Innehåll. Umeå Vatten och Avfall Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innehåll Vd:s visioner Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning...10 Deponi Styrelse & Ledning Förvaltningsberättelse Resultaträkning...15 Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar & noter...18 Revisionsberättelse...21 Granskningsrapport Umeå Vatten och Avfall Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: Ord & Co i Umeå AB. 2

3 VD:s visioner Umeå Vatten och Avfall AB ansvarar för några av de viktigaste hörnstenarna i ett fungerande samhälle: dricksvatten, avloppsvatten, avfall, återvinning och deponering. Framtidens behov är våra utmaningar idag. Vår ägare, Umeå kommun, har visioner som bl a innebär att Umeå ska vara invånare år och en utveckling mot en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för boende, arbete, fritid och näringsliv. Detta ställer stora krav på vår verksamhet! Vi måste utvecklas i takt med såväl Umeåregionens utveckling som omvärldens efterfrågan av våra tjänster och produkter. Idag har vi välfungerande system och ligger långt framme miljömässigt. Men för att möta framtiden behöver vi investera i nya medarbetare, ny teknik och nya anläggningar och samtidigt underhålla de system och anläggningar vi har. Exempelvis måste vi öka kapaciteten på Öns avloppsreningsverk och investera i kompletterande reningsteknik utifrån kommande miljökrav. Medarbetarfokus Umevas medarbetare har idag en mycket hög kompetensnivå. Vi är mitt i en generationsväxling och därför är det viktigt att bibehålla den kompetens vi har idag. Därför arbetar vi metodiskt med kompetensutveckling och strävar efter trygga, harmoniska, friska och hälsosamma medarbetare. Tillsammans med ett arbetsklimat som ger utrymme för egna initiativ och idéer, finns grunden för att medarbetarna ska utvecklas och att vi ska kunna rekrytera nya, kompetenta medarbetare. Under 2007 anställdes 14 procent nya medarbetare. Genom att certifiera vårt sätt att arbeta, enligt erkända standarder, kan vi säkerställa och utveckla vår verksamhet och kompetens. Det ger också en struktur som, både internt och externt, är tydlig, där ledning och styrning utgår från en analys av verksamheten, ägarens vilja samt omvärldens och kundernas förväntningar. Kundorienterat företag Vi ska fokusera än mer på kunder och andra som efterfrågar vår kunskap och våra resurser. Våra kunder finns inte bara inom kommunen, enligt ägardirektiven ska vi vara en regionalt efterfrågad resurs. Vi ska vara lyhörda för enskilda kunders behov så att vi efterfrågas för vår kompetens, våra produkter och tjänster samt vår förmåga till goda lösningar. Inte vinstdrivande Vi har idag en mycket stabil ekonomi. Under 2007 fick vi högsta betyg i klassen Kreditvärdighet, av Upplysningscentralen (UC). Verksamheten drivs utan vinstintresse enligt självkostnadsprincipen. Sedan bolaget grundades år 2000 har vi genom en rationell och ekonomiskt effektiv verksamhet lyckats hålla VA-taxan oförändrad jämfört med omvärlden trots att kostnaderna har ökat. Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger våra taxor, både VA och Avfall, under riksgenomsnittet. Naturlig förebild Vår vision är att vi ska vara en naturlig förebild. Vi vill skapa effektiva, säkra och långsiktigt hållbara produkter och tjänster för att minska samhällets miljöpåverkan, möjliggöra ett systematiskt förebyggande miljöarbete och bidra till ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle. Våren 2008 tar vi emot den miljonte besökaren på Gimonäs Återvinningscentral, som är inne på sitt elfte år. I en stad på drygt invånare är det en imponerande siffra. Det är ett tydligt uttryck för att vi lyckas leva upp till vår vision! Jag ser fram mot att få leda ett modernt, effektivt och kundfokuserat företag med engagerade och framgångsrika medarbetare Umeva. Tomas Blomqvist Verkställande Direktör 3

4 Naturlig förebild Umeva är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Bolaget bildades den 1 januari år Vår verksamhet går ut på att förse kommuninvånarna med ett gott dricksvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial. Verksamheten, som är taxefinansierad, bedrivs inom tre avdelningar: Vatten & Avlopp, Avfall & Återvinning och Deponi. Varje avdelning är självförsörjande. Utdrag ur ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) för perioden Offentlighet Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet genom att via informationsblad, hemsida o.s.v. orientera om verksamheten. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vision: Umeva en naturlig förebild Med människan i centrum skapar Umeva möjligheter till effektiva, säkra, långsiktigt hållbara tjänster och produkter för våra kunder. Affärsidé Umeva tar ansvar för kommunens frågor inom VA- och avfallsverksamheten på ett sådant sätt att vi inger förtroende, trovärdighet och respekt hos såväl våra kunder, ägare som kollegor. Deponiverksamheten ska vara en regionalt efterfrågad resurs som på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt servar marknaden med deponitjänster. Verksamhetsmål Umeva är huvudman (enligt lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar 1970:244) för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Umeå kommun. Umeva svarar för att på kommunens uppdrag sköta de delar av avfallshanteringen som faller under kommunens ansvar samt skall vara kommunens kompetensresurs inom avfallsområdet. Bolaget skall vidare ansvara för framtagande av den kommunala avfallsplanen samt delta i kommunens samhällsplanering. Bolaget ansvarar även för drift och skötsel av Dåva avfallsanläggning. Umeva skall inom av Kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde tillhandahålla vatten och avlopp för fastighetsägare. Umeva skall tillhandahålla en väl fungerande avfallshantering för hushållsliknande avfall samt tillgodose hushållens behov av avlämning av grovavfall (vid återvinningscentraler). Bolaget skall vidare svara för information till hushållen och fastighetsägare i syfte att förbättra servicen och utveckla återvinning. Umeva skall driva Dåva deponi och avfallsanläggning på ett miljömässigt riktigt sätt och med inriktning att den utgör en regional resurs. Ekonomiska mål Verksamheten skall vara självkostnadsfinansierad utifrån VA-lagen och kommunallagen. Umeva bör ha en taxa som ligger under genomsnittet för landet. Särskilt ägardirektiv Bolaget skall senast under 2009 utarbeta och för Umeå kommunföretag redovisa förslag till en strategi för långsiktig förnyelsetakt av vatten- och avloppsnät för perioden till och med år Bolaget skall vidare bedriva en systematisk verksamhetsutveckling i syfte att säkerställa att bolaget är en regionalt efterfrågad resurs. De fullständiga ägardirektiven finns att läsa på Umevas hemsida, 4

5 Umeva har låga avgifter i ett nationellt perspektiv I rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner avseende bl a vatten och avlopp samt avfallshantering. Av rapporten kan man utläsa att Umevas avgifter ligger betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Rapporten har utgets under tolv år av Avgiftsgruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Läs hela rapporten på Diagrammen nedan visar kostnaden per kvadratmeter för avfall respektive vatten & avlopp i Umeå kommun i relation till riksgenomsnittet. Avfall i kronor per kvadratmeter Ekonomisk översikt Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 8,8 % 9,1% Avkastning på justerat eget kapital 23,1 % Neg Avkastning på sysselsatt kapital 5,9 % Neg Medelantal anställda Förslag till resultatdisposition (belopp i kr) Till bolagsstämmans förfogande står följande ansamlade vinstmedel: Balanserad vinst 5 425,41 Årets vinst 241, ,30 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning 5 667, , Omsättning i Mkr 200 Umeva Riksgenomsnittet Vatten och avlopp i kronor per kvadratmeter Vatten och avlopp Avfall & Återvinning Deponi Investeringar/Reinvesteringar i Mkr 80 Umeva Riksgenomsnittet Vatten och avlopp Avfall & Återvinning Deponi 5

6 Personal Antalet anställda Under året har 14 nya medarbetare rekryterats till bolaget. Åtta anställda har lämnat Umeva, varav fyra har gått i pension. Antalet visstidsanställda har under året varierat mellan sex till nio personer främst beroende på säsongsarbete och pågående projekt. Antalet tillsvidareanställda vid årets slut var totalt 100 personer. En av Umevas utmaningar är att under de kommande fem åren rekrytera ny personal på grund av våra stora pensionsavgångar. Behålla och utveckla medarbetare Att skapa en arbetsplats som är attraktiv och modern med bra arbetsmiljö och arbetsvillkor är vår strategi för att klara personalförsörjningen. Vi vill att våra anställda ska vara harmoniska, friska och trygga medarbetare med god kompetens, vilket resulterar till att de även är framgångsrika. Ett antal aktiviteter pågår för att behålla och utveckla medarbetare men också för att göra bolaget känt som en bra arbetsgivare. En viktig del är att göra Umeva känt bland ungdomar och studenter. En satsning för att visa upp Umeva och samtidigt representera VA- och avfallsbranschen görs på de årliga arbetsmarknadsdagarna vid Luleå och Umeå universitet (LARV och UNIADEN). Där knyts kontakter mellan företag och studenter som dessutom har möjlighet att finna praktik-/traineeplats eller sommarjobb. Sommaren 2007 arbetade ett tiotal ungdomar med olika arbetsuppgifter inom bolaget. Två personer gjorde sitt examensarbete hos oss under året. Hälsa och friskvård Friskvård handlar om personalutveckling, inspiration till att leva ett friskare och hälsosammare liv och även till en rikare fritid. För detta ändamål har varje medarbetare på Umeva ett friskvårdsbidrag att disponera för aktiviteter som exempelvis gymkort eller massage. Under året har dessutom ett antal gruppaktiviteter genomförts, t ex var 25% av alla våra anställda med i den årliga löptävlingen Blodomloppet under våren. Även andra aktiviteter t ex bowling, gokart, bugg och svampplockning har genomförts under året. Sjukfrånvaron är förhållandevis låg. Vid utgången av året var den knappt 4,9%, en minskning med 2,2% jämfört med ingång januari Vår målsättning är att långsiktigt hålla en sjukfrånvaro under 5%, vilket vi anser både rimligt och möjligt. Vi har en offensiv hållning vad gäller att skapa förutsättningar att aktivt arbeta med hälsa och friskvård. Bolaget har för avsikt att under 2008 arbeta fram ytterligare framgångsrika koncept genom vilka vi på sikt kan sänka sjukfrånvaron ytterligare. Jämställdhet Umeva strävar efter att vara en jämställd arbetsplats. Kvinnor och män ges samma förutsättningar för de olika arbetsuppgifter som finns. Jämställdhet råder även inom personalutveckling och lönesättning vilket bekräftas i den lönekartläggning som årligen görs i samband med jämställdhetsplanen. Bolaget arbetar aktivt för att underlätta kombinationen av förvärvsarbete och föräldraskap genom t ex anpassning av arbetstider, planering av föräldraledigheter, etc. Insatserna har gett ett gott resultat vilket avspeglas i personalenkäten. Årlig personalenkät För att skapa kunskap om den inre kvaliteten genomförs årligen en personalenkät. Enkäten ligger sedan som grund för ett ständigt pågående förbättringsarbete vad gäller personalens förutsättningar att trivas och göra ett bra arbete. Svarsfrekvensen 2007 var god, 91,8%, vilket tyder på gott engagemang från personalen, den främsta förutsättningen för ett bra personalarbete. 6

7 Miljö Naturligt miljöarbete Umevas kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfallshantering. Verksamheten är till stor del styrd av miljöbalken och dess följdförfattningar. Umeva driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. Under våren upprättades en handlingsplan för att kartlägga utbredningen av bekämpningsmedelsrester (BAM) i grundvattenmagasinet vid Forslunda vattenverk. Föroreningen härrör från plantskolan som tidigare låg uppströms brunnskedjan. Samtidigt påbörjades avledning av BAM-haltigt vatten till Kullabäcken. I slutet av året kunde konstateras att åtgärden medfört att halten bekämpningsmedel väsentligt minskat i brunnskedjan, utan att påverkan på bäcken varit påtagligt negativ. Matavfallsåtervinning Under året påbörjades införandet av utsortering av matavfall ur hushållsavfallet i Holmsund och Obbola. Utsorteringen medför att matavfallet flyttas högre upp på avfallstrappan eftersom rötning av matavfall är ett sätt att återvinna både energi och näring ur avfallet till skillnad från förbränning där endast energi utvinns. Batterikampanj Naturvårdsverkets batterikampanj för insamling av inbyggda batterier, I allt som rör sig lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter, innebar en tydlig ökning av insamlad mängd batterier av alla sorter. Dessutom fortsätter trenden med ökad inlämning av grovavfall och farligt avfall vid återvinningscentralerna, bland annat tack vare ett långsiktigt informationsarbete och en utökad service med längre öppettider. Återvinning i soprummen Umeva deltar också för att underlätta fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial hos fastighetsägare, en modell som underlättar för de boende av att vara miljövänliga och sortera sitt avfall. Öns reningsverk Under året har 15% av slammet från Öns reningsverk pelleterats och använts som gödsel och jordförbättringsåtgärder i skogsbruket och på golfbanor. Resterande andel slam har använts till sluttäckning vid Dåva deponi och avfallsanläggning. Dåva deponi och avfallsanläggning Vid Dåva deponi och avfallsanläggning har en gemensam recipientkontroll genomförts tillsammans med övriga aktörer inom Dåva Företagspark. Resultatet visar att totala påverkan från industriområdet på recipienten Tavleån är liten. 7

8 Vatten & Avlopp Avdelningen Vatten & Avlopp har ansvar för vatten- och avloppstjänster inom verksamhetsområdet i kommunen. Umeva äger och sköter om 11 vattenverk, 18 avloppsreningsverk och ett ledningsnät på ca 220 mil. Verksamheten omfattar produktion av dricksvatten till abonnenter, rening av avloppsvatten, byte av vattenmätare, projektering, planering, kundfrågor samt drift och underhåll av VAledningsnätet. Avlopp Sektion Avlopp svarar för rening av avloppsvatten. Omkring tretton miljoner m³ avloppsvatten pumpas årligen via 95 pumpstationer till Umevas arton avloppsreningsverk. Anläggningen på Ön är den största där drygt 90% av kommunens avloppsvatten renas med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk reningsteknik. Marknad Marknad ansvarar för kundhantering i vatten- och avloppsfrågor som rör anslutningar, förbrukning, avtal, taxor och leverans. Hit hör även skadeutredningar, VA-juridiska frågor samt information och rådgivning till Umevas kunder i VA-ärenden. Planering Planeringssektionen ansvarar åtgärdsplanering och utbyggnad av ledningsnätet. Ledningsnätet i kommunen utgörs av 220 mil vatten-, spill- och dagvattenledningar. Sektionen svarar för utredning, projektering, upphandling och utförande av ledningsförnyelser samt VA-utbyggnader. Vatten Sektion Vatten svarar för att producera ett gott dricksvatten till våra kunder. Sektionen driver och underhåller 11 vattenverk, varav Forslunda, Sävar och Bjernberg är de största. Vattensektionen har dessutom ansvar för reservoarer, tryckstegrings- och tryckreduceringsstationer samt ett antal flödesmätare installerade ute på ledningsnätet. Rörnät Rörnät svarar för drift och underhåll av ledningsnätet samt byte och avläsning av vattenmätare inom Umeå kommun. En av de viktigare uppgifterna är beredskap dygnet runt för driftstörningar av olika slag på ledningsnätet för att ge Umeå kommuns invånare en så god leveranssäkerhet som möjligt. Året som gått Exploateringstakten i Umeå är fortsatt hög och under året har VA-utbyggnader genomförts i bland annat Tomtebo, Täfteå och Yttersjö. VA byggs även ut kring Stöcksjön för att förbättra miljön i och omkring sjön. För att säkra vattendistributionen genom rundmatning har nya vattenledningar anlagts från Obbolavägen till Degernäs och mot Hörnefors via Sörmjöle. På Kungsgatan och Östra Kyrkogatan har ledningsrenoveringar utförts i samarbete med gatuförvaltningen. Antalet läckor har varit färre än tidigare år medan avloppsstoppen har en ökande trend. Producerad mängd dricksvatten i kubikmeter Det häftiga regnet i slutet av augusti satte ledningsnätet på stora prov. Regnet resulterade bland annat i ett 20-tal källaröversvämningar Debiterat Ej debiterat På Öns och Hörnefors reningsverk har omfattande renoveringsarbete med uppgradering av mekanisk utrustning utförts. Utifrån stigande halter av bekämpningsmedelsrester (BAM) i brunnskedjan vid Forslunda vattenverk har en handlingsplan tagits fram och genomförts. Åtgärderna har resulterat i att BAM-halterna avtagit markant. 8

9 Vatten & Avlopp Energi och kvalitet Elförbrukning och miljöpåverkan är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är det också glädjande att kunna uppvisa sjunkande siffror för elförbrukning på såväl avloppsreningsverk som vattenverk under de senaste fem åren. Även elförbrukningen för ledningsnätet visar samma mönster. Under 2007 visar 100 % av vattenproven tagna på Umevas vattenverk resultatet Godkänt utan anmärkningar. Samtliga prover på ledningsnätet från Forslunda visade samma goda resultat. Utgående BOD 7 -halter, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk Framtiden En dagvattenstrategi tas fram i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret. Umeva arbetar i samband med detta fram en dagvattentaxa Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec En strategi för ledningsförnyelse ska arbetas fram till 2010 för att långsiktigt säkra vatten- och avloppstjänster till våra kunder. För att ta hand om och rena dagvattnet från Tomtebo vid Nydalasjöns södra ände anläggs en park med dagvattenanläggning tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret Gator och parker. Vid årsskiftet havererade tre filterbassänger vid Forslunda vattenverk. Vid inspektion av bassängerna konstaterades en felkonstruktion på samtliga 16 bassänger som togs i drift Processen byggs nu om för att erhålla en mer flexibel drift. Gränsvärde är 15 milligram per liter. Kvartalsmedel Utgående fosfor-halter, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 En förstudie angående utbyggnad av Öns reningsverk för att klara framtida reningskrav och tillkommande abonnenter har tagits fram. 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Gränsvärde är 0,5 milligram per liter. Kvartalsmedel Gällande gränsvärden för organiskt materiel (BOD 7 ) och fosfor i utgående renat avloppsvatten från våra anläggningar har hållits. Diagrammen ovan visar värden för Öns avloppsreningsverk. Antal driftstörningar på huvudledning Läckor Avloppsstopp FAKTA Under 2007 producerades drygt 9 miljoner m 3 dricksvatten vid Forslunda vattenverk. Under 2007 tog Öns avloppsreningsverk emot knappt 13 miljoner m 3 avloppsvatten. 9

10 Avfall & Återvinning Avfall & Återvinning ansvarar för insamling och omhändertagande av allt hushållsavfall som uppstår i kommunen, med undantag för sådant avfall där producentansvar gäller. Riksdagen har beslutat om producentansvar på vissa produkter, vilket innebär att producenterna måste ta ansvar för insamling, transport och återvinning av sina produkter, t ex förpackningar och elektriska produkter. Återvinningsstationer, som finns på 85 platser i kommunen, är producenternas ansvar att tömma och att återvinna avfallet på ett miljömässigt sätt. Ansvaret för återvinningsstationerna ligger hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. Avfall & Återvinning sköter också kommunens planeringsansvar, som omfattar inte bara hushållsavfallet utan även avfall från verksamheter. Den positiva befolkningstillväxten i kommunen innebär en ständigt ökad efterfrågan på våra tjänster. Den innebär också en stabil och låg prisnivå för den service som våra kommuninnevånare erbjuds. Hushållsavfall Sektionen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Behandling av hushållsavfallet sker till största delen genom förbränning som genererar el och fjärrvärme. Matavfall samlas in och behandlas i biogasanläggning. Slam från enskilda slamavskiljare, där fastigheter inte är anslutna till ett avloppsreningsverk, ingår också i uppdraget. Insamling och transporter utförs av entreprenörer. Grovavfall Vi har sex återvinningscentraler (ÅVC) på olika platser i Umeå kommun, där hushållen kan lämna grov-, trädgårds- och farligt avfall. Exempel på farligt avfall är elektriska produkter, färgrester och andra kemiska produkter, lågenergilampor och lysrör. Farligt avfall kan också lämnas till en miljöstation, som vanligtvis ligger vid en bensinstation. Antalet besök på våra ÅVC under året uppgick till ca fordon, en ökning med 7,5% jämfört med Det är en mycket positiv trend och vi kan också konstatera att hushållen fortsätter att sortera ut det miljöfarliga avfallet. Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Året som gått Utbyggnaden av systemet för separat hämtning av matavfall startade under året. En omfattande informationsinsats genomfördes med trycksaker, hemsida, informationsmöten samt dörrknackning. Detta gav ett gott resultat på materialkvalité och kundnöjdhet. Vid årets slut hade 82 ton matavfall samlats in och levererats till biogasanläggningen i Skellefteå. Senast år 2011 ska minst 35% av matavfallet återvinnas. Vi upphandlade en ny entreprenad för tömning av slamavskiljare, fr om Upphandlingen genomfördes i samverkan med grannkommunerna Vännäs, Bjurholm och Robertsfors. Under våren och hösten 2007 genomförde vi informationsträffar för större fastighetsägare. Två viktiga frågor som diskuterades var förbränningsskattens påverkan på renhållningsavgiften och hur avfallsutrymmen ska byggas för att uppfylla arbetsmiljökraven. Inlämning av farligt avfall har ökat med 30% under 2007 jämfört med året innan. Till det kommer 13,2 kg elektronikavfall per person i Umeå kommun. Vi deltog under året i Naturvårdverkets batterikampanj och det bidrog till en ökning av mängden insamlade små batterier. En upphandling av transporter och behandling av farligt avfall genomfördes under året. ÅVC i Holmsund har fått en större plan för trädgårdsavfall och öppnare ytor för fordonen att komma in och ut. I Sävar har vi asfalterat och byggt ytterligare ett conteinerfack. Större och fler containrar har inköpts för att minska transporterna från anläggningarna. 10

11 Avfall & Återvinning Insamlat grovavfall vid Återvinningscentraler, antal ton 2007 Framtiden Vår utbyggnad av system för separat hämtning av matavfall kommer att pågå under åren fram till 2011 enligt plan. Denna systemförändring kommer att kräva stora informationsinsatser. Ägare till flerbostadshus kommer att utbildas för att kunna informera sina hyresgäster. Vi kommer under våren 2009 att göra plockanalyser av hushållsavfall för att mäta om avfallsplanens mål har uppnåtts med fokus på innehåll av farligt avfall. Vi arbetar för en fortsatt anpassning av ÅVC efter krav på utsortering av grovavfall och producentansvar som gäller och som kommer att gälla i framtiden. Upphandlingar genomförs kontinuerligt för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi arbetar även aktivt med att finna miljömässigt goda lösningar vid återanvändning och återvinning samt energiåtervinning av inlämnat material vid våra ÅVC Metall- Deponi Bränn- Krossat Rent Elek- Well- Trädgårsskrot rester bart brännbart trä tronik papp avfall Insamlat Farligt avfall, exklusive bilbatterier, elavfall och kylmöbler, antal ton Hushållens avfallstrend i ton Farligt avfall 311 ton 0,6% Deponi ton 6,2% Materialåtervinning ton 32,2% Energiutvinning ton 61,0% 11

12 Deponi Deponering av avfall görs av sådant som inte går att återanvända eller återvinna. Den typen av verksamhet sker idag vid Dåva deponi och avfallsanläggning samt vid Yttertavle deponi. Anläggningarna har tillstånd enligt Miljöbalken och kontroll genomförs enligt fastställda kontrollprogram. Umeva ansvarar också för kontroll av de nedlagda deponierna, ca 40 stycken, runtom i Umeå kommun. Verksamheten drivs i egen regi med två inhyrda maskinentreprenörer. Ekonomiskt överskott från deponi för sulfidjord har avsatts i återställningsfond för kommunens gamla deponier. Året som gått Den nya deponin för farligt avfall är färdig och tagen i drift. Projektering av mellanlager med tillhörande tält pågår med förväntad byggstart våren Ny industritomt är färdigställd och markbyte med Ragn- Sells AB har genomförts. Antal ton till Dåva deponi Framtiden Sluttäckningen av deponin för icke-farligt avfall fortsätter planenligt. Under 2008 kommer även arbetet med den nya deponin för icke farligt avfall att påbörjas då tillståndet för den gamla löper ut den 31 december 2008 i enlighet med de nya kraven för deponier Askor och slagg Deponi, övrigt Slam Tillkommer gör konstruktionsmaterial för sluttäckning och vägbyggen inom deponin med ton 2006 och ton Dåva Industriområde, de färglagda delarna är Umevas områden. 12

13 Styrelsen och Ledning Åsa Ögren (s) Ordförande Anders Sellström (kd) Vice ordf. David Holloman (mp) Evy Larsson (s) Torbjörn Linddahl (c) Anna S Lindström (fp) Leif Wallbing (s) Conny Persson, SACO Åke Sundbom, Kommunal Gunnar Sörlen, SKTF Tomas Blomqvist Verkställande direktör Elisabeth JOhansson Sture Tjernberg Johanna Lindgren Helen Arnlund Renhållningschef Affärsområdeschef Deponi VA-chef Personalchef Anethe Spetz Ekonomichef 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Vatten och Avfall AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Umeå Vatten och Avfall AB ägs till 100 % av Umeå Kommunföretag AB ( ), som i sin tur är helägt av Umeå kommun. Information om verksamheten Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Verksamheten, som huvudsakligen finansieras via taxor, bedrivs inom tre avdelningar; Vatten & Avlopp, Avfall & Återvinning samt Affärsområde Deponi. Varje avdelning är självförsörjande. Under 2007 har Umeva omorganiserats och fått en ny ledning. Beslut har också tagits om att införa verksamhetsledningssystem med mål att certifiera verksamheten enligt standarderna ISO och ISO En generationsväxling har börjat inom bolaget och under året har så mycket som 14 % av personalstyrkan nyanställts. Vatten & Avlopp ansvarar för vattenproduktion, avledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Umeå kommun. Exploateringstakten i Umeå är fortsatt hög och under året har VA-utbyggnader genomförts i bland annat Tomtebo, Täfteå, Yttersjöklubben och Stöcksjön. För att säkra vattendistributionen genom rundmatning har nya vattenledningar anlagts från Obbolavägen till Degernäs och mot Hörnefors via Sörmjöle. På Kungsgatan och Östra Kyrkogatan har ledningsrenoveringar utförts i samarbete med gatuförvaltningen. Antalet läckor har varit färre än tidigare år medan avloppsstopparna har en ökande trend. På reningsverken på Ön och i Hörnefors har omfattande renoveringsarbete med uppgradering av mekanisk utrustning utförts. En förstudie för utbyggnad av Öns reningsverk för att klara framtida reningskrav och tillkommande abonnenter har tagits fram. Avfall & Återvinning sköter insamling av hushållsavfall och hushållens grovavfall. Transporter av hushållsavfall sker med upphandlade entreprenörer. Avfallsförbränning sker i Umeå Energis anläggning och slambehandling på Öns avloppsreningsverk. Under året har omfattande informationsinsatser genomförts för att uppmana hushållen att lämna in farligt avfall till Umevas mottagningsplatser. Tre upphandlingar gällande avfallstransporter är påbörjade eller slutförda under Två av dessa är genomförda i samverkan med andra kommuner i Västerbotten. Regional samverkan är ett av målen i Umeå kommuns Renhållningsordning. Utbyggnad för separat hämtning av matavfall går vidare. Sedan december 2007 har Obbola och Holmsunds tätorter två system på villatomten, brunt kärl för matavfall och grönt kärl för sorterat brännbart avfall. Några flerbostadshus och förskolor är uppstartade. Utbyggnaden fortsätter enligt plan. Målet är att 35 % av matavfallet ska återvinnas innan Grovavfallshanteringen drivs i egen regi på de större återvinningscentralerna Gimonäs, Holmsund och Hörnefors. Övriga mindre återvinningscentraler; Sävar, Botsmark, Tavelsjö och Holmön sköts på entreprenad. Flödena på våra ÅVC och miljöstationer fortsätter att öka. Asfaltering av plan är utförd på Sävar ÅVC. Utökning av plan samt nytt stängsel och insynsskydd är utförda på Holmsund ÅVC. Inköp av fler lastväxlarcontainers är gjorda. Deponi är huvudman för kommunens deponier. Verksamheten drivs i egen regi med två inhyrda maskinentreprenörer. Ekonomiskt överskott från deponi för sulfidjord har avsatts i återställningsfond för kommunens gamla deponier. Den nya FA-deponin är färdig och tagen i drift. Projektering samt prisförfrågan på mellanlager med tillhörande tält pågår, förväntad byggstart våren Ny industritomt färdigställd och markbyte med RagnSells AB har genomförts. Sluttäckningen av deponin för icke-farligt avfall på Dåva fortsätter planenligt. Naturligt miljöarbete Umevas kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfallshantering. Verksamheten är till stor del styrd av miljöbalken och dess följdförfattningar. Umeva driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. Under våren upprättades en handlingsplan för att kartlägga utbredningen av bekämpningsmedelsrester (BAM) i grundvattenmagasinet vid Forslunda vattenverk. Föroreningen härrör från plantskolan som tidigare låg uppströms brunnskedjan. Samtidigt påbörjades avledning av BAM-haltigt vatten till Kullabäcken. I slutet av året kunde konstateras att åtgärden medfört att halten bekämpningsmedel väsentligt minskat i brunnskedjan, utan att påverkan på bäcken varit påtagligt negativ. Under året har 15% av slammet från Öns reningsverk pelleterats och använts som gödsel och jordförbättringsåtgärder i skogsbruket och på golfbanor. Resterande andel slam har använts till sluttäckning vid Dåva deponi och avfallsanläggning. Vid Dåva deponi och avfallsanläggning har en gemensam recipientkontroll genomförts tillsammans med övriga aktörer inom Dåva Företagspark. Resultatet visar att totala påverkan från industriområdet på recipienten Tavleån är liten. Under året påbörjades införandet av utsortering av matavfall ur hushållsavfallet i Holmsund och Obbola. Utsorteringen medför att matavfallet flyttas högre upp på avfallstrappan eftersom rötning av matavfall är ett sätt att återvinna både energi och näring ur avfallet till skillnad från förbränning där endast energi utvinns. Naturvårdsverkets batterikampanj för insamling av inbyggda batterier ( I allt som rör sig lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter ) innebar en tydlig ökning av insamlad mängd batterier av alla sorter. Dessutom fortsätter trenden med ökad inlämning av grovavfall och farligt avfall vid återvinningscentralerna, bland annat tack vare ett långsiktigt informationsarbete och en utökad service med längre öppettider. Umeva deltar också för att underlätta fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial hos fastighetsägare, en modell som underlättar för de boende av att vara miljövänliga och sortera sitt avfall. 14

15 Resultaträkning Belopp i kkr Not Omsättning varav punktskatter Nettoomsättning 1, Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader 2, 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt årets resultat Årets resultat 0 0 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 6, Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital (1000 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 5 5 Årets resultat 0 0 Summa fritt eget kapital 5 5 Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 11 Checkräkningskredit (limit / ) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättning återställningsreserv Realisationsvinst vid försäljn av anlägg tillg Lämnat koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Erlagd skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapitalet Ökning(-) Minskning(+) av kortfr fordringar Ökning(+) Minskning(-) av kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Ökning(-) Minskning(+) av finansiella anl tillg Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkkredit Summa likvida medel inkl outnyttjad checkkredit

18 Tilläggsupplysningar och noter Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och anvisningar från Bokföringsnämnden. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Fr o m 2007 aktiveras 50% av kostnaden för reinvesteringar i ledningsnätet mot tidigare 20%. Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom UKF-koncernen Försäljning Inköp Not 3 Övriga externa kostnader (kkr) Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader 3 % Markinventarier 3-5 % Maskiner 10 % Fordon % Inventarier och verktyg % Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta Revision Övriga uppdrag Summa Not 4 Antal anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Antal anställda varav kvinnor Definition av nyckeltal Avkastning på justerat eget kapital: (Resultat efter finansiella poster)/ justerat eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital: (Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader)/sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital beräknas genom balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder inkl latent skatteskuld. Soliditet: Justerat eget kapital/totalt kapital. Sjukfrånvaro Ålderskategori Total sjukfrånvaro/ varav långtidssjukordinarie arbetstid frånvaro år eller yngre 0,78 % 2,27 % 0 % Kvinnor 1,45 % * 0 % Män 0,49 % 1,53 % 0 % Not 1 Rörelsens intäkter m m Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa intäkter år 5,38 % 6,16 % 77,54 % Kvinnor 10,72 % 12,04 % 90,95 % Män 2,34 % 3,58 % 42,45 % 50 år eller äldre 5,80 % 8,26 % 81,88 % Kvinnor 4,88 % * % 56,12 % Män 5,99 % 8,59 % 86,37 % Rörelseresultat Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Resultat efter finansiella poster Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Totalt: Kvinnor 7,09 % 9,25 % 79,48 % Män 4,11 % 6,04 % 77,47 % Samtliga anställda 4,88 % 6,69 % 78,22 % * Redovisas ej p g a undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. 18

19 Löner och sociala avgifter Löner och andra ersättningar fördelade mellan Styrelse, VD och övriga anställda i kkr. Styrelsen består av tre kvinnor och fyra män. Företagsledningen består av tre kvinnor och två män Löner Soc kostn Löner Soc kostn (varav pens.kostn) (varav pens.kostn) Styrelse och VD (93) (759) Övriga anställda (3 893) (1 170) Totalt (3 986) (1 929) VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida ska en ersättning motsvarande 12 månadslöner samt värdet av individuell tjänstepensionsförmån och sjukvårdsförsäkring utbetalas efter sista arbetsdag. Not 5 Bokslutsdispositioner (kkr) Lämnade koncernbidrag till moderbolag Överavskrivning maskiner och inventarier Summa Not 6 Materiella anläggningstillgångar (kkr) Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning -4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp 126 Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Not 7 Taxeringsvärden Taxeringsvärden på fastigheter uppgår till: Byggnader Mark Taxeringsvärdet avser fastigheterna Nyskogen 1:1, Tegelslagaren 7 och Tjälamark 16:1. De flesta av bolagets fastigheter är specialenheter som ej åsätts taxeringsvärden. Not 8 Kortfristiga fordringar Kortfristig fordran Skattefordran Not 9 Förändring i eget kapital (kkr) Aktie- Reserv- Balanserade Årets kapital fond Vinstmedel resultat IB Årets resultat 0 UB

20 Not 10 Avsättningar Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr) Återställningsarbetet för etapp 1 av Dåva deponi med framförallt sluttäckning fortskrider. Dessutom har en ny FA-deponi anlagts och tagits i bruk med nya åtaganden vad gäller återställning. Hittills har åtgärder för totalt 19,6 Mkr genomförts. Till återställningsfonden har avsatts 3,1 Mkr som totalt uppgår till 20,6 Mkr. Ett överskott på 2,0 Mkr från sulfiddeponin har avsatts för kommunens gamla deponier. Not 11 Långfristiga skulder Från och med 1 jan 2003 har lånen från Umeå kommun ersatts med en checkräkningskredit. I augusti 2007 höjdes kreditlimiten från 230 Mkr till 250 Mkr. Checkräkningskrediten har klassificerats som en långfristig skuld då den ingår i bolagets långsiktiga finansiering av verksamheten. Bolagets långfristiga upplåning fördelas med räntebindning enligt av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och sköts av kommunens finansenhet Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Upplupen pensionskostn Förutbetalda anslutningsavg Pågående arbeten Vattenskador Övrigt Summa Not 13 Leasingkostnader (kkr) Leasingkostnader Umeå Åsa Ögren Ordförande Anders Sellström Vice ordförande David Holloman Evy Larsson Torbjörn Lindahl Anna S Lindström Leif Wallbing Tomas Blomqvist Verkställande direktör Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Bruno Holmkvist Auktoriserad revisor 20

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer