DB2. Meddelandereferens volym 1. DB2 version 9 SC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DB2. Meddelandereferens volym 1. DB2 version 9 SC14-0098-00"

Transkript

1 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Meddelandereferens volym 1 SC

2

3 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Meddelandereferens volym 1 SC

4 Innan du använder den här informationen och den produkt som den är avsedd för bör du läsa den allmänna informationen under Anmärkningar. Versionskommentar Det här dokumentet innehåller information om äganderätt. Det levereras under licensavtal och skyddas av upphovsrättslag. Informationen i det här dokumentet innehåller inga produktgarantier och det som står skrivit här skall inte tolkas på sådant sätt. Du kan beställa IBMs publikationer online eller via en lokal IBM-återförsäljare. v Om du vill beställa publikationer online går du till IBM Publications Center på adressen publications/order v Om du vill söka efter en lokal IBM-återförsäljare går du till IBM Directory med kontakter i hela världen på Om du vill beställa DB2-publikationer från DB2 Marketing and Sales i USA eller Kanada ringer du IBM- 4YOU ( ). När du sänder information till IBM ger du IBM rätten att använda eller distribuera informationen på det sätt som IBM tycker är lämpligt utan att fråga om lov. Copyright International Business Machines Corporation 1993, All rights reserved.

5 Innehåll Kapitel 1. Introduktion till meddelanden 1 Meddelandestruktur Anropa meddelandehjälp Övriga DB2-meddelanden Viktiga meddelandeuppdateringar Övriga meddelandekällor Kapitel 2. ADM-meddelanden Kapitel 3. AMI-meddelanden Kapitel 4. Replikeringsmeddelanden.. 39 Kapitel 5. CCA-meddelanden Kapitel 6. CLI-meddelanden Kapitel 7. DB2-meddelanden Kapitel 8. DBA-meddelanden Kapitel 9. DBI-meddelanden Kapitel 10. DBT-meddelanden Kapitel 11. DQP Messages Kapitel 12. EAS Messages Kapitel 13. EXP-meddelanden Kapitel 14. GSE-meddelanden Kapitel 15. LIC-meddelanden Kapitel 17. SAT-meddelanden Kapitel 18. SPM-meddelanden Kapitel 19. Poster för SPM-protokollbrott Post för Resync-protokollbrott Post för Syncpoint-protokollbrott Kapitel 20. XMR-meddelanden Bilaga A. Teknisk information om DB2-databaser Översikt över teknisk DB2-information Kommentarer om dokumentationen Tekniskt DB2-bibliotek i PDF-format Beställa tryckta DB2-böcker Öppna SQL-statushjälp från kommandotolken Använda olika versioner av DB2 Informationscenter Visa avsnitt på valfritt språk i DB2 Informationscenter Uppdatera det DB2 Informationscenter som är installerat på datorn eller intranätservern Självstudiekurser för DB Felsökningsinformation för DB Villkor Bilaga B. Anmärkningar Varumärken Index Kontakta IBM Kapitel 16. MQL-meddelanden Copyright IBM Corp 1993, 2006 iii

6 iv Meddelandereferens volym 1

7 Kapitel 1. Introduktion till meddelanden Meddelandestruktur Du förutsätts vara bekant med funktionerna i det operativsystem där DB2 installeras. Du kan använda informationen i följande kapitel när du ska identifiera fel eller problem, och du kan lösa problemen med hjälp av lämpliga åtgärder. Informationen kan också användas till att ta reda på var meddelandena genereras och loggas. I meddelandehjälpen beskrivs orsaken till ett felmeddelande och åtgärder som du bör utföra enligt meddelandet. Meddelande-IDn består av ett prefix med tre tecken, följt av ett meddelandenummer med fyra eller fem siffror och därefter följt av ett suffix med en bokstav. Exempel: SQL1042C. En lista med meddelandeprefix finns i Anropa meddelandehjälp på sidan 2 och Övriga DB2-meddelanden på sidan 3. Bokstaven i suffixet beskriver hur allvarligt felmeddelandet är. I allmänhet innebär meddelande-idn som slutar med C att det är de allvarligaste meddelandena; de som slutar med E är allvarliga meddelanden; de som slutar med N är felmeddelanden; de som slutar med W är varningsmeddelanden, och de som slutar med I är informationsmeddelanden. För ADM-meddelanden gäller att de meddelande-idn som slutar med C är de allvarligaste meddelandena; de som slutar med E är allvarliga meddelanden; de som slutar med W är viktiga meddelanden, och de som slutar med I är informationsmeddelanden. För SQL-meddelanden gäller att de meddelande-idn som slutar med C är mycket allvarliga systemfel; de som slutar med N är felmeddelanden; de som slutar med W är varnings- eller informationsmeddelanden. Vissa meddelanden innehåller tokenelement, som också kan kallas meddelandevariabler. När ett meddelande som innehåller tokenelement genereras av DB2 ersätts varje tokenelement av ett värde som är specifikt för det påträffade feltillståndet, så att användaren kan ta reda på felorsaken. Exempel: DB2-meddelandet SQL0107N ser ut så här: v från kommandotolken: SQL0107N Namnet <namn> är för långt. Högsta tillåtna längd är <längd>. v från DB2 Informationscenter: SQL0107N Namnet namn är för långt. Maximal tillåten längd är längd. Det här meddelandet innehåller de två tokenelementen <namn> och <längd>. När meddelandet genereras under körning ersätts meddelandets tokenelement med det riktiga namnet på det objekt som orsakade felet respektive den högsta tillåtna längden för den typen av objekt. I vissa fall gäller inte ett tokenelement för en viss förekomst av ett fel. Då returneras i stället värdet *N. Exempel: SQL20416N Det gick inte att konvertera det angivna värdet ("*N") till en säkerhetsetikett. Etiketter för säkerhetsregeln med regel-id "1" bör vara "8" tecken långa. Värdet är "0" tecken långt. SQLSTATE=23523 Copyright IBM Corp 1993,

8 Anropa meddelandehjälp Följande DB2-meddelanden kan accessas från kommandotolken: Prefix Beskrivning ADM meddelanden som genereras av många DB2-komponenter. Sådana meddelanden skrivs till loggfilen för administrationsaviseringar och är avsedda att ge ytterligare information för systemadministratörer. AMI meddelanden som genereras av MQ Application Messaging Interface (AMI) ASN meddelanden som genereras av DB2 Replication CCA meddelanden som genereras av Konfigurationsassistenten CLI meddelanden som genereras av Call Level Interface (CLI) DBA meddelanden som genereras av verktygen för databasadministration DBI meddelanden som genereras genom installation och konfiguration DBT meddelanden som genereras av databasverktygen DB2 meddelanden som genereras av kommandotolken DQP meddelanden som genereras av Query Patroller EAS meddelanden som genereras av den inbäddade tillämpningsservern EXP meddelanden som genereras av Explain-verktyget GSE meddelanden som genereras av DB2 Spatial Extender LIC meddelanden som genereras av DB2 License Manager MQL meddelanden som genereras av MQ Listener SAT meddelanden som genereras i en satellitmiljö SPM meddelanden som genereras av Sync Point Manager SQL meddelanden som genereras av databashanteraren när en varnings- eller ett feltillstånd har upptäckts XMR meddelanden som genereras av XML Metadata Repository. Om du vill anropa meddelandehjälpen öppnar du kommandotolken och skriver:? XXXnnnnn där XXX är ett giltigt meddelandeprefix och nnnnn är ett giltigt meddelandenummer. Du kan hämta meddelandetexten till ett visst SQLSTATE-värde genom att utfärda kommandot:? nnnnn eller? nn där nnnnn är ett SQLSTATE-värde med fem tecken (alfanumeriskt) och nn är SQL- STATE-klasskoden (de två första tecknen i SQLSTATE-värdet). 2 Meddelandereferens volym 1

9 Anm: Det meddelande-id som accepteras som parameter för kommandot db2 är inte skiftberoende. Dessutom är suffixet med en enda bokstav valfritt och ignoreras. Det innebär att följande två kommandon ger samma resultat: v? SQL0000N v? sql0000 v? SQL0000w Om du vill anropa meddelandehjälpen från kommandoraden i ett UNIX-baserat system skriver du: db2? XXXnnnnn där XXX är ett giltigt meddelandeprefix och nnnnn är ett giltigt meddelandenummer. Om meddelandetexten är för lång för skärmen använder du följande kommando (i Unix-baserade system och andra där more kan användas): db2? XXXnnnnn more Övriga DB2-meddelanden Vissa DB2-komponenter returnerar meddelanden som inte är tillgängliga i uppkopplat läge eller som inte beskrivs i den här handboken. Meddelandeprefixen kan till exempel vara: AUD meddelanden som genereras av spårningsfunktionen i DB22. DIA diagnostikmeddelanden som genereras av många DB2-komponenter. Sådana meddelanden skrivs till loggfilen db2diag.log och är avsedda att ge ytterligare information för användare och DB2-servicepersonal som undersöker fel. GOV meddelanden som genereras av DB2-verktyget för övervakning. I de flesta fall ger sådana meddelanden tillräckligt mycket information för att det ska gå att fastställa orsaken till varningen eller felet. Mer information om det kommando eller verktyg som genererade meddelandena finns i den handbok där kommandot eller verktyget dokumenteras. Viktiga Övriga meddelandeuppdateringar Det är möjligt att det görs viktiga sena ändringar eller tillägg av produktfelmeddelanden som inte kan inkluderas i dokumentationen. Om så är fallet hittar du de här uppdateringarna i ett tekniskt DB2-informationsmeddelande på följande plats: Tekniskt meddelande om meddelandeuppdateringar. meddelandekällor När du kör andra program i systemet kan det hända att du får meddelanden med andra prefix än de som nämns i den här referensen. Information om sådana meddelanden finns i informationen för den programprodukten. Närliggande begrepp: Kapitel 1. Introduktion till meddelanden 3

10 v Introduction to problem determination i Troubleshooting Guide Närliggande referensinformation: v SQLSTATE-meddelanden i Meddelandereferens volym 2 4 Meddelandereferens volym 1

11 Kapitel 2. ADM-meddelanden Det här avsnittet innehåller meddelanden i administrationsloggen (ADM). Meddelandena står i nummerordning. ADM0001C Ett allvarligt fel har inträffat. Titta i loggen för administrationsmeddelanden och kontakta IBMs kundsupport vid behov. ADM0500E DB2-tjänsten har inte den behörighet som krävs för att utföra kommandot. Om det finns ett användarkonto associerat till DB2-tjänsten kontrollerar du att kontot har tillräcklig behörighet i det lokala systemet samt behörighet till domänsäkerhetsdatabasen (DSN) för behörighetskontroll och gruppuppräkning. ADM0501C Ett stackspillsundantag har inträffat. DB2-förekomsten avslutades på ett onormalt sätt. Du kan komma till rätta med det här problemet genom att öka standardvärdet för stackstorlek i db2syscs.exe med hjälp av verktyget db2hdr, på följande sätt: db2hdr \sqllib\bin\db2syscs.exe /s:<stackreserv>[,<stackbekräftelse>] Tänk på att du förbrukar mer virtuellt minnesutrymme när du ökar standardvärdet för stackstorlek, och att det största antalet tillåtna samtidiga anslutningar kan sänkas. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0502C DB2-förekomsten avslutades på ett onormalt sätt. Du kan komma till rätta med det här problemet genom att öka värdet på konfigurationsparametern AGENT_STACK_SZ för databashanteraren. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0503C Ett oväntat internt bearbetningsfel har inträffat. ALLA DB2-PROCESSER ASSOCIERADE MED DEN HÄR FÖRE- KOMSTEN AVSLUTAS. Felsökningsinformation har spelats in. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0504C Ett oväntat internt bearbetningsfel har inträffat. ALLA DB2-PROCESSER ASSOCIERADE MED DEN HÄR FÖRE- KOMSTEN HÅLLS. Felsökningsinformation har spelats in. Kontakta IBMs kundsupport om du behöver mer hjälp. ADM0505E DB2 tog emot en SIGDANGER-signal från operativsystemet. Den här signalen innebär att det börjar bli ont om sidutrymme i systemet. Om det finns för litet sidutrymme kommer användarprocesser i operativsystemet att avslutas. Kontakta systemadministratören om att öka sidutrymmet. ADM0506I Kärnparametern parameter har uppdaterats automatiskt i DB2, från ursprungsvärde till det rekommenderade värdet rekommenderat_värde. ADM0507W Den automatiska uppdateringen i DB2 av kärnparametern parameter till det rekommenderade värdet rekommenderat- _värde misslyckades. Uppdatera den här kärnparametern manuellt. ADM0508E Det gick inte att läsa in Java-tolkbiblioteket bibliotekssökväg. Det här felet uppstår vanligen p.g.a. begränsningar från operativsystemet. Läs om lösningar i IBM DB2-dokumentationen. Om problemet kvarstår kontaktar du IBMs kundsupport. ADM0509E En förekomst av DB2 utan rotfunktioner upptäcktes. Endast en begränsad del av funktionaliteten kommer att kunna användas. ADM0510E Det går inte att ändra konfigurationsvariabeln AGENTPRI eller resurskonfiguration för agentprioritet utan rotfunktioner. Copyright IBM Corp 1993,

12 ADM0511E Access till enheter för rådata via teckenstyrenheten är utkommenterad av operativsystemet och kan tas bort i framtiden. DB2 kan accessa samma enhet via blockenhetsgränssnittet, men då måste relocatedb köras för varje enskild databas så att namnet på den aktuella enheten ändras i tabellutrymmesbehållare och/eller behållare för rådataloggar. Mer information finns i dokumentationen till IBM DB2. ADM1511W Felet fel inträffade vid borttagning av loggfilen filnamn. Ett nytt försök att ta bort den här filen kommer att göras senare. ADM1512E Felet fel inträffade vid borttagning av loggfilen filnamn. Användaren måste ta bort filen manuellt. ADM1513W Loggfilen filnamn togs bort. ADM1010I Synkronisering har startats för tabellen tabellnamn. ADM1011I Synkroniseringen av tabellen tabellnamn lyckades. ADM1012W Synkroniseringen av tabellen tabellnamn misslyckades. Tabellen kommer att placeras i DRNP-status (DATALINK Reconcile Not Possible). ADM1013W Synkroniseringen av tabellen tabellnamn lyckades för DLM-poster som var aktiva och väntar för de DLM-poster som var inaktiva. Tabellen kommer nu att placeras i DRP-status (DATALINK Reconcile Pending). ADM1014E Synkroniseringen av tabellen tabellnamn misslyckades. ADM1022W Information om metadata för DATA- LINK-kolumnerna saknas på DB2 Data Links Manager servernamn. ADM1514W Loggfilen filnamn finns inte längre. ADM1530E Återskapande vid systemkrasch har startat. ADM1531E Återskapande vid systemkrasch slutförd. ADM1532E Återskapande vid systemkrasch misslyckades med SQL-koden SQL-kod. ADM1533W Databasen har återskapats. Däremot befinner sig en eller flera tabeller i nedkopplat läge. ADM1540W Tillämpningen tillämpningsnamn med tillämpningshandtaget tillämpningshandtag och tillämpnings-id tillämpnings-id som körs under användar-idt användar-id har använt mer loggutrymme än vad som är angivet i konfigurationsparametern MAX_LOG (aktuellt värde värde_för_m- AX_LOG). Avsluta den här tillämpningen med hjälp av COMMIT, ROLL- BACK eller FORCE APPLICATION. ADM1023W Synkroniseringsbearbetningen är i vänteläge på Data Links Manager servernamn. ADM1024W Synkroniseringsbearbetningen är slutförd på Data Links Manager servernamn. ADM1500W Det går inte att hitta loggfilen filnamn. ADM1541W Tillämpningen tillämpningsnamn med tillämpningshandtaget tillämpningshandtag och tillämpnings-id tillämpnings-id som körs under användar-idt användar-id har tvingats att koppla ned från databasen efter brott mot databaskonfigurationsparametern NUM_LOG_SPAN (aktuellt värde värde_för_num_log_span). Arbetsenheten kommer att backas. ADM1510W Ett fildelningsfel inträffade vid access av loggfilen filnamn. Filen kanske används i någon annan process. Ett försök kommer att göras att ta bort den senare. ADM1542W Tillämpningen tillämpningsnamn med tillämpningshandtaget tillämpningshandtag och tillämpnings-id tillämpnings-id som körs under användar-idt användar-id har tvingats att koppla ned från databasen efter brott mot databaskonfigurationsparametern MAX_LOG (aktuellt värde värde_för_max_log). Arbetsenheten kommer att backas. 6 Meddelandereferens volym 1

13 ADM1550W Det aktiva loggutrymmet överskrider värdet på konfigurationsparametern LOGPRIMARY. Backningar kan ta lång tid om loggfilerna måste hämtas från arkivet. ADM1551W Den aktiva loggfilen filnamn hämtas från arkivet. Det här kan orsaka en fördröjning. ADM1552E Det går inte att öppna den aktiva loggfilen filnamn. Det kan bero på problem vid hämtning av loggfilen från arkivet. Ett nytt försök kommer att göras var 5:e minut. ADM1607I Slutförandefasen i återskapandet med framkörning av databasen anropas. ADM1608I Slutförandefasen i återskapandet med framkörning av tabellutrymmet anropas. ADM1609W Återskapandet med framkörning av databasen avbryts. ADM1610W Återskapandet med framkörning av tabellutrymmet avbryts. ADM1611W Återskapandet med framkörning slutfördes. ADM1600W Det fanns inte tillräckligt med minne för aktivering av parallellt återskapande, däremot fortsätter återskapandet. Öka någon av konfigurationsparametrarna DBHEAP eller UTIL_HEAP_SZ med blockstorlek vid framtida återskapanden. ADM1601W Ytterligare en begäran om att köra fram databasen lämnades in. Den aktuella framkörningen gick däremot inte lika långt som den tidigare framkörningen. De loggfiler som innehåller loggposter för LSN LSN fanns inte tillgängliga, vare sig i LOGPATH för databasen eller i OVERFLOW LOG PATH. Se till att alla loggfiler finns tillgängliga i LOG- PATH för databasen eller i OVERFLOW LOG PATH och ge framkörningskommandot igen. Databasen har lämnats i läget Väntande framkörning. ADM1602W Återskapande med framkörning har startats. ADM1603I Framkörningsfasen i återskapandet med framkörning av databasen anropas. ADM1604I Framkörningsfasen i återskapandet med framkörning av tabellutrymmet anropas. ADM1605I Backningsfasen i återskapandet med framkörning av databasen anropas. ADM1606I Backningsfasen i återskapandet med framkörning av tabellutrymmet anropas. ADM1612W Det gick inte att slutföra återskapandet med framkörning av tabellutrymme i uppkopplat läge på, eftersom det pågår för mycket databasaktivitet. Antingen kan du minska databasaktiviteten, öka värdet på konfigurationsparametern MAXAPPLS eller genomföra en framkörning av tabellutrymmet i nedkopplat läge. ADM1613W Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) kördes tidigare fram till tidsstämpel_för_tidpunkt vid tidsstämpel- _för_framkörning. ADM1614W Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) har placerats i läget Väntande återställning. De andra tabellutrymmena har körts fram till slutet av loggarna. ADM1615W Det går inte att köra fram tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id), eftersom det fortfarande används i en aktiv transaktion. Tillämpningshandtaget är tillämpningshandtag. Avsluta den här tillämpningen med hjälp av COMMIT, ROLLBACK eller FORCE APPLICATION. ADM1616E Det gick inte att hitta den loggpost för den avregistrerade tabellen som matchar den angivna avregistrerade tabellen med IDt ID_för_avregistrerad_tabell vis återskapandet. Kapitel 2. ADM-meddelanden 7

14 ADM1617W Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) som ingick i den senaste framkörningen har ännu inte slutförts. Det tas inte med i tabellutrymmeslistan för den här framkörningen. Det har placerats i läget Väntande återställning. ADM1618W Det går inte att återskapa tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) när en databas körs fram. Tabellutrymmet har placerats i läget Väntande framkörning. Om du vill återskapa tabellutrymmet kör du fram det efter att framkörningen av databasen har slutförts. ADM1619W Det går inte att avsluta framkörningen här. Kör fram till loggsekvensnumret loggsekvensnummer i loggfilen loggfilnamn. ADM1620W Tabellpartitionen med objekt-id objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id hoppades över vid återskapande av avregistrerad tabell. Om du vill återskapa data från den här partitionen tar du med tabellutrymmet framkörningslistan. ADM1700W Det går inte att använda den loggsökväg som angavs i säkerhetskopian. Istället används standardvärdet för loggsökvägar. ADM1701W Konfigurationsparametern USEREXIT är inte aktiverad eftersom konfigurationsparametern LOGRETAIN för databasen har värdet CAPTURE. ADM1803W Det finns inte tillräckligt med utrymme kvar till loggfiler på enheten för rådata sökväg. Den faktiska enhetsstorleken är faktisk_enhet sidor om 4 kb. Den minsta godtagbara enhetsstorleken är minsta_enhet sidor om 4 kb. ADM1804W Enheten för rådata är för liten för att kunna ha aktivt loggutrymme. faktisk_enhetsstorlek sidor om 4 kb finns tillgängliga, men minsta_enhetsstorlek sidor om 4 kb sidor krävs. Använd en större enhet eller minska värdet på konfigurationsparametrarna LOGPRIMARY och/eller LOGFILSIZ. ADM1805E Det går inte att använda konfigurationsparametern NEWLOGPATH, eftersom enheten för rådata redan används som logg- eller tabellutrymmesbehållare på annat håll. ADM1806E Det går inte att använda konfigurationsparametern NEWLOGPATH ny_loggsökväg, utan den aktuella loggsökvägen kommer att fortsätta användas. ADM1807E De nya värdena för konfigurationsparametrarna NEWLOGPATH och MIRROR- LOGPATH är identiska, och det är inte tillåtet. Se till att de två parametrarna inte har samma värde. ADM1810E Det nya värdet på konfigurationsparametern MIRRORLOGPATH är ogiltigt eller kan inte användas. Den nya värdet kommer att ignoreras. Bekräfta den nya sökvägen och se till att den är giltig. ADM1800E Det gick inte att bekräfta loggen, så loggnummer arkiverades till den gamla loggsökvägen. Säkerhetskopiera databasen så att du säkert kan återskapa den. ADM1801W Det gick inte att accessa mer än 2 GB lagringsutrymme för filer på enheten för rådata. Därför kommer bara 2 GB lagringsutrymme för filer att användas till loggning. ADM1802W Databasen försattes i läget Väntande säkerhetskopiering i nedkopplat läge, eftersom konfigurationsparametern LOGFILSIZ har ändrats medan en enhet för rådata har använts till loggning. ADM1811E Standardvärdet för loggsökvägar loggsökväg kommer nu att användas. ADM1812E Det nya värdet på konfigurationsparametern MIRRORPATH ny_sökväg går inte att använda. Den befintliga spegelsökvägen standardsökväg kommer att fortsätta användas. ADM1813E Den aktuella spegelsökvägen aktuell_spegelsökväg är ogiltig. 8 Meddelandereferens volym 1

15 ADM1814E Den aktuella loggsökvägen aktuell_sökväg är ogiltig. ADM1826E Det går inte att fortsätta eftersom loggdisken är full. ADM1815E Ett fel inträffade vid borttagning av loggfiler från loggsökväg. ADM1817E Det gick inte att köra user exit-rutinen vid arkivering av loggfilen loggfilnamn från katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. Kontrollera user exit-rutinen genom att köra den manuellt. ADM1818E Ett fel togs emot från user exit-rutinen. User exit-rutinen kommer inte att anropas för den här databasen på 5 minuter. ADM1827E Det finns inget utrymme kvar på den enhet för rådata som används till loggning. Du måste säkerhetskopiera databasen i nedkopplat läge. ADM1828C Det kommer att göras ett försök att skapa loggfilen igen om 5 minuter. ADM1829E Den aktiva loggen är full och hålls av en osäker transaktion. Använd kommandot LIST INDOUBT TRANSACTION WITH PROMPTING till att lösa den osäkra transaktionen. ADM1819C Det gick inte att byta till den nya loggfilstorleken eftersom ett fel inträffade vid arkivering av en gammal logg på enheten för rådata. Det innebär att databasen inte går att accessa. ADM1820W Om USEREXIT ska aktiveras kan du inte sätta båda LOGRETAIN-konfigurationsparametrarna till CAPTURE. Därför är USEREXIT avaktiverad. ADM1821E Loggsökvägen har återställts till standardvärdet. ADM1822W Den aktiva loggen hålls av använda sidor. Det här är inte ett fel, men prestandan för databasen kan påverkas. Minska om möjligt belastningen på databasen. Om problemet kvarstår kan du minska värdet på konfigurationsparametern SOFTMAX och/eller öka värdet på konfigurationsparametern NUM_IOCLEANERS. ADM1823E Den aktiva loggen hålls av tillämpningshandtaget handtag. Avsluta den här tillämpningen med hjälp av COMMIT, ROLLBACK eller FORCE APPLICA- TION. ADM1824W Det går inte att ta bort loggfilen filnamn. Du måste ta bort loggfilen manuellt. ADM1825W P.g.a. userexit-problem går det inte att skapa nästa loggfil. ADM1830E Den aktiva loggsökvägen är konfigurerad till standardvärdet. ADM1831E Det gick inte att köra user exit-rutinen vid hämtning av loggfilen loggfilnamn till katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. Kontrollera user exit-rutinen genom att köra den manuellt. ADM1832E Det gick inte att hitta user exit-rutinen vid arkivering av loggfilen loggfilnamn från katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1833E User exit-rutinen returnerade ett fel vid arkivering av loggfilen loggfilnamn från katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1834E Det gick inte att hitta user exit-rutinen vid hämtning av loggfilen loggfilnamn till katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1835E User exit-rutinen returnerade ett fel vid hämtning av loggfilen loggfilnamn till katalogsökväg för databasen databasnamn. Felkoden var returkod. ADM1836W Tabellen tabellnamn (ID tabell-id) i tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) har DRP-status (DATALINK Reconcile Pending). Kapitel 2. ADM-meddelanden 9

16 ADM1837W Tabellen tabellnamn (ID tabell-id) i tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) har DRNP-status (DATALINK Reconcile Not Possible). ADM1838W En tillämpning väntar på ett lås som hålls av en osäker transaktion. Det innebär att tillämpningen kommer att få fortsätta vänta. Använd kommandot LIST INDOUBT TRANSACTION till att undersöka och lösa den osäkra transaktionen. ADM1839W Ett fel inträffade vid skrivning av loggdata till loggfilen loggfil på sökvägen loggsökväg. Loggfilen är fortfarande tillgänglig på loggsökvägen loggsökväg. Båda sökvägarna kommer att användas för efterföljande loggfiler. Tills dess kan du kontrollera att den angivna loggsökvägen där felet inträffade finns och kan accessas. Kontrollera också att det finns ledigt utrymme i filsystemet. ADM1840W Felet på loggsökvägen loggsökväg är nu löst. Loggfiler kommer att skrivas till den här sökvägen. ADM1841W Det gick inte att hitta loggfilen loggnummer vid försök att arkivera den. Den befintliga strategin för återskapande kanske inte fungerar om den saknade loggfilen behövs vid återskapandet. Du kan se till att det säkert går att återskapa databasen genom att ta en säkerhetskopia av den. Däremot bör säkerhetskopian tas efter att konfigurationsparametern Första aktiva loggfil (LOGHEAD) ligger efter den ovan angivna loggfilen. Det kan vara bra att avaktivera databasen nu så att Första aktiva loggfil (LOGHEAD) flyttas upp, och sedan göra en säkerhetskopiering. ADM1842W Databaskonfigurationen uppdaterades tidigare så att den går att återskapa. Även om uppdateringen lyckades är ett eller flera tabellutrymmen i ett läge som förhindrar att databasen går att återskapa. Cirkulär loggning kommer att användas för databasen tills de här tabellutrymmesproblemen är lösta. Använd statusbildsutdata för tabellutrymmet till att avgöra vilka tabellutrymmen som inte är i läget Normal. Lös problemen som rör lägena för vart och ett av tabellutrymmena. När samtliga tabellutrymmen är i normalt läge kommer databasen att gå att återskapa, och den startas eller aktiveras därefter. Eftersom databasen kommer gå att återskapa behövs då en fullständig säkerhetskopiering. ADM2000E Händelseövervakaren händelseövervakare avaktiverades eftersom ett I/O-fel inträffade. ADM2001W Händelseövervakaren händelseövervakare avaktiverades eftersom gränserna för parametrarna MAXFILES och MAXFILE- SIZE CREATE EVENT MONITOR uppnåddes. ADM2002E Händelseövervakaren händelseövervakare avaktiverades när anslutningen till den process som läste från målröret bröts. ADM2003W Händelseövervakaren händelseövervakare aktiverades inte eftersom gränsen för antalet aktiva händelseövervakare redan har uppnåtts. ADM2004E Händelseövervakaren händelseövervakare aktiverades inte eftersom det inte fanns tillräckligt med lagringsutrymme i högen för databasövervakaren. Du kan komma till rätta med det här problemet genom att öka värdet på konfigurationsparametern MON_HEAP_SZ för databasövervakaren och starta om förekomsten. ADM2005W Utrymmet i databasens övervakningshög är slut. Öka värdet på konfigurationsparametern MON_HEAP_SZ för databasövervakaren och starta om förekomsten. 10 Meddelandereferens volym 1

17 ADM2006W Utrymmet i databasens övervakningshög är slut. En del satselement kan fungera instabilt. Öka värdet på konfigurationsparametern MON_HEAP_SZ för databasövervakaren och starta om förekomsten. ADM2007W Händelseövervakaren avaktiverades p.g.a. att gränsen PCTDEACTIVE uppnåddes. Du kan återaktivera händelseövervakaren genom att antingen öka storleken på tabellutrymmet eller tröskelvärdet för PCTDEACTIVE. ADM2009C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnnamnet kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är ogiltigt. ADM2010C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) inte är tillåten. ADM2011C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) har den ogiltiga datatypen datatyp. ADM2012C För tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är radstorleken större än sidstorleken. ADM2013C Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är felaktig. Den första kolumnen måste vara PARTITION_KEY. ADM2014W Händelseövervakaren händelseövervakare upptäckte att storleken på kolumnen kolumnnamn i tabellen tabellnamn (ID tabell-id) är mindre än standardstorleken standardkolumnstorlek. Därför kommer innehållet att trunkeras till den storlek som du angivit. ADM2015W Den SQL-kod som togs emot från den fjärrmålnoden är SQL-kod. ADM2016W Det gick inte att hitta tabellen tabellnamn (ID tabell-id). ADM2017C Filkapaciteten för händelseövervakaren namn_på_övervakare har uppnåtts. Ta bort filerna i målkatalogen katalog eller flytta dem till en annan katalog. ADM2500E Ett allvarligt fel har inträffat på databasservern DRDA-tillämpningsserver, och det går inte att utföra vidare bearbetning. En dump skapades. Om fjärrservern har DB2 UDB för OS/390, zos, finns information om felet i konsolloggen. Om fjärrservern använder DB2 UDB för iseries, behövs i regel serverjobbets jobblogg och/eller den första FFDC-spoolfilen (First Failure Data Capture) för att kunna fastställa orsaken till felet. Om du vill ha mer information om det här felet och fjärrservern är DB2 Database för Linux, UNIX eller Windows läser du i administrationsloggen för fjärrdatabasservern. ADM2501C Mängden data som togs emot för datatypen vid databasservern stämde inte överens med det förväntade värdet. En dump skapades. Om fjärrservern har DB2 UDB för OS/390, zos, finns information om felet i konsolloggen. Om fjärrservern använder DB2 UDB för iseries, behövs i regel serverjobbets jobblogg och/eller den första FFDC-spoolfilen (First Failure Data Capture) för att kunna fastställa orsaken till felet. Om du vill ha mer information om det här felet och fjärrservern är DB2 Database för Linux, UNIX eller Windows läser du i administrationsloggen för fjärrdatabasservern. ADM2502C Det uppstod ett fel på fjärrdatabasservern. Om fjärrservern har DB2 UDB för OS/390, zos, finns information om felet i konsolloggen. Om fjärrservern använder DB2 UDB för iseries, behövs i regel serverjobbets jobblogg och/eller den första FFDC-spoolfilen (First Failure Data Capture) för att kunna fastställa orsaken till felet. Om du vill ha mer information om det här felet och fjärrservern är DB2 Database för Linux, UNIX eller Windows läser du i administrationsloggen för fjärrdatabasservern. ADM2503C Ett fel inträffade vid analys av en dataström. En dump skapades. Kapitel 2. ADM-meddelanden 11

18 ADM2504C Det går inte att använda datatypen LOB på den här databasservern. APAR-fixarna krävs. Om databasservern har DB2 för OS/390 v6 och v7 tillämpar du fixarna för APAR PQ50016 och PQ Om databasservern har DB2 för iseries går det inte att använda versioner tidigare än v5.1. I DB2 för iseries v5.1 måste du använda PTFen för APAR 9A Om databasservern har DB2 för VM och VSE kontaktar du IBMs kundsupport. ADM2505E Vid försök att använda funktioner för sysplex gick det inte att upprätta en anslutning till databasservern med SNA-adressen SNA-adress, p.g.a. det okända symboliska cpic-målnamnet målnamn. Kontrollera SNA-konfigurationen och bekräfta den tillsammans med personal ur nätverkssupporten, eller avaktivera funktionerna för sysplex på DB2 Connect-servern. ADM2506W Medan en tillämpning försökte att utfärda en senarelagd SET-sats returnerades en SQL-kod skild från noll från servern. SQL-koden är SQL-kod. Kontrollera tillämpningen och validera den senarelagda SET-satsen. ADM2507I Klientomdirigering misslyckades p.g.a. fel i produktsignatur. Originalproduktsignatur: produktsignatur. Produktsignatur för omförsök: produktsignatur. ADM2508I Klientomdirigering lyckades. Värdnamn/IP-adress: värdnamn/ip-adress och servicenamn/portnummer: servicenamn/ portnummer. ADM2509I Databasanslutningen har utförts. Ansluter till --> värdnamn/ip-adress: värdnamn/ip-adress och Servicenamn/ portnummer: servicenamn/portnummer. ADM3000C Det går inte att lösa ut nätvärden nätvärd på raden radnummer i filen db2nodes.cfg. ADM3001C Det går inte att skapa den mellanliggande sockelkatalogen sockelkatalog. Kontrollera behörigheterna till den här sökvägen. ADM3003C Noden nod finns inte längre kvar i filen db2nodes.cfg, trots att den fanns när FCMen startades. Det här kan bero på ett kommunikationsfel. ADM3006C Gränsen för antalet försök uppnåddes vid försök att upprätta en anslutning till noden nod. Noden kommer nu att återskapas. ADM3008C Anslutningen till noden nod bröts oväntat. Noden kommer nu att återskapas. ADM3019C Länken mellan noderna nod1 och nod2 är bruten. Kontrollera växel och kablar. ADM3020C Antalet FCM-buffertar är för litet. Det kommer att påverka kommunikationen mellan agenter i DB2 och leda till körningsfel. Om du får det här meddelandet igen bör du justera konfigurationsparametern FCM_NUM_BUFFERS för databashanteraren. ADM3021W VI är aktiverat på den här noden. ADM3500W Grupp-IDna på databaspartitionerna stämmer inte överens. I en partitionerad databas måste varje partition ha samma uppsättning användare och grupper definierade. Om definitionerna inte är desamma kan en användare få behörighet att utföra olika åtgärder på olika partitioner. Du rekommenderas att använda användar- och gruppdefinitioner som är konsekventa genom alla partitioner. ADM4000W Ett spill i katalogcachen har inträffat. Det här är inget fel, men det innebär att katalogcachen har överskridit den konfigurerade maxstorleken. Om problemet uppstår igen kan det vara bra att justera konfigurationsparametern CATALOG- CACHE_SZ för databasen. ADM4001I Ett fel har inträffat vid omgenerering av vyn vynamn. ADM4002W Måltabellen i händelseövervakaren måltabellnamn (tabellschema tabellschema) finns redan. 12 Meddelandereferens volym 1

19 ADM4500W Ett spill i paketcachen har uppstått. Det här är inget fel, men det innebär att paketcachen har överskridit den konfigurerade maxstorleken. Om problemet uppstår igen kan det vara bra att justera konfigurationsparametern PCK- CACHESZ för databasen. ADM5500W Låsupptrappning sker. Det totala antalet lås som hålls för närvarande är hållna_lås, och målantalet lås som ska hållas är målantal. ADM5501I Låsupptrappning sker. Det totala antalet lås som hålls för närvarande är hållna_lås, och målantalet lås som ska hållas är målantal. Den sats som körs just nu är aktuell_sats. ADM5502W Upptrappningen av antal lås på tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov slutfördes utan fel. ADM5503E Upptrappningen av antal lås på tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov misslyckades. SQL-koden är SQL-kod. ADM5504W Upptrappningen av antal_lås lås på DATAPARTITIONID datapartitions-id för tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov slutfördes. ADM5505E Upptrappningen av antal_lås lås på DATAPARTITIONID datapartitions-id för tabellen tabellnamn till låsbehovet låsbehov misslyckades. SQL-koden är SQLkod. ADM5510E Tabellutrymmet tabellutrymme (ID tabellutrymmes-id) är fullt. Det finns inget mer utrymme i den interna objekttabellen för det här tabellutrymmet. ADM5511E Objektet objekt med ID objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn har uppnått största möjliga storlek. ADM5521C Tabellen tabellnamn saknas eller var trunkerad och migrerades inte. Databasmigreringen kommer att fortsätta, men den här tabellen kommer inte gå att accessa. ADM5530W Bearbetning av COMMIT på tabellen tabellnamn där NOT LOGGED INITI- ALLY användes har startat. Du bör göra en säkerhetskopia av tabellutrymmet för den här tabellen. ADM5540W Rekonstruktion av antal index påbörjas för tabellen tabellnamn. ADM5541W Rekonstruerar indexet med index-id index-id i objektet med ID indexobjekt-id och tabellutrymmes-id tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn. ADM5542W Rekonstruktionen av index för tabellen tabellnamn slutfördes. ADM5543E Rekonstruktionen av index för tabellen tabellnamn misslyckades. SQL-koden är SQL-kod. ADM5550C Tabellutrymmet tabellutrymmesnamn (ID tabellutrymmes-id) tas bort från framkörningsuppsättningen. SQL-koden är SQLkod. ADM5560C Det går inte att upprepa omorganiseringen av en tabell såvida inte både tabellutrymmet datatabellutrymme för data (ID tabellutrymmes-id) och tabellutrymmet tabellutrymmesnamn för långa data (ID tabellutrymmes-id) körs fram tillsammans. Se till att båda tabellutrymmena körs fram tillsammans, eller återställ en säkerhetskopia som tagits efter omorganiseringen så att du inte behöver organisera om tabellerna igen. ADM5520E Det går inte att använda migreringsvägen. Kapitel 2. ADM-meddelanden 13

20 ADM5561C Det går inte att upprepa omorganiseringen av en tabell såvida inte både tabellutrymmet datatabellutrymme för data (ID tabellutrymmes-id) och tabellutrymmet tabellutrymmesnamn för långa data (ID tabellutrymmes-id) befinner sig vid samma tidpunkt. Se till att en säkerhetskopia av de båda tabellutrymmena antingen kommer från en tidpunkt innan omorganiseringen (så att den kan göras om), eller från efter omorganiseringen (så att den inte behöver göras om). ADM5562C Det går inte att ångra omorganiseringen på plats av en tabell såvida inte både tabellutrymmet datatabellutrymme för data (ID tabellutrymmes-id) och indextabellutrymmet indextabellutrymme (ID tabellutrymmes-id) körs fram tillsammans. Se till att båda tabellutrymmena körs fram tillsammans. ADM5570W Det gjordes ett försök att accessa ett otillgängligt objekt med ID objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn. Om objektet är en tabell måste den avregistreras. Om objektet är en partition måste den frånkopplas. Om objektet är ett opartitionerat index måste det avregistreras. ADM5571W DB2 markerar objektet objekt med ID objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id för tabellen tabellnamn som otillgängligt. Om objektet är en tabell måste den avregistreras. Om objektet är en partition måste den frånkopplas. Om objektet är ett opartitionerat index måste det avregistreras. ADM5572I En del index för tabellen tabellnamn är märkta som ogiltiga och måste byggas om. Indexen för den här tabellen kommer att byggas om automatiskt, och det kommer att innebära ett superexklusivt Z-tabellås under tiden som ombyggnaden och den arbetsenhet där ombyggnaden ingår i pågår. ADM5580W Tabellutrymmet med IDt tabellutrymmes-id finns antingen inte, eller så finns den inte med i den uppsättning tabellutrymmen som återskapas. Återskapandet kommer att fortsätta, men filtreringen av det här tabellutrymmet eller tabellerna/objekten kommer att ignoreras. ADM5581W Filtreringen av tabellutrymmet med IDt tabellutrymmes-id och objekt-id objekt-id slutfördes utan problem. ADM5582C Det interna felet fel inträffade vid försök att filtrera tabellutrymmet med IDt tabellutrymmes-id och objekt-id objekt-id. ADM5583W Den totala fördelade tiden på 16,7 timmar per Data Links Manager har överskridits. ADM5590E Den angivna INPLACE-åtgärden för omorganisering av tabellen tabellnamn är inte tillåten vid den här noden p.g.a. SQL-koden med orsakskoden orsakskod. ADM5591W Det gick inte att bygga någon komprimeringslista för objektet objekt-id i tabellutrymmet tabellutrymmes-id eftersom det inte finns några giltiga data. Om det fanns en ordlista tidigare kommer den att användas istället. ADM6000E Ett läsfel inträffade vid läsning av sidan sidnummer från tabellutrymmet tabellutrymmes-id för objektet objekt-id (vid förskjutning förskjutning i behållaren behållarsökväg). DB2 kunde förbigå felet genom att läsa sidan igen, men det här kan innebära att det finns ett allvarligare problem som kan leda till framtida förluster. Det kan vara bra att undersöka den maskinvara (exempelvis hårddiskar, styrkort och nätverk) och/eller det filsystem som används till att accessa behållaren. ADM6001I Namnet på en behållare byttes enligt reglerna som finns definierade i konfigurationsfilen konfigurationsfil för sökvägsnamnbyte. Behållaren gammalt_namn har bytt namn till nytt_namn. ADM6002E Den angivna längden på sökvägen till behållaren är ogiltig. Den sökväg som angavs var behållarnamn. Mer information finns i dokumentationen för SQLkoden Meddelandereferens volym 1

IBM DB2 Universal Database. Ordlista

IBM DB2 Universal Database. Ordlista IBM DB2 Uniersal Database Ordlista Version 8.2 IBM DB2 Uniersal Database Ordlista Version 8.2 Innan du anänder den här informationen och den produkt som den är asedd för bör du läsa den allmänna informationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Felsökningshandbok QuarkXPress 8

Felsökningshandbok QuarkXPress 8 Felsökningshandbok QuarkXPress 8 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt. 1986 2008 Quark Inc. och dess licensgivare avseende

Läs mer

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget

OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel Version 7 SC14-0068-00 IBM DB2 OLAP Server och Starter Kit OLAP Användarhandbok för kalkylarkstillägget i Excel

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE Partition Manager. Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll Volker Lanz Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda KDE Partition Manager 6 2.1 Huvudfönstret........................................ 6 2.2 Handledning: Ändra en partitions storlek........................

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

MapInfo Manager. Version 1.2. Användarhandbok

MapInfo Manager. Version 1.2. Användarhandbok MapInfo Manager Version 1.2 Användarhandbok Information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inget åtagande från säljaren eller dess representanter. Ingen del av detta dokument

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 7

Innehåll. 1 Inledning 7 Marc Mutz Utvecklare: David Faure Utvecklare: Steffen Hansen Utvecklare: Matthias Kalle Dalheimer Utvecklare: Jesper Pedersen Utvecklare: Daniel Molkentin Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004 2010 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Installationsguide för Debian GNU/Linux

Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Installationsguide för Debian GNU/Linux Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debian Installer-teamet Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner

Läs mer