Budget 2014, plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014, plan 2015-2016"

Transkript

1 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, november 2013, Dnr KS 2013/94

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag... 3 Organisation och styrmodell... 6 Budgetregler... 9 Bokslutsreglering Kvalitet Taxor och avgifter Investeringsplan Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Beredningen för skolfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Valnämnden Fastighetskoncernen Ekonomi Bilagor

3 Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, plan antas. Budgetregler Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan , antas. Bokslutsregler Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan Kvalitet Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning Taxor och avgifter Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under Renhållningstaxan ska inte höjas för Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 3

4 Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. Investeringsplan Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan , antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsens anslag fastställs till tkr för år 2014 Finansförvaltningens anslag fastställs till tkr för år 2014 Beredningen för skolfrågors anslag fastställs till tkr för år 2014 Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedagogisk omsorg 1-2 år kr Pedagogisk omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Förskoleklass kr Skola årskurs kr Skola årskurs kr Skola årskurs kr Beredningen för kultur- och fritidsfrågors anslag fastställs till tkr för år Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors anslag fastställs till tkr för år Beredningen för äldre- och omsorgsfrågors anslag fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas upp med 1,45 % från och med 1 januari 2014 Sociala nämndens anslag fastställs till tkr för år Miljö- och byggnämndens anslag fastställs till 6739 tkr för år Valnämndens anslag fastställs till 376 tkr för år Fastighetskoncernen Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2014 ska uppgå till 1 mnkr. Hebygårdar AB ska ge en avkastning på det justerade egna kapital som enligt årsredovisningen i genomsnitt funnits i bolaget. Avkastningen ska beräknas som vinsten efter finansiella poster exklusive 4

5 resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %. Ekonomi Internräntan fastställs till 4 % för Utdebitering för 2014 fastställs till 22,50 kronor. Resultatbudgeten för år 2014 fastställs enligt Budget 2014, plan

6 Organisation och styrmodell Organisation Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Kommunfullmäktige Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för skolfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och är skiljenämnd, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Verksamhetsutskott Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) ansvarar som utförare för den kommunalt drivna verksamheten, förutom den som beredningen för skolfrågor har ansvar för. Verksamheten bedrivs på uppdrag, som utformas i överenskommelser mellan KsVU och beställande beredningar och nämnder. Kommunstyrelsen tilldelar verksamhetsutskottet driftansvar för verksamheterna genom sin delegationsordning. Finansiering av KsVU sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelserna. Gemensamt för samtliga beredningar Beredningarna är befolkningsföreträdare. I den rollen ska beredningarna ta fram förslag till inriktningar och underlag för kommunfullmäktiges strategiska beslut. De ansvarar också för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde. Beredningarna har också att ansvara för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. 6

7 Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för myndighetsutövning inom sitt område. Beredningen för skolfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för driften av den kommunala verksamheten inom området. Den ansvarar också för myndighetsutövningen inom området. Inom beredningen för skolfrågor säkerställs frågor om konkurrensneutralitet genom internkontroller som initieras av kommunstyrelsen. Utöver detta har fullmäktiges revisorer i sitt uppdrag att kontrollera att fattade beslut följs, det vill säga att exempelvis konkurrensneutralitet råder. Konkurrensneutraliteten säkerställs således genom kontroller. Nämnderna Nämnderna fullgör kommunens uppgifter inom respektive myndighetsområde. De tar fram förslag till inriktningar. De ansvarar för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde och för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. Nämnderna intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska Tills vidare Kommunfullmäktige organ Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig beredning/nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Beställande beredning/nämnd anger vad som ska åstadkommas och kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) beslutar tillsammans med förvaltningen hur verksamheten ska genomföras. Beredningen för skolfrågor beslutar om hur verksamheten ska genomföras inom sitt ansvarsområde. 7

8 Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar beredningar, nämnder och kommunstyrelse förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2014 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska beställande beredningar och nämnder samt kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den kvalitet som ska uppnås av utförarna för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för respektive beställande beredning och nämnd. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott ansvarar för den kommunala utförarverksamheten förutom inom beredningen för skolfrågors ansvarsområde. Kommunstyrelsen, dess verksamhetsutskott, nämnderna och beredningen för skolfrågor styr även med riktlinjer. För myndighetsutövningen svarar sociala nämnden och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor när det gäller vård- och omsorgsverksamheten och miljö- och byggnämnden när det gäller miljö- och byggfrågor. Beredningen för skolfrågor ansvarar för myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde. Myndighetsutövning i överförmyndarfrågor utövas av länets gemensamma nämnd för dessa frågor. Myndighetsutövningen styrs i hög grad av lagstiftningen, men myndighetsnämnderna styr också med effektmål och riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker månadsvis av respektive ansvarig nämnd och beredning samt av kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet. Uppföljning av effektmål och ekonomi görs även vid tertialbokslut med måluppföljning per 30 april, delårsrapport per 31 augusti och årsredovisning per 31 december. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, Plan antas. 8

9 Budgetregler Allmänt Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska ligga där beslutet fattas så långt som möjligt. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje beredning, nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen. Det innebär att mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal/överenskommelse tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses de beredning, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan , antas. 9

10 Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek skall även vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Idag fastslås ersättning per barn, elev och brukare i budget. Med bokslutsreglering får respektive verksamhet en rättvis medelstilldelning med full behovstäckning för att kunna leva upp till de krav som ställs i riktlinjer och lagkrav, eftersom korrigeringar sker vid förändringar i volymen. Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet brukare av hemtjänst stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Beredningen för skolfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor för antalet brukare av hemtjänst. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. Det budgeterade antalet barn och elever för 2014 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 174 Förskola 3-5 år 389 Pedag. omsorg 1-2 år 6 Pedag. omsorg 3-5 år 14 Skolbarnomsorg 6-12 år 399 Förskoleklass 139 Skola årsk Skola årsk Skola årsk Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2014 är timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 3 åren. Om kostnadsavvikelsen är högre än genomsnittet för de senaste 3 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Kommunfullmäktige beslutar Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan

11 Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Tillgänglighet/svar via e-post Nöjdhet med äldreomsorgen Låg andel av befolkningen som erhåller försörjningsstöd, Miljöarbetet Förvärvsfrekvens Kommunens utvecklingsområden Väntetid till förskola Medborgarnas inflytande Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet Kostnad för särskilt boende Kostnad för grundskolan Nationella prov i årskurs 3 Sjukpenningtalet Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har fortsatt att arbete med att utforma hjälpmedel till analysarbete. Nätverket deltar också sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för kommunstyrelseförvaltning. Synpunkts- och klagomålshantering Under tiden 1 januari till och med 31 augusti 2013 har inkommit (18) klagomål och ett förbättringsförslag. Sex av klagomålen rör skötsel av utemiljö. Fyra av den rör sophanteringen. Två rör brister i information på hemsidan, två barnomsorgen, ett hemtjänst och ett fritidsverksamheten. Hälften av de inkomna klagomålen har besvarats inom utlovad tid. Således är fortfarande det största förbättringsområdet att besvara klagomålen i tid. Medarbetarundersökning Under våren 2013 har den tredje medarbetarundersökningen genomförts; även denna gång i enkätform. Ungefär 53 % av den tillfrågade personalen har besvarat enkäten. För första gången finns frågor om Hållbart Medarbetarindex (HME) med i enkäten. Det är frågor som tagits fram av Rådet för kommunala analyser (RKA) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att vara jämförbara med andra kommuner. Heby kommuns totalindex är 79 (av 100 möjliga) jämfört med de kommuner som hittills lämnat in resultat, som är

12 I jämförelse med medarbetarundersökning 2011 är resultatet i årets undersökning generellt bättre. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning

13 Inriktningar Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för beredningen för skolfrågor: - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Inriktningar för miljö- och byggnämnden: - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet. Inriktningar för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor - ska ligga i linje med intentionerna i Äldreplanen och Plan för arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 13

14 Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Sociala nämnden har lämnat förslag till avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har föreslagit att renhållningstaxan inte ska höjas för Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor har föreslagit ändrade taxor för rehabiliteringsverksamheten. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under Renhållningstaxan ska inte höjas för Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 14

15 Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. 15

16 Investeringsplan Budget Budget Budget Budget Pol org Ändamål Totalt Ks Teknisk plattform Ks Trådlöst nätverk Ks Operativsystem Ks Hårdvara Ks Nätverkslogik o säkerhet Ks Webbplattform Ks Räddningstjänst Ks ipads till förtroendevalda Ks Oförutsett Ks Modifiering QlickView Ks Förstärkt inloggning Ks Logghantering Ks IP-telefoni 0 Ks Markköp Ks Perrong i Vittinge Summa SN Inventarier (Blå huset) Summa BfÄO Inventarier Summa BfMS Utemiljö BfMS Exploatering bostadsområden BfMS G/C-väg Morgongåva*) BfMS Parkeringsplatser Heby och Harbo BfMS Trafikåtgärder Heby BfMS Nytt verksamhetsområde Hebron**) BfMS Utökat verksamhetsområde Huddunge BfMS Reservvattentäkter***) BfMS Reningsverk reinvestering utrustning BfMS Driftövervakning BfMS Reinvestering dricksvatten Summa BfSK Möbler BfSK IT-utrustning Summa BfKF Energibesparande åtgärder Fastighetsinventarier, elljus, bryggor Summa Summa *) G/C-vägen mellan Morgongåva och Heby: 24 september 2013 (Ks 175) beviljades igångsättningstillstånd på 900 tkr varav 500 tkr finansieras genom Kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbudget. Utökningen av investeringsbeloppet avser belysning och förlängning av G/C-vägen längs med Industrivägen i Heby. Totala investeringsbeloppet uppgår till tkr. 16

17 **) Nytt verksamhetsområde Hebron: 29 mars 2011 (Ks 65) beviljades igångsättningstillstånd för projektering på 200 tkr. Under 2014 sker själva anläggandet. Total investeringskostnad tkr. ***) Reservvattentäkter: 4 december 2012 (Ks 233) beviljades igångsättningstillstånd på tkr. Investeringsbeloppen för åren är de planerade investeringar som igångsättningstillståndet avser. Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan , antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas 17

18 Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ansvarar för: utveckling av medborgar- och brukarinflytandet mark- och bostadspolitik upprätthållande av en markberedskap köp och försäljning av fast egendom erforderlig planläggning bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I detta ingår den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om att upprätta detaljplaner sysselsättnings- och näringslivsfrågor turism kommunens information kommunikationer, infrastrukturfrågor (gator, vägar, järnvägar samt IT m.m.) folkhälsofrågor tillstånd att använda kommunens vapen arkivmyndighet räddningstjänstnämnd krisledningsnämnd Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning. 18

19 Policies och planer Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Internkontrollplan - Efterlevnad, information och återkoppling av beslut. - Hur information till medborgarna kvalitetssäkras. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Verksamhetsområde Verksamhetsutskottet ansvarar för: drift av kommunens samlade verksamhet, förutom myndighetsutövning som åligger annan nämnd eller beredning och förskole- och skolfrågor som åligger beredningen för skolfrågor handha övrig ekonomisk förvaltning samt vara anställningsmyndighet för personalen samt kommunchefen, den senare tillsammans med kommunstyrelsen att det inom förvaltningen finns erforderlig kompetens för utförande av de kommunalt drivna verksamheterna utförande av den kommunalt drivna äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, stödet till vissa funktionshindrade, socialpsykiatrin och individ- och familjeomsorgen utförande av den kommunalt drivna verksamheten av skolbibliotek, folkbibliotek, musikskola, allmänkulturell verksamhet samt turistfrågor samt sport- och simhallar, fritidsgårdar och övrig kommunalt driven fritidsverksamhet kommunal anläggning, drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra allmänna platser anläggning, drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar, trafikanläggningar, planteringar, och lekplatser samt kommunalt utförd avfallshantering utförande av förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, medborgarkontor, kostverksamhet samt stödverksamheterna Ansvar i övrigt Verksamhetsutskottet har enligt kommunstyrelsens delegationsordning ansvar för att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer följande taxor och avgifter: Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska verksamhetsutskottet ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Verksamhetsutskottet har ansvar för uppföljning av den kommunalt drivna verksamheten förutom verksamheten inom förskole- och skolområdet, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. 19

20 - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Verksamhetsutskottet styrs med effektmål som framgår av överenskommelser med beredningar och nämnder. Policies och planer Kommunstyrelsens verksamhetsutskott styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Internkontrollplan - Likabehandling inom Heby kommun - LSS-kostnader - Lokalkostnader och samarbete inom förvaltningen. Heby kommuns finansiering 2014 Finansiering av kommunstyrelsens verksamhetsutskott sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelser. Ekonomisk ram för kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut 19 juni 2013 är tkr. Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan (Ks och KSVU) Information - Hemsida Heby kommuns nuvarande hemsida skapades för ca 13 år sedan. Vid sista uppgraderingen , fräschades sidan upp och utseendet ändrades radikalt, men den är ändå gammal och lösningen med det aktuella publiceringsverktyget är också gammalt. Kraven på hemsidor har ökat under åren som gått och den nuvarande sidan hänger inte med längre. Med krav som 24-timmarsmyndighet, digitala signaturer och annat lever den inte upp till de krav som användarna ställer. Att skapa lösningar bara för oss och för vår sida blir mycket kostsamt och kräver, förutom själva grundarbetet, en kunnig support vilket dessutom binder oss till ett enda företag. Detta talar för en samverkan med andra kommuner. Sedan en längre tid är sidan inte bra för användarna och inte heller ett bra arbetsredskap. Den är långsam, både att titta på och att arbeta i. Den känns inte heller stabil. Den uppfyller helt enkelt inte vad som krävs av en modern hemsida idag. Med anledning av ovanstående vidareutvecklas inte längre plattformen med ny funktionalitet. Heby kommun kommer att behöva byta plattform, både för att säkerställa driftsäkerheten, men även för att erbjuda en modernare och bättre lösning och bättre support. IT Under andra halvan av 2012 gjordes en genomlysning av IT-verksamheterna i Knivsta och Heby kommun. Bakgrunden var en eventuellt utökat samverkan som i sådant fall skulle kunna innefatta även Tierp och Älvkarleby och på sikt även stå öppet för andra kommuner. Den rapport som redogjorts för i kommunstyrelsen visar att såväl Knivsta som Heby har en lång resa att göra innan man är redo att ingå i en utvidgad samverkan. Situationen bedöms vara särskilt allvarlig i Heby kommun. Kommunen har de senaste åren inte gjort de investeringar och förstärkningar inom driften som är nödvändig för att vara en kommun med god IT-standard. Satsningar behöver göras på såväl investeringar som på driftsidan. Kärnverksamheten lider av att den tekniska kvaliteten är för låg och att stödfunktionen IT är underbemannad. Förändringar IT-drift Kärnverksamheten ropar efter ett utökat teknikerstöd. Det är mest påtagligt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ett sätt att möta detta skulle vara att tillsätta en teknikertjänst som i huvudsak 20

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2015, plan 2016-2017 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december 2014 8 december 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 1(6) BERÄKNING AV AVGIFTER INOM SOCIALNÄMDENS ANSVARSOMRÅDE INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Varje år justeras avgifterna inom socialnämndens ansvarsområde. De nya förändrade avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer