Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Uddetorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Uddetorp"

Transkript

1 Till dig som är antagen till Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara. Med visionen Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet bedriver vi utbildning inom ungdomsgymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola, samt fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. I detta material finns information till dig inför skolstarten. Materialet finns även på vår hemsida tillsammans med vanliga frågor och svar, adressen dit är Varmt välkommen till. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss och med din gymnasieutbildning. Utbildningen startar: Lantbruk 10 augusti Upprop klockan på Uddetorp Den första skoldagen är en heldag. För mer information se Uddetorp hemsidan, eller kontakta oss på telefonnummer Bilagor som ska skickas in till skolan senast den 31 juli är följande: 1. Personuppgifter 2. Information till skolhälsovården 3. Rekvisition av elevhälsovårdsjournal 4. PUL samtycke till fotografering 5. Drogpolicy 6. Skyddskläder och utrustning 7. Språkval 8. Val av yrkesutgång För dig som söker boende på vårt internat ska även nedan bilagor skickas in till skolan senast den 31 juli. 9 Ansökan till internatboende 10 Autogiroanmälan medgivande Bilagorna skickas till: Naturbruksgymnasiet Uddetorp Hälsningar Anders Benjaminsson Rektor

2 Terminstider 2016/2017 Hösttermin: 10 augusti terminsstart 12 september lov oktober lov 31 okt-4 november höstlov 21 december terminsavslutning Vårtermin: 9 januari terminsstart 30 januari lov februari sportlov mars lov april påsklov 26 maj lov (klämdag kr. himmelsfärd) 5 juni lov (klämdag nationaldagen) 9 juni student åk 3 resp. åk 4 16 juni terminsavslutning åk 1, 2 och åk 3 inom gymnasiesärskolan Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen: 12 september, 31 oktober, 30 januari, 18 april, 5 juni. Ledighet För att du ska lyckas i dina studier och nå kursmålen, är det viktigt att du deltar i undervisningen. Därför beviljas inte ledighet förutom i undantagsfall, t.ex. begravningar eller specialistläkarbesök. Semesterresor och körkortsundervisning etc ska förläggas till lovveckorna. Om du har frågor kring ledighet, kan du vända dig till din utsedda mentor. Sjukanmälan Enlig skolans regler ska sjukanmälan av elev under 18 år alltid göras av vårdnadshavare även för eleven boende på internat. Sjukanmälan ska ske innan skoldagens början. Anmälan om frånvaro skall ske före kl till vår telefonsvarare, tfn Då eleven har APL sker anmälan även till APLplatsen. Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar. Elever som bor på internatet, ska lämna skolan och åka hem vid sjukdom eller vid ogiltig frånvaro.

3 Studiematerial Vi vill gärna att du har med dig följande när du börjar hos oss; pennor, suddgummi, block till anteckningar, sorteringsmapp/pärm att sortera olika papper i. Samt tre hänglås till ett bokskåp och två till skåpen i omklädningsrummet. Ta med ombyte och oömma kläder. Praktik, resor och inackorderingstillägg APL (praktik) Under årskurs 1 kommer du att ha APL under en perioder på två veckor. Mer information kommer. Skolkort för buss och tåg. Busskort ansöker du om själv - kontakta din hemkommun. Inackorderingstillägg Du som går en gymnasieutbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen du fyller 20 år. Detta gäller fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen, det krävs att du studerar på heltid. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skol orten, restiden måste vara minst tre timmar per dag. Inackorderingstillägget söker du själv kontakta din hemkommun. Försäkringar Internat Vi rekommenderar att om du är/eller ska bli internatelev att kontakta ditt hemförsäkringsbolag för att inkludera internatboendet i hemförsäkringen. Olycksfallsförsäkring Vi har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt för våra elever och under fritid. Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Västra Götalandsregionen tecknar och betalar premien för försäkringen. Skadelidande (elev/vårdnadshavare) anmäler själv och sköter kontakter med försäkringsbolaget. Se nedan hur du gör för att anmäla skada. Anmälan till försäkringsbolag Vid olycksfall ska den skadade anmäla skadan till försäkringsbolaget. Skadeanmälan måste göras så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter inträffad skada. Skadeanmälningsblanketter finns på Här finns även detaljerade villkor och information. Skadeanmälan görs per post eller webb till If, Barks väg 15, Solna, Stockholm. Kontakt vid skador telefon

4 Ange följande när du fyller i blanketten som ska skickas till försäkringsbolaget: Vad har hänt? När, var och hur inträffade händelsen? Vilka orsaker har eller kan ha bidragit till att det hände? Anmälan till Försäkringskassan Olyckor som inträffar till, från eller i arbetet och arbetsorsakad sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan. Blanketter finns hos skyddsombudet samt på skolexpeditionen. Dessa papper ska skrivas under av: Den skadade eleven Skyddsombudet Arbetsgivare (rektor räknas som arbetsgivare för eleverna)

5 Bilaga 1 Personuppgifter Elevens namn. (stryk under tilltalsnamnet) Personnummer... Adress.. Postnummer.....Postadress Telefon Mobil Kommun där eleven är folkbokförd (viktigt att fylla i angående debitering) Ange om eleven har några allergier..... Vårdnadshavare 1 Namn Personnr.... Adress. Postnummer Postadress.. Telefon.Mobil. Telefon arbetet Mailadress... Vårdnadshavare 2 Namn Personnr.. Adress. Postnummer..Postadress... Telefon..Mobil... Telefon arbetet..mailadress... Vänligen var noga med att fylla i rätt mobilnummer, i och med att Skollagen ska frånvarorapporteras till vårdnadshavare samma dag och detta kommer att ske automatiskt från skolans frånvarosystem via sms till angivet mobilnummer ovan.

6 Bilaga 2 Information från skolhälsovården Till målsman/vårdnadshavare eller myndig elev: Då ert barn/du skall börja på Naturbruksgymnasiet Uddetorp och vistas hela dagar, oftast bo på skolan under veckan, så har vi ett önskemål: vi har av erfarenhet sett vikten av att från första läsdagen veta om elever tar mediciner och har speciella sjukdomar/ funktionsnedsättningar eller specialkost. Vi ber er därför skicka in dessa till skolhälsovården. Gunnel Svensson, Skolsköterska ( Elevens namn... Personnr... Målsman/vårdnadshavare/myndig elev...datum. Nuvarande mediciner: Mediciner vid behov: Behandlande läkare/vårdinstans: Aktuella andra behandling: (t ex sjukgymnastik, samtalsstöd): Pågående sjukdom/besvär/diagnos:.... Kostavvikelser.. q Inga av ovanstående är aktuellt att informera om q Ovan information får lämnas till berörd skol- eller fritidspersonal

7 Bilaga 3 Rekvisition av Elevhälsovårdsjournal Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till. Genom att den följer dig under hela skoltiden ger den viktig information och samlad beskrivning av din hälsa och utveckling. I journalen finns bland annat notering rörande utförda vaccinationer, syn och hälsokontroller samt längd- och viktutveckling. Skolhälsovårdens önskar ditt medgivande till att rekvirera journalen från föregående skola. Skolan har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Elevens namn:. Personnummer: Tidigare skola:.. Skolans adress:.. Kommun/stadsdel:.. Slutade år:. Klass:.. Antagen till program Jag godkänner att min elevvårdsjournal överförs till. Ort och datum.. Ort och datum.. Elevens underskrift. Vårdnadshavarens underskrift

8 Samtycke till publicering av foto Bilaga 4 Jag samtycker till att bilder på mig får publiceras i samband med information och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen i exempelvis broschyrer, på Naturbruksförvaltningens hemsidor, sociala medier och digitala närvaro, övriga trycksaker samt lagras i digitalt bildarkiv. Ifylls av elev/studerande samt av vårdnadshavare om den studerande är under 18 år. Jag samtycker till publicering av foto för externt bruk (information och marknadsföring): Ja Nej Jag samtycker till användning av bilderna internt i administrativa system: Ja Nej Datum: Elev/studerandes namn (namnteckning + namnförtydligande): Elevens/studerandes personnummer: Vårdnadshavares namn (för studerande under 18 år) (namnteckning + namnförtydligande): Telefonnummer: Post/mejladress: Digitala bilder som kan hänföras till en fysisk person omfattas av reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig för behandling av bilderna är Naturbruksförvaltningen. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är information om och marknadsföring av Naturbruksförvaltningen och dess verksamhet. Den fotograferade har rätt att få besked om sina personuppgifter samt rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Den fotograferade har även rätt att på egen begäran få bild borttagen. Personuppgiftslag

9 Bilaga 5 Drogpolicy policy och handlingsplan mot alkohol och droger inom Naturbruksskolans verksamheter. Denna policy omfattar samtliga skolformer inom Naturbruksförvaltningen (gymnasie- och särskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt yrkeshögskola) alltså såväl ungdomar som vuxna som tar del av skolan utbud. Policyn omfattar all verksamhet som elever/studerande/kunder deltar i, såväl på skolan som på internatet. Policyn omfattar även förvaltningens personal, personer som deltar i projekt och uppdrag som genomförs på skolan, besökare och gäster på skolan. Naturbruksförvaltningen har en drogfri arbets- och boendemiljö. Alla eleverna, studerande, kunder och medarbetare deltar i det drogförebyggande arbetet på skolan. Målet är att förhindra missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel hos elever, studerande och medarbetare. Detta för att förebygga ohälsa, tillbud, olyckor samt motverka konflikter och utslagning som orsakas av missbruk. Till droger räknas narkotika och vissa läkemedel som inte är ordinerade och utskrivna av läkare. Strategier: Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan hos elever. Arbeta förebyggande genom olika metoder såsom sedvanlig hälsoundersökning, värderingsövningar, droginformation och drogtester. Att hela tiden hålla diskussionen levande genom kontinuerlig information och diskussion om olika drogers skadeverkningar. Förebyggande åtgärder Vid skolstart ska elev/studerande ta del av denna policy samt underteckna den för att visa att hon/han tar del av och accepterar policyn. För omyndig elev gäller att även vårdnadshavare ska underteckna blanketten. Kunder informeras om vår policy. Ett drogförebyggande arbete ska ske kontinuerligt för all personal och alla elever/studerande. Det innebär information och utbildning om drogfrågor, så att alla är väl insatta i och uppdaterade i beroendefrågor. Handlingsplan Omyndig elev: om det finns misstanke om missbruk, drogpåverkan, innehav av alkohol eller narkotikaklassade medel på skolan eller på internatet kontaktas elevens vårdnadshavare. Anmälan görs till socialtjänsten i elevens hemkommun. Skolan arbetar aktivt för att bistå socialtjänsten i deras arbete kring eleven. Myndig elev/studerande/kund: om myndig elev/studerande/kund misstänks för drogmissbruk kan inte vårdnadshavare kontaktas utan elevens medgivande. Detta gäller också anmälan till socialtjänsten.

10 I samtliga fall där brottslig handling misstänks görs polisanmälan. Om elev/studerande ertappas med att använda eller inneha alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet eller på annat sätt bedöms inte vara tjänstbar kan eleven stängas av från skolan och internatet i avvaktan på socialtjänsten eller polisens utredning. Disciplinära åtgärder regleras av Skollagen 5 kap I samtliga fall där användandet eller innehavet av alkohol, narkotika eller narkotikaklassade medel på skolan eller internatet misstänkts eller konstaterats ska uppföljning av ärendet ske. Uppföljning ska ske senast en månad efter att misstanke eller konstaterande om användning eller innehav skett. Rektor tillsammans med elevhälsosteamet ansvarar för att eleven följs upp. Vi misstanke om bruk av alkohol eller droger ska snabb handläggning prioriteras. Överenskommelse elev/vårdnadshavare Jag/vi har tagit del av Naturbruksförvaltningens drogpolicy tillsammans med vår dotter/son. Jag/vi accepterar med våra underskrifter att skolan vid misstanke om droger handlar i enlighet med denna policy. Om elev/vårdnadshavare inte accepterar denna överenskommelse, så ska den inte skrivas på. Vid misstanke om drogmissbruk lämnar skolan i dessa fall, enligt Socialtjänstlagen, ärendet direkt till hemkommunens socialtjänst för utredning. Polisanmälan sker vid misstanke om brottslig handling.. Datum.. Underskrift elev och namnförtydligande.. Underskrift vårdnadshavare 1 och namnförtydligande Underskrift vårdnadshavare 2 och namnförtydligande

11 Bilaga 6 Skyddskläder och utrustning Du får en omgång med arbetskläder. Om skyddskläderna som du har studietiden förstörs (utöver normalt slitage) eller slarvas bort, blir eleven ersättningsskyldig, skolan skickar faktura. Skyddskläder och skor kommer provas ut de första dagarna på terminen. Tänk på! - Ta med oömma kläder till första veckan för användning på lektioner utomhus. - Under de praktiska lektionerna/arbetet krävs att du har skyddsutrustning. Du behöver ta med dig: - Oömma kläder och regnkläder för praktiskt arbete - Vardagskläder och hygienartiklar (dubbla uppsättningar med schampo och tvål en till ditt boende och en till hygienavdelningen, där du byter om till dina arbetskläder). - Skolan tillhandahåller läroböcker, som lån, men du måste själv ta med skrivmaterial och miniräknare, enklare skrivmaterial finns att köpa på skolan. - Ta med 2 st. hänglås

12 Bilaga 7 Språkval För vår planering vill vi gärna veta om du tänker välja ett språkval när du börjar hos oss (detta är ej bindande, utan endast för vår planering). Vi erbjuder språkval till de elever som i grundskolan har haft detta (d.v.s, vi erbjuder ej nybörjarspråk) och som under gymnasietiden även fortsättningsvis vill kunna läsa detta. Skicka in följande om du eventuellt vill läsa språkval på naturbruksgymnasiet. Elevens namn: Elevens personnummer: Jag önskar läsa: Spanska Tyska Franska Annat språk.

13 Bilaga 8 Val av yrkesutgång För vår planering vill vi gärna veta vilken yrkesutgång du är mest intresserad av (detta är ej bindande, utan endast för vår planering). Elevens namn: Elevens personnummer: Jag önskar läsa mot yrkesutgång: Maskin & Växtodling Lantbruksdjur

14 Bilaga 9 Ansökan till Internatboende Du som bor på skolan är helinackorderad, måndag lunch till fredag lunch, alt. Måndag till söndag. Vårdnadshavaren faktureras för boendet, inklusive mat. Det finns möjlighet att söka inackorderingsbidrag från hemkommunen, bidraget täcker dock inte hela kostnaden. Lunchen är kostnadsfri tom vårterminen det år du fyller 20 år. Därutöver finns möjlighet att köpa föroch eftermiddagsfika. Fakturorna för ditt boende kan med fördel betalas via autogiro, se blankett lite längre fram i häftet eller på vår hemsida. För dig som har tänkt att pendla till skolan dagligen går en busstur från stationen i Töreboda till skolan på morgonen och en tillbaka på eftermiddagen. Dessa turer är anpassade till övriga kommunikationer från Töreboda med bussnummer 531. Önskar du ha med hund får du välja att bo i djurlägenhet. Vi ser dock att alla djur stannar hemma de första två veckorna på terminen så att du kan installera dig själv och få möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för ditt djur. Kryss i val: Önskar enkelrum i mån av plats Önskar flerbäddsrum (max 2 personer) OBS! Kostnad för enkelrum tillkommer om man bor ensam i dubbelrum. Önskar bo med (ange person)... Önskar rum för hund OBS! Ett begränsat antal djurlägenheter finns för dig som bor på Uddetorp gäller ej Axevalla. Önskar boende mån-fred Önskar boende mån-sön Jag reser varje dag Elevens namn:... Personnummer:...

15 Regler för internat på våra Naturbruksskolor För att alla ska känna arbetsglädje och trivsel vid skolan följer du vissa gemensamma regler. På internaten ska du kunna vila och studera utan att bli störd. Internatet är en service för att underlätta din skolgång. Skolan har ingen skyldighet att upplåta rum till elever och elever har ingen skyldighet att bo på skolan. Du som bor på Uddetorp måste följa skolans och internatets regler När du bor på internatet förbinder du dig att: Utrustning Ta med eget täcke, kudde, sängkläder, handdukar (gäller inte särskolan då boendeträning ingår i kursplanen) och personliga hygienartiklar. Hyra Hyreskostnaden är beräknad enligt följande, se följebrev. Uppsägningstid från hyrestagaren är 14 dagar. Boenderätten omfattar normalt måndag till fredag. Boenderätten gäller inte under lov och ferier eller om eleven är sjukanmäld, eleven skall då snarast åka hem. Vid studieuppehåll eller praktikdagar överstigande en vecka kan rumsinnehavaren säga upp rummet och begära att hyra inte debiteras. I sådana fall skall personliga tillhörigheter flyttas ut, rummet skall städas och rumsnyckeln återlämnas till ansvarig personal. Detta gäller inte jullovet om inte skolan behöver rummen. Rumsinnehavaren ansvarar för att möbler och inredning i rummet inte skadas och för att god ordning hålls på rummet. Vid eventuell skada kontaktas omgående internatpersonal. I dubbel och trippelrum är rumsinnehavarna solidariskt ansvariga. Skador på rummen, tillhörande pentry eller på inredningen skall ersättas av rumsinnehavaren/målsman för rumsinnehavaren. Om rökning sker inomhus debiteras en saneringskostnad om 3000 kronor. Två obetalda hyresfakturor medför att boenderätten på skolans internat är förverkad. Om hyra inte betalas i tid och påminnelsefaktura skickas, tillkommer förseningsavgift. Tillträde Städning Skolledning eller person som skolledning utser ska ha tillträde till rummet för tillsyn. Du medverkar till att hålla god ordning i ditt rum, elevhemmen och på internatområdet. Du medverkar aktivt i internatets städrutiner. Vid flytt ska rummet vara flyttstädat och ska godkännas av skolan utsedd personal. Vid icke godkänd flyttstädning debiteras 1000 kronor per rum samt 1500 kronor för pentryt. Källsortering Källsortera efter anvisning.

16 Ansvar Du har själv ansvar för vad som händer i rummet och pentryt. När du inte vistas där ska det hållas låst. Du håller en sådan ljudnivå att inga av dina grannar störs. Det ska vara tyst på internatet mellan klockan Besök på internatet får endast ske efter överenskommelse med tjänstgörande kvällspersonalen. Tillstånd till övernattande gäster utfärdas av tjänstgörande kvällspersonal. Besök av personer som inte bor på internatet är tillåtet efter skolans slut fram till kl Rumsinnehavaren tar själv ansvar för sina gäster och att de lämnar området. Brand Du har eget ansvar att skaffa dig nödvändiga kunskaper om skolans utrymningsvägar. Användning av brandskyddsutrustning sker enbart i samband med nödsituation. Falsklarm eller sabotage på brandsläckare och andra skyddsanordningar polisanmäls. Vid missbruk eller oaktsamhet debiteras 6000 kronor. Nykterhet/ drogfrihet Du har ansvar för att vara nykter och drogfri i skolans alla sammanhang. Detta gäller oavsett om du är myndig eller äger rätt att inköpa alkoholhaltiga drycker/droger eller inte. Det är inte tillåtet att inom skolans område använda, förvara/inneha eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger. Alla dylika drycker som eventuellt påträffas kommer därför att omhändertas. Rökning Inom skolans område är det rökfritt enligt tobakslagen (1993:581) 2. Arbetskläder Arbetskläderna ska förvaras i elevskåp på anvisad plats. Nycklar Parkering Husdjur Förlorade nycklar debiteras med 500 kronor per nyckel. Ska ske på anvisad plats på skolans område. På skolor med internat avsedda för djur upprättas separata avtal och i mån av plats. Försäkring Skolan ersätter inte personlig egendom. Egen hemförsäkring gäller. Övrigt Lokala tilläggsregler kan förekomma

17 Bilaga 10 Autogiroanmälan/medgivande Texta tydligt, samtliga uppgifter måste fyllas i Vårdnadshavarens namn Elevens namn Elevens personnummer Vårdnadshavarens adress Vårdnadshavarens postnr och ort Kundnummer Obs! Fylls i av skolan Bankkonto (vårdnadshavarens) som pengarna ska dras ifrån (clearingnr, fyra siffror + kontonr) Endast lönekonto (inte fond eller sparkonto) Clearing numret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Föreningssparbanken har ibland fem siffror, ex xxxxx, utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearing nummer ska alltid börja med 6 (hittar du det inte ange 6000) Har du personkonto i Nordea använd som clearing nummer. Om du använder Postgirot och inte har tillgång till ditt Postgirobankkontonummer, kontakta Nordea. Pengarna kommer att dras den 28:e varje månad. Fr.o.m att medgivandet är registrerat kommer alla fakturor från Naturbruksförvaltningen att betalas via autogiro, tills ni meddelar annat. Kontoinnehavaren bank Kontoinnehavarens personnummer Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Obs! Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren. Datum och underskrift

18 Betalningsmottagare: Naturbruksförvaltningen Bankgironummer: Gör så här autogiro 1. Fyll i samtliga personuppgifter i anmälan. Kom ihåg att det är kontohavarens personnummer som ska anges. 2. Fyll även i det bankkonto som de automatiska överföringarna ska föras ifrån. Skriv under. 3. Skicka medgivandet till skolan eller lämna det direkt till skolans expedition. Medgivande till betalning via Autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankono på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autoiro. Kontoförarande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - Om betalaren senast åtta vardagar för förfallodag fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller - Om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalarens ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Informationen om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa - Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två dagar före förfallodagen - Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalarens det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagare. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga 2015-06-25 Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Nuntorp Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen 2015-06-25 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Sötåsen Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga

Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga 2016-06-23 Till dig som är antagen till Naturbruksskolan Svenljunga Västra Götalandsregionen är huvudman för de sex naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, samt den

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099

2015-07-01. Postadress: Berga naturbruksgymnasium 13791 VÄSTERHANINGE E-postadress: info.berga@sll.se Fax: 08-50066099 VÄLKOMMEN TILL BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM! Här kommer lite information från oss på Berga. För vårt fortsatta arbete behöver vi så snabbt som möjligt, dock senast måndagen den 13 juli, att du fyller i följande

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad Välkommen till ABK Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad This text contains important information. If you can t understand the content, contact ABK at 044-780 32 00. 4. TA ÖVER UTRUSTNING

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Tack för att du väljer Prime!

Tack för att du väljer Prime! Tack för att du väljer Prime! Jag vill passa på att tacka för att du väljer att träna på Prime. Jag hoppas att du kommer att få ut det du önskat dig utav medlemskapet och att du samtidigt trivs med lokaler,

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

MEN VI BEHÖVER DITT STÖD FÖR ATT NÅ ÄNDA FRAM 10 FRÅGOR OCH SVAR OM DEMENSSJUKDOMAR

MEN VI BEHÖVER DITT STÖD FÖR ATT NÅ ÄNDA FRAM 10 FRÅGOR OCH SVAR OM DEMENSSJUKDOMAR DET FINNS HOPP... MEN VI BEHÖVER DITT STÖD FÖR ATT NÅ ÄNDA FRAM I Sverige lever cirka 160 000 människor med någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Än så länge finns inget botemedel

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Axxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 HEJ och välkommen att bo på

Läs mer

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn ANSÖKAN OM INDIVIDUELL FÖRSÄKRING - Privat BANKENS NOTERINGAR Ombud nr P-id Handläggare Telefonnr dagtid (även riktnr) Försäkringshandlingar sänds via BANKEN - (Om ja, fyll i adressen nedan) Bankens adress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015 Drogpolicy och handlingsplan för INLEDNING Denna drogpolicy och handlingsplan gäller samtliga grundskolor och fritidsgårdar i Östersunds kommun. Fristående

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht2014/Vt 2015 /Sundlerhälsan 2015-05-28 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Inledning Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett missbruk. Signalerna kan blandas ihop

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL STUREBYSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 STUREBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (8) 2015-08-14 info LÄSÅRET 2015/2016 Häftet innehåller kort information för läsåret samt blanketter som skall fyllas i och lämnas till skolan. SID 2(8) VÄLKOMMEN

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 150817-151218 Vårterminen 160111 160610 (studiedagar 7-8 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 151026 151030 v. 8 Sportlov 160222-160227 v. 13 Påsklov

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Förskola, fritidshem och pedagogisk Vårt utbud Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Utbildning i förskolan

Läs mer

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg

Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg 2016-04-21 Anvisningar till ansökan om inackorderingstillägg Allmän information om inackorderingstillägg Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderingstillägg. 1.

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH ARBETSRO I SKOLAN

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH ARBETSRO I SKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH ARBETSRO I SKOLAN Bakgrund Haninge kommun har ett uttalat fokus på kunskap och ökad måluppfyllelse. Skolans uppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida

Läs mer

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE TRELLEBORGS KOMMUN KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 A Allergi I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få allergiska reaktioner kan vi anpassa

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09

Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Information till ansökan om inackorderingstillägg Gymnasieskolan läsåret 2008/09 Gäller endast för elever som är födda 1989 eller senare Elever som är intagna i Frisök är ej berättigade till inackorderingstillägg

Läs mer

Välkomna till Snösätraskolan!

Välkomna till Snösätraskolan! Information till hemmet Sida 1 (16) 2014-08-12 Välkomna till! Foto: Eva Parmsäter Information till vårdnadshavare/föräldrar och elever läsåret 2014/2015 Sida 2 (16) Välkomna tillbaka till ett nytt läsår

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium HÄRJEDALENS KOMMUN Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan handlingsplan för Härjedalens för grundskolor och gymnasium Barn, Utbildning och Fritid Drogpolicy och handlingsplan för Härjedalens kommuns

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola

Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Studeranderätt på Oskarshamns Folkhögskola Antagen av styrelsen 2011-09-06 Inledning Skolan har anslutit sig till Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard och ska därmed uppfylla uppställda kriterier.

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Skolskjutsreglemente Flens kommun

Skolskjutsreglemente Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:3 623 Skolskjutsreglemente Flens kommun Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola Antagen av kommunfullmäktige 1981-02-24 127 Reviderat

Läs mer

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016.

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016. AVTAL 1 (6) 2015-10-01 Avtal för användning av kommunens dator/ipad i hemmet åk 4 9 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen:

Förköpsinformation 2016. Sjukvård Olycksfall. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar Sjukvård Olycksfall. Det här ersätter försäkringen: Förköpsinformation 2016 Sjukvård Olycksfall Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvård Olycksfall är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för

Läs mer

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning Utbildningsförvaltningen Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning av droger vid misstänkt Skolorna i Ronneby Kommun ska erbjudq bästa möjliga studiemiljö så att eleven ska kunna

Läs mer

Regler för kommunala fritidshem

Regler för kommunala fritidshem Regler för kommunala fritidshem Säters kommun 2015-05-21 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Regler för kommunala fritidshem 3 Rätt till plats i fritidshem...3 Plats i fritidshem erbjuds:...3 Ansökan

Läs mer

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Reseförsäkring 1 Försäkringstagare (kortinnehavare) Kortnummer Personnummer Namn Telefonnummer privat Telefonnummer arbete/mobil Bostadsadress Ortsadress (postnr

Läs mer

2011-11-16 ELEVINFORMATION

2011-11-16 ELEVINFORMATION 2011-11-16 ELEVINFORMATION INTRODUKTIONSPROGRAM Läsåret 2011/2012 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2011/2012 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM.

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. UTHYRNINGSTID På fakturan står mellan vilka datum uthyrningen gäller. Var vänlig kontrollera så att datumen och övriga uppgifter stämmer. BETALNING 10 dagar

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157

Skolskjutsreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Skolskjutsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-24 KF 157 Innehållsförteckning 1. Rätt till skolskjuts... 1 2. Vårdnadshavare och skola... 1 3. Planeringsnormer/avståndsregler... 1 4. Särskild

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497)

Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497) Carl Jönssons Understödsstiftelse II (organisationsnummer 846001-7497) Ansökan om bidrag år 2016 Studerande Personuppgifter Efternamn, tilltalsnamn Personnummer Födelselän... Mantalsskrivningsort.. Adress,

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Definitioner Kommunens regler för förskola

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Studeranderättslig standard läsåret 13/14 Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Bosön Idrottsfolkhögskola. Antagningsregler Antagningsreglerna är olika beroende

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun STYRDOKUMENT Dnr BKU 2015/99 Sida Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun Förskolor för barn i åldern 1-5 år I Kramfors finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. Vid

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan insändes till den kommunen där du är folkbokförd Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafik- och gatuenheten 651 84 Karlstad ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade När du söker första

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer