Innehåll. Umeå Vatten och Avfall Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innehåll Vd:s visioner Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning...10 Deponi Styrelse & Ledning Förvaltningsberättelse Resultaträkning...15 Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar & noter...18 Revisionsberättelse...21 Granskningsrapport Umeå Vatten och Avfall Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: Ord & Co i Umeå AB. 2

3 VD:s visioner Umeå Vatten och Avfall AB ansvarar för några av de viktigaste hörnstenarna i ett fungerande samhälle: dricksvatten, avloppsvatten, avfall, återvinning och deponering. Framtidens behov är våra utmaningar idag. Vår ägare, Umeå kommun, har visioner som bl a innebär att Umeå ska vara invånare år och en utveckling mot en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för boende, arbete, fritid och näringsliv. Detta ställer stora krav på vår verksamhet! Vi måste utvecklas i takt med såväl Umeåregionens utveckling som omvärldens efterfrågan av våra tjänster och produkter. Idag har vi välfungerande system och ligger långt framme miljömässigt. Men för att möta framtiden behöver vi investera i nya medarbetare, ny teknik och nya anläggningar och samtidigt underhålla de system och anläggningar vi har. Exempelvis måste vi öka kapaciteten på Öns avloppsreningsverk och investera i kompletterande reningsteknik utifrån kommande miljökrav. Medarbetarfokus Umevas medarbetare har idag en mycket hög kompetensnivå. Vi är mitt i en generationsväxling och därför är det viktigt att bibehålla den kompetens vi har idag. Därför arbetar vi metodiskt med kompetensutveckling och strävar efter trygga, harmoniska, friska och hälsosamma medarbetare. Tillsammans med ett arbetsklimat som ger utrymme för egna initiativ och idéer, finns grunden för att medarbetarna ska utvecklas och att vi ska kunna rekrytera nya, kompetenta medarbetare. Under 2007 anställdes 14 procent nya medarbetare. Genom att certifiera vårt sätt att arbeta, enligt erkända standarder, kan vi säkerställa och utveckla vår verksamhet och kompetens. Det ger också en struktur som, både internt och externt, är tydlig, där ledning och styrning utgår från en analys av verksamheten, ägarens vilja samt omvärldens och kundernas förväntningar. Kundorienterat företag Vi ska fokusera än mer på kunder och andra som efterfrågar vår kunskap och våra resurser. Våra kunder finns inte bara inom kommunen, enligt ägardirektiven ska vi vara en regionalt efterfrågad resurs. Vi ska vara lyhörda för enskilda kunders behov så att vi efterfrågas för vår kompetens, våra produkter och tjänster samt vår förmåga till goda lösningar. Inte vinstdrivande Vi har idag en mycket stabil ekonomi. Under 2007 fick vi högsta betyg i klassen Kreditvärdighet, av Upplysningscentralen (UC). Verksamheten drivs utan vinstintresse enligt självkostnadsprincipen. Sedan bolaget grundades år 2000 har vi genom en rationell och ekonomiskt effektiv verksamhet lyckats hålla VA-taxan oförändrad jämfört med omvärlden trots att kostnaderna har ökat. Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger våra taxor, både VA och Avfall, under riksgenomsnittet. Naturlig förebild Vår vision är att vi ska vara en naturlig förebild. Vi vill skapa effektiva, säkra och långsiktigt hållbara produkter och tjänster för att minska samhällets miljöpåverkan, möjliggöra ett systematiskt förebyggande miljöarbete och bidra till ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle. Våren 2008 tar vi emot den miljonte besökaren på Gimonäs Återvinningscentral, som är inne på sitt elfte år. I en stad på drygt invånare är det en imponerande siffra. Det är ett tydligt uttryck för att vi lyckas leva upp till vår vision! Jag ser fram mot att få leda ett modernt, effektivt och kundfokuserat företag med engagerade och framgångsrika medarbetare Umeva. Tomas Blomqvist Verkställande Direktör 3

4 Naturlig förebild Umeva är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Bolaget bildades den 1 januari år Vår verksamhet går ut på att förse kommuninvånarna med ett gott dricksvatten samt att på ett miljöriktigt sätt hantera frågorna om hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial. Verksamheten, som är taxefinansierad, bedrivs inom tre avdelningar: Vatten & Avlopp, Avfall & Återvinning och Deponi. Varje avdelning är självförsörjande. Utdrag ur ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) för perioden Offentlighet Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet genom att via informationsblad, hemsida o.s.v. orientera om verksamheten. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vision: Umeva en naturlig förebild Med människan i centrum skapar Umeva möjligheter till effektiva, säkra, långsiktigt hållbara tjänster och produkter för våra kunder. Affärsidé Umeva tar ansvar för kommunens frågor inom VA- och avfallsverksamheten på ett sådant sätt att vi inger förtroende, trovärdighet och respekt hos såväl våra kunder, ägare som kollegor. Deponiverksamheten ska vara en regionalt efterfrågad resurs som på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt servar marknaden med deponitjänster. Verksamhetsmål Umeva är huvudman (enligt lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar 1970:244) för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Umeå kommun. Umeva svarar för att på kommunens uppdrag sköta de delar av avfallshanteringen som faller under kommunens ansvar samt skall vara kommunens kompetensresurs inom avfallsområdet. Bolaget skall vidare ansvara för framtagande av den kommunala avfallsplanen samt delta i kommunens samhällsplanering. Bolaget ansvarar även för drift och skötsel av Dåva avfallsanläggning. Umeva skall inom av Kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde tillhandahålla vatten och avlopp för fastighetsägare. Umeva skall tillhandahålla en väl fungerande avfallshantering för hushållsliknande avfall samt tillgodose hushållens behov av avlämning av grovavfall (vid återvinningscentraler). Bolaget skall vidare svara för information till hushållen och fastighetsägare i syfte att förbättra servicen och utveckla återvinning. Umeva skall driva Dåva deponi och avfallsanläggning på ett miljömässigt riktigt sätt och med inriktning att den utgör en regional resurs. Ekonomiska mål Verksamheten skall vara självkostnadsfinansierad utifrån VA-lagen och kommunallagen. Umeva bör ha en taxa som ligger under genomsnittet för landet. Särskilt ägardirektiv Bolaget skall senast under 2009 utarbeta och för Umeå kommunföretag redovisa förslag till en strategi för långsiktig förnyelsetakt av vatten- och avloppsnät för perioden till och med år Bolaget skall vidare bedriva en systematisk verksamhetsutveckling i syfte att säkerställa att bolaget är en regionalt efterfrågad resurs. De fullständiga ägardirektiven finns att läsa på Umevas hemsida, 4

5 Umeva har låga avgifter i ett nationellt perspektiv I rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner avseende bl a vatten och avlopp samt avfallshantering. Av rapporten kan man utläsa att Umevas avgifter ligger betydligt lägre än genomsnittet i Sverige. Rapporten har utgets under tolv år av Avgiftsgruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Läs hela rapporten på Diagrammen nedan visar kostnaden per kvadratmeter för avfall respektive vatten & avlopp i Umeå kommun i relation till riksgenomsnittet. Avfall i kronor per kvadratmeter Ekonomisk översikt Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 8,8 % 9,1% Avkastning på justerat eget kapital 23,1 % Neg Avkastning på sysselsatt kapital 5,9 % Neg Medelantal anställda Förslag till resultatdisposition (belopp i kr) Till bolagsstämmans förfogande står följande ansamlade vinstmedel: Balanserad vinst 5 425,41 Årets vinst 241, ,30 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning 5 667, , Omsättning i Mkr 200 Umeva Riksgenomsnittet Vatten och avlopp i kronor per kvadratmeter Vatten och avlopp Avfall & Återvinning Deponi Investeringar/Reinvesteringar i Mkr 80 Umeva Riksgenomsnittet Vatten och avlopp Avfall & Återvinning Deponi 5

6 Personal Antalet anställda Under året har 14 nya medarbetare rekryterats till bolaget. Åtta anställda har lämnat Umeva, varav fyra har gått i pension. Antalet visstidsanställda har under året varierat mellan sex till nio personer främst beroende på säsongsarbete och pågående projekt. Antalet tillsvidareanställda vid årets slut var totalt 100 personer. En av Umevas utmaningar är att under de kommande fem åren rekrytera ny personal på grund av våra stora pensionsavgångar. Behålla och utveckla medarbetare Att skapa en arbetsplats som är attraktiv och modern med bra arbetsmiljö och arbetsvillkor är vår strategi för att klara personalförsörjningen. Vi vill att våra anställda ska vara harmoniska, friska och trygga medarbetare med god kompetens, vilket resulterar till att de även är framgångsrika. Ett antal aktiviteter pågår för att behålla och utveckla medarbetare men också för att göra bolaget känt som en bra arbetsgivare. En viktig del är att göra Umeva känt bland ungdomar och studenter. En satsning för att visa upp Umeva och samtidigt representera VA- och avfallsbranschen görs på de årliga arbetsmarknadsdagarna vid Luleå och Umeå universitet (LARV och UNIADEN). Där knyts kontakter mellan företag och studenter som dessutom har möjlighet att finna praktik-/traineeplats eller sommarjobb. Sommaren 2007 arbetade ett tiotal ungdomar med olika arbetsuppgifter inom bolaget. Två personer gjorde sitt examensarbete hos oss under året. Hälsa och friskvård Friskvård handlar om personalutveckling, inspiration till att leva ett friskare och hälsosammare liv och även till en rikare fritid. För detta ändamål har varje medarbetare på Umeva ett friskvårdsbidrag att disponera för aktiviteter som exempelvis gymkort eller massage. Under året har dessutom ett antal gruppaktiviteter genomförts, t ex var 25% av alla våra anställda med i den årliga löptävlingen Blodomloppet under våren. Även andra aktiviteter t ex bowling, gokart, bugg och svampplockning har genomförts under året. Sjukfrånvaron är förhållandevis låg. Vid utgången av året var den knappt 4,9%, en minskning med 2,2% jämfört med ingång januari Vår målsättning är att långsiktigt hålla en sjukfrånvaro under 5%, vilket vi anser både rimligt och möjligt. Vi har en offensiv hållning vad gäller att skapa förutsättningar att aktivt arbeta med hälsa och friskvård. Bolaget har för avsikt att under 2008 arbeta fram ytterligare framgångsrika koncept genom vilka vi på sikt kan sänka sjukfrånvaron ytterligare. Jämställdhet Umeva strävar efter att vara en jämställd arbetsplats. Kvinnor och män ges samma förutsättningar för de olika arbetsuppgifter som finns. Jämställdhet råder även inom personalutveckling och lönesättning vilket bekräftas i den lönekartläggning som årligen görs i samband med jämställdhetsplanen. Bolaget arbetar aktivt för att underlätta kombinationen av förvärvsarbete och föräldraskap genom t ex anpassning av arbetstider, planering av föräldraledigheter, etc. Insatserna har gett ett gott resultat vilket avspeglas i personalenkäten. Årlig personalenkät För att skapa kunskap om den inre kvaliteten genomförs årligen en personalenkät. Enkäten ligger sedan som grund för ett ständigt pågående förbättringsarbete vad gäller personalens förutsättningar att trivas och göra ett bra arbete. Svarsfrekvensen 2007 var god, 91,8%, vilket tyder på gott engagemang från personalen, den främsta förutsättningen för ett bra personalarbete. 6

7 Miljö Naturligt miljöarbete Umevas kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfallshantering. Verksamheten är till stor del styrd av miljöbalken och dess följdförfattningar. Umeva driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. Under våren upprättades en handlingsplan för att kartlägga utbredningen av bekämpningsmedelsrester (BAM) i grundvattenmagasinet vid Forslunda vattenverk. Föroreningen härrör från plantskolan som tidigare låg uppströms brunnskedjan. Samtidigt påbörjades avledning av BAM-haltigt vatten till Kullabäcken. I slutet av året kunde konstateras att åtgärden medfört att halten bekämpningsmedel väsentligt minskat i brunnskedjan, utan att påverkan på bäcken varit påtagligt negativ. Matavfallsåtervinning Under året påbörjades införandet av utsortering av matavfall ur hushållsavfallet i Holmsund och Obbola. Utsorteringen medför att matavfallet flyttas högre upp på avfallstrappan eftersom rötning av matavfall är ett sätt att återvinna både energi och näring ur avfallet till skillnad från förbränning där endast energi utvinns. Batterikampanj Naturvårdsverkets batterikampanj för insamling av inbyggda batterier, I allt som rör sig lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter, innebar en tydlig ökning av insamlad mängd batterier av alla sorter. Dessutom fortsätter trenden med ökad inlämning av grovavfall och farligt avfall vid återvinningscentralerna, bland annat tack vare ett långsiktigt informationsarbete och en utökad service med längre öppettider. Återvinning i soprummen Umeva deltar också för att underlätta fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial hos fastighetsägare, en modell som underlättar för de boende av att vara miljövänliga och sortera sitt avfall. Öns reningsverk Under året har 15% av slammet från Öns reningsverk pelleterats och använts som gödsel och jordförbättringsåtgärder i skogsbruket och på golfbanor. Resterande andel slam har använts till sluttäckning vid Dåva deponi och avfallsanläggning. Dåva deponi och avfallsanläggning Vid Dåva deponi och avfallsanläggning har en gemensam recipientkontroll genomförts tillsammans med övriga aktörer inom Dåva Företagspark. Resultatet visar att totala påverkan från industriområdet på recipienten Tavleån är liten. 7

8 Vatten & Avlopp Avdelningen Vatten & Avlopp har ansvar för vatten- och avloppstjänster inom verksamhetsområdet i kommunen. Umeva äger och sköter om 11 vattenverk, 18 avloppsreningsverk och ett ledningsnät på ca 220 mil. Verksamheten omfattar produktion av dricksvatten till abonnenter, rening av avloppsvatten, byte av vattenmätare, projektering, planering, kundfrågor samt drift och underhåll av VAledningsnätet. Avlopp Sektion Avlopp svarar för rening av avloppsvatten. Omkring tretton miljoner m³ avloppsvatten pumpas årligen via 95 pumpstationer till Umevas arton avloppsreningsverk. Anläggningen på Ön är den största där drygt 90% av kommunens avloppsvatten renas med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk reningsteknik. Marknad Marknad ansvarar för kundhantering i vatten- och avloppsfrågor som rör anslutningar, förbrukning, avtal, taxor och leverans. Hit hör även skadeutredningar, VA-juridiska frågor samt information och rådgivning till Umevas kunder i VA-ärenden. Planering Planeringssektionen ansvarar åtgärdsplanering och utbyggnad av ledningsnätet. Ledningsnätet i kommunen utgörs av 220 mil vatten-, spill- och dagvattenledningar. Sektionen svarar för utredning, projektering, upphandling och utförande av ledningsförnyelser samt VA-utbyggnader. Vatten Sektion Vatten svarar för att producera ett gott dricksvatten till våra kunder. Sektionen driver och underhåller 11 vattenverk, varav Forslunda, Sävar och Bjernberg är de största. Vattensektionen har dessutom ansvar för reservoarer, tryckstegrings- och tryckreduceringsstationer samt ett antal flödesmätare installerade ute på ledningsnätet. Rörnät Rörnät svarar för drift och underhåll av ledningsnätet samt byte och avläsning av vattenmätare inom Umeå kommun. En av de viktigare uppgifterna är beredskap dygnet runt för driftstörningar av olika slag på ledningsnätet för att ge Umeå kommuns invånare en så god leveranssäkerhet som möjligt. Året som gått Exploateringstakten i Umeå är fortsatt hög och under året har VA-utbyggnader genomförts i bland annat Tomtebo, Täfteå och Yttersjö. VA byggs även ut kring Stöcksjön för att förbättra miljön i och omkring sjön. För att säkra vattendistributionen genom rundmatning har nya vattenledningar anlagts från Obbolavägen till Degernäs och mot Hörnefors via Sörmjöle. På Kungsgatan och Östra Kyrkogatan har ledningsrenoveringar utförts i samarbete med gatuförvaltningen. Antalet läckor har varit färre än tidigare år medan avloppsstoppen har en ökande trend. Producerad mängd dricksvatten i kubikmeter Det häftiga regnet i slutet av augusti satte ledningsnätet på stora prov. Regnet resulterade bland annat i ett 20-tal källaröversvämningar Debiterat Ej debiterat På Öns och Hörnefors reningsverk har omfattande renoveringsarbete med uppgradering av mekanisk utrustning utförts. Utifrån stigande halter av bekämpningsmedelsrester (BAM) i brunnskedjan vid Forslunda vattenverk har en handlingsplan tagits fram och genomförts. Åtgärderna har resulterat i att BAM-halterna avtagit markant. 8

9 Vatten & Avlopp Energi och kvalitet Elförbrukning och miljöpåverkan är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är det också glädjande att kunna uppvisa sjunkande siffror för elförbrukning på såväl avloppsreningsverk som vattenverk under de senaste fem åren. Även elförbrukningen för ledningsnätet visar samma mönster. Under 2007 visar 100 % av vattenproven tagna på Umevas vattenverk resultatet Godkänt utan anmärkningar. Samtliga prover på ledningsnätet från Forslunda visade samma goda resultat. Utgående BOD 7 -halter, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk Framtiden En dagvattenstrategi tas fram i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret. Umeva arbetar i samband med detta fram en dagvattentaxa Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec En strategi för ledningsförnyelse ska arbetas fram till 2010 för att långsiktigt säkra vatten- och avloppstjänster till våra kunder. För att ta hand om och rena dagvattnet från Tomtebo vid Nydalasjöns södra ände anläggs en park med dagvattenanläggning tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret Gator och parker. Vid årsskiftet havererade tre filterbassänger vid Forslunda vattenverk. Vid inspektion av bassängerna konstaterades en felkonstruktion på samtliga 16 bassänger som togs i drift Processen byggs nu om för att erhålla en mer flexibel drift. Gränsvärde är 15 milligram per liter. Kvartalsmedel Utgående fosfor-halter, i milligram per liter, från Öns avloppsreningsverk ,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 En förstudie angående utbyggnad av Öns reningsverk för att klara framtida reningskrav och tillkommande abonnenter har tagits fram. 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Gränsvärde är 0,5 milligram per liter. Kvartalsmedel Gällande gränsvärden för organiskt materiel (BOD 7 ) och fosfor i utgående renat avloppsvatten från våra anläggningar har hållits. Diagrammen ovan visar värden för Öns avloppsreningsverk. Antal driftstörningar på huvudledning Läckor Avloppsstopp FAKTA Under 2007 producerades drygt 9 miljoner m 3 dricksvatten vid Forslunda vattenverk. Under 2007 tog Öns avloppsreningsverk emot knappt 13 miljoner m 3 avloppsvatten. 9

10 Avfall & Återvinning Avfall & Återvinning ansvarar för insamling och omhändertagande av allt hushållsavfall som uppstår i kommunen, med undantag för sådant avfall där producentansvar gäller. Riksdagen har beslutat om producentansvar på vissa produkter, vilket innebär att producenterna måste ta ansvar för insamling, transport och återvinning av sina produkter, t ex förpackningar och elektriska produkter. Återvinningsstationer, som finns på 85 platser i kommunen, är producenternas ansvar att tömma och att återvinna avfallet på ett miljömässigt sätt. Ansvaret för återvinningsstationerna ligger hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. Avfall & Återvinning sköter också kommunens planeringsansvar, som omfattar inte bara hushållsavfallet utan även avfall från verksamheter. Den positiva befolkningstillväxten i kommunen innebär en ständigt ökad efterfrågan på våra tjänster. Den innebär också en stabil och låg prisnivå för den service som våra kommuninnevånare erbjuds. Hushållsavfall Sektionen ansvarar för insamling av hushållsavfall. Behandling av hushållsavfallet sker till största delen genom förbränning som genererar el och fjärrvärme. Matavfall samlas in och behandlas i biogasanläggning. Slam från enskilda slamavskiljare, där fastigheter inte är anslutna till ett avloppsreningsverk, ingår också i uppdraget. Insamling och transporter utförs av entreprenörer. Grovavfall Vi har sex återvinningscentraler (ÅVC) på olika platser i Umeå kommun, där hushållen kan lämna grov-, trädgårds- och farligt avfall. Exempel på farligt avfall är elektriska produkter, färgrester och andra kemiska produkter, lågenergilampor och lysrör. Farligt avfall kan också lämnas till en miljöstation, som vanligtvis ligger vid en bensinstation. Antalet besök på våra ÅVC under året uppgick till ca fordon, en ökning med 7,5% jämfört med Det är en mycket positiv trend och vi kan också konstatera att hushållen fortsätter att sortera ut det miljöfarliga avfallet. Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Året som gått Utbyggnaden av systemet för separat hämtning av matavfall startade under året. En omfattande informationsinsats genomfördes med trycksaker, hemsida, informationsmöten samt dörrknackning. Detta gav ett gott resultat på materialkvalité och kundnöjdhet. Vid årets slut hade 82 ton matavfall samlats in och levererats till biogasanläggningen i Skellefteå. Senast år 2011 ska minst 35% av matavfallet återvinnas. Vi upphandlade en ny entreprenad för tömning av slamavskiljare, fr om Upphandlingen genomfördes i samverkan med grannkommunerna Vännäs, Bjurholm och Robertsfors. Under våren och hösten 2007 genomförde vi informationsträffar för större fastighetsägare. Två viktiga frågor som diskuterades var förbränningsskattens påverkan på renhållningsavgiften och hur avfallsutrymmen ska byggas för att uppfylla arbetsmiljökraven. Inlämning av farligt avfall har ökat med 30% under 2007 jämfört med året innan. Till det kommer 13,2 kg elektronikavfall per person i Umeå kommun. Vi deltog under året i Naturvårdverkets batterikampanj och det bidrog till en ökning av mängden insamlade små batterier. En upphandling av transporter och behandling av farligt avfall genomfördes under året. ÅVC i Holmsund har fått en större plan för trädgårdsavfall och öppnare ytor för fordonen att komma in och ut. I Sävar har vi asfalterat och byggt ytterligare ett conteinerfack. Större och fler containrar har inköpts för att minska transporterna från anläggningarna. 10

11 Avfall & Återvinning Insamlat grovavfall vid Återvinningscentraler, antal ton 2007 Framtiden Vår utbyggnad av system för separat hämtning av matavfall kommer att pågå under åren fram till 2011 enligt plan. Denna systemförändring kommer att kräva stora informationsinsatser. Ägare till flerbostadshus kommer att utbildas för att kunna informera sina hyresgäster. Vi kommer under våren 2009 att göra plockanalyser av hushållsavfall för att mäta om avfallsplanens mål har uppnåtts med fokus på innehåll av farligt avfall. Vi arbetar för en fortsatt anpassning av ÅVC efter krav på utsortering av grovavfall och producentansvar som gäller och som kommer att gälla i framtiden. Upphandlingar genomförs kontinuerligt för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi arbetar även aktivt med att finna miljömässigt goda lösningar vid återanvändning och återvinning samt energiåtervinning av inlämnat material vid våra ÅVC Metall- Deponi Bränn- Krossat Rent Elek- Well- Trädgårsskrot rester bart brännbart trä tronik papp avfall Insamlat Farligt avfall, exklusive bilbatterier, elavfall och kylmöbler, antal ton Hushållens avfallstrend i ton Farligt avfall 311 ton 0,6% Deponi ton 6,2% Materialåtervinning ton 32,2% Energiutvinning ton 61,0% 11

12 Deponi Deponering av avfall görs av sådant som inte går att återanvända eller återvinna. Den typen av verksamhet sker idag vid Dåva deponi och avfallsanläggning samt vid Yttertavle deponi. Anläggningarna har tillstånd enligt Miljöbalken och kontroll genomförs enligt fastställda kontrollprogram. Umeva ansvarar också för kontroll av de nedlagda deponierna, ca 40 stycken, runtom i Umeå kommun. Verksamheten drivs i egen regi med två inhyrda maskinentreprenörer. Ekonomiskt överskott från deponi för sulfidjord har avsatts i återställningsfond för kommunens gamla deponier. Året som gått Den nya deponin för farligt avfall är färdig och tagen i drift. Projektering av mellanlager med tillhörande tält pågår med förväntad byggstart våren Ny industritomt är färdigställd och markbyte med Ragn- Sells AB har genomförts. Antal ton till Dåva deponi Framtiden Sluttäckningen av deponin för icke-farligt avfall fortsätter planenligt. Under 2008 kommer även arbetet med den nya deponin för icke farligt avfall att påbörjas då tillståndet för den gamla löper ut den 31 december 2008 i enlighet med de nya kraven för deponier Askor och slagg Deponi, övrigt Slam Tillkommer gör konstruktionsmaterial för sluttäckning och vägbyggen inom deponin med ton 2006 och ton Dåva Industriområde, de färglagda delarna är Umevas områden. 12

13 Styrelsen och Ledning Åsa Ögren (s) Ordförande Anders Sellström (kd) Vice ordf. David Holloman (mp) Evy Larsson (s) Torbjörn Linddahl (c) Anna S Lindström (fp) Leif Wallbing (s) Conny Persson, SACO Åke Sundbom, Kommunal Gunnar Sörlen, SKTF Tomas Blomqvist Verkställande direktör Elisabeth JOhansson Sture Tjernberg Johanna Lindgren Helen Arnlund Renhållningschef Affärsområdeschef Deponi VA-chef Personalchef Anethe Spetz Ekonomichef 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Vatten och Avfall AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Umeå Vatten och Avfall AB ägs till 100 % av Umeå Kommunföretag AB ( ), som i sin tur är helägt av Umeå kommun. Information om verksamheten Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå kommun. Verksamheten, som huvudsakligen finansieras via taxor, bedrivs inom tre avdelningar; Vatten & Avlopp, Avfall & Återvinning samt Affärsområde Deponi. Varje avdelning är självförsörjande. Under 2007 har Umeva omorganiserats och fått en ny ledning. Beslut har också tagits om att införa verksamhetsledningssystem med mål att certifiera verksamheten enligt standarderna ISO och ISO En generationsväxling har börjat inom bolaget och under året har så mycket som 14 % av personalstyrkan nyanställts. Vatten & Avlopp ansvarar för vattenproduktion, avledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdet i Umeå kommun. Exploateringstakten i Umeå är fortsatt hög och under året har VA-utbyggnader genomförts i bland annat Tomtebo, Täfteå, Yttersjöklubben och Stöcksjön. För att säkra vattendistributionen genom rundmatning har nya vattenledningar anlagts från Obbolavägen till Degernäs och mot Hörnefors via Sörmjöle. På Kungsgatan och Östra Kyrkogatan har ledningsrenoveringar utförts i samarbete med gatuförvaltningen. Antalet läckor har varit färre än tidigare år medan avloppsstopparna har en ökande trend. På reningsverken på Ön och i Hörnefors har omfattande renoveringsarbete med uppgradering av mekanisk utrustning utförts. En förstudie för utbyggnad av Öns reningsverk för att klara framtida reningskrav och tillkommande abonnenter har tagits fram. Avfall & Återvinning sköter insamling av hushållsavfall och hushållens grovavfall. Transporter av hushållsavfall sker med upphandlade entreprenörer. Avfallsförbränning sker i Umeå Energis anläggning och slambehandling på Öns avloppsreningsverk. Under året har omfattande informationsinsatser genomförts för att uppmana hushållen att lämna in farligt avfall till Umevas mottagningsplatser. Tre upphandlingar gällande avfallstransporter är påbörjade eller slutförda under Två av dessa är genomförda i samverkan med andra kommuner i Västerbotten. Regional samverkan är ett av målen i Umeå kommuns Renhållningsordning. Utbyggnad för separat hämtning av matavfall går vidare. Sedan december 2007 har Obbola och Holmsunds tätorter två system på villatomten, brunt kärl för matavfall och grönt kärl för sorterat brännbart avfall. Några flerbostadshus och förskolor är uppstartade. Utbyggnaden fortsätter enligt plan. Målet är att 35 % av matavfallet ska återvinnas innan Grovavfallshanteringen drivs i egen regi på de större återvinningscentralerna Gimonäs, Holmsund och Hörnefors. Övriga mindre återvinningscentraler; Sävar, Botsmark, Tavelsjö och Holmön sköts på entreprenad. Flödena på våra ÅVC och miljöstationer fortsätter att öka. Asfaltering av plan är utförd på Sävar ÅVC. Utökning av plan samt nytt stängsel och insynsskydd är utförda på Holmsund ÅVC. Inköp av fler lastväxlarcontainers är gjorda. Deponi är huvudman för kommunens deponier. Verksamheten drivs i egen regi med två inhyrda maskinentreprenörer. Ekonomiskt överskott från deponi för sulfidjord har avsatts i återställningsfond för kommunens gamla deponier. Den nya FA-deponin är färdig och tagen i drift. Projektering samt prisförfrågan på mellanlager med tillhörande tält pågår, förväntad byggstart våren Ny industritomt färdigställd och markbyte med RagnSells AB har genomförts. Sluttäckningen av deponin för icke-farligt avfall på Dåva fortsätter planenligt. Naturligt miljöarbete Umevas kärnverksamheter utgörs av dricksvattenproduktion, avloppsrening och avfallshantering. Verksamheten är till stor del styrd av miljöbalken och dess följdförfattningar. Umeva driver 35 verksamheter som klassas som miljöfarliga enligt miljöbalken och belastar miljön genom utsläpp till vatten och luft i begränsad omfattning. Under våren upprättades en handlingsplan för att kartlägga utbredningen av bekämpningsmedelsrester (BAM) i grundvattenmagasinet vid Forslunda vattenverk. Föroreningen härrör från plantskolan som tidigare låg uppströms brunnskedjan. Samtidigt påbörjades avledning av BAM-haltigt vatten till Kullabäcken. I slutet av året kunde konstateras att åtgärden medfört att halten bekämpningsmedel väsentligt minskat i brunnskedjan, utan att påverkan på bäcken varit påtagligt negativ. Under året har 15% av slammet från Öns reningsverk pelleterats och använts som gödsel och jordförbättringsåtgärder i skogsbruket och på golfbanor. Resterande andel slam har använts till sluttäckning vid Dåva deponi och avfallsanläggning. Vid Dåva deponi och avfallsanläggning har en gemensam recipientkontroll genomförts tillsammans med övriga aktörer inom Dåva Företagspark. Resultatet visar att totala påverkan från industriområdet på recipienten Tavleån är liten. Under året påbörjades införandet av utsortering av matavfall ur hushållsavfallet i Holmsund och Obbola. Utsorteringen medför att matavfallet flyttas högre upp på avfallstrappan eftersom rötning av matavfall är ett sätt att återvinna både energi och näring ur avfallet till skillnad från förbränning där endast energi utvinns. Naturvårdsverkets batterikampanj för insamling av inbyggda batterier ( I allt som rör sig lyser eller låter, finns ett batteri som ska lämnas åter ) innebar en tydlig ökning av insamlad mängd batterier av alla sorter. Dessutom fortsätter trenden med ökad inlämning av grovavfall och farligt avfall vid återvinningscentralerna, bland annat tack vare ett långsiktigt informationsarbete och en utökad service med längre öppettider. Umeva deltar också för att underlätta fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial hos fastighetsägare, en modell som underlättar för de boende av att vara miljövänliga och sortera sitt avfall. 14

15 Resultaträkning Belopp i kkr Not Omsättning varav punktskatter Nettoomsättning 1, Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader 2, 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella tillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt årets resultat Årets resultat 0 0 Balansräkning Belopp i kkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark 6, Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital (1000 aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 5 5 Årets resultat 0 0 Summa fritt eget kapital 5 5 Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 11 Checkräkningskredit (limit / ) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättning återställningsreserv Realisationsvinst vid försäljn av anlägg tillg Lämnat koncernbidrag Erhållen ränta Erlagd ränta Erlagd skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapitalet Ökning(-) Minskning(+) av kortfr fordringar Ökning(+) Minskning(-) av kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Ökning(-) Minskning(+) av finansiella anl tillg Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkkredit Summa likvida medel inkl outnyttjad checkkredit

18 Tilläggsupplysningar och noter Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och anvisningar från Bokföringsnämnden. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Fr o m 2007 aktiveras 50% av kostnaden för reinvesteringar i ledningsnätet mot tidigare 20%. Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom UKF-koncernen Försäljning Inköp Not 3 Övriga externa kostnader (kkr) Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader 3 % Markinventarier 3-5 % Maskiner 10 % Fordon % Inventarier och verktyg % Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta Revision Övriga uppdrag Summa Not 4 Antal anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Antal anställda varav kvinnor Definition av nyckeltal Avkastning på justerat eget kapital: (Resultat efter finansiella poster)/ justerat eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital: (Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader)/sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital beräknas genom balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder inkl latent skatteskuld. Soliditet: Justerat eget kapital/totalt kapital. Sjukfrånvaro Ålderskategori Total sjukfrånvaro/ varav långtidssjukordinarie arbetstid frånvaro år eller yngre 0,78 % 2,27 % 0 % Kvinnor 1,45 % * 0 % Män 0,49 % 1,53 % 0 % Not 1 Rörelsens intäkter m m Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Summa intäkter år 5,38 % 6,16 % 77,54 % Kvinnor 10,72 % 12,04 % 90,95 % Män 2,34 % 3,58 % 42,45 % 50 år eller äldre 5,80 % 8,26 % 81,88 % Kvinnor 4,88 % * % 56,12 % Män 5,99 % 8,59 % 86,37 % Rörelseresultat Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Resultat efter finansiella poster Vatten & Avlopp Avfall & Återvinning Deponi Totalt: Kvinnor 7,09 % 9,25 % 79,48 % Män 4,11 % 6,04 % 77,47 % Samtliga anställda 4,88 % 6,69 % 78,22 % * Redovisas ej p g a undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. 18

19 Löner och sociala avgifter Löner och andra ersättningar fördelade mellan Styrelse, VD och övriga anställda i kkr. Styrelsen består av tre kvinnor och fyra män. Företagsledningen består av tre kvinnor och två män Löner Soc kostn Löner Soc kostn (varav pens.kostn) (varav pens.kostn) Styrelse och VD (93) (759) Övriga anställda (3 893) (1 170) Totalt (3 986) (1 929) VD har från sin sida en uppsägningstid om 6 månader mot bolaget. Vid uppsägning från bolagets sida ska en ersättning motsvarande 12 månadslöner samt värdet av individuell tjänstepensionsförmån och sjukvårdsförsäkring utbetalas efter sista arbetsdag. Not 5 Bokslutsdispositioner (kkr) Lämnade koncernbidrag till moderbolag Överavskrivning maskiner och inventarier Summa Not 6 Materiella anläggningstillgångar (kkr) Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning -4 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggning Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärde Inköp 126 Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Not 7 Taxeringsvärden Taxeringsvärden på fastigheter uppgår till: Byggnader Mark Taxeringsvärdet avser fastigheterna Nyskogen 1:1, Tegelslagaren 7 och Tjälamark 16:1. De flesta av bolagets fastigheter är specialenheter som ej åsätts taxeringsvärden. Not 8 Kortfristiga fordringar Kortfristig fordran Skattefordran Not 9 Förändring i eget kapital (kkr) Aktie- Reserv- Balanserade Årets kapital fond Vinstmedel resultat IB Årets resultat 0 UB

20 Not 10 Avsättningar Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr) Återställningsarbetet för etapp 1 av Dåva deponi med framförallt sluttäckning fortskrider. Dessutom har en ny FA-deponi anlagts och tagits i bruk med nya åtaganden vad gäller återställning. Hittills har åtgärder för totalt 19,6 Mkr genomförts. Till återställningsfonden har avsatts 3,1 Mkr som totalt uppgår till 20,6 Mkr. Ett överskott på 2,0 Mkr från sulfiddeponin har avsatts för kommunens gamla deponier. Not 11 Långfristiga skulder Från och med 1 jan 2003 har lånen från Umeå kommun ersatts med en checkräkningskredit. I augusti 2007 höjdes kreditlimiten från 230 Mkr till 250 Mkr. Checkräkningskrediten har klassificerats som en långfristig skuld då den ingår i bolagets långsiktiga finansiering av verksamheten. Bolagets långfristiga upplåning fördelas med räntebindning enligt av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och sköts av kommunens finansenhet Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Upplupen pensionskostn Förutbetalda anslutningsavg Pågående arbeten Vattenskador Övrigt Summa Not 13 Leasingkostnader (kkr) Leasingkostnader Umeå Åsa Ögren Ordförande Anders Sellström Vice ordförande David Holloman Evy Larsson Torbjörn Lindahl Anna S Lindström Leif Wallbing Tomas Blomqvist Verkställande direktör Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Bruno Holmkvist Auktoriserad revisor 20

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer