Hudiksvalls kommuns. biblioteksplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hudiksvalls kommuns. biblioteksplan 2010-2014"

Transkript

1 Hudiksvalls kommuns biblioteksplan

2 1 (10) Hudiksvalls kommuns biblioteksplan Innehåll Förord Del 1. Biblioteket i samhället Beskrivande del av Hudiksvalls kommun, dess biblioteksstruktur och organisation. 1.1 Bakgrund s Uppdraget s Hudiksvalls kommun s Organisation s Länsbiblioteket och länssamarbete HelGebiblioteken s Folkbibliotek s Bokbuss s Skolbibliotek s Förskolebarn s Grundskoleelever s Språkpiller s Gymnasieelever s Vuxenstuderande s Högskolestuderande s Det digitala biblioteket s Program och aktiviteter s Kulturarvet och lokalhistoria s. 7 Del 2. Bibliotekets roll i samhället 2.1 Vad ska verksamheten göra s Mål med biblioteksverksamheten s. 8 Del 3. För att nå målen s. 10 Källhänvisningar: Se bilaga 1.

3 2 (10) Förord I samklang mellan Hudiksvalls kommuns Utvecklingsprogram och Kulturpolitiska viljeriktningar ska vi utveckla biblioteken till kreativa mötesplatser. Detta i syfte att synliggöra olika branschers kompetenser och öka bildningen. Därtill med avsikten att stärka samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor inom området kultur och fritid. Folkbiblioteket har av tradition starka rötter i folkbildningen och har sedan ett par decennier också en snabbt växande betydelse för skolans arbete, liksom för informationsförsörjningen till olika delar av samhället, som till exempel studiecirklar och föreningsliv. Folkbiblioteken ska förmedla litteratur och främja läsning, de ska vara ett stöd för olika former av utbildning och fungera som bildningsinstitutioner, i den meningen att de ska vara arenor för människors fria kunskapssökande. De ska också svara för informationsförmedling till individer och grupper i olika delar av samhället. Som kulturinstitutioner arbetar biblioteken med utställningar och programverksamhet. Lägg därtill folkbibliotekets stora betydelse som en offentlig mötesplats som relativt kravlöst erbjuder människor ett utrymme för olika former av sammanträffanden. Del 1. Biblioteket i samhället 1.1 Bakgrund: I bibliotekslagen (1996:1596) står att Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. 1.2 Uppdraget Biblioteken har enligt lagen uppgiften att främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Folkbiblioteket ska dessutom arbeta för att databaserad information blir tillgänglig för alla medborgare. Paragraferna 8 och 9 i bibliotekslagen säger mycket tydligt att folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl. a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Folk och skolbiblioteken skall vidare erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till barn och ungdomars behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelserna hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering,

4 3 (10) porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagaren inte, inom avtalad tid, lämnar tillbaka det som de har lånat. Inom grundskolan och gymnasieskolan ska det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek säger Bibliotekslagen, detta för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildning. Landets offentliga eller allmänna bibliotek fungerar som ett sammanhängande bibliotekssystem där olika bibliotek har olika roller och kompletterar varandra, när det gäller ansvar, medier och kompetens. På så sätt utnyttjar man de samlade resurserna bättre, vilket leder till ökad effektivitet och bättre service. Det finns idag inte några hinder för en invånare i en kommun att använda sig av biblioteket i en annan kommun. Det är en naturlig utveckling i ett samhälle, som präglas av att människor i allt större utsträckning arbetar, studerar och tillbringar en del av sin fritid i andra kommuner än den de bor i. Det finns idag inget bibliotek som kan fungera oberoende av andra bibliotek och det enskilda bibliotekets styrka beror i hög grad på hela bibliotekssystemets styrka. 1.3 Hudiksvalls kommun Enligt Hudiksvalls kommuns översiktsplan från 2007 bor 40% av kommunens befolkning på invånare i Hudiksvalls stad, 30 % i övriga tätorter (Iggesund, Njutånger, Enånger, Sörforsa, Näsviken, Delsbo och Friggesund). Resterande 30% bor i glesbygd. [Karta: Hudiksvalls kommun, Mark- och mätningsavdelning]

5 4 (10) Tätorterna har historiskt sett skilda bakgrunder. I Delsbo, Iggesund, Näsviken och Sörforsa är det industrialismen och järnvägslokaliseringar som betytt mest för samhällsutvecklingen. Enånger, Njutånger och Hudiksvall har utvecklats från kyrkbyar där fiske, sjöfart och handel spelat den största rollen. Friggesund är den yngsta tätorten, exploaterad på 1950-talet, där skogsnäringen var avgörande för ortens etablering. Hudiksvall är Hälsinglands största stad med ett handelsunderlag på ca invånare (kommunens och delar av Nordanstigs kommun.) Arbetstillfällena är koncentrerade till Hudiksvall och Iggesund. Delsbo fungerar som stark stödjepunkt för handel och annan service i Dellenbygden, medan övriga tätorter i huvudsak har sin betydelse som bostadsorter. [Hudiksvalls kommuns Översiktsplan 2007] 1.4 Organisation och nyckeltal Hudiksvalls kommuns samlade biblioteksverksamhet med Stadsbiblioteket i Hudiksvall och filialbiblioteken i tätorterna Delsbo, Bjuråker/Friggesund, Näsviken, Sörforsa, Enånger och Iggesund benämns fortsättningsvis Folkbiblioteket eller enbart biblioteket, ingår alla som en enhet i Kulturavdelningen och sorterar under Lärande och Kulturnämnden. Nyckeltal avseende år 2008 [Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Gävleborgs län 2008] Driftskostnad per invånare: 320 kr (länsgenomsnitt 400 kr) Utlån per invånare: 8,5 (länsgenomsnitt 7,6) Aktiva låntagare per invånare: 0,3 (länsgenomsnitt 0,25) Besök per invånare: 5,8 (länsgenomsnitt 7,8) Nya böcker per invånare: 0,28 (länsgenomsnitt 0,2) Biblioteksanställda per 1000 invånare 0,5 (länsgenomsnitt 0,5) Länsbiblioteket och länssamarbetet - HelGebiblioteken Länsbibliotek fungerar generellt sett som regionala resurscentrum för biblioteksutveckling och har hela länet som arbetsfält. Den primära målgruppen är folkbiblioteken. Länsbibliotek är en kunskapsorganisation som bistår med att ge länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning. Länsbiblioteket i Gävleborg deltar sedan årsskiftet i ett två årigt samverkansprojekt tillsammans med Uppsala länsbibliotek. Projektet syftar till att undersöka vilka konsekvenser en regional sammanslagning mellan Gävle och Uppsala län kan få för biblioteksverksamheterna, genom att under försöksperioden upplåta åt Uppsala Länsbibliotek att verka som huvudman för Gävle länsbibliotek. Folkbiblioteken i Gävleborgs län har enats om att arbeta för fördjupad samverkan. Denna samverkan bygger i stor utsträckning på de möjligheter som dagens teknik

6 5 (10) erbjuder och syftar till att öka möjligheterna för små kommuner att erbjuda en kvalitativ biblioteks- och informationsservice. Målet med länssamarbetet, i dagligt tal kallat HelGebiblioteken, är att genom ökad samverkan över kommungränserna höja kvaliteten på bibliotekens tjänster. På så sätt genererar vi en bättre användning av våra samlade resurser. Sedan sommaren 2009 ingår i länssamarbetet med Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig. Vi har ett gemensamt bibliotekssystem och en gemensam server. Datakommunikationen mellan alla inblandade sker via det så kallade Kommunmolnet Folkbibliotek Folkbibliotek är ofta centralt belägna, öppna offentliga rum i lokalsamhället. Här spelar rummet en viktig roll då det ska inspirera till medskapande, nyfikenhet, kreativitet, vilja till engagemang och delaktighet. Invånarna i Bjuråker, Delsbo, Enånger, Iggesund, Näsviken och Sörforsa har tillgång till folkbibliotek genom sina filialbibliotek. Alla utom Sörforsa är integrerade med skolor. Hudiksvalls stadsbibliotek som kallas huvudbibliotek är ett renodlat folkbibliotek. Budget för inköp av medier (tryckta eller digitala böcker, tidskrifter, tidningar, musik och film) samt personella resurser fördelas till biblioteksenheterna genom nyckeltal eller efter särskilda behov. Samtliga medier ingår i Hudiksvalls kommuns totala bestånd, som dessutom ingår i länssamarbetet HelGe. Folkbiblioteket erbjuder en mångfald av medier i olika format. Här finns ett kvalitativt och brett bestånd av litteratur och medier för olika målgrupper. Det kan handla om tex Äppelhyllan som riktar sig till barn- och ungdomar med olika läshandikapp. Biblioteket tillhandahåller därtill andra medier anpassade för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Biblioteket har ett basbestånd av litteratur på finska, engelska, spanska, arabiska, persiska, kurdiska, ryska, turkiska, tigrinja, thai, somaliska och serbokroatiska. Basbeståndet kompletteras vid behov genom inlån av depositioner och/eller individuella fjärrlån. Dessa fjärrlån är avgiftsfria. Folkbiblioteket i Hudiksvalls kommun har särskilt anpassade medier för barn och unga. Det rör sig om ett basbestånd av uppslagsböcker, böcker och andra medier inom ständigt återkommande ämnesområden; skönlitteratur och facklitteratur för olika åldrar och på olika språk. När vi idag använder ordet medier innefattar det såväl traditionella böcker som digitala hjälpmedel, program och databaser samt musik och film Bokbuss Hudiksvalls kommuns bokbuss är ett mobilt folk- och skolbibliotek som förutom tryckta medier innehåller modern teknik och är uppkopplad till Internet så att databaser och andra informationskällor blir tillgängliga.

7 6 (10) Skolbibliotek Inom grundskolan och gymnasieskolan ska det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevers intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 5 Bibliotekslagen I Hudiksvalls kommun har elever på Bromangymnasiet tillgång till skolbibliotek med professionell bibliotekspersonal som håller öppet hela skoldagarna. Övriga elever får regelbunden eller sporadisk tillgång till bibliotek genom att besöka stadsbiblioteket i Hudiksvall, kommunens bokbuss eller något av kommunens filialbibliotek Förskolebarn Förskolegrupper kommer regelbundet till biblioteket och bokbussen för att låna böcker. Personalen på respektive förskoleavdelning tillhandahåller böcker till förskolebarnen, antingen förskolans egna böcker eller lån från kommunens bibliotek. Barnavårdscentralerna delar ut presentkort Barnens första bok till alla nyfödda. Föräldrarna tar emot böckerna på biblioteket eller bokbussen samtidigt som de får en visning av biblioteket. Föräldragrupper kan boka visningar och bokprat Grundskoleelever Folkbiblioteket erbjuder förskoleklasserna att komma till bibliotekets bokskola. Biblioteken bjuder in elever och/eller lärare till bokpresentationer på biblioteken. På biblioteken finns 5-grupps uppsättningar av böcker. Skolklasserna beställer bokpaket av folkbiblioteket. Elever i årskurs 4-6 inbjuds till folkbiblioteken på visning och bokpresentationer. Folkbiblioteket beräknar nå ca 70% av eleverna genom dessa läsfrämjande åtgärder Språkpiller Tillsammans med logopederna i Gävleborgs läns landsting erbjuder folkbiblioteket ett speciellt bokbestånd. Böckerna står inte i öppen hylla, de lånas enbart ut till familjer som besöker biblioteket med ett särskilt så kallat bokrecept från logopederna Gymnasieelever Bromangymnasiets bestånd finns registrerat i biblioteksdatasystemet Book-IT. Katalogen är sökbar via Internet (bibliotekets/kommunens webbplats) Vuxenstuderande På alla biblioteksenheter finns datorer som vuxenstuderande får boka. På stadsbiblioteket finns särskilda studierum att tillgå. Flera SFI-grupper (Svenska för Invandrare) besöker regelbundet stadsbiblioteket för presentation och visning.

8 7 (10) Högskolestuderande Högskolestuderande använder i första hand sina respektive högskolebibliotek. Folkbiblioteket fungerar som ett komplement. Många av kommunens distansstudenter vänder sig till folkbiblioteket för att låna framför allt kurslitteratur. Här finns bokningsbara studierum och gott om studieplatser med tillgång till trådlöst Internet Det digitala biblioteket Ett av bibliotekets grunduppgifter, enligt 2 i Bibliotekslagen, är att verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Bibliotekets digitala tjänster såsom databaser, litteratur, musik, film m.m. växer kontinuerligt och i snabb takt. Inom länssamarbetet HelGe arbetar vi aktivt för att konstruera en gemensam Internetbaserad plattform för bibliotekstjänster Program och aktiviteter Biblioteken ordnar regelbundna aktiviteter och olika programpunkter för allmänheten. Här visas ofta olika utställningar och andra aktiviteter, som exempelvis regelbundet återkommande rådgivning. Ibland ordnas föreläsningar, dessa annonseras i förväg i den lokala dagspressen och på kommunens webbsidor Kulturarvet och lokalhistoria På folkbiblioteket finns en särskild lokalsamling som består av olika former av Hudiksvalls kommuns och Hälsinglands litteratur samt ett omfattande tidningsarkiv. Biblioteket samlar intressant material och erbjuder digitala hjälpmedel för släktforskning. Vi samarbetar intensivt med Hudiksvallsbygdens släktforskarförening. Del 2. Bibliotekets roll i samhället Utbildningsstrukturen har förändrats och nya pedagogiska metoder uppmuntrar självständigt arbete. På arbetsplatserna ökar betydelsen av att hålla sig ajour med vad som händer, med nya rön och aktuell forskning. Begreppet det livslånga lärandet står för ett återkommande eller ständigt pågående lärande. Den enskilde medborgaren använder bibliotek utifrån behov som i många avseenden kan uppfattas som generella, samtidigt är de unika för varje individ. Behoven kan avläsas dels genom hur besökarna använder dagens bibliotek, dels genom resultat från undersökningar där olika grupper av besökare besvarat enkäter eller deltagit i medborgardialoger. Utifrån dessa erfarenheter och kunskaper kan individens behov av bibliotek formuleras i fyra olika roller: som kunskapscentrum ett rum för utbildning och bildning som informationscentrum ett rum för information till både offentlighet och till grupper av användare samt till enskilda individer som kulturcentrum ett rum för kulturella upplevelser som socialt centrum ett offentligt rum och mötesplats 2.1 Vad ska verksamheten göra? Utifrån kommunens vision Hudiksvall en kommun med framtidstro och dragningskraft [Hudiksvalls kommuns utvecklingsprogram, 2008] och Kommunfullmäktiges

9 8 (10) nyckelord*, som omfattar alla kommunala verksamheter, tecknas åtaganden mellan samtliga nivåer i organisationen. Syftet med åtagandet är att tydliggöra målen/uppdraget och förutsättningarna för uppdraget. Nämndens övergripande åtagande är att med hög kvalitet, bedriva de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Utvärdering och vidareutveckling av Biblioteksplanen sker således i överensstämmelse med Lärande och kulturnämndens åtagande och årliga uppföljning. Inom planeringsperioden åtar sig lärande- och kulturnämnden - avseende biblioteksverksamheten - att: Öka läs- och skrivförmågan bland barn, ungdom och vuxna. Erbjuda kulturella aktiviteter utifrån de kulturpolitiska viljeinriktningarna. Höja utbildningsnivån i kommunen för vuxna. Motverka arbetslösheten och utanförskapet bland unga och vuxna. Ha en hög grad av brukarinflytande. *Kommunfullmäktige har antagit följande nyckelord för den kommunala verksamheten. Nyckelorden ersätter de tidigare inriktningsmålen. Solidaritet innebär att kommunens verksamheter ska finansieras gemensamt samt att prioriteringar alltid ska ske utifrån individens behov och med hänsyn till människors integritet. Jämlikhet innebär att alla ska ha samma bemötande och kunna vara delaktiga i samhället. God folkhälsa innebär att vi ska ge förutsättningar för levnadsbetingelser som främjar god hälsa. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet innebär att alla beslut ska vara finansierade och innebära minsta möjliga miljöbelastning. Närhet innebär att alla ges ökade möjligheter att påverka i sin närmiljö. Öppenhet innebär att kommunen ska genomsyras av tillgänglighet, lyhördhet och ärlighet. 2.2 Mål med biblioteksverksamheten: Öka läs- och skrivförmågan bland barn, ungdom och vuxna Bibliotekets betydelse som främjare av läskunnighet och inspiration till läsande är av stor betydelse för samhället och undervisningen. Att läsa och tillgodogöra sig olika texter som ger ny faktakunskap och som berikar fantasin, innebär dels att vidga sina egna referensramar, dels att utveckla sitt språk och hålla det levande. Ett väl utvecklat språk och breda referensramar är i sin tur en förutsättning för människor att kunna delta i den demokratiska processen och det offentliga samtalet. Det handlar också om att lära elever att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt till det de läser, att kritiskt granska och självständigt pröva och värdera information. Under förutsättning att biblioteket spelar en viktig pedagogisk roll i undervisningen, med fackutbildad, kompetent och kunnig personal uppfattas biblioteken som viktiga kulturella nav och mötesplatser, där elever kan beredas möjlighet att ta del av konst, poesi, musik, möta författare och mindre teater- eller dansföreställningar.

10 9 (10) Biblioteken är också viktiga i ett integrationsperspektiv. I det alltmer segregerade samhället är biblioteken en av få offentliga platser där människor med olika bakgrund kan mötas. Med det stora utbudet av medier, information och kulturaktiviteter ger folkbiblioteket människor med annan kulturell bakgrund stora möjligheter att behålla och förbättra sitt språk, i takt med att de lär sig och kontinuerligt utvecklar svenska språket. Erbjuda kulturella aktiviteter utifrån de kulturpolitiska viljeriktningarna Även om biblioteken vinnlägger sig om att kunna presentera olika medier i olika format råder det ingen tvekan om att boken och tryckta medier fortfarande utgör basen för biblioteken. Bibliotekens samlingar ska kännetecknas av mångfald och kvalitet, dessa ska erbjuda ett aktuellt och rikligt utbud på olika språk. En kommun i utveckling kräver bibliotek som aktivt lyssnar till medborgarnas behov av kunskap och upplevelser. Därför ska utvecklingsarbetet inom biblioteken syfta till att bättre svara mot den enskildes behov. En kommun i utveckling kräver också bibliotek som metodiskt och aktivt tar initiativ till utveckling genom att aktivt informera om och erbjuda nya medier och tjänster, nya möjligheter att ta del av fantasi och kunskap, även innan ett behov uppstått. En viktig uppgift för biblioteken är därför att pröva och utveckla användningen av nya medier, vilket förutsätter att samtliga biblioteksenheter har en god teknisk infrastruktur och att personalen har kvalificerad och aktuell kompetens. Höja utbildningsnivån i kommunen för vuxna. Motverka arbetslösheten och utanförskapet bland unga och vuxna Den enskilde medborgaren använder bibliotek utifrån behov som i många avseenden kan uppfattas som generella, samtidigt är de unika för varje individ. Biblioteken som kunskapscentrum och informationscentrum spelar en betydelsefull roll i skillnaden mellan det en människa gör idag och det hon vill kunna göra imorgon. De senaste åren har präglats av en snabb teknikutveckling, så också inom biblioteksvärlden. Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att biblioteken uppmärksammar de grupper som inte har tillgång till, eller för den delen möjlighet att tillämpa informationstekniken. Ett av de viktigaste målen är att trygga medborgarnas jämlika tillgång till information också i en digital omgivning, där nya former av material behandlas jämsides med tryckt material. I ett jämlikhetsperspektiv är det därför angeläget att biblioteken använder såväl sin teknik som sin kompetens för att inte bara ge dem som frågar efter den tillgång till databaserad information, utan också aktivt arbeta för att nå de grupper som av olika skäl inte använder Internet. Framtidens krav på utveckling handlar om ökad tillgänglighet, såsom Internetbaserade bibliotekstjänster dygnet runt och ökad självservice på biblioteken.

11 10 (10) Ha en hög grad av brukarinflytande allas bibliotek Alla människor har samma rätt till bibliotekets tjänster. Att ha ett funktionshinder ska inte vara något problem för att använda biblioteket och dess tjänster. Tillgängligheten ses kontinuerligt över, det gäller likväl det fysiska som det digitala biblioteket. Bibliotekstjänster via Internet ska anpassas efter olika målgruppers behov på samma sätt som medierna anpassas efter särskilda behov. För att diskutera vilken roll biblioteket ska spela inom de områden som har strategisk betydelse för kommunens attraktivitet och utveckling, i fråga om lärande, information och kultur samt för att skapa beredskap för att möta framtida krav och stimulera till utveckling bjöd Lärande och Kulturnämndens ordförande, kommunens demokratiutvecklare och bibliotekschefen in till medborgardialoger under våren Medborgardialogerna utgick ifrån de resultat tidigare brukarundersökningar lyft fram om bibliotekets betydelse för kommuninvånarna. [Genom enkäterna Hudiksvalls ungdomars medie- och biblioteksvanor sommaren 2008 och Tyck om biblioteket december Dessutom har en kontinuerlig diskussion med nätverket Bibliotekets vänner pågått sedan hösten 2007.] Avsikten har varit att på plats och tillsammans med låntagarna, besökarna och invånarna skapa en bild av bibliotekets roll i samhället. Vi har diskuterat biblioteksstrukturen, bibliotekets roll i det lilla samhället och/eller mitt inne i staden. Vi har resonerat om öppettider och tillgänglighet och intensivt debatterat alternativa tjänster såsom webben. Varumärket Biblioteket formas av rollen som mötesplats och öppet offentligt rum, liksom av bredden och djupet i medieutbudet och i bibliotekspersonalens kompetens. Del 3. För att nå målen Uppföljning, granskning och revidering av biblioteksplanen sker som tidigare nämnts i samband med Lärande och Kulturnämndens årliga utvärdering. För att säkerställa nämndens mål och åtaganden, åtar sig Lärande och Kulturförvaltingen, Kulturavdelningen och att utarbeta strategiska handlingsplaner för biblioteksverksamheten. Biblioteket åtar sig vidare att utforma arbetsplaner för verksamheten. Omslagsfoto: Lovisa Melin & Maja Holmström, 2009

12 splan en översiktlig källförteckning Statliga kulturpolitiska program Styrdokument Faktaunderlag 1974 och 2009 Bibliotekslagen Forskningsrapporter [ Magisteruppsatser Artiklar Bibliotekens historia Inventering Sammanställning Bibliotekens mål Svensk biblioteksförening Bibliotekspolitisk organisation splan Biblioteket i samhället Bibliotekets roll i samhället Fokusgrupper Förtroendevalda Låntagare Allmänhet Bibliotekets vänner Ungdomsperspektiv Föreningar Bibliotekets personal Internationella styrdokument Hudiksvalls kommun Unescos folkbiblioteksmanifest Översiktsplan 2007 Unescos skolbiblioteksmanifest Hudiksvalls kommuns utvecklingsprogram [ aspx] [ FN:s dekl. om Mänskliga Kulturpolitiska viljeriktningar Barnkonventionen [ aspx] IFLAs förklaring om bibliotek Åtaganden Värdegrund: [ Nyckelord och Kännetecken LoK

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2019-2022 Kultur- och samhällsserviceförvaltningen 2(5) Söderhamns folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn samt biblioteksfilialerna i Bergvik, Ljusne

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 1 2 BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige Biblioteksplan Biblioteksplan 2015 2019 för Krokoms kommun Antagen i Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-09 Krokoms kommun, september 2015 Författare: Eva Fresk,

Läs mer

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord s.5 Styrdokument s.7 Fokusgrupper s.7 Syfte och uppdrag s.9 Omvärldsfaktorer s.10 Kommunkarta s.12 Nuläge s.13 Vision och värdegrund

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek... Innehåll 1. Oskarshamns kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Bibliotekets verksamhet... 4 1.2.1. Folkbibliotek... 5 1.2.2. Skolbibliotek... 5 1.3. Biblioteksplanens fokusområden och

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun

Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun 2010-06-22 1/X Lägesrapport och handlingsplan 2012 - biblioteken i Mjölby kommun Presentation på Kultur- och fritidsnämnden 111107 Birgitta Hellman Magnusson 2010-06-22 2/X Biblioteksplan för Mjölby kommun

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

sandvikens FOlkBiBliOtek

sandvikens FOlkBiBliOtek generöst NyfikEt inspirerande BiBliOtEkSplaN välkommen till sandvikens FOlkBiBliOtek vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. Sandvikens

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Dokumentnamn: Biblioteksplan för Umeå kommun 2016-2019 Dokumentansvarig: Ingegerd Frankki Godkänd Kommunfullmäktige Dokumentdatum: 2015-11-30 av: Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2010-08-05 Biblioteksplan för Älvsbyns kommun Inledning Den 1 januari 2005 utökades bibliotekslagen och innehåller nu krav på att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

KS.2016.145 2018-12-31

KS.2016.145 2018-12-31 Biblioteksplan för Gnesta kommun 2016-2018 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan för Gnesta kommun 2016-2018 Plan 2016-06-20 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2019-2022 2018-10-24 Diarienummer KFN/2018:61 Visionen Biblioteken i Malung-Sälens kommun ska utgöra en plattform för bildning och rekreation, där tillgängligheten står i fokus. Innehåll

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016 Biblioteksplan Älvdalens kommun 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 110 1 Innehållsförteckning: Inledning och syfte s 3 Kommunens övergripande mål s 3 Styrdokument s 4 Definition av begreppen

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan Älvkarleby kommun 2016-2018. kunskap kultur möte. Antagen av Fullmäktige 2015-11-25

Biblioteksplan Älvkarleby kommun 2016-2018. kunskap kultur möte. Antagen av Fullmäktige 2015-11-25 Biblioteksplan Älvkarleby kommun 2016-2018 kunskap kultur möte Antagen av Fullmäktige 2015-11-25 Älvkarleby kommun fakta Älvkarleby kommun är 209 kvadratkilometer stor och har ca 9 100 invånare. De flesta

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN Beslutad 2012-02-27 1 Biblioteksplan för Åstorps kommun En biblioteksplan är något som alla kommuner enligt lag är skyldiga att ta fram. Men det är också något vi folkvalda

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun

Biblioteksplan för Hofors kommun Biblioteksplan för Hofors kommun 2018 2020 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-12 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Biblioteksverksamheten i Hofors kommun...3 3. Kommunens värdegrund

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys 3 augusti 2010 Dyslexiprojektet Allt genast Förstudie Nollanalys 1. Inledning bakgrund I högre grad än tidigare används talböcker och anpassade medier också av personer med läsoch skrivsvårigheter. Man

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG E1 e BESLUTSFÖRSLAG Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer