Budget 2014, plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014, plan 2015-2016"

Transkript

1 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, november 2013, Dnr KS 2013/94

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag... 3 Organisation och styrmodell... 6 Budgetregler... 9 Bokslutsreglering Kvalitet Taxor och avgifter Investeringsplan Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Beredningen för skolfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Valnämnden Fastighetskoncernen Ekonomi Bilagor

3 Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, plan antas. Budgetregler Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan , antas. Bokslutsregler Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan Kvalitet Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning Taxor och avgifter Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under Renhållningstaxan ska inte höjas för Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 3

4 Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. Investeringsplan Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan , antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsens anslag fastställs till tkr för år 2014 Finansförvaltningens anslag fastställs till tkr för år 2014 Beredningen för skolfrågors anslag fastställs till tkr för år 2014 Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedagogisk omsorg 1-2 år kr Pedagogisk omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Förskoleklass kr Skola årskurs kr Skola årskurs kr Skola årskurs kr Beredningen för kultur- och fritidsfrågors anslag fastställs till tkr för år Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors anslag fastställs till tkr för år Beredningen för äldre- och omsorgsfrågors anslag fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas upp med 1,45 % från och med 1 januari 2014 Sociala nämndens anslag fastställs till tkr för år Miljö- och byggnämndens anslag fastställs till 6739 tkr för år Valnämndens anslag fastställs till 376 tkr för år Fastighetskoncernen Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2014 ska uppgå till 1 mnkr. Hebygårdar AB ska ge en avkastning på det justerade egna kapital som enligt årsredovisningen i genomsnitt funnits i bolaget. Avkastningen ska beräknas som vinsten efter finansiella poster exklusive 4

5 resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent. Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %. Ekonomi Internräntan fastställs till 4 % för Utdebitering för 2014 fastställs till 22,50 kronor. Resultatbudgeten för år 2014 fastställs enligt Budget 2014, plan

6 Organisation och styrmodell Organisation Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Kommunfullmäktige Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för skolfrågor Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Sociala nämnden Miljö- och byggnämnden Styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och är skiljenämnd, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Verksamhetsutskott Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) ansvarar som utförare för den kommunalt drivna verksamheten, förutom den som beredningen för skolfrågor har ansvar för. Verksamheten bedrivs på uppdrag, som utformas i överenskommelser mellan KsVU och beställande beredningar och nämnder. Kommunstyrelsen tilldelar verksamhetsutskottet driftansvar för verksamheterna genom sin delegationsordning. Finansiering av KsVU sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelserna. Gemensamt för samtliga beredningar Beredningarna är befolkningsföreträdare. I den rollen ska beredningarna ta fram förslag till inriktningar och underlag för kommunfullmäktiges strategiska beslut. De ansvarar också för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde. Beredningarna har också att ansvara för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. 6

7 Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för myndighetsutövning inom sitt område. Beredningen för skolfrågor Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för driften av den kommunala verksamheten inom området. Den ansvarar också för myndighetsutövningen inom området. Inom beredningen för skolfrågor säkerställs frågor om konkurrensneutralitet genom internkontroller som initieras av kommunstyrelsen. Utöver detta har fullmäktiges revisorer i sitt uppdrag att kontrollera att fattade beslut följs, det vill säga att exempelvis konkurrensneutralitet råder. Konkurrensneutraliteten säkerställs således genom kontroller. Nämnderna Nämnderna fullgör kommunens uppgifter inom respektive myndighetsområde. De tar fram förslag till inriktningar. De ansvarar för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde och för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. Nämnderna intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska Tills vidare Kommunfullmäktige organ Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig beredning/nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Beställande beredning/nämnd anger vad som ska åstadkommas och kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) beslutar tillsammans med förvaltningen hur verksamheten ska genomföras. Beredningen för skolfrågor beslutar om hur verksamheten ska genomföras inom sitt ansvarsområde. 7

8 Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar beredningar, nämnder och kommunstyrelse förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2014 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska beställande beredningar och nämnder samt kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den kvalitet som ska uppnås av utförarna för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för respektive beställande beredning och nämnd. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott ansvarar för den kommunala utförarverksamheten förutom inom beredningen för skolfrågors ansvarsområde. Kommunstyrelsen, dess verksamhetsutskott, nämnderna och beredningen för skolfrågor styr även med riktlinjer. För myndighetsutövningen svarar sociala nämnden och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor när det gäller vård- och omsorgsverksamheten och miljö- och byggnämnden när det gäller miljö- och byggfrågor. Beredningen för skolfrågor ansvarar för myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde. Myndighetsutövning i överförmyndarfrågor utövas av länets gemensamma nämnd för dessa frågor. Myndighetsutövningen styrs i hög grad av lagstiftningen, men myndighetsnämnderna styr också med effektmål och riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker månadsvis av respektive ansvarig nämnd och beredning samt av kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet. Uppföljning av effektmål och ekonomi görs även vid tertialbokslut med måluppföljning per 30 april, delårsrapport per 31 augusti och årsredovisning per 31 december. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2014, Plan antas. 8

9 Budgetregler Allmänt Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska ligga där beslutet fattas så långt som möjligt. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje beredning, nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen. Det innebär att mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal/överenskommelse tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses de beredning, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Budgetregler i enlighet med avsnittet Budgetregler i Budget 2014, plan , antas. 9

10 Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek skall även vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Idag fastslås ersättning per barn, elev och brukare i budget. Med bokslutsreglering får respektive verksamhet en rättvis medelstilldelning med full behovstäckning för att kunna leva upp till de krav som ställs i riktlinjer och lagkrav, eftersom korrigeringar sker vid förändringar i volymen. Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet brukare av hemtjänst stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Beredningen för skolfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor för antalet brukare av hemtjänst. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. Det budgeterade antalet barn och elever för 2014 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 174 Förskola 3-5 år 389 Pedag. omsorg 1-2 år 6 Pedag. omsorg 3-5 år 14 Skolbarnomsorg 6-12 år 399 Förskoleklass 139 Skola årsk Skola årsk Skola årsk Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2014 är timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 3 åren. Om kostnadsavvikelsen är högre än genomsnittet för de senaste 3 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Kommunfullmäktige beslutar Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar. Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren. Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan

11 Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Tillgänglighet/svar via e-post Nöjdhet med äldreomsorgen Låg andel av befolkningen som erhåller försörjningsstöd, Miljöarbetet Förvärvsfrekvens Kommunens utvecklingsområden Väntetid till förskola Medborgarnas inflytande Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet Kostnad för särskilt boende Kostnad för grundskolan Nationella prov i årskurs 3 Sjukpenningtalet Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har fortsatt att arbete med att utforma hjälpmedel till analysarbete. Nätverket deltar också sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för kommunstyrelseförvaltning. Synpunkts- och klagomålshantering Under tiden 1 januari till och med 31 augusti 2013 har inkommit (18) klagomål och ett förbättringsförslag. Sex av klagomålen rör skötsel av utemiljö. Fyra av den rör sophanteringen. Två rör brister i information på hemsidan, två barnomsorgen, ett hemtjänst och ett fritidsverksamheten. Hälften av de inkomna klagomålen har besvarats inom utlovad tid. Således är fortfarande det största förbättringsområdet att besvara klagomålen i tid. Medarbetarundersökning Under våren 2013 har den tredje medarbetarundersökningen genomförts; även denna gång i enkätform. Ungefär 53 % av den tillfrågade personalen har besvarat enkäten. För första gången finns frågor om Hållbart Medarbetarindex (HME) med i enkäten. Det är frågor som tagits fram av Rådet för kommunala analyser (RKA) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att vara jämförbara med andra kommuner. Heby kommuns totalindex är 79 (av 100 möjliga) jämfört med de kommuner som hittills lämnat in resultat, som är

12 I jämförelse med medarbetarundersökning 2011 är resultatet i årets undersökning generellt bättre. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning

13 Inriktningar Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för beredningen för skolfrågor: - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Inriktningar för miljö- och byggnämnden: - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet. Inriktningar för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor - ska ligga i linje med intentionerna i Äldreplanen och Plan för arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 13

14 Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Sociala nämnden har lämnat förslag till avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har föreslagit att renhållningstaxan inte ska höjas för Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor har föreslagit ändrade taxor för rehabiliteringsverksamheten. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under Renhållningstaxan ska inte höjas för Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr. Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara: Försäljning Hjälpmedel Griptång Strumppådragare Stödkäpp/armbågskrycka Isdubb Låneavgift vid långvarigt behov Hjälpmedel Rollator nr 1 Rollator nr 2 Gåbord nr 1 Gåbord nr 2 Manuell rullstol nr 1 Manuell rullstol nr 2 Elrullstol (per styck) Egenavgift inkl moms 155 kr 155 kr 155 kr 52 kr/st Låneavgift inkl moms 206 kr 52 kr/månad 309 kr 103 kr/månad 412 kr 103 kr/månad 113 kr/månad Transportavgift avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr 14

15 Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara: Lån Rullstol Gåbord Rollator Rullstolsramp Övrigt Lån särskilda hjälpmedel Säng Mobil lyft Pris (inkl moms) 100 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 500 kr) Pris (inkl moms) 200 kr/per påbörjad vecka (Maxbelopp 1000 kr) Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde. Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat. 15

16 Investeringsplan Budget Budget Budget Budget Pol org Ändamål Totalt Ks Teknisk plattform Ks Trådlöst nätverk Ks Operativsystem Ks Hårdvara Ks Nätverkslogik o säkerhet Ks Webbplattform Ks Räddningstjänst Ks ipads till förtroendevalda Ks Oförutsett Ks Modifiering QlickView Ks Förstärkt inloggning Ks Logghantering Ks IP-telefoni 0 Ks Markköp Ks Perrong i Vittinge Summa SN Inventarier (Blå huset) Summa BfÄO Inventarier Summa BfMS Utemiljö BfMS Exploatering bostadsområden BfMS G/C-väg Morgongåva*) BfMS Parkeringsplatser Heby och Harbo BfMS Trafikåtgärder Heby BfMS Nytt verksamhetsområde Hebron**) BfMS Utökat verksamhetsområde Huddunge BfMS Reservvattentäkter***) BfMS Reningsverk reinvestering utrustning BfMS Driftövervakning BfMS Reinvestering dricksvatten Summa BfSK Möbler BfSK IT-utrustning Summa BfKF Energibesparande åtgärder Fastighetsinventarier, elljus, bryggor Summa Summa *) G/C-vägen mellan Morgongåva och Heby: 24 september 2013 (Ks 175) beviljades igångsättningstillstånd på 900 tkr varav 500 tkr finansieras genom Kommunstyrelsens oförutsedda investeringsbudget. Utökningen av investeringsbeloppet avser belysning och förlängning av G/C-vägen längs med Industrivägen i Heby. Totala investeringsbeloppet uppgår till tkr. 16

17 **) Nytt verksamhetsområde Hebron: 29 mars 2011 (Ks 65) beviljades igångsättningstillstånd för projektering på 200 tkr. Under 2014 sker själva anläggandet. Total investeringskostnad tkr. ***) Reservvattentäkter: 4 december 2012 (Ks 233) beviljades igångsättningstillstånd på tkr. Investeringsbeloppen för åren är de planerade investeringar som igångsättningstillståndet avser. Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i Budget 2014, plan , antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas 17

18 Anslag per styrelse, beredning och nämnd Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ansvarar för: utveckling av medborgar- och brukarinflytandet mark- och bostadspolitik upprätthållande av en markberedskap köp och försäljning av fast egendom erforderlig planläggning bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I detta ingår den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om att upprätta detaljplaner sysselsättnings- och näringslivsfrågor turism kommunens information kommunikationer, infrastrukturfrågor (gator, vägar, järnvägar samt IT m.m.) folkhälsofrågor tillstånd att använda kommunens vapen arkivmyndighet räddningstjänstnämnd krisledningsnämnd Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning. 18

19 Policies och planer Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Internkontrollplan - Efterlevnad, information och återkoppling av beslut. - Hur information till medborgarna kvalitetssäkras. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Verksamhetsområde Verksamhetsutskottet ansvarar för: drift av kommunens samlade verksamhet, förutom myndighetsutövning som åligger annan nämnd eller beredning och förskole- och skolfrågor som åligger beredningen för skolfrågor handha övrig ekonomisk förvaltning samt vara anställningsmyndighet för personalen samt kommunchefen, den senare tillsammans med kommunstyrelsen att det inom förvaltningen finns erforderlig kompetens för utförande av de kommunalt drivna verksamheterna utförande av den kommunalt drivna äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, stödet till vissa funktionshindrade, socialpsykiatrin och individ- och familjeomsorgen utförande av den kommunalt drivna verksamheten av skolbibliotek, folkbibliotek, musikskola, allmänkulturell verksamhet samt turistfrågor samt sport- och simhallar, fritidsgårdar och övrig kommunalt driven fritidsverksamhet kommunal anläggning, drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra allmänna platser anläggning, drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar, trafikanläggningar, planteringar, och lekplatser samt kommunalt utförd avfallshantering utförande av förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, medborgarkontor, kostverksamhet samt stödverksamheterna Ansvar i övrigt Verksamhetsutskottet har enligt kommunstyrelsens delegationsordning ansvar för att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer följande taxor och avgifter: Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska verksamhetsutskottet ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Verksamhetsutskottet har ansvar för uppföljning av den kommunalt drivna verksamheten förutom verksamheten inom förskole- och skolområdet, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Styrning Centrala inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. 19

20 - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Effektmål Verksamhetsutskottet styrs med effektmål som framgår av överenskommelser med beredningar och nämnder. Policies och planer Kommunstyrelsens verksamhetsutskott styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Internkontrollplan - Likabehandling inom Heby kommun - LSS-kostnader - Lokalkostnader och samarbete inom förvaltningen. Heby kommuns finansiering 2014 Finansiering av kommunstyrelsens verksamhetsutskott sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelser. Ekonomisk ram för kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut 19 juni 2013 är tkr. Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan (Ks och KSVU) Information - Hemsida Heby kommuns nuvarande hemsida skapades för ca 13 år sedan. Vid sista uppgraderingen , fräschades sidan upp och utseendet ändrades radikalt, men den är ändå gammal och lösningen med det aktuella publiceringsverktyget är också gammalt. Kraven på hemsidor har ökat under åren som gått och den nuvarande sidan hänger inte med längre. Med krav som 24-timmarsmyndighet, digitala signaturer och annat lever den inte upp till de krav som användarna ställer. Att skapa lösningar bara för oss och för vår sida blir mycket kostsamt och kräver, förutom själva grundarbetet, en kunnig support vilket dessutom binder oss till ett enda företag. Detta talar för en samverkan med andra kommuner. Sedan en längre tid är sidan inte bra för användarna och inte heller ett bra arbetsredskap. Den är långsam, både att titta på och att arbeta i. Den känns inte heller stabil. Den uppfyller helt enkelt inte vad som krävs av en modern hemsida idag. Med anledning av ovanstående vidareutvecklas inte längre plattformen med ny funktionalitet. Heby kommun kommer att behöva byta plattform, både för att säkerställa driftsäkerheten, men även för att erbjuda en modernare och bättre lösning och bättre support. IT Under andra halvan av 2012 gjordes en genomlysning av IT-verksamheterna i Knivsta och Heby kommun. Bakgrunden var en eventuellt utökat samverkan som i sådant fall skulle kunna innefatta även Tierp och Älvkarleby och på sikt även stå öppet för andra kommuner. Den rapport som redogjorts för i kommunstyrelsen visar att såväl Knivsta som Heby har en lång resa att göra innan man är redo att ingå i en utvidgad samverkan. Situationen bedöms vara särskilt allvarlig i Heby kommun. Kommunen har de senaste åren inte gjort de investeringar och förstärkningar inom driften som är nödvändig för att vara en kommun med god IT-standard. Satsningar behöver göras på såväl investeringar som på driftsidan. Kärnverksamheten lider av att den tekniska kvaliteten är för låg och att stödfunktionen IT är underbemannad. Förändringar IT-drift Kärnverksamheten ropar efter ett utökat teknikerstöd. Det är mest påtagligt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ett sätt att möta detta skulle vara att tillsätta en teknikertjänst som i huvudsak 20

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område

Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) Sammanträdesdatum 13 november 2014 Kf rev 71 Dnr 2014/276 007 Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2015, plan 2016-2017 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december 2014 8 december 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Kf antal inriktningar för 2017 dec Ks antar riktlinjer för styrprocessen Kf

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 HebyFS 2017:11 Infördes i författningssamlingen den 31 januari 2017 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 Antagen

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för tekniska nämnden Ks 2010:523 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för tekniska nämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Barn- och utbildningsnämndens reglemente Reviderat senast: 2015-01-29, KF 17 Tjörn Möjligheternas ö Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tjörns kommun Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Utöver vad som föreskrivits om nämnder i kommunallagen samt i huvudreglemente för Vadstena kommun gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2010:5 Reglemente för stadsdelsnämnderna Kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2010 (utl 2010:48) (Ersätter Kfs 2009:7) 1 För nämnderna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet. Årsredovisning 2014. Antagen av kommunfullmäktige 61, 21 april 2015

Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet. Årsredovisning 2014. Antagen av kommunfullmäktige 61, 21 april 2015 Heby kommun en växande landsbygdskommun med trygghet, närhet och livskvalitet Årsredovisning 2014 Antagen av kommunfullmäktige 61, 21 april 2015 21 april 2015 1 Innehållsförteckning Övergripande kommentarer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer