Budget 2015, plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, plan 2016-2017"

Transkript

1 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december december 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Organisation och styrmodell... 5 Regler för budgetering och uppföljning... 8 Kvalitet Inriktningar Finansiella mål Taxor och avgifter Investeringsplan Anslag per styrelse och nämnd Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidnämnden Fastighetskoncernen Ekonomi Bilagor

3 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2014 Utdebitering för 2015 ska vara 22,50 kr Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i S och V Budget 2015, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i S och V:s Budget 2015, plan , antas. En total ekonomisk översyn av kommunens verksamheter och de framtida ekonomiska förutsättningar, sker under Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme. Renhållningstaxan behålls oförändrad under Tomttaxan behålls oförändrad under Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i S och V:s Budget 2015, plan antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20. Kommunstyrelsens anslag fastställs till tkr för år 2015 Finansförvaltningens anslag fastställs till 2 412tkr för år 2015 Utbildningsnämndens anslag fastställs till tkr för år 2015 Skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Pedagogisk omsorg 1-3 år Pedagogisk omsorg 4-5 år Skolbarnomsorg 6-12 år Förskoleklass Skola årsk 1-3 Skola årsk 4-6 Skola årsk kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kultur- och fritidsnämndens anslag fastställs till tkr för år Samhällsbyggnadsnämndens anslag fastställs till tkr för år

4 Vård- och omsorgsnämndens anslag fastställs till tkr för år Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas inte upp för Bygg- och miljönämndens anslag fastställs till 7 025tkr för år Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2015 ska uppgå till 500 tkr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Internräntan fastställs till 4 % för Resultatbudgeten för år 2015 fastställs enligt S och V:s Budget 2015, plan

5 Organisation och styrmodell Heby kommuns politiska organisation från och med 1 januari 2015 Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Kommunfullmäktige Demokratiberedningen Personalutskottet Kommunstyrelsen Socialutskottet Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. 5

6 Nämnderna lämnar förslag till inriktningar till fullmäktige och fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policies 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. Utifrån visionen lämnar nämnderna och kommunstyrelsen förslag till inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2015 och plan och antas av fullmäktige. Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. 6

7 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i S och V:s Budget 2015, Plan antas. 7

8 Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2015 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den uppfattning, att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig, för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Budgeteringsmetod Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. I den mån kommunens ekonomi så tillåter tillämpas bokslutsreglering för vissa verksamheter. Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och börjar gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT-tjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Bokslutsreglering För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst kan bokslutsreglering ske vid volymförändringar under förutsättningar att kommunens ekonomi tillåter det. Över- eller underskott till följd av volymavvikelser från den i budgeten antagna volymen ska rapporteras som budgetavvikelse till följd av volymavvikelse. Vid befarat underskott ska nämnden redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att åstadkomma ett balanserat resultat vid årets slut. Överskott till följd av volymminskningar får inte användas för att finansiera befintlig eller ny verksamhet. För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek ska vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering. Förskola, skola, hemtjänst Följande gäller om kommunens ekonomi så tillåter: Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet utförda hemtjänsttimmar stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för antalet utförda hemtjänsttimmar. Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikande volymen. 8

9 Det budgeterade antalet barn och elever för 2015 är: Målgrupp Antal barn/ elever Förskola 1-2 år 207 Förskola 3-5 år 459 Pedagogisk omsorg 1-2 år 6 Pedagogisk omsorg 3-5 år 11 Skolbarnomsorg 6-12 år 425 Förskoleklass 139 Skola årsk Skola årsk Skola årsk Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2015 är 6 512,25 timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr. (2014 års kostnad per timme) Vinterväghållning Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 5 åren. Om kostnaden är högre än genomsnittet för de senaste 5 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. 9

10 Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Kommunfullmäktige beslutar Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i S och V:s Budget 2015, plan , antas. 10

11 Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling. Kommunens starka sidor Trygghet Genomsnittlig väntetid till plats på särskilt boende Nöjdhet över särskilt boende Kostnad för hemtjänsten Service till funktionshindrade Nationella prov åk 6 Kommunens utvecklingsområden Tillgänglighet och bemötande, telefon och e-post Väntetid försörjningsstöd Resultat nationella prov årskurs 3 Kostnad särskilt boende Sjukpenningtal Nöjdhet med att bo i kommunen Kvalitetsutvecklingsarbetet och kvalitetspolicyn Kommunfullmäktige beslutade i september 2014 att anta en Kvalitetspolicy. Bakgrunden till policyn är att den politiska nivån och förvaltningens ledningsgrupp sett ett behov av att förstärka arbetet med kvalitetsutvecklingen i kommunen. Arbete pågår redan inom kommunen men behöver intensifieras och struktureras samt bli mer systematiskt. Kunskapen om styrkedjan i kommunen och om de styrande dokumenten behöver öka i de olika verksamheterna. Kvalitetspolicyn tydliggör grundläggande förhållningssätt och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Den är en grund för styrningen och ett redskap för uppföljningen. Policyn håller nu på att förankras i organisationen genom kvalitetsutvecklingsgruppens arbete. Kvalitetsnätverk Bergslagen Kvalitetsnätverk Bergslagen har under förra året arbetat fram en rapport som ska vara ett hjälpmedel till analysarbete i kommunerna. Nätverket har som exempel analyserat måttet Kostnad per barn i förskolan, vilket är ett mått som finns med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Rapporten redovisades för bland andra förskolecheferna i nätverket i början av Projektledarna har erbjudit fortsatt stöd till verksamheten i analysarbetet. Nätverket planerar nu ämne för nästa undersökningsområde. Kvalitetsnätverk för framtagande av nyckeltal för en kommunstyrelseförvaltning 11

12 Kvalitetsnätverk Bergslagen deltar sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk om totalt elva kommuner, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för stödfunktionerna i en kommunstyrelseförvaltning. Mätningar för att testa föreslagna nyckeltal påbörjas under september Synpunkts- och klagomålshantering Sedan 1 januari har inkommit sju klagomål och ett förslag till förbättringar. Två av klagomålen har besvarats inom utlovad tid och ett svar har lämnats efter cirka tre veckor. Åtgärder för att förbättra kunskapen om policyn för synpunkter och klagomål samt den rutin som är utarbetad för att policyn ska kunna följas behöver ske i förvaltningen. Kommunkompassen Heby kommun genomförde under våren 2014 Sveriges Kommuners och Landstings utvärdering Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder verktyget sedan 2002 och med en reviderad version från och med Revideringen har gjorts tillsammans med KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i Danmark samt Oslo Universitet och Agder Universitet. Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet kommunernas förmedling av tjänster kommunen som arbetsplats utvecklingen av lokalsamhället. Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje område ger maximalt 100 poäng. Heby kommuns poäng för de olika områdena Område Poäng Offentlighet och demokrati 55 Tillgänglighet och brukarorientering 49 Politisk styrning och kontroll 66 Ledarskap, ansvar och delegation 51 Resultat och effektivitet 52 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 42 Verksamhetsutveckling 40 Kommunen som samhällsbyggare 71 Bästa resultatet fick kommunen inom områdena Politisk styrning och kontroll samt Kommunen som samhällsbyggare. Områdena Personalpolitik och Verksamhetsutveckling har de största utvecklingsmöjligheterna. SCB:s medborgarundersökning Kommunen genomför under sensommaren SCB:s medborgarundersökning. Resultatet av denna redovisas i årsredovisningen. Kommunfullmäktige beslutar Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning

13 Inriktningar Centrala inriktningar för 2015 ska vara - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. Inriktningar för bygg- och miljönämnden och utbildningsnämnden ska, utöver de centrala inriktningarna, vara - Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande. - Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. - Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. - Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. - Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. - Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Finansiella mål Verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten exkl pensionsåtaganden intjänade före 1998 ska förbättras. (kommunens) Heby 27,7 25,3 42,6 Riket, ovägt medeltal 49,8 49,4 50,3 Källa: Kolada 13

14 Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Kommunfullmäktige beslutar Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena dock ska Taxor och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrade under Avgift för missbruksboende införs med 160 kr/dygn. Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen bestäms till 355 kr per timme. Renhållningstaxan behålls oförändrad under Tomttaxan behålls oförändrad under Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 14

15 Investeringsplan Politiskt organ Ändamål Budget 2014 Överför t från 2014 Nya inv. beslut 2015 Total budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Totalt Ks1 Teknisk plattform Ks2 Trådlöst nätverk Ks3 Operativsystem Ks4 Hårdvara Ks5 Nätverkslogok o säkerhet Ks6 Webbplattform Ks7 Räddningstjjänst Ks8 Ipands till förtroendevalda Ks9 Förstärkt inloggning Ks10 Logghantering Ks11 Nya brandväggar Ks12 Servrar Ks13 BYOD (allmänt trådlöst nätverk) Ks14 E-tjänster Ks15 E-arkiv Ks16 Oförutsett Ks17 Markköp Ks18 Utsmyckning rondell Ks19 Rivning Kronan Ks20 Bredbandsutbyggnad Ks21 Perrong Vittinge Summa Von1* Von2 Von3 Von4 Implementering STIG Inventarier ny öppenvårds verksamhet, Barn och familj 0 0 Inventarier (Blå huset) Summa Von1a* * Von2a Von3a Von4a Von5a Von6a Inventarier Särskilt boende sängar Kontorsmöbler/-utrustning Matsalsmöbler särskilt boende Arbetstekniska hjälpmedel Särskilt boende utemiljö Summa Sbn1 Exploatering bostadsomr Sbn2 Gång- och cykelväg Morgongåva-Heby* Sbn3 Möbler matsal Östervåla skola

16 Sbn4 Sbn5 Sbn6 Sbn7 Sbn8 Sbn9 Sbn10 Sbn11 Sbn12 Sbn13 Sbn14 Sbn15 Sbn16 Sbn17 Sbn18 Laddstolpar till el-bilar, 2 st Pendlarparkering Morgongåva Pendlarparkering Heby Pendlarparkering Harbo Pendlarparkering Runhällen Trafikåtgärder Heby Nytt verksamhetsområde Hebron Utökat verksamhetsområde Huddunge Saneringsarbete Nordmyran och Gäddsjö mosse, etapp Upprustning utemiljö (lek, park)* Hastighetssäkrande åtgärder i tätorter Reservvattentäkter* Reningsverk reinvestering utrustning* Driftövervakning* Reinvestering dricksvatten Summa Ubn1 Möbler/inventarier Summa Kfn1 Kfn2 Kfn3 Energibesparande åtgärder Fastighetsinventarier, elljus, bryggor Upprustn utrustning sporthallar Summa Summa * Von1 o.s.v. är SN fram t.o.m **Von1a o.s.v. är Bfäo fram t.o.m Kommunfullmäktige beslutar Investeringsplan i enlighet med avsnittet Investeringsplan i S och V:s Budget 2015, plan antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB och nämnderna innan investeringsobjekt påbörjas enligt Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar HebyFS 2014:20. 16

17 Anslag per styrelse och nämnd Kommunstyrelsen inklusive personalutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. kommunikationer, infrastrukturpolitiken och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Avtalstrohet Tillgänglighet och bemötande 17

Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område

Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) Sammanträdesdatum 13 november 2014 Kf rev 71 Dnr 2014/276 007 Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens

Läs mer

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Kf antal inriktningar för 2017 dec Ks antar riktlinjer för styrprocessen Kf

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr

Läs mer

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 HebyFS 2017:11 Infördes i författningssamlingen den 31 januari 2017 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 Antagen

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

1 (92) Datum 5 april 2016. Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Årsredovisning 2015

1 (92) Datum 5 april 2016. Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Årsredovisning 2015 1 (92) Datum 5 april 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet Årsredovisning 2015 Antagen av Kf 55, 26 april 2016 2 (92) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2017, plan

Budget 2017, plan 1 (41) Datum ver 0,41 15 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet 2017, plan 2018 2019 Antagen av kommunfullmäktige 139, 29 november 2016 2 (41) 3 (41)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, 29 november 2016, kl 17:00 Tillväxtalliansen + MP kl 15.30 S+V kl 15.00 SD kl 15.00 Kaffe och kaka kl

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Barn- och utbildningsnämndens reglemente Reviderat senast: 2015-01-29, KF 17 Tjörn Möjligheternas ö Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Tjörns kommun Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer