Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas"

Transkript

1 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande Karlgren, Stefan viceordförande Axén, Tina ledamot Fagerlund, Niklas ledamot Friis, Christer ledamot Rosenqvist Birgitta ledamot Frånvarande Åkerberg, Carola - ledamot Övriga närvarande Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar Behandlade ärenden Underskrifter Jean-Erik Mattsson Ordförande Mikael Grannas Sekreterare Protokollet justerat Tid och plats Underskrifter Protokollet har varit allmänheten till påseende Tid och plats Underskrifter Tina Axén Niklas Fagerlund Mikael Grannas

2 2 Kallelse Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Ärenden som behandlas Blad 1 Konstatera sammanträdets laglighet Val av protokolljusterare Övertagande av vägbelysning i byarna Övertagande av vägbelysning Hyppeis by Anhållan om utökning av lampor för byabelysningen i Björkö by Anhållan om befrielse från fastighetsskatt Skärgårdens vänner r.f Anhållan om befrielse från posten som nämndeman i tinget Henrika Söderqvist Val av ny representant från Houtskär som nämdeman i tinget Avskedsansökan Kjell Gunnars Avskedsansökan Mikael Ekblad Anhållan om förlängning av tjänstledighet Tomas Mårtensson Ansökan om undantagslov Sunabacka Agneta Ansökan om undantagslov Pia och Kimmo Förbom Ansökan om undantagslov Tor och Ann-Mari Bergman Anhållan om anslutning till kommunala vattennätet i Mossala Tor Bergman Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Skärgårdsboden Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Christer och Sirkka-Liisa Friis Motionsbanans genomförande Kommunens skuld till Klara - Skärgårdens Renhållning Ab Lunchservering i samband med Lyckebo café / turistinfo Utlåtande om utveckling av tingsrättsnätet Montering av plåttak - Ängeshuset Förslag till landskapsplanen för Egentliga Finland Besluta om samarbetsavtal för miljöhälsoskydd och veterinär-vård Anonseringen i Houtskärs Nytt Ändringsförslag till Houtskärs generalplan Namnförslag för vägarna i Houtskärs kommun Näringslivsutvecklingsprojekt Skolgården Socialjour Stiftelsen Matilda Lindberg Bidragsansökan Anmälningsärenden Motion: Kommunalt bidrag för rening av avloppsvatten Försäljning av värdepapper och fonder Lån - Flisförbränningsanläggningarna Rättelseyrkandeanvisning... 42

3 3 Bilagor 1 Skrivelse Delägarna i Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar (4 sidor) 2 E-postmeddelande Hyppeis delägarlag (1 sida) 3 Skrivelse Björkö bys fastighetsägare (2 sidor) 4 Skrivelse Skärgårdens vänner r.f. (2 sidor) 5 Skrivelse Henrika Söderqvist (1 sida) 6 Skrivelse Kjell Gunnars (1 sida) 7 Skrivelse Mikael Ekblad (1 sida) 8 Skrivelse Tomas Mårtensson (1 sida) 9 Ansökan, byggnadsnämndens utlåtande, karta och situationsplan (5 sidor) 10 Ansökan, situationsplan och miljöcentralens beslut (5 sidor) 11 Ansökan, byggnadsnämndens utlåtande, karta och situationsplan (5 sidor) 12 Skrivelse Tor och Ann-Mari Bergman (1 sida) 13 Skrivelse - Rune Johansson (skärgårdsboden) (1 sida) 14 Skrivelse- Christer och Sirkka-Liisa Friis (1 sida) 15 Skrivelse- Klara (1 sida) 16 Skrivelse Susané Rosenqvist (Lyckebo) (1 sida) 17 Justitieministeriet begäran om utlåtande (5 sidor) 18 Offert Oy T Lindström Ab, F:ma Houtskär bygg, Kaj-Johan Karlsson, takritning (4 sidor) 19 Samarbetsavtal, budget och verksamhetsplan (35 sidor) 20 Ändringsansökningar till generalplanen (32 sidor) 21 Arbetsgruppens protokoll, vägnamnsförslag, kartor (7 sidor) 22 Offert- Ab Ska-Plan Oy, planebeskrivning (2 sidor) 23 Socialjour - Kostnadskalkyl kommunvis (1 sidor) 24 Skärgårdsmarschen 2008 (2 sidor) 25 Befolkningsstatistik (1 sida) 26 Arbetslöshetsstatistik (1 sida) 27 Inrikesministeriets förordning (7 sidor) 28 Utbildningsstyrelsens beslut (6 sidor) 29 Sydvästra Finlands miljöcentrals beslut (2 sidor) 30 Åbo förvaltningsdomstols beslut (3 sidor) 31 Förteckning över kommunens värdepapper (1 sida)

4 4 1 Konstatera sammanträdets laglighet Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Sammanträdets laglighet konstaterades

5 5 2 Val av protokolljusterare Protokollet justeras av två för gången utsedda protokolljusterare. Förra protokollet justerades av Birgitta Rosenqvist och Carola Åkerberg. Till protokolljusterare valdes Tina Axén och Niklas Fagerlund

6 6 3 Övertagande av vägbelysning i byarna Tidigare behandlats i KST 220/07 Ärendet togs upp av Jean-Erik Mattsson Idag ansvarar kommunen för Näsbys byabelysning, men betalar bidrag för underhållet av övriga byarnas byabelysning. Detta kan anses som en ojämlik behandling av byarna. KD:s kommentar. För stunden är bidragsbeloppen högre än byarnas helhetskostnader för drift och underhåll av byabelysningen. KST:S beslut: Kommunen tar över ansvaret för byabelysningen i varje by som detta skriftligen önskar. Delägarna i Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar anhåller om att kommunen skulle överta ansvaret för vägbelysningen i byarna. Ansökningarna i bilaga 1 KD:s Förslag: Vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m med följande precisering: Vid övertagandet noteras antalet belysningspunkter.

7 7 4 Övertagande av vägbelysning Hyppeis by Tidigare behandlats i KST 220/07 Ärendet togs upp av Jean-Erik Mattsson Idag ansvarar kommunen för Näsbys byabelysning, men betalar bidrag för underhållet av övriga byarnas byabelysning. Detta kan anses som en ojämlik behandling av byarna. KD:s kommentar. För stunden är bidragsbeloppen högre än byarnas helhetskostnader för drift och underhåll av byabelysningen. KST:S beslut: Kommunen tar över ansvaret för byabelysningen i varje by som detta skriftligen önskar. I ett e-postmeddelande framför delägarlaget i Hyppeis by att de är beredda att diskutera olika alternativ för att i framtiden trygga vägbelysningen i Hyppeis by. (bilaga 2) Kommunen föreslår åt Hyppeis by att vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m lika som för Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar.

8 8 5 Anhållan om utökning av lampor för byabelysningen i Björkö by I en skrivelse daterad anhåller fastighetsägarna i Björkö by om att den befintliga vägbelysningen utökas med fyra lampor till byagränsens slut. (bilaga 3) KD:s Förslag: Björkö by ansvarar själv för utvidgningen av byabelysningen. Kommunstyrelsen beviljar ett talkobidrag på 200 / belysningspunkt mot redovisade kostnader. Följande personer anmälde sig jäva: Niklas Fagerlund Stefan Karlgren Sune Linde Ärendet justerades omedelbart

9 9 6 Anhållan om befrielse från fastighetsskatt Skärgårdens vänner r.f. Medels daterad skrivelse anhåller Skärgårdens vänner i Houtskär r.f. om ett bidrag på 233,82, vilket motsvarar fastighetsskattens storlek. (Se bilaga 4) Bidrag har tidigare utbetalats KD:s Förslag: Bevilja Skärgårdens vänner r.f. befrielse från fastighetsskatten för Följande personer anmälde sig jäva: Niklas Fagerlund Stefan Karlgren Ärendet justerades omedelbart

10 10 7 Anhållan om befrielse från posten som nämndeman i tinget Henrika Söderqvist I en skrivelse daterad anhåller Henrika Söderqvist om att hon blir befriad från posten som nämndeman i tinget. (bilaga 5) Motivering till ansökan: På grund av sitt arbete som försäkringstjänsteman i Korpo-Houtskär-Iniö försäkringsförening önskar hon bli befriad. På försäkringsföreningen beviljas många rättsskydd åt kunder som hamnat i någon form av rättstvist. I dessa fall är hon jävig då hon är inkallad som nämndeman. Kommunförvaltningens 38 3 mom. En giltig orsak kan i princip vara vilken orsak som helst som försvårar skötseln av förtroendeuppdraget. Huruvida orsaken är giltig avgörs det organ som utser den förtroendevalda, i allmänhet fullmäktige. Kommunstyrelsen besluter för fullmäktige föreslå att Henrika Söderqvist befrias från posten som nämndeman i tinget. Stefan Karlgren anmälde jäv

11 11 8 Val av ny representant från Houtskär som nämdeman i tinget Kompletterande val bör göras ifall den förtroendevalde beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag i föregående paragraf. Kommunstyrelsen besluter för fullmäktige föreslå att ny representant som nämndeman i tinget väljes i stället för Henrika Söderqvist. Detta ifall hon beviljats befrielse i föregående paragraf.

12 12 9 Avskedsansökan Kjell Gunnars I en skrivelse daterad , säger Kjell Gunnars upp sig från och med den , från tjänsten som fastighetsskötare vid Houtskärs kommun. (bilaga 6) Kommunstyrelsen tar uppsägningen till kännedom och konstaterar att uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagens 6 kapitel 3 2.mom p1 är 14 dagar. Kommunstyrelsen besluter lediganslå befattningen som ansvarig fastighetsskötare 100% tillsvidare. med följande tillägg: Ansökningstiden i Houtskär Nytt bör vara kort (inlämningsdatum 8.2) Följande personer befullmäktigas göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael Grannas, Greger Brinkén

13 13 10 Avskedsansökan Mikael Ekblad I en skrivelse daterad säger Mikael Ekblad upp sig från vikariatet som fastighetsskötare vid Houtskärs kommun. (bilaga 7) Han har anställts som fastighetsskötar-vikarie på deltid 50 % på viss tid för tiden (KST 47/07). Kommunstyrelsen tar uppsägningen till kännedom och konstaterar att arbetsavtalet på viss tid tar slut enligt arbetsavtalslagens 6 kapitel 1 1.mom efter anställningstidens utgång den Kommunstyrelsen besluter lediganslå befattningen som fastighetsskötar-vikarie 50% för Tomas Mårtenssons tjänsteledighets-period ifall Tomas Mårtensson beviljas förlängning av hans tjänsteledighet. med följande tillägg: Ansökningstiden i Houtskär Nytt bör vara kort (inlämningsdatum 8.2) Vikariatet lediganslås tills Följande personer befullmäktigas göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael Grannas, Greger Brinkén

14 14 11 Anhållan om förlängning av tjänstledighet Tomas Mårtensson Tidigare behandlats i KST 24/07 KST 24/07 Medels daterad skrivelse anhåller Tomas Mårtensson om oavlönad tjänstledighet från tjänsten som fastighetsskötare för tiden Som grund ger han att han vill investera mer tid i sin privata företagsverksamhet. KD:S förslag: Bevilja tjänstledighet. Lediganslå det fastighetsskötarvikariat 50% för Tomas Mårtenssons tjänstledighetsperiod. KST:S beslut: I en skrivelse daterad anhåller Tomas Mårtensson om förlängning av sin tjänstledighet t.o.m Den nuvarande tjänstledigheten upphör och Tomas Mårtensson skulle återkomma till tjänst efter uttagen semester (bilaga 8) Bordlägga anhållan

15 15 12 Ansökan om undantagslov Sunabacka Agneta Agneta Sunabacka ansöker om undantagslov för uppförande av en gäststuga (30 m 2 ) på fastigheten Sollinden 6:11 i Kittuis by. Byggnadsnämndens utlåtande: Byggnadsnämnden beslöt med stöd av gällande generalplan att inte förorda ansökan om undantag för uppförande av gäststuga på RA1-område vid strand. Enligt generalplanen och Houtskärs byggnadsordning kan en gäststuga vara max. 25 m 2. En gäststuga vars yta överstiger 25 m 2 anses vara fritidshus, i detta fall blir det två bostäder på samma tomt, vilket strider mot generalplan och byggnadsordning. För detaljer se bilaga 9. Icke förorda undantagslov enligt byggnadsnämndens utlåtande.

16 16 13 Ansökan om undantagslov Pia och Kimmo Förbom Pia och Kimmo Förbom ansöker om undantagslov för uppförande av en fritidsbyggnad (50 m 2 ) och bastu (25 m 2 ) på fastigheten Brändskär 3:3 på Berghamn. Avsikten är att bygga fritidshuset så, att det skulle kunna användas året runt men inte som permanent bostad. Miljöcentralen har i sitt beslut ; Dnr LOS-2006-L beviljat ansökt undantagslov under förutsättning att behandlingen av avloppsvatten ordnas på ett sådant sätt att det uppfyller kraven på stadsrådets förordning, samt att byggnaderna passar in i landskapsbilden. Dessa förutsättningar och byggnadernas närmare placering bör undersökas i samband med behandlingen av bygglov. (bilaga 10) Icke bevilja ansökan om undantagslov för att ändra fastighetsstatus. Byaområden (ATområde) är enligt generalplanen ämnat för fast boende.

17 17 14 Ansökan om undantagslov Tor och Ann-Mari Bergman Tor och Ann-Mari Bergman ansöker om undantagslov för uppförande av ett egnahemshus (114 m 2 ) och strandbastu (25 m 2 ) på fastigheten Jakobs 10:19 i Mossala by. (bilaga 11) Byggnadsnämndens utlåtande: Enligt byggnadsnämndens tolkning av generalplanen finns inget hinder för Tor och Ann- Mari Bergman att uppföra en bostadsbyggnad och bastu på AT-område. Byggnadsnämnden beslöt med stöd av gällande generalplan att förorda ansökan om undantag för uppförande av bostadsbyggnad och bastu på AT-område. (bilaga 12) Enligt byggnadsnämndens utlåtande, förorda ansökan om undantagslov.

18 18 15 Anhållan om anslutning till kommunala vattennätet i Mossala Tor Bergman I en skrivelse daterad anhåller Tor och Ann-Mari Bergman om att få upprätta en vattenanslutning till det kommunala vattennätet som förser bl.a. f.d. skolan och radhusen med vatten. Det tekniska förverklingssättet skulle planeras av kommunens instanser tillsammans med Bergman och den sökande skulle stå för kostnaderna för det praktiska förverkligandet. (bilaga 13) KD:s Förslag: Godkänna ansökan ifall undantagslov beviljats i föregående paragraf.

19 19 16 Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Skärgårdsboden I en skrivelse daterad anhåller Rune Johansson för fastigheten Skoltomten i Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät. (bilaga 14) Godkänna anhållan med villkoret att vattenanslutning görs samtidigt.

20 20 17 Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Christer och Sirkka- Liisa Friis I en skrivelse daterad anhåller Christer och Sirkka-Liisa Friis för fastigheten Margaretebo i Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät. (bilaga 15) Fastigheten är redan ansluten till kommunens vattennät. Godkänna ansökan. Christe Friis anmälde jäv

21 21 18 Motionsbanans genomförande Kommunen har haft verkställandet av en motionsbana bakom Träsk skola i sin investeringsplan sedan ett antal år. För ändamålet finns budgeterat i investeringsbudgeten för För att få projektet genomfört, är det ändamålsenligt att utse en arbetsgrupp för detta syfte. Kommunstyrelsen besluter verkställa en belyst motionsbana bakom Träsk skola. Kommunstyrelsen väljer följande arbetsgrupp för motionsbanan: - Jonas Isaksson (ordf.) - Tomas Mårtensson - Kirsi Mårtensson - Monica Andersson Arbetsgruppen befullmäktigas verkställa projektet under 2008 inom budgetens ramar.

22 22 19 Kommunens skuld till Klara - Skärgårdens Renhållning Ab Tidigare behandlats i KST 191/07 Avfallshanteringen i Houtskär har under de flesta år varit förlustbringande och Houtskär har p.g.a. detta en kumulativ skuld för avfallshanteringen till Klara på ,57. Klara har i ett brev riktat till kommunstyrelsen redogjort för de senaste årens resultat samt föreslagit att kommunen avkortar skulden i två lika stora rater. Klara redogör i samma brev även om inbesparningspotentialet i Houtskärs avfallshantering KD:S förslag: Godkänna Klaras förslag om avkortningen av kommunens skulder. Diskutera inbesparningsförslagen. KST:S beslut: Remittera ärendet för utredning av kostnadsgrunderna och inbesparingspotentialet. I ett brev daterat vädjar Klara till en snabb utbetalning av (bilaga 15) I budgeten för 2008 finns budgeterat för täckning av underskottet. Betala det ansökta beloppet på

23 23 20 Lunchservering i samband med Lyckebo café / turistinfo I en skrivelse daterad anhåller Susané Rosenqvist om att få påbörja lunchservering på Lyckebo från och med februari 2008, ifall inte nuvarande kontrakt med Brunström-Vilen förlängs av Houtskärs Gästgiveri. Den sökande önskar även att kommunen som hyresvärd till Lyckebo drar in ett starkströms-uttag till köket. (bilaga 16) Godkänna ansökan. Ärendet konstaterades ha förfallit och sålunda togs inget beslut.

24 24 21 Utlåtande om utveckling av tingsrättsnätet Justitieministeriet har begärt kommunernas utlåtande om betänkandet Utvecklandet av tingsrättsnätet. I betänkandet föreslås att Pargas tingsrätt upphör och att det i stället inrättas en svenskspråkig avdelning vid Åbo tingsrätt. I samband med att Pargas tingsrätt skulle upphöra skulle även tingsplatserna i Dragsfjärd, Kimito, Nagu och Pargas dras in. (se bilaga 17) Med anledning av betänkandet ger Houtskärs kommun följande utlåtande: Inledningsvis kan konstateras att Pargas tingsrätt är en tvåspråkig tingsrätt med svenska som majoritetens språk. Slås den ihop enligt betänkandet med den överväldigande finskspråkiga Åbo tingsrätt, trots bl.a. grundlagens tvingande stadganden och minoritetskonventionen, splittras personalen och ämbetsspråket blir i praktiken finska och all språkkunskap och språkservice i svenska kan försvinna. Åbo tingsrätt har den 1 april 2007 sammanslagits med Åbonejdens tingsrätt. Om sedan ytterligare de övriga tingsrätterna i Egentliga Finland (Salo och Nystad) fogas till Åbo tingsrätt blir befolkningstalet ca Möjligheterna att ge svenskspråkig service i form av en avdelning inom Åbo tingsrätt kommer att vara begränsade, jämfört med dagens situation. Houtskärs kommun anser att Pargas tingsrätt även framöver skall fungera som självständig domstol med tingsplatserna bevarade i Dragsfjärd, Kimito, Nagu och Pargas. Pargas tingsrätts domkrets präglas av långa avstånd och dåliga kommunikationer. Detta innebär att invånarna inom domkretsarna endast har begränsade möjligheter att besöka någon som helst myndighet. För att inte medborgarnas rätt till jämlikt bemötande och tilliten till rättsvården skall urvattnas måste parterna ha rätt till service inom rimligt avstånd och på sitt eget modersmål. Dessa mål uppfylls om Pargas tingsrätt och dess tingsplatser bevaras. Om beslut fattas om förändringar i Pargas tingsrätts verksamhet, bör följande aspekter beaktas: - åtminstone en tingsplats på Kimitoön och en tingsplats i Väståboland bör bevaras. Endast på detta sätt kan skärgårdens behov och långa avstånd beaktas. - tillräckliga resurser bör reserveras för att den svenskspråkiga avdelningens verksamhet. - den svenska avdelningen bör ha på förhand fastställda behörighetskrav gällande fullständiga kunskaper i svenska för ett tillräckligt antal domare och annan personal.

25 25 22 Montering av plåttak - Ängeshuset Ängeshusets plåttak är i behov av förnyelse. Entreprenaden omfattar montering av ett nytt falsat plåttak alternativt Classic-plåttak enligt bifogad takritning. En offertrunda har gjorts varav två anbud har inkommit innom utsatt tid. Anbuden har inlämnats av firman F.ma Houtskär bygg och Oy Lindström Ab. Anbuden i bilaga 18. Byggnadsinspektörens rekomendation: Välja Oy T Lindström Ab:s anbud enligt punkt 4. Dubbelfalsat plåttak 0,5 mm Pural på ny bädd: Pris: ,861 moms = Beslut enligt byggnadsinspektörens rekommendation. Jean-Erik Mattsson anmälde jäv Som ordförande fungerade Stefan Karlgren

26 26 23 Förslag till landskapsplanen för Egentliga Finland I ett brev daterat har styrelsen vid Egentliga Finlands förbund på sitt möte beslutat att ge skissen till landskapsplan för Egentliga Finland till påseende. Samtidigt ber förbundet utlåtanden över planskissen före den Houtskärs kommun har ansökt, och fått beviljat, tilläggstid till slutet av februari. Planen ersätter de fastställda regionplanerna för området. Planområdet omfattar Åboregionens kranskommuner, Vakka-Suomi och Loimaa-regionerna samt kommunerna i Åboland. Syftet är att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen, samt de myndigheter och samanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, har möjlighet att delta i beredningen av planen och uttala sin åsikt. Planutkastet finns till påseende på kommunkansliet. Utse en arbetsgrupp för genomgången av landskapsplanen. Arbetsgruppen har till uppgift att ge ett utlåtandeförslag till nästa möte. Näringslivskommittén ger kommunstyrelsen ett utlåtandeförslag till nästa möte.

27 27 24 Besluta om samarbetsavtal för miljöhälsoskydd och veterinär-vård Statsrådet fastslog i ett principbeslut redan riktlinjerna för hur den livsmedelstillsyn, övrigt miljöhälsoskydd och veterinärvård som kommunerna ansvarar för, skall utvecklas. Målsättningen var att kommunerna via frivilliga samarbetsavtal, från dåvarande 276 kommunala enheter, skulle bilda ett lämpligt antal tillräckligt stora regionala tillsynsenheter som kan garantera företagare och kommuninvånare god service. I januari 2006 inleddes diskussioner om ett omfattande regionalt samarbete inom miljöhälsoskydd och veterinärvård mellan Pargas (tillsammans med skärgårdskommunerna i västra Åboland), Kaarina-Piikkiö terveyskeskus ky, Paimion- Sauvon kansanterveys ky, Härkätien ky, Pöytyän ktt ky och Loimaan seudun ktt ky. Representanter för ovan nämnda delområden bildade en arbetsgrupp som utarbetade ett förslag till en samarbetsmodell. Eftersom kommun- och servicestrukturreformen inverkat på tidtabellen för miljöskyddssamarbetet, har modellen under ledning av Lundo kommun under 2007 kunnat bearbetats vidare, som ett konsultuppdrag i samarbete med berörda tjänsteinnehavare inom samarbetsområdet. Nuläge och målsättning Det regionala samarbetsprojektet har nu nått fram till ett skede där projektets styrgrupp för sin del godkänt föreliggande förslag till samarbetsavtal, liksom en budget för åren Över samarbetet har uppgjorts en strategibaserad verksamhetsplan (se bilaga 19). Beslutsfattare och personal i samarbetsområdet har fått ta del av planerna, såväl under arbetets gång som via ett allmänt informationsmöte i Lundo. Kommunstyrelsen i Lundo godkände för sin del samarbetsavtalet och budgeten för åren Styrelsen har fört ärendet för beslut i fullmäktige, förutsatt att besluten i de övriga kommunerna gör det möjligt att förverkliga planerna. Målsättningen är att verksamheten inom denna regionala enhet skall inledas Innehåll Avtalets innehåll framgår av bilagan, men går i korthet ut på att miljöhälsoskydd och veterinärvård i fortsättningen produceras av en regional enhet. Samarbetet organiseras enligt en modell med Lundo som värdkommun. Verksamhetsställen upprätthålls även i Pargas och i Loimaa, för vetrinärerna kvarstår tillsvidare samtliga nuvarande verksamhetsställen. I värdkommunen grundas en miljöhälsonämnd till vilken kommunerna utser sina representanter. Miljöhälsoskyddspersonalen (hälsoinspektörer, veterinärer och kanslipersonal) övergår i värdkommunens tjänst och underställs den gemensamma miljöhälsonämnden. Miljöhälsovården indelas i tre resultatenheter: miljöhälsoskydd, veterinärvård och förvaltning. Som föredragande i nämnden och som förman för personalen fungerar en nyinrättad heltidsanställd chef för miljöhälsoskyddet. Kostnader Kostnadskalkylen har gjorts upp utgående från respektive samarbetsparters bokförda kostnader för År 2009 fördelas kostnaderna så att en 20 % grunddel fördelas enligt invånarantal och 80 % enligt en kostnadsfördelning baserad på respektive områdes/kommuners års bokslut för verksamheten inom miljöhälsovård. Från år 2010 fördelas kostnaderna så att grunddelen 20 % fördelas enligt invånarantal och 80 % uppgiftsbaserat enligt respektive områdes behov av prestationer. Förberedelser för verksamheten inleds i liten skala under hösten 2008, vilket kommer att medföra vissa kostnader för samarbetskommunerna redan under inkommande år. Språk

28 28 I verksamhetsplanen konstateras att vikten av service på svenska skall noteras inom all service. För Åbolands del är det av vikt att en tvåspråkig service även i framtiden kan garanteras. Övriga samarbetsalternativ Pargas har även utrett möjligheterna till ett miljöhälsoskyddssamarbete österut, att tillsammans med Kimiotoön bilda ett samarbetsområde med Raseborg som värdkommun. Alternativet har utretts eftersom kommunerna i denna region har mycket gemensamt; en liknande företags- och samhällsstruktur, skärgårdsanknytning med betoning på aktivt fritidsboende och ett ökat servicebehov under sommarhalvåret, kulturella likheter och en liknande språkfördelning med ett behov av likvärdig, fungerande tvåspråkig service. Alternativet har utvärderats och ett utkast till strategiplan över samarbetet inom miljöhälsovård för Raseborg, Väståboland, Kimitoön och Ingå från och med år 2009 har gjorts upp. Då parterna sammanträffade i Kimito , konstaterades dock att samarbetet försvåras av att en fungerande modell för veterinärvården inte står till buds. Man kunde även konstatera att en dejoursring för veterinärerna inte kan fås att fungera inom ett så geografiskt vidsträckt samarbetsområde. Det finns för tillfället inte tid och möjligheter att utreda huruvida det utgående från Raseborgsalternativet vore möjligt att etablera separat veterinärsamarbete med närliggande områden. Den nu föreliggande kostnadskalkylen förefaller även ge något högre totalkostnader för Raseborgsalternativet. Tidtabell Kommunstyrelsen i Lundo vill att kommunerna inom samarbetsområdet senast skulle tillställa Lundo sina fullmäktigebeslut om samarbetsavtalet, budgeten för åren samt om den strategibaserade verksamhetsplanen. Dessutom bör kommunerna ta ställning till huruvida Kimitoön kan godkännas som medlem i den föreslagna regionala samarbetsenheten. Organisationskommissionen för Väståboland har beslutit att för Väståbolands del förorda förslagen till samarbetsavtal, budget för och verksamhetsplan för det regionala samarbetsprojektet inom miljöhälsovård med Lundo som värdkommun. Organisationsskommissionen vill ännu poängtera behovet av att en fungerande tvåspråkig service garanteras inom all den service som samarbetsenheten producerar. Kommissionen förordar även att de nuvarande kommunerna inom den blivande kommun Kimitoön godkänns som fullvärdiga medlemmar i den blivande regionala samarbetsenheten för miljöhälsovård. Kommunstyrelsen besluter för kommunfullmäktige föreslå ett beslut enligt organisationskommissionens förslag.

29 29 25 Anonseringen i Houtskärs Nytt Under fullmäktigemötet fördes en diskussion om att annonseringen i Houtskärs Nytt borde begränsas pga att repeterande stora annonser upptar en stor del av informationsbladet. Ett förslag var: ½ sida per annonsör gratis hel sida 20 Föra en principdiskussion om ärendet Houtskär Nytt fortsätter som hittills.

30 30 26 Ändringsförslag till Houtskärs generalplan Tidigare behandlats i KST 216/07 och 231/07 Arbetsgruppen som kommunen tillsatt att leda revideringen av generalplanen har utarbetat ett förslag. Förslaget bygger på att: - de områden som upphävdes av Högsta förvaltningsdomstolen planeras i enlighet med de stipulationer domstolens motiveringar grundar sig på - markägarnas ändringsönskemål godtas i den utsträckning generalplanens dimensioneringsgrunder och planeringsprinciper det medger, ytterligare rättas felaktigheter i planen till - i samband med att revideringen av generalplanen godkänns av fullmäktige fattas beslut om att upphäva generalplanen för de områden som ligger utanför strandområdet och inte ingår i byområden (AT). Myndighetssamråd har förts med miljöcentralen. Eftersom revideringen av generalplanen grunder sig på den gällande planen är det inte motiverat att förhandshöra berörda parter med ett skilt påseende innan planförslaget färdigställs. 216/07 KD:S förslag: Kommunstyrelsen besluter lägga fram förslaget till komplettering och ändring av Houtskärs generalplan under 30 dagar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen på sätt som arbetsgruppen föreslagit. Före detta beslut kan tas, bör kartmaterialet kompletteras. KST:S beslut: Ärendet bordlades för kompletteringar Kompletteringsförslaget över generalplanen var kommunen tillhanda den och återlämnas kommunstyrelsen för ny behandling. Generalplanskartan finns till påseende för kommunstyrelsemedlemmarna på kommunkansliet den kl.12:00 19: /07 KD:S förslag: Kommunstyrelsen besluter lägga fram förslaget till komplettering och ändring av Houtskärs generalplan under 30 dagar från och med i enlighet med markanvändnings- och bygglagen på sätt som arbetsgruppen föreslagit. Planrevideringen finns till påseende på Houtskärs kommunkansli och elektroniskt på Internet under KST:S beslut:. Före ändringsförslaget läggs till påseende, bör besluten kompletteras och beslutsnumreringen korrigeras av planläggaren. Det kompleterade förslaget från arbetsgruppen i bilaga 20. Förlänga tillpåseendetiden till

31 31 27 Namnförslag för vägarna i Houtskärs kommun Tidigare behandlat av arbetsgruppen den och KST 113/07 Namnförslagen för huvudnätet ges till kännedom för kommunstyrelsen. Namnförslaget för huvudvägarna är följande: o Kittuis Träsk: Houtskärvägen o Hönsnäs: Hönsnäsvägen o Hyppeis: Hyppeisvägen o Näsby Östra Saverkeit: Saverkeitvägen o Träsk Mossala: Norrbyvägen o Träsk Vitteludd: Näsbyvägen Vad som ännu är oklart är: indelningen, numreringen (hundra eller tiotalssystem) vilket skall utredas av arbetsgruppen. 113/07 KD:S förslag: Styrelsen tar ställning till arbetsgruppens namnförslag samt rådger arbetsgruppen om fortsättningen. KST:S beslut: Styrelsen tog arbetsgruppens förslag till kännedom och godkände namnförslaget. Numreringen baserar sig på tiotalssystemet. Arbetsgruppens protokoll med detaljerat utkast över antalet namngivna byavägar på Houtskär finns i bilaga 21. KD:s Förslag: Föra en remissdiskussion över förslaget. Kommunstyrelsen förde en diskussion över planutkastet och konstaterade att principerna i arbetsgruppens förslag är bra.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35

Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 24.02.2014 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer