MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK TRIANGELSPÅR, ARVIDSJAUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK TRIANGELSPÅR, ARVIDSJAUR"

Transkript

1 MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK TRIANGELSPÅR, ARVIDSJAUR

2 UPPDRAG, Geoteknik Inlandsbanan Titel på rapport: Triangelspår, Arvidsjaur Status: Slutrapport Datum: MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Inlandsbanan AB Martin Sundvall Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Per Olof Sjödin, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB Per Olof Sjödin, Tyréns AB REVIDERINGAR Revideringsdatum Version: 1 Initialer: Mial, Tyréns AB Handläggare: Mikael Alm, Tyréns AB Datum: Handlingen granskad av: Per Olof Sjödin, Tyréns AB Datum: Tyréns AB Prästgårdsgatan Piteå Tel: Säte: Stockholm Org.nr:

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT ÄNDAMÅL OCH SYFTE UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN STYRANDE DOKUMENT GEOTEKNISK KATEGORI BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN TOPOGRAFI YTBESKAFFENHET BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER POSITIONERING GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR UTFÖRDA SONDERINGAR UTFÖRDA PROVTAGNINGAR UNDERSÖKNINGSPERIOD FÄLTINGENJÖRER UTRUSTNING PROVHANTERING GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR UNDERSÖKNINGSPERIOD LABORATORIEINGENJÖRER KALIBRERING OCH CERTIFIERING PROVFÖRVARING HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR KORTTIDSOBSERVATIONER UNDERSÖKNINGSPERIOD FÄLTINGENJÖRER HÄRLEDDA VÄRDEN JORDARTER HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER VÄRDERING AV UNDERSÖKNING GENERELLT ÖVRIGT... 9 Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 3(9)

4 Bilagor Beteckning Datum Bilaga 1. Jord-bergsondering Bilaga 2. Kalibreringsprotokoll Bilaga 3. Laboratorierapport Ritningar Namn Typ Skala Datum G Plan (A1) 1: G Profil (A1) H1:100, L1: G Tvärsektion (A1) H1:100, L1: G Tvärsektion (A1) H1:100, L1: G Tvärsektion (A1) H1:100, L1: Samtliga undersökningspunkter och dess lägen visualiseras och presenteras i GeoBim.se projekt Inlandsbanan Tillhörande dokument/hänvisningar Beteckning Datum Geosuite databas Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 4(9)

5 1 OBJEKT Inlandsbanan AB driver projektet Inlandslänken, med syfte att utreda och projektera en upprustning av befintlig infrastruktur från Mora i söder till Gällivare i norr. Upprustad bana skall dimensioneras för STAX 22,5 ton på sträckan Mora-Arvidsjaur och STAX 25 ton på sträckan Arvidsjaur Gällivare. Största tillåtna hastighet (STH) skall uppgå till 140 km/h. Som del av projektet Inlandslänken ingår att utreda nytt triangelspår i Arvidsjaur för en detaljplaneförändring. Se undersökt läge i Figur 1. Figur 1. Översiktskarta (rosa linje är ungefärlig sträckning på triangelspår) 2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE Tyréns har på uppdrag av Inlandsbanan AB utfört geotekniska undersökningar vid barmarksförhållanden i läge för järnvägslinje för planerat triangelspår i Arvidsjaur. 3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN Som underlag för undersökningen har följande handlingar använts. Underlag i DWG på projekterat triangelspår i Arvidsjaur erhållet av Sweco i koordinatsystem Sweref , Terrängmodell i DWG på befintlig mark erhållet av Sweco i koordinatsystem Sweref , Jordartskarta från SGU, Ortofoto och topografisk karta från Lantmäteriet, Tidigare utförda geoundersökningar av Tyréns AB Viktsonderingar utfördes från is i läge för Prästtjärn. Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 5(9)

6 4 STYRANDE DOKUMENT Denna rapport ansluter till SS-EN :2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för undersökningen. Tabell 1. Planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN :2007 Fältutförande Beteckningssystem Tabell 2. Fältundersökningar Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat beteckningsblad, Undersökningsmetod WST / VIM Övriga ej Europastandarder Jb-sondering Provtagningar Kategori B Standard eller annat styrande dokument SIS-CEN ISO/TS :2005/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF Rapport 4:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SS-EN ISO :2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Tabell 3. Laboratorieundersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN ISO Vattenkvot SS-EN ISO :2014 Kornstorleksfördelning ISO/TS :2004 Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Öppna system SS-EN ISO : GEOTEKNISK KATEGORI Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2) för konstruktion/grundläggning. Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 6(9)

7 6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 6.1 TOPOGRAFI Topografin i området är varierande och höjder på markytan i läge för utförda undersökningar har varierat mellan nivåer och YTBESKAFFENHET Markens ytbeskaffenhet utgörs inom oexploaterad del av området av ett vegetationstäcke. I delar av området där undersökningar utförts i befintligt spår påträffas vid markytan fyllningar. 6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER I södra och nordöstra delen av sträckan finns befintliga spår. Det finns ledningar som korsar eller ligger i närheten av planerat triangelspår. 7 POSITIONERING Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Mikael Wiström, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. Ritningsunderlag har transformerats från koordinatsystem Sweref till Sweref 99 TM. Koordinatsystem: Sweref 99 TM Höjdsystem: RH GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR Aktuella sonderingar omfattar: Viktsondering (Vim) i 5 st. punkter Jordberg-sondering (JB-2) i 4 st. punkter Utförda jord-bergsonderingar redovisas i bilaga UTFÖRDA PROVTAGNINGAR Aktuella provtagningar omfattar: Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 10 st. punkter 8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD Undersökningarna har utförts under perioden FÄLTINGENJÖRER Fältarbete har utförts av Mikael Wiström och Mattias Lundberg, båda fältgeotekniker vid Tyréns AB. Vid fältundersökningarna har även hantlangare Kent Fjärdbo, Industriteknik i Piteå. 8.5 UTRUSTNING Undersökningarna har utförts med borrbandvagn GeoMachine GM75 GTS. Vid jordbergsondering har borrstål av typ Geostång 44 mm nyttjats tillsammans med stiftkrona 57 mm från Atlas och slaghammare av modell Soosan SB30. Spolmedel har varit luft. I underliggande tabell redovisas information om kalibrering på nyttjad utrustning. Kalibreringsprotokoll redovisas i bilaga 2. Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 7(9)

8 Tabell 5. Utrustning och kalibrering Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av Borrbandvagn Robert S, GeoScand AB 8.6 PROVHANTERING Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. 9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: Tvättsiktning av 4 st. prover Utförda provtagningar redovisas i laboratorierapport i bilaga UNDERSÖKNINGSPERIOD Laboratorieundersökningar har utförts LABORATORIEINGENJÖRER Laboratorieundersökningar har utförts av Medhat Al-Nasrawi, laboratorieingenjör Tyréns AB. 9.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING För information angående kalibrering och certifiering se Laboratorierapport i bilaga PROVFÖRVARING Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader efter utförd rutinundersökning. 10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: Installation av grundvattenrör (Rö) i 3 st. punkter KORTTIDSOBSERVATIONER Avläsningar i installerade grundvattenrör har utförts av fältgeotekniker i samband med undersökningstillfället. En sammanställning av avlästa vattennivåer redovisas i Tabell UNDERSÖKNINGSPERIOD Hydrogeologiska undersökningar har utförts under perioden FÄLTINGENJÖRER Fältarbete har utförts av Mikael Wiström och Mattias Lundberg, fältgeotekniker Tyréns AB. Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 8(9)

9 11 HÄRLEDDA VÄRDEN 11.1 JORDARTER För aktuell jordlagerföljd se undersökningspunkter i tillhörande Geosuite databas. Detaljerade geotekniska förhållanden redovisas även i tillhörande ritningar HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER Ingen utvärdering av utförda viktsonderingar har utförts HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER En sammanställning av avlästa vattennivåer redovisas i Tabell 6. Tabell 6. Grundvattenobservationer GW-ID Marknivå Spetsnivå Avläsning* T04GW (7,4) 19T06GW (2,1) 19T08GW (1,4) * avser nivå relativt höjdsystem RH2000 () avser djup i meter under markytan 12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 12.1 GENERELLT Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller laboratorieundersökningarna. 13 ÖVRIGT Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: Uppdrag:, Geoteknik Inlandsbanan Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB O:\LUL\\G\_Text\MUR\MUR Triangelspår\MUR med ritningar\mur med markerade ändringar.docx 9(9)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Bilaga 2. Kalibreringsprotokoll Calibration certificate, G1 Date: G1 master ID: Owner: tyrens luleå Rig serial number: Rig man year: 2014 Rig type: GM85gt Calibration place: piteå Cal operator: Robert Svensson Calibrated parameters Applied value Reading Unit Depth: Millimeters Rotation unit 1: Halfturns Roatation unit 2: Halfturns Rotation pressure Bar Hammer pressure Bar Blow count Counts Flush pressure 5 5 Bar Flushing volume l/min Feed force (Main) 0 0 Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Feed force (second) 0 0 Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Hammer on/off Flush on/off Dig input Dig input

20 Bilaga 3. Laboratorieresultat Arvidsjaur triangelspår, 19T04, Djup 0,1-1,0 m Provet är en: siltig SANDMORÄN Uppdragsnr: Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB Kornstorleksfördelning enl ISO/TS Vattenkvot: Materialtyp: 10% 3B Sikt med fri mask vidd mm ,3 8 5, ,5 0,25 0,125 0,063 gram % Prov Passerar Σ% Provet siktat: 43,0 3,0 97,0% 0,0 0,0 97,0% 23,0 1,6 95,4% 20,0 1,4 94,1% 34,0 2,3 91,7% 34,0 2,3 89,4% 87,0 6,0 83,3% 118,0 8,2 75,2% 169,0 11,7 63,5% 191,0 13,2 50,3% 202,0 14,0 36,4% 155,0 10,7 25,6% Siktbotten 30,0 2,1 <0, ,0 23,6 0,0 Summa 1447,0 100,0 Provberedning: Vikt före tvätt Vikt eftertvätt Borttvättad<0,063 Stannar 1449,0 gram 1108,0 gram 341,0 gram Tjälfarlighetsklass: Provet inkom: Provets vikt efter torkning: Provets totala vikt: Schaktbarhetsklass: Blockhalt (200mm- ) Stenhalt (60-200mm) Grus (2-60mm) Sand (0,063-2mm) Finjordshalt (<0,063mm) Analys utfört av: Ansvarig handläggare gr gr (0 %) 0,0 % 16,7% 57,7% 25,6% Medhat Alnasrawi, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB d10 = d60 = Lera Silt Sand Grus Sten 100,0% 90,0% <0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm mm Block 80,0% Prov Passerad mängd, % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,001 0,01 0,1 1 Kornstorlek, (mm) /6

21 Bilaga 3. Laboratorieresultat Arvidsjaur triangelspår, 19T04, Djup 1,0-2,0 m Provet är en: siltig SANDMORÄN Uppdragsnr: Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB Kornstorleksfördelning enl ISO/TS Vattenkvot: Materialtyp: 8% 3B Sikt med fri mask vidd mm ,3 8 5, ,5 0,25 0,125 0,063 gram % Prov Passerar Σ% Provet siktat: 9,0 0,7 99,3% 20,0 1,6 97,7% 17,0 1,3 96,4% 20,0 1,6 94,8% 21,0 1,7 93,1% 45,0 3,6 89,6% 88,0 7,0 82,6% 141,0 11,1 71,5% 197,0 15,6 55,9% 194,0 15,3 40,6% 160,0 12,6 27,9% Siktbotten 32,0 2,5 <0, ,0 25,4 0,0 Summa 1265,0 100,0 Provberedning: Vikt före tvätt Vikt eftertvätt Borttvättad<0,063 Stannar 1266,0 gram 945,0 gram 321,0 gram Tjälfarlighetsklass: Provet inkom: Provets vikt efter torkning: Provets totala vikt: Schaktbarhetsklass: Blockhalt (200mm- ) Stenhalt (60-200mm) Grus (2-60mm) Sand (0,063-2mm) Finjordshalt (<0,063mm) Analys utfört av: Ansvarig handläggare gr gr (0 %) 0,0 % 10,4% 61,7% 27,9% Medhat Alnasrawi, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB d10 = d60 = Lera Silt Sand Grus Sten 100,0% 90,0% <0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm mm Block 80,0% Prov Passerad mängd, % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,001 0,01 0,1 1 Kornstorlek, (mm) /6

22 Bilaga 3. Laboratorieresultat Arvidsjaur triangelspår, 19T06, Djup 0,1-1,0 m Provet är en: siltig SANDMORÄN Uppdragsnr: Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB Kornstorleksfördelning enl ISO/TS Vattenkvot: Materialtyp: 10% 3B Sikt med fri mask vidd mm ,3 8 5, ,5 0,25 0,125 0,063 gram % Prov Passerar Σ% Provet siktat: 19,0 1,9 98,1% 23,0 2,3 95,8% 15,0 1,5 94,3% 23,0 2,3 92,0% 25,0 2,5 89,4% 63,0 6,3 83,1% 75,0 7,5 75,6% 111,0 11,2 64,4% 135,0 13,6 50,8% 147,0 14,8 36,0% 110,0 11,1 24,9% Siktbotten 28,0 2,8 <0, ,0 22,1 0,0 Summa 994,0 100,0 Provberedning: Vikt före tvätt Vikt eftertvätt Borttvättad<0,063 Stannar 995,0 gram 775,0 gram 220,0 gram Tjälfarlighetsklass: Provet inkom: Provets vikt efter torkning: Provets totala vikt: Schaktbarhetsklass: Blockhalt (200mm- ) Stenhalt (60-200mm) Grus (2-60mm) Sand (0,063-2mm) Finjordshalt (<0,063mm) Analys utfört av: Ansvarig handläggare gr gr (0 %) 0,0 % 16,9% 58,1% 24,9% Medhat Alnasrawi, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB d10 = d60 = Lera Silt Sand Grus Sten 100,0% 90,0% <0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm mm Block 80,0% Prov Passerad mängd, % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,001 0,01 0,1 1 Kornstorlek, (mm) /6

23 Bilaga 3. Laboratorieresultat Arvidsjaur triangelspår, 19T07, Djup 0,1-1,0 m Provet är en: siltig SANDMORÄN Uppdragsnr: Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB Kornstorleksfördelning enl ISO/TS Vattenkvot: Materialtyp: 8% 3B Sikt med fri mask vidd mm ,3 8 5, ,5 0,25 0,125 0,063 gram % Prov Passerar Σ% Provet siktat: 16,0 1,1 98,9% 14,0 1,0 97,9% 8,0 0,6 97,3% 12,0 0,9 96,4% 16,0 1,1 95,3% 20,0 1,4 93,8% 43,0 3,1 90,8% 74,0 5,3 85,5% 118,0 8,4 77,0% 208,0 14,9 62,2% 236,0 16,9 45,3% 214,0 15,3 30,0% Siktbotten 52,0 3,7 <0, ,0 26,3 0,0 Summa 1398,0 100,0 Provberedning: Vikt före tvätt Vikt eftertvätt Borttvättad<0,063 Stannar 1399,0 gram 1032,0 gram 367,0 gram Tjälfarlighetsklass: Provet inkom: Provets vikt efter torkning: Provets totala vikt: Schaktbarhetsklass: Blockhalt (200mm- ) Stenhalt (60-200mm) Grus (2-60mm) Sand (0,063-2mm) Finjordshalt (<0,063mm) Analys utfört av: Ansvarig handläggare gr gr (0 %) 0,0 % 9,2% 60,8% 30,0% Medhat Alnasrawi, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB d10 = d60 = Lera Silt Sand Grus Sten 100,0% 90,0% <0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm mm Block 80,0% Prov Passerad mängd, % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,001 0,01 0,1 1 Kornstorlek, (mm) /6

24 Bilaga 3. Laboratorieresultat Arvidsjaur triangelspår, 19T07, Djup 1,0-2,0 m Provet är en: siltig SANDMORÄN Uppdragsnr: Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB Kornstorleksfördelning enl ISO/TS Vattenkvot: Materialtyp: 9% 4A Sikt med fri mask vidd mm ,3 8 5, ,5 0,25 0,125 0,063 gram % Prov Passerar Σ% Provet siktat: 12,0 1,1 98,9% 11,0 1,0 98,0% 6,0 0,5 97,4% 5,0 0,4 97,0% 7,0 0,6 96,4% 25,0 2,2 94,2% 47,0 4,1 90,0% 97,0 8,6 81,5% 188,0 16,6 64,9% 188,0 16,6 48,3% 169,0 14,9 33,4% Siktbotten 30,0 2,6 <0, ,0 30,8 0,0 Summa 1134,0 100,0 Provberedning: Vikt före tvätt Vikt eftertvätt Borttvättad<0,063 Stannar 1135,0 gram 786,0 gram 349,0 gram Tjälfarlighetsklass: Provet inkom: Provets vikt efter torkning: Provets totala vikt: Schaktbarhetsklass: Blockhalt (200mm- ) Stenhalt (60-200mm) Grus (2-60mm) Sand (0,063-2mm) Finjordshalt (<0,063mm) Analys utfört av: Ansvarig handläggare gr gr (0 %) 0,0 % 5,8% 60,8% 33,4% Medhat Alnasrawi, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB d10 = d60 = Lera Silt Sand Grus Sten 100,0% 90,0% <0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm mm Block 80,0% Prov Passerad mängd, % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,001 0,01 0,1 1 Kornstorlek, (mm) /6

25 Bilaga 3. Laboratorieresultat Arvidsjaur triangelspår, 19T08, Djup 0,1-1,0 m Provet är en: grusig SANDMORÄN Uppdragsnr: Beställare: Inlandsbanan (IBAB) AB Kornstorleksfördelning enl ISO/TS Vattenkvot: Materialtyp: 15% 2 Sikt med fri mask vidd mm ,3 8 5, ,5 0,25 0,125 0,063 gram % Prov Passerar Σ% Provet siktat: 78,0 5,7 94,3% 52,0 3,8 90,5% 61,0 4,5 86,0% 61,0 4,5 81,6% 44,0 3,2 78,3% 38,0 2,8 75,5% 93,0 6,8 68,7% 127,0 9,3 59,4% 241,0 17,6 41,8% 235,0 17,2 24,6% 129,0 9,4 15,2% 57,0 4,2 11,0% Siktbotten 11,0 0,8 <0, ,0 10,2 0,0 Summa 1366,0 100,0 Provberedning: Vikt före tvätt Vikt eftertvätt Borttvättad<0,063 Stannar 1367,0 gram 1228,0 gram 139,0 gram Tjälfarlighetsklass: Provet inkom: Provets vikt efter torkning: Provets totala vikt: Schaktbarhetsklass: Blockhalt (200mm- ) Stenhalt (60-200mm) Grus (2-60mm) Sand (0,063-2mm) Finjordshalt (<0,063mm) Analys utfört av: Ansvarig handläggare gr gr (0 %) 0,0 % 31,3% 57,8% 11,0% Medhat Alnasrawi, Tyréns AB Mikael Alm, Tyréns AB d10 = d60 = Lera Silt Sand Grus Sten 100,0% 90,0% <0,002mm 0,002-0,063mm 0,063-2mm 2-60mm mm Block 80,0% Prov Passerad mängd, % 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,001 0,01 0,1 1 Kornstorlek, (mm) /6

13.1 ÖVRIG HANDLING MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK PLANOMRÅDE HÖRNEFORS

13.1 ÖVRIG HANDLING MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK PLANOMRÅDE HÖRNEFORS 13.1 ÖVRIG HANDLING MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK PLANOMRÅDE HÖRNEFORS SLUTRAPPORT 2017-09-25 UPPDRAG 280036, Hörnefors planområde Titel på rapport: Planområde Hörnefors Status: Slutrapport

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK KUNGSFISKAREN, STRÄNGNÄS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK KUNGSFISKAREN, STRÄNGNÄS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK KUNGSFISKAREN, STRÄNGNÄS 2017-06-05 UPPDRAG 277535, Kungsfiskaren-Geoteknisk utredning Titel på rapport: Kungsfiskaren, Strängnäs Datum: 2017-06-05 MEDVERKANDE

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK BJÖRKFORS 1:64 M. FL., HEMAVAN

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK BJÖRKFORS 1:64 M. FL., HEMAVAN MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK BJÖRKFORS 1:64 M. FL., HEMAVAN SLUTRAPPORT REV 2018-11-27 2018-07-20 UPPDRAG 285746, Dp del av fastigheten Björkfors 1:64 m.fl Titel på rapport: Björkfors

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK CARLSLUND, MJÖLBY

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK CARLSLUND, MJÖLBY MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK CARLSLUND, MJÖLBY 2017-08-28 UPPDRAG 278603, Geoteknisk utredning Carlslund, Mjölby Titel på rapport: MUR, Markteknisk undersökningsrapport Status: Datum:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KV. JÄRPEN, STRÄNGNÄS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KV. JÄRPEN, STRÄNGNÄS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KV. JÄRPEN, STRÄNGNÄS 2017-02-27 UPPDRAG 275646, Geoteknisk utredning Kv. Järpen, Strängnäs Titel på rapport: MUR, Markteknisk undersökningsrapport Status:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK SÖDRA BJÖRKUDDEN, MJÖLBY

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK SÖDRA BJÖRKUDDEN, MJÖLBY MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK SÖDRA BJÖRKUDDEN, MJÖLBY 2018-02-13 UPPDRAG 283239, Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Södra Björkudden, Mjölby Titel på rapport: MUR, Markteknisk

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK repo002.docx 2013-06-14 BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 12703456 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: ANMAR KHUDHAIR GRANSKARE: LASSE ENGVALL S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ALBY TORGHUS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ALBY TORGHUS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ALBY TORGHUS 2016-08-30 d UPPDRAG 269343, Nybyggnation Alby Centrum Titel på rapport: Alby Torghus Status: Datum: 2016-08-30 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK EXPLOATERING GÄVLE-VALBOÅSEN KUNGSBÄCK, GÄVLE

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK EXPLOATERING GÄVLE-VALBOÅSEN KUNGSBÄCK, GÄVLE MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK EXPLOATERING GÄVLE-VALBOÅSEN KUNGSBÄCK, GÄVLE 2017-01-31 Revidering A, 2017-04-20, Avser revidering av ritning 101G1134 där felaktig spetsnivå för portrycksmätare

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) NYNÄSHAMNS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 12703869 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-04-27 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING MICHAEL DANIELSSON HANDLÄGGARE LARS

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) GEOTEKNIK JUNKAREMÅLENS STRAND, ETAPP 3 TRANÅS KOMMUN

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) GEOTEKNIK JUNKAREMÅLENS STRAND, ETAPP 3 TRANÅS KOMMUN MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) GEOTEKNIK JUNKAREMÅLENS STRAND, ETAPP 3 TRANÅS KOMMUN SLUTRAPPORT 2018-03-21 UPPDRAG 283055, Junkaremålens Strand, Etapp 3 Titel på rapport: MUR Geoteknik Junkaremålens

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KV. FREDEN STÖRRE 11 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING REV A

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KV. FREDEN STÖRRE 11 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING REV A MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KV. FREDEN STÖRRE 11 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-12-19 REV A 2015-01-19 Uppdrag: 258737, Kv. Freden Större 11 Titel på rapport: MUR (Markteknisk

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

ÄNGSTORPS HANDELSOMRÅDE, LAHOLM

ÄNGSTORPS HANDELSOMRÅDE, LAHOLM RGeo (Rapport Geoteknisk undersökning) ÄNGSTORPS HANDELSOMRÅDE, LAHOLM 2012-10-19 Innehållsförteckning 1 Orientering... 4 2 Utförda undersökningar... 4 2.1 Laboratorieundersökningar... 4 2.1.1 Geoteknik...

Läs mer

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA

REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-09 FÖRHANDSKOPIA REPISVAARA SÖDRA, ETAPP 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

RAPPORT. Brunnsäng 1:1 SÖDERTÄLJE KOMMUN STOCKHOLM/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UPPDRAGSNUMMER PROJEKTERINGUNDERLAG

RAPPORT. Brunnsäng 1:1 SÖDERTÄLJE KOMMUN STOCKHOLM/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UPPDRAGSNUMMER PROJEKTERINGUNDERLAG SÖDERTÄLJE KOMMUN Brunnsäng 1:1 UPPDRAGSNUMMER 2177001000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) STOCKHOLM/GEOTEKNIK VICTOR STENBERG Innehållsförteckning 1 OBJEKT 3 2 ÄNDAMÅL 3 3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 3

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UPPDRAG HANINGE KRIGSBRANDDAMM UPPDRAGSNUMMER 2112156000 STATUS FÖRSTUDIE UPPDRAGSLEDARE GUNNAR WESTBERG UPPRÄTTAD AV Ante Ledje / Gunnar Westberg TEKNIKOMRÅDE Geoteknik DATUM 2017-01-04 REVDATUM - SWECO

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR) BESTÄLLARE: BYGGTEKNIKK PROSJEKT AS UPPDRAGSNUMMER: 12704367 RAPPORT PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: FILIP GRANSTRÖM

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE -14 UPPDRAG Alvesta 14:1, del av UPPDRAGSNUMMER 12703392 UPPDRAGSLEDARE Anders Petersson UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig Geoteknisk undersökning 1 (6) S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Kv. Skansen Ulricehamns kommun

HÖKERUM BYGG AB Kv. Skansen Ulricehamns kommun HÖKERUM BYGG AB Kv. Skansen Ulricehamns kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Göteborg 2017-08-18 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Skansen Ulricehamn STRUCTOR MARK GÖTEBORG

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik Danderyds kommun, Stocksund Ståthållaren 4 Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (5) Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik

Läs mer

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport

KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Rapport KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport () Rapport 2015-11-25 Reviderad: Upprättad av: Anders Andersson Granskad av: Godkänd av: Per Rendahl KEDJEHUSOMRÅDE, KRONAN Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Måns Dahlström Nicholas Lusack Nicholas Lusack Kund: Kundens kontaktperson:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK STRÄNGNÄS KOMMUN SÖDRA STADSSKOGEN, STRÄNGNÄS GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN STRÄNGNÄS 2:1 M.FL. Handläggare Martin Jansson

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

2 FASTIGHETER ENGEL- BREKTSGATAN Markteknisk undersökningsrapport MUR. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

2 FASTIGHETER ENGEL- BREKTSGATAN Markteknisk undersökningsrapport MUR. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm 2 FASTIGHETER ENGEL- BREKTSGATAN Rapport 2015-12-09 Upprättad av: Robert Hjelm 2 FASTIGHETER ENGELBREKTSGATAN KUND Bodens kommun och Vatten & Miljöbyrån KONSULT WSP Sverige AB Smedjegatan 24 972 31 Luleå

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl Markteknisk undersökningsrapport Planeringsunderlag Göteborg 2016-12-23 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Sågaren m fl Uppdragsansvarig:

Läs mer

Wennbergs handelsträdgård

Wennbergs handelsträdgård PANGHUS AB Wennbergs handelsträdgård Markteknisk Undersökning, MUR 2017-10-17 WENNBERGS HANDELSTRÄDGÅRD Markteknisk Undersökning, MUR KUND Panghus AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND 2013-12-02 Uppdrag: 252439, Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Leverans

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE 2016-04-22 SENASTE REVIDERAD 2017-12-11 UPPDRAG 269328, Lövdungen Geo och Miljö Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

Läs mer

Tallbacken, Gällivare kommun

Tallbacken, Gällivare kommun ÅF GEOTEKNIK NORD MUR 1 (8) Handläggare Frida Granström Tel +46 10 505 10 44 Mobil +46 72 45 300 62 frida.granstrom@afconsult.com Datum Uppdragsnr 752 158 Tallbacken, Gällivare kommun Geoteknisk utredning

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport Varpsand AB Detaljplan Gnarps-Berge 12:1, Varpsand Uppdragsnummer:

Markteknisk undersökningsrapport Varpsand AB Detaljplan Gnarps-Berge 12:1, Varpsand Uppdragsnummer: Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnummer: 10204589 2014-12-19 Upprättad av: Henrik Valli Granskad av: Fredrik Thellbro Markteknisk undersökningsrapport Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Kund

Läs mer

ASCAPE ARKITEKTUR AB. Ren 14:2. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo)

ASCAPE ARKITEKTUR AB. Ren 14:2. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) ASCAPE ARKITEKTUR AB Ren 14:2 Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) 2018-10-26 REN 14:2 Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) KUND Matts Ingman Ascape Arkitektur AB KONSULT

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-10 Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1

Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Nya Hemlingby bosta der, etapp 1 Samha llsbyggnad, Ga vle kommun 2015-12-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Harrysson Nya Hemlingby bostäder, etapp 1 Kund Gävle kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Kv. Grinstolpen, Tyresö kommun. Byggnation av flerbostadsbebyggelse. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsunderlag.

Kv. Grinstolpen, Tyresö kommun. Byggnation av flerbostadsbebyggelse. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsunderlag. Uppdragsnr 1484 Kv. Grinstolpen, Tyresö kommun Byggnation av flerbostadsbebyggelse Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsunderlag 2014 03 20 Beställare Svanberg & Sjögren Bygg AB Kenta Sjögren

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Tierps kommun SÖDERFORS Utredning Stockholm 2017-12-11 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2017-12-11 Uppdragsnummer 1320030734 Utgåva/Status Utredning Uppdragsledare

Läs mer

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-27 NORSKA VÄGEN, ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND MAF Arkitektkontor

Läs mer

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD

SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik SJÖÅKRA 1:23 M FL, BANKERYD 2016-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT... 4 1.1 ALLMÄNT...4 1.2 SYFTE...4 2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN... 4 3 STYRANDE DOKUMENT...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK KATRINEHOLMS KOMMUN KERSTINBODA, KATRINEHOLM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR PLANERADE LOKALGATOR Handläggare Martin Jansson E-post martin.jansson@afconsult.com

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Galären i Luleå AB Kv. Radiomasten Luleå Luleå 2014-02-14 Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik Uppdragsnummer 1865 Beställare Wallenstam AB, Erik Klang Upprättad av Patric Friberg Granskad av Sölve Hov Datum 2017-12-05 GEOMIND Hesselmans Torg 5,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Översiktlig undersökning av bergnivåer. Svärdfisken 29, Varberg

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Översiktlig undersökning av bergnivåer. Svärdfisken 29, Varberg 2014-05-08 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Kajsa Rigardt Godkänd av: Fredrik Stenfeldt Uppdragsnummer: 10192227 Daterad: 2014-05-08 Reviderad: Handläggare: Fredrik Stenfeldt Status: Fastställd

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE UPPDRAG Ronneby, Risatorp UPPDRAGSNUMMER 2293241 UPPDRAGSLEDARE Martin Holmberg UPPRÄTTAD AV Martin Holmberg DATUM RONNEBY KOMMUN RISATORP, BLIVANDE VILLAOMRÅDE Översiktlig geoteknisk utredning Granskad

Läs mer

Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad

Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad Underlag för markplanering Projektnummer: 15045 Skapat av: Loxia Group Besöksadress: Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro www.loxiagroup.se Innehållsförteckning 1. Objekt...

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

Nacka Kommun. MUR Teknisk förstudie Orminge centrum Stockholm

Nacka Kommun. MUR Teknisk förstudie Orminge centrum Stockholm Nacka Kommun MUR Teknisk förstudie Orminge centrum Stockholm MUR Datum Uppdragsnummer 1320025870 Utgåva/Status Alexine Wirén Mikaela Zervens Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare, Telefon

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SJUKHUSKVARTERET 18 OCH 19, LANDSKRONA, FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB UPPRÄTTAD: 2017-06-30 Upprättad av Granskad av Godkänd av Elisabeth Lindvall Fredrik Griwell

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV STENSÖ 2:3/T-BRYGGAN, KALMAR

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV STENSÖ 2:3/T-BRYGGAN, KALMAR MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV STENSÖ :3/T-BRYGGAN, KALMAR 016-10-31 UPPDRAG 70535, Stensö/T-bryggan, Kalmar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-02-22 ÖVERLÄRAREN, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Norrtälje hamn MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT. Utökad exploatering; Kvarter 8, 15-16, Park. Geoteknisk undersökning. ÅF-Infrastructure AB

Norrtälje hamn MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT. Utökad exploatering; Kvarter 8, 15-16, Park. Geoteknisk undersökning. ÅF-Infrastructure AB MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT Handläggare Adam Tvinghagen Tel +46 0 505 0 84 Mobil 07-539 3 07 E-post adam.tvinghagen@afconsult.com Datum 06-03-3 Projekt-ID 7556 Rapport-ID Markundersökningsrapport Kund Norrtälje

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SÄTERS KOMMUN Vattenreservoar, Mora By, Säters kommun UPPDRAGSNUMMER 241798000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag

Läs mer

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer:

Markundersökningsrapport (MUR) Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-11 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Luspen 1:158 Kund Storumans

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DUVESTUBBE 1:1, HELSINGBORG

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DUVESTUBBE 1:1, HELSINGBORG MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK VESTUBBE 1:1, HELSINGBORG 2017-12-20 UPPDRAG 282509, Duvestubbe 1:1, Ödåkra, Helsingborg Titel på rapport: Datum: 2017-12-20 MEDVERKANDE MUR (Markteknisk

Läs mer

Ombyggnation av industrifastighet.

Ombyggnation av industrifastighet. Kv.Svarven 1 Förfrågningsunderlag Ombyggnation av industrifastighet. Handling 6.16 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 2018-06-20, Rev 2018-08-28 WSP Sverige AB Evelina Nilsson KV SVARVEN 1 Ombyggnad

Läs mer

Delområde bebyggelse Söderhamn

Delområde bebyggelse Söderhamn SÖDERHAMNS KOMMUN Delområde bebyggelse Söderhamn Markteknisk undersökningsrapport (MUR-Geo) 2018-10-23 1 10272962 Delområde bebyggelse Söderhamn DELOMRÅDE BEBYGGELSE SÖDERHAMN Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

VÄGMÄSTAREN, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VÄGMÄSTAREN, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VÄGMÄSTAREN, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-02-06 VÄGMÄSTAREN, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

RAPPORT. Kv Fabriken Växjö VÖFAB VÄXJÖ GEOTEKNISKT UTLÅTANDE UPPDRAGSNUMMER MARTIN HOLMBERG HENRIK MALMBERG

RAPPORT. Kv Fabriken Växjö VÖFAB VÄXJÖ GEOTEKNISKT UTLÅTANDE UPPDRAGSNUMMER MARTIN HOLMBERG HENRIK MALMBERG VÖFAB Kv Fabriken Växjö UPPDRAGSNUMMER 11002737 GEOTEKNISKT UTLÅTANDE VÄXJÖ HENRIK MALMBERG MARTIN HOLMBERG Sweco Lineborgsplan 3 SE 352 33 Växjö, Sverige Telefon +46 (0)470 73 51 00 Fax +46 (0) 470 73

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) SYDNÄRKES BYGGFÖRVALTNING UPPDRAGSNUMMER 12704766 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-09-07 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING GEOTEKNIK HANDLÄGGARE HAMSA

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10179380 KRISTINEHAMNS KOMMUN KV UTTERN PLANERAD BUSSDEPÅ GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2013-06-14 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

Läs mer

Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Kvarnliden 7 & 9, Varbergs kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Kvarnliden 7 & 9 MUR/Geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: /GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: /GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: 114-126 /GEOTEKNIK Datum: 2014-06-23 NYBYGGNAD ÖNNERED 54:1 GÖTEBORGS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Jörgen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID KRISTIANSTADS IDROTTSPLATS, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2012-11-16 Innehållsförteckning 1 Uppdrag och syfte... 4 2 Underlag

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap Kv. Späckhuggaren, Tumba Geosigma AB Stockholm SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare Uppdragsnr Grap nr Antal sidor Tomislav Polugic 5 Beställare Beställares referens Antal bilagor Tumba Hem

Läs mer

Burlövsbadet - Radon BURLÖVS KOMMUN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Radon PROJEKT UPPDRAGSNUMMER

Burlövsbadet - Radon BURLÖVS KOMMUN. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Radon PROJEKT UPPDRAGSNUMMER BURLÖVS KOMMUN Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Radon 2017-11-17 PROJEKT 10254318 DATUM 2017-11-17 ÄNDRINGSDATUM Sayle Shamun UPPDRAGSNAMN DOKUMENTNAMN MUR - Radonundersökning BURLÖVSBADET - RADON

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 790464 GEOTEKNIK Datum: 2017-02-16 NYBYGGNAD RADHU FLÄSSJUM 1:16 BOLLEBYGD KOMMUN Rev: Datum: Källevägen Björnskogsvägen www.eniro.se TELLSTEDT I GÖTEBORG

Läs mer

Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården, BOSTÄDER I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun

Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården, BOSTÄDER I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun Geoteknisk utredning, Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården, BOSTÄDER I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WELAND INDUSTRICENTRUM AB Weland industricentrum, Gislaved UPPDRAGSNUMMER 1301118100 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, (MUR, GEO)

ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, (MUR, GEO) RAPPORT KALMAR KOMMUN 52510 Södra staden etapp 2 UPPDRAGSNUMMER 2293229000 ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, (MUR, GEO) 2017-03-08 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ HENRIK MALMBERG ANDERS PETERSSON

Läs mer

GEOTEKNIK FÖR ELEKTRIFIERING AV HARAHOLMSSPÅRET

GEOTEKNIK FÖR ELEKTRIFIERING AV HARAHOLMSSPÅRET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik GEOTEKNIK FÖR ELEKTRIFIERING AV HARAHOLMSSPÅRET 2013-10-15 Uppdrag: 251029, Geoteknik för elektrifiering av Haraholmsspåret Titel på rapport: Geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SKANSKA SVERIGE AB Kv. Sollentunamässan m.fl. UPPDRAGSNUMMER: 2112131 GEOTEKNIK SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: HENRIK ÖRN GRANSKARE: HÅKAN BOHM repo002.docx 2013-06-14 Sweco [Adress till

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT CASTELLUM AB Kv Götaland 5, Jönköping UPPDRAGSNUMMER 2204281000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-03-17 REVIDERAD 2017-10-16 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD

Läs mer

Detaljplan Ytterjärna, geoteknisk undersökning

Detaljplan Ytterjärna, geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geoteknik Vidarstiftelsen Detaljplan Ytterjärna, geoteknisk undersökning Luleå 2016-06-30 Detaljplan Ytterjärna, geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK HANINGE KOMMUN DP Brandberget, Haninge UPPDRAGSNUMMER 2180985 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-11-18 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: TOMMY OLAUSSON GRANSKARE: PÄR AXELSSON repo002.docx 2013-06-14

Läs mer