Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp"

Transkript

1 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara. Med visionen Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet bedriver vi utbildning inom ungdomsgymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola, samt fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. I detta material finns information till dig inför skolstarten. Materialet finns även på vår hemsida tillsammans med vanliga frågor och svar, adressen dit är Varmt välkommen till Naturbruksskolan Nuntorp. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och med din gymnasieutbildning. Nu väntar tre intensiva år av studier som skall leda dig vidare i livet och ge dig förutsättningar att uppfylla dina framtidsdrömmar. Vi på skolan kommer att satsa mycket på att stödja dig i kommande utmaningar och vi förväntar oss att även du är beredd att satsa lite extra på studierna. På vägen kan vi utlova massor av roliga stunder tillsammans med nya klasskamrater och en engagerad personal. De första dagarna på terminen kommer vi att ägna åt att du skall få lära känna dina nya klasskamrater och lärare lite extra. Du bör därför redan nu se till så att du inte har andra aktiviteter inbokade på kvällarna den augusti då vi räknar med att alla elever övernattar på skolan under introduktionsdagarna. Mer info kommer inför skolstarten. För mer information se hemsidan eller kontakta oss på telefonnummer Bilagor som ska skickas in till skolan senast den 31 juli är följande: 1. Personuppgifter 2. Rekvisition av elevhälsovårdsjournal 3. PUL samtycke till fotografering 4. Drogpolicy 5. Språkval För dig som söker boende på vårt internat ska även nedan bilagor skickas in till skolan senast den 31 juli. 6. Ansökan till internatboende 7. Autogiroanmälan medgivande

2 Bilagorna skickas till: Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nuntorp Nuntorp Hälsningar Robert Karlsson Rektor

3 Läsårstider 2015/ augusti terminsstart 7 september lov 5-6 oktober lov oktober höstlov 18 december terminsavslutning 11 januari terminsstart 1 februari lov februari sportlov mars påsklov 11 april lov 6 maj klämdag (Kristi Himmelsfärd) 23 maj lov 10 juni student åk 3 resp. åk 4 17 juni terminsavslutning åk 1, 2 och 3 inom gymnasiesärskolan Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen: 7 september, 26 oktober, 1 februari, 11 april och 23 maj. Ledighet För att du ska lyckas i sina studier och nå kursmålen, är det viktigt att du deltar i undervisningen. Därför beviljas inte ledighet förutom i undantagsfall, tex begravningar eller specialistläkarbesök. Semesterresor och körkortsundervisning etc ska förläggas till lovveckorna. Om du har frågor kring ledighet, kan du vända dig till din utsedda mentor. Sjukanmälan Enlig skolans regler ska sjukanmälan av elev under 18 år alltid göras av vårdnadshavare även för eleven boende på internat. Sjukanmälan ska ske innan skoldagens början. Ring till telefon nr: Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar.

4 Studiematerial Vi vill gärna att du har med dig följande när du börjar hos oss; pennor, suddgummi, block till anteckningar, sorteringsmapp/pärm att sortera olika papper i. Praktik, resor och inackorderingstillägg Praktik (APL) Under årskurs 1 kommer du att ha praktik under två veckor. Mer information kommer vid skolstart. Skolkort för buss och tåg. Busskort ansöker du om själv - kontakta din hemkommun. Inackorderingstillägg Du som går en gymnasieutbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen du fyller 20 år. Detta gäller fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen, det krävs att du studerar på heltid. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skol orten, restiden måste vara minst tre timmar per dag. Inackorderingstillägget söker du själv kontakta din hemkommun. Försäkringar Internat Vi rekommenderar att om du är/eller ska bli internatelev att kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att inkludera internatboendet i hemförsäkringen. Olycksfallsförsäkring Vi har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för våra elever och under fritid. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Västra Götalandsregionen tecknar och betalar premien för försäkringen. Skadelidande (elev/vårdnadshavare) anmäler själv och sköter kontakter med försäkringsbolaget. Se nedan hur du gör för att anmäla skada. Anmälan till försäkringsbolag Vid olycksfall ska den skadade anmäla skadan till försäkringsbolaget. Skadeanmälan måste göras så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter inträffad skada. Skadeanmälningsblanketter finns på Här finns även detaljerade villkor och information. Skadeanmälan görs per post eller webb till If, Barks väg 15, Solna, Stockholm. Kontakt vid skador telefon

5 Ange följande när du fyller i blanketten som ska skickas till försäkringsbolaget: Vad har hänt? När, var och hur inträffade händelsen? Vilka orsaker har eller kan ha bidragit till att det hände? Anmälan till Försäkringskassan Olyckor som inträffar till, från eller i arbetet och arbetsorsakad sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan. Blanketter finns hos skyddsombudet samt på skolexpeditionen. Dessa papper ska skrivas under av: Den skadade eleven Skyddsombudet Arbetsgivare (rektor räknas som arbetsgivare för eleverna)

6 Bilaga 1 Personuppgifter Elevens namn. (stryk under tilltalsnamnet) Personnummer... Adress.. Postnummer.....Postadress Telefon Mobil Kommun där eleven är folkbokförd (viktigt att fylla i angående debitering) Ange om eleven har några allergier. Vårdnadshavare 1 Namn.. Adress. Postnummer Postadress.. Telefon.Mobil. Telefon arbetet Mailadress... Vårdnadshavare 2 Namn.. Adress. Postnummer..Postadress... Telefon..Mobil... Telefon arbetet..mailadress... Vänligen var noga med att fylla i rätt mobilnummer, i och med att Skollagen ska frånvarorapporteras till vårdnadshavare samma dag och detta kommer att ske automatiskt från skolans frånvarosystem via sms till angivet mobilnummer ovan.

7 Bilaga 2 Rekvisition av Elevhälsovårdsjournal Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till. Genom att den följer dig under hela skoltiden ger den viktig information och samlad beskrivning av din hälsa och utveckling. I journalen finns bland annat notering rörande utförda vaccinationer, syn och hälsokontroller samt längd- och viktutveckling. Skolhälsovårdens önskar ditt medgivande till att rekvirera journalen från föregående skola. Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Elevens namn:. Personnummer: Tidigare skola:.. Skolans adress:.. Kommun/stadsdel:.. Slutade år:. Klass:.. Antagen till program Jag godkänner att min elevvårdsjournal överförs till Naturbruksskolan Nuntorp. Ort och datum.. Ort och datum.. Elevens underskrift. Vårdnadshavarens underskrift

8 Samtycke till publicering av foto Bilaga 3 Jag samtycker till att bilder på mig får publiceras i samband med information och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen i exempelvis broschyrer, på Naturbruksförvaltningens hemsidor, sociala medier och digitala närvaro, övriga trycksaker samt lagras i digitalt bildarkiv. Ifylls av elev/studerande samt av vårdnadshavare om den studerande är under 18 år. Jag samtycker till publicering av foto för externt bruk (information och marknadsföring): Ja Nej Jag samtycker till användning av bilderna internt i administrativa system: Ja Nej Datum: Elev/studerandes namn (namnteckning + namnförtydligande): Elevens/studerandes personnummer: Vårdnadshavares namn (för studerande under 18 år) (namnteckning + namnförtydligande): Telefonnummer: Post/mejladress: Digitala bilder som kan hänföras till en fysisk person omfattas av reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig för behandling av bilderna är Naturbruksförvaltningen. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är information om och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen och dess verksamhet. Den fotograferade har rätt att få besked om sina personuppgifter samt rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Den fotograferade har även rätt att på egen begäran få bild borttagen. Personuppgiftslag

9 Bilaga 4 Drogpolicy policy och handlingsplan mot alkohol och droger inom Naturbruksskolans verksamheter. Denna policy omfattar samtliga skolformer inom Naturbruksförvaltningen (gymnasie- och särskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt yrkeshögskola) alltså såväl ungdomar som vuxna som tar del av skolan utbud. Policyn omfattar all verksamhet som elever/studerande/kunder deltar i, såväl på skolan som på internatet. Policyn omfattar även förvaltningens personal, personer som deltar i projekt och uppdrag som genomförs på skolan, besökare och gäster på skolan. Naturbruksförvaltningen har en drogfri arbets- och boendemiljö. Alla eleverna, studerande, kunder och medarbetare deltar i det drogförebyggande arbetet på skolan. Målet är att förhindra missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel hos elever, studerande och medarbetare. Detta för att förebygga ohälsa, tillbud, olyckor samt motverka konflikter och utslagning som orsakas av missbruk. Till droger räknas narkotika och vissa läkemedel som inte är ordinerade och utskrivna av läkare. Strategier: Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan hos elever Arbeta förebyggande genom olika metoder såsom sedvanlig hälsoundersökning, värderingsövningar, droginformation och drogtester Att hela tiden hålla diskussionen levande genom kontinuerlig information och diskussion om olika drogers skadeverkningar Förebyggande åtgärder Vid skolstart ska elev/studerande ta del av denna policy samt underteckna den för att visa att hon/han tar del av och accepterar policyn. För omyndig elev gäller att även vårdnadshavare ska underteckna blanketten. Kunder informeras om vår policy. Ett drogförebyggande arbete ska ske kontinuerligt för all personal och alla elever/studerande. Det innebär information och utbildning om drogfrågor, så att alla är väl insatta i och uppdaterade i beroendefrågor. Handlingsplan Omyndig elev: om det finns misstanke om missbruk, drogpåverkan, innehav av alkohol eller narkotikaklassade medel på skolan eller på internatet kontaktas elevens vårdnadshavare. Anmälan görs till socialtjänsten i elevens hemkommun. Skolan arbetar aktivt för att bistå socialtjänsten i deras arbete kring eleven. Myndig elev/studerande/kund: om myndig elev/studerande/kund misstänks för drogmissbruk kan inte vårdnadshavare kontaktas utan elevens medgivande. Detta gäller också anmälan till socialtjänsten.

10 I samtliga fall där brottslig handling misstänks görs polisanmälan. Om elev/studerande ertappas med att använda eller inneha alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet eller på annat sätt bedöms inte vara tjänstbar kan eleven stängas av från skolan och/eller internatet i avvaktan på socialtjänsten eller polisens utredning. Disciplinära åtgärder regleras av Skollagen 5 kap I samtliga fall där användandet eller innehavet av alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet misstänkts eller konstaterats ska uppföljning av ärendet ske. Uppföljning ska ske senast en månad efter att misstanke eller konstaterande om användning eller innehav skett. Rektor tillsammans med elevvårdsteamet ansvarar för att eleven följs upp. Vi misstanke om bruk av alkohol eller droger ska snabb handläggning prioriteras. Överenskommelse elev/vårdnadshavare Jag/vi har tagit del av Naturbruksförvaltningens drogpolicy tillsammans med vår dotter/son. Jag/vi accepterar med våra underskrifter att skolan vid misstanke om droger handlar i enlighet med denna policy. Om elev/vårdnadshavare inte accepterar denna överenskommelse, så ska den inte skrivas på. Vid misstanke om drogmissbruk lämnar skolan i dessa fall, enligt Socialtjänstlagen, ärendet direkt till hemkommunens socialtjänst för utredning. Polisanmälan sker vid misstanke om brottslig handling.. Datum.. Underskrift elev och namnförtydligande.. Underskrift vårdnadshavare 1 och namnförtydligande Underskrift vårdnadshavare 2 och namnförtydligande

11 Bilaga 5 Språkval För vår planering vill vi gärna veta om du tänker välja ett språkval när du börjar hos oss (detta är ej bindande, utan endast för vår planering). Vi erbjuder språkval till de elever som i grundskolan har haft detta (d.v.s, vi erbjuder ej nybörjarspråk) och som under gymnasietiden även fortsättningsvis vill kunna läsa detta. Skicka in följande om du eventuellt vill läsa språkval på naturbruksgymnasiet. Elevens namn: Elevens personnummer: Jag önskar läsa: Spanska Tyska Franska Annat språk.

12 Bilaga 6 Ansökan till Internatboende Nuntorp har ett fint internat och vi är glada att så många vill bo här. Du som bor på skolan är helinackorderad, måndag lunch till fredag lunch Vårdnadshavaren faktureras för boendet, inklusive mat. Det finns möjlighet att söka inackorderingsbidrag från hemkommunen, bidraget täcker dock inte hela kostnaden. Lunchen är kostnadsfri tom vårterminen det år du fyller 20 år. Därutöver finns möjlighet att köpa för- och eftermiddagsfika. Fakturorna för ditt boende kan med fördel betalas via autogiro, se blankett lite längre fram i häftet eller på vår hemsida. För dig som har tänkt att pendla till skolan dagligen går bussar från både norr och söder till skolan på morgonen och tillbaka på eftermiddagen. Önskar du ha med djur vill vi att du tar kontakt med administrativa chefen Gunilla Simonsson Vi ser dock att alla djur stannar hemma de första två veckorna på terminen så att du kan installera dig själv och få möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för ditt djur. Pris på boende lå 15/16: Enkelrum 465 kr i veckan Dubbelrum 349 kr i veckan Kost per vecka 385 kr Kryss i val: Önskar enkelrum Önskar flerbäddsrum (max 2 personer) Önskar bo med (ange person)... Önskar rum där djur är tillåtet (ange sort/ras på djur) OBS! Ett begränsat antal rum för boende med djur finns och de flesta är dubbelrum Jag reser varje dag Elevens namn:... Elevens personnummer:

13 Regler för internat på våra Naturbruksskolor För att alla ska känna arbetsglädje och trivsel vid skolan följer du vissa gemensamma regler. På internaten ska du kunna vila och studera utan att bli störd. Internatet är en service för att underlätta din skolgång. När du bor på internatet förbinder du dig att: Utrustning Ta med eget täcke, kudde, sängkläder, ev. bäddmadrass, handdukar och personliga hygienartiklar. Hyra Hyreskostnaden är beräknad enligt följande, se följebrev. Uppsägningstid från hyrestagaren är 14 dagar. Boenderätten omfattar normalt måndag till fredag. Boenderätten gäller inte under lov och ferier eller om eleven är sjukanmäld, eleven skall då snarast åka hem. Vid studieuppehåll eller praktikdagar överstigande en vecka kan rumsinnehavaren säga upp rummet och begära att hyra inte debiteras. I sådana fall skall personliga tillhörigheter flyttas ut, rummet skall städas och rumsnyckeln återlämnas till ansvarig personal. Detta gäller inte jullovet. Rumsinnehavaren ansvarar för att möbler och inredning i rummet inte skadas och för att god ordning hålls på rummet. Vid eventuell skada kontaktas omgående internatpersonal. I dubbel och trippelrum är rumsinnehavarna solidariskt ansvariga. Skador på rummen, tillhörande pentry eller på inredningen skall ersättas av rumsinnehavaren/målsman för rumsinnehavaren. Om rökning sker inomhus debiteras en saneringskostnad om 3000 kronor. Två obetalda hyresfakturor medför att boenderätten på skolans internat är förverkad. Om hyra inte betalas i tid och påminnelsefaktura skickas, tillkommer förseningsavgift. Tillträde Städning Skolledning eller person som skolledning utser ska ha tillträde till rummet för tillsyn. Du medverkar till att hålla god ordning i ditt rum, elevhemmen och på internatområdet. Du medverkar aktivt i internatets städrutiner. Vid flytt ska rummet vara flyttstädat och ska godkännas av skolan utsedd personal. Vid icke godkänd flyttstädning debiteras 1000 kronor per rum. Källsortering Källsortera efter anvisning. Ansvar Du har själv ansvar för vad som händer i rummet. När du inte vistas där ska det hållas låst. Du håller en sådan ljudnivå att inga av dina grannar störs. Det ska vara tyst på internatet mellan klockan

14 Besök på internatet får endast ske efter överenskommelse med tjänstgörande kvällspersonalen. Tillstånd till övernattande gäster utfärdas av tjänstgörande kvällspersonal. Besök av personer som inte bor på internatet är tillåtet efter skolans slut fram till kl Rumsinnehavaren tar själv ansvar för sina gäster och att de lämnar området. Brand Du har eget ansvar att skaffa dig nödvändiga kunskaper om skolans utrymningsvägar. Användning av brandskyddsutrustning sker enbart i samband med nödsituation. Falsklarm eller sabotage på brandsläckare och andra skyddsanordningar polisanmäls. Vid missbruk eller oaktsamhet debiteras 6000 kronor. Nykterhet/ drogfrihet Du har ansvar för att vara nykter och drogfri i skolans alla sammanhang. Detta gäller oavsett om du är myndig eller äger rätt att inköpa alkoholhaltiga drycker/droger eller inte. Det är inte tillåtet att inom skolans område använda, förvara/inneha eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger. Alla dylika drycker som eventuellt påträffas kommer därför att omhändertas. Rökning Inom skolans område är det rökfritt enligt tobakslagen (1993:581) 2. Arbetskläder Arbetskläderna ska förvaras i elevskåp på anvisad plats. Nycklar Parkering Husdjur Förlorad nyckel debiteras 500 kronor. Ska ske på anvisad plats på skolans område. På skolor med internat avsedda för djur upprättas separata avtal och i mån av plats. Försäkring Skolan ersätter inte personlig egendom. Egen hemförsäkring gäller. Övrigt Lokala tilläggsregler kan förekomma

15 Bilaga 7 Autogiroanmälan/medgivande Texta tydligt, samtliga uppgifter måste fyllas i Vårdnadshavarens namn Elevens namn Elevens personnummer Vårdnadshavarens adress Vårdnadshavarens postnr och ort Kundnummer Obs! Fylls i av skolan Endast lönekonto (inte fond eller sparkonto) Clearing numret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Föreningssparbanken har ibland fem siffror, ex xxxxx, utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearing nummer ska alltid börja med 6 (hittar du det inte ange 6000) Har du personkonto i Nordea använd som clearing nummer. Om du använder Postgirot och inte har tillgång till ditt Postgirobankkontonummer, kontakta Nordea. Pengarna kommer att dras den 28:e varje månad. Fr.o.m att medgivandet är registrerat kommer alla fakturor från Naturbruksförvaltningen att betalas via autogiro, tills ni meddelar annat. Bankkonto (vårdnadshavarens) som pengarna ska dras ifrån (clearingnr, fyra siffror + kontonr) Kontoinnehavaren bank Kontoinnehavarens personnummer Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Obs! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

16 Datum och underskrift Betalningsmottagare: Naturbruksförvaltningen Bankgironummer: Gör så här autogiro 1. Fyll i samtliga personuppgifter i anmälan. Kom ihåg att det är kontohavarens personnummer som ska anges. 2. Fyll även i det bankkonto som de automatiska överföringarna ska föras ifrån. Skriv under. 3. Skicka medgivandet till skolan eller lämna det direkt till skolans expedition. Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankono på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autoiro. Kontoförarande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - Om betalaren senast åtta vardagar för förfallodag fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller - Om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalarens ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Informationen om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa - Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två dagar före förfallodagen - Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalarens det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagare. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

17

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga 2015-06-25 Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Uddetorp

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Uddetorp 2016-06-23 Till dig som är antagen till Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga 2016-06-23 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen.

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen En drogfri skola om nolltolerans mot droger i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning www.goteborg.se/utbildning Gymnasieskola och gymnasiesärskola Elev och vårdnadshavare

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot droger på. Falkenbergs Gymnasieskola. 2004-01-29, rev 2006-11-01 Sidan 1 av 7

HANDLINGSPLAN. mot droger på. Falkenbergs Gymnasieskola. 2004-01-29, rev 2006-11-01 Sidan 1 av 7 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola 2004-01-29, rev 2006-11-01 Sidan 1 av 7 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa och

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14. Försäkringsbrev Företagsförsäkring 1 1 1 7 2 8 Stockholm Utfärdat på grund av Ändring av försäkringsavtal Försäkringstagare Försäkringsperiod 2014 01 01 2015 01 01 Försäkringsnummer 272056 Samlingsförsäkring

Läs mer

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Ansökan barn 2015-01-01 Individuell olycksfallsförsäkring Försäkringsbelopp Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maxersättning vid invaliditet, kr Årspris, kr 10 prisbasbelopp 445 000 890 000 271 20 prisbasbelopp

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099 VÄLKOMMEN TILL BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM! Här kommer lite information från oss på Berga. För vårt fortsatta arbete behöver vi så snabbt som möjligt, dock senast måndagen den 13 juli, att du fyller i följande

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Senaste kända kapitalinkomster Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år. Bostadstillägg Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år

Senaste kända kapitalinkomster Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år. Bostadstillägg Sökande, kronor/år Make/Maka/Sambo, kronor/år Inkomstförfrågan sid 1 av 6 trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende Personuppgifter, sökande Adress Postnummer Ort Telefon, bostad Telefon, arbete Telefon, mobil E-post Telefax Civilstånd Gift Sammanboende

Läs mer

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Ansökan Barnförsäkring Gäller from 16-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det vara självklart att ha

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER

HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOL OCH DROGER 2016-2017 EBERSTEINSKA GYMNASIET MÅL Ebersteinska gymnasiet är en drogfri skola där varken innehav eller påverkan av droger accepteras. Vi accepterar ingen användning

Läs mer

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever Handlingsplan för drogfritt gymnasium Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium Information till vårdnadshavare och elever Upprättad av Gymnasienämnden 16-10-28 DROGFRITT GYMNASIUM Kultur o Utbildningsförvaltningen

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsverksamheten

Grästorps kommun Bildningsverksamheten Ansökan och information om inackorderingstillägg Läsåret 2015/16 Texta (inte blyerts) Elevens personuppgifter m m Uppgifterna kontrolleras mot Samordnat person- och adressregister Studier Efternamn och

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium

Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium ELEVREGI STRERI N G Välkommen som elev och förälder till Kulturama Gymnasium När du som elev skrivs in på skolan är det en del kompletterande uppgifter vi behöver. Vi ber er därför att så snabbt som möjligt

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Elevkort - Om något händer

Elevkort - Om något händer Elevkort - Om något händer Personliga uppgifter Namn Personnummer Telefon bostad Mobiltelefon Mailadress Startår och Inriktning Bostadsadress Postnr Ort Boende under skolveckan Närmaste anhöriga Vårdnadshavare

Läs mer

Du kan också skriva ut blanketterna direkt och därefter fylla i dem för hand.

Du kan också skriva ut blanketterna direkt och därefter fylla i dem för hand. Box 5605 114 86 Stockholm Hej! Detta dokument innehåller en beställningsblankett till Barnsjukhuset Martinas Årsabonnemang (sidan 2) samt en anmälningsblankett för autogiro (sidan 7). Dokumentet består

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring GM=gruppmedlem. MF=Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Avser ansökan endast medförsäkrad eller barn måste uppgift lämnas

Läs mer

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas.

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas. 2016-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Avbeställningsskydd 1 Försäkringstagare (kortinnehavare) Kortnummer Personnummer Namn Telefonnummer privat Telefonnummer arbete/mobil Bostadsadress Ortsadress (postnr

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

Liljaskolans policy för en drogfri skoltid

Liljaskolans policy för en drogfri skoltid Vännäs gymnasium med vuxenutbildning 0935-14 500 Liljaskolans policy för en drogfri skoltid Vision På Liljaskolan råder en drogfri skolmiljö och vår vision är att alla elever och personal, under sin tid

Läs mer

Vi måste hjälpas åt att stoppa Alzheimers sjukdom!

Vi måste hjälpas åt att stoppa Alzheimers sjukdom! Vi måste hjälpas åt att stoppa Alzheimers sjukdom! Vi måste hjälpas åt att stoppa vår nya folksjukdom! Tänk dig att halva Malmös befolkning skulle ha någon form av demenssjukdom. Det är ungefär så många

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Sommarkursen. Glimåkra folkhögskola. 30 juni - 18 juli 2014. Glimåkra folkhögskola

Välkommen till Sommarkursen. Glimåkra folkhögskola. 30 juni - 18 juli 2014. Glimåkra folkhögskola Välkommen till Sommarkursen Box 115 280 64 Glimåkra E-post: info@glimnet.se tel. 044-448 19, 448 00 För mer information se skolans hemsida www.glimnet.se 30 juni - 18 juli 2014 På Sommarkursen får du;

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret

Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret 2016-2017 Hyreskostnad: Enkelrum 3500 kr/månad. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag kl. 15.00 samt frukost, kvällsmat och kvällsmacka.

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

BARA FORSKNING KAN STOPPA DEMENSSJUKDOMAR

BARA FORSKNING KAN STOPPA DEMENSSJUKDOMAR BARA FORSKNING KAN STOPPA DEMENSSJUKDOMAR DITT STÖD BEHÖVS FÖR ATT HITTA ETT BOTEMEDEL I Sverige lever cirka 160 000 människor med någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Än

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM Version

GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM Version GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM Version 160420 Regeldokumentet bygger på följande principer: Skolans elever - Använd sunt förnuft - Gör det bästa du kan Skolans personal - Positiv uppmuntran och belöna hellre

Läs mer

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG Avser lrä Avser läsåret. Elevens personuppgifter Efternamn och förnamn Bostadsadress (gata, nr, box, fack) Postnummer och ortsnamn Personnummer (10 siffror) Telefon Mobil

Läs mer

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad Välkommen till ABK Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad This text contains important information. If you can t understand the content, contact ABK at 044-780 32 00. 4. TA ÖVER UTRUSTNING

Läs mer