Årsstämma Sikfors VVO 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma Sikfors VVO 2006"

Transkript

1 Datum: Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 13:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Urban Hellström Roland Eriksson Erland Johansson Niclas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Allan Löfgren Jan Löfgren Stefan Löfgren Ulf Löfgren Peter Määttä Andreas Nilsson Leif Nordlund Torsten Nyström Fredrik Pettersson Jens Renberg Staffan Renberg Mats Stenvall Lars Öhgren Peder Öhlund Stefan Öhlund Mötets öppnande Ordförande Erland Johansson förklarade stämman öppnad. 1. Val av ordförande Erland Johansson valdes till ordförande för stämman. 2. Val av protokollförare Jens Renberg valdes till protokollförare för stämman. 3. Val av 2 justeringsmän Alex Dalkvist och Fredrik Pettersson valdes till justeringsmän för protokollet. 4. Stämmans behöriga utlysande Stämman ansågs behörigt utlyst då plats och tidpunkt för stämman annonserats, i Piteå-tidningen, på hemsidan samt att kallelse gått ut via e-post. 5. Röstlängd och fullmakter Jan Löfgren visade upp fullmakt att företräda Anders Hede vid stämman. 6. Verksamhetsåret 2004/2005 a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Kassaberättelse c) Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet 7. Användande av eventuellt överskott från föregående verksamhetsår. 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat. Erland redovisade verksamhetsberättelsen, se bilaga 1. Mats redovisade kassaberättelsen, se bilaga 2. Revisorerna har granskat räkenskaperna och finner dem väl förda. Stämman ger därför styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006. Fjolårets överskott ligger kvar i kassan. Erland redovisade verksamhetsplanen för jaktåret 2006/2007, se bilaga 3. Mats presenterade två förslag till rambudget för jaktåret 2006/2007, se bilaga 4. Val sker på senare punkt.

2 9. Fastställande av regler för jaktutövning: a) Jakt efter älg b) Övrigt vilt Ett förslag till PM för årets älgjakt presenterades för att i grova drag sätta upp riktlinjerna, se bilaga 5. Det är tillåtet att fälla björn i samband med älgjakten. Regler och säkerhetsföreskrifter fastslås av stämman enligt PM:et. Björn räknas till övrigt vilt. För att förhindra skador av björn beslutar jaktstämman att björn får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid björnjakt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakt där annat vilt än älg är lovligt att skjuta är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. c) Viltvårdsåtgärder d) Älgavskjutningens omfattning e) Instruktion för jaktledare f) Val av jaktledare 10. Fastställande av avgifter för: a) Fällavgifter och förslag på användning (delägarfonden) b) Jakträttsbevis c) Fällavgift på annat vilt än älg Utfodring av rådjur sker på en del platser inom viltvårdsområdet. Saltstenar ska fortsatt placeras ut inom området. Vi har även i år 8 vuxna djur. Mål 50 % tjurar, 50 % kor. Instruktion enligt Jägareförbundet fastställd, se bilaga 6. 1:a jaktledare: Jens Renberg 2:a jaktledare: Stefan Öhlund 3:e jaktledare: Roland Eriksson Fällavgiften ligger kvar på 1500 kr/vuxet djur. Ingen fällavgift på kalvar. Delägarfonden kommer även fortsättningsvis att användas till underhåll av byavägar. 1. Älgjakt: 1400 SEK/jakträttsbevis (älgjakt samt övrig jakt). 2. Övrigt vilt: 200 SEK/jakträttsbevis 3. Gästjaktkort: 50 SEK/gästjaktkort (dygn) 4. Permanent gästjaktkort : 200 SEK/ gästjaktkort. Se 12 c) Ingen fällavgift på björn.

3 11. Framställning från styrelsen a) Stadgeändring 2A enligt uppmaning från Länsstyrelsen b) Motioner 2A har ändrats avseende rösträtt per areal från att en röst erhålls per påbörjat 25-tal ha till att en röst erhålls för varje ha. Detta för att bättre överensstämma mot lagen om Viltvårdsområden (2000:592). Fastställs på denna den andra stämman. - Förslag avskjutning vuxna 2006: 50 %/50 %(4 / 4). Fri kalvavskjutning. Bifalles. - Älgjakt hösten 2006 uteslutande under helger. Avslås. - Utökad samverkan med närliggande jaktlag. Skjutbaneförening? Gemensam björnjakt? Diskussioner med närliggande jaktlag och markägare angående kalvavskjutning på det årliga samrådsmötet. Bifalles. - Övrigt vilt: Möjlighet att lösa ett permanent gästjaktkort som gäller under hela jaktåret och möjliggör att en gäst kan tillåtas följa med. Gästen kan variera från tillfälle till tillfälle. Permanent gästjaktkort 200:-. Bifalles. - Tillåta inbjudan av jaktgäst med hund att jaga inom viltvårdsområdet. Bifalles. - Grundavgift för komplett jaktkort för älgjägare 600 kr (älgjakt 400 kr, övrigt vilt 200 kr). Fällavgift, övriga kostnader ex. styckare, avgift för fyrhjuling etc. tillkommer. Delning av älgkött mellan de vid jakttillfället närvarande jägarna, fällavgift betalas av desamma. Närvarolista förs. Fällavgiften beräknas och betalas i efterhand. Avslås. 12. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse eller överlåtelse ( 7) av jakträtt a) Avtal om upplåtande av jakträtt eller av jaktutövningsrätt b) Överlåtelse av jakträttsbevis c) Inbjudan av jaktgäst Tillåts Det ska finnas en aktuell kopia av överlåtelsen inom föreningen. Nytt för i år är att ordinarie medlem kan lösa ett permanent gästjaktkort som gäller under hela jaktåret och möjliggör att en gäst kan tillåtas följa med. Gästen kan variera från tillfälle till tillfälle. Vanligt gästjaktkort

4 d) Kopia av avtal respektive överlåtelse av jakträtt till föreningen Årsstämma Sikfors VVO 2006 kan naturligtvis lösas, max ett per medlem och jakttillfälle. Aktuella kopior av jakträttsavtal och överlåtelseavtal ska finnas hos styrelsen. 13. Nya medlemmar En ny jägare kommer jaga med oss i höst, Kjell Nilsson. Anmälning av nya medlemmar/jägare ska ske senast 1/ Val av ordförande till Sikfors VVO 15. Val av sekreterare (period 2 år) och kassör (period 2 år) samt suppleanter (period 1 år) Erland Johansson valdes på nytt till ordförande för Sikfors VVO. Erland poängterade att han för att kunna vara nöjd med sitt arbete vill se bättre efterlevnad av de regler vi gemensamt sätter upp för jakten. Sekreterare: Kassör: Suppleanter: Jens Renberg Mats Lindberg Alex Dahlkvist Fredrik Pettersson 16. Val av revisorer jämte suppleant Revisorer: Suppleant: Mats Stenvall Sune Nilsson Jan Löfgren 17. Val av de personer som ska utfärda jakträttsbevis 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämma och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma 19. Val av valberedning inklusive sammankallande 20. Val av ombud till viltvårdskretsen Utsedda att utfärda jakträttsbevis blev: Erland Johansson Mats Lindberg Delgivning sker via e-post och dokument läggs ut på hemsidan. Kallelse till jaktstämma sker i tidningar (PT, Sikforsbladet) samt via e-post. Sammankallande: Stefan Öhlund Ledamöter: Torsten Nyström Jan Löfgren Styrelsen utser 2 representanter. 21. Övriga frågor a) Viltstatistik b) Jakttid älg 2006 Förfrågan för viltstatistik för jaktåret 2005/2006 har inkommit från Jägareförbundet. Rapportering till styrelsen (Mats eller Jens) snarast. Vi jagar till att börja med 4 dagar, 9-12 september. Sedan förläggs jakten uteslutande till helger.

5 c) Skjutprov d) Trafikskadat vilt e) Delning av älgkött f) Älgtransport från skog. Ersättning? Skjutprov ska ske i augusti. Tillfälle bestäms på kommande jaktmöte. Krav på godkänd serie (4+4 träffar) införs till i år. Om man inte kan närvara vid ordinarie tillfälle får man be någon intyga godkänd serie. Kontaktperson för Sikfors VVO: Stefan Öhlund. Reserver: Allan Löfgren, Roland Eriksson. De kontaktar sedan lämpliga personer från telefonlistan. De som tar hand om trafikskadat vilt för viltvårdsområdets räkning får dela på köttet. De som har löst jaktkort är med och delar på de djur som fälls under de fyra första dagarna. Efter det delar närvarande jägare på älgköttet. De jägare som ställer upp med transport av älg från skogen med t.ex. en fyrhjuling eller traktor har möjlighet att begära ersättning för transporten. Ersättning kan utgå med upp till 200 kr per tillfälle för transport från skog till slakteri. g) Björnjakt Organisation? h) Samrådsmöte med jaktgrannar. i) Banchef, skjutbanan. Det finns björn inom viltvårdsområdet och vi ska föreslå gemensamhetsjakt efter björn i höst tillsammans med närliggande viltvårdsområden. Roland Eriksson är ansvarig och kollar upp intresse till kommande jaktmöte. Vi ska sammankalla till två möten med närliggande viltvårdsområden. Först ett i juni för att stämma av intresse för skjutbaneförening och sedan ordinarie samrådsmöte i augusti. Roland Eriksson är utsedd till banchef för skjutbanan för perioden Vi måste ordna så att två nycklar till skjutbanan finns i Sikfors genom att kopiera fram nya nycklar. 22. Mötets avslutande Ordförande Erland Johansson förklarade stämman avslutad. Sekreterare: Ordförande: Justerat av: Jens Renberg Erland Johansson Alex Dalkvist Fredrik Pettersson

6 Bilaga 1. Verksamhetsberättelse Sikfors VVO verksamhetsåret 2005/2006 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av ordförande Erland Johansson, Sekreterare Jens Renberg, Kassör Mats Lindberg, ledamöter Sven Stenvall och Roland Eriksson samt suppleanterna Alex Dahlkvist och Fredrik Pettersson. Jaktledare Jaktledare för jaktåret 2005/06 har Jens Renberg, Roland Eriksson och Stefan Öhlund varit. Revisorer Under året har Sune Nilsson och Mats Stenvall varit revisorer med Jan Löfgren som suppleant. Valberedning Valberedning har bestått av Stefan Öhlund (sammankallande), Torsten Nyström och Jan Löfgren. Antal medlemmar och jägare Antal betalande jaktmedlemmar var 25 stycken. Årsavgiften för jaktkortet har varit 1800 kr, vilket inkluderade alla omkostnader för jaktlaget. Verksamhet Styrelsen har under året haft 2 protokollförda möten. Årsstämman hölls den 10: e april. 1 jaktmöte har hållits under året. 1 samverkansmöte med jaktgrannar har genomförts. Skjutstolar har placerats ut på olika pass inom områdena. På vår hemsida har mötesprotokoll plus diverse informationsmaterial funnits tillgängligt. Hemsidan har uppdaterats med en kalender och en gästboksfunktion. Älgköttsoppan från 2004 serverades under års älgköttsoppa är däremot inte serverad. Ingen deltog i Piteå Jaktvårdskrets årsmöte. Stefan Ö och Lars Ö deltog i Pitekretsens älgtilldelningsmöte i Fagersberget 7 mars. Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för ännu ett jaktår med bra resultat. Erland Johansson Jens Renberg Mats Lindberg Sven Stenvall Roland Eriksson Alex Dahlkvist Fredrik Pettersson

7 Bilaga 2. Kassaberättelse Sikfors VVO verksamhetsåret 2005/2006.

8 Bilaga 3. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2006/2007. VERKSAMHETSPLAN Aktiviteter 2006/2007, planerade När Jun Sommar Augusti Augusti Augusti Vad Jaktmöte, söndag em? Uppmärkning av pass på Kullen. Träff med jaktgrannar, Tvärån, Skomanskälen, Selsborg, Arnemark, SCA, flera? Skjutbaneförening, bildande? Diskussion om kalvavskjutning. Gemensam björnjakt med närliggande jaktlag? Jaktmöte, efter träff ovan. Skjutprov. När och Krav? 9 sep Jaktstart, 1:a period Hösten Jaktmöte vid behov 2007 Årsstämma, När? FEBR!

9 Bilaga 4. Rambudget för verksamhetsåret 2006/2007. Förslag Fjolårssystem nedan beslutades gälla. Sikfors VVO Budget 2006 Fjolåretssystem Avgift äfter deltagande Intäkter Pris kr Antal Summa Intäkter Pris kr Antal Summa Jakträttsbevis Älg Jakträttsbevis Älg Jakträttsbevis Övrig jakt Jakträttsbevis Övrig jakt Jaktgästbevis Jaktgästbevis Jaktgäst helårs Jaktgäst helårs Skutbana Skutbana Övriga intäkter Övriga intäkter S:a Intäkter S:a Intäkter Direkta/Fasta kostnader Direkta/Fasta kostnader Fällavgift Länsstyrelsen Fällavgift Länsstyrelsen Fällavgift Markägarna Fällavgift Markägarna El Slakteri , El Slakteri , Försäkring Slakteri Försäkring Slakteri Årsmötes kostnader Årsmötes kostnader Internet bank Internet bank Vattenavgift Vattenavgift Jaktvårdskretsen Jaktvårdskretsen Jägarförbundet Jägarförbundet Saltstenar Saltstenar Sikfors.com Sikfors.com Skutbanan Skutbanan Styckning/Malning Styckning/Malning Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial ICA Vargen+Köttsoppa ICA Vargen+Köttsoppa Framdragning 4 hjuling Framdragning 4 hjuling Summa Fasta utgifter Summa Fasta utgifter 12630

10 Bilaga 5 a. Jakt PM 2006 Årsstämma Sikfors VVO 2006 Tillåtet vilt: Älg Vuxna djur Licensen omfattar 8 vuxna djur. Mål Avskjutning 4 tjurar, 4 kor. Kalv Fri kalvjakt. Björn Information ges vid morgonsamling och lunchsamling angående kvarvarande björnar på kvoten i kustområdet i Norrbotten. Samtliga björnar undantaget årsungar får fällas. Hona med unge/ungar får inte avsiktligt fällas. Information om antalet fällda björnar i Norrbotten finns på telefonsvarare: Utrustning för jaktdeltagare (ska följa med och användas under jakten): - Inskjutet vapen - Vapenlicens - Jaktkort (statligt, lokalt) - (Jägarförsäkring) - Fungerande jaktradio, 31 MHz - Rött eller orange hattband eller motsvarande (keps) - Väl synlig väst (hundförare) - Rep Regler för jakten: 1. Jakt får bedrivas när en utsedd jaktledare är närvarande eller vidtalad, ingen nedre gräns för antal jaktdeltagare. Jakt bedrivs med start 9 september. 2. Skott får endast avlossas på ett djur, även om flera djur samtidigt finns inom skotthåll. Har ett skott avlossats av någon skytt gäller eld upphör för övriga jägare tills resultatet av det första skottet är känt. 3. Vid påskjutning av vilt som resulterar i eftersök ska skytten om inte annat beslutats stå kvar på skottplatsen, invänta eftersöksekipage och memorera: a. Antal djur som passerar. b. Kön ev. kännetecken hos påskjutet djur. c. Skottplats tidpunkt. d. Skottreaktion. e. Flyktriktning, sista sedda plats. f. Hundar efter. 4. Skottplatsundersökning sker endast efter beslut av jaktledningen. 5. Vid påskjutning som resulterar i eftersök ska hundar som inte deltar i eftersöket kopplas. 6. Skott mot älg ska rapporteras på radion så fort som möjligt, senast inom 2 minuter. 7. Skott mot björn ska rapporteras om möjligt snabbare än skott på älg. OBS! Vid eventuellt skott som resulterar i eftersök av påskjuten björn är skyttens närvaro vid eftersöket obligatorisk. 8. Vid samling ska samtliga avlossade skott redovisas till jaktledaren.

11 Bilaga 5 b. forts. Jakt PM 2006 Årsstämma Sikfors VVO 2006 Säkerhetsföreskrifter: 1. Förflyttning till och från passet sker efter anvisad väg. Laddning och patron ur sker på passet. Vid samlingar bärs vapnet öppet (slutstycke utdraget eller urplockat). 2. Skott får avlossas först när passkytten är framme på passet. 3. Passet får inte lämnas förrän order om återsamling ges eller på jaktledares uppmaning. 4. Ställer en hund älg får passkytt inte gå på ståndskall annat än på hundförarens uppmaning. 5. Passkytt ska förvissa sig om passgrannars placering och förbjudna skjutriktningar innan skott får avlossas. 6. Skottlossning sker på skyttens ansvar, skytten ska därför konstatera: a. Att det verkligen är jaktbart vilt du ser. b. Att djuret är skjutbart enligt bestämmelserna. c. Att skjutriktningen är ofarlig. d. Att skottfältet är rent. e. Att skotthållet inte är för långt. Det är inte nog att tro, du måste veta vad du skjuter på! 7. Skott mot djur när hund och/eller hundförare är i närheten av djuret är förbjudet. 8. Nödbroms: 5 skott avlossas i snabb följd varefter all skottlossning är förbjuden. Kom ihåg: Ett skott man aldrig avlossat behöver man heller aldrig ångra!!! Övrigt: 1. Jaktradio: 31 MHz (24 kanaler) Kanal(er): 8 alt När skott avlossats av jaktkamrat skärp uppmärksamheten, lyssna på jaktradion vad som händer. 3. Jakttorn används på jaktdeltagares egen risk. 4. Bilar parkeras inom jaktområdena på egen risk. Samtliga jaktdeltagare (jägare samt ev. medföljande sällskap) ska rätta sig efter detta PM.

12 Bilaga 6. Jaktledarinstruktion Årsstämma Sikfors VVO 2006 Jaktledarinstruktioner för Sikfors Viltvårdsområde Denna jaktledarinstruktion har antagits vid viltvårdsområdets årsstämma 21 maj 2006 och innebär att jaktledaren tilldelas följande ansvar och befogenheter Jaktledaren skall: Före jakten:?? Planlägga jakten utifrån antalet anmälda deltagare?? På lämpligt sätt tillse att passen som skall användas är i brukbart skick?? Ordna en jägarträff för att informera om årets jakt?? Ordna möjlighet för träning och skjutprov på skjutbana?? Upprätta lista på jaktdeltagare och hundförare (Namn och telefonnummer)?? Tillse att tränade eftersöksekipage finns tillgängliga under jakten?? Tillse att jaktområdesgränserna är markerade. Karta med jaktområdesgränserna och pasställen markerade tilldelas jaktdeltagarna?? Kontakta jaktgrannarna (radiokanaler, eftersök, mobilnummer m.m.)?? Upprätta jakt-pm?? Utse ansvarig för insamling och sammanställning av viltobservationer Under jakten:?? Kontrollera alltid närvaron vid morgonsamlingarna?? Dela ut och gå igenom jakt-pm?? Se till att samtliga jaktdeltagare känner till hur markernas omfattning och var jakten kommer att bedrivas?? Fördela pass och hundområden?? Leda jakten och tillse att regler och beslut följs?? Påminn om varje jägares ansvar att ta in viltobservationer?? Tillse att eftersöksekipage finns tillgängliga för eventuella eftersök?? Samordna uttransport av skjutet vilt ur skogen?? Tillse att transportmöjligheter finns för skjutet vilt till slakteri Efter jakten:?? Tillse att arbetet i slakteriet fungerar?? Kontrollera att inga jaktdeltagare finns kvar i skogen?? Sammanställ viltobservationer (utsedd ansvarig)?? Informera om när och var samling sker för kommande jakt Jaktledaren har befogenhet att:! Besluta om lämpliga jaktsåtar! Besluta om vilka pass som skall besättas! Begränsa antalet hundar per jaktsåt om det anses nödvändigt! I samråd med hundförare besluta om annan än hundföraren skall gå på ståndskall.! Om och vem som skall gå på ståndet för främmande hund som kommer in med vilt på marken! Besluta om när jaktsåtarna skall avbrytas! Avbryta jakten om det behövs p.g.a. säkerhetsskäl eller för att reda ut svåra eftersök! Avvisa de deltagare som bryter mot regler eller jaktledarorder. Avvisningen avser den aktuella jaktdagen. Beslut om längre avstängning avgörs av styrelsen

Årsstämma Sikfors VVO 2007

Årsstämma Sikfors VVO 2007 Datum: 2007-05-06 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 14:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Nicklas Jonsson Mats Lindberg Erik Lundström Jan Löfgren Ulf Löfgren Torsten Nyström Fredrik

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2008

Årsstämma Sikfors VVO 2008 Datum: 2008-05-21 Närvarande: Alex Dalkvist Tid: 19:00 Ture Dalkvist Plats: Jaktkojan, Borgfors Urban Hellström Erland Johansson Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Stefan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2005

Årsstämma Sikfors VVO 2005 Årsstämma Sikfors VVO 2005 Datum: 2005-04-10 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 14:00 Erland Johansson Plats: Folkets Hus, Sikfors Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold Malm Andreas

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2003

Årsstämma Sikfors VVO 2003 Årsstämma Sikfors VVO 2003 Datum: 2003-06-23 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 19:00 Bo Johansson Plats: Jaktkojan, Borgfors Erland Johansson Mats Lindberg Erik Lundström Allan Lövgren Stefan Lövgren Ulf

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO

Årsstämma Sikfors VVO Plats: Jaktkojan, Borgfors När: 2010-05-16 Tid: 18.00 Närvarande Jens R Oskar Ö Allan L Jan L Nicklas P Fredrik P Staffan R Reinhold M Lars Ö Sven S Bo J Alex D Ture D Hasse N Ulf L Erland J Torsten N

Läs mer

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år Jägare

Läs mer

Årsmöte Sikfors VVO. Jens Renberg. Oskar Ögren. Erik Lundström, Staffan Renberg. Ja. Se bilaga. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

Årsmöte Sikfors VVO. Jens Renberg. Oskar Ögren. Erik Lundström, Staffan Renberg. Ja. Se bilaga. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse. 2011-05-24 Årsmöte Sikfors VVO 1. Val av ordförande för stämman. Jens Renberg 2. Anmälan om protokollförare. Oskar Ögren 3. Val av 2 justeringsmän, jämte rösträknare. Erik Lundström, Staffan Renberg 4.

Läs mer

Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23.

Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23. 4 Ordinarie årsstämma Tallträsk-Öravans Viltvårdsområde 2010-03-23. 1. Till att leda dagens förhandlingar valdes Ulf E Nilsson. Som sekreterare för mötet valdes Mats-Erik Ågrahn och till justeringsmän

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

1 Älgskötselområdets namn ska vara älgskötselområde.

1 Älgskötselområdets namn ska vara älgskötselområde. Stadgar/Bestämmelser för. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till För det fall

Läs mer

Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg 2015 03 25

Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE. Hagaborg 2015 03 25 Årsmöte UNDERSVIKS VILTVÅRDSOMRÅDE Hagaborg 2015 03 25 UVVO ordf. Thomas Bergkvist hälsade 20 (29) mötesdeltagare välkomna. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 1. Val av ordförande för stämman.

Läs mer

Nedre Vojakkala vvo Styrelsemöte

Nedre Vojakkala vvo Styrelsemöte Nedre Vojakkala vvo Styrelsemöte PROTOKOLL Datum: 2016-08-10 Tid: 19.00 Plats: Slakthuset Närvarande: Karl-Erik Vähäjärvi Alf-Göte Hjelm Håkan Forslund Anders Segerlund Janne Mulari, suppleant Ronnie Kitti,

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2015-08-09 Tid: 16.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012.

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. 1 120823 Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. Innehåll Allmänt (Skjutprov, betalningsdag etc.) Instruktioner för jaktledare Avvisning-/avstängningsregler Säkerhets- och ordningsregler

Läs mer

Sidan 1 av 30. A & O i VVO. Utbildningsmaterial för viltvårdsområden i Norrbotten 2013-03-04

Sidan 1 av 30. A & O i VVO. Utbildningsmaterial för viltvårdsområden i Norrbotten 2013-03-04 Sidan 1 av 30 A & O i VVO Utbildningsmaterial för viltvårdsområden i Norrbotten A & O i VVO Innehållsförteckning Sidan 2 av 30 1. Lagstiftning sid 3 (Lag om viltvårdsområden SFS 2000:592) a. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2011-08-07 Tid: 17.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

Årsmöte den 11 februari 2010 Eds Sockenstuga

Årsmöte den 11 februari 2010 Eds Sockenstuga Grums Jaktvårdskrets Årsmöte den 11 februari 2010 Eds Sockenstuga Grums Jaktvårdskrets Dagordning årsmöte den 11 februari 2010 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av årsmötesfunktionärer

Läs mer

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo Övergripande målsättning En livskraftig och rätt sammansatt älgstam som tillgodoser markägares intressen för skogsvårdande ändamål och som ger jägarna ett kvalitativt jaktbyte, fina upplevelser med spänning,

Läs mer

STADGAR FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet Mall 2012 1 STADGAR FÖR.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet

Läs mer

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde Bilaga JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år

Läs mer

1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(5) (2007-12-31 2008-12-31) Hemsida http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 2(5) DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer ordförande, sekreterare, justerare 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

FÖRE JAKTEN SKALL: STATLIGT JAKTKORT, VAPENLICENS, ARRENDEKONTRAKT, SKJUTBEVIS OCH ANSVARSFÖRSÄKRING UPPVISAS FÖR JAKTLEDAREN.

FÖRE JAKTEN SKALL: STATLIGT JAKTKORT, VAPENLICENS, ARRENDEKONTRAKT, SKJUTBEVIS OCH ANSVARSFÖRSÄKRING UPPVISAS FÖR JAKTLEDAREN. PM ÄLGJAKTEN 2017 Varje jaktdeltagare skall ha: 1. Statligt jaktkort och jaktkort i Björbo viltvårds område 2. Vapenlicens för godkänt vapen och ammunition för älgjakt 3. Arrendekontrakt 4. Röda band eller

Läs mer

Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte.

Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte. Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte. Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Val av ordförande och sekreterare. Mötet föreslog och valde Jan Elmeklo som ordförande

Läs mer

Uddeholms Jaktvårdsklubb

Uddeholms Jaktvårdsklubb Uddeholms Jaktvårdsklubb Älgjakten 2016-2017 Årets älgjakt börjar måndag 17/10 kl. 07.00 med samling i Vågbacken. Jakten bedrivs första veckan från måndag t.o.m. lördag. Därefter bedrivs den gemensamma

Läs mer

Ordinarie årsstämma Tallträsk/Öravan Viltvårdsområde

Ordinarie årsstämma Tallträsk/Öravan Viltvårdsområde 1 Ordinarie årsstämma Tallträsk/Öravan Viltvårdsområde 2012-02-28 1. Till att leda dagens förhandlingar valdes Ulf E Nilsson. Som sekreterare för mötet valdes Mats-Erik Ågrahn och till justeringsmän valdes

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

Skruvstad-Torpstöd VVOF

Skruvstad-Torpstöd VVOF PROTOKOLL JAKTSTÄMMA Skruvstad-Torpstöd VVOF 1. Mötets öppnande 2015-08-17 Klockan19,00 Skruvstad Gamla Skola Ordförande Göran Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 2. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor.

Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den kl på Mekianos kontor. Protokoll fört vid Årsmöte för Lyåns Älgjaktlag, Söndagen den 2015-08-23 kl. 17.05 på Mekianos kontor. 1. Mötets öppnande. Dan Danielsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av ordförande för mötet.

Läs mer

Checklista inför jakten

Checklista inför jakten Checklista inför jakten Förberedd inför jakten Inom all flygverksamhet säkerställer man att utrustningen fungerar perfekt, att överenskomna procedurer följs till punkt och pricka, att risken för misstag

Läs mer

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå

ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-02-17 Kl 13.00. Quality Hotel, Luleå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth Bergquist

Läs mer

Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse år 2015

Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening ÅRSMÖTE Verksamhetsberättelse år 2015 ÅRSMÖTE 2016 Verksamhetsberättelse år 2015 Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande:

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

1. Val av ordförande. Som ordförande för stämman valdes Mats Karlsson.

1. Val av ordförande. Som ordförande för stämman valdes Mats Karlsson. Jaktstugan den 7 juni 2013 Ström Långelanda VVO 1(4). 14 medlemmar närvarande. JAKTSTÄMMA 1. Val av ordförande. Som ordförande för stämman valdes Mats Karlsson. 2. Val av protokollförare. Som protokollförare

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Sida 1 (5) Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Närvarande var fastigheterna 5, 7, 11, 15, 21, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 70, 72, 76, 78, 86, 93,

Läs mer

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse

Årsmöte Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening. Verksamhetsberättelse Årsmöte 2015 Söderhamn Norrala VVO / Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Verksamhetsberättelse år 2014 Söderhamn Norrala VVO/ Söderhamn Norrala Jaktstugeförening Söderhamn Norrala VVO styrelse får härmed

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma för Biskopens samfällighetsförening den 27 maj 2010

Protokoll fört vid Årsstämma för Biskopens samfällighetsförening den 27 maj 2010 Protokoll fört vid Årsstämma för Biskopens samfällighetsförening den 27 maj 2010 1 Mötets öppnande Stämman förklaras öppnad av föreningens ordförande Johann Gerell BBG31. Närvaroförteckning har upprättats

Läs mer

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Roland Saitzkoff Sidan 1 2011-08-11 FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Vilka typer av småviltsjaktkort finns det? Svar: Hundträningskort, dygnsjakttillstånd,

Läs mer

Protokoll vid Årsmöte i Långserums älgskötselområde 2014-04-29 I Svenarums församlingshem

Protokoll vid Årsmöte i Långserums älgskötselområde 2014-04-29 I Svenarums församlingshem Protokoll vid Årsmöte i Långserums älgskötselområde 2014-04-29 I Svenarums församlingshem Närvarande: Henrik Rommedahl, Långserum/Brunseryd Alf Johansson, Tohult Johannes Eckerström, Långserum Kjell Stork,

Läs mer

ÄLGJAKT RÖDJENÄS 2014

ÄLGJAKT RÖDJENÄS 2014 1 ÄLGJAKT RÖDJENÄS 2014 JAKTVÄRD JAKTLEDARE AVSKJUTNING ANMÄLAN JAKTLEDARENS NÖDBROMS IVAR BERG NILS BERG / VIKTOR FRISK DANIEL ASKEROT/MAX BAKER EN KVIGA + TRE KALVAR ANMÄL PÅ RADIO VAD SOM FÄLLTS ELLER

Läs mer

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna.

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Säkrare björnjakt Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Många jägare kan för litet om björnen

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) Protokoll fört vid Ouvertyrens samfällighetsförenings ordinarie stämma 2013. Tid: den 24 mars 2013 kl. 12-14. Plats: Mörtviksskolans matsal, Skogås Röstberättigade

Läs mer

Direktiv för hjortjakten 2017

Direktiv för hjortjakten 2017 Direktiv för hjortjakten 2017 FÖRE JAKTEN Kontrollera att: siktanordningarna är i tillförlitligt skick Patronerna uppfyller givna krav Vapnet är inskjutet med de patroner du ska använda på jakten Använd

Läs mer

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag Vildsvinsförvaltning Samarbete några förslag Inget samarbete = nuläge på många håll Jaktlaget jagar helt för sig självt Jaktlaget tillåter inte att andra jaktlag under några förhållanden gör eftersök på

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013.

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. Tid: Söndagen den 24 mars 2013, kl. 12.00 14.00 Plats: Mörtviksskolans

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING

STADGAR FÖR LOKALFÖRENING STADGAR FÖR LOKALFÖRENING Antagna vid RSMHs kongress 13 15 maj 2011 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer.

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde

Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde 29 september 2014, Halasjö Hembygdsgård 1. Mötets öppnande. Lars Wadmark hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande för kvällen

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Inför Jakten Vi förstår att passarlistan är den mest intressanta, men bifogade dokument skall fyllas i Inför jakten 2016.

Inför Jakten Vi förstår att passarlistan är den mest intressanta, men bifogade dokument skall fyllas i Inför jakten 2016. Inför Jakten 2016. Vi förstår att passarlistan är den mest intressanta, men bifogade dokument skall fyllas i Inför jakten 2016. 1. Jaktkort 2016. Skall fyllas i och skickas till Andreas B (adresser finns

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Sändlista. PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE. Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2011-02-10.

Sändlista. PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE. Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2011-02-10. Sändlista PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2011-02-10. Börje Kavhed Sekreterare Sändlista Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleant

Läs mer

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO PROTOKOLL Sid 1(4) Plats: Jaktstugan Anneberg Närvarande: Markägare och arrendatorer, Per-Axel Ericsson, Johan Haglund, Jan Eriksson, Karl-Erik Bergkvist, Kalervo Mättää, Sven Sandberg, Hasse Halvarsson,

Läs mer

Skog och jakt. Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens marker! Mål för skog och klövvilt

Skog och jakt. Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens marker! Mål för skog och klövvilt Jaga med Holmen Det ska vara enkelt och roligt att jaga på Holmens marker! Skog och jakt Sedan människan tog sitt första steg på jorden har jakt varit en naturlig del av livet. Jakten erbjuder många glädjeämnen

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

HANSJÖ VVO 2015. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa

HANSJÖ VVO 2015. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa www.hanssjojagaren.com Nr 43 Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Ordförande

Läs mer

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE

Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE Äppelbo västra vvof 2011-06-12 ÅRSMÖTE 1 Ordförande Nils-Erik Nilsson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. Till stämmans ordförande valdes Nils-Erik Nilsson. Till sekreterare valdes Michael Vuorio.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för NFS 2014:X länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; Utkom från trycket den beslutade den 2

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

Den feta, kursiverade texten är förslag till ny skrivning av paragrafen, och det står precis under ursprungstexten..

Den feta, kursiverade texten är förslag till ny skrivning av paragrafen, och det står precis under ursprungstexten.. Den feta, kursiverade texten är förslag till ny skrivning av paragrafen, och det står precis under ursprungstexten.. Stadgar för Norrköpings Segel Sällskap (NSS) Sällskapet bildades den 10 dec. 1886. De

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Stadgar för Grön kultur Högsbo

Stadgar för Grön kultur Högsbo Stadgar för Grön kultur Högsbo Giltiga från och med föreningens årsmöte 2016 1 SYFTE Föreningen Grön kultur Högsbo ska understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-,

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna.

c. Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Kassor Rune Norén fick beröm för god ordning i räkenskaperna. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1(4) Art: Årsmöte Tid: kl 19.00 20.45 Plats: Kvarterslokalen N ärvarande: 18 st, se närvarolista. 1. Mötets öppnande Ordförande Christer Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande

Läs mer

HANSJÖ VVO 2013. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa

HANSJÖ VVO 2013. www.hanssjojagaren.com. Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa www.hanssjojagaren.com Nr 41 Hansjö viltvårdsområde Lutgårdsvägen 1 794 90 Orsa Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Ordförande

Läs mer

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena Styrelsens förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund 2016 Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation vars gällande stadgar enligt nedan fastställdes den 13 mars 1998. Ändringsförslag

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening Stadgar för Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening 1 NAMN Föreningens namn är Östra Nedsjöns fiskevårdsområdesförening. 2 OMFATTNING Föreningen förvaltar fisket i Östra Nedsjöns fiskevårdsområde i Bollebygds

Läs mer

Stadgar för Simklubben Götene

Stadgar för Simklubben Götene Stadgar för Simklubben Götene Simklubben Götene, SKG som bildat 71-09-22,antog dessa stadgar vid ordinarie klubbmöte 00-00-00 1. SKG:s Syfte SKG skall: 1. Verka för simidrottens sunda utveckling och popularisering

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Styrelsen i Barkarby Allé Samfällighetsförening

Styrelsen i Barkarby Allé Samfällighetsförening 1(1) 2012-04-05 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 för Tid och plats: Torsdagen den 19 april, kl. 19:30 i Församlingslokalen Järfälla Kyrka. Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer