FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE 1

2 2

3 Föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämmor för intresseföreningarna Familjeföretagens Arbetsgivarförening och Familjeföretagens Destinatärsförening samt årsmöte för Familjeföretagens Vinstandelsstiftelse nr 1 avhålles den 10 maj 2012 i OK Värmlands lokaler, Körkarlsvägen 3a, Karlstad. Mer information finner Ni i separat inbjudan. Efter stämmor och årsmöten kommer den traditionella informationen om förvaltningsresultatet för respektive stiftelse. 3

4 Innehåll FP nr 5-Förvaltningsberättelse... 5 FP nr 5-Resultat- och balansräkning... 5 FP nr 5-Bokslutskommentarer... 6 FP nr 5-Redovisningsprinciper... 7 FP nr 5-Revisionsberättelse... 7 FP nr 9-Förvaltningsberättelse... 8 FP nr 9 Marknadskommentarer från förvaltarna FP nr 9-Resultat- och balansräkning FP nr 9-Bokslutskommentarer FP nr 9-Redovisningsprinciper FP nr 9-Revisionsberättelse FV nr 1-Förvaltningsberättelse FV nr 1-Resultat- och balansräkning FV nr 1-Bokslutskommentarer FV nr 1-Revisionsberättelse Verksamheten i sammandrag Ordlista Styrelse och revisorer

5 Förvaltningsberättelse F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 5 Allmänt om verksamheten Pensionsstiftelsen är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Avsättningar till stiftelsen fördelas per företag och till avsatt belopp läggs respektive företags resultat i stiftelsens förvaltningsgemenskap. Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Länsstyrelsen i Stockholm. Placeringsinriktning Stiftelsens medel placeras till lägst 10 % och högst 90 % i aktier. Resterande placeras i räntebärande instrument. Avkastning Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 är en förvaltningsgemensam stiftelse, vilket innebär att respektive stiftelsefack har egna förvaltningsstrategier. Detta gör att inget rättvisande avkastningsmått kan redovisas. Till överräntefonden i företagens pensionsfonder har förts nettoavkastningen. Beträffande stiftelsens ställning och verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning och till dessa hörande bokslutskommentarer och redovisningsprinciper. Resultaträkning Not 2011(tkr) 2010(tkr) Avkastning av kapital Intäktsräntor Utdelning på aktier Resultat värdepapper Summa intäkter Förvaltningskostnader Stiftelseresultat Skatt Avräkning mot företagens pensionsfonder Balansräkning Tillgångar Not 2011(tkr) 2010(tkr) Fordringar Kortfristiga placeringar Aktier, fonder och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder Företagens pensionsfonder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Skatteskuld - 19 Ovriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och pensionsfonder

6 Bokslutskommentarer F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 5 Not 1 Resultat värdepapper (tkr) 2011(tkr) 2010(tkr) Realiserade vinster Förändring av övervärde Summa Not 2 Förvaltningskostnader Netto förvaltningskostnader utgör 1,7 % (1,1 %) av företagens genomsnittliga pensionsfonder. Not 3 Skatt Stiftelsens resultat belastas med avkastningsskatt. Skatten uppgår till 15 % beräknat på stadslåneräntan x stiftelsens förmögenhet vid årets ingång. Not 4 Aktier, fonder och andelar (tkr) 2011(tkr) 2010(tkr) Anskaffningsvärde Marknadsvärde/bokfört värde Not 5 Pensionsfonder (tkr) 2011(tkr) 2010(tkr) Vid årets början Inbetalt under året Byte av tryggande Gottgörelse Tillförd avkastning Vid årets slut Antal anslutna företag Antal pensionsborgenärer Antal pensionärer 3 3 6

7 Redovisningsprinciper F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 5 Värdering av kortfristiga placeringar Aktier, andelar och penningmarknadslån har värderats till balansdagens börskurs. Företagens pensionsfonder Företagens pensionsfonder består av kapitalvärde och överräntefond. Hela kapitalavkastningen förs till den del av pensionsfonderna som redovisas som överräntefonder. Karlstad i april 2012 Hans Nordwall Sven-Olof Stenberg Lars Ågren Stefan Särnehed En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 för år Ulf Högefjord Hans Nilsson Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt tryggandelagen och stadgar. Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Karlstad i april 2012 Kerstin Lenger Auktoriserad revisor Catrin Abrahamsson Förtroendevald revisor 7

8 F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Pensionsstiftelsen är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Avsättningar till stiftelsen sker till ett antal delfonder med underliggande placeringsalternativ och fördelas där per företag. Till avsatt belopp i respektive dellfond läggs respektive företags resultat i delfondens förmögenhetsgemeskap. Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm. Under 2010 ansöktes om permutation (sammanslagning) av Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 1, nr 2, nr 3 och nr 6 med Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9. Detta godkändes av Länsstyrelsen Stockholm (tillsynsmyndighet). Sammanslagningen genomfördes Placeringsinriktning Stiftelsens medel placeras enligt ett antal olika placeringsstrategier i de olika delfonderna, se Dessa kan bestå av rena fondplaceringar, där resultatenhetens förmögenhet placeras till ca 95 % i vald fond och upp till 5 % i likvida medel, eller portfölj med diskretionärt förvaltningsavtal med kapitalförvaltare. Alla portföljer har det gemensamt att förvaltarna har i uppdrag att placera i flera tillgångsklasser och/eller regioner utifrån rådande marknadsläge. Det som skiljer dem åt är risknivå och allokeringsramar, dvs hur mycket aktier respektiver riskfria tillgångar och alternativa placeringar de kan välja att investera i. Portfölj FP 1/Trad Försiktig FP 2/50-50 FP 3/Trad Normal Fondportföljerna Dynamisk Trygg Balanserad Tillväxt Förvaltare Carnegie Investment Bank AB, Stockholm SEB Stiftelser och Institutioner, Göteborg Swedbank Robur, Stockholm Swedbank Robur, Stockholm Carnegie Investment Bank AB, Göteborg SEB Stiftelser och Institutioner, Göteborg Investering till respektive placeringsstrategierna görs en gång i veckan. Marknadskommentarer SEB Stiftelser och Institutioner, Göteborg Året som gick Värdepappersmarknaden 2011 kan sammanfattas till en koncentration av makroekonomiska utspel och europeisk skuldkris, från att alla siffror pekade uppåt och en förhoppningsfull framtid under våren till att allt gick i moll under hösten. Trots bra ordning i finanserna rycktes svenska börsen med i oron när investerarkollektivet valde att fly risktillgångar under hösten. Alla diskussioner om värdepappersmarknaden landade i Eurons vara eller icke vara och om eller när Grekland går i konkurs. Svenska börsen tappade på de två sämsta veckorna under sommaren 20% (Affärsvärldens generalindex) av sitt värde. Inte ens tillväxtländerna orkade hålla emot när investerarna sålde ut risktillgångar. Kina och Indien hamnade under nollstrecket, särskilt Indien tappade kraftigt under slutet av året. Ekonomerna väntade att den kinesiska inhemska efterfrågan skulle hjälpa till att dra den kinesiska tillväxten, som tappade fart även den. Förhoppningen var att Kina skulle agera draglok i världsekonomin men även den kinesiska administrationen, har tvingats till stimulans genom att bland annat sänka kassakraven för bankerna, vilket stimulerat kreditgivning. Amerikanska ekonomin präglades av behov av åtstramning för att få bukt med budgetunderskottet och statsskulden. Obama, med minoritet i representanthuset, var dock bakbunden och därmed beskuren på möjligheter till att bedriva en aktiv finanspolitik. Viktiga besparingar sköts på framtiden. Trots detta syntes tecken på återhämtning i ekonomin. I Sverige var de flesta av uppfattningen att ekonomin under 2011 skulle stärkas och därmed förväntades marknadsräntorna stiga. Många band sina bolån under våren från att ha legat rörligt. Nu, efteråt vet vi att så inte blev fallet, tvärtom, räntorna sjönk. Den bästa placeringen i en sådan miljö, mätt från årsskifte till årsskifte, blev långa statsobligationer + ca 13 % (T-Bond index). Däremot kan det konstateras att aktier, världen över, särskilt verkstadsbolagen steg under slutet av Förhoppningar om en lösning av skuldkrisen, Euron och Grekland bidrog med optimism samt att många bolag bedömdes billiga när fokus byttes från makro till mikroanalys, alltså fundamental analys av bolagen. Över förväntan steg därmed börsen under slutet av året, generalindex gick upp kraftigt och särskilt verkstadsbolagen, några av dem som tagit för mycket stryk under sensommaren, gick upp igen med över 25 %. Världsindex (MSCI World All) gick minus under 2011, men på årsbasis klart bättre än både Sverige (-16,47%) och Emerging Markets (-18,8%) dvs det var riskmarknaderna som tog mest stryk när placerarna klev av under sensommaren. Nordamerika klarade sig bra och stannade över nollstrecket och bidrog därmed till att MSCI World All klarade sig med minus på endast 7,6 %. Guldet som tillflyktsplacering låg under värsta krismånaderna på +34 %, men stannade på +11 %. Guldet kurssätts i dollar och som placering tillsammans med Statsobligationer var det de bästa placeringarna under Slutsatsen är att makroekonomiska nyheter satte prägel på investeringsåret Fundamental värdering fick ett inhopp under slutet av året då aktier blev för billiga relativt förväntade vinster och alternativa placeringar såsom ränteplaceringar, men även ur perspektivet att det var gott om likviditet som sökte adress. 8

9 F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Swedbank Robur, Stockholm Året som gick 2011 blev ett mycket turbulent år med en tilltagande oro för den europeiska och amerikanska skuldsituationen och utsikterna för global tillväxt. Flera andra händelser kom också att prägla året, däribland den politiska utvecklingen i Mellersta Östern och den japanska jordbävningen. Skillnaderna i börsutveckling blev stora. Stockholmsbörsens index SIXPRX sjönk med 13,6 procent vilket ska jämföras med världsindex MSCI Worlds nedgång på endast -3,7 procent. Den exportberoende svenska börsen består av en relativt hög andel konjunkturkänsliga verkstadsbolag och därutöver även en hög andel bankaktier. Det bör också hållas i minnet att 2011 års nedgång föregicks av en i det närmaste obruten svensk börsuppgång på över 100 procent sedan slutet av Den svenska aktieportföljen klarade sig relativt index bra, -14,43 % relativt index -13,6 %. Utvecklingen i ränteportföljen var synnerligen god 8,02 % relativt index 7,33 %. Sammansatt avkastade portföljen -3,05 % och index -2,71 %. Framtiden Osäkerheten på marknaderna är fortsatt ovanligt stor. Detta medför som alltid både risker och möjligheter. En svagare konjunktur riskerar att skada företagens lönsamhet och ökar placerarnas motvilja mot att ta risk. Företagens lönsamhet är fortsatt god, delvis beroende på den rigorösa kostnadskontrollen. Mycket av marknadsoron avspeglas dessutom i dagens aktiekurser och värderingarna är relativt låga, t.ex. om man jämför marknadernas utdelningsnivåer med obligationsräntorna. Börsen har varit snabb att diskontera ett pessimistiskt konjunkturscenario, trots att den reala ekonomin fortfarande håller emot relativt väl på flera av de marknader som har stor betydelse för svenska börsbolags vinster. Stockholmsbörsen värderas nu snarast med en rabatt mot flertalet andra marknader, trots att de svenska bolagen karaktäriseras av relativt sett stabila hemmamarknader, generellt starka balansräkningar och hög exponering mot intressanta tillväxtmarknader. Viktiga händelser Jordbävning, tsunami och härdsmälta i kärnkraftverk Greklands oro Den arabiska våren, diktatorer faller Nedgradering av kreditbetyg i USA Politisk polarisering i USA Eurokris, eskalerar Ny politisk ledning i Italien, Spanien och Grekland Ny oenighet kring budgeten i USA Utsikter år 2012 Under 2012 kommer de finansiella marknaderna fortsatt att stå inför en rad utmaningar. Den europeiska skuldkrisen kommer fortsatt att vara i fokus. Därutöver kommer ett flertal viktiga länder att ha valår 2012, vilket gör det politiska landskapet osäkert när marknaderna eftersöker stabilitet. Samtidigt har den senaste tidens makroekonomiska statistik visat att det finns potential för en positivare syn framöver. Dels har den amerikanska ekonomin visat sig vara starkare än befarat under hösten/vintern och dels kan lägre inflation och tillväxtförväntningar i Kina lämna utrymme för nya stimulanser. Parallellt har allt fler centralbanker åter börjat stimulera sina ekonomier genom att sänka räntor. Detta bör i förlängningen vara positivt och accelerera den globala tillväxten. Således finns potentialen för en bättre aktiemarknad under Det har i skrivandets stund börjat bra, exempelvis är Stockholmsbörsen upp 12 % vid utgången av februari månad. Avkastning Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 är en förvaltningsgemensam stiftelse, vilket innebär att respektive delfonder har egna förvaltningsstrategier. I respektive delfond råder sedan förmögenhetsgemenskap. Detta gör att inget rättvisande avkastningsmått kan redovisas. Kapitalförvaltare Information om detta finner ni på Vi går in i 2012 med tron att flera av de innehav som utvecklades dåligt under 2011 har förutsättningar att bidra positivt till avkastningen. Vi känner respekt inför de fortsatta kurssvängningarna på marknaden men försöker också utnyttja de felprissättningar som uppstår. Risken är stor att den globala ekonomin kommer att försämras ytterligare innan vändningen kommer. Carnegie Investment Bank AB, Stockholm Året som gick Aktiemarknaderna har under 2011 i hög grad präglats av utvecklingen inom eurozonen med dess skuldproblematik. Investerarnas rädsla för hur skuldproblematiken kommer att påverka den globala tillväxten i allmänhet och det europeiska banksystemet i synnerhet har medfört en hög volatilitet på världens börser. Stockholmsbörsen föll under året med cirka 13,5 procent. Vad hände egentligen? Alla nedanstående händelser i punktform inträffade under helåret Med tanke på allt detta är det med facit i hand inte helt förvånande att året blev turbulent. 9

10 Resultaträkning F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Not 2011(tkr) 2010(tkr) Avkastning av kapital Intäktsräntor Utdelning på aktier Resultat värdepapper Summa intäkter Förvaltningskostnader Stiftelseresultat Skatt Avräkning mot företagens pensionsfonder Balansräkning Not 2011(tkr) 2010(tkr) Tillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Aktier, andelar och fonder Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder Företagens pensionsfonder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och pensionsfonder

11 Bokslutskommentarer F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Not 1 Resultat värdepapper % Realiserade vinster (+)/förluster (-) Förändring av övervärde Summa Not 2 Förvaltningskostnader Netto förvaltningskostnader utgör 1,3 % (1,2 %) av företagens genomsnittliga pensionsfonder. Not 3 Skatt Stiftelsens resultat belastas med avkastningsskatt. Skatten uppgår till 15 % beräknat på stadslåneräntan x stiftelsens förmögenhet vid årets ingång. Not 4 Aktier, fonder och andelar (tkr) Anskaffningsvärde Marknadsvärde/bokfört värde Not 5 Pensionsfonder (tkr) Vid årets början Inbetalt under året Överföring enligt Trl 22/Permutation Byte av tryggande Gottgörelse Tillförd avkastning Vid årets slut Antal anslutna företag Antal pensionsborgenärer Antal pensionärer

12 Redovisningsprinciper F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E N R 9, Boken Värdering av kortfristiga placeringar Aktier, andelar och penningmarknadslån har värderats till balansdagens börskurs. Företagens pensionsfonder Företagens pensionsfonder består av kapitalvärde och överräntefond. Hela kapitalavkastningen förs till den del av pensionsfonderna som redovisas som överräntefonder. Karlstad i april 2012 Hans Nordwall Sven-Olof Stenberg Lars Ågren Stefan Särnehed En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 för år Ulf Högefjord Hans Nilsson Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt tryggandelagen och stadgar. Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 9 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med tryggandelagen eller stadgarna Karlstad i april 2012 Kerstin Lenger Auktoriserad revisor Catrin Abrahamsson Förtroendevald revisor 12

13 Förvaltningsberättelse F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Allmänt om verksamheten Vinstandelsstiftelsen är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Placeringsinriktning Stiftelsens medel placeras till lägst 40 % och högst 60 % i aktier. Resterande placeras i räntebärande instrument. Marknadskommentar Värdepappersmarknaden 2011 kan sammanfattas till en koncentration av makroekonomiska utspel och europeisk skuldkris, från att alla siffror pekade uppåt och en förhoppningsfull framtid under våren till att allt gick i moll under hösten. Trots bra ordning i finanserna rycktes svenska börsen med i oron när investerarkollektivet valde att fly risktillgångar under hösten. Alla diskussioner om värdepappersmarknaden landade i Eurons vara eller icke vara och om eller när Grekland går i konkurs. Svenska börsen tappade på de två sämsta veckorna under sommaren 20 % (Affärsvärldens generalindex) av sitt värde. Inte ens tillväxtländerna orkade hålla emot när investerarna sålde ut risktillgångar. Kina och Indien hamnade under nollstrecket, särskilt Indien tappade kraftigt under slutet av året. Ekonomerna väntade att den kinesiska inhemska efterfrågan skulle hjälpa till att dra den kinesiska tillväxten, som tappade fart även den. Förhoppningen var att Kina skulle agera draglok i världsekonomin men även den kinesiska administrationen, har tvingats till stimulans genom att bland annat sänka kassakraven för bankerna, vilket stimulerat kreditgivning. årsbasis klart bättre än både Sverige (-16,47%) och Emerging Markets (-18,8%) dvs det var riskmarknaderna som tog mest stryk när placerarna klev av under sensommaren. Nordamerika klarade sig bra och stannade över nollstrecket och bidrog därmed till att MSCI World All klarade sig med minus på endast 7,6 %. Guldet som tillflyktsplacering låg under värsta krismånaderna på +34 %, men stannade på +11 %. Guldet kurssätts i dollar och som placering tillsammans med Statsobligationer var det de bästa placeringarna under Slutsatsen är att makroekonomiska nyheter satte prägel på investeringsåret Fundamental värdering fick ett inhopp under slutet av året då aktier blev för billiga relativt förväntade vinster och alternativa placeringar såsom ränteplaceringar, men även ur perspektivet att det var gott om likviditet som sökte adress. Avkastning Olika mått kan användas för att mäta hur vinstandelsstiftelsen lyckats i sin placeringsverksamhet. I not 1 redovisas dessa avkastningsmått och hur dessa beräknats beskrivs i ordlistan på sid 18. Hela nettoavkastningen -6,5 % (6,3 %) har avräknats mot vinstandelsfonderna. Kapitalförvaltare Vinstandelsstiftelsens kapital har förvaltats av SEB Enskilda Bank AB. Amerikanska ekonomin präglades av behov av åtstramning för att få bukt med budgetunderskottet och statsskulden. Obama, med minoritet i representanthuset, var dock bakbunden och därmed beskuren på möjligheter till att bedriva en aktiv finanspolitik. Viktiga besparingar sköts på framtiden. Trots detta syntes tecken på återhämtning i ekonomin. I Sverige var de flesta av uppfattningen att ekonomin under 2011 skulle stärkas och därmed förväntades marknadsräntorna stiga. Många band sina bolån under våren från att ha legat rörligt. Nu, efteråt vet vi att så inte blev fallet, tvärtom, räntorna sjönk. Den bästa placeringen i en sådan miljö, mätt från årsskifte till årsskifte, blev långa statsobligationer + ca 13 % (T-Bond index). Däremot kan det konstateras att aktier, världen över, särskilt verkstadsbolagen steg under slutet av Förhoppningar om en lösning av skuldkrisen, Euron och Grekland bidrog med optimism samt att många bolag bedömdes billiga när fokus byttes från makro till mikroanalys, alltså fundamental analys av bolagen. Över förväntan steg därmed börsen under slutet av året, generalindex gick upp kraftigt och särskilt verkstadsbolagen, några av dem som tagit för mycket stryk under sensommaren, gick upp igen med över 25 %. Världsindex (MSCI World All) gick minus under 2011, men på 13

14 Resultaträkning F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Not 2011(tkr) 2010(tkr) Avkastning av kapital 1 Intäktsräntor 1 - Utdelning på aktier Resultat värdepapper Summa intäkter Förvaltningskostnader Stiftelseresultat Skatt Avräkning mot företagens pensionsfonder Balansräkning Not 2011(tkr) 2010(tkr) Tillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Penningmarknadslån Aktier och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Skulder Eget kapital 3 Vinstandelar Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Skatteskuld Summa kortfristiga skulder Summa skulder och vinstandelar

15 Bokslutskommentarer F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Not 1 Avkastningsmått i % Totalavkastning - 2,9 % 10,7 % Nettoavkastning - 6,5 % 6,3 % Not 2 Skatt Stiftelsen betalar 26,3 % skatt på avkastningen från kapitalförvaltningen. Not 3 Vinstandelar (tkr) Värde vid årets början Inbetalt under året - - Utbetalningar Tillförd avkastning Värde vid årets slut Antal anslutna företag 3 3 Antal anställda som omfattas Karlstad i april 2012 Stefan Särnehed Sven-Olof Stenberg 15

16 Revisionsberättelse F A M I L J E F Ö R E T A G E N S V I N S T A N D E L S S T I F T E L S E N R 1 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Familjeföretagens Vinstandelsstiftelse nr 1 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Karlstad i april 2012 Kerstin Lenger Auktoriserad revisor Peter Östberg Förtroendevald revisor Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Familjeföretagens Vinstandelsstiftelse nr 1 för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 16

17 Verksamheten i sammandrag (tkr) F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E FP nr 5 FP nr 9 FV nr Antal företag Antal pensionsborgernärer Antal pensionärer Inbetalningar Byte av tryggande Gottgörelse Företag. pensionsf Totalavkastning i % * * - 2,9 10,7 Nettoavkastning i % * * - 6,5 6,3 *Snittavkastning för alla placeringsmöjligheter inom stiftelsen. Avkastning för placeringsmöjlighet inom FP nr 6 samt FP nr 9, se nedan. Totalavkastning för olika placeringsmöjligheter inom FP nr (%) 2010 (%) FP nr 9 FP 1/Trad Försiktig 1,4 5,8 FP 2/ ,7 14,2 FP 3/Trad Normal - 5,8 8,2 Blue Bay Em M Bond Start Bankinlåning 0,7 0,3 DNB Fund Asian Small - 36,2 0,9 Carnegie Corporate Bond Start Carnegie Medical 4,0-2,3 Carnegie Kort Ränta 2,0 0,7 Carnegie Safety 90 Sverige - 9,2 4,7 Carnegie Safety 90 BRIC - 9,4-2,2 Carnegie World Wide -1,0 0,0 Carnegie Indien - 32,9 16,0 Carnegie Ryssland - 19,2 12,1 Carnegie Strategi - 12,7 12,9 Coeli Horisont - 0,1 4,7 JOHCM Global - 6,8-1,9 GLG Japan Core Alpha - 30,3-5,1 Carnegie PRI * - East Capital Östeuropa - 28,6 16,9 Enter Select Start (%) 2010 (%) FP nr 9 forts. Ålandsbanken China Growth - 20,0 3,7 Lannebo Småbolag - 17,7 28,5 Lannebo Sverige Start CN Fondservice Sv/Världen - 9,6 9,0 CN Fondservice Världen - 8,8 3,1 Nordea North American Value - 2,2 8,7 Odin Europa Småbolag - 21,6 10,0 Odin Europa - 15,6 4,6 Odin Norden - 22,6 8,9 Odin Sverige - 17,0 25,0 Portfölj 1, Trygg - 1,3 2,2 Portfölj 2, Balanserad - 7,2 3,8 Portfölj 3, Tillväxt - 10,4 5,3 Portfölj Dynamisk Start Fondportfölj HQ Avslutad ,5 SEB Asset Selection 3,1 2,7 SEB Realräntefond 10,1 3,9 Skagen Global - 6,7 9,2 Skagen Kon-Tiki - 13,5 12,3 S&P trygghet 75 Start S&P Trygghet 85 Start Permutation I samband med att att stiftelse nr 1, 2, 3, 4 och 6 under de senaste åren permuterats med stiftelse nr 9, har även sammanslagning av förvaltningsportföljer skett Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig 6-20 Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig 6-40 Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig 6-60 Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig Traditionell Försiktig Sammanslagen med FP 1/Trad Försiktig Traditionell Normal Sammanslagen med FP 3/Trad Normal Zenith Sammanslagen med Portfölj Balanserad 17

18 F A M I L J E F Ö R E T A G E N S P E N S I O N S S T I F T E L S E Ordlista Direktavkastning utgörs av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på aktie och andelar, realiserade kursvinster/kursförluster och övriga finansiella intäkter. Direktavkastningen i % beräknas på företagens månadsvisa genomsnittliga pensionsfonder. Marknadsindex avser ett vägt index av Alecta (SPP) och Skandia, enligt uppgifter från Sveriges Försäkringsförbund. Marknadsindexet kan under årens lopp vara ett vägt index från fler tradlivförsäkringar. Nettoavkastningen utgöres av årsresultatet enligt resultaträkningen. Nettoavkastningen i % beräknas på företagens månadsvisa genomsnittliga pensionsfonder. Totalavkastning utgöres av direktavkastningen med tillägg av ej realiserad värdeförändring. Totalavkastningen i % beräknas på företagens månadsvisa genomsnittliga pensionsfonder. Placeringstillgångar, tillgång som har karaktär av kapitalplacering. Hit räknas fastigheter och värdehandlingar (aktier, obligationer och lån) som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i stiftelsen. Överräntefond. Till överräntefonden förs/avräknas hela avkastningen. Styrelse FP nr 5, 9 Sven-Olof Stenberg, Hammarö Hans Nordwall, Karlstad Lars Ågren, Karlstad Stefan Särnehed, Karlstad Ulf Högefjord, Slottsbron Hans Nilsson, Karlstad FV nr 1 Sven-Olof Stenberg, Karlstad Stefan Särnehed, Karlstad Revisorer FP nr 5, 9 Kerstin Lenger, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Catrin Abrahamsson, Karlstad, förtroendevald. Suppleanter Ragnar Kaiding, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Peter Östberg, Karlstad, förtroendevald. FV nr 1 Kerstin Lenger, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Peter Östberg, Förtroendevald revisor, Karlstad Suppleanter Ragnar Kaiding, auktoriserad revisor KPMG, Karlstad Vakant, Förtroendevald revisor, Karlstad, 18

19 Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB samordnar administration och förvaltning av pensionskapital för företag anslutna till Familjeföretagens Pensionsstiftelser. Vårt kontor finns i Karlstad och vi samarbetar med försäkringsrådgivare och kapitalförvaltare runt om i Sverige. Sedan årsskiftet 2004 ägs Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB av Carnegie som för närvarande utvecklar och förädlar konceptet ytterligare, vilket kommer både nya och gamla kunder till nytta. FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSREDOVISNING I VÄRMLAND AB Box 409, Karlstad. Tel Fax Besöksadress: Expositionshuset, Hamntorget. E-post: Hemsida: Tryckeri Knappen, Karlstad 19

20 20

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2009 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE 1 2 Föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämmor för intresseföreningarna Familjeföretagens Arbetsgivarförening och Familjeföretagens

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE. Årsrapport FPR 2012tryck.indd 1 2013-05-14 10:44:50

ÅRSREDOVISNING 2012 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE. Årsrapport FPR 2012tryck.indd 1 2013-05-14 10:44:50 ÅRSREDOVISNING 2012 FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE 1 Årsrapport FPR 2012tryck.indd 1 2013-05-14 10:44:50 2 Årsrapport FPR 2012tryck.indd 2 2013-05-14 10:44:50 Föreningsstämma Kallelse till ordinarie

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen Ärende nr 15 o Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 123 Dm 2014/151 042 Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen Konöstiftelsen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

ÅnsnnoovlsNlNc FoR zot3

ÅnsnnoovlsNlNc FoR zot3 ÄB Stockholms läns landstings Internfinans D onationsfon dsftirvaltningcn ÅnsnnoovlsNlNc FoR zot3 Förvaltaren av StockJrolms lfins landstings donationsfonder avger hänned årsredovisning för F.ÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003

Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1januari 2012-31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB ÅRSREDOVISNING COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB ORGANISATIONSNUMMER 5569077943 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 19 OKT 2012 31 DEC 2013 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 2013 blev ett motigt år för den nordiska riskkapitalindustrin

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

R1 30 --:'."-;----.---

R1 30 --:'.-;----.--- Organisationens namn Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni Organisationens intäkter och kostnader Verksamhetsintäkter från allmänheten R01 0 Penninginsamlingar R040 Försäljning av varor och tjänster

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Æ/t" Arsredovisning. Utvecklingsstiftelse Sparbanken I 826. sida. lnnehåll: Resultaträkning Balansräkning. får härmed avge

Æ/t Arsredovisning. Utvecklingsstiftelse Sparbanken I 826. sida. lnnehåll: Resultaträkning Balansräkning. får härmed avge Styrelsen för Utvecklingsstiftelse Sparbanken I 826 Org nr 802424-4637 får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 lnnehåll: Förvaltn i ngsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning för. Bil Odd Tropical 769615-2391. Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Bil Odd Tropical Räkenskapsåret 2014-Ol -01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse i Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer