Årsstämma Sikfors VVO 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma Sikfors VVO 2005"

Transkript

1 Årsstämma Sikfors VVO 2005 Datum: Närvarande: Roland Eriksson Tid: 14:00 Erland Johansson Plats: Folkets Hus, Sikfors Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold Malm Andreas Nilsson Jens Renberg Staffan Renberg Mats Stenvall Lars Öhgren Stefan Öhlund 1. Mötets öppnande Ordförande Erland Johansson förklarade stämman öppnad. 2. Val av ordförande Erland Johansson valdes till ordförande för stämman. 3. Val av protokollförare Jens Renberg valdes till protokollförare för stämman. 4. Val av 2 justeringsmän Reinhold Malm och Allan Löfgren valdes till justeringsmän för protokollet. 5. Stämmans behöriga utlysande Stämman ansågs behörigt utlyst då plats och tidpunkt för stämman annonserats, i Piteå-tidningen, på hemsidan samt att kallelse gått ut via e-post. 6. Röstlängd och fullmakter Bland de närvarande saknade Andreas, Lars och Jens fullmakter. 7. Verksamhetsåret 2004/2005 a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Kassaberättelse c) Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet 8. Användande av eventuellt överskott från föregående verksamhetsår. 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat. Erland redovisade verksamhetsberättelsen, se bilaga 1. Mats redovisade kassaberättelsen, se bilaga 2. Revisorerna Sune Nilsson och Jan Löfgren har granskat räkenskaperna och finner dem väl förda. Stämman ger därför styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004/2005. Ej aktuellt eftersom vi redovisat ett underskott för föregående verksamhetsår. Erland redovisade verksamhetsplanen för jaktåret 2005/2006, se bilaga 3. Erland redovisade ett förslag till rambudget för jaktåret 2005/2006, se bilaga 4.

2 10. Fastställande av regler för jaktutövning: a) Jakt efter älg b) Övrig jakt c) Viltvårdsåtgärder d) Älgavskjutningens omfattning e) Instruktion för jaktledare f) Val av jaktledare 11. Fastställande av avgifter för: a) Fällavgifter och förslag på användning (delägarfonden) b) Jakträttsbevis c) Annat vilt än älg d) Arrende, pris/ha Ett förslag till PM för årets älgjakt gicks igenom för att i grova drag sätta upp riktlinjerna, se bilaga 5. Det är tillåtet att fälla björn i samband med älgjakten. Vi ska skapa rutiner för att ge information till småviltsjägare så att de ges möjlighet att utöva jakt under pågående älgjakt. Möjligt att det vid något tillfälle under jaktåret kommer att utföras en samordnad predatorjakt. Vi har ansökt om 8 vuxna djur och det är ganska troligt att vi får den tilldelningen. Strävan efter att uppnå en sammansättning på 60 % kor och 40 % tjurar i älgstammen gör att vi ska inrikta avskjutningen motminst 60 % tjurar. D.v.s. 5 tjurar, 3 kor. Instruktion enligt Jägareförbundet fastställd, se bilaga 6. 1:a jaktledare: Jens Renberg 2:a jaktledare: Stefan Öhlund 3:e jaktledare: Roland Eriksson En höjning av fällavgiften till markägarna antogs. Ny fällavgift: 1500 kr/vuxet djur. Ingen fällavgift på kalvar. Delägarfonden kommer att användas till underhåll av byavägar. 1. Älgjakt: 1800 SEK/jakträttsbevis (älgjakt samt övrig jakt). 2. Övrig jakt: 200 SEK/jakträttsbevis 3. Gästjaktkort: 50 SEK/gästjaktkort 4. Predatorjaktkort: Gratis att delta vid samordnad predatorjakt. Kort ska skrivas ut. Ingen fällavgift på björn. Upp till varje markägare att bestämma vilken avgift som ska tas ut för respektive arrendeavtal.

3 12. Framställning från styrelsen a) Stadgeändring 2A enligt uppmaning från Länsstyrelsen b) Motioner från medlemmar 13. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse eller överlåtelse ( 7) av jakträtt a) Avtal om upplåtande av jakträtt eller av jaktutövningsrätt b) Överlåtelse av jakträttsbevis c) Inbjudan av jaktgäst d) Kopia av avtal respektive överlåtelse av jakträtt till föreningen 2A har ändrats avseende rösträtt per areal från att en röst erhålls per påbörjat 25-tal ha till att en röst erhålls för varje ha. Detta för att bättre överensstämma mot lagen om Viltvårdsområden (2000:592). Inga motioner har inkommit. Tillåts Det ska finnas en aktuell kopia av överlåtelsen inom föreningen. Det är tillåtet med 2 jaktgäster per jakträttsbevis och år. Samtliga medlemmar ska ge en aktuell kopia av sitt jakträttsavtal till styrelsen. Detsamma gäller för överlåtelseavtal. I kallelse till jaktmöte i juni ska detta påtalas. 14. Nya medlemmar En ny medlem antas till Viltvårdsområdet: Niklas Jonsson 15. Val av ordförande till Sikfors VVO Erland Johansson valdes på nytt till ordförande för Sikfors VVO. 16. Val av 2 ledamöter (period 2 år) samt suppleanter (period 1 år) Ledamöter: Roland Eriksson Sven Stenvall 17. Val av revisorer jämte suppleant Suppleanter: Revisorer: Suppleant: Alex Dahlkvist Fredrik Pettersson Mats Stenvall Sune Nilsson Jan Löfgren 18. Val av de personer som ska utfärda jakträttsbevis 19. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämma och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma Utsedda att utfärda jakträttsbevis blev: Erland Johansson Mats Lindberg Delgivning sker via e-post och dokument läggs ut på hemsidan. Kallelse till jaktstämma sker i tidningar (PT, Sikforsbladet) samt via e-post.

4 20. Val av valberedning inklusive sammankallande Sammankallande: Ledamöter: Stefan Öhlund Torsten Nyström Jan Löfgren 21. Val av ombud till viltvårdskretsen 2 ombud: Ordförande + styrelsemedlem 22. Övriga frågor a) Viltstatistik b) Utlottning av passplatser c) Regler för användning av egna jakttorn d) Jakttider e) Skjutprov f) Trafikskadat vilt g) Delning av älgkött h) Älgkött till byaköttsoppa i) Älgtransport från skog. Ersättning? j) Björnjakt Organisation? Förfrågan för viltstatistik för jaktåret 2004/2005 har inkommit från Jägareförbundet. Rapportering snarast till Erland önskvärt. Röjning sker enligt samma förfarande som i fjol, gruppvis. Egna jakttorn får användas första jaktdagen på respektive område. Vi jagar till att börja med 4 dagar, september. Sedan förläggs jakten uteslutande till helger. Skjutprov ska utföras för att säkerställa inskjutna vapen. Kontaktperson för Sikfors VVO: Stefan Öhlund. Han kontaktar sedan lämpliga personer från telefonlistan. Nytt för i år: De som tar hand om trafikskadat vilt för viltvårdsområdets räkning får dela på köttet. De som har löst jaktkort är med och delar på alla vuxna djur. Kalvar delas mellan de vid jakttillfället närvarande jägarna. Förslag lades att vi skänker kalvkött till husmodersföreningen så får de sälja älgköttsoppa till en billig penning. Beslut i frågan tas på jaktmöte i juni då majoriteten av jägarna är närvarande. Årets älgköttsoppa ska serveras enligt tidigare modell, av utsedda jägare. De jägare som ställer upp med transport av älg från skogen med t.ex. en fyrhjuling eller traktor har möjlighet att begära ersättning för transporten. Ersättning kan utgå med upp till 200 kr per älg för transport från skog till slakteri. Det finns björn inom viltvårdsområdet och det kan bli aktuellt att organisera björnjakt 2006.

5 23. Mötets avslutande Ordförande Erland Johansson förklarade stämman avslutad. Sekreterare: Ordförande: Jens Renberg Erland Johansson Justerat av: Reinhold Malm Allan Löfgren

6 Bilaga 1. Verksamhetsberättelse Sikfors VVO verksamhetsåret 2004/2005 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av ordförande Erland Johansson, Sekreterare Jens Renberg, Kassör Mats Lindberg, ledamöter Sven Stenvall och Roland Eriksson samt suppleanterna Alex Dahlkvist och Fredrik Pettersson. Jaktledare Jaktledare för jaktåret 2004/05 har Stefan Löfgren, Jens Renberg, Roland Eriksson och Stefan Öhlund varit. Revisorer Under året har Sune Nilsson och Reinhold Malm varit revisorer med Jan Löfgren som suppleant. Valberedning Valberedning har bestått av Stefan Öhlund (sammankallande), Torsten Nyström och Jan Löfgren. Antal medlemmar och jägare Antal betalande jaktmedlemmar var 21 stycken. Årsavgiften för jaktkortet har varit 1000kr, vilket inkluderade alla omkostnader för jaktlaget. Verksamhet Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten, 3 jaktmöten i samband med årsstämman och älgjakt. 1 extrajaktstämma har hållits, vilken behandlade kalvavskjutning. 1 samverkansmöte med jaktgrannar har genomförts. Jaktlaget har under hösten 2004 färdigställt ett stort antal skjutstolar, vilka skall utplaceras under våren Arbetet med passplatser och skjutgator måste fortsätta Jaktkartor med inlagda passplatser har tagits fram och revideras innan jakten På vår hemsida har all information funnits utlagd, medlemmar och telefonnummer samt mötesprotokollen. Årets trafikskadade vilt redovisas på hemsidan. Älgköttsoppa för byborna har inte utförts än. Ansvariga var Jan, Erik, Lars, Torsten och Leif. Erland deltog i Piteå Jaktvårdskrets årsmöte 10 februari. Mats L och Erland deltog i information om A&O i VVO, lagar och förordningar22 februari. Stefan Ö och Erland J deltog i Pitekretsens älgtilldelningsmöte i Fagersberget 8 mars. Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar som på olika sätt bidragit till ett positivt arbete med att klargöra VVO för en säker jaktperiod. Erland Johansson Jens Renberg Mats Lindberg Sven Stenvall Roland Eriksson Alex Dahlkvist Fredrik Pettersson

7 Bilaga 2. Kassaberättelse Sikfors VVO verksamhetsåret 2004/2005.

8 Bilaga 3. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005/2006. VERKSAMHETSPLAN Aktiviteter 2005/2006, planerade När Juni Aug Sept Okt-nov? Vad Fastighetsregistret, reviderat och inlämnat Nyttjandeservitut registrerade och klara. Jaktmöte, söndag em? Skjutbaneförening, bildande? Träff med jaktgrannar, Tvärån, Skomanskälen, Selsborg, Arnemark, SCA flera? Jaktmöte, efter träff ovan Skjutprov. När och Krav? Jaktstart, 1:a period, alla. direkt jagande delar kött. Jaktmöte, efter 1:a period Klappjakt på skadedjur. Inbjudan till? För jaktgrannar? 2006 Årsstämma, När? FEBR!

9 Bilaga 4. Rambudget för verksamhetsåret 2005/2006. RAMBUDGET 2005/2006 Pris (kr) Antal Summa Anm Skulder, från tidigare år Byggmtrl, 2001, räkning Betalat 2004 Skulder, Övriga Direkta kostnader Fällavgift Länsstyrelsen Förutsätter lika 2004 Markägaravgift/älg Elkostnader, slakteriet Elkostnader, Skjutbanan Köttillvaratagande 2500 Styckare + köttfärsm. Hundfoder Älg från skog, 4-hjuling Bensinkostnader? S:a Direkta kostnader Övriga kostnader Kostnader Skjutbana+ el 2100 Enl 2004 års bokslut Kostn. slakteri, inköp, el 6900 Inkl el 1100:- Slakteri, försäkring mm 1200 Jaktledarutbildning Övrigt, reseersättning 1000 Vissa spec resor Nyttjanderätts servitut 1000 Slakteri +skjutbana S:a Övriga kostnader S:a Kostnader Intäkter Jakträttsbevis, Älg inkl allt Jakträttsbevis, Övrig jakt Jaktgästbevis/dygn Skjutprov 50 (förut 25) Från andra jaktlag? Övriga intäkter S:a Intäkter Resultat -4000

10 Bilaga 5 a. Jakt PM 2005 Tillåtet vilt: Älg Björn Vuxna djur Licensen omfattar 8 vuxna djur. Avskjutning 5 tjurar, 3 kor. Kalv Fri kalvjaky. Avskjutning 10 kalvar. Information ges vid morgonsamling och lunchsamling angående kvarvarande björnar på kvoten i Norrbotten. Årsungar och hona med ungar samt hennes ungar är fredade. Information om antalet fällda björnar i Norrbotten finns på telefonsvarare: Utrustningskrav för jaktdeltagare (ska följa med och användas under jakten): - Inskjutet vapen - Vapenlicens - Jaktkort (statligt, lokalt) - (Jägarförsäkring) - Fungerande jaktradio, 31 MHz - Rött eller orange hattband eller motsvarande (keps) - Väl synlig väst (hundförare) - Rep Regler för jakten: 1. Jakt får bedrivas när en utsedd jaktledare är närvarande, ingen nedre gräns för antal jaktdeltagare. 2. Skott får endast avlossas på ett djur, även om flera djur samtidigt finns inom skotthåll. Har ett skott avlossats av någon skytt gäller eld upphör för övriga jägare tills resultatet av det första skottet är känt. 3. Vid påskjutning av vilt som resulterra i eftersök ska skytten om inte annat beslutats stå kvar på skottplatsen, invänta eftersöksekipage och memorera: a. Antal djur som passerar. b. Kön ev. kännetecken hos påskjutet djur. c. Skottplats tidpunkt. d. Skottreaktion e. Flyktriktning, sista sedda plats. f. Hundar efter. 4. Skottplatsundersökning sker endast efter beslut av jaktledningen. 5. Vid påskjutning som resulterar i eftersök ska hundar som inte deltar i eftersöket kopplas. 6. Skott mot älg ska rapporteras på radion så fort som möjligt, senast inom 2 minuter. 7. Skott mot björn ska rapporteras om möjligt än snabbare än skott på äls. OBS! Vid eventuellt skott som resulterar i eftersök av påskjuten björn är skyttens närvaro vid eftersöket obligatorisk. 8. Vid samling ska samtliga avlossade skott redovisas till jaktledaren.

11 Bilaga 5 b. forts. Jakt PM 2005 Säkerhetsföreskrifter: 1. Förflyttning till och från passet sker efter anvisad väg. Laddning och patron ur sker på passet. Vid samlingar bärs vapnet öppet (slutstycke utdraget eller urplockat). 2. Skott får avlossas när passkytt är framme på passet. 3. Passet får inte lämnas förrän order om återsamling ges eller på jaktledares uppmaning. 4. Ställer en hund älg får passkytt inte gå på ståndskallet annat än på hundförarens order. 5. Passkytt ska förvissa sig om passgrannars placering och förbjudna skjutriktningar innan skott får avlossas. 6. Skottlossning sker på skyttens ansvar, skytten ska därför konstatera: a. Att det verkligen är jaktbart vilt du ser. b. Att djuret är skjutbart enligt bestämmelserna. c. Att skjutriktningen är ofarlig. d. Att skottfältet är rent. e. Att skotthållet inte är för långt. Det är inte nog att tro, du måste veta vad du skjuter på! 7. Skott mot djur när hund och/eller hundförare är i närheten av djuret är förbjudet. 8. Nödbroms: 5 skott avlossas i snabb följd varefter all skottlossning är förbjuden. Kom ihåg: Ett skott man aldrig avlossat behöver man heller aldrig ångra!!! Övrigt: 1. Jaktradio: 31 MHz (24 kanaler) Kanal(er): 8 alt När skott avlossats av jaktkamrat skärp uppmärksamheten, lyssna på jaktradion vad som händer. 3. Jakttorn används på jaktdeltagares egen risk. 4. Bilar parkeras inom jaktområdena på egen risk. Samtliga jaktdeltagare (jägare samt ev. medföljande sällskap) ska rätta sig efter detta PM.

12 Bilaga 6. Jaktledarinstruktion Jaktledarinstruktioner för Sikfors Viltvårdsområde Denna jaktledarinstruktion har antagits vid viltvårdsområdets årsstämma den 10 april 2005 och innebär att jaktledaren tilldelas följande ansvar och befogenheter Jaktledaren skall: Före jakten:?? Planlägga jakten utifrån antalet anmälda deltagare?? På lämpligt sätt tillse att passen som skall användas är i brukbart skick?? Ordna en jägarträff för att informera om årets jakt?? Ordna möjlighet för träning och skjutprov på skjutbana?? Upprätta lista på jaktdeltagare och hundförare (Namn och telefonnummer)?? Tillse att tränade eftersöksekipage finns tillgängliga under jakten?? Tillse att jaktområdesgränserna är markerade. Karta med jaktområdesgränserna och pasställen markerade tilldelas jaktdeltagarna?? Kontakta jaktgrannarna (radiokanaler, eftersök, mobilnummer m.m.)?? Upprätta jakt-pm?? Utse ansvarig för insamling och sammanställning av viltobservationer Under jakten:?? Kontrollera alltid närvaron vid morgonsamlingarna?? Dela ut och gå igenom jakt-pm?? Se till att samtliga jaktdeltagare känner till hur markernas omfattning och var jakten kommer att bedrivas?? Fördela pass och hundområden?? Leda jakten och tillse att regler och beslut följs?? Påminn om varje jägares ansvar att ta in viltobservationer?? Tillse att eftersöksekipage finns tillgängliga för eventuella eftersök?? Samordna uttransport av skjutet vilt ur skogen?? Tillse att transportmöjligheter finns för skjutet vilt till slakteri Efter jakten:?? Tillse att arbetet i slakteriet fungerar?? Kontrollera att inga jaktdeltagare finns kvar i skogen?? Sammanställ viltobservationer (utsedd ansvarig)?? Informera om när och var samling sker för kommande jakt Jaktledaren har befogenhet att:! Besluta om lämpliga jaktsåtar! Besluta om vilka pass som skall besättas! Begränsa antalet hundar per jaktsåt om det anses nödvändigt! I samråd med hundförare besluta om annan än hundföraren skall gå på ståndskall.! Om och vem som skall gå på ståndet för främmande hund som kommer in med vilt på marken! Besluta om när jaktsåtarna skall avbrytas! Avbryta jakten om det behövs p.g.a. säkerhetsskäl eller för att reda ut svåra eftersök! Avvisa de deltagare som bryter mot regler eller jaktledarorder. Avvisningen avser den aktuella jaktdagen. Beslut om längre avstängning avgörs av styrelsen

Årsstämma Sikfors VVO 2007

Årsstämma Sikfors VVO 2007 Datum: 2007-05-06 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 14:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Nicklas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Jan Löfgren Ulf Löfgren Torsten Nyström Fredrik

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2006

Årsstämma Sikfors VVO 2006 Datum: 2006-05-21 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 13:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Urban Hellström Roland Eriksson Erland Johansson Niclas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Allan Löfgren

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2008

Årsstämma Sikfors VVO 2008 Datum: 2008-05-21 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 19:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Urban Hellström Erland Johansson Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Stefan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO

Årsstämma Sikfors VVO Plats: Jaktkojan, Borgfors När: 2010-05-16 Tid: 18.00 Närvarande Jens R Oskar Ö Allan L Jan L Nicklas P Fredrik P Staffan R Reinhold M Lars Ö Sven S Bo J Alex D Ture D Hasse N Ulf L Erland J Torsten N

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2003

Årsstämma Sikfors VVO 2003 Årsstämma Sikfors VVO 2003 Datum: 2003-06-23 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 19:00 Bo Johansson Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Mats Lindberg Erik Lundström Allan Lövgren Stefan Lövgren Ulf

Läs mer

Årsmöte Sikfors VVO. Jens Renberg. Oskar Ögren. Erik Lundström, Staffan Renberg. Ja. Se bilaga. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

Årsmöte Sikfors VVO. Jens Renberg. Oskar Ögren. Erik Lundström, Staffan Renberg. Ja. Se bilaga. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse. 2011-05-24 Årsmöte Sikfors VVO 1. Val av ordförande för stämman. Jens Renberg 2. Anmälan om protokollförare. Oskar Ögren 3. Val av 2 justeringsmän, jämte rösträknare. Erik Lundström, Staffan Renberg 4.

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2015-08-09 Tid: 16.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde Bilaga JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år

Läs mer

Ordinarie årsstämma Tallträsk/Öravan Viltvårdsområde

Ordinarie årsstämma Tallträsk/Öravan Viltvårdsområde 1 Ordinarie årsstämma Tallträsk/Öravan Viltvårdsområde 2012-02-28 1. Till att leda dagens förhandlingar valdes Ulf E Nilsson. Som sekreterare för mötet valdes Mats-Erik Ågrahn och till justeringsmän valdes

Läs mer

Nedre Vojakkala vvo Styrelsemöte

Nedre Vojakkala vvo Styrelsemöte Nedre Vojakkala vvo Styrelsemöte PROTOKOLL Datum: 2016-08-10 Tid: 19.00 Plats: Slakthuset Närvarande: Karl-Erik Vähäjärvi Alf-Göte Hjelm Håkan Forslund Anders Segerlund Janne Mulari, suppleant Ronnie Kitti,

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2011-08-07 Tid: 17.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

Stadgar för Granträsk Jaktlag

Stadgar för Granträsk Jaktlag Sid 1(8) Stadgar för Granträsk Jaktlag omfattning Föreningens jaktområde (nedan benämnt med jo) består av de fastigheter (delar av fastigheter) och samfälligheter, som anges i bilaga till dessa stadgar.

Läs mer

Skruvstad-Torpstöd VVOF

Skruvstad-Torpstöd VVOF PROTOKOLL JAKTSTÄMMA Skruvstad-Torpstöd VVOF 1. Mötets öppnande 2015-08-17 Klockan19,00 Skruvstad Gamla Skola Ordförande Göran Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 2. Val av ordförande

Läs mer

Uddeholms Jaktvårdsklubb

Uddeholms Jaktvårdsklubb Uddeholms Jaktvårdsklubb Älgjakten 2016-2017 Årets älgjakt börjar måndag 17/10 kl. 07.00 med samling i Vågbacken. Jakten bedrivs första veckan från måndag t.o.m. lördag. Därefter bedrivs den gemensamma

Läs mer

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo Övergripande målsättning En livskraftig och rätt sammansatt älgstam som tillgodoser markägares intressen för skogsvårdande ändamål och som ger jägarna ett kvalitativt jaktbyte, fina upplevelser med spänning,

Läs mer

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2014

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2014 Ulla Hedlund Leo Kopponen Jan-Ola Moberg Simon Westin Tommy Robén Sven-Olof Karlsson Kent Larsson Erik Larsson Tobias Nilsson Protokoll från Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2014 Tid och plats 12 augusti

Läs mer

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012.

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. 1 120823 Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. Innehåll Allmänt (Skjutprov, betalningsdag etc.) Instruktioner för jaktledare Avvisning-/avstängningsregler Säkerhets- och ordningsregler

Läs mer

1 Styrelsens ordförande Jan Wiklund hälsade de cirka 20 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Styrelsens ordförande Jan Wiklund hälsade de cirka 20 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. ÅMOTS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING PROTOKOLL 1 1 Styrelsens ordförande Jan Wiklund hälsade de cirka 20 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Stämman utsåg Mats Lindahl att leda dagens

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2016

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2016 28 AUGUSTI 2016 Protokoll från Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2016 Tid och plats 4 augusti 2016, Bagarstugan, Norra Svartbyn Närvarande Ulla Hedlund Jan-Ola Moberg Simon Vestin Lennart Carlsson Lars

Läs mer

Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse år 2015

Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse år 2015 ÅRSMÖTE 2016 Verksamhetsberättelse år 2015 Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande:

Läs mer

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde antagna den 7 december 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare, som genom avtal om samgående i älgskötselområde, anslutit sina jaktområden

Läs mer

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen.

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen. BESTÄMMELSER FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDET Bilaga avtal 1. sid 1. Antagna den 25 januari 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden

Läs mer

1. Val av ordförande. Som ordförande för stämman valdes Mats Karlsson.

1. Val av ordförande. Som ordförande för stämman valdes Mats Karlsson. Jaktstugan den 7 juni 2013 Ström Långelanda VVO 1(4). 14 medlemmar närvarande. JAKTSTÄMMA 1. Val av ordförande. Som ordförande för stämman valdes Mats Karlsson. 2. Val av protokollförare. Som protokollförare

Läs mer

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse Årsmöte 2015 Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Verksamhetsberättelse år 2014 Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed

Läs mer

ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT

ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT ARBETSPRINCIPER & TAGNA BESLUT Riktlinjer för Glöte VVOF Version 1.2 Ansvarig: Styrelsen för Glöte VVOF Innehåll 1 SYFTE...3 1.1 Omfattning...3 1.2 Ansvar...3 1.3 Allmänt...3 2 ORGANISATION...3 3 ARBETSPRINCIPER...3

Läs mer

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år Jägare

Läs mer

Checklista inför jakten

Checklista inför jakten Checklista inför jakten Förberedd inför jakten Inom all flygverksamhet säkerställer man att utrustningen fungerar perfekt, att överenskomna procedurer följs till punkt och pricka, att risken för misstag

Läs mer

Äppelbo västra vvof ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2012-06-10 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO Käloms VVO 2014-01-26 Jaktstämma 2014 Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2014-01-26. Plats: Käloms Bygdegård Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Håkan Hemlin Stig Engström, Gösta

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR för.. VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Viltvårdsområdesföreningen, nedan kallad föreningen, förvaltar.. Viltvårdsområde i kommun i. län

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor.

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor. Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den 2015-08-23 kl. 17.05 på Mekianos kontor. 1. Mötets öppnande. Dan Danielsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av ordförande för mötet.

Läs mer

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT BJÖRNJAKT DELOMRÅDEN TILLDELNING SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT Älgförvaltning Det totala rovdjurstrycket på klövvilt är högt i Dalarnas län sett ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att länet har alla

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 20 september 202 och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO Käloms VVO 2015-01-25 Jaktstämma 2015 Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2015-01-25. Plats: Käloms Bygdegård Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Håkan Hemlin, Stig Engström, Gösta

Läs mer

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2015

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2015 13 AUGUSTI 2015 Protokoll från Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2015 Tid och plats 11 augusti 2015, Bagarstugan, Norra Svartbyn Närvarande Ulla Hedlund Jan-Ola Moberg Simon Westin Sven-Olof Karlsson

Läs mer

Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde

Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde Fastställda och antagna 2000 02 29 och gällande för jaktlag som genom "Avtal om samgående i älgskötselområde" anslutit sig till ovanstående älgskötselområde.

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Antagna den.och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Protokoll Äppelbo östra viltvårdsområdesförening jaktstämma 2008 Rågsvedens bystuga Lördagen den 28/6-08 kl: 16.00

Protokoll Äppelbo östra viltvårdsområdesförening jaktstämma 2008 Rågsvedens bystuga Lördagen den 28/6-08 kl: 16.00 Protokoll Äppelbo östra viltvårdsområdesförening jaktstämma 2008 Rågsvedens bystuga Lördagen den 28/6-08 kl: 16.00 Bjarne Harrung hälsade välkommen. 1. Till ordförande för stämman valdes Bjarne Harrung.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO Käloms VVO 2012-01-22 Jaktstämma 2012 Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2012-01-22. Plats: Käloms Bygdegård Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Agneta Olofsson, Lena Olofsson,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde.

Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde. Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde. Antagna 2003-03-24, reviderade vid årsmöte 2015-02-03 och gällande för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina marker

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO Käloms VVO 2016-01-31 Jaktstämma 2016 Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2016-01-31. Plats: Käloms Bygdegård Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Håkan Hemlin Stig Engström, Gösta

Läs mer

Östervåla viltvårdsområde

Östervåla viltvårdsområde STADGAR för Östervåla viltvårdsområdesförening För viltvårdsområde gäller lag (2000:592) om viltvårdsområden. Området som tidigare var jaktvårdsområde övergick till att bli viltvårdsområde då lagen om

Läs mer

Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23.

Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23. 4 Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23. 1. Till att leda dagens förhandlingar valdes Ulf E Nilsson. Som sekreterare för mötet valdes Mats-Erik Ågrahn och till justeringsmän

Läs mer

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 15 mars 2012.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet eller

Läs mer

STADGAR FÖR. viltvårdsområdesförening

STADGAR FÖR. viltvårdsområdesförening 1(9) Normalstadgar för viltvårdsområdesförening. STADGAR FÖR viltvårdsområdesförening i kommun,..län. Viltvårdsområdet består av de fastigheter och delar av fastigheter som anges i beslutet om områdets

Läs mer

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Författningsförslag Med stöd av 24 c jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Bilaga 6:1 till protokollet från extra jaktstämma med Åmots vvo den 4 maj 2001 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET STADGAR för ÅMOTS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Viltvårdsområdesföreningen, nedan kallad föreningen, förvaltar

Läs mer

STADGAR SÖDRA TUNA VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

STADGAR SÖDRA TUNA VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING STADGAR För SÖDRA TUNA VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Viltvårdsområdesföreningen, nedan kallad föreningen, förvaltar Södra Tuna Viltvårdsområde I Borlänge och Säters kommuner I Dalarnas län SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

Läs mer

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag Vildsvinsförvaltning Samarbete några förslag Inget samarbete = nuläge på många håll Jaktlaget jagar helt för sig självt Jaktlaget tillåter inte att andra jaktlag under några förhållanden gör eftersök på

Läs mer

FÖRE JAKTEN SKALL: STATLIGT JAKTKORT, VAPENLICENS, ARRENDEKONTRAKT, SKJUTBEVIS OCH ANSVARSFÖRSÄKRING UPPVISAS FÖR JAKTLEDAREN.

FÖRE JAKTEN SKALL: STATLIGT JAKTKORT, VAPENLICENS, ARRENDEKONTRAKT, SKJUTBEVIS OCH ANSVARSFÖRSÄKRING UPPVISAS FÖR JAKTLEDAREN. PM ÄLGJAKTEN 2017 Varje jaktdeltagare skall ha: 1. Statligt jaktkort och jaktkort i Björbo viltvårds område 2. Vapenlicens för godkänt vapen och ammunition för älgjakt 3. Arrendekontrakt 4. Röda band eller

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte för Äppelbo östra viltvårdsområdesförening söndagen den 2 november 2008 kl 15.00

PROTOKOLL Styrelsemöte för Äppelbo östra viltvårdsområdesförening söndagen den 2 november 2008 kl 15.00 PROTOKOLL Styrelsemöte för Äppelbo östra viltvårdsområdesförening söndagen den 2 november 2008 kl 15.00 Närvarande: Bjarne Harrung, Åke Sjöström, Lars Nises, Jessica Geidnert, Leif Hed, Ann-Margreth Säljgård,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för NFS 2014:X länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; Utkom från trycket den beslutade den 2

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde

Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde 29 september 2014, Halasjö Hembygdsgård 1. Mötets öppnande. Lars Wadmark hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande för kvällen

Läs mer

Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä

Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä 05-01-059 Antagna den 2000-05-15 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR för UTTERBYNS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Viltvårdsområdesföreningen, nedan kallad föreningen, förvaltar Utterbyns Viltvårdsområde

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO Käloms VVO 2011-01-30 Jaktstämma 2011 Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2011-01-30. Plats: Käloms Bygdegård Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Bernt Tyrebo, Bertil Östgren, Gösta

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Förslag till BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE

Förslag till BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE 1 Förslag till BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älg- och kronhjortsskötselområde anslutit sina jaktområden

Läs mer

ÄLGJAKT RÖDJENÄS 2014

ÄLGJAKT RÖDJENÄS 2014 1 ÄLGJAKT RÖDJENÄS 2014 JAKTVÄRD JAKTLEDARE AVSKJUTNING ANMÄLAN JAKTLEDARENS NÖDBROMS IVAR BERG NILS BERG / VIKTOR FRISK DANIEL ASKEROT/MAX BAKER EN KVIGA + TRE KALVAR ANMÄL PÅ RADIO VAD SOM FÄLLTS ELLER

Läs mer

STADGAR FÖR. Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet Mall 2012 1 STADGAR FÖR Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 8 mars 2016 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden

Läs mer

Årsmötesprotokoll UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg

Årsmötesprotokoll UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg Årsmötesprotokoll UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE Hagaborg 2016 03 23 UVVO ordf. Thomas Bergkvist hälsade 15 (20) mötesdeltagare välkomna. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 1. Val av ordförande för

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Möte i Halasjö Hembygdsgård. EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE

Möte i Halasjö Hembygdsgård. EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE 2015-09-28 Möte i Halasjö Hembygdsgård. EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn; Utkom från

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn beslutade den 27 maj 2010. NFS 2010:7 Utkom från

Läs mer

Älgjakt, Blekinge 2016/2017

Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Program Årets älgjakt, (jakttider, fällavgifter, rekommendationer, tilldelning) Länsstyrelsen Ulf Rosander Viltolyckor, otjänliga

Läs mer

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO STADGAR FÖR VILJANS ÄSO INNEHÅLL Sidan 1: Antaget datum, namn beslutande organ och ändamål. Sidan 2: Årsmöte och jaktledarmöte. Sidan 3: Dagordning för årsmöte. Sidan 4: Styrelsen Sidan 5: Valberedningen

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg 2015 03 25

Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg 2015 03 25 Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE Hagaborg 2015 03 25 UVVO ordf. Thomas Bergkvist hälsade 20 (29) mötesdeltagare välkomna. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 1. Val av ordförande för stämman.

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO

Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO Käloms VVO 2008-01-20 Jaktstämma 2008 Protokoll fört vid årsstämma med Käloms VVO 2008-01-20. Plats: Käloms Bygdegård Närvarande: Gunnar Olofsson, Carl-Göran Palmqvist, Bernt Tyrebo, Bertil Östgren, Gösta

Läs mer

1 Älgskötselområdets namn ska vara älgskötselområde.

1 Älgskötselområdets namn ska vara älgskötselområde. Stadgar/Bestämmelser för. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till För det fall

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR för Glöte VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING, nedan kallad föreningen, förvaltar i Glöte Viltvårdsområde i Härjedalens kommun i Jämtlands

Läs mer

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO PROTOKOLL Sid 1(4) Plats: Jaktstugan Anneberg Närvarande: Markägare och arrendatorer, Per-Axel Ericsson, Johan Haglund, Jan Eriksson, Karl-Erik Bergkvist, Kalervo Mättää, Sven Sandberg, Hasse Halvarsson,

Läs mer

Förslag Till D A G O R D N I N G

Förslag Till D A G O R D N I N G Förslag Till D A G O R D N I N G Vinäs Viltvårdsområdesförenings årsstämma 2012 Dagordningen kan förändras Datum: 7 Juni 2012 Tid: 18.00 Plats: Bärsgard i Vinäs 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning

Läs mer

STADGAR för Ås Viltvårdsområdesförening

STADGAR för Ås Viltvårdsområdesförening Svenska Jägareförbundet Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR för Ås Viltvårdsområdesförening Viltvårdsområdesföreningen, nedan kallad föreningen, förvaltar Ås Viltvårdsområde i Krokoms kommun

Läs mer

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO).

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). STADGAR FÖR DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). Stadgarna är antagna den 18/11 2012 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Protokoll fört vid Malungs Östra Viltvårdsområdesförening ordinarie jaktstämma Torsdagen den 9 juni 2011, kl 19.00, i VGK:s lokaler, Vallerås

Protokoll fört vid Malungs Östra Viltvårdsområdesförening ordinarie jaktstämma Torsdagen den 9 juni 2011, kl 19.00, i VGK:s lokaler, Vallerås Protokoll fört vid Malungs Östra Viltvårdsområdesförening ordinarie jaktstämma Torsdagen den 9 juni 2011, kl 19.00, i VGK:s lokaler, Vallerås 27 st medlemmar närvarade vid stämman Viltvårdsområdesföreningens

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening

Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening På uppdrag av årsmötet 2016 lämnar styrelsen till årsstämman den 26 april 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar, se punkt 11b

Läs mer

ÅMOTS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING PROTOKOLL 1(5) Ordinarie jaktstämma

ÅMOTS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING PROTOKOLL 1(5) Ordinarie jaktstämma ÅMOTS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING PROTOKOLL 1(5) 1 Styrelsens ordförande Jan Wiklund hälsade de cirka 20 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Stämman utsåg Mats Lindahl att leda

Läs mer

Bestämmelser Älgjakt 2014

Bestämmelser Älgjakt 2014 Bestämmelser Älgjakt 2014 Resultat 2013 7 tjurar, 14 hondjur och 32 kalvar blev resultatet av 2013 års jakt. 106 % av planerad avskjutning Reducering i treårstilldelningen. På grund av att kvarvarande

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Samverkan i praktiken. Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund

Samverkan i praktiken. Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund Samverkan i praktiken Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund Vildsvin i Ryssby-Åby ÄSO 2003 beslut att bilda en vildsvinsgrupp med tre representanter för ÄSO och tre från LRF s lokalavdelning Avskjutning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Byordning för Laknäs Östanhols byalag

Byordning för Laknäs Östanhols byalag 1 Föreningens namn Laknäs och Östanhols byar utgör en ideell förening med namnet Laknäs Östanhols byalag. 2 Föreningens säte Den ideella föreningen, Laknäs Östanhols byalag, har sitt säte i Leksands Kommun.

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Normalstadgar för viltvårdsområdesförening STADGAR för NORRA GRÄSMARKS VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Viltvårdsområdesföreningen, nedan kallad föreningen, förvaltar Norra Gräsmarks Viltvårdsområde

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer