Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas"

Transkript

1 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande Karlgren, Stefan viceordförande Axén, Tina ledamot Fagerlund, Niklas ledamot Friis, Christer ledamot Rosenqvist Birgitta ledamot Frånvarande Åkerberg, Carola - ledamot Övriga närvarande Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar Behandlade ärenden Underskrifter Jean-Erik Mattsson Ordförande Mikael Grannas Sekreterare Protokollet justerat Tid och plats Underskrifter Protokollet har varit allmänheten till påseende Tid och plats Underskrifter Tina Axén Niklas Fagerlund Mikael Grannas

2 2 Kallelse Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Ärenden som behandlas Blad 1 Konstatera sammanträdets laglighet Val av protokolljusterare Övertagande av vägbelysning i byarna Övertagande av vägbelysning Hyppeis by Anhållan om utökning av lampor för byabelysningen i Björkö by Anhållan om befrielse från fastighetsskatt Skärgårdens vänner r.f Anhållan om befrielse från posten som nämndeman i tinget Henrika Söderqvist Val av ny representant från Houtskär som nämdeman i tinget Avskedsansökan Kjell Gunnars Avskedsansökan Mikael Ekblad Anhållan om förlängning av tjänstledighet Tomas Mårtensson Ansökan om undantagslov Sunabacka Agneta Ansökan om undantagslov Pia och Kimmo Förbom Ansökan om undantagslov Tor och Ann-Mari Bergman Anhållan om anslutning till kommunala vattennätet i Mossala Tor Bergman Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Skärgårdsboden Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Christer och Sirkka-Liisa Friis Motionsbanans genomförande Kommunens skuld till Klara - Skärgårdens Renhållning Ab Lunchservering i samband med Lyckebo café / turistinfo Utlåtande om utveckling av tingsrättsnätet Montering av plåttak - Ängeshuset Förslag till landskapsplanen för Egentliga Finland Besluta om samarbetsavtal för miljöhälsoskydd och veterinär-vård Anonseringen i Houtskärs Nytt Ändringsförslag till Houtskärs generalplan Namnförslag för vägarna i Houtskärs kommun Näringslivsutvecklingsprojekt Skolgården Socialjour Stiftelsen Matilda Lindberg Bidragsansökan Anmälningsärenden Motion: Kommunalt bidrag för rening av avloppsvatten Försäljning av värdepapper och fonder Lån - Flisförbränningsanläggningarna Rättelseyrkandeanvisning... 42

3 3 Bilagor 1 Skrivelse Delägarna i Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar (4 sidor) 2 E-postmeddelande Hyppeis delägarlag (1 sida) 3 Skrivelse Björkö bys fastighetsägare (2 sidor) 4 Skrivelse Skärgårdens vänner r.f. (2 sidor) 5 Skrivelse Henrika Söderqvist (1 sida) 6 Skrivelse Kjell Gunnars (1 sida) 7 Skrivelse Mikael Ekblad (1 sida) 8 Skrivelse Tomas Mårtensson (1 sida) 9 Ansökan, byggnadsnämndens utlåtande, karta och situationsplan (5 sidor) 10 Ansökan, situationsplan och miljöcentralens beslut (5 sidor) 11 Ansökan, byggnadsnämndens utlåtande, karta och situationsplan (5 sidor) 12 Skrivelse Tor och Ann-Mari Bergman (1 sida) 13 Skrivelse - Rune Johansson (skärgårdsboden) (1 sida) 14 Skrivelse- Christer och Sirkka-Liisa Friis (1 sida) 15 Skrivelse- Klara (1 sida) 16 Skrivelse Susané Rosenqvist (Lyckebo) (1 sida) 17 Justitieministeriet begäran om utlåtande (5 sidor) 18 Offert Oy T Lindström Ab, F:ma Houtskär bygg, Kaj-Johan Karlsson, takritning (4 sidor) 19 Samarbetsavtal, budget och verksamhetsplan (35 sidor) 20 Ändringsansökningar till generalplanen (32 sidor) 21 Arbetsgruppens protokoll, vägnamnsförslag, kartor (7 sidor) 22 Offert- Ab Ska-Plan Oy, planebeskrivning (2 sidor) 23 Socialjour - Kostnadskalkyl kommunvis (1 sidor) 24 Skärgårdsmarschen 2008 (2 sidor) 25 Befolkningsstatistik (1 sida) 26 Arbetslöshetsstatistik (1 sida) 27 Inrikesministeriets förordning (7 sidor) 28 Utbildningsstyrelsens beslut (6 sidor) 29 Sydvästra Finlands miljöcentrals beslut (2 sidor) 30 Åbo förvaltningsdomstols beslut (3 sidor) 31 Förteckning över kommunens värdepapper (1 sida)

4 4 1 Konstatera sammanträdets laglighet Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Sammanträdets laglighet konstaterades

5 5 2 Val av protokolljusterare Protokollet justeras av två för gången utsedda protokolljusterare. Förra protokollet justerades av Birgitta Rosenqvist och Carola Åkerberg. Till protokolljusterare valdes Tina Axén och Niklas Fagerlund

6 6 3 Övertagande av vägbelysning i byarna Tidigare behandlats i KST 220/07 Ärendet togs upp av Jean-Erik Mattsson Idag ansvarar kommunen för Näsbys byabelysning, men betalar bidrag för underhållet av övriga byarnas byabelysning. Detta kan anses som en ojämlik behandling av byarna. KD:s kommentar. För stunden är bidragsbeloppen högre än byarnas helhetskostnader för drift och underhåll av byabelysningen. KST:S beslut: Kommunen tar över ansvaret för byabelysningen i varje by som detta skriftligen önskar. Delägarna i Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar anhåller om att kommunen skulle överta ansvaret för vägbelysningen i byarna. Ansökningarna i bilaga 1 KD:s Förslag: Vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m med följande precisering: Vid övertagandet noteras antalet belysningspunkter.

7 7 4 Övertagande av vägbelysning Hyppeis by Tidigare behandlats i KST 220/07 Ärendet togs upp av Jean-Erik Mattsson Idag ansvarar kommunen för Näsbys byabelysning, men betalar bidrag för underhållet av övriga byarnas byabelysning. Detta kan anses som en ojämlik behandling av byarna. KD:s kommentar. För stunden är bidragsbeloppen högre än byarnas helhetskostnader för drift och underhåll av byabelysningen. KST:S beslut: Kommunen tar över ansvaret för byabelysningen i varje by som detta skriftligen önskar. I ett e-postmeddelande framför delägarlaget i Hyppeis by att de är beredda att diskutera olika alternativ för att i framtiden trygga vägbelysningen i Hyppeis by. (bilaga 2) Kommunen föreslår åt Hyppeis by att vägbelysningen inklusive drifts- och underhållskostnaderna övertas av kommunen fr.o.m lika som för Medelby, Västra Saverkeit, Kivimo och Björkö byar.

8 8 5 Anhållan om utökning av lampor för byabelysningen i Björkö by I en skrivelse daterad anhåller fastighetsägarna i Björkö by om att den befintliga vägbelysningen utökas med fyra lampor till byagränsens slut. (bilaga 3) KD:s Förslag: Björkö by ansvarar själv för utvidgningen av byabelysningen. Kommunstyrelsen beviljar ett talkobidrag på 200 / belysningspunkt mot redovisade kostnader. Följande personer anmälde sig jäva: Niklas Fagerlund Stefan Karlgren Sune Linde Ärendet justerades omedelbart

9 9 6 Anhållan om befrielse från fastighetsskatt Skärgårdens vänner r.f. Medels daterad skrivelse anhåller Skärgårdens vänner i Houtskär r.f. om ett bidrag på 233,82, vilket motsvarar fastighetsskattens storlek. (Se bilaga 4) Bidrag har tidigare utbetalats KD:s Förslag: Bevilja Skärgårdens vänner r.f. befrielse från fastighetsskatten för Följande personer anmälde sig jäva: Niklas Fagerlund Stefan Karlgren Ärendet justerades omedelbart

10 10 7 Anhållan om befrielse från posten som nämndeman i tinget Henrika Söderqvist I en skrivelse daterad anhåller Henrika Söderqvist om att hon blir befriad från posten som nämndeman i tinget. (bilaga 5) Motivering till ansökan: På grund av sitt arbete som försäkringstjänsteman i Korpo-Houtskär-Iniö försäkringsförening önskar hon bli befriad. På försäkringsföreningen beviljas många rättsskydd åt kunder som hamnat i någon form av rättstvist. I dessa fall är hon jävig då hon är inkallad som nämndeman. Kommunförvaltningens 38 3 mom. En giltig orsak kan i princip vara vilken orsak som helst som försvårar skötseln av förtroendeuppdraget. Huruvida orsaken är giltig avgörs det organ som utser den förtroendevalda, i allmänhet fullmäktige. Kommunstyrelsen besluter för fullmäktige föreslå att Henrika Söderqvist befrias från posten som nämndeman i tinget. Stefan Karlgren anmälde jäv

11 11 8 Val av ny representant från Houtskär som nämdeman i tinget Kompletterande val bör göras ifall den förtroendevalde beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag i föregående paragraf. Kommunstyrelsen besluter för fullmäktige föreslå att ny representant som nämndeman i tinget väljes i stället för Henrika Söderqvist. Detta ifall hon beviljats befrielse i föregående paragraf.

12 12 9 Avskedsansökan Kjell Gunnars I en skrivelse daterad , säger Kjell Gunnars upp sig från och med den , från tjänsten som fastighetsskötare vid Houtskärs kommun. (bilaga 6) Kommunstyrelsen tar uppsägningen till kännedom och konstaterar att uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagens 6 kapitel 3 2.mom p1 är 14 dagar. Kommunstyrelsen besluter lediganslå befattningen som ansvarig fastighetsskötare 100% tillsvidare. med följande tillägg: Ansökningstiden i Houtskär Nytt bör vara kort (inlämningsdatum 8.2) Följande personer befullmäktigas göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael Grannas, Greger Brinkén

13 13 10 Avskedsansökan Mikael Ekblad I en skrivelse daterad säger Mikael Ekblad upp sig från vikariatet som fastighetsskötare vid Houtskärs kommun. (bilaga 7) Han har anställts som fastighetsskötar-vikarie på deltid 50 % på viss tid för tiden (KST 47/07). Kommunstyrelsen tar uppsägningen till kännedom och konstaterar att arbetsavtalet på viss tid tar slut enligt arbetsavtalslagens 6 kapitel 1 1.mom efter anställningstidens utgång den Kommunstyrelsen besluter lediganslå befattningen som fastighetsskötar-vikarie 50% för Tomas Mårtenssons tjänsteledighets-period ifall Tomas Mårtensson beviljas förlängning av hans tjänsteledighet. med följande tillägg: Ansökningstiden i Houtskär Nytt bör vara kort (inlämningsdatum 8.2) Vikariatet lediganslås tills Följande personer befullmäktigas göra anställningen: Jean-Erik Mattsson, Mikael Grannas, Greger Brinkén

14 14 11 Anhållan om förlängning av tjänstledighet Tomas Mårtensson Tidigare behandlats i KST 24/07 KST 24/07 Medels daterad skrivelse anhåller Tomas Mårtensson om oavlönad tjänstledighet från tjänsten som fastighetsskötare för tiden Som grund ger han att han vill investera mer tid i sin privata företagsverksamhet. KD:S förslag: Bevilja tjänstledighet. Lediganslå det fastighetsskötarvikariat 50% för Tomas Mårtenssons tjänstledighetsperiod. KST:S beslut: I en skrivelse daterad anhåller Tomas Mårtensson om förlängning av sin tjänstledighet t.o.m Den nuvarande tjänstledigheten upphör och Tomas Mårtensson skulle återkomma till tjänst efter uttagen semester (bilaga 8) Bordlägga anhållan

15 15 12 Ansökan om undantagslov Sunabacka Agneta Agneta Sunabacka ansöker om undantagslov för uppförande av en gäststuga (30 m 2 ) på fastigheten Sollinden 6:11 i Kittuis by. Byggnadsnämndens utlåtande: Byggnadsnämnden beslöt med stöd av gällande generalplan att inte förorda ansökan om undantag för uppförande av gäststuga på RA1-område vid strand. Enligt generalplanen och Houtskärs byggnadsordning kan en gäststuga vara max. 25 m 2. En gäststuga vars yta överstiger 25 m 2 anses vara fritidshus, i detta fall blir det två bostäder på samma tomt, vilket strider mot generalplan och byggnadsordning. För detaljer se bilaga 9. Icke förorda undantagslov enligt byggnadsnämndens utlåtande.

16 16 13 Ansökan om undantagslov Pia och Kimmo Förbom Pia och Kimmo Förbom ansöker om undantagslov för uppförande av en fritidsbyggnad (50 m 2 ) och bastu (25 m 2 ) på fastigheten Brändskär 3:3 på Berghamn. Avsikten är att bygga fritidshuset så, att det skulle kunna användas året runt men inte som permanent bostad. Miljöcentralen har i sitt beslut ; Dnr LOS-2006-L beviljat ansökt undantagslov under förutsättning att behandlingen av avloppsvatten ordnas på ett sådant sätt att det uppfyller kraven på stadsrådets förordning, samt att byggnaderna passar in i landskapsbilden. Dessa förutsättningar och byggnadernas närmare placering bör undersökas i samband med behandlingen av bygglov. (bilaga 10) Icke bevilja ansökan om undantagslov för att ändra fastighetsstatus. Byaområden (ATområde) är enligt generalplanen ämnat för fast boende.

17 17 14 Ansökan om undantagslov Tor och Ann-Mari Bergman Tor och Ann-Mari Bergman ansöker om undantagslov för uppförande av ett egnahemshus (114 m 2 ) och strandbastu (25 m 2 ) på fastigheten Jakobs 10:19 i Mossala by. (bilaga 11) Byggnadsnämndens utlåtande: Enligt byggnadsnämndens tolkning av generalplanen finns inget hinder för Tor och Ann- Mari Bergman att uppföra en bostadsbyggnad och bastu på AT-område. Byggnadsnämnden beslöt med stöd av gällande generalplan att förorda ansökan om undantag för uppförande av bostadsbyggnad och bastu på AT-område. (bilaga 12) Enligt byggnadsnämndens utlåtande, förorda ansökan om undantagslov.

18 18 15 Anhållan om anslutning till kommunala vattennätet i Mossala Tor Bergman I en skrivelse daterad anhåller Tor och Ann-Mari Bergman om att få upprätta en vattenanslutning till det kommunala vattennätet som förser bl.a. f.d. skolan och radhusen med vatten. Det tekniska förverklingssättet skulle planeras av kommunens instanser tillsammans med Bergman och den sökande skulle stå för kostnaderna för det praktiska förverkligandet. (bilaga 13) KD:s Förslag: Godkänna ansökan ifall undantagslov beviljats i föregående paragraf.

19 19 16 Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Skärgårdsboden I en skrivelse daterad anhåller Rune Johansson för fastigheten Skoltomten i Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät. (bilaga 14) Godkänna anhållan med villkoret att vattenanslutning görs samtidigt.

20 20 17 Anhållan om anslutning till kommunens avloppsnät - Christer och Sirkka- Liisa Friis I en skrivelse daterad anhåller Christer och Sirkka-Liisa Friis för fastigheten Margaretebo i Näsby om att få ansluta sig till kommunens avloppsnät. (bilaga 15) Fastigheten är redan ansluten till kommunens vattennät. Godkänna ansökan. Christe Friis anmälde jäv

21 21 18 Motionsbanans genomförande Kommunen har haft verkställandet av en motionsbana bakom Träsk skola i sin investeringsplan sedan ett antal år. För ändamålet finns budgeterat i investeringsbudgeten för För att få projektet genomfört, är det ändamålsenligt att utse en arbetsgrupp för detta syfte. Kommunstyrelsen besluter verkställa en belyst motionsbana bakom Träsk skola. Kommunstyrelsen väljer följande arbetsgrupp för motionsbanan: - Jonas Isaksson (ordf.) - Tomas Mårtensson - Kirsi Mårtensson - Monica Andersson Arbetsgruppen befullmäktigas verkställa projektet under 2008 inom budgetens ramar.

22 22 19 Kommunens skuld till Klara - Skärgårdens Renhållning Ab Tidigare behandlats i KST 191/07 Avfallshanteringen i Houtskär har under de flesta år varit förlustbringande och Houtskär har p.g.a. detta en kumulativ skuld för avfallshanteringen till Klara på ,57. Klara har i ett brev riktat till kommunstyrelsen redogjort för de senaste årens resultat samt föreslagit att kommunen avkortar skulden i två lika stora rater. Klara redogör i samma brev även om inbesparningspotentialet i Houtskärs avfallshantering KD:S förslag: Godkänna Klaras förslag om avkortningen av kommunens skulder. Diskutera inbesparningsförslagen. KST:S beslut: Remittera ärendet för utredning av kostnadsgrunderna och inbesparingspotentialet. I ett brev daterat vädjar Klara till en snabb utbetalning av (bilaga 15) I budgeten för 2008 finns budgeterat för täckning av underskottet. Betala det ansökta beloppet på

23 23 20 Lunchservering i samband med Lyckebo café / turistinfo I en skrivelse daterad anhåller Susané Rosenqvist om att få påbörja lunchservering på Lyckebo från och med februari 2008, ifall inte nuvarande kontrakt med Brunström-Vilen förlängs av Houtskärs Gästgiveri. Den sökande önskar även att kommunen som hyresvärd till Lyckebo drar in ett starkströms-uttag till köket. (bilaga 16) Godkänna ansökan. Ärendet konstaterades ha förfallit och sålunda togs inget beslut.

24 24 21 Utlåtande om utveckling av tingsrättsnätet Justitieministeriet har begärt kommunernas utlåtande om betänkandet Utvecklandet av tingsrättsnätet. I betänkandet föreslås att Pargas tingsrätt upphör och att det i stället inrättas en svenskspråkig avdelning vid Åbo tingsrätt. I samband med att Pargas tingsrätt skulle upphöra skulle även tingsplatserna i Dragsfjärd, Kimito, Nagu och Pargas dras in. (se bilaga 17) Med anledning av betänkandet ger Houtskärs kommun följande utlåtande: Inledningsvis kan konstateras att Pargas tingsrätt är en tvåspråkig tingsrätt med svenska som majoritetens språk. Slås den ihop enligt betänkandet med den överväldigande finskspråkiga Åbo tingsrätt, trots bl.a. grundlagens tvingande stadganden och minoritetskonventionen, splittras personalen och ämbetsspråket blir i praktiken finska och all språkkunskap och språkservice i svenska kan försvinna. Åbo tingsrätt har den 1 april 2007 sammanslagits med Åbonejdens tingsrätt. Om sedan ytterligare de övriga tingsrätterna i Egentliga Finland (Salo och Nystad) fogas till Åbo tingsrätt blir befolkningstalet ca Möjligheterna att ge svenskspråkig service i form av en avdelning inom Åbo tingsrätt kommer att vara begränsade, jämfört med dagens situation. Houtskärs kommun anser att Pargas tingsrätt även framöver skall fungera som självständig domstol med tingsplatserna bevarade i Dragsfjärd, Kimito, Nagu och Pargas. Pargas tingsrätts domkrets präglas av långa avstånd och dåliga kommunikationer. Detta innebär att invånarna inom domkretsarna endast har begränsade möjligheter att besöka någon som helst myndighet. För att inte medborgarnas rätt till jämlikt bemötande och tilliten till rättsvården skall urvattnas måste parterna ha rätt till service inom rimligt avstånd och på sitt eget modersmål. Dessa mål uppfylls om Pargas tingsrätt och dess tingsplatser bevaras. Om beslut fattas om förändringar i Pargas tingsrätts verksamhet, bör följande aspekter beaktas: - åtminstone en tingsplats på Kimitoön och en tingsplats i Väståboland bör bevaras. Endast på detta sätt kan skärgårdens behov och långa avstånd beaktas. - tillräckliga resurser bör reserveras för att den svenskspråkiga avdelningens verksamhet. - den svenska avdelningen bör ha på förhand fastställda behörighetskrav gällande fullständiga kunskaper i svenska för ett tillräckligt antal domare och annan personal.

25 25 22 Montering av plåttak - Ängeshuset Ängeshusets plåttak är i behov av förnyelse. Entreprenaden omfattar montering av ett nytt falsat plåttak alternativt Classic-plåttak enligt bifogad takritning. En offertrunda har gjorts varav två anbud har inkommit innom utsatt tid. Anbuden har inlämnats av firman F.ma Houtskär bygg och Oy Lindström Ab. Anbuden i bilaga 18. Byggnadsinspektörens rekomendation: Välja Oy T Lindström Ab:s anbud enligt punkt 4. Dubbelfalsat plåttak 0,5 mm Pural på ny bädd: Pris: ,861 moms = Beslut enligt byggnadsinspektörens rekommendation. Jean-Erik Mattsson anmälde jäv Som ordförande fungerade Stefan Karlgren

26 26 23 Förslag till landskapsplanen för Egentliga Finland I ett brev daterat har styrelsen vid Egentliga Finlands förbund på sitt möte beslutat att ge skissen till landskapsplan för Egentliga Finland till påseende. Samtidigt ber förbundet utlåtanden över planskissen före den Houtskärs kommun har ansökt, och fått beviljat, tilläggstid till slutet av februari. Planen ersätter de fastställda regionplanerna för området. Planområdet omfattar Åboregionens kranskommuner, Vakka-Suomi och Loimaa-regionerna samt kommunerna i Åboland. Syftet är att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen, samt de myndigheter och samanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, har möjlighet att delta i beredningen av planen och uttala sin åsikt. Planutkastet finns till påseende på kommunkansliet. Utse en arbetsgrupp för genomgången av landskapsplanen. Arbetsgruppen har till uppgift att ge ett utlåtandeförslag till nästa möte. Näringslivskommittén ger kommunstyrelsen ett utlåtandeförslag till nästa möte.

27 27 24 Besluta om samarbetsavtal för miljöhälsoskydd och veterinär-vård Statsrådet fastslog i ett principbeslut redan riktlinjerna för hur den livsmedelstillsyn, övrigt miljöhälsoskydd och veterinärvård som kommunerna ansvarar för, skall utvecklas. Målsättningen var att kommunerna via frivilliga samarbetsavtal, från dåvarande 276 kommunala enheter, skulle bilda ett lämpligt antal tillräckligt stora regionala tillsynsenheter som kan garantera företagare och kommuninvånare god service. I januari 2006 inleddes diskussioner om ett omfattande regionalt samarbete inom miljöhälsoskydd och veterinärvård mellan Pargas (tillsammans med skärgårdskommunerna i västra Åboland), Kaarina-Piikkiö terveyskeskus ky, Paimion- Sauvon kansanterveys ky, Härkätien ky, Pöytyän ktt ky och Loimaan seudun ktt ky. Representanter för ovan nämnda delområden bildade en arbetsgrupp som utarbetade ett förslag till en samarbetsmodell. Eftersom kommun- och servicestrukturreformen inverkat på tidtabellen för miljöskyddssamarbetet, har modellen under ledning av Lundo kommun under 2007 kunnat bearbetats vidare, som ett konsultuppdrag i samarbete med berörda tjänsteinnehavare inom samarbetsområdet. Nuläge och målsättning Det regionala samarbetsprojektet har nu nått fram till ett skede där projektets styrgrupp för sin del godkänt föreliggande förslag till samarbetsavtal, liksom en budget för åren Över samarbetet har uppgjorts en strategibaserad verksamhetsplan (se bilaga 19). Beslutsfattare och personal i samarbetsområdet har fått ta del av planerna, såväl under arbetets gång som via ett allmänt informationsmöte i Lundo. Kommunstyrelsen i Lundo godkände för sin del samarbetsavtalet och budgeten för åren Styrelsen har fört ärendet för beslut i fullmäktige, förutsatt att besluten i de övriga kommunerna gör det möjligt att förverkliga planerna. Målsättningen är att verksamheten inom denna regionala enhet skall inledas Innehåll Avtalets innehåll framgår av bilagan, men går i korthet ut på att miljöhälsoskydd och veterinärvård i fortsättningen produceras av en regional enhet. Samarbetet organiseras enligt en modell med Lundo som värdkommun. Verksamhetsställen upprätthålls även i Pargas och i Loimaa, för vetrinärerna kvarstår tillsvidare samtliga nuvarande verksamhetsställen. I värdkommunen grundas en miljöhälsonämnd till vilken kommunerna utser sina representanter. Miljöhälsoskyddspersonalen (hälsoinspektörer, veterinärer och kanslipersonal) övergår i värdkommunens tjänst och underställs den gemensamma miljöhälsonämnden. Miljöhälsovården indelas i tre resultatenheter: miljöhälsoskydd, veterinärvård och förvaltning. Som föredragande i nämnden och som förman för personalen fungerar en nyinrättad heltidsanställd chef för miljöhälsoskyddet. Kostnader Kostnadskalkylen har gjorts upp utgående från respektive samarbetsparters bokförda kostnader för År 2009 fördelas kostnaderna så att en 20 % grunddel fördelas enligt invånarantal och 80 % enligt en kostnadsfördelning baserad på respektive områdes/kommuners års bokslut för verksamheten inom miljöhälsovård. Från år 2010 fördelas kostnaderna så att grunddelen 20 % fördelas enligt invånarantal och 80 % uppgiftsbaserat enligt respektive områdes behov av prestationer. Förberedelser för verksamheten inleds i liten skala under hösten 2008, vilket kommer att medföra vissa kostnader för samarbetskommunerna redan under inkommande år. Språk

28 28 I verksamhetsplanen konstateras att vikten av service på svenska skall noteras inom all service. För Åbolands del är det av vikt att en tvåspråkig service även i framtiden kan garanteras. Övriga samarbetsalternativ Pargas har även utrett möjligheterna till ett miljöhälsoskyddssamarbete österut, att tillsammans med Kimiotoön bilda ett samarbetsområde med Raseborg som värdkommun. Alternativet har utretts eftersom kommunerna i denna region har mycket gemensamt; en liknande företags- och samhällsstruktur, skärgårdsanknytning med betoning på aktivt fritidsboende och ett ökat servicebehov under sommarhalvåret, kulturella likheter och en liknande språkfördelning med ett behov av likvärdig, fungerande tvåspråkig service. Alternativet har utvärderats och ett utkast till strategiplan över samarbetet inom miljöhälsovård för Raseborg, Väståboland, Kimitoön och Ingå från och med år 2009 har gjorts upp. Då parterna sammanträffade i Kimito , konstaterades dock att samarbetet försvåras av att en fungerande modell för veterinärvården inte står till buds. Man kunde även konstatera att en dejoursring för veterinärerna inte kan fås att fungera inom ett så geografiskt vidsträckt samarbetsområde. Det finns för tillfället inte tid och möjligheter att utreda huruvida det utgående från Raseborgsalternativet vore möjligt att etablera separat veterinärsamarbete med närliggande områden. Den nu föreliggande kostnadskalkylen förefaller även ge något högre totalkostnader för Raseborgsalternativet. Tidtabell Kommunstyrelsen i Lundo vill att kommunerna inom samarbetsområdet senast skulle tillställa Lundo sina fullmäktigebeslut om samarbetsavtalet, budgeten för åren samt om den strategibaserade verksamhetsplanen. Dessutom bör kommunerna ta ställning till huruvida Kimitoön kan godkännas som medlem i den föreslagna regionala samarbetsenheten. Organisationskommissionen för Väståboland har beslutit att för Väståbolands del förorda förslagen till samarbetsavtal, budget för och verksamhetsplan för det regionala samarbetsprojektet inom miljöhälsovård med Lundo som värdkommun. Organisationsskommissionen vill ännu poängtera behovet av att en fungerande tvåspråkig service garanteras inom all den service som samarbetsenheten producerar. Kommissionen förordar även att de nuvarande kommunerna inom den blivande kommun Kimitoön godkänns som fullvärdiga medlemmar i den blivande regionala samarbetsenheten för miljöhälsovård. Kommunstyrelsen besluter för kommunfullmäktige föreslå ett beslut enligt organisationskommissionens förslag.

29 29 25 Anonseringen i Houtskärs Nytt Under fullmäktigemötet fördes en diskussion om att annonseringen i Houtskärs Nytt borde begränsas pga att repeterande stora annonser upptar en stor del av informationsbladet. Ett förslag var: ½ sida per annonsör gratis hel sida 20 Föra en principdiskussion om ärendet Houtskär Nytt fortsätter som hittills.

30 30 26 Ändringsförslag till Houtskärs generalplan Tidigare behandlats i KST 216/07 och 231/07 Arbetsgruppen som kommunen tillsatt att leda revideringen av generalplanen har utarbetat ett förslag. Förslaget bygger på att: - de områden som upphävdes av Högsta förvaltningsdomstolen planeras i enlighet med de stipulationer domstolens motiveringar grundar sig på - markägarnas ändringsönskemål godtas i den utsträckning generalplanens dimensioneringsgrunder och planeringsprinciper det medger, ytterligare rättas felaktigheter i planen till - i samband med att revideringen av generalplanen godkänns av fullmäktige fattas beslut om att upphäva generalplanen för de områden som ligger utanför strandområdet och inte ingår i byområden (AT). Myndighetssamråd har förts med miljöcentralen. Eftersom revideringen av generalplanen grunder sig på den gällande planen är det inte motiverat att förhandshöra berörda parter med ett skilt påseende innan planförslaget färdigställs. 216/07 KD:S förslag: Kommunstyrelsen besluter lägga fram förslaget till komplettering och ändring av Houtskärs generalplan under 30 dagar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen på sätt som arbetsgruppen föreslagit. Före detta beslut kan tas, bör kartmaterialet kompletteras. KST:S beslut: Ärendet bordlades för kompletteringar Kompletteringsförslaget över generalplanen var kommunen tillhanda den och återlämnas kommunstyrelsen för ny behandling. Generalplanskartan finns till påseende för kommunstyrelsemedlemmarna på kommunkansliet den kl.12:00 19: /07 KD:S förslag: Kommunstyrelsen besluter lägga fram förslaget till komplettering och ändring av Houtskärs generalplan under 30 dagar från och med i enlighet med markanvändnings- och bygglagen på sätt som arbetsgruppen föreslagit. Planrevideringen finns till påseende på Houtskärs kommunkansli och elektroniskt på Internet under KST:S beslut:. Före ändringsförslaget läggs till påseende, bör besluten kompletteras och beslutsnumreringen korrigeras av planläggaren. Det kompleterade förslaget från arbetsgruppen i bilaga 20. Förlänga tillpåseendetiden till

31 31 27 Namnförslag för vägarna i Houtskärs kommun Tidigare behandlat av arbetsgruppen den och KST 113/07 Namnförslagen för huvudnätet ges till kännedom för kommunstyrelsen. Namnförslaget för huvudvägarna är följande: o Kittuis Träsk: Houtskärvägen o Hönsnäs: Hönsnäsvägen o Hyppeis: Hyppeisvägen o Näsby Östra Saverkeit: Saverkeitvägen o Träsk Mossala: Norrbyvägen o Träsk Vitteludd: Näsbyvägen Vad som ännu är oklart är: indelningen, numreringen (hundra eller tiotalssystem) vilket skall utredas av arbetsgruppen. 113/07 KD:S förslag: Styrelsen tar ställning till arbetsgruppens namnförslag samt rådger arbetsgruppen om fortsättningen. KST:S beslut: Styrelsen tog arbetsgruppens förslag till kännedom och godkände namnförslaget. Numreringen baserar sig på tiotalssystemet. Arbetsgruppens protokoll med detaljerat utkast över antalet namngivna byavägar på Houtskär finns i bilaga 21. KD:s Förslag: Föra en remissdiskussion över förslaget. Kommunstyrelsen förde en diskussion över planutkastet och konstaterade att principerna i arbetsgruppens förslag är bra.

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Fredag 1.2. 2008 kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan 1.2. Nr: 1- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Fredag 1.2. kl. 16.30-17.10 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18:00 21:00 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HOUTSKÄRS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 04.11.2008 Organ: KOMMUNSTYRELSE Nr: 10/08 Blad: 1

HOUTSKÄRS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 04.11.2008 Organ: KOMMUNSTYRELSE Nr: 10/08 Blad: 1 Organ: KOMMUNSTYRELSE Nr: 10/08 Blad: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Tid Tisdagen den 4 november 2008 kl. 17:45 19:00 Plats Kommunalgården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 20.11.2012 kl 19.00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 327 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 328 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 13 10-23, Sammanträdestid: kl. 19.00 20.54 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1. viceordf. Jörgen Palmqvist,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 16.04.2015 Sammanträdestid : torsdagen den kl.19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden: 20 Bokslut och verksamhetsberättelser för år 2014 21 Ansökan om byggnadslov

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer