Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp"

Transkript

1 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara. Med visionen Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet bedriver vi utbildning inom ungdomsgymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola, samt fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. I detta material finns information till dig inför skolstarten. Materialet finns även på vår hemsida tillsammans med vanliga frågor och svar, adressen dit är Varmt välkommen till Naturbruksskolan Nuntorp. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och med din gymnasieutbildning. Nu väntar tre intensiva år av studier som skall leda dig vidare i livet och ge dig förutsättningar att uppfylla dina framtidsdrömmar. Vi på skolan kommer att satsa mycket på att stödja dig i kommande utmaningar och vi förväntar oss att även du är beredd att satsa lite extra på studierna. På vägen kan vi utlova massor av roliga stunder tillsammans med nya klasskamrater och en engagerad personal. De första dagarna på terminen kommer vi att ägna åt att du skall få lära känna dina nya klasskamrater och lärare lite extra. Du bör därför redan nu se till så att du inte har andra aktiviteter inbokade på kvällarna den augusti då vi räknar med att alla elever övernattar på skolan under introduktionsdagarna. Mer info kommer inför skolstarten. För mer information se hemsidan eller kontakta oss på telefonnummer Bilagor som ska skickas in till skolan senast den 31 juli är följande: 1. Personuppgifter 2. Rekvisition av elevhälsovårdsjournal 3. PUL samtycke till fotografering 4. Drogpolicy 5. Språkval För dig som söker boende på vårt internat ska även nedan bilagor skickas in till skolan senast den 31 juli. 6. Ansökan till internatboende 7. Autogiroanmälan medgivande

2 Bilagorna skickas till: Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nuntorp Nuntorp Hälsningar Robert Karlsson Rektor

3 Läsårstider 2015/ augusti terminsstart 7 september lov 5-6 oktober lov oktober höstlov 18 december terminsavslutning 11 januari terminsstart 1 februari lov februari sportlov mars påsklov 11 april lov 6 maj klämdag (Kristi Himmelsfärd) 23 maj lov 10 juni student åk 3 resp. åk 4 17 juni terminsavslutning åk 1, 2 och 3 inom gymnasiesärskolan Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen: 7 september, 26 oktober, 1 februari, 11 april och 23 maj. Ledighet För att du ska lyckas i sina studier och nå kursmålen, är det viktigt att du deltar i undervisningen. Därför beviljas inte ledighet förutom i undantagsfall, tex begravningar eller specialistläkarbesök. Semesterresor och körkortsundervisning etc ska förläggas till lovveckorna. Om du har frågor kring ledighet, kan du vända dig till din utsedda mentor. Sjukanmälan Enlig skolans regler ska sjukanmälan av elev under 18 år alltid göras av vårdnadshavare även för eleven boende på internat. Sjukanmälan ska ske innan skoldagens början. Ring till telefon nr: Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar.

4 Studiematerial Vi vill gärna att du har med dig följande när du börjar hos oss; pennor, suddgummi, block till anteckningar, sorteringsmapp/pärm att sortera olika papper i. Praktik, resor och inackorderingstillägg Praktik (APL) Under årskurs 1 kommer du att ha praktik under två veckor. Mer information kommer vid skolstart. Skolkort för buss och tåg. Busskort ansöker du om själv - kontakta din hemkommun. Inackorderingstillägg Du som går en gymnasieutbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen du fyller 20 år. Detta gäller fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen, det krävs att du studerar på heltid. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skol orten, restiden måste vara minst tre timmar per dag. Inackorderingstillägget söker du själv kontakta din hemkommun. Försäkringar Internat Vi rekommenderar att om du är/eller ska bli internatelev att kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att inkludera internatboendet i hemförsäkringen. Olycksfallsförsäkring Vi har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för våra elever och under fritid. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Västra Götalandsregionen tecknar och betalar premien för försäkringen. Skadelidande (elev/vårdnadshavare) anmäler själv och sköter kontakter med försäkringsbolaget. Se nedan hur du gör för att anmäla skada. Anmälan till försäkringsbolag Vid olycksfall ska den skadade anmäla skadan till försäkringsbolaget. Skadeanmälan måste göras så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter inträffad skada. Skadeanmälningsblanketter finns på Här finns även detaljerade villkor och information. Skadeanmälan görs per post eller webb till If, Barks väg 15, Solna, Stockholm. Kontakt vid skador telefon

5 Ange följande när du fyller i blanketten som ska skickas till försäkringsbolaget: Vad har hänt? När, var och hur inträffade händelsen? Vilka orsaker har eller kan ha bidragit till att det hände? Anmälan till Försäkringskassan Olyckor som inträffar till, från eller i arbetet och arbetsorsakad sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan. Blanketter finns hos skyddsombudet samt på skolexpeditionen. Dessa papper ska skrivas under av: Den skadade eleven Skyddsombudet Arbetsgivare (rektor räknas som arbetsgivare för eleverna)

6 Bilaga 1 Personuppgifter Elevens namn. (stryk under tilltalsnamnet) Personnummer... Adress.. Postnummer.....Postadress Telefon Mobil Kommun där eleven är folkbokförd (viktigt att fylla i angående debitering) Ange om eleven har några allergier. Vårdnadshavare 1 Namn.. Adress. Postnummer Postadress.. Telefon.Mobil. Telefon arbetet Mailadress... Vårdnadshavare 2 Namn.. Adress. Postnummer..Postadress... Telefon..Mobil... Telefon arbetet..mailadress... Vänligen var noga med att fylla i rätt mobilnummer, i och med att Skollagen ska frånvarorapporteras till vårdnadshavare samma dag och detta kommer att ske automatiskt från skolans frånvarosystem via sms till angivet mobilnummer ovan.

7 Bilaga 2 Rekvisition av Elevhälsovårdsjournal Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till. Genom att den följer dig under hela skoltiden ger den viktig information och samlad beskrivning av din hälsa och utveckling. I journalen finns bland annat notering rörande utförda vaccinationer, syn och hälsokontroller samt längd- och viktutveckling. Skolhälsovårdens önskar ditt medgivande till att rekvirera journalen från föregående skola. Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Elevens namn:. Personnummer: Tidigare skola:.. Skolans adress:.. Kommun/stadsdel:.. Slutade år:. Klass:.. Antagen till program Jag godkänner att min elevvårdsjournal överförs till Naturbruksskolan Nuntorp. Ort och datum.. Ort och datum.. Elevens underskrift. Vårdnadshavarens underskrift

8 Samtycke till publicering av foto Bilaga 3 Jag samtycker till att bilder på mig får publiceras i samband med information och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen i exempelvis broschyrer, på Naturbruksförvaltningens hemsidor, sociala medier och digitala närvaro, övriga trycksaker samt lagras i digitalt bildarkiv. Ifylls av elev/studerande samt av vårdnadshavare om den studerande är under 18 år. Jag samtycker till publicering av foto för externt bruk (information och marknadsföring): Ja Nej Jag samtycker till användning av bilderna internt i administrativa system: Ja Nej Datum: Elev/studerandes namn (namnteckning + namnförtydligande): Elevens/studerandes personnummer: Vårdnadshavares namn (för studerande under 18 år) (namnteckning + namnförtydligande): Telefonnummer: Post/mejladress: Digitala bilder som kan hänföras till en fysisk person omfattas av reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig för behandling av bilderna är Naturbruksförvaltningen. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är information om och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen och dess verksamhet. Den fotograferade har rätt att få besked om sina personuppgifter samt rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Den fotograferade har även rätt att på egen begäran få bild borttagen. Personuppgiftslag

9 Bilaga 4 Drogpolicy policy och handlingsplan mot alkohol och droger inom Naturbruksskolans verksamheter. Denna policy omfattar samtliga skolformer inom Naturbruksförvaltningen (gymnasie- och särskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt yrkeshögskola) alltså såväl ungdomar som vuxna som tar del av skolan utbud. Policyn omfattar all verksamhet som elever/studerande/kunder deltar i, såväl på skolan som på internatet. Policyn omfattar även förvaltningens personal, personer som deltar i projekt och uppdrag som genomförs på skolan, besökare och gäster på skolan. Naturbruksförvaltningen har en drogfri arbets- och boendemiljö. Alla eleverna, studerande, kunder och medarbetare deltar i det drogförebyggande arbetet på skolan. Målet är att förhindra missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel hos elever, studerande och medarbetare. Detta för att förebygga ohälsa, tillbud, olyckor samt motverka konflikter och utslagning som orsakas av missbruk. Till droger räknas narkotika och vissa läkemedel som inte är ordinerade och utskrivna av läkare. Strategier: Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan hos elever Arbeta förebyggande genom olika metoder såsom sedvanlig hälsoundersökning, värderingsövningar, droginformation och drogtester Att hela tiden hålla diskussionen levande genom kontinuerlig information och diskussion om olika drogers skadeverkningar Förebyggande åtgärder Vid skolstart ska elev/studerande ta del av denna policy samt underteckna den för att visa att hon/han tar del av och accepterar policyn. För omyndig elev gäller att även vårdnadshavare ska underteckna blanketten. Kunder informeras om vår policy. Ett drogförebyggande arbete ska ske kontinuerligt för all personal och alla elever/studerande. Det innebär information och utbildning om drogfrågor, så att alla är väl insatta i och uppdaterade i beroendefrågor. Handlingsplan Omyndig elev: om det finns misstanke om missbruk, drogpåverkan, innehav av alkohol eller narkotikaklassade medel på skolan eller på internatet kontaktas elevens vårdnadshavare. Anmälan görs till socialtjänsten i elevens hemkommun. Skolan arbetar aktivt för att bistå socialtjänsten i deras arbete kring eleven. Myndig elev/studerande/kund: om myndig elev/studerande/kund misstänks för drogmissbruk kan inte vårdnadshavare kontaktas utan elevens medgivande. Detta gäller också anmälan till socialtjänsten.

10 I samtliga fall där brottslig handling misstänks görs polisanmälan. Om elev/studerande ertappas med att använda eller inneha alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet eller på annat sätt bedöms inte vara tjänstbar kan eleven stängas av från skolan och/eller internatet i avvaktan på socialtjänsten eller polisens utredning. Disciplinära åtgärder regleras av Skollagen 5 kap I samtliga fall där användandet eller innehavet av alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet misstänkts eller konstaterats ska uppföljning av ärendet ske. Uppföljning ska ske senast en månad efter att misstanke eller konstaterande om användning eller innehav skett. Rektor tillsammans med elevvårdsteamet ansvarar för att eleven följs upp. Vi misstanke om bruk av alkohol eller droger ska snabb handläggning prioriteras. Överenskommelse elev/vårdnadshavare Jag/vi har tagit del av Naturbruksförvaltningens drogpolicy tillsammans med vår dotter/son. Jag/vi accepterar med våra underskrifter att skolan vid misstanke om droger handlar i enlighet med denna policy. Om elev/vårdnadshavare inte accepterar denna överenskommelse, så ska den inte skrivas på. Vid misstanke om drogmissbruk lämnar skolan i dessa fall, enligt Socialtjänstlagen, ärendet direkt till hemkommunens socialtjänst för utredning. Polisanmälan sker vid misstanke om brottslig handling.. Datum.. Underskrift elev och namnförtydligande.. Underskrift vårdnadshavare 1 och namnförtydligande Underskrift vårdnadshavare 2 och namnförtydligande

11 Bilaga 5 Språkval För vår planering vill vi gärna veta om du tänker välja ett språkval när du börjar hos oss (detta är ej bindande, utan endast för vår planering). Vi erbjuder språkval till de elever som i grundskolan har haft detta (d.v.s, vi erbjuder ej nybörjarspråk) och som under gymnasietiden även fortsättningsvis vill kunna läsa detta. Skicka in följande om du eventuellt vill läsa språkval på naturbruksgymnasiet. Elevens namn: Elevens personnummer: Jag önskar läsa: Spanska Tyska Franska Annat språk.

12 Bilaga 6 Ansökan till Internatboende Nuntorp har ett fint internat och vi är glada att så många vill bo här. Du som bor på skolan är helinackorderad, måndag lunch till fredag lunch Vårdnadshavaren faktureras för boendet, inklusive mat. Det finns möjlighet att söka inackorderingsbidrag från hemkommunen, bidraget täcker dock inte hela kostnaden. Lunchen är kostnadsfri tom vårterminen det år du fyller 20 år. Därutöver finns möjlighet att köpa för- och eftermiddagsfika. Fakturorna för ditt boende kan med fördel betalas via autogiro, se blankett lite längre fram i häftet eller på vår hemsida. För dig som har tänkt att pendla till skolan dagligen går bussar från både norr och söder till skolan på morgonen och tillbaka på eftermiddagen. Önskar du ha med djur vill vi att du tar kontakt med administrativa chefen Gunilla Simonsson Vi ser dock att alla djur stannar hemma de första två veckorna på terminen så att du kan installera dig själv och få möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för ditt djur. Pris på boende lå 15/16: Enkelrum 465 kr i veckan Dubbelrum 349 kr i veckan Kost per vecka 385 kr Kryss i val: Önskar enkelrum Önskar flerbäddsrum (max 2 personer) Önskar bo med (ange person)... Önskar rum där djur är tillåtet (ange sort/ras på djur) OBS! Ett begränsat antal rum för boende med djur finns och de flesta är dubbelrum Jag reser varje dag Elevens namn:... Elevens personnummer:

13 Regler för internat på våra Naturbruksskolor För att alla ska känna arbetsglädje och trivsel vid skolan följer du vissa gemensamma regler. På internaten ska du kunna vila och studera utan att bli störd. Internatet är en service för att underlätta din skolgång. När du bor på internatet förbinder du dig att: Utrustning Ta med eget täcke, kudde, sängkläder, ev. bäddmadrass, handdukar och personliga hygienartiklar. Hyra Hyreskostnaden är beräknad enligt följande, se följebrev. Uppsägningstid från hyrestagaren är 14 dagar. Boenderätten omfattar normalt måndag till fredag. Boenderätten gäller inte under lov och ferier eller om eleven är sjukanmäld, eleven skall då snarast åka hem. Vid studieuppehåll eller praktikdagar överstigande en vecka kan rumsinnehavaren säga upp rummet och begära att hyra inte debiteras. I sådana fall skall personliga tillhörigheter flyttas ut, rummet skall städas och rumsnyckeln återlämnas till ansvarig personal. Detta gäller inte jullovet. Rumsinnehavaren ansvarar för att möbler och inredning i rummet inte skadas och för att god ordning hålls på rummet. Vid eventuell skada kontaktas omgående internatpersonal. I dubbel och trippelrum är rumsinnehavarna solidariskt ansvariga. Skador på rummen, tillhörande pentry eller på inredningen skall ersättas av rumsinnehavaren/målsman för rumsinnehavaren. Om rökning sker inomhus debiteras en saneringskostnad om 3000 kronor. Två obetalda hyresfakturor medför att boenderätten på skolans internat är förverkad. Om hyra inte betalas i tid och påminnelsefaktura skickas, tillkommer förseningsavgift. Tillträde Städning Skolledning eller person som skolledning utser ska ha tillträde till rummet för tillsyn. Du medverkar till att hålla god ordning i ditt rum, elevhemmen och på internatområdet. Du medverkar aktivt i internatets städrutiner. Vid flytt ska rummet vara flyttstädat och ska godkännas av skolan utsedd personal. Vid icke godkänd flyttstädning debiteras 1000 kronor per rum. Källsortering Källsortera efter anvisning. Ansvar Du har själv ansvar för vad som händer i rummet. När du inte vistas där ska det hållas låst. Du håller en sådan ljudnivå att inga av dina grannar störs. Det ska vara tyst på internatet mellan klockan

14 Besök på internatet får endast ske efter överenskommelse med tjänstgörande kvällspersonalen. Tillstånd till övernattande gäster utfärdas av tjänstgörande kvällspersonal. Besök av personer som inte bor på internatet är tillåtet efter skolans slut fram till kl Rumsinnehavaren tar själv ansvar för sina gäster och att de lämnar området. Brand Du har eget ansvar att skaffa dig nödvändiga kunskaper om skolans utrymningsvägar. Användning av brandskyddsutrustning sker enbart i samband med nödsituation. Falsklarm eller sabotage på brandsläckare och andra skyddsanordningar polisanmäls. Vid missbruk eller oaktsamhet debiteras 6000 kronor. Nykterhet/ drogfrihet Du har ansvar för att vara nykter och drogfri i skolans alla sammanhang. Detta gäller oavsett om du är myndig eller äger rätt att inköpa alkoholhaltiga drycker/droger eller inte. Det är inte tillåtet att inom skolans område använda, förvara/inneha eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger. Alla dylika drycker som eventuellt påträffas kommer därför att omhändertas. Rökning Inom skolans område är det rökfritt enligt tobakslagen (1993:581) 2. Arbetskläder Arbetskläderna ska förvaras i elevskåp på anvisad plats. Nycklar Parkering Husdjur Förlorad nyckel debiteras 500 kronor. Ska ske på anvisad plats på skolans område. På skolor med internat avsedda för djur upprättas separata avtal och i mån av plats. Försäkring Skolan ersätter inte personlig egendom. Egen hemförsäkring gäller. Övrigt Lokala tilläggsregler kan förekomma

15 Bilaga 7 Autogiroanmälan/medgivande Texta tydligt, samtliga uppgifter måste fyllas i Vårdnadshavarens namn Elevens namn Elevens personnummer Vårdnadshavarens adress Vårdnadshavarens postnr och ort Kundnummer Obs! Fylls i av skolan Endast lönekonto (inte fond eller sparkonto) Clearing numret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Föreningssparbanken har ibland fem siffror, ex xxxxx, utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearing nummer ska alltid börja med 6 (hittar du det inte ange 6000) Har du personkonto i Nordea använd som clearing nummer. Om du använder Postgirot och inte har tillgång till ditt Postgirobankkontonummer, kontakta Nordea. Pengarna kommer att dras den 28:e varje månad. Fr.o.m att medgivandet är registrerat kommer alla fakturor från Naturbruksförvaltningen att betalas via autogiro, tills ni meddelar annat. Bankkonto (vårdnadshavarens) som pengarna ska dras ifrån (clearingnr, fyra siffror + kontonr) Kontoinnehavaren bank Kontoinnehavarens personnummer Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Obs! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

16 Datum och underskrift Betalningsmottagare: Naturbruksförvaltningen Bankgironummer: Gör så här autogiro 1. Fyll i samtliga personuppgifter i anmälan. Kom ihåg att det är kontohavarens personnummer som ska anges. 2. Fyll även i det bankkonto som de automatiska överföringarna ska föras ifrån. Skriv under. 3. Skicka medgivandet till skolan eller lämna det direkt till skolans expedition. Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankono på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autoiro. Kontoförarande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - Om betalaren senast åtta vardagar för förfallodag fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller - Om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalarens ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Informationen om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa - Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två dagar före förfallodagen - Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalarens det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagare. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

17

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet!

Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet! Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet! Vi är glada att du valt Stiernhööksgymnasiet för dina gymnasiestudier! Vår skola utmärks av trygghet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet.

Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Augusti 2012 Till Dig som börjar i åk 1 på Himmelstalundsgymnasiet hösten 2012! Hej och varmt välkommen till Himmelstalundsgymnasiet. Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande

Läs mer

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Din frivilliga gruppförsäkring upphör vid ålderspensionering eller när du uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer