ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 mars 2010, kl Per Adolfsson, ordförande Kristina Ideström Bo Eddie Rossbol Jan Peterson Lise Kroer Bo Sunesson Ingvar Gustavsson fr o m 19 Ros-Marie Sandberg Pelle Hellgren Åsa Albertsson byggnadschef Jan-Olof Olson, stadsarkitekt Hans Lundgren, miljöchef Kristina Persson, miljöinspektör Helena Karlsson, livsmedelsinspektör Ros-Marie Sandberg Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Åsa Albertsson Ordförande... Per Adolfsson Justerande... Ros-Marie Sandberg Nämnd / styrelse ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunförvaltningen, Emmaboda protokollet Underskrift

2 Bygg- och miljönämnden BMN 13 Dnr 2010:3 Ekonomirapport Åsa Albertsson redogör för ekonomirapporten per samt för den ekonomiska utvärderingen för Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna de ekonomiska rapporterna till protokollet.

3 Bygg- och miljönämnden BMN 14 Dnr 2009:427 Detaljplan för Eriksmåla skolområdet, Emmboda kommun. Särskilt utlåtande Ett planförslag har varit på samråd enkelt förfarande till 12 februari Yttranden utan erinringar har inkommit från - Teknik och fritidsnämnden, Emmaboda kommun - Vägverket, Region Sydöst - Kalmar läns museum - Anita Eriksson - Emmaboda Energi AB Yttrande med synpunkter har inkommit från - Lantmäteriet Kalmar län: Är det avsikten att utfartsförbudet mot Växjövägen försvinner? Borde inte utnyttjandegraden regleras? Gemensamhetsanläggningar/servitut kan behövas. Detta är inte beskrivet. Kommentar: Det finns inga aktuella önskemål som förutsätter servitut eller gemensamhetsanläggningar. Om sådana måste göras i framtiden kan kommunen tillstyrka att dessa genomförs även om de inte förutsatts i detaljplanen. - Länsstyrelsen i Kalmar län: Instämmer i uppfattningen att planens genomförande inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Syftet bör förtydligas. A bör inte längre användas. Säkerhetsfrågor utmed väg 25 bör redovisas. Riktvärden för trafikbuller ska beaktas vid ev ny bebyggelse utmed väg 25. Hänvisar i övrigt till Vägverkets yttrande. Kommentar: Synpunkterna tillgodoses. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att med egen tillstyrkan föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 15 Dnr 2009:402 Detaljplan Kv Blåsippan, Emmaboda tätort. Ett planförslag har varit på samråd till 12 februari Kvällen den 16 november hölls ett informationsmöte med berörda sakägare. Yttranden utan erinran har inkommit från -Teknik och fritidsnämnden, Emmaboda kommun Yttrande med synpunkter har inkommit från -Kalmar Läns Museum(KLM): Kulturhistoriska aspekter behandlas alltför lättvindigt. Särskilt besvärande är detta för befintlig verkstadsbyggnad på Blåsippan 3. KLM finner det märkligt att beskrivningen är så uppenbart värderande i vissa avsnitt, exempelvis fina hyreslägenheter och borde väga tungt. Kommentar: Blåsippan 3 ingår inte i aktuell plan. Fastigheten ingick i en plan som blev lagakraftvunnen för några år sedan. Länsstyrelsen motsatte sig då inte bebyggelse på denna mark. Apropå KLM s synpunkt om vad som är uppenbart värderande borde man kanske börja med att fundera på formuleringarna i den egna skrivelsen! -Örjan Molander: Verksamhetens kulturhistoriska betydelse har inte beskrivits. Kalmar Läns Museum anser att det lokalhistoriska värdet borde beskrivas innan beslut om rivning fattas. Kommentar: Förmodligen avser Örjan Molander fastigheten Blåsippan 3? Denna fastighet ingår inte i aktuell plan. Fastigheten är privatägd. Inför en ev rivning bör byggnaden dokumenteras, vilket påpekats av kommunen även i tidigare sammanhang. -Birgitta och Vide Gunnarsson: Skogsdungen är väl värd att bevara! Hoppas ni beaktar detta. -Ronny Hjalmarsson: Klart olämpligt med andra hus så nära sjön. Sista grönområdet försvinner. Bef fastigheter sjunker i värde. Lämpligare med nya hyreshus på andra sidan sjön. Parkeringslösning saknas. -Kerstin Hjalmarsson: Olämpligt med byggnation så nära sjön. Sista parkområdet med träd söder om sjön försvinner. Bef fastigheter sjunker i värde. -Pia Lindau och BrunoHansén: Vi emotsäger oss föreslagen detaljplan. Vill behålla det lilla grönområdet som finns kvar. Är oroliga för insyn. Vill inte ha grannar i vårt vardagsrum. Värdet på vårt hus kommer att sjunka. Måste finnas andra område att bygga på. -Knut Fransson: Det är som att sätta ett 12 m högt plank i min tomtgräns och utestänga vår syn över grönområde och sjön.

5 Bygg- och miljönämnden Kommentar: Det är ett angeläget syfte att åstadkomma nya bostäder i centrala Emmaboda. Det är ett mycket litet och oanvänt grönområde som tas i anspråk som tomtmark om man beaktar hela parkmiljön runt sjön. Rädslan för att befintliga fastigheters värde sjunker när man bygger nya bostäder i området har hittills aldrig kunnat påvisas, tvärtom brukar fastigheter i attraktiva lägen stiga i pris då man bygger fler hus i området. -Emmaboda Energi: Dag- och dränvatten kan behandlas lokalt, s k LOD. Befintliga ledningar ska beaktas, ev får det bli ett u-område i nordöstra hörnet. -Lantmäteriet Kalmar län: Begränsning av exploateringsgraden saknas!? Vem ska stå för kostnaderna om förorenad mark ska saneras. Kommentar: Exploateringsgraden behöver inte alltid anges (inte ens antal våningar) enligt PBL 5:3. Samordning bör ske med Blåsippan 3 vad gäller förorenad mark. -Länsstyrelsen i Kalmar län: Instämmer i uppfattningen att planens genomförande inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Strandskyddsdispens krävs. Misstanke om förorenad mark, ev samordning med grannfastigheten. Kommunen bör försäkra sig om att inga fladdermuskolonier finns i träden. Kommentar: Eftersom området var planlagt då det generella strandskyddet infördes 1 juli 1975 samt eftersom denna detaljplan påbörjades före 1 juli 2009 (då det kom nya regler) finns inget strandskydd i området. WSP Kalmar gjorde en markteknisk miljöundersökning av grannfastigheten. Denna bör kompletteras med aktuellt område och uppdateras efter nya riktvärden. Fladdermösskolonierna bör utredas av kommunen. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att ta denna samrådsredogörelse som sin egen att ändra planförslaget enligt redogörelsen samt att låta ställa ut planen enligt PBL 5:23

6 Bygg- och miljönämnden BMN 16 Dnr 2009:395 Detaljplan Emmaboda 4:37 Sjömålen, Emmaboda kommun Med bra läge nordost om Emmaboda intill norra infarten till tätorten finns en mindre gård som kan bli attraktiv tomtmark till bostäder. Området är planerat att bli ett s k LIS-område i det tillägg till kommunens översiktsplan/framtidsplan som nu tas fram. LIS står för Landsbygdsutveckling i Sjönära läge och är innebörden i den förändrade lagstiftingen i miljöbalken som började gälla 1 juli Exploateringen är ett privat initiativ. Stadsarkitekten har utarbetat ett planförslag för området. Bygg- och miljönämnden beslutar att detaljplanen ska skickas ut för samråd.

7 Bygg- och miljönämnden BMN 17 Dnr 2010:58 Emmabo 1:237, Idrottsvägen 23, Lindås, strandskyddsdispens, förhandsbesked om bygglov. Sökande: XXXXX. Ansökan gäller strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i samband med en värdering. För att en tomtplats ska vara lämplig att bebygga gäller att den uppfyller kraven enligt PBL 2:1 och 3:1. I aktuellt ärende ska fastigheten bl a ansluta till det kommunala VA-nätet. Ärendet, vad gäller dispens från byggnadsförbudet i strandskyddsförordnandet, prövades av Länsstyrelsen i Kalmar län Man fann då att det förelåg särskilda skäl att bevilja dispens från byggnadsförbudet. Det tillstånd som Länsstyrelsen gav upphörde att gälla eftersom det då ännu inte påbörjats något byggnadsföretag Miljöbalken ändrades 1 juli 2009 i de delar som berör strandskyddet. Naturvårdsverket har därefter gett ut en handbok om tillämpningen av de nya reglerna. De särskilda skäl som Länsstyrelsen redogjorde för i sitt beslut har inte påverkats av den ändrade lagstiftningen. Samma särskilda skäl kan utgöra underlag för en förnyad prövning. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av de särskilda skäl som Länsstyrelsen i Kalmar län angett medge undantag från byggnadsförbudet i miljöbalken enligt MB 7:18 b samt att ge ett positivt förhandsbesked. Förhandsbesked: kr Strandskyddsdispens kr

8 Bygg- och miljönämnden BMN 18 Dnr 2008:21 Berget 2:2. Föreläggande vid löpande vite att åtgärda utrymme för lagring av stallgödsel. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger XXXXX Berget 2:2, att inom en månad från delfåendet av detta beslut, vid vite av kr åtgärda: 1. Utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader samt att lagringsutrymmet för stallgödseln är utformad på sådant sätt att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. 2. Om inte ovanstående är utfört senast inom en månad från delfåendet av detta beslut förenas vitesföreläggandet med ett löpande vite på kr per månad till dess att föreläggandet enligt ovanstående stycke har uppfyllts. 3. Detta beslut översänds till Inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Beslutet har fattats med stöd av 26 kap 9, 13, 14, 15 och 26 och med hänvisning till 2 kap 3 miljöbalken, med hänvisning till förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 6,7, samt 2, 3, 4 och 5 lagen (1985:206) om viten. Bakgrund Vid besök den fanns totalt 14 hästar på anläggningen. Det fanns ingen gödselplatta på fastigheten utan gödseln lagrades direkt på marken. Bygg- och miljönämnden förelade (BMN ) XXXXX att åtgärda ovan punkt 1. Beslutet rekommenderades med mottagningsbevis daterat Beslutet kvitterades ej ut utan kom i retur den 6 augusti till Bygg- och miljönämnden. Vid telefonkontakt med XXXXX den 16 september upplyste hon om att de hade varit på semester och därför inte haft möjlighet till att hämta ut det rekommenderade brevet med mottagningsbeviset. Information gavs då att ärendet åter kommer att tas upp i nämnden, XXXXX sa själv att åtgärderna skulle vara utförda till våren Bygg- och miljönämnden förelade (BMN ) ännu en gång djurägarna att åtgärda samma punkt, senast den 1 maj Beslutet rekommenderades med mottagningsbevis daterat Beslutet kvitterades ej ut, kom i retur till Bygg- och miljönämnden Ett föreläggande underskrivet av Bygg- och miljönämndens ordförande Per Adolfsson mottogs av XXXXX av stämningsman den 29 dec Föreläggandet innebar att från och med 4 månader efter erhållandet av beslutet åtgärda gödselhanteringen.

9 Bygg- och miljönämnden Ett besök gjordes den 21 maj 2009 av Kristina Persson och Helena Karlsson från Tekniska kontorets miljöenhet. Endast sonen var hemma. Vid besöket konstaterades att åtgärderna ej var utförda. Vid flera tillfällen gjordes försök per telefon att få kontakt med djurägarna, både till hemmet och jobbet men utan resultat. Den 28 maj togs en telefonkontakt med XXXXX. Hon skulle kontakta den lantbrukare som finns i närheten, om när han kunde ta hand om gödseln eftersom han hade lovat att hjälpa dem. XXXX skulle återkomma efter helgen med ett datum då detta kunde vara åtgärdat. Ingen kontaktade miljökontoret. Kontakt togs med lantbrukaren den 5 juni, han upplyste då om att han aldrig fått frågan om han kan ta hand om gödseln. Bygg- och miljönämnden förelade (BMN ) åter igen djurägarna att åtgärda ovan punkt 1. Föreläggandet innebar att från och med 4 månader efter erhållandet av beslutet åtgärda gödselhanteringen. XXXXX blev delgiven beslutet av stämningsman Uppföljande besök gjordes av Kristina Persson och Lennart Sellén från Tekniska kontorets miljöenhet. XXXXX var då hemma. Vid besöket konstaterades att åtgärderna ej var utförda. Bygg- och miljönämnden väljer nu att förelägga vid löpande vite om rättelse. Övrigt Inför varje Bygg- och miljönämndens sammanträde har kommunicering skett med verksamhetsutövarna. De har fått ta del av förslagen till beslut via brev, detta för att inkomma med eventuella synpunkter innan sammanträdena. Inga synpunkter har tidigare inkommit. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 12 mars Synpunkter har inkommit inom rätt tid. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: XXXXX Lantmäteriet, Division Inskrivning, Eksjö

10 Bygg- och miljönämnden BMN 19 Dnr 2010:83 Långasjö 3:66. Tillstånd att inrätta bergvärmepump. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beviljar XXXXX tillstånd att inrätta bergvärmepump enligt ansökan med villkor att iaktta nedan förelagda försiktighetsmått. Nämnden förelägger XXXXX med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808), att iaktta nedan följande försiktighetsmått vid utförande och drift av anläggningen. 1. Anläggningen ska utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid läckage, tryck- eller nivåfall i köldbärarkretsen. 2. Köldbärarvätskan skall väljas utifrån bra miljöegenskaper för att minimera risken för påverkan på grundvattnet vid ett eventuellt läckage. 3. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas och godkännas av bygg- och miljönämnden. 4. Utforma energibrunnen i enlighet med Normbrunn 07 eller senare. 5. När anläggningen är färdig: - Upprätta kartskiss som utvisar kollektorns verkliga läge. Markera skarvar. Skicka kopia till bygg- och miljönämnden. - Lämna kopia till bygg- och miljönämnden på de registreringsuppgifter som brunnsborraren är skyldig att skicka till Brunnsarkivet SGU. 6. Använd kollektor som är tillverkad av polyeten (PEL) eller annan minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka. 7. Dimensionera kollektorn för ett tryck på minst 600 kpa. Täthetsprova kollektorn innan anläggningen tas i bruk vid ett tryck av 1.5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla köldbärarvätska, endast vatten. Gör också täthetsprovning reparation. Förvara protokoll från täthetsprovning tillsammans med övriga handlingar. 8. Underrätta ny fastighetsägare om anläggningen och dessa försiktighetsmått. 9. Följ bestämmelserna enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3). Avgift kronor enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura. Redogörelse av ärendet

11 Bygg- och miljönämnden Ansökan inkom från XXXXX och avser fastigheten Långasjö 3:66. Fastigheten är belägen inom föreslaget vattenskyddsområde för den kommunala vattentäkten i Långasjö. Enligt skyddsföreskrifterna krävs bygg- och miljönämndens tillstånd för energianläggningar. Eftersom borrning kommer att ske närmare än 10 meter från tomtgräns har ett granneintyg inkommit som tillåter XXXXX att inrätta en bergvärmepumpsanläggning. Emmaboda Energi och Miljö AB är huvudman för vattentäkten och har lämnat följande yttrande: Planerad värmepumpsanläggning inrättas i föreslaget vattenskyddsområde för vattentäkten i Långasjö. Berggrunden i Långasjö genomkorsas av ett antal större sprickzoner som är kraftigt vattenförande. Fastigheten Backegård 3:66 är ej belägen i angivna sprickzoner, men inom föreslaget till vattenskyddsområde. Det kan finnas risk för läckage från anläggningens köldmedia därför skall anläggningen förses med larm som indikerar läckage. Om ett läckage uppstår ska läckaget omedelbart utredas och åtgärdas. Emmaboda Energi och Miljö AB ska kontaktas. Installationen ska ske med hänsyn taget till att samhällets vattenförsörjning ligger inom närområdet, och att vattentäkten vid installationsarbete och drift skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Ansökan avser bergvärmepump av fabrikat Nibe, borrhålsdjup 145 m, köldmedium R407C, frostskyddsvätska 87 liter Svensk Bioetanol som 30 %-ig blandning med vatten. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 12 mars Inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Installatör Brunnsborrare

12 Bygg- och miljönämnden BMN 20 Dnr 2010:9 Emmabo 1:497. Anmälan 2 bergvärmepumpar för 5 radhus Flygtvägen 14, Lindås. DELEGATIONSBESLUT 34/2010 Beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Emmaboda Bostads AB med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808), att iaktta nedan följande försiktighetsmått vid utförande och drift av anläggningen. 1. Anläggningen ska utrustas med alarm och avstängningsanordning som utlöses vid läckage, tryck- eller nivåfall i köldbärarkretsen. 2. Köldbärarvätskan skall väljas utifrån bra miljöegenskaper för att minimera risken för påverkan på grundvattnet vid ett eventuellt läckage. 3. Åtgärdsplan mot läckage ska upprättas och godkännas av bygg- och miljönämnden. 4. Utforma energibrunnen i enlighet med Normbrunn 07 eller senare. 5. När anläggningen är färdig: - Upprätta kartskiss som utvisar kollektorns verkliga läge. Markera skarvar. Skicka kopia till bygg- och miljönämnden. - Lämna kopia till bygg- och miljönämnden på de registreringsuppgifter som brunnsborraren är skyldig att skicka till Brunnsarkivet SGU. 6. Använd kollektor som är tillverkad av polyeten (PEL) eller annan minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka. 7. Dimensionera kollektorn för ett tryck på minst 600 kpa. Täthetsprova kollektorn innan anläggningen tas i bruk vid ett tryck av 1.5 ggr driftstrycket, dock minst 400 kpa. Kollektorn får då ej innehålla köldbärarvätska, endast vatten. Gör också täthetsprovning reparation. Förvara protokoll från täthetsprovning tillsammans med övriga handlingar. 8. I egenkontrollen årligen dokumentera verkningsgraden för värmepumpen och vidtagna underhållsåtgärder. 9. Underrätta ny fastighetsägare om anläggningen och dessa försiktighetsmått. 10. Följ bestämmelserna enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3). Avgift kronor enligt kommunens taxa betalas mot särskild faktura. Bakgrund Anmälan från Emmaboda Bostads AB (EBA) inkom Anmälan avser uppvärmning för 5 radhus under uppbyggnad på fastigheten. Eftersom fjärrvärme finns framdraget i gatan och hyreshusen på Flygtvägen 10, 16 och 18 är anslutna sedan länge, begärdes komplettering med motivering till varför fjärrvärmeanslutning valts bort.

13 Bygg- och miljönämnden En ekonomisk kalkyl redovisades, vilken inkom 12 januari tillsammans med uppgifter från Emmaboda Energi och Miljö AB om villkoren för anslutning. Kalkylen anger för år 1 att investeringskostnaderna för de bägge uppvärmningssätten skiljer sig åt med drygt kr till fjärrvärmens fördel och driftskostnaderna med drygt kr till bergvärmens fördel. Även en kalkyl för 10 år redovisas med 20 års avskrivning och amortering till 5% ränta, 2% uppskrivning av uppvärmningskostnaderna och ingen underhållskostnad för någon av värmekällorna under perioden. I 10 års-kalkylen skiljer sig uppvärmningssätten med drygt kr per år till bergvärmens fördel. Men då har man räknat med en extremt bra verkningsgrad, 4 kwh värme per tillförd kwh el, normalt räknar man med att man får ut 2 kwh värme per tillförd kwh el, ibland 3. I kommunens energiplan från 1997, kompletterad 2003, är bl.a. kommunens hyreshus i Lindås högt prioriterade objekt för anslutning till den stora satsningen på fjärrvärmeutbyggnad och blev också tidigt anslutna. Att alla kommunala fastigheter är anslutna till fjärrvärmen där denna finns framdragen har också varit utgångspunkten för kommunens medverkan dels i projektet klimatcoachning 2007 med Klimatkommunerna (som stöddes ekonomiskt av naturvårdsverket), dels programmet Uthållig kommun med Energimyndigheten. I kommunens inriktningsmål (KF 1/2008) anges bl.a: Ett miljöperspektiv ska genomsyra kommunens alla verksamheter och spridas i samhället. Utsläpp av växthusgaser ska minska tillsammans med användningen av fossila bränslen i kommunen som geografisk yta. Värmepumpar bidrar inte till att minska utsläppet av växthusgaser. Att kommunens egna verksamheter väljer att inte ansluta till fjärrvärmen bidrar inte till spridning av miljöperspektivet i samhället. En fördyring av uppvärmningen enligt redovisad kalkyl (3 672 kr/år och bostad) är inte tillräckligt stor för att motivera att fjärrvärmen väljs bort. Fördyringen är också betydligt mindre med tanke på att den höga verkningsgraden man utgått ifrån inte är realistisk. Bygg- och miljönämnden beslutade , 5, att återremittera ärendet för vidare utredning. Utredning Vid kontroll av rättsläget framgår att det finns ett avgörande i Miljööverdomstolen i ett liknande ärende (MÖD 2009:9, målnummer M ). Kort referat av domen: Efter en anmälan från en fastighetsägare om installation av en bergvärmeanläggning på hans hyresfastighet förbjöd en miljönämnd installationen med hänvisning till att fastigheten låg inom fjärrvärmeområde. Då det inte entydigt kunde sägas om fjärrvärme eller bergvärme var bästa möjliga teknik var förbudet inte miljömässigt motiverat och upphävdes. Av domen framgår att det generellt inte finns tillräckliga skäl enligt miljöbalken att kräva anslutning till framdragen fjärrvärme i stället för installation av bergvärme. Då finns det inte heller i det nu aktuella fallet skäl att kräva någon fördjupad kalkyl med avsikt att tydligare motivera valet av uppvärmningssystem.

14 Bygg- och miljönämnden Eftersom sökande lämnat in anmälan i god tid och det inte behövs ytterligare komplettering i ärendet är det angeläget att besked lämnas utan dröjsmål och att beslut därom fattas skyndsamt. Därför är det motiverat att utnyttja ordförandens möjlighet att fatta beslut i brådskande ärende. Anmälan Anmälan avser bergvärmepump med kollektor från två borrhål om vardera 180 m djup. Köldmedium utgörs av R 407C till en installerad mängd av 1,7 kilo. Kollektorn är 400 meter och innehåller 400 liter frostskyddsvätska (Thermol Bioetanol)i 30 %-ig blandning med vatten. Per Adolfsson Ordförande Bygg- och miljönämnden godkänner beslutet och antecknar beslutet till protokollet.

15 Bygg- och miljönämnden BMN 21 Dnr 2009:230 Ändring taxa för vindkraft. Taxa för Emmaboda kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Förslag till ändring i Taxebilaga 2. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden ändrar taxebilaga 2 vad avser vindkraftsanläggningar enligt förslag nedan. Ändring Bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har ändrats avseende vindkraftsanläggningar. Ändringen innebär att klassning och prövningsnivå numera utgår från enskilda vindkraftsverks höjd över marken, antalet verk i en s.k. gruppstation och utbyggnad av fler verk i befintlig gruppstation. Tidigare utgick man från enskilda verks och en gruppstations sammanlagda effekt, vilket också utgjorde grunden för beräkning av tillsynsavgiften enligt kommunens taxa. I taxebestämmelserna anges att Bygg- och miljönämnden får ändra, lägga till och ta bort enskilda punkter i taxebilaga 1 och 2 efter ändring av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt lägga till enskilda punkter om ny typ av miljöfarlig verksamhet etableras i kommunen. ( 8). Förslag till ändring i taxebilaga 2 (KK = klassningskod, AK = avgiftsklass, PN = prövningsnivå) KK AK PN Beskrivning Vindkraft B Verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades B Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt C Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,

16 Bygg- och miljönämnden två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt eller Nuvarande formulering i taxebilaga 2 KK AK PN Beskrivning Vindkraft U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda uteffekten är högst 1 megawatt B Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 25 megawatt C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 4 MW men högst 25 MW. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt C Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt U Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är högst 125 kilowatt. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

17 Bygg- och miljönämnden BMN 22 Dnr 2010:4 DELEGATIONSÄRENDEN Delegationsbeslut 2010 från bygg- och miljönämnden 11. Karamåla 2:4. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:63: Handl LSN. 12. Tokelsmåla 1:2. Kompletteringsremiss gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt enligt miljöbalken. Yttrande till Länsstyrelsen. Dnr 2009:90. Handl. KP. 13. Alexandrinen 3. Anmälan värmepump. Dnr 2010:49. Handl KP. 14. Blåklinten 12. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2009:457. Handl LSN. 15. Gransjö 1:23. Va-bidrag för dricksvattenfilter Gransjö 115. Dnr. 2010:36. Handl. HLN 16. Algutsboda 3:29. Va-bidrag för dricksvattenfilter. Dnr. 2010:35. Handl. HLN 17. Emmabo 1:347, Lindås skola. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:38. Handl HKN 18. Åldermannen 4, kostenheten Emmaboda. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:39. Handl HKN 19. Eken 10, kostenheten Bjurbäcksskolan. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:40. Handl HKN 20. Vissefjärda 1:271, Pensionat Prästgården. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:48. Handl HKN 21. Vissefjärda 16:10, Emmaboda Golfkrog. Registrering av livsmedelsanläggning. Dnr 2010:92. Handl HKN 22. Fiddekulla 1:66. Anmälan värmepump. Dnr 2010:84. Handl KP. 23. Gjutaren 20. Bygglov för tillbyggnad av garage. Dnr Handl LSN. 24. Huvudhult 3:17, 3:21. Bygglov för förrådsbyggnad. Dnr 2010:68. Handl LSN. 25. Emmabo Bygglov för tillbyggnad carport. Dnr 2010:91. Handl LSN. 26. Björnabygden 1:5. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:93. Handl LSN. 27. Förlångsö 1:13. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:94. Handl LSN. 28. Förlångsö 1:3. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:95. Handl LSN. 29. Bredasjö 2:2. Bygglov för transformatorstation. Dnr 2010:96. Handl LSN. 30. Skinnabo 1:9. Emmaboda Flygbana. Dnr 2007:56. Handl KP. 31. Norra Målatorp 3:5. Anläggning för förbränning. Dnr 2009:173. Handl KP. 32. Långasjö 9:1. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2010:55. Handl LSN. 33. Örnen 1. Kompletteringsremiss avseende ansökan om tillstånd för produktion av glasmäng vid Glasma AB. Yttrande till länsstyrelsen. Dnr. 2009:359. Handl. HLN 34. Emmabo 1:497. Anmälan värmepump. Dnr. 2010:9. Ordf:s beslut. Handl HLN Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående delegationsbeslut till protokollet.

18 Bygg- och miljönämnden BMN 23 Dnr 2010:2 MEDDELANDEN Kostnadsuppskattning för bygg- och miljönämndens investeringsprojekt. Nybro kommun. Arbetet enligt alkohol och tobakslagarna i Emmaboda kommun Dnr 2009:115. Nybro kommun. Tillsynsplan för alkoholservering, öl- och tobaksförsäljning i Emmaboda Dnr 2009:115. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående meddelanden till protokollet.

19 Bygg- och miljönämnden BMN 24 Information om godkännande av livsmedelsanläggning och ändrade avgifter för livsmedelskontroll Sedan 1 december 2009 gäller prövning för godkännande av nya anläggningar endast för animalieanläggningar (LIVFS 2009:5). Registrering av livsmedelsanläggning är en enkel process och gäller numera även för restauranger och butiker samt, i enlighet med tidigare, enklare verksamheter utan bearbetning. Avgift för registrering är motsvarande en timmas arbetstid, ingen förändring. Därefter ska kommunen ta ut en årlig avgift med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas och för varje påbörjat kalenderår. (Förordning 2009:22) Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten, sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften. Detta kan i vissa fall vara aktuellt när en verksamhet startar upp sent under året. Ett förväntat scenario då registrerade anläggningar startar sin livsmedelsverksamhet utan prövning/granskning av egenkontroll, är att det kommer att föra med sig olika former av sanktioner i allt högre grad. Vår hemsida har blanketter för registrering och godkännande av livsmedelsanläggning, några informationsdokument från länsgruppen av livsmedelsinspektörer i Kalmar och Gotlands län och en broschyr från Livsmedelsverket. Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående information till protokollet.

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-08-29 93 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Lövsalen, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00. Göran Eriksson,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Miljösamverkan Stockholms Län

Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Processbeskrivning handläggning av bergvärmepumpar Granskning Anmälan/

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer