Budget 2014, plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014, plan 2015-2016"

Transkript

1 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, november 2013, Dnr KS 2013/94

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag... 3 Organisation och styrmodell... 6 Budgetregler... 9 Bokslutsreglering Kvalitet Taxor och avgifter Investeringsplan Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Beredningen för skolfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Valnämnden Fastighetskoncernen Ekonomi Bilagor

3 Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, plan antas. Budgetregler Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan , antas. Bokslutsregler Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan Kvalitet Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning Taxor och avgifter Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under Renhållningstaxan ska inte höjas för Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 3

4 Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. Investeringsplan Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan , antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsens anslag fastställs till tkr för år 2014 Finansförvaltningens anslag fastställs till tkr för år 2014 Beredningen för skolfrågors anslag fastställs till tkr för år 2014 Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedagogisk omsorg 1-2 år kr Pedagogisk omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Förskoleklass kr Skola årskurs kr Skola årskurs kr Skola årskurs kr Beredningen för kultur- och fritidsfrågors anslag fastställs till tkr för år Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors anslag fastställs till tkr för år Beredningen för äldre- och omsorgsfrågors anslag fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas upp med 1,45 % från och med 1 januari 2014 Sociala nämndens anslag fastställs till tkr för år Miljö- och byggnämndens anslag fastställs till 6739 tkr för år Valnämndens anslag fastställs till 376 tkr för år Fastighetskoncernen Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2014 ska uppgå till 1 mnkr. Hebygårdar AB ska ge en avkastning på det justerade egna kapital som enligt årsredovisningen i genomsnitt funnits i bolaget. Avkastningen ska beräknas som vinsten efter finansiella poster exklusive 4

5 resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %. Ekonomi Internräntan fastställs till 4 % för Utdebitering för 2014 fastställs till 22,50 kronor. Resultatbudgeten för år 2014 fastställs enligt Budget 2014, plan

6 Organisation och styrmodell Organisation Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Kommunfullmäktige Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för skolfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och är skiljenämnd, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Verksamhetsutskott Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) ansvarar som utförare för den kommunalt drivna verksamheten, förutom den som beredningen för skolfrågor har ansvar för. Verksamheten bedrivs på uppdrag, som utformas i överenskommelser mellan KsVU och beställande beredningar och nämnder. Kommunstyrelsen tilldelar verksamhetsutskottet driftansvar för verksamheterna genom sin delegationsordning. Finansiering av KsVU sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelserna. Gemensamt för samtliga beredningar Beredningarna är befolkningsföreträdare. I den rollen ska beredningarna ta fram förslag till inriktningar och underlag för kommunfullmäktiges strategiska beslut. De ansvarar också för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde. Beredningarna har också att ansvara för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. 6

7 Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för myndighetsutövning inom sitt område. Beredningen för skolfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för driften av den kommunala verksamheten inom området. Den ansvarar också för myndighetsutövningen inom området. Inom beredningen för skolfrågor säkerställs frågor om konkurrensneutralitet genom internkontroller som initieras av kommunstyrelsen. Utöver detta har fullmäktiges revisorer i sitt uppdrag att kontrollera att fattade beslut följs, det vill säga att exempelvis konkurrensneutralitet råder. Konkurrensneutraliteten säkerställs således genom kontroller. Nämnderna Nämnderna fullgör kommunens uppgifter inom respektive myndighetsområde. De tar fram förslag till inriktningar. De ansvarar för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde och för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. Nämnderna intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska Tills vidare Kommunfullmäktige organ Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig beredning/nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Beställande beredning/nämnd anger vad som ska åstadkommas och kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) beslutar tillsammans med förvaltningen hur verksamheten ska genomföras. Beredningen för skolfrågor beslutar om hur verksamheten ska genomföras inom sitt ansvarsområde. 7

8 Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar beredningar, nämnder och kommunstyrelse förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2014 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska beställande beredningar och nämnder samt kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den kvalitet som ska uppnås av utförarna för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för respektive beställande beredning och nämnd. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott ansvarar för den kommunala utförarverksamheten förutom inom beredningen för skolfrågors ansvarsområde. Kommunstyrelsen, dess verksamhetsutskott, nämnderna och beredningen för skolfrågor styr även med riktlinjer. För myndighetsutövningen svarar sociala nämnden och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor när det gäller vård- och omsorgsverksamheten och miljö- och byggnämnden när det gäller miljö- och byggfrågor. Beredningen för skolfrågor ansvarar för myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde. Myndighetsutövning i överförmyndarfrågor utövas av länets gemensamma nämnd för dessa frågor. Myndighetsutövningen styrs i hög grad av lagstiftningen, men myndighetsnämnderna styr också med effektmål och riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker månadsvis av respektive ansvarig nämnd och beredning samt av kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet. Uppföljning av effektmål och ekonomi görs även vid tertialbokslut med måluppföljning per 30 april, delårsrapport per 31 augusti och årsredovisning per 31 december. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, Plan antas. 8

9 Budgetregler Allmänt Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska ligga där beslutet fattas så långt som möjligt. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje beredning, nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen. Det innebär att mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal/överenskommelse tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses de beredning, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan , antas. 9

10 Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek skall även vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Idag fastslås ersättning per barn, elev och brukare i budget. Med bokslutsreglering får respektive verksamhet en rättvis medelstilldelning med full behovstäckning för att kunna leva upp till de krav som ställs i riktlinjer och lagkrav, eftersom korrigeringar sker vid förändringar i volymen. Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet brukare av hemtjänst stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Beredningen för skolfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor för antalet brukare av hemtjänst. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. Det budgeterade antalet barn och elever för 2014 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 174 Förskola 3-5 år 389 Pedag. omsorg 1-2 år 6 Pedag. omsorg 3-5 år 14 Skolbarnomsorg 6-12 år 399 Förskoleklass 139 Skola årsk Skola årsk Skola årsk Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2014 är timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 3 åren. Om kostnadsavvikelsen är högre än genomsnittet för de senaste 3 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Kommunfullmäktige beslutar Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan

11 Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Tillgänglighet/svar via e-post Nöjdhet med äldreomsorgen Låg andel av befolkningen som erhåller försörjningsstöd, Miljöarbetet Förvärvsfrekvens Kommunens utvecklingsområden Väntetid till förskola Medborgarnas inflytande Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet Kostnad för särskilt boende Kostnad för grundskolan Nationella prov i årskurs 3 Sjukpenningtalet Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har fortsatt att arbete med att utforma hjälpmedel till analysarbete. Nätverket deltar också sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för kommunstyrelseförvaltning. Synpunkts- och klagomålshantering Under tiden 1 januari till och med 31 augusti 2013 har inkommit (18) klagomål och ett förbättringsförslag. Sex av klagomålen rör skötsel av utemiljö. Fyra av den rör sophanteringen. Två rör brister i information på hemsidan, två barnomsorgen, ett hemtjänst och ett fritidsverksamheten. Hälften av de inkomna klagomålen har besvarats inom utlovad tid. Således är fortfarande det största förbättringsområdet att besvara klagomålen i tid. Medarbetarundersökning Under våren 2013 har den tredje medarbetarundersökningen genomförts; även denna gång i enkätform. Ungefär 53 % av den tillfrågade personalen har besvarat enkäten. För första gången finns frågor om Hållbart Medarbetarindex (HME) med i enkäten. Det är frågor som tagits fram av Rådet för kommunala analyser (RKA) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att vara jämförbara med andra kommuner. Heby kommuns totalindex är 79 (av 100 möjliga) jämfört med de kommuner som hittills lämnat in resultat, som är

12 I jämförelse med medarbetarundersökning 2011 är resultatet i årets undersökning generellt bättre. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning

13 Inriktningar Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för beredningen för skolfrågor: - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Inriktningar för miljö- och byggnämnden: - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet. Inriktningar för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor - ska ligga i linje med intentionerna i Äldreplanen och Plan för arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 13

14 Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Sociala nämnden har lämnat förslag till avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har föreslagit att renhållningstaxan inte ska höjas för Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor har föreslagit ändrade taxor för rehabiliteringsverksamheten. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under Renhållningstaxan ska inte höjas för Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 14

15 Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. 15

16 Investeringsplan Budget Budget Budget Budget Pol org Ändamål Totalt Ks Teknisk plattform Ks Trådlöst nätverk Ks Operativsystem Ks Hårdvara Ks Nätverkslogik o säkerhet Ks Webbplattform Ks Räddningstjänst Ks ipads till förtroendevalda Ks Oförutsett Ks Modifiering QlickView Ks Förstärkt inloggning Ks Logghantering Ks IP-telefoni 0 Ks Markköp Ks Perrong i Vittinge Summa SN Inventarier (Blå huset) Summa BfÄO Inventarier Summa BfMS Utemiljö BfMS Exploatering bostadsområden BfMS G/C-väg Morgongåva*) BfMS Parkeringsplatser Heby och Harbo BfMS Trafikåtgärder Heby BfMS Nytt verksamhetsområde Hebron**) BfMS Utökat verksamhetsområde Huddunge BfMS Reservvattentäkter***) BfMS Reningsverk reinvestering utrustning BfMS Driftövervakning BfMS Reinvestering dricksvatten Summa BfSK Möbler BfSK IT-utrustning Summa BfKF Energibesparande åtgärder Fastighetsinventarier, elljus, bryggor Summa Summa *) G/C-vägen mellan Morgongåva och Heby: 24 september 2013 (Ks 175) beviljades igångsättningstillstånd på 900 tkr varav 500 tkr finansieras genom Kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbudget. Utökningen av investeringsbeloppet avser belysning och förlängning av G/C-vägen längs med Industrivägen i Heby. Totala investeringsbeloppet uppgår till tkr. 16

17 **) Nytt verksamhetsområde Hebron: 29 mars 2011 (Ks 65) beviljades igångsättningstillstånd för projektering på 200 tkr. Under 2014 sker själva anläggandet. Total investeringskostnad tkr. ***) Reservvattentäkter: 4 december 2012 (Ks 233) beviljades igångsättningstillstånd på tkr. Investeringsbeloppen för åren är de planerade investeringar som igångsättningstillståndet avser. Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan , antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas 17

18 Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ansvarar för: utveckling av medborgar- och brukarinflytandet mark- och bostadspolitik upprätthållande av en markberedskap köp och försäljning av fast egendom erforderlig planläggning bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I detta ingår den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om att upprätta detaljplaner sysselsättnings- och näringslivsfrågor turism kommunens information kommunikationer, infrastrukturfrågor (gator, vägar, järnvägar samt IT m.m.) folkhälsofrågor tillstånd att använda kommunens vapen arkivmyndighet räddningstjänstnämnd krisledningsnämnd Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning. 18

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer