KEIM Mycal. Mögelsvamp inomhus effektivt förebyggande, hållbar sanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEIM Mycal. Mögelsvamp inomhus effektivt förebyggande, hållbar sanering"

Transkript

1 KEIM Mycal Mögelsvamp inomhus effektivt förebyggande, hållbar sanering

2 Riskområden för mögelbildning Relativ luftfuktighet i % ph-värde Tillväxten av mögelsvampar är som mest utpräglad inom detta område Temperatur i C p Näringsämnen Mögelsvamp inomhus Betingelser för tillväxt Mikroorganismer som svampar och bakterier finns naturligt i vår miljö och ger normalt sett inte upphov till några särskilda reaktioner hos människor. Men om koncentrationen av mögelsvampar överstiger en viss nivå kan det leda till allvariga hälsoproblem. Faktorer som fukt, näringstillförsel, temperatur och ph-värde avgör i stora drag tillväxten av mögelsvamp. Mögelsvampar växer redan vid en relativ fuktighet på 70 % och därmed också på material och ytor som inte ser våta ut. Även om den viktigaste faktorn är fukt, måste samtidigt andra kriterier som temperatur och näringstillförsel under en viss tidsperiod vara uppfyllda för att mögelsvamparna ska kunna växa. Temperatur för groning och tillväxt av flertalet mögelsvampar ligger inom intervallet 0 50 C. Mögelsvampar har ett lågt krav på näring, de lever av de flesta organiska material, så som cellulosa, trä, tapeter, klister och färgdipersion. Dessutom har ph-värdet inverkan på risken för angrepp. Det optimala tillväxtområdet ligger på 5 7, men de flesta svampar växer dock redan i området mellan 3 9. I regel växer inte svamparna i det alkaliska området. 2

3 Riskpotential Bedömningskriterier Låg risk Medelhög risk Hög risk Storlek på den synbart angripna ytan 0,5 m 2 0,5 3 m 2 > 3 m 2 Angreppets djup enbart på ytan < 0,5 cm > 0,5 cm Utrymmets användning Utrymme som sällan används Boende- och arbetsutrymme Sjukhus, daghem, äldreboende, skola, livsmedelslager Risk för att sporer frigörs vid sanering Inredning som är lätt att montera bort, ingen dammbildning att förvänta sig Spor i luften kan undvikas Mekanisk borttagning på större ytor krävs Användarens hälsotillstånd Bra till mycket bra genomsnittlig Sjuka, allergiker, människor med nedsatt immunförsvar Sanera och förebygg på ett fackmannamässigt sätt Förutsättningen för en hållbar sanering av mögelskador är att undanröja det som förorsakar angreppen. Detta är enda sättet för att förebygga nya angrepp. Att enbart bekämpa symptomen är i regel bara en temporär åtgärd. För att undanröja orsakerna krävs att man i första hand undviker fuktighet och fuktiga byggkomponenter, garanterar ändamålsenlig ventilation och uppvärmning samt åtgärdar fuktskador och fel i byggnadskonstruktionen. För att få en hållbar mögelsanering bör man alltid ta reda på orsakerna och åtgärda skadorna. Lämpliga åtgärder för reparation måste bedömas i varje enskilt fall. KEIM Mycal mögelsaneringssystemet består av flera enskilda produkter som i kombination med varandra erbjuder individuellt anpassade saneringsmöjligheter. Korrekt sanering kräver anpassade system Dessutom ska naturligtvis de mögelangripna delarna repareras på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Här bör man inte använda biocider inomhus, eftersom dessa produkter kan skada hälsan, ofta allvarligare än det mikrobiella angreppet. Generellt gäller vid sanering av mögelsvampskador att angripna ytor och komponenter ska bytas ut och inte behandlas. 3

4 KEIM Mycal Mögelsaneringsystem hydroaktiv - mineralisk biocidfri KEIM Mycal -Fix Sporbindare Silikatiskt förbehandlingsmedel för bindning av svampsporer KEIM Mycal -Ex Mögelborttagare Vattenburen grundfärg för förbehandling av mikrobiellt förorenade resp. restförorenade KEIM Mycal -Top Mögelsaneringsfärg Högspecialiserad silikatfärg för inomhusbruk som kombinerar olika verkningssätt mot mögelangrepp Sporer i luften är den största riskfaktorn vid reparation av skadade områden. Spor i luften utgör en risk för dem som arbetar eller bor i utrymmena och ger ofta upphov till följdskador genom sekundär kontamination. Det är därför mycket viktigt att undvika sporspridning vid sanering av mögelangripna ytor. KEIM Mycal -Fix binder sporerna på byggmaterialets yta. Det höga ph-värdet har dessutom en mögelhämmande effekt. VIKTIGT: KEIM Mycal -Fix ska appliceras på de mögelangripna materialen innan de tas ned. Mögelskadat byggmaterial ska kasseras på ett säkert sätt när det har monterats bort. Mögelangripet byggmaterial är klassat som farligt ämne enligt förordningen över farliga ämnen. KEIM Mycal -Fix kan också användas som grundfärg för Mycal -CS-skivor. 4 En ordentlig rengöring av mögelangripna områden är grundförutsättning för en långsiktigt hållbar sanering. Keim Mycal -Ex baserar sig på ett oxidationsmedel och är ett miljövänligt alternativ till kloroch biocidhaltiga produkter. Hög oxidativ verkan Miljövänlig, eftersom den inte innehåller några rester Reagerar med vatten Klorfri Hög diffusionsförmåga Vanliga färger på marknaden till mögelsanering har endast en verkningsprincip. Mögelskyddsfärger med tillsatser t.ex. fungicider, brister oftast ur byggfysikaliska aspekter då de saknar fuktreglering. Produkter som är mycket goda byggfysikalisk, som exempelvis silikatfärger, har man tills nu ej kunnat erbjuda med extra skyddsmekanismer. KEIM Mycal -Top sätter nu en ny standard: Den enorma diffusionsöppenheten och de fuktreglerande egenskaperna ger torra väggar och undanröjer därmed den främsta förutsättningen för tillväxt av mögelsvampar, nämligen fukt. Den höga alkaliteten i KEIM Mycal -Top motverkar nya angrepp. Den oorganiska uppbyggnaden gör att mögelsvampar inte får någon näring. Tack vare tillsats av naturligt antimikrobiellt verkande mineral ger KEIM Mycal -Top ett extra skydd mot angrepp. Fotokatalysiskt aktiva pigment bryter dessutom ned skadliga ämnen. Lämplig för allergiker (enl. testcertifikat, TÜV).

5 KEIM Mycal -Por Special-kalkputs Mineralisk special-kalkputs för inomhusbruk KEIM Mycal -CS-skiva Kalciumsilikatskiva Lätt kalciumsilikatskiva för ökade väggtemperaturer KEIM Mycal -CS-skiva Användning KEIM Mycal -CS-skivan kan vid behov sågas till önskad storlek. Minimering av fukt är det viktigaste målet i kampen mot mögelangrepp. Därför ska målningsunderlag, speciellt vid mögelangrepp på större ytor, ha god sorptionsförmåga och vara fuktreglerande. KEIM Mycal -Pors egenskaper sorberande, kapilläraktiv och fuktreglerande tar upp överflödig fukt ur rumsluften och avger den sedan snabbt (minimerar kondensationsrisken) den höga alkaliteten skapar en ytterligare alkalidepå fästbrukegenskaper bruksgrupp CS I kornstorlek 0 0,6 mm används också för att limma och armera KEIM Mycal -CS-skivor (inomhusisolering) Under vissa förhållanden kan det vara nödvändigt att höja temperaturen i innerväggarna för att få en hållbar mögelsanering. KEIM Mycal -CS-isoleringskilar för minskning av värmespringor mellan tak och vägg och för att jämna ut skarvar. KEIM Mycal -CS-smygskiva för området vid fönster- och dörrsmygar. KEIM Mycal -CS-skivan mineralisk, lätt kalciumsilikatskiva ej brännbar A1enligt DIN 4102 förhindrar kondensvatten och därmed mögelbildning kan även användas för att få bättre värmeisolering inomhus skivstorlek 62,5 x 100 cm skivtjocklek 25 mm Förvät den vidhäftande sidan med ca en liter vatten per skiva. Lägg på KEIM Mycal -Por med en tandad murslev i räffelstruktur över hela den grundbehandlade KEIM Mycal -CS -skivan (vått i vått). Sätt sedan fast skivorna med lätt tryck och justera dem. Sätt fast isolerskivorna med förskjutning. Förse anslutningsfogar med tätningsband eller isoleringsremsor. Vid behov finns också CS-isoleringskilar och CS-smygskivor. Grundmåla skivorna efter vidhäftningen med KEIM Mycal -Fix och låt dem torka. Applicera KEIM Mycal-Por över hela ytan på de grundmålade skivorna och bädda in glasfibermattan. Torkningstid ska hållas. Putsa med KEIM Mycal -Por och måla med KEIM Mycal -Top två gånger. 5

6 KEIM Mycal -Top Effektivitet med certifikat och stämpel Den speciella effektiviteten i KEIM Mycal -Top bekräftas av neutrala provinstitut. Förutom egenskaper som byggnadsfysik, våtnötning, livsmedelssäkerhet, brandegenskaper och allergikänslighet gjordes naturligtvis särskilda tester på effekten mot mögelsvampar. Inom ramen för ett omfattande testförfarande enligt internationell standard (DIN EN ISO 846) har MPA Bremen kommit fram till att KEIM Mycal -Top uppvisar en stark fungistatisk effekt (dvs. är mycket motståndskraftig mot mögel) utan användning av giftiga biocider! Bilderna nedan visar effekten hos KEIM Mycal -Top i direkt jämförelse med en klassisk dispersionsfärg för inomhusbruk. Dispersionsfärg -mögelangripen KEIM Mycal -Top -mögelfri Målad provbit i kultur utan aktiv ympning med svampsporer Målad provbit i kultur utan aktiv ympning med svampsporer Efter elva dagar visar sig i dispersionsfärgen tydliga tecken på svamptillväxt. Man ser också att kanterna på provet är övervuxna med svamp. Skålen med KEIM Mycal -Top visar efter samma tid (elva dagar) inga tecken på mögelangrepp både kultur och färgprov är mögelfritt. 6

7 I ett annat test har prover från en dispersionsfärg och KEIM Mycal -Top-färg ympats med de vanligast förekommande mögelsvampsorterna som aspergillus niger och penicillium funiculosum och lagrats vid en luftfuktighet på över 95 % i 3 veckor. Resultaten talar för sig: Svamptillväxten i kultur angriper obehindrat provobjektet. Alldeles i närheten av provobjektet ser man en massiv tillväxt av mögelsvamp, medan själva provobjektet är helt fritt från mögelangrepp. Dispersionsfärg -mögelangripen KEIM Mycal -Top -mögelfri 50 % av ytan är angripen. De mörka svamphyferna syns tydligt. Inte ens under mikroskop kan någon svamptillväxt spåras. 7

8 Systemlösningar i förhållande till riskpotential Nivå 1: Låg risk Näringstillförsel Fuktbelastning ph-värde Temperatur KEIM Mycal - Fix sporbindare Ex mögelborttagare Top färg mineralisk målning, antimikrobiellt verkande mineral, fotokatalys diffusionsöppen, fuktreglerande målning Alkalitet fungerar mögelhämmande Nivå 2: Medelhög risk KEIM Mycal - Fix sporbindare Ex mögelborttagare Por special-kalkputs Top färg mineralisk målning, antimikrobiellt verkande mineral, fotokatalys mineralisk puts och målning med sorptionsförmåga, fuktbuffert och alkalidepå Alkalitet fungerar mögelhämmande Nivå 3: Hög risk KEIM Mycal - Fix sporbindare Ex mögelborttagare Por special-kalkputs CS-skiva klimatskiva Top färg mineralisk målning, antimikrobiellt verkande mineral, fotokatalys mineralisk puts med sorptionsförmåga, fuktbuffert och alkalidepå Alkalitet fungerar mögelhämmande Ökad temperatur på väggytan minskar risken för angrepp KEIM Scandinavia A/S Tel.: Fax: Stand 10/2011 schwedisch

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning Pernilla Johansson, Ingemar Samuelson, Annika Ekstrand-Tobin, Kristina Mjörnell, Per Ingvar Sandberg, Eva Sikander Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial kunskapssammanfattning

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Grunderna i Sublimeringstryck

Grunderna i Sublimeringstryck Grunderna i Sublimeringstryck Innehåll Vad är sublimering... 3 Temperatur, tryck och tid... 3 Transferpapper... 3 Tryckprodukten... 4 Textilprodukter... 4 Porslin, keramik och glasprodukter... 4 Subliboardprodukter...

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

ISOPORE Tilläggsisolering. utomhus - inomhus - källare

ISOPORE Tilläggsisolering. utomhus - inomhus - källare ISOPORE Tilläggsisolering utomhus - inomhus - källare 2 ISOPORE Tilläggsisolering Är en helt igenom mineralisk tilläggsisolering som endast består av Multipor Isolerplatta och Saint-Astier Isochaux kalkbruk.

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet Egenkontroll ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer