FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE 1

2 2

3 Föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämmor för intresseföreningarna Familjeföretagens Arbetsgivarförening och Familjeföretagens Destinatärsförening samt årsmöte för Familjeföretagens Vinstandelsstiftelse nr 1 avhålles den 10 maj 2012 i OK Värmlands lokaler, Körkarlsvägen 3a, Karlstad. Mer information finner Ni i separat inbjudan. Efter stämmor och årsmöten kommer den traditionella informationen om förvaltningsresultatet för respektive stiftelse. 3

4 Innehåll FP nr 5-Förvaltningsberättelse... 5 FP nr 5-Resultat- och balansräkning... 5 FP nr 5-Bokslutskommentarer... 6 FP nr 5-Redovisningsprinciper... 7 FP nr 5-Revisionsberättelse... 7 FP nr 9-Förvaltningsberättelse... 8 FP nr 9 Marknadskommentarer från förvaltarna FP nr 9-Resultat- och balansräkning FP nr 9-Bokslutskommentarer FP nr 9-Redovisningsprinciper FP nr 9-Revisionsberättelse FV nr 1-Förvaltningsberättelse FV nr 1-Resultat- och balansräkning FV nr 1-Bokslutskommentarer FV nr 1-Revisionsberättelse Verksamheten i sammandrag Ordlista Styrelse och revisorer

5 Förvaltningsberättelse F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 5 Allmänt om verksamheten Pensionsstiftelsen är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Avsättningar till stiftelsen fördelas per företag och till avsatt belopp läggs respektive företags resultat i stiftelsens förvaltningsgemenskap. Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Länsstyrelsen i Stockholm. Placeringsinriktning Stiftelsens medel placeras till lägst 10 % och högst 90 % i aktier. Resterande placeras i räntebärande instrument. Avkastning Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 är en förvaltningsgemensam stiftelse, vilket innebär att respektive stiftelsefack har egna förvaltningsstrategier. Detta gör att inget rättvisande avkastningsmått kan redovisas. Till överräntefonden i företagens pensionsfonder har förts nettoavkastningen. Beträffande stiftelsens ställning och verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning och till dessa hörande bokslutskommentarer och redovisningsprinciper. Resultaträkning Not 2011(tkr) 2010(tkr) Avkastning av kapital Intäktsräntor Utdelning på aktier Resultat värdepapper Summa intäkter Förvaltningskostnader Stiftelseresultat Skatt Avräkning mot företagens pensionsfonder Balansräkning Tillgångar Not 2011(tkr) 2010(tkr) Fordringar Kortfristiga placeringar Aktier, fonder och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder Företagens pensionsfonder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Skatteskuld - 19 Ovriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och pensionsfonder

6 Bokslutskommentarer F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 5 Not 1 Resultat värdepapper (tkr) 2011(tkr) 2010(tkr) Realiserade vinster Förändring av övervärde Summa Not 2 Förvaltningskostnader Netto förvaltningskostnader utgör 1,7 % (1,1 %) av företagens genomsnittliga pensionsfonder. Not 3 Skatt Stiftelsens resultat belastas med avkastningsskatt. Skatten uppgår till 15 % beräknat på stadslåneräntan x stiftelsens förmögenhet vid årets ingång. Not 4 Aktier, fonder och andelar (tkr) 2011(tkr) 2010(tkr) Anskaffningsvärde Marknadsvärde/bokfört värde Not 5 Pensionsfonder (tkr) 2011(tkr) 2010(tkr) Vid årets början Inbetalt under året Byte av tryggande Gottgörelse Tillförd avkastning Vid årets slut Antal anslutna företag Antal pensionsborgenärer Antal pensionärer 3 3 6

7 Redovisningsprinciper F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 5 Värdering av kortfristiga placeringar Aktier, andelar och penningmarknadslån har värderats till balansdagens börskurs. Företagens pensionsfonder Företagens pensionsfonder består av kapitalvärde och överräntefond. Hela kapitalavkastningen förs till den del av pensionsfonderna som redovisas som överräntefonder. Karlstad i april 2012 Hans Nordwall Sven-Olof Stenberg Lars Ågren Stefan Särnehed En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 för år Ulf Högefjord Hans Nilsson Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt tryggandelagen och stadgar. Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Karlstad i april 2012 Kerstin Lenger Auktoriserad revisor Catrin Abrahamsson Förtroendevald revisor 7

8 F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Pensionsstiftelsen är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Avsättningar till stiftelsen sker till ett antal delfonder med underliggande placeringsalternativ och fördelas där per företag. Till avsatt belopp i respektive dellfond läggs respektive företags resultat i delfondens förmögenhetsgemeskap. Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm. Under 2010 ansöktes om permutation (sammanslagning) av Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 1, nr 2, nr 3 och nr 6 med Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9. Detta godkändes av Länsstyrelsen Stockholm (tillsynsmyndighet). Sammanslagningen genomfördes Placeringsinriktning Stiftelsens medel placeras enligt ett antal olika placeringsstrategier i de olika delfonderna, se Dessa kan bestå av rena fondplaceringar, där resultatenhetens förmögenhet placeras till ca 95 % i vald fond och upp till 5 % i likvida medel, eller portfölj med diskretionärt förvaltningsavtal med kapitalförvaltare. Alla portföljer har det gemensamt att förvaltarna har i uppdrag att placera i flera tillgångsklasser och/eller regioner utifrån rådande marknadsläge. Det som skiljer dem åt är risknivå och allokeringsramar, dvs hur mycket aktier respektiver riskfria tillgångar och alternativa placeringar de kan välja att investera i. Portfölj FP 1/Trad Försiktig FP 2/50-50 FP 3/Trad Normal Fondportföljerna Dynamisk Trygg Balanserad Tillväxt Förvaltare Carnegie Investment Bank AB, Stockholm SEB Stiftelser och Institutioner, Göteborg Swedbank Robur, Stockholm Swedbank Robur, Stockholm Carnegie Investment Bank AB, Göteborg SEB Stiftelser och Institutioner, Göteborg Investering till respektive placeringsstrategierna görs en gång i veckan. Marknadskommentarer SEB Stiftelser och Institutioner, Göteborg Året som gick Värdepappersmarknaden 2011 kan sammanfattas till en koncentration av makroekonomiska utspel och europeisk skuldkris, från att alla siffror pekade uppåt och en förhoppningsfull framtid under våren till att allt gick i moll under hösten. Trots bra ordning i finanserna rycktes svenska börsen med i oron när investerarkollektivet valde att fly risktillgångar under hösten. Alla diskussioner om värdepappersmarknaden landade i Eurons vara eller icke vara och om eller när Grekland går i konkurs. Svenska börsen tappade på de två sämsta veckorna under sommaren 20% (Affärsvärldens generalindex) av sitt värde. Inte ens tillväxtländerna orkade hålla emot när investerarna sålde ut risktillgångar. Kina och Indien hamnade under nollstrecket, särskilt Indien tappade kraftigt under slutet av året. Ekonomerna väntade att den kinesiska inhemska efterfrågan skulle hjälpa till att dra den kinesiska tillväxten, som tappade fart även den. Förhoppningen var att Kina skulle agera draglok i världsekonomin men även den kinesiska administrationen, har tvingats till stimulans genom att bland annat sänka kassakraven för bankerna, vilket stimulerat kreditgivning. Amerikanska ekonomin präglades av behov av åtstramning för att få bukt med budgetunderskottet och statsskulden. Obama, med minoritet i representanthuset, var dock bakbunden och därmed beskuren på möjligheter till att bedriva en aktiv finanspolitik. Viktiga besparingar sköts på framtiden. Trots detta syntes tecken på återhämtning i ekonomin. I Sverige var de flesta av uppfattningen att ekonomin under 2011 skulle stärkas och därmed förväntades marknadsräntorna stiga. Många band sina bolån under våren från att ha legat rörligt. Nu, efteråt vet vi att så inte blev fallet, tvärtom, räntorna sjönk. Den bästa placeringen i en sådan miljö, mätt från årsskifte till årsskifte, blev långa statsobligationer + ca 13 % (T-Bond index). Däremot kan det konstateras att aktier, världen över, särskilt verkstadsbolagen steg under slutet av Förhoppningar om en lösning av skuldkrisen, Euron och Grekland bidrog med optimism samt att många bolag bedömdes billiga när fokus byttes från makro till mikroanalys, alltså fundamental analys av bolagen. Över förväntan steg därmed börsen under slutet av året, generalindex gick upp kraftigt och särskilt verkstadsbolagen, några av dem som tagit för mycket stryk under sensommaren, gick upp igen med över 25 %. Världsindex (MSCI World All) gick minus under 2011, men på årsbasis klart bättre än både Sverige (-16,47%) och Emerging Markets (-18,8%) dvs det var riskmarknaderna som tog mest stryk när placerarna klev av under sensommaren. Nordamerika klarade sig bra och stannade över nollstrecket och bidrog därmed till att MSCI World All klarade sig med minus på endast 7,6 %. Guldet som tillflyktsplacering låg under värsta krismånaderna på +34 %, men stannade på +11 %. Guldet kurssätts i dollar och som placering tillsammans med Statsobligationer var det de bästa placeringarna under Slutsatsen är att makroekonomiska nyheter satte prägel på investeringsåret Fundamental värdering fick ett inhopp under slutet av året då aktier blev för billiga relativt förväntade vinster och alternativa placeringar såsom ränteplaceringar, men även ur perspektivet att det var gott om likviditet som sökte adress. 8

9 F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Swedbank Robur, Stockholm Året som gick 2011 blev ett mycket turbulent år med en tilltagande oro för den europeiska och amerikanska skuldsituationen och utsikterna för global tillväxt. Flera andra händelser kom också att prägla året, däribland den politiska utvecklingen i Mellersta Östern och den japanska jordbävningen. Skillnaderna i börsutveckling blev stora. Stockholmsbörsens index SIXPRX sjönk med 13,6 procent vilket ska jämföras med världsindex MSCI Worlds nedgång på endast -3,7 procent. Den exportberoende svenska börsen består av en relativt hög andel konjunkturkänsliga verkstadsbolag och därutöver även en hög andel bankaktier. Det bör också hållas i minnet att 2011 års nedgång föregicks av en i det närmaste obruten svensk börsuppgång på över 100 procent sedan slutet av Den svenska aktieportföljen klarade sig relativt index bra, -14,43 % relativt index -13,6 %. Utvecklingen i ränteportföljen var synnerligen god 8,02 % relativt index 7,33 %. Sammansatt avkastade portföljen -3,05 % och index -2,71 %. Framtiden Osäkerheten på marknaderna är fortsatt ovanligt stor. Detta medför som alltid både risker och möjligheter. En svagare konjunktur riskerar att skada företagens lönsamhet och ökar placerarnas motvilja mot att ta risk. Företagens lönsamhet är fortsatt god, delvis beroende på den rigorösa kostnadskontrollen. Mycket av marknadsoron avspeglas dessutom i dagens aktiekurser och värderingarna är relativt låga, t.ex. om man jämför marknadernas utdelningsnivåer med obligationsräntorna. Börsen har varit snabb att diskontera ett pessimistiskt konjunkturscenario, trots att den reala ekonomin fortfarande håller emot relativt väl på flera av de marknader som har stor betydelse för svenska börsbolags vinster. Stockholmsbörsen värderas nu snarast med en rabatt mot flertalet andra marknader, trots att de svenska bolagen karaktäriseras av relativt sett stabila hemmamarknader, generellt starka balansräkningar och hög exponering mot intressanta tillväxtmarknader. Viktiga händelser Jordbävning, tsunami och härdsmälta i kärnkraftverk Greklands oro Den arabiska våren, diktatorer faller Nedgradering av kreditbetyg i USA Politisk polarisering i USA Eurokris, eskalerar Ny politisk ledning i Italien, Spanien och Grekland Ny oenighet kring budgeten i USA Utsikter år 2012 Under 2012 kommer de finansiella marknaderna fortsatt att stå inför en rad utmaningar. Den europeiska skuldkrisen kommer fortsatt att vara i fokus. Därutöver kommer ett flertal viktiga länder att ha valår 2012, vilket gör det politiska landskapet osäkert när marknaderna eftersöker stabilitet. Samtidigt har den senaste tidens makroekonomiska statistik visat att det finns potential för en positivare syn framöver. Dels har den amerikanska ekonomin visat sig vara starkare än befarat under hösten/vintern och dels kan lägre inflation och tillväxtförväntningar i Kina lämna utrymme för nya stimulanser. Parallellt har allt fler centralbanker åter börjat stimulera sina ekonomier genom att sänka räntor. Detta bör i förlängningen vara positivt och accelerera den globala tillväxten. Således finns potentialen för en bättre aktiemarknad under Det har i skrivandets stund börjat bra, exempelvis är Stockholmsbörsen upp 12 % vid utgången av februari månad. Avkastning Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 är en förvaltningsgemensam stiftelse, vilket innebär att respektive delfonder har egna förvaltningsstrategier. I respektive delfond råder sedan förmögenhetsgemenskap. Detta gör att inget rättvisande avkastningsmått kan redovisas. Kapitalförvaltare Information om detta finner ni på Vi går in i 2012 med tron att flera av de innehav som utvecklades dåligt under 2011 har förutsättningar att bidra positivt till avkastningen. Vi känner respekt inför de fortsatta kurssvängningarna på marknaden men försöker också utnyttja de felprissättningar som uppstår. Risken är stor att den globala ekonomin kommer att försämras ytterligare innan vändningen kommer. Carnegie Investment Bank AB, Stockholm Året som gick Aktiemarknaderna har under 2011 i hög grad präglats av utvecklingen inom eurozonen med dess skuldproblematik. Investerarnas rädsla för hur skuldproblematiken kommer att påverka den globala tillväxten i allmänhet och det europeiska banksystemet i synnerhet har medfört en hög volatilitet på världens börser. Stockholmsbörsen föll under året med cirka 13,5 procent. Vad hände egentligen? Alla nedanstående händelser i punktform inträffade under helåret Med tanke på allt detta är det med facit i hand inte helt förvånande att året blev turbulent. 9

10 Resultaträkning F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Not 2011(tkr) 2010(tkr) Avkastning av kapital Intäktsräntor Utdelning på aktier Resultat värdepapper Summa intäkter Förvaltningskostnader Stiftelseresultat Skatt Avräkning mot företagens pensionsfonder Balansräkning Not 2011(tkr) 2010(tkr) Tillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Aktier, andelar och fonder Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder Företagens pensionsfonder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och pensionsfonder

11 Bokslutskommentarer F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Not 1 Resultat värdepapper % Realiserade vinster (+)/förluster (-) Förändring av övervärde Summa Not 2 Förvaltningskostnader Netto förvaltningskostnader utgör 1,3 % (1,2 %) av företagens genomsnittliga pensionsfonder. Not 3 Skatt Stiftelsens resultat belastas med avkastningsskatt. Skatten uppgår till 15 % beräknat på stadslåneräntan x stiftelsens förmögenhet vid årets ingång. Not 4 Aktier, fonder och andelar (tkr) Anskaffningsvärde Marknadsvärde/bokfört värde Not 5 Pensionsfonder (tkr) Vid årets början Inbetalt under året Överföring enligt Trl 22/Permutation Byte av tryggande Gottgörelse Tillförd avkastning Vid årets slut Antal anslutna företag Antal pensionsborgenärer Antal pensionärer

12 Redovisningsprinciper F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Värdering av kortfristiga placeringar Aktier, andelar och penningmarknadslån har värderats till balansdagens börskurs. Företagens pensionsfonder Företagens pensionsfonder består av kapitalvärde och överräntefond. Hela kapitalavkastningen förs till den del av pensionsfonderna som redovisas som överräntefonder. Karlstad i april 2012 Hans Nordwall Sven-Olof Stenberg Lars Ågren Stefan Särnehed En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 för år Ulf Högefjord Hans Nilsson Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt tryggandelagen och stadgar. Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna Karlstad i april 2012 Kerstin Lenger Auktoriserad revisor Catrin Abrahamsson Förtroendevald revisor 12

13 Förvaltningsberättelse F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Allmänt om verksamheten Vinstandelsstiftelsen är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Placeringsinriktning Stiftelsens medel placeras till lägst 40 % och högst 60 % i aktier. Resterande placeras i räntebärande instrument. Marknadskommentar Värdepappersmarknaden 2011 kan sammanfattas till en koncentration av makroekonomiska utspel och europeisk skuldkris, från att alla siffror pekade uppåt och en förhoppningsfull framtid under våren till att allt gick i moll under hösten. Trots bra ordning i finanserna rycktes svenska börsen med i oron när investerarkollektivet valde att fly risktillgångar under hösten. Alla diskussioner om värdepappersmarknaden landade i Eurons vara eller icke vara och om eller när Grekland går i konkurs. Svenska börsen tappade på de två sämsta veckorna under sommaren 20 % (Affärsvärldens generalindex) av sitt värde. Inte ens tillväxtländerna orkade hålla emot när investerarna sålde ut risktillgångar. Kina och Indien hamnade under nollstrecket, särskilt Indien tappade kraftigt under slutet av året. Ekonomerna väntade att den kinesiska inhemska efterfrågan skulle hjälpa till att dra den kinesiska tillväxten, som tappade fart även den. Förhoppningen var att Kina skulle agera draglok i världsekonomin men även den kinesiska administrationen, har tvingats till stimulans genom att bland annat sänka kassakraven för bankerna, vilket stimulerat kreditgivning. årsbasis klart bättre än både Sverige (-16,47%) och Emerging Markets (-18,8%) dvs det var riskmarknaderna som tog mest stryk när placerarna klev av under sensommaren. Nordamerika klarade sig bra och stannade över nollstrecket och bidrog därmed till att MSCI World All klarade sig med minus på endast 7,6 %. Guldet som tillflyktsplacering låg under värsta krismånaderna på +34 %, men stannade på +11 %. Guldet kurssätts i dollar och som placering tillsammans med Statsobligationer var det de bästa placeringarna under Slutsatsen är att makroekonomiska nyheter satte prägel på investeringsåret Fundamental värdering fick ett inhopp under slutet av året då aktier blev för billiga relativt förväntade vinster och alternativa placeringar såsom ränteplaceringar, men även ur perspektivet att det var gott om likviditet som sökte adress. Avkastning Olika mått kan användas för att mäta hur vinstandelsstiftelsen lyckats i sin placeringsverksamhet. I not 1 redovisas dessa avkastningsmått och hur dessa beräknats beskrivs i ordlistan på sid 18. Hela nettoavkastningen -6,5 % (6,3 %) har avräknats mot vinstandelsfonderna. Kapitalförvaltare Vinstandelsstiftelsens kapital har förvaltats av SEB Enskilda Bank AB. Amerikanska ekonomin präglades av behov av åtstramning för att få bukt med budgetunderskottet och statsskulden. Obama, med minoritet i representanthuset, var dock bakbunden och därmed beskuren på möjligheter till att bedriva en aktiv finanspolitik. Viktiga besparingar sköts på framtiden. Trots detta syntes tecken på återhämtning i ekonomin. I Sverige var de flesta av uppfattningen att ekonomin under 2011 skulle stärkas och därmed förväntades marknadsräntorna stiga. Många band sina bolån under våren från att ha legat rörligt. Nu, efteråt vet vi att så inte blev fallet, tvärtom, räntorna sjönk. Den bästa placeringen i en sådan miljö, mätt från årsskifte till årsskifte, blev långa statsobligationer + ca 13 % (T-Bond index). Däremot kan det konstateras att aktier, världen över, särskilt verkstadsbolagen steg under slutet av Förhoppningar om en lösning av skuldkrisen, Euron och Grekland bidrog med optimism samt att många bolag bedömdes billiga när fokus byttes från makro till mikroanalys, alltså fundamental analys av bolagen. Över förväntan steg därmed börsen under slutet av året, generalindex gick upp kraftigt och särskilt verkstadsbolagen, några av dem som tagit för mycket stryk under sensommaren, gick upp igen med över 25 %. Världsindex (MSCI World All) gick minus under 2011, men på 13

14 Resultaträkning F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Not 2011(tkr) 2010(tkr) Avkastning av kapital 1 Intäktsräntor 1 - Utdelning på aktier Resultat värdepapper Summa intäkter Förvaltningskostnader Stiftelseresultat Skatt Avräkning mot företagens pensionsfonder Balansräkning Not 2011(tkr) 2010(tkr) Tillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Penningmarknadslån Aktier och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder Eget kapital 3 Vinstandelar Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Skatteskuld Summa kortfristiga skulder Summa skulder och vinstandelar

15 Bokslutskommentarer F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Not 1 Avkastningsmått i % Totalavkastning - 2,9 % 10,7 % Nettoavkastning - 6,5 % 6,3 % Not 2 Skatt Stiftelsen betalar 26,3 % skatt på avkastningen från kapitalförvaltningen. Not 3 Vinstandelar (tkr) Värde vid årets början Inbetalt under året - - Utbetalningar Tillförd avkastning Värde vid årets slut Antal anslutna företag 3 3 Antal anställda som omfattas Karlstad i april 2012 Stefan Särnehed Sven-Olof Stenberg 15

16 Revisionsberättelse F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Familjeföretagens Vinstandelsstiftelse nr 1 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Karlstad i april 2012 Kerstin Lenger Auktoriserad revisor Peter Östberg Förtroendevald revisor Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Familjeföretagens Vinstandelsstiftelse nr 1 för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 16

17 Verksamheten i sammandrag (tkr) F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E FP nr 5 FP nr 9 FV nr Antal företag Antal pensionsborgernärer Antal pensionärer Inbetalningar Byte av tryggande Gottgörelse Företag. pensionsf Totalavkastning i % * * - 2,9 10,7 Nettoavkastning i % * * - 6,5 6,3 *Snittavkastning för alla placeringsmöjligheter inom stiftelsen. Avkastning för placeringsmöjlighet inom FP nr 6 samt FP nr 9, se nedan. Totalavkastning för olika placeringsmöjligheter inom FP nr (%) 2010 (%) FP nr 9 FP 1/Trad Försiktig 1,4 5,8 FP 2/ ,7 14,2 FP 3/Trad Normal - 5,8 8,2 Blue Bay Em M Bond Start Bankinlåning 0,7 0,3 DNB Fund Asian Small - 36,2 0,9 Carnegie Corporate Bond Start Carnegie Medical 4,0-2,3 Carnegie Kort Ränta 2,0 0,7 Carnegie Safety 90 Sverige - 9,2 4,7 Carnegie Safety 90 BRIC - 9,4-2,2 Carnegie World Wide -1,0 0,0 Carnegie Indien - 32,9 16,0 Carnegie Ryssland - 19,2 12,1 Carnegie Strategi - 12,7 12,9 Coeli Horisont - 0,1 4,7 JOHCM Global - 6,8-1,9 GLG Japan Core Alpha - 30,3-5,1 Carnegie PRI * - East Capital Östeuropa - 28,6 16,9 Enter Select Start (%) 2010 (%) FP nr 9 forts. Ålandsbanken China Growth - 20,0 3,7 Lannebo Småbolag - 17,7 28,5 Lannebo Sverige Start CN Fondservice Sv/Världen - 9,6 9,0 CN Fondservice Världen - 8,8 3,1 Nordea North American Value - 2,2 8,7 Odin Europa Småbolag - 21,6 10,0 Odin Europa - 15,6 4,6 Odin Norden - 22,6 8,9 Odin Sverige - 17,0 25,0 Portfölj 1, Trygg - 1,3 2,2 Portfölj 2, Balanserad - 7,2 3,8 Portfölj 3, Tillväxt - 10,4 5,3 Portfölj Dynamisk Start Fondportfölj HQ Avslutad ,5 SEB Asset Selection 3,1 2,7 SEB Realräntefond 10,1 3,9 Skagen Global - 6,7 9,2 Skagen Kon-Tiki - 13,5 12,3 S&P trygghet 75 Start S&P Trygghet 85 Start Permutation I samband med att att stiftelse nr 1, 2, 3, 4 och 6 under de senaste åren permuterats med stiftelse nr 9, har även sammanslagning av förvaltningsportföljer skett Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig 6-20 Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig 6-40 Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig 6-60 Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig Traditionell Försiktig Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig Traditionell Normal Sammanslagen med FP 3/Trad Normal Zenith Sammanslagen med Portfölj Balanserad 17

18 F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E Ordlista Direktavkastning utgörs av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på aktie och andelar, realiserade kursvinster/kursförluster och övriga finansiella intäkter. Direktavkastningen i % beräknas på företagens månadsvisa genomsnittliga pensionsfonder. Marknadsindex avser ett vägt index av Alecta (SPP) och Skandia, enligt uppgifter från Sveriges Försäkringsförbund. Marknadsindexet kan under årens lopp vara ett vägt index från fler tradlivförsäkringar. Nettoavkastningen utgöres av årsresultatet enligt resultaträkningen. Nettoavkastningen i % beräknas på företagens månadsvisa genomsnittliga pensionsfonder. Totalavkastning utgöres av direktavkastningen med tillägg av ej realiserad värdeförändring. Totalavkastningen i % beräknas på företagens månadsvisa genomsnittliga pensionsfonder. Placeringstillgångar, tillgång som har karaktär av kapitalplacering. Hit räknas fastigheter och värdehandlingar (aktier, obligationer och lån) som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i stiftelsen. Överräntefond. Till överräntefonden förs/avräknas hela avkastningen. Styrelse FP nr 5, 9 Sven-Olof Stenberg, Hammarö Hans Nordwall, Karlstad Lars Ågren, Karlstad Stefan Särnehed, Karlstad Ulf Högefjord, Slottsbron Hans Nilsson, Karlstad FV nr 1 Sven-Olof Stenberg, Karlstad Stefan Särnehed, Karlstad Revisorer FP nr 5, 9 Kerstin Lenger, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Catrin Abrahamsson, Karlstad, förtroendevald. Suppleanter Ragnar Kaiding, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Peter Östberg, Karlstad, förtroendevald. FV nr 1 Kerstin Lenger, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Peter Östberg, Förtroendevald revisor, Karlstad Suppleanter Ragnar Kaiding, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Vakant, Förtroendevald revisor, Karlstad, 18

19 Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB samordnar administration och förvaltning av pensionskapital för företag anslutna till Familjeföretagens Pensionsstiftelser. Vårt kontor finns i Karlstad och vi samarbetar med försäkringsrådgivare och kapitalförvaltare runt om i Sverige. Sedan årsskiftet 2004 ägs Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB av Carnegie som för närvarande utvecklar och förädlar konceptet ytterligare, vilket kommer både nya och gamla kunder till nytta. FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSREDOVISNING I VÄRMLAND AB Box 409, Karlstad. Tel Fax Besöksadress: Expositionshuset, Hamntorget. E-post: Hemsida: Tryckeri Knappen, Karlstad 19

20 20

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer