BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010"

Transkript

1 1

2 2

3 BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Gotlands kommun Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera en lokal och regional bibliotekspolitik. En biblioteksplan är ett politiskt dokument och det färdiga dokumentet ska antas av kommunfullmäktige. Biblioteksplanen på Gotland omfattar bibliotek inom Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Folkhögskolestyrelsen samt Högskolan på Gotland. Antagen av kommunfullmäktige Kontaktperson: Christina Svensson, Gotlands länsbibliotek 3

4 Innehåll Inledning... 4 Gotlands bibliotek... 5 Styrdokument... 6 Vår värdegrund... 6 Bibliotekens roller... 7 Prioriterade områden... 8 Hur gör vi detta? Handlingsplaner till Gotlands biblioteksplan Bibliotekslagen Inledning Biblioteksplanen utgör grunden för utveckling av Gotlands kommuns samtliga biblioteksenheter det integrerade folk- och högskolebiblioteket, folkbiblioteken med bokbussar, de integrerade folk- och skolbiblioteken, skolbiblioteken på grund- och särskolan, gymnasiebiblioteken, folkhögskolebiblioteken, sjukhusbiblioteken och länsbiblioteket. Förhoppningsvis kan planen stärka samarbetet mellan de olika biblioteken. Planen klargör bibliotekets betydelse såväl på den gotländska landsbygden som i våra tätorter. Varje bibliotek profileras utifrån sina förutsättningar, uppdrag och målgrupper. Människor har olika behov av bibliotek under olika delar av livet. Biblioteksplanen ger riktlinjer för samarbete med andra aktörer. Denna samverkan är den viktigaste framgångsfaktorn för det fortsatta arbetet. Bibliotek är viktiga för att skapa livskvalitet, bygga upp en bred kunskapsbas och bidra till den internationella utblicken. En långsiktig biblioteksutveckling gynnar det fria tänkandet, fantasin, livslångt lärande och människans språk- och läsutveckling samt ger individen kunskap att söka, värdera och använda information. Bibliotek arbetar idag med mångfald och tillgänglighet för att nå så många människor som möjligt. För att Gotland ska vara ett attraktivt ställe att bo på och dessutom fortsätta att vara ett unikt besöksmål måste kulturlivet vara rikt och väl utvecklat. Syftet med planen är att vi ska få balans mellan de krav, förväntningar och önskemål som besökarna till de olika biblioteken har och den service biblioteken kan erbjuda. 4

5 Gotlands bibliotek Stads- och högskolebibliotek Almedalsbiblioteket integrerat folk- och högskolebibliotek Målgrupp: Allmänhet i alla åldrar, Högskolans studenter och personal Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden, Styrelsen för Högskolan på Gotland Folkbibliotek med bokbussar Folkbibliotek med bokbussar Målgrupp: Allmänhet i alla åldrar Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Skolbibliotek Skolbiblioteken på grundskolan Målgrupp: Elever och personal i grund- och särskola Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Barnbibliotek Målgrupp: Nämnd: Elever och personal i förskola respektive grund- och särskola Barn- och utbildningsnämnden Skolbibliotekscentralen service till skolbiblioteken på grundskolan Målgrupp: Elever och personal i förskola respektive grund- och särskola Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Gymnasiebibliotek Sävebiblioteket Målgrupp: Elever och personal vid Gotlands kommuns kommunala gymnasieskola Gymnasiebibliotek för Christopher Polhemgymnasiet, Elfrida Andréegymnasiet, Richard Steffengymnasiet, Trojaborggymnasiet samt Desideria gymnasiesärskola Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Infoteket Målgrupp: Nämnd: Elever och personal vid Komvux och Christopher Polhemgymnasiet, vissa kurser på Folkuniversitetet, Lernia och Hansa utbildning samt vissa distansutbildningar på NTI-skolan och Liber Barn- och utbildningsnämnden Lövsta Landsbygdscentrum Målgrupp: Elever och personal vid Naturbruksprogrammet och gården, vuxenstuderande knutna till Lärcentrum Lövsta samt andra inhyrda verksamheter på området Nämnd: Kommunstyrelsen Folkhögskolebibliotek Biblioteken på Hemse folkhögskola och Fårösunds folkhögskola Målgrupp: Elever och personal på folkhögskolorna Nämnd: Folkhögskolestyrelsen 5

6 Sjukhusbibliotek Allmänna sjukhusbiblioteket Målgrupp: Patienter och anhöriga Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Fackbiblioteket Målgrupp: Personal inom HSF, vårdstuderande på högskolenivå Nämnd: Hälso- och sjukvårdsnämnden Kommungemensamt förvaltningsbibliotek Målgrupp: Kommunens förvaltningar Visborgsslätt Nämnd: Kommunstyrelsen Regional Biblioteksutveckling Gotlands länsbibliotek Målgrupp: Gotlands bibliotek Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Styrdokument Bibliotekslagen SFS 1996:1596 Unescos folkbiblioteksmanifest samt Unescos skolbiblioteksmanifest Barnkonventionen Styrkort för Gotlands kommun inklusive respektive nämnder och styrelser Högskolelagen, SFS 1992:1434, 1 kap 9 Högskoleförordningen 3 kap 10 Skollagen Läroplan för förskolan (Lpfö98), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) Skolplan Gotland Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:531 Vår värdegrund Yttrandefriheten är grunden för bibliotekets verksamhet, som ska främja nytänkande och kreativitet och utvecklas under frihet från censur och påtryckningar utifrån. Bibliotekets tjänster, information, medier och lokaler är till för alla. Besökaren står i centrum inom alla biblioteksenheter. Folkbildningstanken och demokratiaspekter, att alla människor oavsett ålder ska ha tillgång till kunskap och till bibliotek, har alltid varit och är fortfarande grunden för bibliotekens arbete. Biblioteken på Gotland är litterära mötesplatser, kunskapscentra och kulturmötesplatser. De olika bibliotek som ingår i biblioteksplanen har olika målgrupper och skilda arbetssätt. Tillsammans utgör de ett bibliotek för alla på Gotland. På biblioteket finns ett tillitsfullt arbetsklimat där alla medarbetare känner sig fria att bidra till det gemensamma uppdraget. Detta uppdrag är känt av alla. På biblioteket finns kunnig och serviceinriktad personal som ger råd och vägledning i sökandet efter upplevelser och kunskap i bibliotekens samlingar och nätbaserade tjänster. Vi lever i en föränderlig värld. Biblioteket måste ha förmåga att förändras och delta i utvecklingen. Böckernas magi lever och samsas med nättjänster och andra medier. Ett bibliotek är så mycket mer 6

7 än bokfyllda salar och så mycket större än det tryckta ordet. Fler och fler världar öppnas genom biblioteket för fler och fler människor. Bibliotekens roller Gotlands bibliotek har många olika roller. Genom att utveckla de olika rollerna och förstå varje biblioteks särart och uppdrag ger vi riktning åt ett ständigt pågående utvecklings- och förnyelsearbete. Biblioteken har sammantaget en viktig roll i det lässtimulerande arbetet och i utbildnings- och kunskapssamhället. Gotlands bibliotek samverkar genom nätverk med andra folkbibliotek, skolbibliotek, gymnasiebibliotek, sjukhusbibliotek, högskolebibliotek, folkhögskolebibliotek samt länsbibliotek och är därmed en del av det nationella biblioteksnätverket. Biblioteken samverkar dessutom med många andra aktörer för att nå alla som vill ha och är i behov av bibliotekens tjänster. De prioriterade områden och de strategier som finns i denna plan leder till förändringsarbete. För att hålla samman detta arbete har länsbiblioteket rollen som gemensam utvecklingsenhet med inriktning att stödja det strategiska utvecklingsarbetet och bibliotekspersonalens kompetensutveckling. Kulturmötesplats Folkbiblioteket är en mötesplats för evenemang, utställningar, program och samtal. Biblioteket ger tillgång till böcker och andra medier och till läsupplevelser. På folkbibliotek och skolbibliotek anordnas också andra evenemang, utställningar, barnprogram, uppläsningar, debatter och bokträffar. Skönlitteratur, berättande, musik, film och kulturhistoria har en central plats. Rollen som kulturplats är särskilt viktig på landsbygden. Biblioteket kan vara platsen för studiecirklar och möten som anordnas av föreningar och intressegrupper i lokalsamhället likaväl som av biblioteket och andra kulturinstitutioner. Kunskapscentrum Biblioteket utgör stöd för olika former av utbildning, är självklara platser för fritt kunskapssökande samt ger samhällsinformation. Fri tillgång till information är en av demokratins grundpelare. Biblioteket har tillgång till den kunskap som finns tillgänglig i tryckta och digitala medier och har en betydelsefull roll som informationsförsörjare. Biblioteket som samhällelig resurs är en förutsättning för livslångt lärande. Informationskompetens kan definieras som förmåga att söka och nå fram till, värdera och använda information från många olika källor. Dess betydelse i vårt moderna samhälle ökar genom de snabba tekniska förändringarna och det enorma informationsflödet. Nya ämnen som inte står att finna i litteraturen men i tryckta och nätbaserade artiklar tillkommer ständigt. På Internet finns mycket som inte är tillgängligt utan licens. Här är bibliotekets strikt faktagranskade databaser av hög kvalitet av stort värde. Biblioteket underlättar för alla oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund att få tillgång till information. Lokalerna, skyltningen, mediernas uppställning, bibliotekskatalogen, digitala samlingar, hemsidan, databaser och webbaserade tjänster utformas så att användaren hittar rätt. Bibliotekspersonal och lärare har tillsammans en klar bild av vilka behov som finns bland elever, studenter, vuxenstuderande och bland dem som mer informellt eller i sin profession fördjupar sig i olika ämnesområden. Bibliotekspersonalen har stor kunskap om informationssökning och undervisar vid behov om hur besökaren själv kan söka information, litteratur och andra medier. Ett mål för biblioteket är att möta de studerandes behov. Detta mål nås genom samverkan mellan bibliotek och utbildningssamordnare. Litterär mötesplats Biblioteket förmedlar litteratur och främjar läsning och läslust. Det är lustfyllt och spännande att gå till biblioteket eller använda biblioteket på nätet. Biblioteket är 7

8 synligt och inbjudande och en plats för både väntade och oväntade möten. Nyutkommen litteratur och aktuella teman exponeras generöst. Hemsidorna presenterar aktuella böcker, filmer och tidskrifter i skilda ämnen och genrer. Biblioteken lyfter fram och förmedlar litteratur och främjar läsning för människor i alla åldrar. Många människor läser inte böcker. En del kan inte och en del vill inte. De lyssnar hellre. För de som inte kan läsa svartskrift finns talböcker i DAISY-format. För dem som inte vill läsa utan lyssna finns ljudböcker. I det moderna informationssamhället är en tidig språkträning avgörande för barns utveckling. Språkträning och läsutveckling går som en röd tråd genom åldrarna och bygger på ett helhetstänkande där biblioteket är en viktig del. Biblioteket är ett forum för berättande och samverkar med barnhälsovården, förskolan och skolan för läsglädje och språkstimulans. Bibliotekets böcker för lustläsning och kunskap samt bibliotekspersonalens litteraturkännedom är en viktig tillgång. Det finns ett stort behov av lässtimulans och inspirerande boktips för människor i alla åldrar. Här fyller biblioteket en betydande roll. Prioriterade områden Barn och ungdomsverksamhet Biblioteksverksamheten utgår från ett helhetstänkande kring barns och ungdomars tillgång till bibliotek. Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen ska gemensamt ta ansvar för att skapa samsyn kring detta. Folkbiblioteken och skolbiblioteken erbjuder vackra, inbjudande och trygga miljöer där barn och ungdomar känner sig välkomna. Biblioteket inspirerar till läsupplevelser och språkutveckling. Det tar tillvara barns och ungdomars eget kunskapssökande och intresse för litteratur och har ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Redan inom förskolan utvecklas intresset för läsning genom insatser som bokpåseutlåning, bokprat och sagostunder. Skolbiblioteken och gymnasiebiblioteken är integrerade i undervisningen, erbjuder goda resurser för elevernas självständiga arbete och är ett stöd för lärarna i deras pedagogiska verksamhet. Bibliotekspersonalen tillhandahåller och sprider kännedom om medierna, bedriver läsfrämjande och kulturell verksamhet samt ger barn och ungdomar handledning och träning i informationssökning. Barns och ungas delaktighet är en förutsättning. att arbeta läsfrämjande och skapa forum för berättande i alla dess former att bemöta barn och ungdomar med respekt för deras integritet och behov samt att i dialog med dem utforma och utveckla biblioteket och dess verksamhet genom att på ett lyhört sätt ge handledning i informations- och litteratursökning att skapa och upprätthålla kontakter med föräldrar, mödra- och barnhälsovård, förskola, skola, skolhälsovård och andra resurser i nätverk kring barn och ungdomar att skapa nätverk som samlar alla kompetenser på området barns och ungas språkutveckling samt att hitta bibliotekets läsfrämjande nisch i det arbetet att initiera och genomföra fortbildning inom barnbiblioteks- och skolbiblioteksutveckling, barnoch ungdomslitteratur, läsfrämjande arbete samt om barns språkutveckling att synliggöra uppdrag och verksamhet för barn- och ungdomsbibliotek, skolbibliotek och gymnasiebibliotek att utveckla och förstärka samarbetet mellan skola och bibliotek bl a genom den förvaltningsövergripande Skola & Biblioteksgrupp som finns på Gotland 8

9 Informationskompetens Bibliotekets pedagogiska roll utvecklas. Gotland behöver välutbildade medborgare och biblioteket har en nyckelroll i människors lärande. Det utgör centrum för det informationssamhälle där användarna har möjlighet att aktivt och självständigt söka, välja och kritiskt värdera information. Biblioteket stöder dem som väljer att utbilda sig och ser de studerande som en tillgång och skapar inspirerande miljöer för lärande där pedagogik, teknik och tillgänglighet utvecklas. att belysa bibliotekets pedagogiska roll i lärandet enligt alla styrdokument att utveckla bibliotekspersonalens informationskompetens att utveckla interaktiva webbsidor att utöka bibliotekets tillgänglighet att ge information om olika databaser att samverka med andra aktörer som har studerande som primär målgrupp Social biblioteksverksamhet och tillgänglighet Speciell uppmärksamhet ägnas besökare i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att vi skapar bibliotek som alla kan besöka. År 2010 ska offentliga institutioner i Sverige vara tillgängliga för människor med olika funktionshinder. Den gemensamma grunden för samarbete mellan bibliotek och socialtjänst är bibliotekslagens och socialtjänstlagens formuleringar om allas rätt till biblioteksservice och rätten att ha en meningsfull tillvaro med andra. Personer med olika funktionshinder har tillgång till biblioteksservice. Bibliotekspersonalen arbetar målinriktat med enkelt avhjälpta hinder för att skapa verksamhet och lokaler som är tillgängliga för alla. att tillse att medierna och bibliotekets utformning fungerar för alla samt att ordna medierna på ett sätt som gör att besökarna blir inspirerade till nya läsupplevelser och lätt hittar vad de söker samt att skapa attraktiva och tillgängliga hemsidor att all personal är kunnig inom området och får adekvat fortbildning samt att all personal är lyhörd för varje låntagares behov och önskemål att utarbeta tillgänglighetsplaner, talboksplan samt att bearbeta åtgärdslistor för att ta bort enkelt avhjälpta hinder och anpassa folkbiblioteken och sjukhusbiblioteken efter funktionshindrades behov att samarbeta med andra institutioner och organisationer i tillgänglighetsarbetet 9

10 Hur gör vi detta? Organisation och struktur Biblioteksstrukturen ses över utifrån de olika bibliotekens uppdrag och roller samt efter befolkningsutvecklingen på Gotland. I detta ingår även att utveckla olika former för hur bibliotekets tjänster tillhandahålls inklusive mobila enheter. Almedalsbiblioteket, som ett integrerat folk- och högskolebibliotek, tydliggör sin ställning som huvudbibliotek och som centrum för nätbaserade tjänster. Länsbiblioteket tydliggör sin roll att stödja och samordna det strategiska utvecklingsarbetet och bidrar till förnyelsearbetet genom att i samverkan med biblioteken initiera och driva projekt. Vidare bidrar länsbiblioteket i det fortlöpande kompetensutvecklingsarbetet genom att anordna kurser och konferenser för bibliotekspersonal och samarbetspartners. Skola och folkbibliotek skriver avtal om arbetsformer och samarbete. Här preciseras roller, ansvarsfördelning och mål. En standard för skolbibliotek definieras och omsätts i praktiken. Riktlinjer utarbetas för folkbibliotekets service till friskolor. En plan för utveckling av skolbibliotek utarbetas. Former för bibliotekets samverkan med LärCentrum Gotland upprättas. att klargöra de olika bibliotekens roller samt göra en tydlig biblioteksorganisation att skapa avtal vad gäller samarbete mellan skola/friskola och folkbibliotek att säkra bemanningen till samtliga skolbibliotek att utarbeta en plan för de olika bibliotekens utveckling och uppdrag Personal Bibliotekspersonalen har god kompetens och är väl insatt i bibliotekets uppdrag och arbetsuppgifter samt känner arbetsglädje. All personal har möjlighet att knyta starka kontaktnät med kollegor på Gotland men också i nationella nätverk för att på bästa sätt följa utvecklingen. att utarbeta årliga personliga kompetensutvecklingsplaner för all personal att skapa hållbara biblioteksnätverk Medier Biblioteket erbjuder ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier böcker, talböcker och ljudböcker, e-medier, tidningar och tidskrifter, dokumentärfilm och spelfilm, musik och CD. Dagens samlingar måste minskas och göras levande utifrån nyttjandegrad, profilering och exponering. En strategisk medieplan och talboksplan för bibliotek underlättar arbetet med medier och gäller för alla bibliotek. E-medier och nätbaserade informationsresurser ökar snabbt. Gotlands bibliotek samverkar med andra bibliotek inom licenshantering, fjärrlån, dokumentleverans mm att utarbeta en kvalitativ och målgruppsrelaterad medieplan och därmed gallra och omdisponera samlingarna utifrån nyttjandegrad 10

11 att skapa stor bredd i mediebeståndet och tillhandahålla medier på de språk och i den teknik som efterfrågas att ordna medierna på sådant sätt att besökarna blir inspirerade till nya läsupplevelser och lätt hittar vad de söker att på bibliotekets hemsida tipsa om böcker och andra medier att belysa bibliotekets pedagogiska roll i lärandet Lokaler Bibliotekens lokaler analyseras utifrån rollerna som kulturcentrum, kunskapscentrum och litterär mötesplats. Rummets utformning är av stor betydelse. Genom strategisk medieplanering frigörs lokalytor för studieplatser och arrangemang. Biblioteken anpassas efter funktionshindrades behov. att utifrån upprättade åtgärdslistor praktiskt arbeta för att biblioteken ska vara tillgängliga för funktionshindrade 2010 att inreda biblioteken på ett inbjudande och spännande sätt Kvalitetssäkring och uppföljning För att säkra likvärdigheten i de olika bibliotekens tjänster och service krävs en fortlöpande uppföljning och dialog. att på respektive bibliotek genomföra årliga brukar- och medborgarenkäter inom hela bibliotekssystemet att årligen som grund för utvecklingsarbete och fortbildningsinsatser göra biblioteksvisa och gemensamma analyser för hela bibliotekssystemet Samverkan Redan idag samverkar Gotlands bibliotek med andra aktörer i och utanför kommunen - övriga kulturinstitutioner på Gotland, hälso- och sjukvården, förskolan och skolan, Högskolan på Gotland, lärcentra med flera myndigheter, andra bibliotek i Sverige, folkbildningen, organisationer och företag inklusive turism. Biblioteket kan utvecklas endast i samverkan med andra aktörer. Flera folkbibliotek är integrerade med skolan. Dessa samverkansformer bör förtydligas och avtal och formellt partnerskap skrivas. Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och högskolebibliotek där avtal finns mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Högskolan på Gotland. Biblioteken på Visby lasarett består av ett medicinskt fackbibliotek och ett patientbibliotek. Patienter utgör en utsatt grupp. Deras rätt till biblioteksservice stöds av bibliotekslagen samt socialtjänstens och sjukvårdens lagstiftning. Strategin är att samarbete bygger på hållbara principer och överenskommelser. att skapa en handlingsplan som sträcker sig från folkbibliotekets samarbete med Barnhälsovården till gymnasiebiblioteken och övergången till vuxenutbildning och högskolestudier (samverkan mellan följande parter: folkbibliotek och länsbibliotek, skolan/skolbibliotek, gymnasieskolor/gymnasiebibliotek, Folkhögskolans bibliotek, högskolebiblioteket, barnhälsovården, förskolan och lärcentra). Handlingsplanen omfattar bibliotekens roller och ansvar vad gäller läsfrämjande arbete, informationskompetens samt språk- och läsutveckling 11

12 att bibliotek och socialtjänst samverkar om en plan för att äldre och funktionshindrade ska kunna erbjudas god biblioteksservice att folkbiblioteken stärker sin roll i ABM-samverkan att samarbeta med studieförbund, folkhögskolor och föreningar för att nå nya grupper och höja medborgarnas intresse för samhällsfrågor - folkbildningen blir en resurs i bibliotekets kulturarbete att skapa hållbara nätverk med kulturinstitutioner och kulturkonsulenter på Gotland samt med stöd av länsbiblioteket samverka med motsvarande biblioteksnätverk på fastlandet och ingå i nationella biblioteksnätverk att bibliotekets roll för besöksnäringen klargörs och att bibliotekets verksamhet säkras för att kunna möta besökarnas behov och önskemål Handlingsplaner till Gotlands biblioteksplan De roller och uppdrag som formulerats för de olika biblioteksenheterna inklusive strategier leder till ett omfattande gemensamt utvecklingsarbete inom hela bibliotekssystemet på Gotland. Det fortsatta arbetet ställer krav på att verksamhetsansvariga utarbetar handlingsplaner enligt nedan: Gemensam organisationsplan inklusive tjänsteutbud och servicenivå i bibliotekssystemet Gemensam talboksplan Gemensam plan för ungas informationskompetensutveckling, läsfrämjande arbete, läs- och språkutveckling Medieplaner Tillgänglighetsplaner Etik-, jämställdhets- och mångfaldspolicy Årliga antagna styrkort Lokala skolbiblioteksplaner Årliga, individuella och dokumenterade kompetensutvecklingsplaner för alla biblioteksanställda Avtal mellan skola och folkbibliotek inklusive former för uppföljning Avtal mellan Kultur- och fritidsnämnden och Högskolan på Gotland avseende Almedalsbiblioteket 12

13 BIBLIOTEKSLAGEN (1996:1596) Utfärdad: Omtryck: 1998:1249 Ändrad: t.o.m. SFS 2004: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 13

14 14

15 15

16 16

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2010-08-05 Biblioteksplan för Älvsbyns kommun Inledning Den 1 januari 2005 utökades bibliotekslagen och innehåller nu krav på att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord s.5 Styrdokument s.7 Fokusgrupper s.7 Syfte och uppdrag s.9 Omvärldsfaktorer s.10 Kommunkarta s.12 Nuläge s.13 Vision och värdegrund

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

sandvikens FOlkBiBliOtek

sandvikens FOlkBiBliOtek generöst NyfikEt inspirerande BiBliOtEkSplaN välkommen till sandvikens FOlkBiBliOtek vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. Sandvikens

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Hudiksvalls kommuns. biblioteksplan 2010-2014

Hudiksvalls kommuns. biblioteksplan 2010-2014 Hudiksvalls kommuns biblioteksplan 2010-2014 1 (10) Hudiksvalls kommuns biblioteksplan 2010-2014 Innehåll Förord Del 1. Biblioteket i samhället Beskrivande del av Hudiksvalls kommun, dess biblioteksstruktur

Läs mer

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Dokumentnamn: Biblioteksplan för Umeå kommun 2016-2019 Dokumentansvarig: Ingegerd Frankki Godkänd Kommunfullmäktige Dokumentdatum: 2015-11-30 av: Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se Innehåll Biblioteksplan för Linköpings kommun 3 Biblioteken i Linköping 4 Linköpings stadsbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Region Gotland

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Region Gotland BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017 1.Förord Den 1 januari 2005 kompletterades Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) med en paragraf ( 7a) om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016 Biblioteksplan Älvdalens kommun 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 110 1 Innehållsförteckning: Inledning och syfte s 3 Kommunens övergripande mål s 3 Styrdokument s 4 Definition av begreppen

Läs mer

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek... Innehåll 1. Oskarshamns kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Bibliotekets verksamhet... 4 1.2.1. Folkbibliotek... 5 1.2.2. Skolbibliotek... 5 1.3. Biblioteksplanens fokusområden och

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige Biblioteksplan Biblioteksplan 2015 2019 för Krokoms kommun Antagen i Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-09 Krokoms kommun, september 2015 Författare: Eva Fresk,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2019-2022 Kultur- och samhällsserviceförvaltningen 2(5) Söderhamns folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn samt biblioteksfilialerna i Bergvik, Ljusne

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010. Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09

Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010. Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09 Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010 Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09 Innehållsförteckning: Biblioteken i samhället 1 Bakgrund 1 Beskrivning

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG E1 e BESLUTSFÖRSLAG Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-13 196 2 Biblioteksplan för Vänersborgs kommun Inledning och syfte Biblioteksplanen för Vänersborgs kommun reglerar Vänersborgs biblioteksverksamhet.

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 Kommunala bibliotek Omslagsbild: Folkbiblioteket i Arjeplog. Foto: Elisabet Ahlqvist Publikationen kan kopieras fritt. Vid citering uppge källa Kungliga biblioteket.

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek 2019-2021 LAGAR OCH RIKTLINJER Bibliotekslagen: 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11.

IKT-plan. Bosgårdsskolan 2015-2016. Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. IKT-plan Bosgårdsskolan 2015-2016 Upprättad 2012. Senast reviderad 2015-08-11. Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Mål... 3 Information... 3 Dokumentation... 3 Kommunikation... 3

Läs mer

KS.2016.145 2018-12-31

KS.2016.145 2018-12-31 Biblioteksplan för Gnesta kommun 2016-2018 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan för Gnesta kommun 2016-2018 Plan 2016-06-20 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer