Klagande Datainspektionen, Box 8114, Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, , Örnsköldsvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart Örnsköldsviks kommun, 212000-2445, 891 38 Örnsköldsvik"

Transkript

1 Överklagande Diarienr 1 (11) Förvaltningsrätten i Härnösand Box Härnösand Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, Stockholm Motpart Örnsköldsviks kommun, , Örnsköldsvik Överklagat avgörande Länsstyrelsen Västernorrlands beslut den 20 november 2015 i ärende nr Saken Tillstånd till kameraövervakning enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Datainspektionens yrkanden Datainspektionen yrkar att förvaltningsrätten, med ändring av länsstyrelsens beslut, avslår Örnsköldsviks kommuns ansökan om utökad kameraövervakning beträffande tider som går utöver tidigare meddelade tillstånd med dnr (klockan 22-05) samt (klockan 22-06). Datainspektionen yrkar vidare interimistiskt att förvaltningsrätten förordnar att länsstyrelsens beslut om utökad kameraövervakning tills vidare inte ska gälla (inhibition). Postadress: Box 8114, Stockholm E-post: Webbplats: Telefon:

2 Datainspektionen Diarienr (11) Grunden för yrkandena Övervakningsintresset såvitt avser kameraövervakning utöver de tidigare beviljade tiderna (22-06 respektive 22-05) väger inte tyngre än enskildas intresse av att inte bli övervakade. Det finns på samma grund skäl att, i avvaktan på målets slutliga avgörande, förordna att länsstyrelsens beslut inte ska gälla. Lagrum: 9 kameraövervakningslagen (2013:460) och 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291) Ärendet Örnsköldsviks kommun (kommunen) har genom det överklagade beslutet övertagit två tidigare beviljade tillstånd till kameraövervakning i resecentrum på Järnvägsgatan 11 i Örnsköldsviks kommun från Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB, vilken tidigare innehade tillstånden. Tillstånden avser övervakning med sammanlagt sju (7) övervakningskameror som övervakar gångbro vid Modovägen, rulltrappa vid uppgång till perrongplanet, gatekorridor/bussterminal, entréhall i markplan samt korridor/passage på plan 1. Fem av kamerorna får enligt länsstyrelsens tidigare beslut den 13 februari 2012 (dnr ) övervaka och spela in bilder klockan veckans alla dagar. Två av kamerorna får enligt länsstyrelsens tidigare beslut den 26 april 2011 (dnr ) övervaka och spela in bilder klockan veckans alla dagar. Ändamålet med övervakningen är att förebygga att förhindra brott samt olyckor (beslutet av den 13 februari 2012) respektive att förebygga och avslöja brott samt öka tryggheten för kunden (beslutet av den 26 april 2011). Kommunen har i det nu överklagade beslutet fått tillstånd till utökad kameraövervakning med bildinspelning dygnet runt veckans alla dagar med samtliga sju tidigare beviljade övervakningskameror.

3 Datainspektionen Diarienr (11) Tillståndet till utökad kameraövervakning dygnet runt gäller enligt länsstyrelsens beslut under den tid som Sverige har höjd hotbild (nivå 4) som Säpo införde den 18 november 2015, dock längst till den 13 januari Utveckling av talan Rättsliga utgångspunkter Enligt 8 kameraövervakningslagen (2013:460) krävs tillstånd för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Enligt 9 kameraövervakningslagen ska tillstånd till kameraövervakning meddelas om intresset av sådan övervakning (övervakningsintresset) väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad (integritetsintresset). Denna proportionalitetsavvägning (kallad överviktsprincipen) ska göras i varje enskilt fall och varje kamera ska bedömas för sig. Det är den som ansöker om tillstånd till kameraövervakning som ska visa att övervakningsintresset väger över integritetsintresset (prop. 2012/13:115 s , samt prop. 1997/98:64 s ). Det sagda innebär att bedömningen enligt 9 kameraövervakningslagen ska göras utifrån de omständigheter och den utredning som sökanden presenterar beträffande det övervakningsområde som denne önskar övervaka på visst sätt i det enskilda ärendet. Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. I kameraövervakningslagen har ändamålen avslöja och utreda brott lagts till i lagtexten jämfört med den tidigare lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning (LAK), men de nya rekvisiten utgör endast ett tydliggörande av den rådande ordningen enligt LAK (prop. 2012/13:115 s. 48 y). Vid bedömningen av det motstående integritetsintresset ska särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den personliga integriteten används och vilket område som ska övervakas. Det är också av betydelse när och hur länge övervakningen ska pågå. Även om användningen av integritetsvänlig teknik språkligt sett innefattas i

4 Datainspektionen Diarienr (11) bedömningen av hur kameraövervakning bedrivs (som var relevant även vid tillämpningen av LAK), har rekvisitet införts i kameraövervakningslagen i syfte att uppmuntra användandet av sådan teknik i de situationer där det är möjligt (prop. 2012/13:115 s. 49). Utgångspunkten i kameraövervakningslagen är att kameraövervakning endast ska utgöra ett komplement till andra åtgärder, särskilt brottsförebyggande åtgärder. Kameraövervakning ska således inte ses som ett hjälpmedel som ska användas i stället för andra säkerhetsåtgärder eller förebyggande insatser. För att uppnå brottsförebyggande effekter är det viktigt att övervakningsutrustning används tillsammans med andra förebyggande åtgärder. Om kompletterande säkerhetsfrämjande åtgärder har försummats, kan det komma att påverka bedömningen av behovet av kameraövervakning. Beträffande frågan om hur kameraövervakning ska utföras i förhållande till möjligheten att få tillstånd till övervakning, är följande av betydelse när det gäller behandling och bevarande av bilder (bildinspelning). Bildinspelning (och även avlyssning och upptagning av ljud) ökar riskerna för intrång i enskildas personliga integritet. Det innebär att ett tillstånd till kameraövervakning inte regelmässigt ska förenas med en rätt till bildinspelning, utan behovet av inspelning måste kunna påvisas av sökanden i det enskilda fallet. Det är dock möjligt att ge tillstånd till kameraövervakning med inspelning av bilder vid övervakning av särskilt brottsutsatta platser. Det är den som ansöker om tillstånd som ska visa att det område som ska övervakas är en särskilt brottsutsatt plats (se prop. 1997/98:64 s. 29). Enligt 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291) får den domstol som ska pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta rörande saken. Bedömningen i det aktuella ärendet Integritetsintresset Det aktuella beslutet rör kameraövervakning med bildinspelning av stora ytor i ett resecentrum. Beslutet innebär en kraftig utökning av de gällande tillstånden från att endast gälla sena kvällar och nätter till att gälla dygnet runt. Det handlar således om en utökning från övervakning 7-8 timmar under den tiden av dygnet då integritetsintresset är som svagast, till övervakning

5 Datainspektionen Diarienr (11) dygnet runt. Ett resecentrum är en plats där många människor vistas. Detta gäller särskilt dag- och kvällstid då många personer färdas till och från sina arbeten samt även i övrigt reser och vistas i eller omkring resecentrumet. Även om många personer tillfälligt passerar de aktuella platserna är det inte ovanligt att resenärer kvarstannar under en längre tid i väntan på sin förbindelse, vilket ökar integritetsintrånget än mer. Platsens karaktär är dessutom i sig extra känslig ur ett integritetsperspektiv eftersom övervakning av ett resecentrum möjliggör kartläggning av ett stort antal enskilda individers dagliga och regelbundna rörelsemönster. En sådan övervakning som sker dygnet runt innebär enligt Datainspektionen ett särskilt stort integritetsintrång och intrånget förstärks ytterligare av att övervakningen innefattar bildinspelning. Det omfattande integritetsintrånget som den aktuella övervakningen innebär torde enligt Datainspektionen också vara anledningen till att länsstyrelsen har valt att tidsbegränsa tillståndet (se prop. 1989/90:119 s. 53 och prop. 1997/98:64 s. 63 f). Den aktuella övervakningen syftar emellertid även till att skydda de personer som blir föremål för övervakning, vilket minskar integritetsintrånget något. Sammantaget anser Datainspektionen att resecentrumet utgör en plats där integritetsintresset väger mycket tungt. Mot den bakgrunden måste kommunen visa ett mycket starkt övervakningsintresse för att kameraövervakning ska tillåtas. I praxis beviljas kameraövervakning vid resecentrum generellt sett inte på dagtid utan endast kvälls- och nattetid, normalt sett klockan (se bl.a. avseende Göteborgs centralstation, Kammarrätten i Göteborgs dom den 12 september 2011 i mål nr samt avseende Kalmar centralstation, Kammarrätten i Jönköpings dom den 30 mars 2012 i mål nr ). Ovan redovisad praxis visar dessutom att inte ens stationer i Sveriges största städer eller städer som är större än Örnsköldsvik beviljas tillstånd till kameraövervakning med bildinspelning dagtid. Datainspektionen konstaterar således att länsstyrelsens nu aktuella beslut är väsenligt mer tillåtande än rådande rättpraxis på området. Övervakningsintresset Kameraövervakningslagen vilar på principen att det är den aktuella, konkreta platsen för övervakning som ska bedömas vid tillståndsprövningen. Bedömningen ska alltså göras i varje enskilt fall och varje kamera ska bedömas för sig. Bara om övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset på

6 Datainspektionen Diarienr (11) den aktuella platsen kan tillstånd meddelas. Lagen ger inte något eller i vart fall ett mycket litet utrymme för länsstyrelsen att vid bedömningen beakta mer allmänt hållna påståenden om brottslighet eller hotbild. Sökanden måste alltså visa ett konkret övervakningsbehov på den aktuella platsen för att tillstånd ska beviljas. För att åstadkomma detta krävs normalt sett att sökanden genom dokumentation (polisanmälningar, incidentrapporter eller dylikt) kan visa på ett övervakningsbehov som väger över integritetsintresset. Vid en sådan integritetskänslig plats som den nu aktuella ställs särskilt höga krav på sökandens utredning av behovet av övervakning. För att rätt till bildinspelning ska beviljas gäller vanligtvis, vilket anförts ovan, att sökanden måste visa att platsen är särskilt brottsutsatt. Länsstyrelsen har nu beviljat kommunen omfattande kameraövervakning och anfört som enda skäl att kommunen har ett utökat övervakningsintresse utifrån den förhöjda hotnivån som för tillfället råder i Sverige. Datainspektionen anser att det är felaktigt att bevilja det utökade tillståndet på den grunden. Säkerhetspolisen (SÄPO) beslutade den 18 november 2015 att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån höjdes ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån. SÄPO anger på sin hemsida att beslutet baserades på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som ansvarar för att ta fram hotbildsbedömningar för Sverige och svenska intressen utomlands. Den strategiska hotbedömningen vilar dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling. Den väger också in händelser och skeenden i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Hotnivån bedöms löpande och kan komma att förändras. 1 Mot den angivna bakgrunden anser Datainspektionen följande. För att kunna avvärja en eventuell terroristattack kan det givetvis vara av betydelse att öka de brottsförebyggande insatserna mot exempelvis tågstationer och resecentrum. Som anförts ovan bygger kameraövervakningslagen emellertid på att sökanden måste visa ett övervakningsbehov på den aktuella platsen för den tilltänkta övervakningen. Det är därför inte korrekt att bevilja integritetskänslig kameraövervakning med bildinspelning dygnet runt endast 1 Hämtat från SÄPO:s hemsida

7 Datainspektionen Diarienr (11) med hänvisning till att den generella hotbilden mot Sverige har förstärkts. Sådana resonemang är inte förenliga med grundprinciperna i kameraövervakningslagen. Då den förhöjda hotnivån gäller över hela Sverige skulle detta resonemang, om länsstyrelsens bedömning var korrekt, i princip kunna åberopas utan vidare utredning på alla platser i hela Sverige som allmänheten har tillträde till. En sådan praxis skulle riskera att sätta hela kameraövervakningslagen ur spel och därmed urholka det skydd för den personliga integriteten som kameraövervakningslagen och ytterst grundlagen - syftar till att ställa upp. Datainspektionen anser att det är lagstiftarens uppgift att föreskriva vilka platser som ska anses generellt utsatta för brottslighet och därmed inte behöver prövas enligt överviktsprincipen. 2 Lagstiftaren har i kameraövervakningslagen ansett att vissa platser är extra skyddsvärda (eller i vart fall att man inte behöver göra en prövning enligt överviktsprincipen) och har därför undantagit dessa från tillståndsplikt (se kameraövervakningslagen). Stationsbyggnader och resecentrum finns inte med bland de undantagna platserna, varför en sedvanlig bedömning enligt överviktsprincipen ska göras för denna typ av platser. 3 Det är även lagstiftarens uppgift att ställa upp förutsättningarna för att länsstyrelsen vid tillståndsbedömningen t.ex. ska kunna beakta generella hotbilder eller att platser är generellt brottsutsatta. Någon möjlighet att beakta sådana omständigheter framgår varken av nu aktuell lagstiftning eller av förarbetena till denna. 4 Det är därför inte korrekt att vid tillståndsprövningen använda den generella hotnivån mot Sverige som en 2 Det finns dock platser som anses generellt brottsutsatta i rättspraxis, t.ex. vissa ytor på bensinstationer och längs fasaderna på skolor. En prövning görs dock formellt enligt överviktsprincipen. 3 Tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer är undantagna tillståndsplikt (14 ). Vid införandet av regeln diskuterades huruvida undantaget även skulle omfatta andra typer av allmänna kommunikationsmedel och hållplatser. Regeringen konstaterade dock att såväl intresset av kameraövervakning som integritetsskyddsintresset gör sig gällande med varierande styrka för olika typer av hållplatser och kommunikationsmedel, varför det finns ett behov av att göra en prövning i det enskilda fallet. Man valde därför att endast undanta tunnelbanan från tillståndsplikten (prop. 2012/13:115 s. 67 f.). 4 Det kan dock nämnas att regeringen nyligen har tillsatt en utredning som bl.a. ska analysera om möjligheterna till kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser och andra platser med förhöjt skyddsbehov, t.ex. asylboenden, medieredaktioner och lokaler som används av religiösa samfund, behöver förbättras (Dir. 2015:125).

8 Datainspektionen Diarienr (11) enda avgörande omständighet för att medge kameraövervakning. Kommunen har inte heller anfört varför SÄPO:s bedömning av hotbilden skulle ha bäring på just resecentrum i Örnsköldsvik. Slutsatsen av ovan förda resonemang är att en sedvanlig prövning enligt överviktsprincipen i 9 kameraövervakningslagen måste göras. Kommunen måste därför visa ett tungt vägande, konkret övervakningsintresse på den aktuella platsen för att kameraövervakning ska beviljas. I de två underliggande besluten från länsstyrelsen, som medger kameraövervakning med bildinspelning nattetid, anges att brottsliga tillbud har skett nattetid och att det då har rört sig om skadegörelse och störande personer. Utredningen i dessa ärenden visar således att resecentrum i Örnsköldsvik är drabbat av brottslighet i viss omfattning nattetid. Varken av de tidigare besluten från länsstyrelsen eller av utredningen i nu aktuellt ärende framgår emellertid att någon brottslighet har inträffat på platsen dageller kvällstid. Kommunen har således inte genom polisanmälningar eller annan dokumentation visat att något konkret övervakningsbehov föreligger på platsen de nu i detta ärende tillkommande tiderna. Kommunen har inte ens påstått att någon brottslighet på platsen har skett dag- eller kvällstid. Den har inte heller redogjort för vilka alternativa mindre integritetskränkande åtgärder till kameraövervakning som vidtagits i syfte att höja skyddsnivån inom det övervakade området. Med beaktande av att ett resecentrum till sin karaktär får anses vara en plats som riskerar att utsättas för brottslighet i någon omfattning, anser Datainspektionen att kommunen ändå har ett visst övervakningsbehov. Övervakningsintresset väger dock sammantaget inte särskilt tungt. Slutsatsen blir således att övervakningsintresset inte väger över det mycket starka integritetsintresse som råder på platsen. Kommunens ansökan om tillstånd borde därför ha avslagits av länsstyrelsen. Kommunens nytta av övervakningen Det är Örnsköldsviks kommun som ska bedriva kameraövervakningen enligt det aktuella tillståndet. I länsstyrelsens beslut anges att kommunen tillsammans med polisen har bedömt att en utökad kameraövervakning dygnet runt av resecentrum skulle öka möjligheten att upptäcka tecken på onormala uppträdanden etc. och därmed kunna avvärja ett eventuellt hot eller kriminell handling. I praxis avseende övervakning av gator och torg som enligt Datainspektionen är en plats som till sin karaktär liknar ett resecentrum finns exempel på att Polismyndigheten har beviljats tillstånd

9 Datainspektionen Diarienr (11) till sådan övervakning. Kommuner anses däremot inte ha samma möjligheter att få tillstånd. Detta beror på att det anses vara Polismyndigheten som har den största praktiska nyttan av kameraövervakningen. Vid de fall som kommunen har ansökt om tillstånd har ansökan avslagits då kommunen inte anses ha samma nytta av kameraövervakningen som Polismyndigheten (se bl.a. Rå 2010 ref. 22 I-III). I RÅ 2010 ref. 22 I uttalar Högsta förvaltningsdomstolen följande. Kommunerna har en roll vid tillståndsgivningen för allmän kameraövervakning. Enligt 18 LAK ska den kommun där övervakningen ska få ske, få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen meddelar tillstånd. Syftet med ett sådant yttrande är att inhämta lokala synpunkter - avsedda att ta sikte på integritetsintressena - för den intresseavvägning som ska ske vid tillståndsprövningen (prop. 1975/76:194 s. 28 f. och 1989/90:119 s. 24). Detta hindrar inte att en kommun själv söker tillstånd till allmän kameraövervakning. Inte heller finns det något lagligt hinder mot att en kommun beviljas tillstånd till kameraövervakning på allmänna platser. När det som i detta fall handlar om bevakning av centralt belägen gatumark i syfte att förhindra och beivra våldsbrottslighet väcks emellertid den principiella frågan i vilken mån det alls kan sägas vara ett berättigat intresse för en kommun att övervaka centralt belägna allmänna platser och bevara bildmaterial av ett stort antal människor, inte i syfte att användas av kommunen själv, utan för att hjälpa polisen att beivra brott. Visserligen har en kommun ett övergripande ansvar för allmän ordning och säkerhet inom kommunen men goda skäl talar för att rågången mellan kommunens respektive de brottsbekämpande myndigheternas uppgifter hålls tydlig. Vidare måste avvägningen av hur kameraövervakningen förhåller sig till andra åtgärder som har eller kan vidtas i brottsförebyggande syfte göras med beaktande av vilket slags åtgärder i detta hänseende som står kommunen till buds. Vad kommunen kan åstadkomma med kameraövervakningen framstår då som begränsat. Det syfte med den ifrågavarande kameraövervakningen som kommunen själv kan uppnå torde i realiteten inskränka sig till att öka den upplevda tryggheten för de personer som förflyttar sig och vistas inom området. Det är således enligt Regeringsrättens mening en betydande skillnad mellan kameraövervakning av gator och torg som sker av polismyndigheter och sådan

10 Datainspektionen Diarienr (11) som sker i kommunal regi. Även om kommunen samarbetar med polisen och det är polisen som har den praktiska nyttan av kameraövervakningen så bör detta förhållande beaktas vid den avvägning mellan behovet av övervakning och integritetsskydd som ska göras. Högsta förvaltningsdomstolens resonemang i ovan nämnda rättsfall ledde till att kommunens ansökan om kameraövervakning avslogs, trots att det till skillnad från i nu aktuellt fall fanns utredning om en omfattande brottslighet/problembild i det övervakade området. Datainspektionen menar mot bakgrund av ovan redovisade praxis att det i första hand ankommer på Polismyndigheten och övriga brottsbekämpande myndigheter att bekämpa terrorism samt att vid ett resecentrum avvärja hotbilder med en sådan bäring. 5 Det är således Polismyndigheten som borde ha sökt ett eventuellt tillstånd till utökad övervakning kopplat till terrorhotbilden. Denna omständighet att det således är fel sökande utifrån den nytta som kan vara kopplad till den utökade övervakningen medför att kommunens övervakningsintresse reduceras ytterligare, vilket är ännu ett skäl till att dess ansökan om utökad kameraövervakning rätteligen borde ha avslagits av länsstyrelsen. Yrkandet om inhibition Av Datainspektionens argumentation i detta överklagande framgår att länsstyrelsens beslut om tillstånd till kameraövervakning är felaktigt. Beslutet berör ett stort antal människor som i sitt dagliga liv blir föremål för en mycket integritetskänslig kameraövervakning utan att det finns skäl till det. Ett godkännande av det sätt som länsstyrelsen har tillämpat överviktsprincipen i kameraövervakningslagen på och som i praktiken går ut på att en förhöjd hotbild från SÄPO ensamt och på ett generellt sett kan ge icke brottsbekämpande myndigheter möjlighet att bedriva mycket omfattande kameraövervakning i integritetskänsliga miljöer skulle riskera att förskjuta rättstillämpningen i strid med kameraövervakningslagen, dess förarbeten och den praxis som utbildats under lång tid. Om länsstyrelsens beslut är att anse som omedelbart gällande finns det därför, även med beaktande av att tillståndet är tidsbegränsat till den 13 januari 2016, skäl att förordna att 5 Polismyndigheten får dessutom enligt 11 tredje punkten kameraövervakningslagen bedriva tillfällig övervakning under högst en månad om det finns risk för allvarlig brottslighet som innebär fara för liv och hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom.

11 Datainspektionen Diarienr (11) beslutet avseende den utökade kameraövervakningen dag- och kvällstid, i avvaktan på en slutlig prövning, tills vidare inte ska gälla. Sammanfattning Kameraövervakningslagen ger inget utrymme för länsstyrelsen att bevilja omfattande integritetskänslig kameraövervakning enbart med åberopande av en generell förhöjd hotbild mot Sverige. Mot bakgrund av det omfattande integritetsintrång som övervakningen innebär måste det ställas mycket höga krav på sökanden att visa ett konkret tungt vägande övervakningsintresse för att tillstånd ska kunna beviljas. Något sådant övervakningsintresse har kommunen inte visat. Det kan dessutom ifrågasättas om kommunens nytta av den aktuella kameraövervakningen är sådan att tillstånd kan beviljas. Sammanfattningsvis anser Datainspektionen att kommunens övervakningsintresse inte väger över den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Kommunens ansökan om utökad kameraövervakning dag- och kvällstid borde därför rätteligen ha avslagits av länsstyrelsen. Detta överklagande har beslutats av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö efter föredragning av juristen Martin Hemberg. I den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Hans-Olof Lindblom och enhetschefen Nicklas Hjertonsson deltagit. Kristina Svahn Starrsjö Sara Smeds Exp till: Länsstyrelsen Västernorrland Härnösand

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart MarknadsTing i Gånarp AB, Munka Ljungby

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart MarknadsTing i Gånarp AB, Munka Ljungby Överklagande Diarienr 1 (6) 2015-05-04 785-2015 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart MarknadsTing i Gånarp AB, Munka

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 342-2015 Lindex Sverige AB Nordstadstorget 6 plan 8 411 05 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Vildsvin och viltskador om utfordring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54)

Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Vildsvin och viltskador om utfordring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54) Yttrande Diarienr 2014-11-28 1952-2014 Ert diarienr L2014/1923/JFS Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Vildsvin och viltskador om utfordring,

Läs mer

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-05-13 918-2015 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart N.N Överklagat avgörande Förvaltningsrätten

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1806-2010 Styrelsen för ProAros Västerås stad 721 87 VÄSTERÅS Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Hallands län Box 1031 301 10 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 2 februari 2009 KLAGANDE Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm MOTPART Övertorneå kommun 957 85 Övertorneå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-09-14 1574-2015 Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart Region Skåne, Koncernkontoret,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Polismyndigheten i Stockholms län 106 75 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datum Diarienr 2011-04-07 1334-2010 Barn- och ungdomsnämnden Norrköpings kommun 601 81 NORRKÖPING Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning inomhus i skola Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av personuppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret Beslut Diarienr 1 (8) 2015-04-27 1259-2014 1260-2014 Ert diarienr A218.732/2014 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Polismyndighetens behandling av

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datum Diarienr 2012-02-03 1546-2011 Hemköpskedjan AB 171 78 SOLNA Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Kameraövervakning vid Hemköp i Östersund Datainspektionens beslut Datainspektionen bedömer

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart N.

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Motpart N. Överklagande Diarienr 1 (5) 2015-04-02 651-2015 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart N.N Överklagat avgörande Förvaltningsrätten

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1316-2013 Attunda tingsrätt Box 940 191 29 Sollentuna Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET 2011-06-22 Kristofer Jervinge DNR 00110/2011-000 STYRNINGS- OCH ÄGARUTSKOTTET Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 Dessa riktlinjer har tillkommit för att lägga

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Beslut Diarienr 1 (10) 2015-12-18 388-2015 Ert diarienr 11280-2015 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Datainspektionens

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 27 maj 2016 KLAGANDE AA Ombud: BB Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Kommunstyrelsen i Rättviks kommun Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. Lagrum: 5 kap. 9, 15 kap. 2 och 16 kap. 2 socialförsäkringsbalken

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. Lagrum: 5 kap. 9, 15 kap. 2 och 16 kap. 2 socialförsäkringsbalken HFD 2014 ref 45 Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. Lagrum: 5 kap. 9, 15 kap. 2 och 16 kap. 2 socialförsäkringsbalken Försäkringskassan beslutade den 19

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 01 DOM 2016-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2699-16 1 KLAGANDE Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm MOTPART Bahnhof AB, 556519-9493 Ombud: Advokat Wilhelm Dahlborn

Läs mer

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet

Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet integritet och effektivitet Yttrande Diarienr 2011-02-21 1790-2010 Ert diarienr N2010/6856/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vägtrafikregisterutredningens betänkande (SOU 2010:76) Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1647-2014 Socialnämnden Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

DOM 2014-05-07 Stockholm

DOM 2014-05-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2014-05-07 Stockholm Mål nr M 11012-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-13 i mål nr M 4375-13, se bilaga

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Yttrande Diarienr 2013-03-28 404-2013 Ert dnr 31 409/11 Socialstyrelsen Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Som ett led i samrådsskyldigheten enligt 2 och 3 patientdataförordningen (2008:360)

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-08-19 FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-08-19 FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-08-19 Handläggare: Stellan Waldenström Avdelningen för Strategi och Värdering Tel: 508 269 96 stellan.waldenström@gfk.stockholm.se 2003-07-17 Till

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

En ny kameraövervakningslag

En ny kameraövervakningslag En ny kameraövervakningslag Betänkande av 2008 års kameraövervakningsutredning Stockholm 2009 SOU 2009:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

DOM. KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm. MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087

DOM. KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm. MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087 Ombud: Advokat Thomas Johanson Legare Advokatbyrå

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning Prop. 1997/98:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

DOM 2012-10-24 Stockholm

DOM 2012-10-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2012-10-24 Stockholm Mål nr M 4246-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-04-18 i mål nr M 4545-11,

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå Föredragande: S. Poulsen Meddelad i Luleå Mål nr D5 1 KLAGANDE 1. Tor Lundberg, 610519-8979 Randijaurvägen 12 962 98 Randijaur 2. Svenska Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Ombud: Joanna Cornelius

Läs mer

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. HFD 2014 ref 57 En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag. Lagrum: 2 lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser

Läs mer

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall Mål nr 2392-12 Sida 1 (4) KLAGANDE s Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST)

Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Datum Dnr 2001-01-26 1426-2000 Juridiska sekretariatet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Omhändertagen (SOU 2000:77) (dnr S 2000/5585/ST) Sammanfattning Domstolsverket (DV) är positiv till

Läs mer

DOM 2014-03-28 Stockholm

DOM 2014-03-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2014-03-28 Stockholm Mål nr M 7927-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-02 i mål nr M 852-13, se bilaga

Läs mer

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Promemoria 2006-12-19 Justitiedepartementet Försvarsdepartementet Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Sammanfattning och slutsats: Det är bl.a. för den internationella

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst) Datum Diarienr 2012-04-18 811-2011 Universitetsstyrelsen Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Göteborgs universitet (Svensk nationell datatjänst)

Läs mer

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater RAPPORT Dnr 886-2010 2011-06-09 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater 1. INLEDNING

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

DOM 2014-12-17 Stockholm

DOM 2014-12-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-12-17 Stockholm Mål nr P 6026-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-12 i mål nr P 3147-14, se bilaga KLAGANDE 1. P-O B 2.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

DOM 2014-05-22 Stockholm

DOM 2014-05-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-05-22 Stockholm Mål nr M 11232-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr M 2568-13, se bilaga KLAGANDE 1. Bygg- och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 mars 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen 701 97 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 november 2014

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE Sophia Sääf, 840313-5547 Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten

Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2014-12-11 Dnr 69-2014 Polismyndigheten i Östergötlands läns behandling av personuppgifter i underrättelseverksamheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och

Läs mer

DOM 2015-12-21 Stockholm

DOM 2015-12-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-12-21 Stockholm Mål nr M 8944-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-10-06 i mål nr M 3851-15, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden.

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i huvudsak, men anser att det måste kompletteras i flera avseenden. R-2007/0975 Stockholm den 27 september 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/6426/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 juli 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Civilrättsliga

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning Ansökan om tillstånd för kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen (2013:460) omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 29 juli 2011 i överklagade ärenden enligt 14 kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (dnr 6/2011 JurN 6-14 och 7/2011 JurN 7-14) KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

DOM 2014-02-11 Stockholm

DOM 2014-02-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-02-11 Stockholm Mål nr P 7040-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-26 i mål nr P 1348-13, se bilaga KLAGANDE Hyresgästföreningen

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2015-12-15 Stockholm

DOM 2015-12-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2015-12-15 Stockholm Mål nr F 9168-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-19 i mål F 4356-14, se bilaga KLAGANDE 1 X. 2. X2 Ombud

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson

Munck, Håstad (referent), Lindeblad, Calissendorff och Wersäll. Jonsson HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 1 vid föredragning DAG FÖR BESLUT Mål nr T 1418-02 2003-06-18 Stockholm Sida 1 (7) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Kommittédirektiv. Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd. Dir. 2015:125. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd. Dir. 2015:125. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd Dir. 2015:125 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda vissa frågor om

Läs mer

DOM 2016-03-17 Stockholm

DOM 2016-03-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2016-03-17 Stockholm Mål nr P 9993-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-23 i mål nr P 3410-15, se

Läs mer

DOM 2016-05-23 Stockholm

DOM 2016-05-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060204 DOM 2016-05-23 Stockholm Mål nr F 8931-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-02 i mål nr F 4237-13, se bilaga A KLAGANDE Kläppens Avloppsreningsverks

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 28 maj 2008 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 5 december

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR

Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret, KUR Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 231-2012 Rikspolisstyrelsens rutiner för och kontroll av behandling av känsliga personuppgifter i det centrala kriminalunderrättelseregistret,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 31 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 maj 2016 B 5205-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Uddevalla kommun, 212000-1397 451 81 Uddevalla Ombud:

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 september 2010 Ö 3243-10 KLAGANDE Kriström Advokatbyrå Kommanditbolag, 969694-9610 Box 7184 103 88 Stockholm Ombud: Advokat TT MOTPART

Läs mer

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252. Svensk författningssamling Kameraövervakningslag; utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning

Läs mer

Kameraövervakningslag (2013:460)

Kameraövervakningslag (2013:460) Sida 1 av 8 SFS 2013:460 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-05-30 2013-06-12 2014-03-10 t.o.m. SFS 2014:58 Kameraövervakningslag (2013:460)

Läs mer

DOM 2013-06-11 Stockholm

DOM 2013-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2013-06-11 Stockholm Mål nr M 9195-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-28 i mål nr M 658-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) kreditupplysningsföretagets ansvar att kontrollera beställarens legitima behov

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) kreditupplysningsföretagets ansvar att kontrollera beställarens legitima behov Datum Diarienr 2014-05-12 183-2014 Bisnode Kredit AB 169 93 Solna Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) kreditupplysningsföretagets ansvar att kontrollera beställarens legitima behov Datainspektionens

Läs mer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund Toijer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund Toijer Sida 1 (14) PROTOKOLL 2008-09-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr B 3009-08 Avdelning 2 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent), Anna Skarhed och Gudmund

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:24 Målnummer: UM2028-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-18 Rubrik: En asylansökan från en utlänning som har ett gällande lagakraftvunnet avlägsnandebeslut

Läs mer