Hä nt sen sist. Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hä nt sen sist. Sverige"

Transkript

1 Hä nt sen sist Sverige Sveriges Hänt sen sist-rapport till NFU-mötet i Helsingfors augusti 2015

2 Innehåll Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i... 3 Antroposofiska preparat... 3 Regeringsuppdrag om generisk förskrivning... 3 Läkemedels- och apoteksutredningen... 4 Strukturerade samtal på apotek... 5 Paracetamolförsäljning i vanlig handel stoppas... 6 Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i... 7 Årets Farmaceut utnämndes 25 september på The Pharmacists Day... 7 Läkemedelskongressen... 8 Politikermöten... 8 Möte med socialdepartementets statssekreterare... 8 Möte med sjukvårds-, folkhälso- och idrottsministern... 8 Möte med arbetsmarknadsministern... 9 Receptarieleg till utländska apotekstekniker... 9 Namnskylten på apotek Seniormässan nationella Patientsäkerhetskonferensen Medlemsutveckling Aktiviteter för ökad medlemsrekrytering Arbetsmarknaden Apotek Industri Myndigheter Sjukhus Löneutveckling Så ökade lönen Utbildning/fortbildning Nytt i förbundet Ny styrelse Ny förbundsorganisation Farmaceutbegreppet Utveckling för förbundstidningen Förändrad medial omvärld

3 Ny arbetsmodell för tryckt tidning har gett en mer kostnadseffektiv produktion Så tycker läsarna om Svensk Farmaci Sajten är kärnan i Svensk Farmaci Uppfräschning av sajt och nyhetsbrev Sociala medier

4 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Antroposofiska preparat Läkemedelsverket fick ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att införliva den artikel i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) som omfattar antroposofiska preparat i svensk läkemedelslagstiftning. Bakgrunden är en dom i EU-domstolen som fastslagit att de tillfälliga tillstånd som hittills möjliggjort att Vidarkliniken kunnat använda sina antroposofiska preparat inte längre får ges. Sveriges Farmaceuter fick i likhet med flera andra instanser möjlighet att besvara remissen. För oss har detta varit en av årets viktigaste remisser ur ett principiellt perspektiv. Frågan om antroposofiska preparat har väckt stor debatt i flera omgångar i media och även lett till engagerade diskussioner internt hos oss, bland annat i förbundsstyrelsen. I rapporten som Läkemedelsverket presenterade gavs fyra alternativ för hur antroposofiska preparat skulle kunna godkännas inom ramen för den svenska läkemedelslagstiftningen. Ett införlivande av homeopatiska/antroposofiska produkter i läkemedelslagen måste vägas mot det faktum att produkter utan säkerställd effekt godkänns vilket i sin tur kan innebära risker för att patienter behandlas med inadekvata metoder. Vi anser inte att de grundläggande principer för att avgränsa användningen av homeopatiska preparat, som föreslås, är tillräckliga för att helt motverka risken att patienter behandlas med verkningslösa produkter. Homeopatiska preparat ska inte särbehandlas. Vi har därför avvisat samtliga fyra förslag. Vår ståndpunkt har varit att en och samma läkemedelslag bör gälla för alla produkter och därmed bör samma krav gälla för alla preparat. Vi tycker att farmaceuternas roll har kommit i skymundan i rapporten. Utredningen har inte inkluderat apoteksfarmaceuter som hälso- och sjukvårdspersonal. Man skriver ett stycke om de etiska dilemman som hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför, men ingenting om farmaceuter och deras informationsansvar på apotek vilket vi lyft fram i vårt remissvar. Regeringsuppdrag om generisk förskrivning För tredje gången på nio år fick Läkemedelsverket 2014 i uppdrag av regeringen att analysera generisk förskrivning och senast i maj 2015 lämna sin rapport. Den här gången ville regeringen ha ett tydligt ja eller nej från Läkemedelsverket. Eftersom att det är osäkert om generisk förskrivning ger ett mer patientsäkert system, fick Läkemedelsverket dessutom denna gång uppdraget att se över om det finns andra möjligheter att minska risker vid utbyte av läkemedel på apotek. Läkemedelsverkets slutsats är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige. Enligt myndigheten kan det inte säkerställas att ett införande skulle ge ökad patientsäkerhet. 3

5 Det finns ett större värde i att arbeta vidare med en översyn av hela ordinations- och expeditionsprocessen, skriver Läkemedelsverket i sin rapport. Utredningen föreslår dock några andra vägar för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte: En sammanhängande ordinations- och expeditionsprocess, inklusive fungerande återrapporteringssystem från apotek till förskrivare. En nationell, samlad läkemedelslista som ska ge en heltäckande bild av patientens förskrivna läkemedel. Översyn av journalsystemens funktionalitet och information för att bättre stödja förskrivningsprocessen. Fortsatt arbete med att förbättra läkemedelsförpackningars utseende och märkning. Fortsatta insatser kring information och utbildning om det generiska utbytet för apoteks- och sjukvårdspersonal. Vi lämnade synpunkter på förslaget, som varit ute på remiss. Generellt säger vi i vårt svar att vi förespråkar generisk förskrivning men med möjlighet till att förskriva specifik produkt. Som vi ser det så kan det finnas fördelar med generisk förskrivning i och med att alla talar samma språk men vi inser också att det kommer att finnas produkter där det är svårt att förskriva generiskt. Vi anser också att det med generisk förskrivning skulle öka möjligheterna för farmaceuter att välja produkt friare än idag. Idag är man bunden till att antingen expediera det förskrivna märket eller periodens vara. En stor majoritet av remissinstanserna ville se generisk förskrivning, men Läkemedelsverket drar slutsatsen i sin slutrapport att det inte finns några starka incitament för att införa generisk förskrivning. De flesta av de förväntningar på generisk förskrivning som framförts i remissvaren skulle istället kunna uppnås genom att substansnamnet används genom hela ordinations- och expeditionsprocessen, enligt Läkemedelsverket. Detta kan bland annat ske genom att förskrivarna och farmaceuterna, i dialogen med patienten, använder substansnamnet, och att både substans- och produktnamn framgår i alla relevanta IT-system och i läkemedelslistor. En protestskrivelse har lämnats till regeringen från merparten av oss som var för generisk förskrivning i och med att vi anser att Läkemedelsverket inte tagit hänsyn till våra remissvar. Läkemedels- och apoteksutredningen I december 2014 kom den sista delen i Läkemedels- och apoteksutredningen. I detta slutbetänkande behandlades de delar som gäller handel med läkemedel för djur, maskinell dosdispensering av läkemedel och prissättning av särläkemedel dvs. läkemedel för sällsynta och svåra sjukdomstillstånd. Vad gäller läkemedel för djur föreslås att veterinärerna inte ska få möjlighet att få apotekstillstånd, att inga särskilda djurapotek ska tillåtas samt flera andra förslag av mer administrativ karaktär. Inga särskilda djurapotek ska tillåtas och veterinärer tillåts inte öppna egna apotek. För Maskinell dos är det mest kontroversiella förslaget att dosaktörer ska få möjlighet att förhandla om priset på läkemedel utifrån ett särskilt takprissystem och att handelsmarginalen ska ses över även där. Dessutom ger man förslag på att ett krav på läkemedelsgenomgångar för dospatienter ska införas i författningarna. Utredningen stänger också dörren för utländska aktörer att verka på den svenska dosmarknaden. 4

6 Läkemedel för sällsynta tillstånd föreslås prisförhandlas enligt en särskild ordning med särskilda villkorade krav på uppföljning etc. I juni 2015 skulle alla remissvar vara inne. För frågan om särskilda djurapotek hade vi gärna sett ett mer utvecklat resonemang i frågan om möjligheten att inrätta djurapotek, inklusive de frågor som utredningsdirektiven tog upp. Utredarna har inte belyst hur patientsäkerheten påverkas av det faktum att vi idag har apotek som har apotekstillstånd men som uteslutande fokuserar på djurfarmaci? Det finns en teoretisk risk med att de farmaceuter som idag är verksamma på ett djurinriktat apotek förväntas ha relevanta kunskaper inom humanfarmacin i och med att man har en skyldighet att tillhandahålla alla läkemedel, men inte får möjlighet att upprätthålla dessa kunskaper ur ett långsiktigt perspektiv. Vi är dock eniga i att ordningen som den är idag förefaller fungera tillfredsställande. Utredningen föreslår också att receptfria läkemedel för djur inte bör få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Detta har vi tillstyrkt. Vi anser att listan på de läkemedel som får säljas utanför öppenvårdsapotek idag är för lång och den bör inte bli ännu längre genom att djurläkemedel adderas. Utgångspunkten vid försäljning av läkemedel bör vara att läkemedel ska säljas med relevant kompetens. Dessutom är kunskapen om egenvårdsbehandling, även för djur, sannolikt mycket låg i dagligvaruhandel vilket kräver en väl insatt djurägare. Avseende maskinell dos är vi i princip eniga med utredningens förslag. Vi har dock särskilt tryckt på vikten av att ansvarsfördelningen mellan dosapotek utlämnande apotek/utlämningsställe patient/anhörig/kontaktperson måste tydliggöras. Vad beträffar prissättning för läkemedel mot särskilda diagnoser är vi eniga med utredarnas förslag. Vi ser det som viktigt att hela tiden agera utifrån principen jämlik vård på lika villkor. Strukturerade samtal på apotek Läkemedelsverket fick under 2013 i uppdrag att initiera och utvärdera försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. I uppdraget ingick också att bedöma behovet av förändringar gällande regelverk. 15 december 2014 lämnades slutrapporten. Strukturerade läkemedelssamtal skiljer sig från apotekspersonalens rådgivning vid ordinarie receptexpediering genom att de sker på bokad tid, dokumenteras på individnivå och att det första samtalet följs upp med ytterligare ett bokat samtal. I de strukturerade läkemedelssamtalen eftersträvar man samsyn mellan farmaceut och patient avseende åtgärder för att förbättra följsamheten till ordinerad behandling. Studien omfattade patienter med receptförskrivna läkemedel mot astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). I studien bidrog 36 apotek med data, 196 patienter genomförde det första samtalet, och 169 av dessa deltog i det uppföljande samtalet. Studien utvärderades i efterhand genom enkäter, seminarier och samråd. Patienterna som deltog i samtalen tyckte att kontakten med farmaceuten var god och att det viktigaste avseende deras läkemedelsanvändning togs upp under samtalet. Nio av tio kunde tänka sig att delta i liknande samtal framöver och sju av tio tyckte att deras läkare skulle kunna ha nytta av informationen från samtalen på apoteket. Både patienter och farmaceuter bedömde att de 5

7 strukturerade läkemedelssamtalen var till nytta för patienten i dennes användning av sina läkemedel mot astma eller KOL. Sammanfattningsvis visar rapporten att den variant av strukturerade läkemedelssamtal som prövats går att använda. Genomförandet bygger på att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra strukturerade läkemedelssamtal samt att de identifierade juridiska frågorna utreds. Läkemedelsverket tar i rapporten inte ställning till om strukturerade läkemedelssamtal bör genomföras eller inte, det är endast genomförbarheten som har utretts. Arbetet har inte heller i detalj omfattat dokumenterade effekter av insatserna på patientnivå, till exempel följsamhet till behandling eller påverkan på patientens hälsostatus. Ett intressant resonemang i rapporten har handlat om huruvida samtalen utgör vård vilket skulle kräva dokumentation i enlighet med kraven på journalföring. Läkemedelsverket gör en uppdelning av samtalen beroende på vem som initierat dem. När samtalen görs utan samverkan med förskrivare behöver informationen inte heller delas med förskrivaren, resonerar man. Men när samtal görs i samråd med förskrivare bör de ses som vård och därmed journalföras. Formerna för detta vill man dock utreda vidare. Från vår sida har vi välkomnat att man nu konstaterat att samtalen går att genomföra på ett strukturerat sätt. Vi hävdar att samtalen är vård som skall utföras av legitimerad personal och som skall journalföras. Apoteksföreningen har dock ansett att dessa samtal skall betraktas som vårdnära tjänst och därmed skulle ingen journalföring krävas. Då finns inte heller krav på vilken kompetens som utför samtalen. Vi har under 2015 på olika sätt drivit på för att projektet skall drivas vidare så att Läkemedelsverket får ett fortsatt uppdrag att utvärdera effekten av samtalen. Paracetamolförsäljning i vanlig handel stoppas Läkemedelsverket har nu fattat ett beslut att paracetamol i tablettform inte längre ska få säljas i allmän detaljhandel från och med november Orsaken är allt fler förgiftningar, framför allt hos kvinnor med självskadebeteenden, sedan försäljning tilläts utanför apotek Läkemedelsverkets beslut baseras på att man vill vidta en åtgärd som har så stark effekt som möjligt på de här impulshandlingarna och så liten effekt som möjligt på den normala användningen. Bakgrunden är Läkemedelsverkets studie som visat att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och Ett tydligt trendbrott skedde efter 2009 då paracetamol började säljas även utanför apotek. Sedan dess har antalet personer som förgiftats ökat med 40 procent från cirka till drygt Läkemedelsverkets slutsats är att det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och antalet som blir förgiftade. Beslutet är välkommet och ligger i linje med vår nollvision för läkemedelsrelaterade skador. Patientsäkerheten måste komma främst och paracetamol bör säljas där det finns möjlighet till kunnig rådgivning. Det här är en linje som förbundet länge drivit. Nu ligger ansvaret tydligare hos apotekare och receptarier på landets apotek att ge ansvarsfull rådgivning om hur paracetamol skall användas så att risker för förgiftning kan undvikas. 6

8 Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i Årets Farmaceut utnämndes 25 september på The Pharmacists Day Utmärkelsen Årets Farmaceut instiftades 1983 och tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i Svenska samhället. Till Årets Farmaceut 2014 utsåg förbundsstyrelsen apotekaren Linda Grahn. Kommunal hälso- och sjukvård har tillsammans med landstingets primär- och slutenvård, ett stort ansvar för att säkerställa att de äldre patienterna får en god läkemedelsbehandling. Landstinget och Kommunförbundet i Norrbotten beslutade därför att projektanställa en kommunapotekare som skulle bidra till detta. Kommunapotekaren skulle samverka med kommunal hälso- och sjukvård och primärvård samt med befintliga projekt inom det SKL-initierade projektet Bättre Liv för sjuka äldre /Ledningskraft. Linda Grahn har arbetat som kommunapotekare i detta projekt. Lindas övergripande uppdrag har varit att verka för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att genomföra utbildning om äldre och läkemedel till kommunens vård- och omsorgspersonal. Linda har också medverkat till att bygga strukturer för Läkemedelsgenomgång i kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med primärvård, sjukhusvård och klinikapotekare. Hon har också haft som uppdrag att förse kommunerna och primärvården med uppföljningsrapporter om äldres läkemedelsanvändning samt att ingå i förbättringsteam avseende Bättre liv för sjuka äldre för förstärkt samverkan i öppenvård samt förstärkt in- och utskrivning. I uppdraget har också ingått att i vårdteam genomföra läkemedelsgenomgångar, i samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal, i mån av tid och i de kommuner där extra behov av detta signalerats. Linda har i rollen som kommunapotekare åstadkommit nytta för de äldre. Hon visade genom sina insatser hur farmacins roll kan utvecklas och befästas i kommunerna. Kristina Niemi, Årets Farmaceut 2012 Barbro Forsberg, Årets Farmaceut 2014 Linda Grahn samt Thony Björk 7

9 Läkemedelskongressen Förbundet fanns på plats med en monter för att träffa befintliga och potentiella medlemmar. Många medlemmar sökte upp oss i montern för att få tips och stöd i såväl arbetsrättsliga/fackliga som karriärfrågor och andra professionsfrågor. Politikermöten Möte med socialdepartementets statssekreterare Den 14 april bjöd vi tillsammans med Svensk Apoteksförening och Apotekarsocieteten in Socialdepartementets statssekreterare Agneta Karlsson till ett arrangemang för att samtala om Sveriges apotek på den nya omreglerade apoteksmarknaden. Rubriken för arrangemanget var Apotekens roll för en bättre läkemedelsanvändning. Ett prioriterat område för regeringen är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Arbetet påverkar flera departement och politikområden. Två ledord på området är innovation och jämlikhet. Agneta Karlsson upprepade flera gånger att det statliga Apoteket AB bör ges ett större samhällsansvar och en viktigare roll. Vid flera tillfällen talade Agneta Karlsson om apoteksaktörernas ansvar vad gäller personal och kompetensutveckling. Under samtalet framkom att vi kan vänta någon form av utredning på apoteks- och läkemedelsområdet. Det handlar enligt statssekreteraren inte om att vrida klockan tillbaka, men att rätta till, komplettera och justera som hon uttryckte det. Frågor som vi kan förvänta oss en fortsatt diskussion kring är farmaceutiska tjänster, strukturerade läkemedelssamtal, handelsmariginalen, införande av och tillgång till nya läkemedel, tillsynen om hur apoteken kan bidra till folkhälsan och om utbildningen är rätt dimensionerad. Direktiven väntas komma före hösten Möte med sjukvårds-, folkhälso- och idrottsministern I maj träffade förbundet sjukvårds-, folkhälso- och idrottsministern Gabriel Wikström för resonemang om förbundet och den farmaceutiska professionen och på vilket sätt vi kan förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige genom att i större utsträckning nyttja den farmaceutiska kompetensen. Vi lyfte bland annat frågan om vikten av att ge Läkemedelsverket fortsatt uppdrag att utvärdera effekten av strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Det visade sig att timingen med mötet var perfekt i och med att arbetet med direktiv till den aviserade apoteksutredningen är i full gång på Socialdepartementet. Förbundet fick bland annat bra respons på budskapet att apotekens uppdrag måste tydliggöras. Ordnat införande av nya läkemedel och användning av farmaceutisk kompetens i uppföljningen av läkemedelsbehandling på olika nivåer triggade också ministern. Ministern visade också intresse för konceptet kommunapotekare som förbundet driver. Han ville bland annat veta vilka hinder som finns för en utveckling på det här området. Av den erfarenhet som finns från det projekt som Årets Farmaceut Linda Grahn ledde så ser vi att ett stort problem är vem som ska bära kostnaden, landstinget eller kommunen. Vi har även träffat sjukvårdsministern angående regeringens satsning på kroniska sjukdomar. De flesta patientorganisationer fanns på plats och Sveriges Farmaceuter var den enda organisation som företrädde farmaceuter. Vi förde fram vikten av att "se utanför lådan" och även inkludera andra hälso- och sjukvårdsprofessioner, inte minst farmaceuter, i strategier kring att utveckla vården för 8

10 kroniker. Det råder stor personalbrist på många håll i landet och då är det viktigt att fundera på hur man kan utnyttja andra professioner för patientens bästa. Med alledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet har vi tillsammans med andra förbund som representerar legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård och som omfattas av automatiska erkännandet träffat sjukvårdsministern för att diskutera hur kompetensutveckling skall kunna garanteras. Möte med arbetsmarknadsministern Vi har också tillsammans med ett stort antal förbundsföreträdare inom hälso- och sjukvård träffat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i Trepartssamtal om hur nyanlända akademiker snabbare kan komma in på svensk arbetsmarknad. Uppskattningsvis finns det idag minst 200 nyanlända i Sverige som är utbildade apotekare. De kommer främst från Syrien. Vi har redan idag ett behov av apoteksfarmaceuter i olika områden i Sverige och de kommande åren har vi också stora pensionsavgångar. Cirka 200 yrkesverksamma farmaceuter kommer att gå i pension per år fram till Nyanlända apotekare skulle innebära ett välkommet tillskott på svenska apotek. Men att få svensk legitimation tar alldeles för lång tid. 24 månader minst tar processen för en nyanländ apotekare att anmäla sig till Socialstyrelsen, få sin utbildning godkänd, genomgå språk- och kunskapstester och slutligen få en svensk yrkeslegitimation. Här har regeringen skjutit till 10 miljoner kr extra för att möjliggöra effektivisering av Socialstyrelsens processer kring validering av utländska akademikers utbildning. Mötet följdes upp av ytterligare ett möte med Arbetsmarknadsdepartementet för att fortsätta diskussionen om hur nyanlända apotekare snabbare kan komma i arbete, det sk. Snabbspåret. Sveriges Farmacetuer deltog tillsammans med representanter från Uppsala Universitet och från Sveriges Apoteksförening. Även representanter från Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen deltog på mötet. Departementet uppmärksammades på flera olika förslag på lösningar för att åstadkomma en snabbare integrering av apotekare med utbildning från ett icke EU-land. De synpunkter som möttes av särskilt intresse från statssekreterare Irene Wennemo var krav på fler kompletteringsplatser. Även möjlighet för ersättning till personer som genomgår kompletteringsprocess fördes fram. Idag har de ingen ersättning alls från vare sig Arbetsförmedlingen eller CSN. Ytterligare ett annat hastighetsbestämmande steg som diskuterades är det faktum att utländska apotekare måste göra kunskapsprov i farmakologi på svenska vilket betyder att det som mäts snarare är färdigheter i svenska språket än färdigheter i farmakologi. Tanken om möjlighet att göra kunskapsprov på den sökandens eget modersmål fördes fram som förslag. Apoteksaktörer har också tagit initiativ till att erbjuda nyanlända apotekare 6 månaders praktik på flera av kedjornas apotek. Genom det får de nyanlända apotekarna bättre förutsättningar att klara sitt språktest och farmaceutiska prov för att få en svensk legitimation. På så sätt kan de komma in snabbare på arbetsmarknaden och bidra till att lösa behovet av farmaceuter på apotek. Receptarieleg till utländska apotekstekniker I maj anordnade Sveriges Farmaceuter ett dialogmöte om PTA-frågan. 9

11 Bakgrunden är att apotekstekniker från Tyskland (PTA), Nederländerna och farmakonomer från Danmark vid några tillfällen beviljats receptarielegitimation av svenska Socialstyrelsen. Eftersom Sverige som enda land i Europa har en situation där receptarie- och apotekarlegitimationer ger samma behörighet på apotek, innebär det att en utländsk apotekstekniker, som helt saknar universitetsutbildning, via en svensk receptarielegitimation kan få samma behörighet som en svensk apotekare som har femårig universitetsutbildning. Företrädare för Socialstyrelsen, IVO Myndigheten för Inspektion i vård och omsorg, två universitet, apoteksföreningen och den internationella farmacifederationen FIP var med vid dialogmötet. Socialstyrelsen menar att den fria rörligheten inom EU är styrande och har som grund för sina bedömningar den tolkning de har gjort av jämförbar yrkesverksamhet enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Vi har framfört att de utländska apoteksteknikernas kompetens inte är att jämföra med de universitetsutbildade receptariernas. I ett nästa steg kommer vi att ta del av de underlag som Socialstyrelsen utgått från när man gjort bedömningen att yrkesverksamheten är jämförbar. Namnskylten på apotek En av de större apotekskedjorna, Kronans Apotek, beslutade sig för att ändra sin policy när det gäller apotekspersonalens namnskyltar. Enligt den nya policyn ska bara personens förnamn och yrkestitel framgå. Detta är en fråga vi från förbundet drivit då vi ser apoteken som en viktig arena för att marknadsföra farmaceuter och deras kompetens. Kronans Apotek använde tidigare begreppet läkemedelsspecialist på sina apoteksverksamma apotekares och receptariers namnskyltar. På apoteksteknikernas namnskyltar stod det egenvårdsspecialist. Men enligt den nya policyn ska ordet läkemedelsspecialist inte användas utåt längre. Enligt Kronans Apoteks kommunikationsdirektör framgår att detta har varit ett önskemål från fackligt håll. Man säger att man har lyssnat på det och valt att göra den här anpassningen. Det är verkligen en framgång för förbundet och för professionen att Kronans Apotek har tagit till sig av den debatt som vi startat om vikten av att synliggöra personalens akademiska kompetens. Vi tycker att det borde vara en självklarhet att apotekskunderna vet om de talar med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller inte. Seniormässan I oktober 2014 deltog förbundet i den tre dagar långa Seniormässan i Älvsjö utanför Stockholm. Vi erbjöd möjlighet att boka ett 15-minuters läkemedelssamtal med en apotekare för att marknadsföra den farmaceutiska professionen för allmänheten. Det var en strid ström av besökare och bokningslistan blev snabbt full. Flera av dem vi pratade med hade komplexa frågor och många av besökarna hade väldigt många läkemedel. De berättade att de upplever att tiden är knapp hos läkaren och att det är svårt att få svar på frågor om läkemedel. Vår förhoppning är att allmänheten i större utsträckning själva börjar efterfråga farmaceutisk rådgivning och läkemedelsgenomgångar. 9 nationella Patientsäkerhetskonferensen Förbundet deltog aktivt i konferensens planeringsarbete samt under genomförandet där bland annat Thony Björk, som förbundets ordförande, var moderator under ett seminariepass. Under konferensen fanns förbundet representerat med monter där bland annat rollen som kommunapotekare lyftes fram. 10

12 Medlemsutveckling Vi ser en vikande trend när det gäller medlemsutvecklingen. Pensionering är fortsatt den enskilt största orsaken till utträde. Vi kan dessutom konstatera att unga och studenter inte ansluter sig i samma utsträckning som tidigare. Kunskapen om balans mellan arbetsmarknadens parter och den svenska modellen är låg bland dagens ungdomar och vad ett fackligt medlemskap innebär är därför rätt okänt för många. Vid en stor undersökning bland fackligt anslutna i Sverige, oavsett bransch, kunde man se att kunskapen om vad ett kollektivavtal innebär är mycket låg. En diskussion har därför förts mellan studentrekryteringsansvariga inom Sacos medlemsförbund och Sacos ordförande om behovet av en mer omfattande insats redan i grund- och gymnasieskolor. Aktiviteter för ökad medlemsrekrytering En rekryteringsansvarig/marknadsstrateg rekryterades till kansliet Vidd fullmäktigemötet i november 2014 beslutades det om ny avgiftsstruktur för studenter och seniorer. Studenter får engångsavgift för hela studietiden samt avgiftstrappa under första året som yrkesverksam. Seniormedlemmar bryts ut som en egen grupp. Seniormedlemskapet kan på sikt utvecklas och fyllas med olika innehåll. Det ska vara lätt att hitta jag vill bli medlem på hemsidan. För aktiviteter som förbundet arrangerar tydliggörs att det är gratis för medlemmar men en kostnad för ickemedlemmar. Detta för att medlemmar ska uppleva att medlemskapet gör skillnad. Gemensamma rekryteringsprojekt har arrangerats inom de gemensamma grupperingarna vi har inom Saco både på statlig (Saco-S) och privat (Saco-P) sektor. Vi har också arbetat med en utveckling av medlemsförmåner via delägda bolag såsom förmånliga medlemsförsäkringar samt förmånliga medlemslån hos bland annat banken SEB. I samverkan med andra Saco-förbund har vi erbjudit olika aktiviteter. Bland annat heldagsseminarier med företaget Akadmikerkompetens, chefsaktiviteter och aktiviteter för egenföretagare. En annan viktig strategi handlar om att öka de förtroendevaldas medvetenhet om vikten av att bidra i rekryteringsarbetet i enlighet med fastlagt mål/visionsdokument. Rekrytering måste ske där de potentiella medlemmarna finns och där är befintliga medlemmar nyckeln. Under våren har vi träffat många olika grupperingar bland de förtroendevalda för att resonera om rekrytering. Arbetsmarknaden Apotek En fortsatt konsolidering har skett på den omreglerade apoteksmarknaden. ICA köpte under 2014 apotekskedjan Apotek Hjärtat. ICAs egen apotekskedja Cura Apoteket införlivades i Apotek Hjärtats verksamhet. Mångas tjänster berördes på central nivå. Apoteket AB genomförde en omorganisation som innebar att flera enheter samlades ihop i s.k. kluster (som regel 3 apotek per kluster) och chefsstrukturen förändrades därmed. Antalet chefsbefattningar minskade. Samtidigt förändrades kravspecifikationen för de nya chefstjänsterna då dessa nu innefattar ett ansvar för flera olika enheter och ställer annorlunda krav på chefens kompetens och erfarenhet. De gamla chefstjänsterna togs alltså bort i den nya organisationen vilket medförde en arbetsbristsituation för innehavarna av dessa tjänster. Alla befintliga apotekschefer 11

13 blev uppsagda och fick söka om tjänster. Övertaliga apotekschefer erbjöds omplacering till tjänster som apoteksfarmaceuter. Apoteket AB genomförde ytterligare en neddragning av centrala funktioner på huvudkontoret för att anpassa sig till den förändring som skett utifrån rådande konkurrens. Många farmaceuter fick lämna sina uppdrag på huvudkontoret och erbjöds istället tjänster som apoteksfarmaceuter. Industri Pfizer ville köpa Astra Zeneca. Sacos akademikerförening, där Sveriges Farmaceuter ingår, skrev ett brev till regeringen där man argumenterade för samling i frågan. Från fackligt håll gav vi förslag om att skapa en ny arbetsgrupp med företrädare för regeringen, facken och life science-sektorn för att värna om och stärka infrastruktur, forskningsklimat och samarbete mellan akademin, näringslivet och sjukvården. Vi ville, tillsammans med övriga fackförbund inom Astra Zeneca, se ett tydligare ställningstagande från regeringen mot Pfizers planer att köpa Astra Zeneca. Regeringen gav inget besked om fackens förslag. Köpet blev dock inte av. I maj meddelade Astra Zeneca att man investerar 285 miljoner dollar i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna. Upp till 250 nya högkvalificerade jobb skapas och det kan bli tal om ytterligare satsningar på biologiska läkemedel i Södertälje. Den nya anläggningen ska fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel. Den förväntas producera läkemedel till kliniska prövningsprogram från slutet av 2018, och planeras vara helt driftklar för att leverera kommersiella produkter under Den planerade investeringen väntas skapa mellan 150 och 250 högkvalificerade nya jobb vid Astra Zeneca fram till Satsningen beskrivs som den första fasen i ett potentiellt tredelat program som syftar till att utvidga Astra Zenecas kapacitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Ytterligare investeringsbeslut rörande de senare faserna kommer att tas under åren som kommer. Myndigheter Sjukhus Jönköping är i dagsläget det enda landstinget som sköter läkemedelsförsörjningen till vården i egen regi. Men nu kommer ett andra landsting, Landstinget Blekinge, att gå samma väg. Landstinget kommer att börja sköta vårdens läkemedelsförsörjning i egen regi vid årsskiftet 2015/2016. En viktig anledning till det strategiska beslutet är att landstinget då slipper genomföra upphandlingar. Därmed slipper man genomföra alla de omställningar och nya system som upphandlingar kan medföra. De tre landstingen Kalmar, Kronoberg och Blekinge upphandlade som första landsting i landet gemensamt 2010 och valde då dåvarande Vårdapoteket, som senare köptes upp av Apotek Hjärtat. Nu har de tre landstingen i stället valt tre sinsemellan olika strategier för läkemedelsförsörjningen. Kalmar gör som förut, Kronoberg tar hem tillverkningen i egen regi och Blekinge går helt i egen regi. Löneutveckling Så ökade lönen 2014 Genomsnittlig löneökning 3,7% för våra medlemmar (jmf 2,8% för svensk arbetsmarknad/tjänstemannasektorn) 12

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark 15-17 aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första Branschrapport 2013 BRANSCHRAPPORT 2013 Inledning 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Årsredovisning + 2012 Hållbarhetsredovisning Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vården och företag. Hos

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Din lokala hälsopartner VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL HÖJDPUNKTER UNDER 2014 1 APOTEKSGRUPPEN I KORTHET 2 VD-ORD 4 APOTEKSMARKNADEN I SVERIGE 6 STRATEGISK INRIKTNING 10 DIGITAL PLATTFORM 11 MILJÖ,

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer