Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen"

Transkript

1 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara. Med visionen Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet bedriver vi utbildning inom ungdomsgymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola, samt fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. I detta material finns information till dig inför skolstarten. Materialet finns även på vår hemsida tillsammans med vanliga frågor och svar, adressen dit är Varmt välkommen till Naturbruksskolan Sötåsen. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och med din gymnasieutbildning. Din utbildning startar onsdag den 12 augusti med upprop klockan i vår aula. Den första skoldagen är en heldag. För mer information se Sötåsens hemsidan, eller kontakta oss på telefonnummer Bilagor som ska skickas in till skolan senast den 31 juli är följande: 1. Personuppgifter 2. Information till skolhälsovården 3. Rekvisition av elevhälsovårdsjournal 4. PUL samtycke till fotografering 5. Drogpolicy 6. Skyddskläder och utrustning 7. Språkval För dig som söker boende på vårt internat ska även nedan bilagor skickas in till skolan senast den 31 juli. 8. Ansökan till internatboende 9. Autogiroanmälan medgivande Bilagorna skickas till: Naturbruksgymnasiet Sötåsen Töreboda Hälsningar Bo Grenabo Tapper Rektor

2 Läsårstider 2015/ augusti terminsstart 7 september lov 5-6 oktober lov oktober höstlov 18 december terminsavslutning 11 januari terminsstart 1 februari lov februari sportlov mars påsklov 11 april lov 6 maj klämdag (Kristi Himmelsfärd) 23 maj lov 10 juni student åk 3 resp. åk 4 17 juni terminsavslutning åk 1, 2 och 3 inom gymnasiesärskolan Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen: 7 september, 26 oktober, 1 februari, 11 april och 23 maj. Ledighet För att du ska lyckas i dina studier och nå kursmålen, är det viktigt att du deltar i undervisningen. Därför beviljas inte ledighet förutom i undantagsfall, t.ex. begravningar eller specialistläkarbesök. Semesterresor och körkortsundervisning etc ska förläggas till lovveckorna. Om du har frågor kring ledighet, kan du vända dig till din utsedda mentor. Sjukanmälan Enlig skolans regler ska sjukanmälan av elev under 18 år alltid göras av vårdnadshavare även för eleven boende på internat. Sjukanmälan ska ske innan skoldagens början. Anmälan om frånvaro skall ske före kl till vår telefonsvarare, tfn Då eleven har APL sker anmälan även till APLplatsen. Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar. Elever som bor på internatet, ska lämna skolan och åka hem vid sjukdom eller vid ogiltig frånvaro.

3 Studiematerial Vi vill gärna att du har med dig följande när du börjar hos oss; pennor, suddgummi, block till anteckningar, sorteringsmapp/pärm att sortera olika papper i. Samt tre hänglås till ett bokskåp och två till skåpen i omklädningsrummet. Vi kommer även vara ute i våra stallar de första dagarna så ta gärna med dig ombyte och oömma kläder. (Gäller inte särskolan). Praktik, resor och inackorderingstillägg APL (praktik) Under årskurs 1 kommer du att ha APL under två perioder totalt fem veckor. Mer information kommer vid skolstart. (Gäller inte särskolan). Skolkort för buss och tåg. Busskort ansöker du om själv - kontakta din hemkommun. Inackorderingstillägg Du som går en gymnasieutbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen du fyller 20 år. Detta gäller fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen, det krävs att du studerar på heltid. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skol orten, restiden måste vara minst tre timmar per dag. Inackorderingstillägget söker du själv kontakta din hemkommun. Försäkringar Internat Vi rekommenderar att om du är/eller ska bli internatelev att kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att inkludera internatboendet i hemförsäkringen. Olycksfallsförsäkring Vi har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för våra elever och under fritid. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Västra Götalandsregionen tecknar och betalar premien för försäkringen. Skadelidande (elev/vårdnadshavare) anmäler själv och sköter kontakter med försäkringsbolaget. Se nedan hur du gör för att anmäla skada. Anmälan till försäkringsbolag Vid olycksfall ska den skadade anmäla skadan till försäkringsbolaget. Skadeanmälan måste göras så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter inträffad skada. Skadeanmälningsblanketter finns på Här finns även detaljerade villkor och information. Skadeanmälan görs per post eller webb till If, Barks väg 15, Solna, Stockholm. Kontakt vid skador telefon

4 Ange följande när du fyller i blanketten som ska skickas till försäkringsbolaget: Vad har hänt? När, var och hur inträffade händelsen? Vilka orsaker har eller kan ha bidragit till att det hände? Anmälan till Försäkringskassan Olyckor som inträffar till, från eller i arbetet och arbetsorsakad sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan. Blanketter finns hos skyddsombudet samt på skolexpeditionen. Dessa papper ska skrivas under av: Den skadade eleven Skyddsombudet Arbetsgivare (rektor räknas som arbetsgivare för eleverna)

5 Bilaga 1 Personuppgifter Elevens namn. (stryk under tilltalsnamnet) Personnummer... Adress.. Postnummer.....Postadress Telefon Mobil Kommun där eleven är folkbokförd (viktigt att fylla i angående debitering) Ange om eleven har några allergier. Vårdnadshavare 1 Namn.. Adress. Postnummer Postadress.. Telefon.Mobil. Telefon arbetet Mailadress... Vårdnadshavare 2 Namn.. Adress. Postnummer..Postadress... Telefon..Mobil... Telefon arbetet..mailadress... Vänligen var noga med att fylla i rätt mobilnummer, i och med att Skollagen ska frånvarorapporteras till vårdnadshavare samma dag och detta kommer att ske automatiskt från skolans frånvarosystem via sms till angivet mobilnummer ovan.

6 Bilaga 2 Information från skolhälsovården Till målsman/vårdnadshavare eller myndig elev: Då ert barn/du skall börja på Naturbruksgymnasiet Sötåsen och vistas hela dagar, oftast bo på skolan under veckan, så har vi ett önskemål: vi har av erfarenhet sett vikten av att från första läsdagen veta om elever tar mediciner och har speciella sjukdomar/ funktionsnedsättningar eller specialkost. Vi ber er därför skicka in dessa till skolhälsovården. Nike Therner, Skolkurator ( Gunnel Svensson, Skolsköterska ( (finns på skolan måndag och onsdag) Elevens namn... Personnr... Målsman/vårdnadshavare/myndig elev...datum. Nuvarande mediciner: Mediciner vid behov: Behandlande läkare/vårdinstans: Aktuella andra behandling: (t ex sjukgymnastik, samtalsstöd): Pågående sjukdom/besvär/diagnos:.... Kostavvikelser.. q Inga av ovanstående är aktuellt att informera om q Ovan information får lämnas till berörd skol- eller fritidspersonal

7 Bilaga 3 Rekvisition av Elevhälsovårdsjournal Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till. Genom att den följer dig under hela skoltiden ger den viktig information och samlad beskrivning av din hälsa och utveckling. I journalen finns bland annat notering rörande utförda vaccinationer, syn och hälsokontroller samt längd- och viktutveckling. Skolhälsovårdens önskar ditt medgivande till att rekvirera journalen från föregående skola. Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Elevens namn:. Personnummer: Tidigare skola:.. Skolans adress:.. Kommun/stadsdel:.. Slutade år:. Klass:.. Antagen till program Jag godkänner att min elevvårdsjournal överförs till Naturbruksskolan Sötåsen. Ort och datum.. Ort och datum.. Elevens underskrift. Vårdnadshavarens underskrift

8 Samtycke till publicering av foto Bilaga 4 Jag samtycker till att bilder på mig får publiceras i samband med information och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen i exempelvis broschyrer, på Naturbruksförvaltningens hemsidor, sociala medier och digitala närvaro, övriga trycksaker samt lagras i digitalt bildarkiv. Ifylls av elev/studerande samt av vårdnadshavare om den studerande är under 18 år. Jag samtycker till publicering av foto för externt bruk (information och marknadsföring): Ja Nej Jag samtycker till användning av bilderna internt i administrativa system: Ja Nej Datum: Elev/studerandes namn (namnteckning + namnförtydligande): Elevens/studerandes personnummer: Vårdnadshavares namn (för studerande under 18 år) (namnteckning + namnförtydligande): Telefonnummer: Post/mejladress: Digitala bilder som kan hänföras till en fysisk person omfattas av reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig för behandling av bilderna är Naturbruksförvaltningen. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är information om och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen och dess verksamhet. Den fotograferade har rätt att få besked om sina personuppgifter samt rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Den fotograferade har även rätt att på egen begäran få bild borttagen. Personuppgiftslag

9 Bilaga 5 Drogpolicy policy och handlingsplan mot alkohol och droger inom Naturbruksskolans verksamheter. Denna policy omfattar samtliga skolformer inom Naturbruksförvaltningen (gymnasie- och särskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt yrkeshögskola) alltså såväl ungdomar som vuxna som tar del av skolan utbud. Policyn omfattar all verksamhet som elever/studerande/kunder deltar i, såväl på skolan som på internatet. Policyn omfattar även förvaltningens personal, personer som deltar i projekt och uppdrag som genomförs på skolan, besökare och gäster på skolan. Naturbruksförvaltningen har en drogfri arbets- och boendemiljö. Alla eleverna, studerande, kunder och medarbetare deltar i det drogförebyggande arbetet på skolan. Målet är att förhindra missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel hos elever, studerande och medarbetare. Detta för att förebygga ohälsa, tillbud, olyckor samt motverka konflikter och utslagning som orsakas av missbruk. Till droger räknas narkotika och vissa läkemedel som inte är ordinerade och utskrivna av läkare. Strategier: Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan hos elever. Arbeta förebyggande genom olika metoder såsom sedvanlig hälsoundersökning, värderingsövningar, droginformation och drogtester. Att hela tiden hålla diskussionen levande genom kontinuerlig information och diskussion om olika drogers skadeverkningar. Förebyggande åtgärder Vid skolstart ska elev/studerande ta del av denna policy samt underteckna den för att visa att hon/han tar del av och accepterar policyn. För omyndig elev gäller att även vårdnadshavare ska underteckna blanketten. Kunder informeras om vår policy. Ett drogförebyggande arbete ska ske kontinuerligt för all personal och alla elever/studerande. Det innebär information och utbildning om drogfrågor, så att alla är väl insatta i och uppdaterade i beroendefrågor. Handlingsplan Omyndig elev: om det finns misstanke om missbruk, drogpåverkan, innehav av alkohol eller narkotikaklassade medel på skolan eller på internatet kontaktas elevens vårdnadshavare. Anmälan görs till socialtjänsten i elevens hemkommun. Skolan arbetar aktivt för att bistå socialtjänsten i deras arbete kring eleven. Myndig elev/studerande/kund: om myndig elev/studerande/kund misstänks för drogmissbruk kan inte vårdnadshavare kontaktas utan elevens medgivande. Detta gäller också anmälan till socialtjänsten.

10 I samtliga fall där brottslig handling misstänks görs polisanmälan. Om elev/studerande ertappas med att använda eller inneha alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet eller på annat sätt bedöms inte vara tjänstbar kan eleven stängas av från skolan och/eller internatet i avvaktan på socialtjänsten eller polisens utredning. Disciplinära åtgärder regleras av Skollagen 5 kap I samtliga fall där användandet eller innehavet av alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet misstänkts eller konstaterats ska uppföljning av ärendet ske. Uppföljning ska ske senast en månad efter att misstanke eller konstaterande om användning eller innehav skett. Rektor tillsammans med elevhälsosteamet ansvarar för att eleven följs upp. Vi misstanke om bruk av alkohol eller droger ska snabb handläggning prioriteras. Överenskommelse elev/vårdnadshavare Jag/vi har tagit del av Naturbruksförvaltningens drogpolicy tillsammans med vår dotter/son. Jag/vi accepterar med våra underskrifter att skolan vid misstanke om droger handlar i enlighet med denna policy. Om elev/vårdnadshavare inte accepterar denna överenskommelse, så ska den inte skrivas på. Vid misstanke om drogmissbruk lämnar skolan i dessa fall, enligt Socialtjänstlagen, ärendet direkt till hemkommunens socialtjänst för utredning. Polisanmälan sker vid misstanke om brottslig handling.. Datum.. Underskrift elev och namnförtydligande.. Underskrift vårdnadshavare 1 och namnförtydligande Underskrift vårdnadshavare 2 och namnförtydligande

11 Bilaga 6 Skyddskläder och utrustning Vi har ett förråd med arbetskläder på skolan, men inte alltid alla storlekar i lager, så för att kunna preliminärt beställa arbetskläder (overall), som lånas ut under början på studietiden, ber vi dig fylla i följande uppgifter: Längd.(ange i cm) Jackstorlek.(ange XS, S, M, L, XL eller XXL osv.) Byxstorlek..(ange i siffror t.ex. C50, C52 osv.) Midjemått (ange i cm) Skostorlek Du får en andra omgång med arbetskläder när du valt inriktning inom utbildningen. Om skyddskläderna som du har studietiden förstörs (utöver normalt slitage) eller slarvas bort, blir eleven ersättningsskyldig, skolan skickar faktura. Tänk på! - Ta med oömma kläder till första veckan för användning på lektioner utomhus. - Under de praktiska lektionerna/arbetet krävs att du har skyddsutrustning. Du behöver ta med dig: - Oömma kläder och regnkläder för praktiskt arbete - Vardagskläder och hygienartiklar (dubbla uppsättningar med schampo och tvål en till ditt boende och en till hygienavdelningen, där du byter om till dina arbetskläder). - Skolan tillhandahåller läroböcker, som lån, men du måste själv ta med skrivmaterial och miniräknare, detta finns även att köpa på skolan. - Ta med 2 st. hänglås (gäller ej särskolan). Elevens namn:

12 Bilaga 7 Språkval För vår planering vill vi gärna veta om du tänker välja ett språkval när du börjar hos oss (detta är ej bindande, utan endast för vår planering). Vi erbjuder språkval till de elever som i grundskolan har haft detta (d.v.s, vi erbjuder ej nybörjarspråk) och som under gymnasietiden även fortsättningsvis vill kunna läsa detta. Skicka in följande om du eventuellt vill läsa språkval på naturbruksgymnasiet. Elevens namn: Elevens personnummer: Jag önskar läsa: Spanska Tyska Franska Annat språk.

13 Bilaga 8 Ansökan till Internatboende Till dig som väljer att bo på Sötåsens internat kan vi första året garantera dig en plats på internatet, men under det andra och tredje året kan det bli lite trångt. Vilket innebär att du kan bo kvar på skolan i mån av plats. De flesta tvåor och treor ordnar lägenhet i Töreboda tillsammans med klasskamrater. Du som bor på skolan är helinackorderad, måndag lunch till fredag lunch. Vårdnadshavaren faktureras för boendet, inklusive mat. Det finns möjlighet att söka inackorderingsbidrag från hemkommunen, bidraget täcker dock inte hela kostnaden. Lunchen är kostnadsfri tom vårterminen det år du fyller 20 år. Därutöver finns möjlighet att köpa för- och eftermiddagsfika. Fakturorna för ditt boende kan med fördel betalas via autogiro, se blankett lite längre fram i häftet eller på vår hemsida. För dig som har tänkt att pendla till skolan dagligen går en busstur från stationen i Töreboda till skolan på morgonen och en tillbaka på eftermiddagen. Dessa turer är anpassade till övriga kommunikationer från Töreboda med bussnummer 531. Önskar du ha med hund får du välja att bo i djurlägenhet. Vi ser dock att alla djur stannar hemma de första två veckorna på terminen så att du kan installera dig själv och få möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för ditt djur. Kryss i val: Önskar enkelrum Önskar flerbäddsrum (max 2 personer) OBS! Kostnad för enkelrum tillkommer om man bor ensam i dubbelrum. Önskar bo med (ange person)... Önskar rum för hund OBS! Ett begränsat antal djurlägenheter finns. Jag reser varje dag Elevens namn:... Personnummer:...

14 Regler för internat på våra Naturbruksskolor För att alla ska känna arbetsglädje och trivsel vid skolan följer du vissa gemensamma regler. På internaten ska du kunna vila och studera utan att bli störd. Internatet är en service för att underlätta din skolgång. Skolan har ingen skyldighet att upplåta rum till elever och elever har ingen skyldighet att bo på skolan. Du som bor på Sötåsen måste följa skolans och internatets regler När du bor på internatet förbinder du dig att: Utrustning Ta med eget täcke, kudde, sängkläder, handdukar (gäller inte särskolan då boendeträning ingår i kursplanen) och personliga hygienartiklar. Hyra Hyreskostnaden är beräknad enligt följande, se följebrev. Uppsägningstid från hyrestagaren är 14 dagar. Boenderätten omfattar normalt måndag till fredag. Boenderätten gäller inte under lov och ferier eller om eleven är sjukanmäld, eleven skall då snarast åka hem. Vid studieuppehåll eller praktikdagar överstigande en vecka kan rumsinnehavaren säga upp rummet och begära att hyra inte debiteras. I sådana fall skall personliga tillhörigheter flyttas ut, rummet skall städas och rumsnyckeln återlämnas till ansvarig personal. Detta gäller inte jullovet. Rumsinnehavaren ansvarar för att möbler och inredning i rummet inte skadas och för att god ordning hålls på rummet. Vid eventuell skada kontaktas omgående internatpersonal. I dubbel och trippelrum är rumsinnehavarna solidariskt ansvariga. Skador på rummen, tillhörande pentry eller på inredningen skall ersättas av rumsinnehavaren/målsman för rumsinnehavaren. Om rökning sker inomhus debiteras en saneringskostnad om 3000 kronor. Två obetalda hyresfakturor medför att boenderätten på skolans internat är förverkad. Om hyra inte betalas i tid och påminnelsefaktura skickas, tillkommer förseningsavgift. Tillträde Städning Skolledning eller person som skolledning utser ska ha tillträde till rummet för tillsyn. Du medverkar till att hålla god ordning i ditt rum, elevhemmen och på internatområdet. Du medverkar aktivt i internatets städrutiner. Vid flytt ska rummet vara flyttstädat och ska godkännas av skolan utsedd personal. Vid icke godkänd flyttstädning debiteras 1000 kronor per rum samt 1500 kronor för pentryt. Källsortering Källsortera efter anvisning. Ansvar Du har själv ansvar för vad som händer i rummet och pentryt. När du inte vistas där ska det hållas låst.

15 Du håller en sådan ljudnivå att inga av dina grannar störs. Det ska vara tyst på internatet mellan klockan Besök på internatet får endast ske efter överenskommelse med tjänstgörande kvällspersonalen. Tillstånd till övernattande gäster utfärdas av tjänstgörande kvällspersonal. Besök av personer som inte bor på internatet är tillåtet efter skolans slut fram till kl Rumsinnehavaren tar själv ansvar för sina gäster och att de lämnar området. Brand Du har eget ansvar att skaffa dig nödvändiga kunskaper om skolans utrymningsvägar. Användning av brandskyddsutrustning sker enbart i samband med nödsituation. Falsklarm eller sabotage på brandsläckare och andra skyddsanordningar polisanmäls. Vid missbruk eller oaktsamhet debiteras 6000 kronor. Nykterhet/ drogfrihet Du har ansvar för att vara nykter och drogfri i skolans alla sammanhang. Detta gäller oavsett om du är myndig eller äger rätt att inköpa alkoholhaltiga drycker/droger eller inte. Det är inte tillåtet att inom skolans område använda, förvara/inneha eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger. Alla dylika drycker som eventuellt påträffas kommer därför att omhändertas. Rökning Inom skolans område är det rökfritt enligt tobakslagen (1993:581) 2. Arbetskläder Arbetskläderna ska förvaras i elevskåp på anvisad plats. Nycklar Parkering Husdjur Förlorade nycklar debiteras med 500 kronor per nyckel. Ska ske på anvisad plats på skolans område. På skolor med internat avsedda för djur upprättas separata avtal och i mån av plats. Försäkring Skolan ersätter inte personlig egendom. Egen hemförsäkring gäller. Övrigt Elever som inte följer internatreglerna riskerar avstängning från internat/boende. Lokala tilläggsregler kan förekomma

16 Bilaga 9 Autogiroanmälan/medgivande Texta tydligt, samtliga uppgifter måste fyllas i Vårdnadshavarens namn Elevens namn Elevens personnummer Vårdnadshavarens adress Vårdnadshavarens postnr och ort Kundnummer Obs! Fylls i av skolan Endast lönekonto (inte fond eller sparkonto) Clearing numret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Föreningssparbanken har ibland fem siffror, ex xxxxx, utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearing nummer ska alltid börja med 6 (hittar du det inte ange 6000) Har du personkonto i Nordea använd som clearing nummer. Om du använder Postgirot och inte har tillgång till ditt Postgirobankkontonummer, kontakta Nordea. Pengarna kommer att dras den 28:e varje månad. Fr.o.m att medgivandet är registrerat kommer alla fakturor från Naturbruksförvaltningen att betalas via autogiro, tills ni meddelar annat. Bankkonto (vårdnadshavarens) som pengarna ska dras ifrån (clearingnr, fyra siffror + kontonr) Kontoinnehavaren bank Kontoinnehavarens personnummer Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Obs! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

17 Datum och underskrift Betalningsmottagare: Naturbruksförvaltningen Bankgironummer: Gör så här autogiro 1. Fyll i samtliga personuppgifter i anmälan. Kom ihåg att det är kontohavarens personnummer som ska anges. 2. Fyll även i det bankkonto som de automatiska överföringarna ska föras ifrån. Skriv under. 3. Skicka medgivandet till skolan eller lämna det direkt till skolans expedition. Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankono på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autoiro. Kontoförarande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - Om betalaren senast åtta vardagar för förfallodag fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller - Om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalarens ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Informationen om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa - Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två dagar före förfallodagen - Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalarens det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagare. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

18

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga 2015-06-25 Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Senaste kända kapitalinkomster Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år. Bostadstillägg Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år

Senaste kända kapitalinkomster Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år. Bostadstillägg Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år Inkomstförfrågan sid 1 av 6 trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende Personuppgifter, sökande Adress Postnummer Ort Telefon, bostad Telefon, arbete Telefon, mobil E-post Telefax Civilstånd Gift Sammanboende

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring GM=gruppmedlem. MF=Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Avser ansökan endast medförsäkrad eller barn måste uppgift lämnas

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014

Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Handbok för Kursdeltagare 2013/2014 Varmt välkommen till ditt nya rum på Dalkarlså folkhögskola. Vi hoppas att du ska trivas, både med boende, klasskamrater och personal. För ditt rum gäller följande:

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola Sida 1 av 10 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola (2004-01-29, reviderad 2015-04-01) Sida 2 av 10 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden Dnr BSN/16/2013 Riktlinjer för SKOLSKJUTS 2013-2014 Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Rätt till skolskjuts... 3 1. Färdvägens längd... 3 2. Trafikförhållanden... 3 3. Funktionsnedsättning...

Läs mer

Välkommen till GTG! Första veckan. Lägerskola 20-21 augusti. Ta med följande utrusning. Tider att hålla

Välkommen till GTG! Första veckan. Lägerskola 20-21 augusti. Ta med följande utrusning. Tider att hålla Välkommen till GTG! Måndag 13 augusti hälsas du välkommen till GTG för din första skoldag på gymnasiet. Vi samlas vid TK-porten, Volvo Torslanda, klockan 8.30. Ta med legitimation i form av pass eller

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Ansökan om inackorderingstillägg/resetillägg

Ansökan om inackorderingstillägg/resetillägg - för elever bosatta i Östra Göinge kommun Personuppgifter Efternamn och förnamn Personnummer Bostadsadress (gata, nr box, fack) Telefon Postnummer och ort Ansökan avser Inackorderingstillägg Resetillägg

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsverksamheten

Grästorps kommun Bildningsverksamheten Ansökan och information om inackorderingstillägg Läsåret 2015/16 Texta (inte blyerts) Elevens personuppgifter m m Uppgifterna kontrolleras mot Samordnat person- och adressregister Studier Efternamn och

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler. ÄNGARE RARE BRUNNSBORRA AGARE BYGGSTÄDAR R FÖRRÅDSARBETAR GOLVLÄGGARE INDU NTÖR MASKINFÖRAR RE BLI EN I LAGET P TSARE SMÅHUSMONT MONTÖR STÄLLNING TRÄARBETARE UNDE ATIONSPLÅTSLAGARE VVS-ISOLERARE VV Byggnads

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Drogpolicy för Helixgymnasiet

Drogpolicy för Helixgymnasiet 1(6) Drogpolicy för Helixgymnasiet Bakgrund På Helixgymnasiet bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente

STRÖMSTADS KOMMUN. Skolskjutsreglemente STRÖMSTADS KOMMUN Skolskjutsreglemente Antagen 2006-12-20, BUN Reviderad 2007-09-13, BUN Reviderad 2010-09-13, BUN Reviderad 2011-03-10, BUN Reviderad 2014-06-05, BUN Reviderad 2014-08-28, BUN REGLER OCH

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER

SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER 1. Inledning Inom SYABS Transportgymnasium bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens framgång. Vi vill

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIGT BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Skola: Adress: Birka Folkhögskola Birkavägen 25 836 95 Ås Namn: Persnr: Kurs:... 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m en upplåter enligt

Läs mer

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG Avser lrä Avser läsåret. Elevens personuppgifter Efternamn och förnamn Bostadsadress (gata, nr, box, fack) Postnummer och ortsnamn Personnummer (10 siffror) Telefon Mobil

Läs mer

Bostadsadress (gata, nr, box, fack)

Bostadsadress (gata, nr, box, fack) Insändes senast 30 SEPTEMBER gällande läsår Datum Ansökan bör dock lämnas i god tid före det att studierna påbörjas! ANSÖKAN INACKORDERINGSTILLÄGG Läsåret SKICKAS TILL: Bjurholms kommun, Kultur- och utb.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

www.kistagrundskola.stockholm.se

www.kistagrundskola.stockholm.se KISTA GRUNDSKOLA 7-9 Augusti 2014 www.kistagrundskola.stockholm.se Avtal om lån av ipad Långivare: Kista grundskola Låntagare: 7-9 avtal med hemlån Giltighetstid: Under elevens skolgång i åk 7-9 För omyndig

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkringen kan tecknas av dig som varit försäkrad i Skandia Gruppförsäkrings Barnförsäkring och som uppnått slutåldern,

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer