomster inte som ett år i taget, utan mer är att se som det som uppkommer under ett liv, inte minst när det gäller att bedöma trygghet vid ålderdom. En reform av här skisserad art bör inte medföra någon större kostnad för statskassan eftersom aktieägare med reformen stimuleras till en mer rationell och direkt hantering av sina förlustplaceringar, istället för att som idag stimuleras att om möjligt "spara att realisera" dem till ett senare tillfälle när man faktiskt kan få fram vinstrealiseringar att kvitta dem emot. Skatt kan ses som en kostnad för individen, något som man vill undvika. Många som såg sina värden dyka kraftigt i finanskrisens inledning kan ha påverkats av ett föråldrat skattesystem att vänta, istället för att stanna upp och skydda de värden som vid ett givet tillfälle faktiskt kvarstod genom att snabbt realisera och flytta över till mer likvida tillgångar. Vi yrkar att Aktiespararna verkar för att förluster i börsnoterade aktier, fonder och marknadsmässiga placeringar ska kunna kvittas fullt ut mot realisationsvinster förluster i börsnoterade aktier, fonder och marknadsmässiga placeringar över hundra tusen kronor ska kunna kvittas på samma sätt som lägre belopp förluster skattemässigt ska kunna skjutas upp i fem år för att kunna kvittas mot vinster och inkomster

8 att ovanstående skrivs in i Aktiespararnas dokument om skatter att kongressen gör ett uttalande om krav på rättvisare skatter för aktier och kapitalbildning, där det ovan yrkande också ingår som en del av texten Stockholm 8 december 2010 Aktiespararna Kungsholmen och Stockholm Vasa genom Erik Levlin Motionen är tagen vid möte 8 december 2010 med Aktiespararna Stockholm Kungsholmen och Stockholm Vasa.

9 Förslag till svar på motion nr 3/2011 Motionsställaren yrkar att förbundet skall verka för att förluster i vissa värdepapper skall kunna kvittas fullt ut mot reavinster, att skattereduktion skall medges med 30 % även för kapitalunderskott större än kr samt att underskott i inkomstslaget kapital skall kunna skjutas upp i fem år för att kunna kvittas mot vinster i alla inkomstslag. Nuvarande regler kring kapitalvinster hämmar en sund förmögenhetsbildning och måste, i avvaktan på det kommande investeringssparkontot, ändras vad gäller bl.a. rätten till att kunna tillgodogöra sig förluster i vissa värdepapper. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det har blivit allt svårare att motivera den nuvarande avtrappningen/spärren för kapitalkostnader eller förluster över kronor. När det gäller möjligheten att spara underskott så kolliderar detta tyvärr med den grundläggande kontantprincipen för fysiska personer, vilka ju inte är bokföringsskyldiga. Det kan finnas skäl för oss att se om det finns någon lösning på hur detta skulle kunna lösas med tanke på att man redan kan skjuta upp skatten på vissa vinster. Styrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna de första två punkterna om full kvittningsrätt och borttagande av taket på avdragsrätten, samt att i fråga om rätten att spara förluster överlämna motionen till förbundsstyrelsen för vidare utredning.

10 Motion nr 4/2011 från Aktiespararna Stockholm Globen Redogörelse för/information om Bolagskommitténs arbete under det gångna året En av de viktigaste kommittéerna i vår organisation är Bolagskommittén. Tyvärr är deras verksamhet en väl fördold hemlighet för oss medlemmar. I årsredovisningen för 2009 omnämns i några korta rader vad kommittén ska syssla med, men i övrigt finns ingen som helst redogörelse för vad som uträttats under året. För att skapa mer delaktighet bland ledningsgruppernas medlemmar om tunga ägarfrågor och också ge viss utbildning i olika händelser som Aktiespararna centralt får insyn i, föreslår vi att en rapport lämnas i årsredovisningen, alternativt lämnas det vid årskongressen en separat rapport i form av en muntlig föredragning av kommitténs arbete och där frågor från kongressdelegater och medlemmar besvaras. Vi förstår att det finns vissa ärenden som måste hanteras med sekretess och dessa ska självfallet inte avslöjas. Men man kan säkert berätta om avslutade affärer där vi har haft synpunkter och/eller göra en summarisk redovisning över vad som uppnåtts. Aktiespararna Stockholm Globen genom Björn Magnusson

11 Förslag till svar på motion nr 4/2011 Motionsställaren yrkar att en utökad rapport lämnas i årsredovisningen om Bolagskommitténs arbete under året, alternativt muntligen på årskongressen. Bolagskommittén är en av de viktigaste kommittéerna i Aktiespararna. I dagsläget lämnas en mycket summarisk rapport i årsredovisningen. Informationen om kommitténs arbete borde utökas. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att bolagskommitténs arbete och ställningstaganden kan redovisas utförligare. Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen vad avser utökad information om Bolagskommittén arbete.

12 Motion nr 5/2011 från Daniel Komac, Lund Erbjudande av utbildning i det nya pensionssystemet och förvaltning av premiepensionssparandet Det Aktiespararna bör göra för att nå nya medlemmar i åldern år är att erbjuda utbildning av det nya pensionssystemet och en förvaltning av premiepensionssparandet. Vi i Aktiespararna har en stor organisation och skulle kunna erbjuda utbildning av ppm systemet. Genom vår utbildning skulle medlemmarna kunna få den kunskap som krävs för att sköta sina egna placeringar i pensionssystemet. Vi ska även kunna erbjuda våra nya medlemmar en förvaltning av deras premiepension genom Aktieinvest. Det är viktigt att vi erbjuder förvaltning av premiepensionen så att alla nya medlemmar har tid att bygga upp den kunskap som krävs för att sköta sin egen förvaltning. Förvaltningen av premiepensionen är nyckeln som kommer att generera det stora antalet nya medlemmar. Genom att kunna erbjuda alla nya medlemmar en utbildning eller en förvaltning av premiepensionen borde Aktiespararna kunna öka medlemsantalet drastiskt. Aktieinvest, med samma tillstånd som banker, är en del av Aktiespararna och tycks inte utnyttjas till fullo när det gäller pensionssystemet (PPM). Vad jag menar är att Aktieinvest har de tillstånd som krävs för att förvalta enskildas PPM fonder. För ca: tio år sedan förändrades det svenska pensionssystemet för svenska folket. Det nya pensionssystemet bygger på den enskildes kunskaper av fonder, där den enskilde själv ska placera en del av sina pensionspengar i fonder (genomsnittet är ca kr per person). De ca: 6 miljoner som innefattas av det nya pensionssystemet är i stort behov av kunskapshöjande utbildning när det gäller fonder och placeringar i det nya pensionssystemet. Avgiften 465 kr som medlemmarna i Aktiespararen betalar bör täcka kostnaden för utbildningen och förvaltningskostnaderna. Där bör finnas stora möjligheter för Aktiespararna och Aktieinvest att bli dominerande på den svenska marknaden inom utbildning och placeringar av det nya pensionssystemet om förslaget är genomförbart. Daniel Komac Aktiespararna Lund

13 Förslag till svar på motion nr 5/2011 En av Aktiespararnas Gyllene regler säger Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt. Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag/aktiefonder du äger aktier/andelar i. Motionen lyfter fram vikten av att kompetens ger bättre avkastning. Aktiespararnas strävan är att med ett brett utbildningserbjudande, relevant information och ett starkt nätverk av aktiesparare förbättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett kunskapsnivå. Förbundet delar uppfattningen om behovet av utbildning och vill ge Medlemskommittén i uppdrag att arbeta med frågan om PPM sparande och förvaltning kan integreras starkare i värvningsaktiviteter liksom i utbildning och information, både för nya medlemmar men även för befintliga. Tidningen Aktiespararen har redan idag i varje nummer ett inslag om PPM portföljer. Aktieinvest erbjuder unika tjänster för handel med enskilda aktier och fonder, men även färdiga portföljer. Förvaltning av premiepensionssparande ställer nya och andra krav både på teknik och affärsmässighet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motionen vad avser att utbildning och information kring PPM skall erbjudas nuvarande och nya medlemmar, att anse avsnittet kring förvaltning av premiepensionssystemet via Aktieinvest besvarad.

14 Motion nr 6/2011 från Aktiespararna Stenungsund Orust-Tjörn, Eskilstuna, Stockholm Globen, Stockholm Östermalm-Gärdet och Stockholm Södermalm genom Anders G Högmark Sverige behöver en Finansombudsman Sverige behöver få en finansombudsman med uppgift att tillvarataga och stödja den enskildes rätt på finansmarknaden. Det framstår i ljuset av utvecklingen på finansmarknaderna som en angelägen åtgärd om Sverige även i framtiden, också i ett internationellt perspektiv, ska kunna fortsätta att vara ett föredöme vad gäller allmänhetens förtroende för dessa marknader. En bakgrund Finansinspektionen har dränkts i anmälningar om exempelvis Acta och HQ från som drabbats deras fallisemang. Känt är dock att man har vägrat att ta upp och driva dem annat än som principiella ärenden för sina egna syften. Regelmässigt hänvisas privatpersoner till konsumentombudsmannen, som dock visar sig sakna finansiell kompetens och resurser för att driva sådana ärenden. Allmänna reklamationsnämnden har inte de sanktionsmöjligheter som krävs och kan inte heller sätta sig över banksekretessen för att driva enskildas rätt. Många enskilda som hamnat i underläge saknar egna resurser, kompetens och kraft att driva sin sak. Man skall inte heller kunna utnyttjas för att man är sjuk eller har fel ålder. Aktiespararna kan ge enskilda medlemmar råd och information, samt samla ärenden kollektivt och driva sak, och vara en viktig påtryckare och remissorgan till det som vi ser kan fylla den nya rollen - finansombudsmannen. Ytterst skall alla enskilda som agerar på finansmarknaden ha rätt till honom, på samma sätt som man ges trygghet med insättargarantin. Aktiespararna skall dock erbjuda gratis juridisk sakkunskap i första hand till de medlemmar som gemensamt i en grupptalan vill driva processer mot bolag och marknadsplatser. Medlemmarna skall känna sig skyddade och det kommer att öka antalet medlemmar när andra vill ha samma skydd. Skydd, trygghet, förtroende går hand-i-hand. Förslaget När fel inträffar vid hantering av bankkonto, depåer, VP-konton eller annan hantering av placeringar så skall finansombudsmannen kontaktas och yttra sig, ha kontakt med enskilda berörda, innan felen återställs. Det innebär att ett läge med banker som behandlar enskilda med kompakt tystnad inte ska behöva fortsätta. Enskilda skall alltid ha någon att vända sig till, kunna få förklaringar, samt ha möjligheten att klaga och få svar. Finansombudsmannen ska också kunna föra deras ärenden vidare och bevaka det i rättsystemet som åklagare. Det är viktigt för förtroendet på finansmarknaden att enskilda kan känna trygghet att det finnas institutioner som både allmänt och enskilt tillvaratar deras rättsliga intressen. Det är också ändamålet bakom många av skrivningarna i banklagen. En rad ärenden där enskilda utnyttjats hänsynslöst på senare tid med många nya finansprodukter och kreativa löften visar att det behövs en inrättning som kan fullgöra ett tomt gap som finns i dagens skyddssystem. Svenska Dagbladet har också haft artiklar under hösten 2010 på ett liknande tema.

15 Ombudsmannen kan finansieras genom en avgift på banker och finansiella institutioner på samma sätt som insättargarantin, eventuellt så att den byggs upp i form av en fond för varje bank eller finansinstitut så att de som sköter sig med färre ärenden får betala lägre avgifter. Finansombudsmannens ärenden skall också kunna redovisas med både ett offentligt och ett diskret arkiv. Det är inte nödvändigt att finansombudsmannen blir en offentlig myndighet, utan kan också tillkomma på frivillig väg mellan finansmarknadens institutioner. Dock bör regleringen underkastas viss offentlighet på samma sätt som banklagen. Ombudsmannen bör också sortera under Finansinspektionens, snarare än Konsumentverkets, tillsyn. Som en idéskiss vill vi lämna följande: En del av månadsavgifterna som tas ut av AT, FN och NGM equity och MTF:er skulle fonderas och kunna utbetalas direkt till småbolagsinvesterare som blivit vilseförda av marknadsplatsernas bolag och noteringsansvariga på dem. Även alternativa marknaden som börs skulle vara berörd. Pengar skulle även kunna avsättas av platserna för att användas för juridisk hjälp till drabbade när deras bolags styrelser och ledning begått olagligheter. Även aktiesparare skall kunna klassas som brottsoffer och få samhällets stöd. Det är viktigt att det här diskuteras vidare för förtroendet efter finanskris. Men motionens huvudpoäng ska inte misstolkas med det sista stycket. Det är inte att straffbelägga börser, utan att bygga ut skyddet för enskilda med en sorts försäkringsidé byggd på en ombudsman som agerar med de befogenheter och den kompetens som krävs för att enskilda ska vinna framgång. Vi yrkar att kongressen beslutar att ställa sig bakom idén om att inrätta en institution som finansombudsman för att skapa en myndighetsliknande funktion som kan medverka till att starkare tillvarata enskildas individuella intressen i finansiella placeringar och gentemot banker och finansinstitut att Aktiespararnas styrelse ges uppgiften att utifrån kongressens viljeyttring närmare utforma tänkbara förslag på en sådan myndighets uppgifter och organisation att Aktiespararnas styrelse vidare ges i uppdrag att i lämpliga former utveckla dessa tankar och skapa opinion gentemot och i dialog med riksdag, regering samt berörda myndigheter Anders G Högmark, Stenungsund Orust-Tjörn Dick Lindholm, Eskilstuna Björn Magnusson, Stockholm Globen Mats Blomberg, Eskilstuna Per H Börjesson, Stockholm Östermalm-Gärdet Jonas Bernholm, Stockholm Södermalm

16 Förslag till svar på motion nr 6/2011 Motionsställaren yrkar att det inrättas en myndighetsliknande funktion som Finansombudsman samt att styrelsen lämnar närmare förslag på organisation och uppgifter för denna samt i övrigt verkar för att förslaget realiseras. Finansinspektionen, Konsumentombudsmannen samt Allmänna reklamationsnämnden har att på olika sätt tillvarata konsumenternas intressen på finansmarknaden. Emellertid saknar de kompetens, sanktionsmöjligheter eller rent utav intresse för dylika frågor. Ett sätt att råda bot på detta är att tillsätta en Finansombudsman, finansierad genom avgifter på banker och finansiella institutioner. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen noterar att hopslagningen av ett antal ombudsmän har resulterat i stora problem att uppfylla målsättningarna. Vi vill även peka på att de existerande ombudsmännen i princip arbetar med att beivra direkta brott mot gällande lagar på olika områden. De problem som uppstår på finansområdet är dock mestadels sådana att de icke bryter mot lagen utan innebär att man ej uppfyller ett avtal med kunden eller förfar direkt slarvigt eller olämpligt. Detta tror vi bättre bekämpas genom en skärpning av kompetens och resurser hos Finansinspektionen, Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motionen.

17 Motion nr 7/2011 från Aktiespararna Stenungsund Orust-Tjönr, Eskilstuna och Gnesta genom Anders G Högmark Börsbolagens återköp av egna aktier begränsas Börsbolagens återköp av egna aktier har varit och fortsätter att vara föremål för Aktiespararnas kritiska granskning både generellt som laglig rättighet, liksom individuellt på många bolags stämmor. Utgångspunkten för denna kritiska granskning kan dels vara att bra företag med duktig ledning och god affärsidé har behov av en tillfredställande egenfinansiering för framtida utveckling, dels, i skenet av bland annat finanskrisen, behovet och nyttan av starka balansräkningar som stötdämpare i svåra tider. Ingen vet när en sådan tid kan dyka upp igen. Då kan återköpen stå i konflikt med detta. Det pågår nu en process, kopplad till en så kallad harmonisering av EUs regelsystem, där resultatet kan tänkas bli en mer eller mindre rätt till återköp av egna aktier. Vi motionärer kan inte, bland annat mot bakgrund av tidigare ställningstaganden från Aktiespararna, se detta som en önskad utveckling. Vi hade snarare önskat gå i rakt motsatt riktning med en ytterligare begränsning av återköpsrätten för börsnoterade företag. Nu återstår att behålla den nuvarande lagliga begränsningen och sedan på frivillig väg försöka få varje företag att avhålla sig från annat än ytterligt begränsade återköp. Ytterligare en möjlighet är att ägarna via varje börsföretags bolagsordning skriver in en sådan självpåtagen begränsning. Vår idé Vi skulle vilja se att börsbolagens återköpa av egna aktier fortsätta att begränsas. Sedan undantagsregeln för återköp av aktier i enbart börsbolagen infördes och blev giltig från 10 mars 2000, så kan återköpen uppskattas till att runt miljarder kronor har runnit ur börsbolagen. Det kan vara i paritet med utdelningarna under de här åren. Det är inte pengar som har gått till de innevarande aktieägarna, utan belopp som har vräkts ut till dem som icke visat vilja att fortsätta som aktieägare. På så sätt kan de betraktas som en gigantisk värdeförskingring. Det är också sedan historisk tid förbjudet för Sveriges övriga aktiebolag att återköpa egna aktier, utom i några undantagsfall. Med den nya aktiebolagslagen 2005 så borttogs undantagsregeln och återköp gjordes till en fullt möjlig regel för börsnoterade, publika aktiebolag. Sedan våren 2010 finns också ett utredningsförslag att även ta bort den tio procentiga begränsning som har funnits sedan Dessvärre har regeringen med anknytning till EU-rätten gått vidare med en proposition att släppa återköpen i börsbolagen helt fri efter bolagsstämmobeslut. Det oroar. Oaktat EU-rätten så borde egentligen börsbolagen ha minst samma förbudskrav på sig vad gäller återköp som övriga icke noterade aktiebolag i Sverige. Men eftersom många av de pågående ersättningsprogrammen, som inte minst Aktiespararna har ställt sig bakom, innehåller att man köper eller ger aktier som bonus och stimulans för extraordinära prestationer, så är det nödvändigt att en mindre möjlighet till återköp kvarstår samt möjligheten till mindre förvärv. Erfarenheten har visat att bolag som återköper till ersättningsprogrammen, exempelvis sunda tillväxtbolag som hellre använder kapitalet till

18 framåtriktade investeringar - tänk Ericsson - kan klara sig med att återköpa för 0,3 till 0,5 procent av aktiekapitalet. Att därför lägga ribban på att bolagsstämman ska ge tillåtelse till begränsade återköp innebär att man klarar alla ersättningsprogram. Eftersom återköpta aktier enbart skall användas i syfte att ge ersättning till ledning och personal, så innebär det att behovet av att makulera aktier bör ifrågasättas. Vi yrkar att kongressen beslutar att uttrycka sitt stöd för den i motionen redovisade kritiska inställningen till vidgad återköpsrätt i börsbolag att ge styrelsen i uppdrag att kraftfullt agera gentemot berörda beslutsfattare för att så långt det går få genomslag för Aktiespararnas uppfattning i kommande lagstiftning i denna fråga att styrelsen tillser att justera Aktiespararnas ägarstyrningspolicy i enlighet med motionen Anders G Högmark, Orust-Tjörn-Stenungsund Dick Lindholm, Eskilstuna Mats Blomberg, Eskilstuna Per Lundin, Gnesta

19 Förslag till svar på motion nr 7/2011 Motionärerna har återkallat motionen.

20 Motion nr 8/2011 från Aktiespararna Stockholm Kungsholmen och Stockholm Vasa genom Erik Levlin Begränsning av rabatten vid nyemission och automatisk försäljning av teckningsrätter I bakvattnet av finanskrisen har det dykt upp ett stort antal nyemissioner där man genom att avvika kraftigt från gällande aktiekurs lockat aktieägarna att ställa upp och teckna nya aktier med kraftig rabatt. Men det har varit en synvilla. I praktiken har man samtidigt genomfört en stor utspädning av antalet utestående aktier så att det enskilda innehavet har inte ökat. Tvärtom har det ofta till och med kunnat minska eftersom emissionerna ofta gått till att fylla förlusthål. Ibland har den nominella rabatten kunnat uppgå till så mycket som procent. Två mer kända exempel är SAS och Eniro. I Eniros fall så fick aktieägarna teckna 30 aktier på en gammal. Kontrasten var Elanders hösten 2010 som emitterade aktier till nära marknadspris. För de aktieägare som missat att teckna eller av olika anledningar inte kunnat hantera sina teckningsrätter, liksom att det finns en avbränning på teckningsrätter, har det här bara ökat på en tidigare inträffad förlust. Dessutom har emissionerna gjorts under en begränsad tid där kanske den aktieägare varit ute på resa, varit sjuk eller bara inte tillräknelig. Då har inte Aktiespararnas råd att man ska vara aktiv åt eller ena eller andra hållet räckt. I en marknadsekonomi så måste företag och aktieägare kunna upprätta vilka villkor de vill utan att samhället lägger sig i. Men samhället och dess aktörer har också ett ansvar. Eftersom dels kraftigt överdrivna rabatter riskerar att fungera som bränsle till en form av falsk marknadsföring i fördelaktigheten att teckna och samtidigt kan uppfattas som en form av manipulering av enskilda värdeinstruments marknadspris, så bör Aktiespararna i fortsättningen ta avstånd från dem, samt verka för att man reglerar bort möjligheten. Ännu värre är att det på kort tid innebär att man nästintill kan ruinera en person som placerat hela sitt sparkapital i ett bolags aktie och som sedan av olika skäl är passiv vid nyemissionen. Säg att en ensam pensionär satsat en miljon i Eniro och sedan under hösten 2010 blivit allvarligt sjuk och placerad på sjukhus, utan möjlighet till kontakt med omvärlden. När han eller hon en dag kom hem igen våren 2011 skulle han kunnat få erfara att även om Eniro överlevt som bolag har han själv blivit kronor fattigare. Något sådant får naturligtvis inte inträffa, likväl är det fullt möjligt. Med gällande regler skulle den pågående modevågen av nyemissioner kunna ses som en form av legal förskingring. Det räcker inte med att bara hänvisa till att matematiskt kan ett bolag emittera hur många andelar från den gällande stocken som helst, bara man har bolagsstämmans formella beslut bakom sig. En stor del av aktiebolagslagen går ut på att skapa olika skydd för minoriteter. Det är också viktigt att aktieägare med automatik, utan större kostnad, kan meddela hur man vill ha sina placeringar hanterade. Det ska gälla oavsett om man har depå hos

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

1 Styrelsens ordförande, Per Höjgård, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Styrelsens ordförande, Per Höjgård, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Temporär Förvaltning i Stockholm AB (publ), 556468-1491 ( Bolaget ), i Stockholm, kl. 10.00 11.00, den 9 juli 2009. 1 Styrelsens ordförande, Per

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 768 103 95 Stockholm E-postadress info@bolagsstyrningskollegiet.se Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 1: Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:09 2007-03-12 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 mars 2007 en framställning från MAQS Law Firm i egenskap av ombud för Cornell Capital Partners, LP. BAKGRUND I

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING 1 (6) SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 17 december 2013 1. Bakgrund och inledning Bolag som bedriver verksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) eller lag

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen?

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? GWA ARTIKELSERIE Titel: Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? Rättområde: Bolags- och börsrätt Författare: Bolags- och börsrättsgruppen Emelie Terlinder Datum: 2005-12-19 Nyhetsbrev Ny

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Kollegiets inställning i frågan om individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval

Kollegiets inställning i frågan om individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval 2015-10-01 Kollegiets inställning i frågan om individuell omröstning och automatisk rösträkning vid styrelseval Kollegiet har fått ett brev från ett antal internationella institutionella investerare beträffande

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46

Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; ju.l1@justice.ministry.se Ju2008/5254/L1 Direktivet om aktieägares rättigheter förslag till genomförandeåtgärder, Ds 2008:46 Inledning (Aktiespararna)

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Välkommen till Attendo+

Välkommen till Attendo+ plus Ansök senast den 31 augusti Välkommen till Attendo+ AKTIESPARPROGRAMMET ATTENDO+ 1 INNEHÅLL VD-ord... 3 Syfte med Attendo+... 4 Så här fungerar det... 4 Bra att veta om Attendo+... 7 Skatt... 12 Insiderstatus...

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer