ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Lövsalen, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, måndagen den 29 augusti 2011, kl Göran Eriksson, ordförande Maria Svensson ersättare för Bo Eddie Rossbol Dan Bondesson ersättare för Kristina Ideström Jan Petersson Jörg Eis Eva-Lena Gotthardsson Ingvar Gustavsson Per Schjelbred Kent-Göran Karlsson Åsa Albertsson, byggnadschef Hans Lundgren, miljöchef Lennart Sellen, byggnadsinspektör Jan-Olof Olsson, stadsarkitekt Kristina Persson, miljöinspektör Carl Åkesson, livsmedelsinspektör Kent-Göran Karlsson Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Åsa Albertsson Ordförande... Göran Eriksson Justerande... Kent-Göran Karlsson Nämnd / styrelse ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunförvaltningen, Emmaboda protokollet Underskrift

2 Bygg- och miljönämnden BMN 73 Dnr 2011:3 Ekonomirapport Åsa Albertsson redogör för ekonomirapporten per Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ekonomirapporten per till protokollet.

3 Bygg- och miljönämnden BMN 74 Dnr Detaljplan för Hovgård 1:2, 2:1 Linnefors stationshus. Förslag till detaljplan för Linnefors stationshus, Emmaboda har varit utställt under tiden Yttranden under utställningstiden har inkommit från -Länsstyrelsen i Kalmar län: Ser positivt på att kommunen beaktat Länsstyrelsens synpunkter. Förslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12: 1 PBL. -Karlskrona kommun: Inget att erinra. -Skanova: Har inget att invända Bygg- och miljönämnden beslutar att med egen tillstyrkan föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 75 Dnr 2011:354 Hovgård 1:5 Vissefjärda järnvägsstation, rivning stationshus. Sökande: Trafikverket, Box 366, Malmö. Ansökan gäller rivningslov för stationshus. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Rivningslov för stationsbyggnad beviljas. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag: Ingvar Johannesson Kvarnhagsgatan Växjö Rivningsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Rivningsplan krävs i detta ärende. När rivningsarbetena är färdigställda ska anmälan ske till byggnadsnämnden för erhållande av slutbesked. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 1986:2 skall beaktas vid rivning av asbesthaltigt material. Rivningslov upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutets datum. Avgift för ärendets handläggning enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura.

5 Bygg- och miljönämnden BMN 76 Dnr 2010:121 Harebo 2:9. Yttrande till Länsstyrelsen gällande tillståndsärende enligt miljöbalken Bygg- och miljönämnden har från länsstyrelsen delgivits ansökan, miljökonsekvensbeskrivning samt övriga handlingar för tillståndsprövning för bergtäkt på fastigheten Harebo 2:9. (Dnr ). Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden tillstyrker tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Harebo 2:9, samt att följande synpunkter beaktas: 1. Gällande riktvärde för buller, vibrationer och luftstötvåg ska uppmärksammas. 2. Avspärrningsband/varningsband är ej tillräckligt. Under hela verksamhetstiden bör det finnas någon form av hinder där risk för fallolyckor finns för människor och djur. 3. Att sedimentationsdammen är rätt dimensionerad så att vattnet ej passera igenom dammen för snabbt. 4. Provtagning på av det utgående vattnet ur sedimentationsdammen, samt vilka ämnen som ska provtas. 5. Om damning förekommer av transportväg förbi Harebo 2:17 ska lämpliga åtgärder vidtagas. 6. Enstaka utleveranser kan ske på lördagar, bör begränsas. Bakgrund XXXXX ansöker om tillstånd för bergtäkt samt tillhörande verksamheter inom fastigheten Harebo 2:9. Täktområdet ligger ca 5 km sydväst om Emmaboda och ca 300 meter öster om väg 120. Avstånd till närmaste bostadshus (Harebo 2:17) är ca 250 meter. Samråd hölls den 20 april Boende på fastigheterna Harebo 2:17 och i Grimsgöl har delgivits samrådsunderlag och lämnats möjlighet till att lämna synpunkter. Kompletteringsförfrågan från länsstyrelsen inkom , den besvarades Kompletterande handlingar i ärendet inkom där länsstyrelsen anhåller om yttrande från bygg- och miljönämnden. Länsstyrelsen har medgivit anstånd till den 31 september 2011 för bygg- och miljönämndens yttrande. Ansökan avser avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, siktning och transport. XXXXX ansöker om att totalt få bryta ca ton berg under ca 20 års tid, i genomsnitt ca ton per år.

6 Bygg- och miljönämnden Enligt uppgift ska produktionsarbetstiden normalt pågå mån-fre I handlingarna kan läsas att enstaka utlastningar kan ske från fram till samt på lördagar. Antal lastbilstransporter är beräknat till ca 8-10/dygn. Brytning kommer att ske i nuvarande område genom att gå ner ca 15 m på djupet. Efter avslutad brytning kommer täkten att bilda en sjö. Eftersom brytning sker under grundvattenytan ska vatten pumpas ifrån täkten till en sedimentationsdamm. Därifrån kommer vattnet att rinna i ett dike norrut och sedan översila en kärrmark. Det vatten som inte har infiltrerat i marken kommer att rinna ut i en å som sedan mynnar ut i sjön Törn. Sökande uppger att genom ett kontrollprogram ska vattennivån följas i två brunnar i jordakvifär (Harebo 2:17 och Harebo 2:15) samt en brunn i bergakvifär (Grimsgöl). Mätning kommer att ske ca fyra gånger per år fördelat på de fyra årstiderna, detta för att se eventuella förändringar av grundvattennivån. I Emmaboda kommuns översiktsplan 2003 värnar kommunen om naturgruset och framhäver alternativa material som ersättningsmaterial: alternativa material skall så långt som möjligt användas för att minska användningen av den icke förnybara naturresursen naturgrus. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

7 Bygg- och miljönämnden BMN 77 Dnr 2011:332 Emmabo 1:493. Ansökan om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning inom föreslaget vattenskyddsområde. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beviljar Jon Stenberg AB, Lindås tillstånd att inrätta energianläggning för utvinning av värme ur mark eller vatten på fastigheten Emmabo 1:493, Emmaboda. Nämnden förelägger Jon Stenberg AB med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808), att iaktta nedan följande försiktighetsmått vid utförande och drift av anläggningen. 1. Anläggningen ska utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid läckage, tryck- eller nivåfall i köldbärarkretsen. 2. Köldbärarvätskan skall väljas utifrån bra miljöegenskaper för att minimera risken för påverkan på grundvattnet vid ett eventuellt läckage. 3. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas och godkännas av bygg- och miljönämnden. 4. Utforma energibrunnen i enlighet med Normbrunn 07 eller senare. 5. När anläggningen är färdig: - Upprätta kartskiss som utvisar kollektorns verkliga läge. Markera skarvar. Skicka kopia till bygg- och miljönämnden. - Lämna kopia till bygg- och miljönämnden på de registreringsuppgifter som brunnsborraren är skyldig att skicka till Brunnsarkivet SGU. 6. Använd kollektor som är tillverkad av polyeten (PEL) eller annan minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka. 7. Dimensionera kollektorn för ett tryck på minst 600 kpa. Täthetsprova kollektorn innan anläggningen tas i bruk vid ett tryck av 1.5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla köldbärarvätska, endast vatten. Gör också täthetsprovning reparation. Förvara protokoll från täthetsprovning tillsammans med övriga handlingar. 8. Underrätta ny fastighetsägare om anläggningen och dessa försiktighetsmått. 9. Följ bestämmelserna enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3). 10. Energibrunnen bekläds efter borrning med tätande och skyddande material (liknande Pemtec Miljökollektor) eller återfylls med tätmaterial i syfte att eliminera kontakt mellan olika hydrauliska nivåer.

8 Bygg- och miljönämnden Ansökan avser 2 stycken bergvärmepumpar av fabrikat NIBE, 12 stycken borrhål med borrhålsdjup på a 180 meter, köldmedium R407C/R410A (två värmepumpar), frostskyddsvätska 1295 liter Köldbäraretanol som 30 %-ig blandning med vatten. Installatör är Rörinstallationer AB och brunnsborrare är Triabo Brunnsborrningar. För fastigheten finns ingen möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. Avgift kronor enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura. Redogörelse av ärendet Ansökan inkom från Jon Stenberg AB, Maskinvägen 1, i Lindås och avser fastigheten EMMABO 1:493. Fastigheten är belägen inom den tertiära zonen i föreslaget vattenskyddsområde för den kommunala vattentäkten i Lindås. Enligt skyddsföreskrifterna krävs bygg- och miljönämndens tillstånd för energianläggningar. Emmaboda Energi och Miljö AB är huvudman för vattentäkten och har lämnat följande yttrande: Planerad värmepumpsanläggning inrättas i föreslaget vattenskyddsområde i tertiär zon för vattentäkt i Lindås. Det kan finnas risk för läckage från anläggningens köldmedia, därför skall anläggningen förses med larm som indikerar läckage. Om ett läckage uppstår ska läckaget omedelbart utredas och åtgärdas. Emmaboda Energi och Miljö AB ska kontaktas. Installationen ska ske med hänsyn taget till att samhällets vattenförsörjning ligger inom närområdet, och att vattentäkten vid installationsarbete och drift skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Det viktiga att systemet saneras den dag det tas ur bruk.. Bedömning Den extra försiktighetsåtgärden nr.10 skall användas vid utförandet av anordningen. Med hänsyn till detta samt att fjärrvärmenätet ej är framdraget i område görs bedömningen att tillstånd kan ges till planerad verksamhet. Nämnden har tidigare beviljat bergvärmepumpar inom vattenskyddsområde med villkor om särskilda försiktighetsmått. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till Jon Stenberg AB som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 26 augusti Inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Installatör Brunnsborrare

9 Bygg- och miljönämnden BMN 78 Dnr Information om arbetet med enskilda avlopp. Information lämnades om tillsynskampanjen Små avlopp ingen skitsak. Under slamtömningskampanjen i höst kommer en viss extra kontroll av enskilda avloppsanläggningar att ske. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna informationen om enskilda avloppen till protokollet.

10 Bygg- och miljönämnden BMN 79 Dnr Planering för studieresa september Borås/Alingsås. Information och preliminärt program för studieresan föredrogs. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

11 Bygg- och miljönämnden BMN 80 Dnr 2011:368 Emmabo 1:91, 1:84, nybyggnad av garage samt rivning av äldre garage. Sökande: XXXXX Ansökan gäller nybyggnad av garage samt rivning av äldre garagebyggnad. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område. Berörd grannes skriftliga medgivande till placering av byggnaden finns. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att i avvikelse med detaljplan bevilja byggnadslov för garage samt bevilja rivningslov för äldre garagebyggnad. Kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd erfordras ej. Utstakning krävs i detta ärende. Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar AFS 1986:2 skall beaktas vid rivning av asbesthaltigt material. När byggnationen är färdigställd ska anmälan ske till byggnadsnämnden för erhållande av slutbesked. Bygglov och rivningslov upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutets datum. Avgift för ärendets handläggning enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura.

12 Bygg- och miljönämnden BMN 81 Dnr 2011:4 DELEGATIONSÄRENDEN Delegationsbeslut 2011 från bygg- och miljönämnden. 80. Gransjö 1:24. Ansökan om tillstånd utökad produktion, Gransjöverken AB. Kompletteringsremiss från länsstyrelsen. Dnr 2010:43. Handl. HLN 81. Emmaboda 5:4. Rivningslov. Dnr 2011:242. Handl LSN. 82. Buemåla 1:9. Enskilt avlopp. Dnr 2011:201. Handl KP. 83. Tången 1:4. Anmälan värmepump. Dnr 2011:255. Handl KP. 84. Tången 1:4. Enskilt avlopp. Dnr 2011:253. Handl KP. 85. Tången 1:2. Anmälan värmepump. Dnr 2011:263. Handl KP. 86. Förlångskvarn 1:86. Anmälan studioglashytta Vet Hut i Boda Glasbruk, Design House Stockholm. Dnr. 2011:251. Handl. HLN 87. Udden 1:1. Enskilt avlopp. Dnr 2011:244. Handl KP. 88. Bredalycke 1:15. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2011:179. Handl LSN. 89. Emmabo 1:230. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2011:233. Handl LSN. 90. Näktergalen 6. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2011:80. Handl LSN. 91. Bagaren 3. Bygglov för carport. Dnr 2011:272. Handl LSN. 92. Musseronen 2. Bygglov för uterum. Dnr 2011: Sibbahult 2:20. Va-bidrag. Dnr 2011:223. Handl KP. 94. Sibbahult 2:14. Va-bidrag. Dnr 2011:224. Handl KP. 95. Sibbahult 2:5. Va-bidrag. Dnr 2011:225. Handl KP. 96. Allgunnås 1:6. Anmälan värmepump. Dnr 2011:292. Handl KP. 97. Blåklinten 12. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2011:268. Handl LSN. 98. Lärkan 33. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2011:239. Handl LSN. 99. Ödevata Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2011:187. Handl LSN Kalvamo 1:106. Bygglov för tillbyggnad. Dnr 2011:293. Handl LSN Emmaboda 4:1. Bygglov för tillbyggnad. Dnr 2011:285. Handl LSN Kremlan 8. Bygglov för altan. Dnr 2011:301. Handl LSN Harebo 2:9. Anmälan om ökad produktion av asfaltsmassa. Dnr 2009:401. Handl KP Ålgärdehult 1:69. Årlig kontrollavgift. Dnr 2011:230. Handl. CÅ 105. Gransjö 1:23. Anmälan värmepump. Dnr 2011: 333. Handl KP Emmabo 1:286. Anmälan värmepump. Dnr 2011:299. Handl KP Skallebo 2:3. Anmälan värmepump. Dnr 2011:300. Handl KP Korpen 4. Anmälan värmepump. Dnr 2011:296. Handl KP.

13 Bygg- och miljönämnden Algutsboda 3:15. Anmälan värmepump. Dnr 2011:298. Handl KP Långasjö 4:2. Anmälan värmepump. Dnr 2011:297. Handl KP Båldön 4:1. Avsyning av täktverksamhet. Dnr 2011:343. Handl KP Algutsboda 3:3. Extra offentlig kontroll. Dnr 2011:85. Handl CÅ. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående delegationsbeslut till protokollet.

14 Bygg- och miljönämnden BMN 82 Dnr 2011:2 MEDDELANDEN Länsstyrelsen i Kalmar län. Tillstånd enl 3 kap lag om kulturminnen, Kyrkeby 4:12, Emmaboda kommun. Dnr 2011:5/13. Länsstyrelsen i Kalmar län. Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av bastu på fastigheten Stångemåla 2:9. Dnr 2010:292 Länsstyrelsen i Kalmar län. Inbjudan till Regional miljömålsdag 17/ Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående meddelanden till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18)

Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Miljö- och byggnämnden 2013-11-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 11 november kl. 13.30-16.30 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer