SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Socialnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesdatum SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Rås Gård, Mockan 09:00-16:00 Beslutat Magnus Nordgren (C) Ordförande Bengt E Carlsson (S) Vice ordförande Gunnel Lind (M) Ledamot Malm Wennberg (M) Ledamot Karin Petersson (1(D) Ledamot Gunilla Horgby (L) Ersätter Anette Bohman (L) Agnetha Lantz (5) Ledamot Siw Carlsson (8) Ledamot Marcus Isaksson (S) Ledamot Håkan Nyborg (SD) Ledamot Tabita Wallentin (SD) Ersätter Laila Stridh (SD) Ersättare Jan-Erik Gustavsson (5) Monica Lago (5) Tobias Gyllensten (5) Berit Bohman (5) Leif Andersson (C) Sören Hjalmar (MP) Rolf Lindahl (KD) Övriga deltagare Pär Thudeen Socialchef Marie Ibrevik Sekreterare Daniel Skårstedt Sektionschef Stöd och omsorg 89 Camilla Tjader Sektionschef Individ och familjeomsorgen 90, Angelica Freeman EnhetschefVuxenteamet Lasse Jansson Kvalitetschef 95 Tranås Kommun Tranås tfn (växel)

2 Samman trädesdatu m SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(22) SociaInmnden Justerare Magnus Nordgren (C), Bengt E Carlsson (5) Justeringens plats och tid Socialtjänstens föwaltningskontor, Stadshuset, måndagen den 27 maj. Underskrifter Sekreterare 6Wctui2iP? Ordförande Justerare Justenres sign Utdngsbestyrkande

3 Sam m anträdesdatu m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(22) ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom digitalt anslag , ( 92 anslogs och tas ned ). Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringspiats för protokollet Socialtjanstens forvaltrnngskontor, Stadshuset Underskrift, / 1. *) (.t (LL(/t(1 Marie Ibrevik, sekreterare 7%-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(22) SocjaInmnden Samm anträdesdatu m Innehålisförteckning 85 Val av justerare och fastställande av justeringstidpunkt 5 86 Fastställande av föredragningslista 5 87 Föregående protokoll 5 88 Delegationer gällande ny lag om tobak och liknande produkter 6 89 Information om utredning av resursfördelningssystem inom boende med särskild service 7 90 Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för det integrationspolitiska programmet 8 91 Ej verkställda beslut, kvartal Begäran om yttrande från Inspektionen av vård och omsorg, (IVO) Umgängesbegränsning Umgängesbegränsning Information gällande Tranås kommuns avtal med Ansvar a Omsorg Medborgarförslag om att bygga gruppboende m.m. Ekmarkspark Kontaktpolitikeruppdraget Förvaltningen informerar Anmälan av detegationsbeslut Anmälningsärenden Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) Utbildning - Individ cfrh familjeomsorgen Budgetuppföljning per sista april

5 Sam manträdesdatu m SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(22) SoctaInmnden 85 Val av justerare och fastställande av justeringstidpunkt beslutar jämte ordförande utse Bengt E Carlsson (5) aftjustera protokollet, samt fl justering äger rum måndagen den 27 maj. 86 Fastställande av föredragningslista beslutar au fastställa föredragningslistan med nedanstående tillägg och ändringar: Budgetuppföljning per sista april 2019, läggs till Övriga frågor, utgår 87 Föregående protokoll beslutar ti lägga föregående protokoll till handlingarna. 7y

6 Sammanträdesdatum TRANAS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(22) SociaLnämnden 88 Delegationer gällande ny lag om tobak och liknande produkter Dnr SO 2019/61 beslutar au ge alkoholhandläggare delegation att fatta beslut: om tillfälligt försäljningstillstånd av tobaksvaror och liknande produkter enligt 5 kap 3, med anledning av ansökan från konkursbo om all fortsätta rörelsen enligt 5 kap 9, om all inleda hhlsynsärende enligt 7 kap 3 och 4, om all avsluta tillsynsärende utan att vidtaga sanktionsåtgärder enligt 7 kap 3 och 4, om all återkalla försäljningstillstånd som inte längre nytas 7 kap io, om all genomföra kontrollköp enligt 7 kap 22, au ge arbetsutskottet delegation att falla beslut: Skickas till: Diarium socialnämnden AIkoho1handlägare om föreläggande eller förbud enligt 7 kap 9 och 12, om vite i samband med föreläggande eller förbud enligt 7 kap 9 och 12, som är brådskande avseende återkallelse eller varning enligt 7 kap in och ii, om försäljningsförbud enligt 7 kap 13, om varning enligt 7 kap 13. Bakgrund Den 1juli2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (20 18:2088) om tobak och liknande produkter. 1 och med att en ny lag träder ikraft behöver socialnämnden uppdatera de delegationer som finns kopplade till handläggningen inom lagarnas områden. Inom socialtjänsten är det alkoholhandläggaren som handlägger de ärenden som rör hantering av tobak och liknande produkter. Delegationerna ger inga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen, utan styr vilken delegat som får falla vilka beslut. Ansöknings och tillsynsavgifrer, som finansierar den handläggning som sker inom lagens område, hanteras i särskilt ärende och beslutas av kommunflillmäktige. Beslutsunderlag Förslag på delegationer enligt bilaga, 224 SNAU

7 Samman trdesdatu m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(22) 89 Information om utredning av resursfördelningssystem inom Dnr SO boende med särskild service 2019/45 beslutar au informationen om att socialtjänsten utifrån kundernas behov utreder en resursfördelningsmodell inom insatserna gruppbostad/servicebostad noteras. Skickas till: Diarium Sektionsehef Stöd och omsorg Sektionschef Individ och familjeomsorgen Bakgrund återremitterade förslaget om minskad personaltäthet inom Boende med särskild service med hänvisning till nämnden istället önskade få in ett reviderat förslag utifrån kundernas behov i LSS gruppbostad genom effektivisering och omstrukturering med minsta möjliga effekt för kunden enligt LSS-intentioner. Förvaltningen informerar om att de utreder ifall ett resursfördelningssystem skulle möjliggöra att på ett tydligare sätt styra och fördela resurserna mot kundernas behov. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Utredning av resursfördelningsmodell inom boende med särskild service LSS, , So 2019/45, 225 socialnämndens arbetsutskott Utdngsbestyrkande

8 Samman trädesdatu m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(22) 90 Uppföljning av socialnämndens handlingsp(an för det Dnr 50 integrationspo(itiska programmet 2019/71 beslutar föreslå att socialnämndens handlingsplan utifrån det integrationspolitiska programmet ska anses som uppföljd och redovisad, samt beslutar: ge förvaltningen i uppdrag att ordna så att en återrapportering av kommunens samlade uppföljningar av handlingspianerna sker i socialnämnden under hösten. Yrkande Ordförande Magnus Nordgren (C) yrkar att socialnämnden ska få en återrapportering av samtliga förvaltningars uppföljningar. Skickas liii: Diarium Kommunstvr&sen Bakgrund Kommunstyrelsen har efterfrågat en uppföljning av socialijänstens handlingsplan utifrån Tranås kommuns integrationspolitiska program. Förvaltningen redovisar uppföljningen av handlingsplanen i ett separat dokument. Beslutsunderlag Socialfön altningens tjänsteutlåtande, , Uppföljning av handlingspian utifrån integrationspolitisk-t program för Tranås kommun.

9 Samm anträdesdatu m SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(22) 91 Ej verkställda beslut, kvartal Dnr SO 2019/62 beslutar au lägga informationen till handlingarna, samt att överlämna informationen till kommunflillmäktige och kommunrevisionen. Skickas till: Diarium Sektionschef WO Kommunfullmäktige Kummunrevisionen Bakgrund Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg samt till revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Inom LSS finns det totalt 14 beslut att redovisa inom rapporteringsperioden som avser beslut fattade perioden oktober december av dessa handlar om beslut då man inte har beviljats önskad tid inom daglig verksamhet. Av dessa är det 2 stycken där ingen tid har verkställts, i de övriga är det en differens mellan önskad och verkställd tid. Owiga beslut handlar om kontaktperson, stödfamilj och gruppbostad. Inom SOL är det totalt ii ärenden att rapportera inom samma beslutsperiod. o särskilt boende, varav 4 är verkställda i dagsläget och ytterligare 2 på väg att verkställas under maj månad. Det finns också ett ärende där man inte har lyckats verkställa önskad tid inom dagverksamhet. Inom socialtjänstens övriga verksamheter finns inga beslut att rapportera för perioden. Beslutsunderlag Socialtjänstens Uänsteskrivelse,

10 Sammantrdesdatum SAMMANTRÄDESPRÖTOKOLL Socialnamnden Sida lz qo9t LII] 92 Begäran om yttrande från inspektionen av vård och omsorg, Dnr 50 ivo 201 9/59 IVO dnr: / beslutar au godkänna förvaltningens utlåtande som svar på WO:s begäran, samt beslutet justeras omedelbart. Skickas liii: Diarium Sektionsehef vuxenenheten Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg begär yttrande i ett ärende om korttidsvistelse enligt 9 6p LSS. Inspektionen för vård och omsorg, WO, överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos föiwaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i kommunen (28 a lag (1993:387) om stöd och service till vissa ftmktionshindrade), LSS. De begär därför underlag enligt nedanstående för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt. Förvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet. %%)M-1 Sekreterae Ordförarde iusteraik Beslutsunderlag Begäran om yttrande och handlingar, dnr o26/2o19-2, Yttrande till WO, Tjänsteutlåtande

11 Sam m antrdesdatum 93 Umgängesbegränsning beslutar au SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(22) avslå begäran om1iiminge och med stöd av iaäinjvu begränsa iimpnnpt mpllan och as tills vidare. Skickas till: Utredaren Utdragsbestyrhnde

12 onsdag SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(22) 1 SociaInmnden Samman trädesdatum 94 Umgängesbegränsning beslutar - vecka, enligt 14 ip LVU begränsa umgänget till au äga rum varannan 3 timmar/gång tillsammans med umgängesperson, mellan nnh hennes vårdnadsbavare 7L cj--t- n ;amt till ett telefonsamtal varje 1dockfn f8töo. Skickas till: Utredaren

13 Sammanträdesdatum TRANAS KOM MUN SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(22) 95 Information gällande Tranås kommuns avtal med Ansvar & Dnr 50 Omsorg 2019/60 beslutar au lägga informationen till handlingarna. Skickas till: Diarium Kvalitetsehef Bakgrund Vid sitt sammanträde fattade socialnämnden beslut (dnr 2019/38 42) om att förvaltningen ska redovisa avtalet med Ansvar och Omsorg gällande bemanning på särskilt boende Råsvägen. Beslutet fattades utifrån information som gavs i samband med budgetuppfdljning om att Ansvar och Omsorg på vardagar har en bemanning som motsvarar vad på kommunens egendrivna boenden kallas helgbemanning. De delar av avtalen som behandlar bemanning redogörs kortfattat för av förvaltningen. Under maj månad har förvaltningen i sin planering att följa upp hur bemanningsavtalet följs. BesLutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse , Förfrågningsunderlag (FFU), Anbudsbilaga 2a Personal och bemanning, 228 socialnämndens arbetsutskott

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(22) TRANÅS Sam manträdesdatu m 20t Medborgarförslag om att bygga gruppboende m.m. Ekmarkspark Dnr /54 beslutar au föreslå bifall av medborgarförslaget till den del som rör nybyggnation av ersättningslokaler för Parkgården inom markområdet, fl föreslå avslag gällande de delar av förslaget som berör verksamhet som bedrivs i socialtjänstens regi, dvs, daglig verksamhet LSS (Växhuset) och gruppboende LSS, samt au avstå från att besvara de delar som inte berör nämndens verksamhetsområden, dvs, byggnation av boulebana samt eventuella byggnaders arkitektoniska utformning. Yrkandc Håkan Nyborg (SD) yrkar avslag av den del av medborgarförslaget som rör nybyggnation av ersättningslokaler för Parkgården inom markområdet. Propositionsordning Ordförande anger propositionsordning för att-satsen gällande den del som rör nybyggnation av ersättningslokaler för Parkgården inom markområdet, och finner att det finns två förslag: Håkan Nyborgs förslag om avslag och förvaltningens förslag om bifall. För övriga att-satser finner ordförande att det finns ett förslag; förvaltningens förslag. Beslut Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag gällande samtliga att-satser. Reservation Håkan Nyborg (SD) lämnar skriftlig reservation gällande att-satsen om nybyggnation av ersättningslokaler för Parkgården inom markområdet: Sverigedemokraterna anser att nybyggnation inte ska förekomma i Ekmarkspark. Skickas till: Diarium Kommunffiflmäktige verksamhetsutvecklare socialänsten Bakgrund har fått i uppdrag att lämna remissvar till kommunstyrelsen angående ett medborgarförslag om att bygga verksamhetslokaler för Växhuset (daglig verksamhet LSS), verksamhetslokaler för den verksamhet som idag bedrivs i Parkgården ( Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och Korttidsviselse utanför det egna hemmet enligt LSS), gruppboende samt boule- och kubbhall i Ekmarkspark.

15 Sammanträdesdatum TRANAS KOM MUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(22) 96 Medborgarförslag om att bygga gruppboende m.m. Ekmarkspark Dnr /54 behandlade frågan om byggnation i Ekmarkspark i anslutning till att man yttrade sig i samrådsprocessen angående förslag till ny detaljplan för Ekmarksberg 1:1 m.fl. avslog i samband med detta yttrande förslag till annan byggnation inom markområdet. Förvaltningens förslag i detta ärende är baserat på det tidigare fattade beslutet. Beslutsunderlag Medborgarförslag, , ST 88/19-1, zj kommunffillmäktige , ST 88/19-1, Tjänsteskrivelse , SO 2019/54, Yttrande socialnämnden , SO 2019-/34, 229 socialnämndens arbetsutskott Utdngsbestyrkande

16 Sammanträdesdatum TRANAS SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(22) 97 Kontaktpo(itikeruppdraget Dnr SO 2018/13 1 Ordförande lyfter frågan om begreppet kontaktpolitiker och dess innebörd och uppdragets innehåll. Diskussionen kommer att återupptas på nästa socialnämndssammanträde.

17 Sammanträdesdatum SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(22) 98 Förvaltningen informerar Socialchef Pär Thudeen ger information om förvaltningens pågående arbete. Under sommaren kan det ske att förvaltningen använder en blankett istället för att beställa registemtdrag vid tillsäftande av vikarier. Detta kommer endast att ska när det är för kort tid för att göra enligt den fastlagda rutinen, ex då man behöver kalla in en ny vikarie samma dag som någon meddelar frånvaro. Särskilt boende och väntetid det finns idag 25 beslut som väntar på att värkställas, io av dessa har vänta in-plats och 3 personer befinner sig på köpta platser. Trycket på platser kvarstår och omsättningen är fortfarande låg. Till hösten kommer förvaltningen att göra en långsiktig prognos på vilket antal platser som kommer att behövas ifall det är så att omsättningen av platser inte ökar innan dess. Förvaltningen arbetar med budgefförslag inför 2020 (med plan för -21 och -22). Förslaget ska upp i nämnden ijuni, inför antagande av budget i kommunfullmäktige i höst. Nämnden får information om processen och om förvaltningens arbete med att ta fram rättvisande prognoser för framtida behov och kostnader inom verksamheterna. Utdngsbestyrkande

18 Sammanträdesdatum TRANAS KOM MUN 99 Anmälan av delegationsbeslut beslutar ll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(22) anse de redovisade delegationsbesluten som anmälda. Sammanfattning har delegerat delar av sin beslutanderätt till utskottet, ordförande samt tjänstemän i enlighet med s delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till såsom nämnden beslutat. Redovisning sker i digital form, i form av lista av ärenden eller avidentifierade protokoll från socialnämndens arbetsutskott för individärenden. Redovisningen innebär inte att omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot kan återta lämnad delegering för framtiden eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över och fatta beslutet. De beslut som måste redovisas vid nästkommande socialnämndsmöte är de beslut som fattas med delegationen kompletterande beslutsrätt, samt de som överklagas med kommunalbesvär. Justenres sign

19 [j SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(22) Sammanträdesdatu m 100 Ånmälningsärenden beslutar tt anmälningsärendena läggs till handlingarna. Inkomna meddelanden och anmälningsärenden redovisas nämnden i digital mapp.

20 Sam manträdesdatu m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(22) 101 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) 50 dnr: 2019/57, IVO dnr: / beslutar fl lägga informationen till handlingarna. Skickas till: Diarium Bakgrund Den 17 april beslutade socialnämnden att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg gällande händelser som inträffat på det särskilda boendet Ågränden. Beslutet från WO redovisas. WO meddelar att de avslutar ärendet utan vidare åtgärd. Som motivering anger de all socialnämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet och all utredningen innehåller de uppgifter som den enligt lag ska innehålla. Utredningen visar att socialnämnden har: vidtagit åtgärder för all utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missfdrhållandet, identifierat bakomliggande orsaker till det inträffade, vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteutlåtande , Beslut, WO , 78 socialnämnden

21 Sammanträdesdatu m 102 Utbildning - Individ och familjeomsorgen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(22) deltar i en 3 timmar lång utbildning som hålls av Individ och Familjeomsorgen.

22 Sammanträdesdatum SAMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(22) 103 Budgetuppföljning per sista april /38 beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skickas till: Diarium Socialchef Pär Thudeen redovisar budgetuppföljning per sista april Den tilldelade budgetramen för 2019 är 475,8 mnkr. s nettokostnad uppgår till 491,2 mnkr vilket innebär att året inleddes med ett underskott på 15,4 mnkr. Prognosen efter budgetuppföljningen i april uppgår till 484,8 mnkr. Det innebär en negativ budgetavvikelse på 9 mnkr. vill ha noterat att de följer den ekonomiska utvecklingen och ser positivt på förvaltningens arbete med att komma tillrätta med det stora budgetunderskottet. Uppdraget att arbeta mot en budget i balans fortgår för förvaltningen och socialnämnden noterar att arbetet ger resultat och att prognoserna går åt rätt håll.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Socialnämnden . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, Tranan, 2018-12-12 klockan i:oo 14:00 Beslutat Magnus Nordgren (C) Ordförande Bengt E Carlsson (S) Vice ordförande Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Shin 1(21) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Shin 1(21) Socialnämnden Sammanträdesdatum TRANÅS 2018-11-14 KOM MUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Shin 1(21) Plats och tid Stadshuset, Tranan, 2018-11-14 klockan 09:00-14:00 Beslutat Mats Antonsson (KD) Ordifirande Bengt E Carlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) 1 Socialnämnden TRANÅS KOM MUN. Plats och tid Stadshuset, Tranan, Mockan 09:00-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) 1 Socialnämnden TRANÅS KOM MUN. Plats och tid Stadshuset, Tranan, Mockan 09:00-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) 1 Sammanträdesdatum KOM MUN Plats och tid Stadshuset, Tranan, 2019-01-23 Mockan 09:00-15:50 Beslutat Magnus Nordgren (C) Ordförande Bengt E Carlsson (5) Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Socialnämnden Samman trädesdatu m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Stadshuset, Tranan 3, 2019-04-17 klockan 09:00-14:30 Beslutat Magnus Nordgren (C) Ordförande Bengt E Carlsson (5) Vice ordförande Berit

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 1 / 28 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2018-10-16 kl 13:30 15:15 80-91 Beslutande Christer Johansson (S) Ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Anna Zöögling (S), Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Soc konferens, Öjersbogården, 16.30-19:00 ande Christer Filipsson (FP), ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 50 Redovisning av plan för social hållbarhet... 2 51 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 52 Budgetuppföljning... 4 53 Delgivningar... 5 54 Verksamhetsinformation... 6 55 Tillsyn

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Kommunfullmäktigesalen 09:00 11:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Winberg (MP), 1:e vice ordförande Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande gården, kl.15.00-16.00 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande Maija-Liisa Mogensen (M)

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl 2015-04-23 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Lars

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 08:30 10:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Astrid-Marie Jonsson (C)

Läs mer

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet. Socialnämnden 2015-01-12 1(10) Tid och plats Måndadagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 11.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Christina Andersson (C) Karin Nodin (C)

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

5 mars 2019, kl. 13:00-16:45 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Erik Kolm (C)

5 mars 2019, kl. 13:00-16:45 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Erik Kolm (C) Tid och plats Paragrafer Utses att justera Beslutande Ledamöter 5 mars 2019, kl. 13:00-16:45 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp 14-20 Erik Kolm Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Torsdag 15 juni 2017, kl. 13:00-16:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lillemor Larsson (V) ersätter:daniel Hjelm (S)

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet Nr 5 Socialnämnden 2015-05-26 1(13) Tid och plats Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Eva Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialförvaltningen, stadshuset, Flen

Socialförvaltningen, stadshuset, Flen 49 Plats och tid Sal Flen Kl 10:00-12:35 Beslutande Daniel Ljungkvist (S), ordförande Roger Tiefensee (C), 1:e vice ordförande Inger Andersson (V), 2:e vice ordförande Amanda Nääf (MP) Sten Elofson (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum ONSDAG 20 april 2016 Plats och tid Församlingshemmet, 09:00 17:00 09:00 12:00 Mål & budget

Läs mer

Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD)

Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Anne

Läs mer

Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom 48 Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström

Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom 48 Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2019-02-19 kl 13:30 16:30 13-19, 21-24 Beslutande Anna Zöögling (S) Ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S) förhindrad,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1(25) Mockan o9:oo

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1(25) Mockan o9:oo SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1(25).4; Sam m anträdesdatu m Plats och tid Stadshuset, Tranan 3, 2019-02-20 Mockan o9:oo 14:20 Be5lutat Magnus Nordgren (C) Ordförande Bengt E Carlsson (5) Vice ordförande Gunnel

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-11:50 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(11) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Lillågatan 2A, 2019-01-30 kl. 13:00 16:00 Beslutande: Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter:

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 12 december 2018 Tid: 17:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 14 december 2018 Paragrafer: 93-99 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott stadshuset, lokal Kasen, kl

Socialnämndens arbetsutskott stadshuset, lokal Kasen, kl Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.30 Ledamöter Ersättare Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson (M) Carina Arrtonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden (13) Innehållsförteckning Socialnämnden 2019-09-05 1(13) Innehållsförteckning Sida SON 71/19 Information... 3 SON 72/19 Ej verkställda beslut, kv 2 2019... 4 SON 73/19 Delegationsordning för Lag om tobak och liknande varor (2018:2088)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp Carola Fredén. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp Carola Fredén. Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Tid och plats 17 juni 2019, kl. 13:00-15:10 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 54-58 Bevis om anslag Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats Utses att justera Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Sammanträdesprotokoll 1(16) Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 17.15 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Ulf Olofsson (S), vice ordförande Åke Andesson (V) Fredrik Johansson (V)

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) o 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret IFO, Malung, kl. 08.00-12.00 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjos, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Tryffeln Paragrafer 457-461 kl. 09:00-12:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) (vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Överförmyndarkansliet ANC, Arvika 09.30-11.20 Beslutande Patric Carlsson (V) ersättare för Birgitta Eklund (S) Ersättare saknas för Bengt Nilsson (KD) Arne Persson (Hela Edas Lista),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 12-16 2 12 Delegerad beslutanderätt...4 13 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl 2014-11-19 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl. 9.00-11.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00

Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 23 november kl. 08:00 1(18) Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 20 november 2018 kl. 08:00-14:00, ajournering för lunch kl. 11:30-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid

Läs mer

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande Tid och plats 15 november 2018, kl. 13:00-14:30 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp Paragrafer 98-102 Utses att justera Agnetha Andersson (V) Beslutande Ledamöter Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 24 april Tid: 15.30 18.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26, klockan 08.00 Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl Ajournering kl Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 7 mars 2019 kl. 9.00 13.00 Ajournering kl. 12.05-12.35 Saad Benatallah (S) Ewa Ståhl (S) Victor Oskarsson

Läs mer

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne Landar-Ohlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, onsdagen den 27 maj 2015 kl

Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, onsdagen den 27 maj 2015 kl S ammanträdespro to ko 11 1(10) Plats och tid ande Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, onsdagen den 27 maj 2015 kl. 8.00-12.00 Bo Ederström (M) ordförande Thomas Ragnarsson (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering 15.05-15.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17) 2013-11-19 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 19 november 2013 kl. 8.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Annelie Olin (C) Viktor

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (S) Bo Lundqvist (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Robert Lindgren (S) Mari Viberg (C)

Kjell-Åke Nilsson (S) Bo Lundqvist (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Robert Lindgren (S) Mari Viberg (C) Kommunstyrelsens socialutskott 2018-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret 2018-02-19 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (S) Bo Lundqvist (C) Lars-Gunnar Andersson (S) Robert Lindgren (S) Mari Viberg (C)

Läs mer

Bevis om tillkännagivande av protokoll

Bevis om tillkännagivande av protokoll 1(9) Plats och tid Beslutande Hjässan Solgården, tisdagen den 26 februari 2019 kl 09:00-12.00. Sammanträdet ajournerades mellan 10:00-10:15. Ledamöter och tjänstgörande ersättare Johan Kollberg (S), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 24 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 24 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunfullmäktigesalen

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse ASN Revidering av delegationsordning Delegationsordning ASN med markerade förslag till förändringar

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse ASN Revidering av delegationsordning Delegationsordning ASN med markerade förslag till förändringar Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (8) Datum 2019-05-24 Vår referens Malin Midler Norén Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning ASN-2019-1000 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Bevis om tillkännagivande av protokoll

Bevis om tillkännagivande av protokoll 1(9) Plats och tid Hjässan Solgården, tisdagen den 26 mars 2019 kl 09:00-11.00 Sammanträdet ajourneras mellan 10.00 10.15 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Johan Kollberg

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl

Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Övriga Utses att justera Service och fritidskontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00 15.10 Hans Sternbro

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(15) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Gamla brandstationen 2017-10-04 kl. 13:00 15:30 Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande Hans Sternbro (S), vice ordförande Håkan

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl

Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Övriga deltagare Britt Hjertqvist (FP) ordförande Malin Taggu (M) tjg ersättare för Sofia Forsgren-Böhmer

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 14.15 15. 00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Grahn Gunnar (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Svensson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg (C)

Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg (C) Kommunstyrelsens socialutskott 2017-02-20 Sida 1 Plats och tid Nysätragården, Ånäset 2017-02-20 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (S) Marta Pettersson (C) Sandra Brändström (S) Hans Lindgren (S) Mari Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(15)

Sammanträdesprotokoll 1(15) Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid Öjersbo konferens, 13.00 14.25 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Christer Wallin (S), 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Alnarp Tid 2018-08-28, kl. 18:36-20:23 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Pia Johnson (S) Anders Widesjö (M) Krister

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer