ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 mars 2010, kl Per Adolfsson, ordförande Kristina Ideström Bo Eddie Rossbol Jan Peterson Lise Kroer Bo Sunesson Ingvar Gustavsson fr o m 19 Ros-Marie Sandberg Pelle Hellgren Åsa Albertsson byggnadschef Jan-Olof Olson, stadsarkitekt Hans Lundgren, miljöchef Kristina Persson, miljöinspektör Helena Karlsson, livsmedelsinspektör Ros-Marie Sandberg Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Åsa Albertsson Ordförande... Per Adolfsson Justerande... Ros-Marie Sandberg Nämnd / styrelse ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunförvaltningen, Emmaboda protokollet Underskrift

2 Bygg- och miljönämnden BMN 13 Dnr 2010:3 Ekonomirapport Åsa Albertsson redogör för ekonomirapporten per samt för den ekonomiska utvärderingen för Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna de ekonomiska rapporterna till protokollet.

3 Bygg- och miljönämnden BMN 14 Dnr 2009:427 Detaljplan för Eriksmåla skolområdet, Emmboda kommun. Särskilt utlåtande Ett planförslag har varit på samråd enkelt förfarande till 12 februari Yttranden utan erinringar har inkommit från - Teknik och fritidsnämnden, Emmaboda kommun - Vägverket, Region Sydöst - Kalmar läns museum - Anita Eriksson - Emmaboda Energi AB Yttrande med synpunkter har inkommit från - Lantmäteriet Kalmar län: Är det avsikten att utfartsförbudet mot Växjövägen försvinner? Borde inte utnyttjandegraden regleras? Gemensamhetsanläggningar/servitut kan behövas. Detta är inte beskrivet. Kommentar: Det finns inga aktuella önskemål som förutsätter servitut eller gemensamhetsanläggningar. Om sådana måste göras i framtiden kan kommunen tillstyrka att dessa genomförs även om de inte förutsatts i detaljplanen. - Länsstyrelsen i Kalmar län: Instämmer i uppfattningen att planens genomförande inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Syftet bör förtydligas. A bör inte längre användas. Säkerhetsfrågor utmed väg 25 bör redovisas. Riktvärden för trafikbuller ska beaktas vid ev ny bebyggelse utmed väg 25. Hänvisar i övrigt till Vägverkets yttrande. Kommentar: Synpunkterna tillgodoses. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att med egen tillstyrkan föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 15 Dnr 2009:402 Detaljplan Kv Blåsippan, Emmaboda tätort. Ett planförslag har varit på samråd till 12 februari Kvällen den 16 november hölls ett informationsmöte med berörda sakägare. Yttranden utan erinran har inkommit från -Teknik och fritidsnämnden, Emmaboda kommun Yttrande med synpunkter har inkommit från -Kalmar Läns Museum(KLM): Kulturhistoriska aspekter behandlas alltför lättvindigt. Särskilt besvärande är detta för befintlig verkstadsbyggnad på Blåsippan 3. KLM finner det märkligt att beskrivningen är så uppenbart värderande i vissa avsnitt, exempelvis fina hyreslägenheter och borde väga tungt. Kommentar: Blåsippan 3 ingår inte i aktuell plan. Fastigheten ingick i en plan som blev lagakraftvunnen för några år sedan. Länsstyrelsen motsatte sig då inte bebyggelse på denna mark. Apropå KLM s synpunkt om vad som är uppenbart värderande borde man kanske börja med att fundera på formuleringarna i den egna skrivelsen! -Örjan Molander: Verksamhetens kulturhistoriska betydelse har inte beskrivits. Kalmar Läns Museum anser att det lokalhistoriska värdet borde beskrivas innan beslut om rivning fattas. Kommentar: Förmodligen avser Örjan Molander fastigheten Blåsippan 3? Denna fastighet ingår inte i aktuell plan. Fastigheten är privatägd. Inför en ev rivning bör byggnaden dokumenteras, vilket påpekats av kommunen även i tidigare sammanhang. -Birgitta och Vide Gunnarsson: Skogsdungen är väl värd att bevara! Hoppas ni beaktar detta. -Ronny Hjalmarsson: Klart olämpligt med andra hus så nära sjön. Sista grönområdet försvinner. Bef fastigheter sjunker i värde. Lämpligare med nya hyreshus på andra sidan sjön. Parkeringslösning saknas. -Kerstin Hjalmarsson: Olämpligt med byggnation så nära sjön. Sista parkområdet med träd söder om sjön försvinner. Bef fastigheter sjunker i värde. -Pia Lindau och BrunoHansén: Vi emotsäger oss föreslagen detaljplan. Vill behålla det lilla grönområdet som finns kvar. Är oroliga för insyn. Vill inte ha grannar i vårt vardagsrum. Värdet på vårt hus kommer att sjunka. Måste finnas andra område att bygga på. -Knut Fransson: Det är som att sätta ett 12 m högt plank i min tomtgräns och utestänga vår syn över grönområde och sjön.

5 Bygg- och miljönämnden Kommentar: Det är ett angeläget syfte att åstadkomma nya bostäder i centrala Emmaboda. Det är ett mycket litet och oanvänt grönområde som tas i anspråk som tomtmark om man beaktar hela parkmiljön runt sjön. Rädslan för att befintliga fastigheters värde sjunker när man bygger nya bostäder i området har hittills aldrig kunnat påvisas, tvärtom brukar fastigheter i attraktiva lägen stiga i pris då man bygger fler hus i området. -Emmaboda Energi: Dag- och dränvatten kan behandlas lokalt, s k LOD. Befintliga ledningar ska beaktas, ev får det bli ett u-område i nordöstra hörnet. -Lantmäteriet Kalmar län: Begränsning av exploateringsgraden saknas!? Vem ska stå för kostnaderna om förorenad mark ska saneras. Kommentar: Exploateringsgraden behöver inte alltid anges (inte ens antal våningar) enligt PBL 5:3. Samordning bör ske med Blåsippan 3 vad gäller förorenad mark. -Länsstyrelsen i Kalmar län: Instämmer i uppfattningen att planens genomförande inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Strandskyddsdispens krävs. Misstanke om förorenad mark, ev samordning med grannfastigheten. Kommunen bör försäkra sig om att inga fladdermuskolonier finns i träden. Kommentar: Eftersom området var planlagt då det generella strandskyddet infördes 1 juli 1975 samt eftersom denna detaljplan påbörjades före 1 juli 2009 (då det kom nya regler) finns inget strandskydd i området. WSP Kalmar gjorde en markteknisk miljöundersökning av grannfastigheten. Denna bör kompletteras med aktuellt område och uppdateras efter nya riktvärden. Fladdermösskolonierna bör utredas av kommunen. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att ta denna samrådsredogörelse som sin egen att ändra planförslaget enligt redogörelsen samt att låta ställa ut planen enligt PBL 5:23

6 Bygg- och miljönämnden BMN 16 Dnr 2009:395 Detaljplan Emmaboda 4:37 Sjömålen, Emmaboda kommun Med bra läge nordost om Emmaboda intill norra infarten till tätorten finns en mindre gård som kan bli attraktiv tomtmark till bostäder. Området är planerat att bli ett s k LIS-område i det tillägg till kommunens översiktsplan/framtidsplan som nu tas fram. LIS står för Landsbygdsutveckling i Sjönära läge och är innebörden i den förändrade lagstiftingen i miljöbalken som började gälla 1 juli Exploateringen är ett privat initiativ. Stadsarkitekten har utarbetat ett planförslag för området. Bygg- och miljönämnden beslutar att detaljplanen ska skickas ut för samråd.

7 Bygg- och miljönämnden BMN 17 Dnr 2010:58 Emmabo 1:237, Idrottsvägen 23, Lindås, strandskyddsdispens, förhandsbesked om bygglov. Sökande: XXXXX. Ansökan gäller strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i samband med en värdering. För att en tomtplats ska vara lämplig att bebygga gäller att den uppfyller kraven enligt PBL 2:1 och 3:1. I aktuellt ärende ska fastigheten bl a ansluta till det kommunala VA-nätet. Ärendet, vad gäller dispens från byggnadsförbudet i strandskyddsförordnandet, prövades av Länsstyrelsen i Kalmar län Man fann då att det förelåg särskilda skäl att bevilja dispens från byggnadsförbudet. Det tillstånd som Länsstyrelsen gav upphörde att gälla eftersom det då ännu inte påbörjats något byggnadsföretag Miljöbalken ändrades 1 juli 2009 i de delar som berör strandskyddet. Naturvårdsverket har därefter gett ut en handbok om tillämpningen av de nya reglerna. De särskilda skäl som Länsstyrelsen redogjorde för i sitt beslut har inte påverkats av den ändrade lagstiftningen. Samma särskilda skäl kan utgöra underlag för en förnyad prövning. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av de särskilda skäl som Länsstyrelsen i Kalmar län angett medge undantag från byggnadsförbudet i miljöbalken enligt MB 7:18 b samt att ge ett positivt förhandsbesked. Förhandsbesked: kr Strandskyddsdispens kr

8 Bygg- och miljönämnden BMN 18 Dnr 2008:21 Berget 2:2. Föreläggande vid löpande vite att åtgärda utrymme för lagring av stallgödsel. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger XXXXX Berget 2:2, att inom en månad från delfåendet av detta beslut, vid vite av kr åtgärda: 1. Utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader samt att lagringsutrymmet för stallgödseln är utformad på sådant sätt att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. 2. Om inte ovanstående är utfört senast inom en månad från delfåendet av detta beslut förenas vitesföreläggandet med ett löpande vite på kr per månad till dess att föreläggandet enligt ovanstående stycke har uppfyllts. 3. Detta beslut översänds till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Beslutet har fattats med stöd av 26 kap 9, 13, 14, 15 och 26 och med hänvisning till 2 kap 3 miljöbalken, med hänvisning till förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 6,7, samt 2, 3, 4 och 5 lagen (1985:206) om viten. Bakgrund Vid besök den fanns totalt 14 hästar på anläggningen. Det fanns ingen gödselplatta på fastigheten utan gödseln lagrades direkt på marken. Bygg- och miljönämnden förelade (BMN ) XXXXX att åtgärda ovan punkt 1. Beslutet rekommenderades med mottagningsbevis daterat Beslutet kvitterades ej ut utan kom i retur den 6 augusti till Bygg- och miljönämnden. Vid telefonkontakt med XXXXX den 16 september upplyste hon om att de hade varit på semester och därför inte haft möjlighet till att hämta ut det rekommenderade brevet med mottagningsbeviset. Information gavs då att ärendet åter kommer att tas upp i nämnden, XXXXX sa själv att åtgärderna skulle vara utförda till våren Bygg- och miljönämnden förelade (BMN ) ännu en gång djurägarna att åtgärda samma punkt, senast den 1 maj Beslutet rekommenderades med mottagningsbevis daterat Beslutet kvitterades ej ut, kom i retur till Bygg- och miljönämnden Ett föreläggande underskrivet av Bygg- och miljönämndens ordförande Per Adolfsson mottogs av XXXXX av stämningsman den 29 dec Föreläggandet innebar att från och med 4 månader efter erhållandet av beslutet åtgärda gödselhanteringen.

9 Bygg- och miljönämnden Ett besök gjordes den 21 maj 2009 av Kristina Persson och Helena Karlsson från Tekniska kontorets miljöenhet. Endast sonen var hemma. Vid besöket konstaterades att åtgärderna ej var utförda. Vid flera tillfällen gjordes försök per telefon att få kontakt med djurägarna, både till hemmet och jobbet men utan resultat. Den 28 maj togs en telefonkontakt med XXXXX. Hon skulle kontakta den lantbrukare som finns i närheten, om när han kunde ta hand om gödseln eftersom han hade lovat att hjälpa dem. XXXX skulle återkomma efter helgen med ett datum då detta kunde vara åtgärdat. Ingen kontaktade miljökontoret. Kontakt togs med lantbrukaren den 5 juni, han upplyste då om att han aldrig fått frågan om han kan ta hand om gödseln. Bygg- och miljönämnden förelade (BMN ) åter igen djurägarna att åtgärda ovan punkt 1. Föreläggandet innebar att från och med 4 månader efter erhållandet av beslutet åtgärda gödselhanteringen. XXXXX blev delgiven beslutet av stämningsman Uppföljande besök gjordes av Kristina Persson och Lennart Sellén från Tekniska kontorets miljöenhet. XXXXX var då hemma. Vid besöket konstaterades att åtgärderna ej var utförda. Bygg- och miljönämnden väljer nu att förelägga vid löpande vite om rättelse. Övrigt Inför varje Bygg- och miljönämndens sammanträde har kommunicering skett med verksamhetsutövarna. De har fått ta del av förslagen till beslut via brev, detta för att inkomma med eventuella synpunkter innan sammanträdena. Inga synpunkter har tidigare inkommit. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 12 mars Synpunkter har inkommit inom rätt tid. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: XXXXX Lantmäteriet, Division Inskrivning, Eksjö

10 Bygg- och miljönämnden BMN 19 Dnr 2010:83 Långasjö 3:66. Tillstånd att inrätta bergvärmepump. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beviljar XXXXX tillstånd att inrätta bergvärmepump enligt ansökan med villkor att iaktta nedan förelagda försiktighetsmått. Nämnden förelägger XXXXX med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808), att iaktta nedan följande försiktighetsmått vid utförande och drift av anläggningen. 1. Anläggningen ska utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid läckage, tryck- eller nivåfall i köldbärarkretsen. 2. Köldbärarvätskan skall väljas utifrån bra miljöegenskaper för att minimera risken för påverkan på grundvattnet vid ett eventuellt läckage. 3. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas och godkännas av bygg- och miljönämnden. 4. Utforma energibrunnen i enlighet med Normbrunn 07 eller senare. 5. När anläggningen är färdig: - Upprätta kartskiss som utvisar kollektorns verkliga läge. Markera skarvar. Skicka kopia till bygg- och miljönämnden. - Lämna kopia till bygg- och miljönämnden på de registreringsuppgifter som brunnsborraren är skyldig att skicka till Brunnsarkivet SGU. 6. Använd kollektor som är tillverkad av polyeten (PEL) eller annan minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka. 7. Dimensionera kollektorn för ett tryck på minst 600 kpa. Täthetsprova kollektorn innan anläggningen tas i bruk vid ett tryck av 1.5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla köldbärarvätska, endast vatten. Gör också täthetsprovning reparation. Förvara protokoll från täthetsprovning tillsammans med övriga handlingar. 8. Underrätta ny fastighetsägare om anläggningen och dessa försiktighetsmått. 9. Följ bestämmelserna enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3). Avgift kronor enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura. Redogörelse av ärendet

11 Bygg- och miljönämnden Ansökan inkom från XXXXX och avser fastigheten Långasjö 3:66. Fastigheten är belägen inom föreslaget vattenskyddsområde för den kommunala vattentäkten i Långasjö. Enligt skyddsföreskrifterna krävs bygg- och miljönämndens tillstånd för energianläggningar. Eftersom borrning kommer att ske närmare än 10 meter från tomtgräns har ett granneintyg inkommit som tillåter XXXXX att inrätta en bergvärmepumpsanläggning. Emmaboda Energi och Miljö AB är huvudman för vattentäkten och har lämnat följande yttrande: Planerad värmepumpsanläggning inrättas i föreslaget vattenskyddsområde för vattentäkten i Långasjö. Berggrunden i Långasjö genomkorsas av ett antal större sprickzoner som är kraftigt vattenförande. Fastigheten Backegård 3:66 är ej belägen i angivna sprickzoner, men inom föreslaget till vattenskyddsområde. Det kan finnas risk för läckage från anläggningens köldmedia därför skall anläggningen förses med larm som indikerar läckage. Om ett läckage uppstår ska läckaget omedelbart utredas och åtgärdas. Emmaboda Energi och Miljö AB ska kontaktas. Installationen ska ske med hänsyn taget till att samhällets vattenförsörjning ligger inom närområdet, och att vattentäkten vid installationsarbete och drift skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Ansökan avser bergvärmepump av fabrikat Nibe, borrhålsdjup 145 m, köldmedium R407C, frostskyddsvätska 87 liter Svensk Bioetanol som 30 %-ig blandning med vatten. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 12 mars Inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Installatör Brunnsborrare

12 Bygg- och miljönämnden BMN 20 Dnr 2010:9 Emmabo 1:497. Anmälan 2 bergvärmepumpar för 5 radhus Flygtvägen 14, Lindås. DELEGATIONSBESLUT 34/2010 Beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Emmaboda Bostads AB med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808), att iaktta nedan följande försiktighetsmått vid utförande och drift av anläggningen. 1. Anläggningen ska utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid läckage, tryck- eller nivåfall i köldbärarkretsen. 2. Köldbärarvätskan skall väljas utifrån bra miljöegenskaper för att minimera risken för påverkan på grundvattnet vid ett eventuellt läckage. 3. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas och godkännas av bygg- och miljönämnden. 4. Utforma energibrunnen i enlighet med Normbrunn 07 eller senare. 5. När anläggningen är färdig: - Upprätta kartskiss som utvisar kollektorns verkliga läge. Markera skarvar. Skicka kopia till bygg- och miljönämnden. - Lämna kopia till bygg- och miljönämnden på de registreringsuppgifter som brunnsborraren är skyldig att skicka till Brunnsarkivet SGU. 6. Använd kollektor som är tillverkad av polyeten (PEL) eller annan minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka. 7. Dimensionera kollektorn för ett tryck på minst 600 kpa. Täthetsprova kollektorn innan anläggningen tas i bruk vid ett tryck av 1.5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla köldbärarvätska, endast vatten. Gör också täthetsprovning reparation. Förvara protokoll från täthetsprovning tillsammans med övriga handlingar. 8. I egenkontrollen årligen dokumentera verkningsgraden för värmepumpen och vidtagna underhållsåtgärder. 9. Underrätta ny fastighetsägare om anläggningen och dessa försiktighetsmått. 10. Följ bestämmelserna enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3). Avgift kronor enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura. Bakgrund Anmälan från Emmaboda Bostads AB (EBA) inkom Anmälan avser uppvärmning för 5 radhus under uppbyggnad på fastigheten. Eftersom fjärrvärme finns framdraget i gatan och hyreshusen på Flygtvägen 10, 16 och 18 är anslutna sedan länge, begärdes komplettering med motivering till varför fjärrvärmeanslutning valts bort.

13 Bygg- och miljönämnden En ekonomisk kalkyl redovisades, vilken inkom 12 januari tillsammans med uppgifter från Emmaboda Energi och Miljö AB om villkoren för anslutning. Kalkylen anger för år 1 att investeringskostnaderna för de bägge uppvärmningssätten skiljer sig åt med drygt kr till fjärrvärmens fördel och driftskostnaderna med drygt kr till bergvärmens fördel. Även en kalkyl för 10 år redovisas med 20 års avskrivning och amortering till 5% ränta, 2% uppskrivning av uppvärmningskostnaderna och ingen underhållskostnad för någon av värmekällorna under perioden. I 10 års-kalkylen skiljer sig uppvärmningssätten med drygt kr per år till bergvärmens fördel. Men då har man räknat med en extremt bra verkningsgrad, 4 kwh värme per tillförd kwh el, normalt räknar man med att man får ut 2 kwh värme per tillförd kwh el, ibland 3. I kommunens energiplan från 1997, kompletterad 2003, är bl.a. kommunens hyreshus i Lindås högt prioriterade objekt för anslutning till den stora satsningen på fjärrvärmeutbyggnad och blev också tidigt anslutna. Att alla kommunala fastigheter är anslutna till fjärrvärmen där denna finns framdragen har också varit utgångspunkten för kommunens medverkan dels i projektet klimatcoachning 2007 med Klimatkommunerna (som stöddes ekonomiskt av naturvårdsverket), dels programmet Uthållig kommun med Energimyndigheten. I kommunens inriktningsmål (KF 1/2008) anges bl.a: Ett miljöperspektiv ska genomsyra kommunens alla verksamheter och spridas i samhället. Utsläpp av växthusgaser ska minska tillsammans med användningen av fossila bränslen i kommunen som geografisk yta. Värmepumpar bidrar inte till att minska utsläppet av växthusgaser. Att kommunens egna verksamheter väljer att inte ansluta till fjärrvärmen bidrar inte till spridning av miljöperspektivet i samhället. En fördyring av uppvärmningen enligt redovisad kalkyl (3 672 kr/år och bostad) är inte tillräckligt stor för att motivera att fjärrvärmen väljs bort. Fördyringen är också betydligt mindre med tanke på att den höga verkningsgraden man utgått ifrån inte är realistisk. Bygg- och miljönämnden beslutade , 5, att återremittera ärendet för vidare utredning. Utredning Vid kontroll av rättsläget framgår att det finns ett avgörande i Miljööverdomstolen i ett liknande ärende (MÖD 2009:9, målnummer M ). Kort referat av domen: Efter en anmälan från en fastighetsägare om installation av en bergvärmeanläggning på hans hyresfastighet förbjöd en miljönämnd installationen med hänvisning till att fastigheten låg inom fjärrvärmeområde. Då det inte entydigt kunde sägas om fjärrvärme eller bergvärme var bästa möjliga teknik var förbudet inte miljömässigt motiverat och upphävdes. Av domen framgår att det generellt inte finns tillräckliga skäl enligt miljöbalken att kräva anslutning till framdragen fjärrvärme i stället för installation av bergvärme. Då finns det inte heller i det nu aktuella fallet skäl att kräva någon fördjupad kalkyl med avsikt att tydligare motivera valet av uppvärmningssystem.

14 Bygg- och miljönämnden Eftersom sökande lämnat in anmälan i god tid och det inte behövs ytterligare komplettering i ärendet är det angeläget att besked lämnas utan dröjsmål och att beslut därom fattas skyndsamt. Därför är det motiverat att utnyttja ordförandens möjlighet att fatta beslut i brådskande ärende. Anmälan Anmälan avser bergvärmepump med kollektor från två borrhål om vardera 180 m djup. Köldmedium utgörs av R 407C till en installerad mängd av 1,7 kilo. Kollektorn är 400 meter och innehåller 400 liter frostskyddsvätska (Thermol Bioetanol)i 30 %-ig blandning med vatten. Per Adolfsson Ordförande Bygg- och miljönämnden godkänner beslutet och antecknar beslutet till protokollet.

15 Bygg- och miljönämnden BMN 21 Dnr 2009:230 Ändring taxa för vindkraft. Taxa för Emmaboda kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Förslag till ändring i Taxebilaga 2. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden ändrar taxebilaga 2 vad avser vindkraftsanläggningar enligt förslag nedan. Ändring Bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har ändrats avseende vindkraftsanläggningar. Ändringen innebär att klassning och prövningsnivå numera utgår från enskilda vindkraftsverks höjd över marken, antalet verk i en s.k. gruppstation och utbyggnad av fler verk i befintlig gruppstation. Tidigare utgick man från enskilda verks och en gruppstations sammanlagda effekt, vilket också utgjorde grunden för beräkning av tillsynsavgiften enligt kommunens taxa. I taxebestämmelserna anges att Bygg- och miljönämnden får ändra, lägga till och ta bort enskilda punkter i taxebilaga 1 och 2 efter ändring av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt lägga till enskilda punkter om ny typ av miljöfarlig verksamhet etableras i kommunen. ( 8). Förslag till ändring i taxebilaga 2 (KK = klassningskod, AK = avgiftsklass, PN = prövningsnivå) KK AK PN Beskrivning Vindkraft B Verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades B Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt C Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,

16 Bygg- och miljönämnden två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt eller Nuvarande formulering i taxebilaga 2 KK AK PN Beskrivning Vindkraft U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 25 megawatt C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 4 MW men högst 25 MW. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är högst 125 kilowatt. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

17 Bygg- och miljönämnden BMN 22 Dnr 2010:4 DELEGATIONSÄRENDEN Delegationsbeslut 2010 från bygg- och miljönämnden 11. Karamåla 2:4. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:63: Handl LSN. 12. Tokelsmåla 1:2. Kompletteringsremiss gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt enligt miljöbalken. Yttrande till Länsstyrelsen. Dnr 2009:90. Handl. KP. 13. Alexandrinen 3. Anmälan värmepump. Dnr 2010:49. Handl KP. 14. Blåklinten 12. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2009:457. Handl LSN. 15. Gransjö 1:23. Va-bidrag för dricksvattenfilter Gransjö 115. Dnr. 2010:36. Handl. HLN 16. Algutsboda 3:29. Va-bidrag för dricksvattenfilter. Dnr. 2010:35. Handl. HLN 17. Emmabo 1:347, Lindås skola. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:38. Handl HKN 18. Åldermannen 4, kostenheten Emmaboda. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:39. Handl HKN 19. Eken 10, kostenheten Bjurbäcksskolan. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:40. Handl HKN 20. Vissefjärda 1:271, Pensionat Prästgården. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:48. Handl HKN 21. Vissefjärda 16:10, Emmaboda Golfkrog. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:92. Handl HKN 22. Fiddekulla 1:66. Anmälan värmepump. Dnr 2010:84. Handl KP. 23. Gjutaren 20. Bygglov för tillbyggnad av garage. Dnr Handl LSN. 24. Huvudhult 3:17, 3:21. Bygglov för förrådsbyggnad. Dnr 2010:68. Handl LSN. 25. Emmabo Bygglov för tillbyggnad carport. Dnr 2010:91. Handl LSN. 26. Björnabygden 1:5. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:93. Handl LSN. 27. Förlångsö 1:13. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:94. Handl LSN. 28. Förlångsö 1:3. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:95. Handl LSN. 29. Bredasjö 2:2. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:96. Handl LSN. 30. Skinnabo 1:9. Emmaboda Flygbana. Dnr 2007:56. Handl KP. 31. Norra Målatorp 3:5. Anläggning för förbränning. Dnr 2009:173. Handl KP. 32. Långasjö 9:1. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2010:55. Handl LSN. 33. Örnen 1. Kompletteringsremiss avseende ansökan om tillstånd för produktion av glasmäng vid Glasma AB. Yttrande till länsstyrelsen. Dnr. 2009:359. Handl. HLN 34. Emmabo 1:497. Anmälan värmepump. Dnr. 2010:9. Ordf:s beslut. Handl HLN Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående delegationsbeslut till protokollet.

18 Bygg- och miljönämnden BMN 23 Dnr 2010:2 MEDDELANDEN Kostnadsuppskattning för bygg- och miljönämndens investeringsprojekt. Nybro kommun. Arbetet enligt alkohol och tobakslagarna i Emmaboda kommun Dnr 2009:115. Nybro kommun. Tillsynsplan för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i Emmaboda Dnr 2009:115. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående meddelanden till protokollet.

19 Bygg- och miljönämnden BMN 24 Information om godkännande av livsmedelsanläggning och ändrade avgifter för livsmedelskontroll Sedan 1 december 2009 gäller prövning för godkännande av nya anläggningar endast för animalieanläggningar (LIVFS 2009:5). Registrering av livsmedelsanläggning är en enkel process och gäller numera även för restauranger och butiker samt, i enlighet med tidigare, enklare verksamheter utan bearbetning. Avgift för registrering är motsvarande en timmas arbetstid, ingen förändring. Därefter ska kommunen ta ut en årlig avgift med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas och för varje påbörjat kalenderår. (Förordning 2009:22) Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten, sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften. Detta kan i vissa fall vara aktuellt när en verksamhet startar upp sent under året. Ett förväntat scenario då registrerade anläggningar startar sin livsmedelsverksamhet utan prövning/granskning av egenkontroll, är att det kommer att föra med sig olika former av sanktioner i allt högre grad. Vår hemsida har blanketter för registrering och godkännande av livsmedelsanläggning, några informationsdokument från länsgruppen av livsmedelsinspektörer i Kalmar och Gotlands län och en broschyr från Livsmedelsverket. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående information till protokollet.

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-11-15 118 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 november 2010, kl 13.00. Per Adolfsson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-02-15 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 februari 2010, kl 13.00. Per Adolfsson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-06-18 76 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 juni 2012, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-06-17 67 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Roland Gross (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-09-20 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum, Scandic Portalen, Jönköping, torsdagen den 20 september 2012, kl 17.00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Per Adolfsson (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-09-20 91 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 september 2010, kl 13.00. Per Adolfsson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-08-29 93 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Lövsalen, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00. Göran Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-11-19 116 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 november 2012, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-01-24 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda måndagen den 24 januari 2011, kl 13.00 Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-12-16 142 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, fredagen den 16 december 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-03-21 27 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 mars 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-05-17 43 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 17 maj 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-12-18 130 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ekebo, Algutsboda, tisdagen den 18 december 2012, kl 13.30. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Roland Gross

Läs mer

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå

Sollefteå kommun Samhällsbyggnadskontoret 881 80 Sollefteå Sida 1 (2) ANMÄLAN Datum Installation av värmepump Samhällsbyggnadskontoret 881 80 SOLLEFTEÅ 0620-68 20 00 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 och 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr

Sökande Fastighetsbeteckning Församling Kommun. Fastighetsägare Anläggningsadress Organisationsnr/Personnr Värmepump - Anmälan Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan skall inkomma i god tid, minst 4 veckor innan installationen

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-09-19 84 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Clarion Hotell Fregatten, Varberg, torsdagen den 19 september 2013, kl 18.30 19.30. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-11-21 129 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 november 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol, ordförande Roland

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan

Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Anmäl värmepumpen! Anmälan / ansökan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Anmälan eller ansökan om installation av värmepump bergvärme ( 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Uppgifter

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Torbjörn Holmström (M) 47. 2010-10-20 Stadsarkitektkontoret, Köping. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Sveavägen 21, Köping, kl 16.00 16.55 Beslutande Rolf Gustafsson (S) ordförande Per Carlesson (S) vice ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Asta Lundgren (S)

Läs mer

Emmaboda kommun Bygg- och miljönämnden

Emmaboda kommun Bygg- och miljönämnden 2014-01-20 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 januari 2014, kl. 13.00. Dan Bondesson ersättare för Bo Eddie

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Gullvi Dahllöf (S) ersättare för

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan för utvinning av värme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2009-10-16 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler Detaljplaneregler

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer