Budget 2015, plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, plan 2016-2017"

Transkript

1 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december december 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Organisation och styrmodell... 5 Regler för budgetering och uppföljning... 8 Kvalitet Inriktningar Finansiella mål Taxor och avgifter Investeringsplan Anslag per styrelse och nämnd Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidnämnden Fastighetskoncernen Ekonomi Bilagor

3 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2014 Utdebitering för 2015 ska vara 22,50 kr Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i S och V Budget 2015, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i S och V:s Budget 2015, plan , antas. En total ekonomisk översyn av kommunens verksamheter och de framtida ekonomiska förutsättningar, sker under Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme. Renhållningstaxan behålls oförändrad under Tomttaxan behålls oförändrad under Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i S och V:s Budget 2015, plan antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20. Kommunstyrelsens anslag fastställs till tkr för år 2015 Finansförvaltningens anslag fastställs till 2 412tkr för år 2015 Utbildningsnämndens anslag fastställs till tkr för år 2015 Skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Pedagogisk omsorg 1-3 år Pedagogisk omsorg 4-5 år Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass Skola årsk 1-3 Skola årsk 4-6 Skola årsk kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kultur- och fritidsnämndens anslag fastställs till tkr för år Samhällsbyggnadsnämndens anslag fastställs till tkr för år

4 Vård- och omsorgsnämndens anslag fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas inte upp för Bygg- och miljönämndens anslag fastställs till 7 025tkr för år Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2015 ska uppgå till 500 tkr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Internräntan fastställs till 4 % för Resultatbudgeten för år 2015 fastställs enligt S och V:s Budget 2015, plan

5 Organisation och styrmodell Heby kommuns politiska organisation från och med 1 januari 2015 Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Kommunfullmäktige Demokratiberedningen Personalutskottet Kommunstyrelsen Socialutskottet Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. 5

6 Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2015 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. 6

7 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i S och V:s Budget 2015, Plan antas. 7

8 Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2015 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den uppfattning, att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig, för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. I den mån kommunens ekonomi så tillåter tillämpas bokslutsreglering för vissa verksamheter. Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och börjar gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT-tjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst kan bokslutsreglering ske vid volymförändringar under förutsättningar att kommunens ekonomi tillåter det. Över- eller underskott till följd av volymavvikelser från den i budgeten antagna volymen ska rapporteras som budgetavvikelse till följd av volymavvikelse. Vid befarat underskott ska nämnden redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att åstadkomma ett balanserat resultat vid årets slut. Överskott till följd av volymminskningar får inte användas för att finansiera befintlig eller ny verksamhet. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek ska vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Förskola, skola, hemtjänst Följande gäller om kommunens ekonomi så tillåter: Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet utförda hemtjänsttimmar stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för antalet utförda hemtjänsttimmar. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. 8

9 Det budgeterade antalet barn och elever för 2015 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 207 Förskola 3-5 år 459 Pedagogisk omsorg 1-2 år 6 Pedagogisk omsorg 3-5 år 11 Skolbarnomsorg 6-12 år 425 Förskoleklass 139 Skola årsk Skola årsk Skola årsk Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2015 är 6 512,25 timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. (2014 års kostnad per timme) Vinterväghållning Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 5 åren. Om kostnaden är högre än genomsnittet för de senaste 5 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. 9

10 Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i S och V:s Budget 2015, plan , antas. 10

11 Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Genomsnittlig väntetid till plats på särskilt boende Nöjdhet över särskilt boende Kostnad för hemtjänsten Service till funktionshindrade Nationella prov åk 6 Kommunens utvecklingsområden Tillgänglighet och bemötande, telefon och e-post Väntetid försörjningsstöd Resultat nationella prov årskurs 3 Kostnad särskilt boende Sjukpenningtal Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsutvecklingsarbetet och kvalitetspolicyn Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att anta en Kvalitetspolicy. Bakgrunden till policyn är att den politiska nivån och förvaltningens ledningsgrupp sett ett behov av att förstärka arbetet med kvalitetsutvecklingen i kommunen. Arbete pågår redan inom kommunen men behöver intensifieras och struktureras samt bli mer systematiskt. Kunskapen om styrkedjan i kommunen och om de styrande dokumenten behöver öka i de olika verksamheterna. Kvalitetspolicyn tydliggör grundläggande förhållningssätt och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Den är en grund för styrningen och ett redskap för uppföljningen. Policyn håller nu på att förankras i organisationen genom kvalitetsutvecklingsgruppens arbete. Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har under förra året arbetat fram en rapport som ska vara ett hjälpmedel till analysarbete i kommunerna. Nätverket har som exempel analyserat måttet Kostnad per barn i förskolan, vilket är ett mått som finns med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Rapporten redovisades för bland andra förskolecheferna i nätverket i början av Projektledarna har erbjudit fortsatt stöd till verksamheten i analysarbetet. Nätverket planerar nu ämne för nästa undersökningsområde. Kvalitetsnätverk för framtagande av nyckeltal för en kommunstyrelseförvaltning 11

12 Kvalitetsnätverk Bergslagen deltar sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk om totalt elva kommuner, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för stödfunktionerna i en kommunstyrelseförvaltning. Mätningar för att testa föreslagna nyckeltal påbörjas under september Synpunkts- och klagomålshantering Sedan 1 januari har inkommit sju klagomål och ett förslag till förbättringar. Två av klagomålen har besvarats inom utlovad tid och ett svar har lämnats efter cirka tre veckor. Åtgärder för att förbättra kunskapen om policyn för synpunkter och klagomål samt den rutin som är utarbetad för att policyn ska kunna följas behöver ske i förvaltningen. Kommunkompassen Heby kommun genomförde under våren 2014 Sveriges Kommuners och Landstings utvärdering Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder verktyget sedan 2002 och med en reviderad version från och med Revideringen har gjorts tillsammans med KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i Danmark samt Oslo Universitet och Agder Universitet. Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet kommunernas förmedling av tjänster kommunen som arbetsplats utvecklingen av lokalsamhället. Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje område ger maximalt 100 poäng. Heby kommuns poäng för de olika områdena Område Poäng Offentlighet och demokrati 55 Tillgänglighet och brukarorientering 49 Politisk styrning och kontroll 66 Ledarskap, ansvar och delegation 51 Resultat och effektivitet 52 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 42 Verksamhetsutveckling 40 Kommunen som samhällsbyggare 71 Bästa resultatet fick kommunen inom områdena Politisk styrning och kontroll samt Kommunen som samhällsbyggare. Områdena Personalpolitik och Verksamhetsutveckling har de största utvecklingsmöjligheterna. SCB:s medborgarundersökning Kommunen genomför under sensommaren SCB:s medborgarundersökning. Resultatet av denna redovisas i årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning

13 Inriktningar Centrala inriktningar för 2015 ska vara - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för bygg- och miljönämnden och utbildningsnämnden ska, utöver de centrala inriktningarna, vara - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Finansiella mål Verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten exkl pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras. (kommunens) Heby 27,7 25,3 42,6 Riket, ovägt medeltal 49,8 49,4 50,3 Källa: Kolada 13

14 Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme. Renhållningstaxan behålls oförändrad under Tomttaxan behålls oförändrad under Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 14

15 Investeringsplan Politiskt organ Ändamål Budget 2014 Överför t från 2014 Nya inv. beslut 2015 Total budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Totalt Ks1 Teknisk plattform Ks2 Trådlöst nätverk Ks3 Operativsystem Ks4 Hårdvara Ks5 Nätverkslogok o säkerhet Ks6 Webbplattform Ks7 Räddningstjjänst Ks8 Ipands till förtroendevalda Ks9 Förstärkt inloggning Ks10 Logghantering Ks11 Nya brandväggar Ks12 Servrar Ks13 BYOD (allmänt trådlöst nätverk) Ks14 E-tjänster Ks15 E-arkiv Ks16 Oförutsett Ks17 Markköp Ks18 Utsmyckning rondell Ks19 Rivning Kronan Ks20 Bredbandsutbyggnad Ks21 Perrong Vittinge Summa Von1* Von2 Von3 Von4 Implementering STIG Inventarier ny öppenvårds verksamhet, Barn och familj 0 0 Inventarier (Blå huset) Summa Von1a* * Von2a Von3a Von4a Von5a Von6a Inventarier Särskilt boende sängar Kontorsmöbler/-utrustning Matsalsmöbler särskilt boende Arbetstekniska hjälpmedel Särskilt boende utemiljö Summa Sbn1 Exploatering bostadsomr Sbn2 Gång- och cykelväg Morgongåva-Heby* Sbn3 Möbler matsal Östervåla skola

16 Sbn4 Sbn5 Sbn6 Sbn7 Sbn8 Sbn9 Sbn10 Sbn11 Sbn12 Sbn13 Sbn14 Sbn15 Sbn16 Sbn17 Sbn18 Laddstolpar till el-bilar, 2 st Pendlarparkering Morgongåva Pendlarparkering Heby Pendlarparkering Harbo Pendlarparkering Runhällen Trafikåtgärder Heby Nytt verksamhetsområde Hebron Utökat verksamhetsområde Huddunge Saneringsarbete Nordmyran och Gäddsjö mosse, etapp Upprustning utemiljö (lek, park)* Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter Reservvattentäkter* Reningsverk reinvestering utrustning* Driftövervakning* Reinvestering dricksvatten Summa Ubn1 Möbler/inventarier Summa Kfn1 Kfn2 Kfn3 Energibesparande åtgärder Fastighetsinventarier, elljus, bryggor Upprustn utrustning sporthallar Summa Summa * Von1 o.s.v. är SN fram t.o.m **Von1a o.s.v. är Bfäo fram t.o.m Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i S och V:s Budget 2015, plan antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20. 16

17 Anslag per styrelse och nämnd Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. kommunikationer, infrastrukturpolitiken och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Avtalstrohet Tillgänglighet och bemötande 17

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer