Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas"

Transkript

1 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande Karlgren, Stefan viceordförande Axén, Tina ledamot Fagerlund, Niklas ledamot Friis, Christer ledamot Rosenqvist Birgitta ledamot Frånvarande Åkerberg, Carola - ledamot Övriga närvarande Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar Behandlade ärenden Underskrifter Jean-Erik Mattsson Ordförande Mikael Grannas Sekreterare Protokollet justerat Tid och plats Underskrifter Protokollet har varit allmänheten till påseende Tid och plats Underskrifter Tina Axén Niklas Fagerlund Mikael Grannas

2 2 Kallelse Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Ärenden som behandlas Blad 1 Konstatera sammanträdets laglighet Val av protokolljusterare Övertagande av vägbelysning i byarna Övertagande av vägbelysning Hyppeis by Anhållan om utökning av lampor för byabelysningen i Björkö by Anhållan om befrielse från fastighetsskatt Skärgårdens vänner r.f Anhållan om befrielse från posten som nämndeman i tinget Henrika Söderqvist Val av ny representant från Houtskär som nämdeman i tinget Avskedsansökan Kjell Gunnars Avskedsansökan Mikael Ekblad Anhållan om förlängning av tjänstledighet Tomas Mårtensson Ansökan om undantagslov Sunabacka Agneta Ansökan om undantagslov Pia och Kimmo Förbom Ansökan om undantagslov Tor och Ann-Mari Bergman Anhållan om anslutning till kommunala vattennätet i Mossala Tor Bergman Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Skärgårdsboden Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Christer och Sirkka-Liisa Friis Motionsbanans genomförande Kommunens skuld till Klara - Skärgårdens Renhållning Ab Lunchservering i samband med Lyckebo café / turistinfo Utlåtande om utveckling av tingsrättsnätet Montering av plåttak - Ängeshuset Förslag till landskapsplanen för Egentliga Finland Besluta om samarbetsavtal för miljöhälsoskydd och veterinär-vård Anonseringen i Houtskärs Nytt Ändringsförslag till Houtskärs generalplan Namnförslag för vägarna i Houtskärs kommun Näringslivsutvecklingsprojekt Skolgården Socialjour Stiftelsen Matilda Lindberg Bidragsansökan Anmälningsärenden Motion: Kommunalt bidrag för rening av avloppsvatten Försäljning av värdepapper och fonder Lån - Flisförbränningsanläggningarna Rättelseyrkandeanvisning... 42

3 3 Bilagor 1 Skrivelse Delägarna i Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar (4 sidor) 2 E-postmeddelande Hyppeis delägarlag (1 sida) 3 Skrivelse Björkö bys fastighetsägare (2 sidor) 4 Skrivelse Skärgårdens vänner r.f. (2 sidor) 5 Skrivelse Henrika Söderqvist (1 sida) 6 Skrivelse Kjell Gunnars (1 sida) 7 Skrivelse Mikael Ekblad (1 sida) 8 Skrivelse Tomas Mårtensson (1 sida) 9 Ansökan, byggnadsnämndens utlåtande, karta och situationsplan (5 sidor) 10 Ansökan, situationsplan och miljöcentralens beslut (5 sidor) 11 Ansökan, byggnadsnämndens utlåtande, karta och situationsplan (5 sidor) 12 Skrivelse Tor och Ann-Mari Bergman (1 sida) 13 Skrivelse - Rune Johansson (skärgårdsboden) (1 sida) 14 Skrivelse- Christer och Sirkka-Liisa Friis (1 sida) 15 Skrivelse- Klara (1 sida) 16 Skrivelse Susané Rosenqvist (Lyckebo) (1 sida) 17 Justitieministeriet begäran om utlåtande (5 sidor) 18 Offert Oy T Lindström Ab, F:ma Houtskär bygg, Kaj-Johan Karlsson, takritning (4 sidor) 19 Samarbetsavtal, budget och verksamhetsplan (35 sidor) 20 Ändringsansökningar till generalplanen (32 sidor) 21 Arbetsgruppens protokoll, vägnamnsförslag, kartor (7 sidor) 22 Offert- Ab Ska-Plan Oy, planebeskrivning (2 sidor) 23 Socialjour - Kostnadskalkyl kommunvis (1 sidor) 24 Skärgårdsmarschen 2008 (2 sidor) 25 Befolkningsstatistik (1 sida) 26 Arbetslöshetsstatistik (1 sida) 27 Inrikesministeriets förordning (7 sidor) 28 Utbildningsstyrelsens beslut (6 sidor) 29 Sydvästra Finlands miljöcentrals beslut (2 sidor) 30 Åbo förvaltningsdomstols beslut (3 sidor) 31 Förteckning över kommunens värdepapper (1 sida)

4 4 1 Konstatera sammanträdets laglighet Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Sammanträdets laglighet konstaterades

5 5 2 Val av protokolljusterare Protokollet justeras av två för gången utsedda protokolljusterare. Förra protokollet justerades av Birgitta Rosenqvist och Carola Åkerberg. Till protokolljusterare valdes Tina Axén och Niklas Fagerlund

6 6 3 Övertagande av vägbelysning i byarna Tidigare behandlats i KST 220/07 Ärendet togs upp av Jean-Erik Mattsson Idag ansvarar kommunen för Näsbys byabelysning, men betalar bidrag för underhållet av övriga byarnas byabelysning. Detta kan anses som en ojämlik behandling av byarna. KD:s kommentar. För stunden är bidragsbeloppen högre än byarnas helhetskostnader för drift och underhåll av byabelysningen. KST:S beslut: Kommunen tar över ansvaret för byabelysningen i varje by som detta skriftligen önskar. Delägarna i Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar anhåller om att kommunen skulle överta ansvaret för vägbelysningen i byarna. Ansökningarna i bilaga 1 KD:s Förslag: Vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m med följande precisering: Vid övertagandet noteras antalet belysningspunkter.

7 7 4 Övertagande av vägbelysning Hyppeis by Tidigare behandlats i KST 220/07 Ärendet togs upp av Jean-Erik Mattsson Idag ansvarar kommunen för Näsbys byabelysning, men betalar bidrag för underhållet av övriga byarnas byabelysning. Detta kan anses som en ojämlik behandling av byarna. KD:s kommentar. För stunden är bidragsbeloppen högre än byarnas helhetskostnader för drift och underhåll av byabelysningen. KST:S beslut: Kommunen tar över ansvaret för byabelysningen i varje by som detta skriftligen önskar. I ett e-postmeddelande framför delägarlaget i Hyppeis by att de är beredda att diskutera olika alternativ för att i framtiden trygga vägbelysningen i Hyppeis by. (bilaga 2) Kommunen föreslår åt Hyppeis by att vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m lika som för Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar.

8 8 5 Anhållan om utökning av lampor för byabelysningen i Björkö by I en skrivelse daterad anhåller fastighetsägarna i Björkö by om att den befintliga vägbelysningen utökas med fyra lampor till byagränsens slut. (bilaga 3) KD:s Förslag: Björkö by ansvarar själv för utvidgningen av byabelysningen. Kommunstyrelsen beviljar ett talkobidrag på 200 / belysningspunkt mot redovisade kostnader. Följande personer anmälde sig jäva: Niklas Fagerlund Stefan Karlgren Sune Linde Ärendet justerades omedelbart

9 9 6 Anhållan om befrielse från fastighetsskatt Skärgårdens vänner r.f. Medels daterad skrivelse anhåller Skärgårdens vänner i Houtskär r.f. om ett bidrag på 233,82, vilket motsvarar fastighetsskattens storlek. (Se bilaga 4) Bidrag har tidigare utbetalats KD:s Förslag: Bevilja Skärgårdens vänner r.f. befrielse från fastighetsskatten för Följande personer anmälde sig jäva: Niklas Fagerlund Stefan Karlgren Ärendet justerades omedelbart

10 10 7 Anhållan om befrielse från posten som nämndeman i tinget Henrika Söderqvist I en skrivelse daterad anhåller Henrika Söderqvist om att hon blir befriad från posten som nämndeman i tinget. (bilaga 5) Motivering till ansökan: På grund av sitt arbete som försäkringstjänsteman i Korpo-Houtskär-Iniö försäkringsförening önskar hon bli befriad. På försäkringsföreningen beviljas många rättsskydd åt kunder som hamnat i någon form av rättstvist. I dessa fall är hon jävig då hon är inkallad som nämndeman. Kommunförvaltningens 38 3 mom. En giltig orsak kan i princip vara vilken orsak som helst som försvårar skötseln av förtroendeuppdraget. Huruvida orsaken är giltig avgörs det organ som utser den förtroendevalda, i allmänhet fullmäktige. Kommunstyrelsen besluter för fullmäktige föreslå att Henrika Söderqvist befrias från posten som nämndeman i tinget. Stefan Karlgren anmälde jäv

11 11 8 Val av ny representant från Houtskär som nämdeman i tinget Kompletterande val bör göras ifall den förtroendevalde beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag i föregående paragraf. Kommunstyrelsen besluter för fullmäktige föreslå att ny representant som nämndeman i tinget väljes i stället för Henrika Söderqvist. Detta ifall hon beviljats befrielse i föregående paragraf.

12 12 9 Avskedsansökan Kjell Gunnars I en skrivelse daterad , säger Kjell Gunnars upp sig från och med den , från tjänsten som fastighetsskötare vid Houtskärs kommun. (bilaga 6) Kommunstyrelsen tar uppsägningen till kännedom och konstaterar att uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagens 6 kapitel 3 2.mom p1 är 14 dagar. Kommunstyrelsen besluter lediganslå befattningen som ansvarig fastighetsskötare 100% tillsvidare. med följande tillägg: Ansökningstiden i Houtskär Nytt bör vara kort (inlämningsdatum 8.2) Följande personer befullmäktigas göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael Grannas, Greger Brinkén

13 13 10 Avskedsansökan Mikael Ekblad I en skrivelse daterad säger Mikael Ekblad upp sig från vikariatet som fastighetsskötare vid Houtskärs kommun. (bilaga 7) Han har anställts som fastighetsskötar-vikarie på deltid 50 % på viss tid för tiden (KST 47/07). Kommunstyrelsen tar uppsägningen till kännedom och konstaterar att arbetsavtalet på viss tid tar slut enligt arbetsavtalslagens 6 kapitel 1 1.mom efter anställningstidens utgång den Kommunstyrelsen besluter lediganslå befattningen som fastighetsskötar-vikarie 50% för Tomas Mårtenssons tjänsteledighets-period ifall Tomas Mårtensson beviljas förlängning av hans tjänsteledighet. med följande tillägg: Ansökningstiden i Houtskär Nytt bör vara kort (inlämningsdatum 8.2) Vikariatet lediganslås tills Följande personer befullmäktigas göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael Grannas, Greger Brinkén

14 14 11 Anhållan om förlängning av tjänstledighet Tomas Mårtensson Tidigare behandlats i KST 24/07 KST 24/07 Medels daterad skrivelse anhåller Tomas Mårtensson om oavlönad tjänstledighet från tjänsten som fastighetsskötare för tiden Som grund ger han att han vill investera mer tid i sin privata företagsverksamhet. KD:S förslag: Bevilja tjänstledighet. Lediganslå det fastighetsskötarvikariat 50% för Tomas Mårtenssons tjänstledighetsperiod. KST:S beslut: I en skrivelse daterad anhåller Tomas Mårtensson om förlängning av sin tjänstledighet t.o.m Den nuvarande tjänstledigheten upphör och Tomas Mårtensson skulle återkomma till tjänst efter uttagen semester (bilaga 8) Bordlägga anhållan

15 15 12 Ansökan om undantagslov Sunabacka Agneta Agneta Sunabacka ansöker om undantagslov för uppförande av en gäststuga (30 m 2 ) på fastigheten Sollinden 6:11 i Kittuis by. Byggnadsnämndens utlåtande: Byggnadsnämnden beslöt med stöd av gällande generalplan att inte förorda ansökan om undantag för uppförande av gäststuga på RA1-område vid strand. Enligt generalplanen och Houtskärs byggnadsordning kan en gäststuga vara max. 25 m 2. En gäststuga vars yta överstiger 25 m 2 anses vara fritidshus, i detta fall blir det två bostäder på samma tomt, vilket strider mot generalplan och byggnadsordning. För detaljer se bilaga 9. Icke förorda undantagslov enligt byggnadsnämndens utlåtande.

16 16 13 Ansökan om undantagslov Pia och Kimmo Förbom Pia och Kimmo Förbom ansöker om undantagslov för uppförande av en fritidsbyggnad (50 m 2 ) och bastu (25 m 2 ) på fastigheten Brändskär 3:3 på Berghamn. Avsikten är att bygga fritidshuset så, att det skulle kunna användas året runt men inte som permanent bostad. Miljöcentralen har i sitt beslut ; Dnr LOS-2006-L beviljat ansökt undantagslov under förutsättning att behandlingen av avloppsvatten ordnas på ett sådant sätt att det uppfyller kraven på stadsrådets förordning, samt att byggnaderna passar in i landskapsbilden. Dessa förutsättningar och byggnadernas närmare placering bör undersökas i samband med behandlingen av bygglov. (bilaga 10) Icke bevilja ansökan om undantagslov för att ändra fastighetsstatus. Byaområden (ATområde) är enligt generalplanen ämnat för fast boende.

17 17 14 Ansökan om undantagslov Tor och Ann-Mari Bergman Tor och Ann-Mari Bergman ansöker om undantagslov för uppförande av ett egnahemshus (114 m 2 ) och strandbastu (25 m 2 ) på fastigheten Jakobs 10:19 i Mossala by. (bilaga 11) Byggnadsnämndens utlåtande: Enligt byggnadsnämndens tolkning av generalplanen finns inget hinder för Tor och Ann- Mari Bergman att uppföra en bostadsbyggnad och bastu på AT-område. Byggnadsnämnden beslöt med stöd av gällande generalplan att förorda ansökan om undantag för uppförande av bostadsbyggnad och bastu på AT-område. (bilaga 12) Enligt byggnadsnämndens utlåtande, förorda ansökan om undantagslov.

18 18 15 Anhållan om anslutning till kommunala vattennätet i Mossala Tor Bergman I en skrivelse daterad anhåller Tor och Ann-Mari Bergman om att få upprätta en vattenanslutning till det kommunala vattennätet som förser bl.a. f.d. skolan och radhusen med vatten. Det tekniska förverklingssättet skulle planeras av kommunens instanser tillsammans med Bergman och den sökande skulle stå för kostnaderna för det praktiska förverkligandet. (bilaga 13) KD:s Förslag: Godkänna ansökan ifall undantagslov beviljats i föregående paragraf.

19 19 16 Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Skärgårdsboden I en skrivelse daterad anhåller Rune Johansson för fastigheten Skoltomten i Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät. (bilaga 14) Godkänna anhållan med villkoret att vattenanslutning görs samtidigt.

20 20 17 Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Christer och Sirkka- Liisa Friis I en skrivelse daterad anhåller Christer och Sirkka-Liisa Friis för fastigheten Margaretebo i Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät. (bilaga 15) Fastigheten är redan ansluten till kommunens vattennät. Godkänna ansökan. Christe Friis anmälde jäv

21 21 18 Motionsbanans genomförande Kommunen har haft verkställandet av en motionsbana bakom Träsk skola i sin investeringsplan sedan ett antal år. För ändamålet finns budgeterat i investeringsbudgeten för För att få projektet genomfört, är det ändamålsenligt att utse en arbetsgrupp för detta syfte. Kommunstyrelsen besluter verkställa en belyst motionsbana bakom Träsk skola. Kommunstyrelsen väljer följande arbetsgrupp för motionsbanan: - Jonas Isaksson (ordf.) - Tomas Mårtensson - Kirsi Mårtensson - Monica Andersson Arbetsgruppen befullmäktigas verkställa projektet under 2008 inom budgetens ramar.

22 22 19 Kommunens skuld till Klara - Skärgårdens Renhållning Ab Tidigare behandlats i KST 191/07 Avfallshanteringen i Houtskär har under de flesta år varit förlustbringande och Houtskär har p.g.a. detta en kumulativ skuld för avfallshanteringen till Klara på ,57. Klara har i ett brev riktat till kommunstyrelsen redogjort för de senaste årens resultat samt föreslagit att kommunen avkortar skulden i två lika stora rater. Klara redogör i samma brev även om inbesparningspotentialet i Houtskärs avfallshantering KD:S förslag: Godkänna Klaras förslag om avkortningen av kommunens skulder. Diskutera inbesparningsförslagen. KST:S beslut: Remittera ärendet för utredning av kostnadsgrunderna och inbesparingspotentialet. I ett brev daterat vädjar Klara till en snabb utbetalning av (bilaga 15) I budgeten för 2008 finns budgeterat för täckning av underskottet. Betala det ansökta beloppet på

23 23 20 Lunchservering i samband med Lyckebo café / turistinfo I en skrivelse daterad anhåller Susané Rosenqvist om att få påbörja lunchservering på Lyckebo från och med februari 2008, ifall inte nuvarande kontrakt med Brunström-Vilen förlängs av Houtskärs Gästgiveri. Den sökande önskar även att kommunen som hyresvärd till Lyckebo drar in ett starkströms-uttag till köket. (bilaga 16) Godkänna ansökan. Ärendet konstaterades ha förfallit och sålunda togs inget beslut.

24 24 21 Utlåtande om utveckling av tingsrättsnätet Justitieministeriet har begärt kommunernas utlåtande om betänkandet Utvecklandet av tingsrättsnätet. I betänkandet föreslås att Pargas tingsrätt upphör och att det i stället inrättas en svenskspråkig avdelning vid Åbo tingsrätt. I samband med att Pargas tingsrätt skulle upphöra skulle även tingsplatserna i Dragsfjärd, Kimito, Nagu och Pargas dras in. (se bilaga 17) Med anledning av betänkandet ger Houtskärs kommun följande utlåtande: Inledningsvis kan konstateras att Pargas tingsrätt är en tvåspråkig tingsrätt med svenska som majoritetens språk. Slås den ihop enligt betänkandet med den överväldigande finskspråkiga Åbo tingsrätt, trots bl.a. grundlagens tvingande stadganden och minoritetskonventionen, splittras personalen och ämbetsspråket blir i praktiken finska och all språkkunskap och språkservice i svenska kan försvinna. Åbo tingsrätt har den 1 april 2007 sammanslagits med Åbonejdens tingsrätt. Om sedan ytterligare de övriga tingsrätterna i Egentliga Finland (Salo och Nystad) fogas till Åbo tingsrätt blir befolkningstalet ca Möjligheterna att ge svenskspråkig service i form av en avdelning inom Åbo tingsrätt kommer att vara begränsade, jämfört med dagens situation. Houtskärs kommun anser att Pargas tingsrätt även framöver skall fungera som självständig domstol med tingsplatserna bevarade i Dragsfjärd, Kimito, Nagu och Pargas. Pargas tingsrätts domkrets präglas av långa avstånd och dåliga kommunikationer. Detta innebär att invånarna inom domkretsarna endast har begränsade möjligheter att besöka någon som helst myndighet. För att inte medborgarnas rätt till jämlikt bemötande och tilliten till rättsvården skall urvattnas måste parterna ha rätt till service inom rimligt avstånd och på sitt eget modersmål. Dessa mål uppfylls om Pargas tingsrätt och dess tingsplatser bevaras. Om beslut fattas om förändringar i Pargas tingsrätts verksamhet, bör följande aspekter beaktas: - åtminstone en tingsplats på Kimitoön och en tingsplats i Väståboland bör bevaras. Endast på detta sätt kan skärgårdens behov och långa avstånd beaktas. - tillräckliga resurser bör reserveras för att den svenskspråkiga avdelningens verksamhet. - den svenska avdelningen bör ha på förhand fastställda behörighetskrav gällande fullständiga kunskaper i svenska för ett tillräckligt antal domare och annan personal.

25 25 22 Montering av plåttak - Ängeshuset Ängeshusets plåttak är i behov av förnyelse. Entreprenaden omfattar montering av ett nytt falsat plåttak alternativt Classic-plåttak enligt bifogad takritning. En offertrunda har gjorts varav två anbud har inkommit innom utsatt tid. Anbuden har inlämnats av firman F.ma Houtskär bygg och Oy Lindström Ab. Anbuden i bilaga 18. Byggnadsinspektörens rekomendation: Välja Oy T Lindström Ab:s anbud enligt punkt 4. Dubbelfalsat plåttak 0,5 mm Pural på ny bädd: Pris: ,861 moms = Beslut enligt byggnadsinspektörens rekommendation. Jean-Erik Mattsson anmälde jäv Som ordförande fungerade Stefan Karlgren

26 26 23 Förslag till landskapsplanen för Egentliga Finland I ett brev daterat har styrelsen vid Egentliga Finlands förbund på sitt möte beslutat att ge skissen till landskapsplan för Egentliga Finland till påseende. Samtidigt ber förbundet utlåtanden över planskissen före den Houtskärs kommun har ansökt, och fått beviljat, tilläggstid till slutet av februari. Planen ersätter de fastställda regionplanerna för området. Planområdet omfattar Åboregionens kranskommuner, Vakka-Suomi och Loimaa-regionerna samt kommunerna i Åboland. Syftet är att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen, samt de myndigheter och samanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, har möjlighet att delta i beredningen av planen och uttala sin åsikt. Planutkastet finns till påseende på kommunkansliet. Utse en arbetsgrupp för genomgången av landskapsplanen. Arbetsgruppen har till uppgift att ge ett utlåtandeförslag till nästa möte. Näringslivskommittén ger kommunstyrelsen ett utlåtandeförslag till nästa möte.

27 27 24 Besluta om samarbetsavtal för miljöhälsoskydd och veterinär-vård Statsrådet fastslog i ett principbeslut redan riktlinjerna för hur den livsmedelstillsyn, övrigt miljöhälsoskydd och veterinärvård som kommunerna ansvarar för, skall utvecklas. Målsättningen var att kommunerna via frivilliga samarbetsavtal, från dåvarande 276 kommunala enheter, skulle bilda ett lämpligt antal tillräckligt stora regionala tillsynsenheter som kan garantera företagare och kommuninvånare god service. I januari 2006 inleddes diskussioner om ett omfattande regionalt samarbete inom miljöhälsoskydd och veterinärvård mellan Pargas (tillsammans med skärgårdskommunerna i västra Åboland), Kaarina-Piikkiö terveyskeskus ky, Paimion- Sauvon kansanterveys ky, Härkätien ky, Pöytyän ktt ky och Loimaan seudun ktt ky. Representanter för ovan nämnda delområden bildade en arbetsgrupp som utarbetade ett förslag till en samarbetsmodell. Eftersom kommun- och servicestrukturreformen inverkat på tidtabellen för miljöskyddssamarbetet, har modellen under ledning av Lundo kommun under 2007 kunnat bearbetats vidare, som ett konsultuppdrag i samarbete med berörda tjänsteinnehavare inom samarbetsområdet. Nuläge och målsättning Det regionala samarbetsprojektet har nu nått fram till ett skede där projektets styrgrupp för sin del godkänt föreliggande förslag till samarbetsavtal, liksom en budget för åren Över samarbetet har uppgjorts en strategibaserad verksamhetsplan (se bilaga 19). Beslutsfattare och personal i samarbetsområdet har fått ta del av planerna, såväl under arbetets gång som via ett allmänt informationsmöte i Lundo. Kommunstyrelsen i Lundo godkände för sin del samarbetsavtalet och budgeten för åren Styrelsen har fört ärendet för beslut i fullmäktige, förutsatt att besluten i de övriga kommunerna gör det möjligt att förverkliga planerna. Målsättningen är att verksamheten inom denna regionala enhet skall inledas Innehåll Avtalets innehåll framgår av bilagan, men går i korthet ut på att miljöhälsoskydd och veterinärvård i fortsättningen produceras av en regional enhet. Samarbetet organiseras enligt en modell med Lundo som värdkommun. Verksamhetsställen upprätthålls även i Pargas och i Loimaa, för vetrinärerna kvarstår tillsvidare samtliga nuvarande verksamhetsställen. I värdkommunen grundas en miljöhälsonämnd till vilken kommunerna utser sina representanter. Miljöhälsoskyddspersonalen (hälsoinspektörer, veterinärer och kanslipersonal) övergår i värdkommunens tjänst och underställs den gemensamma miljöhälsonämnden. Miljöhälsovården indelas i tre resultatenheter: miljöhälsoskydd, veterinärvård och förvaltning. Som föredragande i nämnden och som förman för personalen fungerar en nyinrättad heltidsanställd chef för miljöhälsoskyddet. Kostnader Kostnadskalkylen har gjorts upp utgående från respektive samarbetsparters bokförda kostnader för År 2009 fördelas kostnaderna så att en 20 % grunddel fördelas enligt invånarantal och 80 % enligt en kostnadsfördelning baserad på respektive områdes/kommuners års bokslut för verksamheten inom miljöhälsovård. Från år 2010 fördelas kostnaderna så att grunddelen 20 % fördelas enligt invånarantal och 80 % uppgiftsbaserat enligt respektive områdes behov av prestationer. Förberedelser för verksamheten inleds i liten skala under hösten 2008, vilket kommer att medföra vissa kostnader för samarbetskommunerna redan under inkommande år. Språk

28 28 I verksamhetsplanen konstateras att vikten av service på svenska skall noteras inom all service. För Åbolands del är det av vikt att en tvåspråkig service även i framtiden kan garanteras. Övriga samarbetsalternativ Pargas har även utrett möjligheterna till ett miljöhälsoskyddssamarbete österut, att tillsammans med Kimiotoön bilda ett samarbetsområde med Raseborg som värdkommun. Alternativet har utretts eftersom kommunerna i denna region har mycket gemensamt; en liknande företags- och samhällsstruktur, skärgårdsanknytning med betoning på aktivt fritidsboende och ett ökat servicebehov under sommarhalvåret, kulturella likheter och en liknande språkfördelning med ett behov av likvärdig, fungerande tvåspråkig service. Alternativet har utvärderats och ett utkast till strategiplan över samarbetet inom miljöhälsovård för Raseborg, Väståboland, Kimitoön och Ingå från och med år 2009 har gjorts upp. Då parterna sammanträffade i Kimito , konstaterades dock att samarbetet försvåras av att en fungerande modell för veterinärvården inte står till buds. Man kunde även konstatera att en dejoursring för veterinärerna inte kan fås att fungera inom ett så geografiskt vidsträckt samarbetsområde. Det finns för tillfället inte tid och möjligheter att utreda huruvida det utgående från Raseborgsalternativet vore möjligt att etablera separat veterinärsamarbete med närliggande områden. Den nu föreliggande kostnadskalkylen förefaller även ge något högre totalkostnader för Raseborgsalternativet. Tidtabell Kommunstyrelsen i Lundo vill att kommunerna inom samarbetsområdet senast skulle tillställa Lundo sina fullmäktigebeslut om samarbetsavtalet, budgeten för åren samt om den strategibaserade verksamhetsplanen. Dessutom bör kommunerna ta ställning till huruvida Kimitoön kan godkännas som medlem i den föreslagna regionala samarbetsenheten. Organisationskommissionen för Väståboland har beslutit att för Väståbolands del förorda förslagen till samarbetsavtal, budget för och verksamhetsplan för det regionala samarbetsprojektet inom miljöhälsovård med Lundo som värdkommun. Organisationsskommissionen vill ännu poängtera behovet av att en fungerande tvåspråkig service garanteras inom all den service som samarbetsenheten producerar. Kommissionen förordar även att de nuvarande kommunerna inom den blivande kommun Kimitoön godkänns som fullvärdiga medlemmar i den blivande regionala samarbetsenheten för miljöhälsovård. Kommunstyrelsen besluter för kommunfullmäktige föreslå ett beslut enligt organisationskommissionens förslag.

29 29 25 Anonseringen i Houtskärs Nytt Under fullmäktigemötet fördes en diskussion om att annonseringen i Houtskärs Nytt borde begränsas pga att repeterande stora annonser upptar en stor del av informationsbladet. Ett förslag var: ½ sida per annonsör gratis hel sida 20 Föra en principdiskussion om ärendet Houtskär Nytt fortsätter som hittills.

30 30 26 Ändringsförslag till Houtskärs generalplan Tidigare behandlats i KST 216/07 och 231/07 Arbetsgruppen som kommunen tillsatt att leda revideringen av generalplanen har utarbetat ett förslag. Förslaget bygger på att: - de områden som upphävdes av Högsta förvaltningsdomstolen planeras i enlighet med de stipulationer domstolens motiveringar grundar sig på - markägarnas ändringsönskemål godtas i den utsträckning generalplanens dimensioneringsgrunder och planeringsprinciper det medger, ytterligare rättas felaktigheter i planen till - i samband med att revideringen av generalplanen godkänns av fullmäktige fattas beslut om att upphäva generalplanen för de områden som ligger utanför strandområdet och inte ingår i byområden (AT). Myndighetssamråd har förts med miljöcentralen. Eftersom revideringen av generalplanen grunder sig på den gällande planen är det inte motiverat att förhandshöra berörda parter med ett skilt påseende innan planförslaget färdigställs. 216/07 KD:S förslag: Kommunstyrelsen besluter lägga fram förslaget till komplettering och ändring av Houtskärs generalplan under 30 dagar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen på sätt som arbetsgruppen föreslagit. Före detta beslut kan tas, bör kartmaterialet kompletteras. KST:S beslut: Ärendet bordlades för kompletteringar Kompletteringsförslaget över generalplanen var kommunen tillhanda den och återlämnas kommunstyrelsen för ny behandling. Generalplanskartan finns till påseende för kommunstyrelsemedlemmarna på kommunkansliet den kl.12:00 19: /07 KD:S förslag: Kommunstyrelsen besluter lägga fram förslaget till komplettering och ändring av Houtskärs generalplan under 30 dagar från och med i enlighet med markanvändnings- och bygglagen på sätt som arbetsgruppen föreslagit. Planrevideringen finns till påseende på Houtskärs kommunkansli och elektroniskt på Internet under KST:S beslut:. Före ändringsförslaget läggs till påseende, bör besluten kompletteras och beslutsnumreringen korrigeras av planläggaren. Det kompleterade förslaget från arbetsgruppen i bilaga 20. Förlänga tillpåseendetiden till

31 31 27 Namnförslag för vägarna i Houtskärs kommun Tidigare behandlat av arbetsgruppen den och KST 113/07 Namnförslagen för huvudnätet ges till kännedom för kommunstyrelsen. Namnförslaget för huvudvägarna är följande: o Kittuis Träsk: Houtskärvägen o Hönsnäs: Hönsnäsvägen o Hyppeis: Hyppeisvägen o Näsby Östra Saverkeit: Saverkeitvägen o Träsk Mossala: Norrbyvägen o Träsk Vitteludd: Näsbyvägen Vad som ännu är oklart är: indelningen, numreringen (hundra eller tiotalssystem) vilket skall utredas av arbetsgruppen. 113/07 KD:S förslag: Styrelsen tar ställning till arbetsgruppens namnförslag samt rådger arbetsgruppen om fortsättningen. KST:S beslut: Styrelsen tog arbetsgruppens förslag till kännedom och godkände namnförslaget. Numreringen baserar sig på tiotalssystemet. Arbetsgruppens protokoll med detaljerat utkast över antalet namngivna byavägar på Houtskär finns i bilaga 21. KD:s Förslag: Föra en remissdiskussion över förslaget. Kommunstyrelsen förde en diskussion över planutkastet och konstaterade att principerna i arbetsgruppens förslag är bra.

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 19:15 19:45 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18:00 21:00 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Tid Fredag kl Plats Snäckan. Gunnar Björklund, viceordförande

Tid Fredag kl Plats Snäckan. Gunnar Björklund, viceordförande Nr: 1/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 18.1. kl. 16.15-17.55 Plats Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande ordinarie *Lars Mattsson,

Läs mer

25.03.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 25 mars 2008 kl. 18:00 20:15

25.03.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 25 mars 2008 kl. 18:00 20:15 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 25 mars 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

HOUTSKÄRS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM ORGAN: KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr: 04/08 Blad: 1

HOUTSKÄRS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM ORGAN: KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr: 04/08 Blad: 1 ORGAN: KOMMUNFULLMÄKTIGE Nr: 04/08 Blad: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Tid Tisdagen den 4 november 2008 kl. 19:15-20:20 Plats Kommunalgården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 20.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A BMN 23 BMN 24 BMN 25 BMN 26 BMN 27 BMN 28 BMN 29 BMN 30 BMN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2017 Sammanträdestid Tisdag 17.1.2017 kl. 118.30 19.40 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

HOUTSKÄRS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 04.11.2008 Organ: KOMMUNSTYRELSE Nr: 10/08 Blad: 1

HOUTSKÄRS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 04.11.2008 Organ: KOMMUNSTYRELSE Nr: 10/08 Blad: 1 Organ: KOMMUNSTYRELSE Nr: 10/08 Blad: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Tid Tisdagen den 4 november 2008 kl. 17:45 19:00 Plats Kommunalgården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 20.11.2012 11/12. Sammanträdestid Tisdagen den 20 november 2012, kl. 18:30 20:30 Godby daghem

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 20.11.2012 11/12. Sammanträdestid Tisdagen den 20 november 2012, kl. 18:30 20:30 Godby daghem FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 20.11.2012 11/12 Sammanträdestid Tisdagen den 20 november 2012, kl. 18:30 20:30 Godby daghem x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården

Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00 20.50 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 7 maj 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.05.2015 52-70 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Tisdagen den 12 maj 2015 kl. 19.00

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /10. x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson, v.ordf

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /10. x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson, v.ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 19.01.2010 1/10 Sammanträdestid Tisdagen den 19 januari 2010, kl. 18.30-20.30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 25.05.2010 4/10. Sammanträdestid Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30-21:00 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 25.05.2010 4/10. Sammanträdestid Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30-21:00 Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 25.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30-21:00 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Uppgifter om Tid Tisdagen den 24 juni 2008 kl. 18:00 19:15

Uppgifter om Tid Tisdagen den 24 juni 2008 kl. 18:00 19:15 24.06.2008 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 24 juni 2008 kl. 18:00 19:15 sammanträdet Plats Kommunkansliet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 21.01.2009 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet. 2. TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /09

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /09 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 03.06.2009 5/09 Sammanträdestid Onsdagen den 3 juni 2009, kl. 18.30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande - Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den 30 juni 2009 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 53 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer