Hä nt sen sist. Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hä nt sen sist. Sverige"

Transkript

1 Hä nt sen sist Sverige Sveriges Hänt sen sist-rapport till NFU-mötet i Helsingfors augusti 2015

2 Innehåll Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i... 3 Antroposofiska preparat... 3 Regeringsuppdrag om generisk förskrivning... 3 Läkemedels- och apoteksutredningen... 4 Strukturerade samtal på apotek... 5 Paracetamolförsäljning i vanlig handel stoppas... 6 Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i... 7 Årets Farmaceut utnämndes 25 september på The Pharmacists Day... 7 Läkemedelskongressen... 8 Politikermöten... 8 Möte med socialdepartementets statssekreterare... 8 Möte med sjukvårds-, folkhälso- och idrottsministern... 8 Möte med arbetsmarknadsministern... 9 Receptarieleg till utländska apotekstekniker... 9 Namnskylten på apotek Seniormässan nationella Patientsäkerhetskonferensen Medlemsutveckling Aktiviteter för ökad medlemsrekrytering Arbetsmarknaden Apotek Industri Myndigheter Sjukhus Löneutveckling Så ökade lönen Utbildning/fortbildning Nytt i förbundet Ny styrelse Ny förbundsorganisation Farmaceutbegreppet Utveckling för förbundstidningen Förändrad medial omvärld

3 Ny arbetsmodell för tryckt tidning har gett en mer kostnadseffektiv produktion Så tycker läsarna om Svensk Farmaci Sajten är kärnan i Svensk Farmaci Uppfräschning av sajt och nyhetsbrev Sociala medier

4 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Antroposofiska preparat Läkemedelsverket fick ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att införliva den artikel i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) som omfattar antroposofiska preparat i svensk läkemedelslagstiftning. Bakgrunden är en dom i EU-domstolen som fastslagit att de tillfälliga tillstånd som hittills möjliggjort att Vidarkliniken kunnat använda sina antroposofiska preparat inte längre får ges. Sveriges Farmaceuter fick i likhet med flera andra instanser möjlighet att besvara remissen. För oss har detta varit en av årets viktigaste remisser ur ett principiellt perspektiv. Frågan om antroposofiska preparat har väckt stor debatt i flera omgångar i media och även lett till engagerade diskussioner internt hos oss, bland annat i förbundsstyrelsen. I rapporten som Läkemedelsverket presenterade gavs fyra alternativ för hur antroposofiska preparat skulle kunna godkännas inom ramen för den svenska läkemedelslagstiftningen. Ett införlivande av homeopatiska/antroposofiska produkter i läkemedelslagen måste vägas mot det faktum att produkter utan säkerställd effekt godkänns vilket i sin tur kan innebära risker för att patienter behandlas med inadekvata metoder. Vi anser inte att de grundläggande principer för att avgränsa användningen av homeopatiska preparat, som föreslås, är tillräckliga för att helt motverka risken att patienter behandlas med verkningslösa produkter. Homeopatiska preparat ska inte särbehandlas. Vi har därför avvisat samtliga fyra förslag. Vår ståndpunkt har varit att en och samma läkemedelslag bör gälla för alla produkter och därmed bör samma krav gälla för alla preparat. Vi tycker att farmaceuternas roll har kommit i skymundan i rapporten. Utredningen har inte inkluderat apoteksfarmaceuter som hälso- och sjukvårdspersonal. Man skriver ett stycke om de etiska dilemman som hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför, men ingenting om farmaceuter och deras informationsansvar på apotek vilket vi lyft fram i vårt remissvar. Regeringsuppdrag om generisk förskrivning För tredje gången på nio år fick Läkemedelsverket 2014 i uppdrag av regeringen att analysera generisk förskrivning och senast i maj 2015 lämna sin rapport. Den här gången ville regeringen ha ett tydligt ja eller nej från Läkemedelsverket. Eftersom att det är osäkert om generisk förskrivning ger ett mer patientsäkert system, fick Läkemedelsverket dessutom denna gång uppdraget att se över om det finns andra möjligheter att minska risker vid utbyte av läkemedel på apotek. Läkemedelsverkets slutsats är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige. Enligt myndigheten kan det inte säkerställas att ett införande skulle ge ökad patientsäkerhet. 3

5 Det finns ett större värde i att arbeta vidare med en översyn av hela ordinations- och expeditionsprocessen, skriver Läkemedelsverket i sin rapport. Utredningen föreslår dock några andra vägar för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte: En sammanhängande ordinations- och expeditionsprocess, inklusive fungerande återrapporteringssystem från apotek till förskrivare. En nationell, samlad läkemedelslista som ska ge en heltäckande bild av patientens förskrivna läkemedel. Översyn av journalsystemens funktionalitet och information för att bättre stödja förskrivningsprocessen. Fortsatt arbete med att förbättra läkemedelsförpackningars utseende och märkning. Fortsatta insatser kring information och utbildning om det generiska utbytet för apoteks- och sjukvårdspersonal. Vi lämnade synpunkter på förslaget, som varit ute på remiss. Generellt säger vi i vårt svar att vi förespråkar generisk förskrivning men med möjlighet till att förskriva specifik produkt. Som vi ser det så kan det finnas fördelar med generisk förskrivning i och med att alla talar samma språk men vi inser också att det kommer att finnas produkter där det är svårt att förskriva generiskt. Vi anser också att det med generisk förskrivning skulle öka möjligheterna för farmaceuter att välja produkt friare än idag. Idag är man bunden till att antingen expediera det förskrivna märket eller periodens vara. En stor majoritet av remissinstanserna ville se generisk förskrivning, men Läkemedelsverket drar slutsatsen i sin slutrapport att det inte finns några starka incitament för att införa generisk förskrivning. De flesta av de förväntningar på generisk förskrivning som framförts i remissvaren skulle istället kunna uppnås genom att substansnamnet används genom hela ordinations- och expeditionsprocessen, enligt Läkemedelsverket. Detta kan bland annat ske genom att förskrivarna och farmaceuterna, i dialogen med patienten, använder substansnamnet, och att både substans- och produktnamn framgår i alla relevanta IT-system och i läkemedelslistor. En protestskrivelse har lämnats till regeringen från merparten av oss som var för generisk förskrivning i och med att vi anser att Läkemedelsverket inte tagit hänsyn till våra remissvar. Läkemedels- och apoteksutredningen I december 2014 kom den sista delen i Läkemedels- och apoteksutredningen. I detta slutbetänkande behandlades de delar som gäller handel med läkemedel för djur, maskinell dosdispensering av läkemedel och prissättning av särläkemedel dvs. läkemedel för sällsynta och svåra sjukdomstillstånd. Vad gäller läkemedel för djur föreslås att veterinärerna inte ska få möjlighet att få apotekstillstånd, att inga särskilda djurapotek ska tillåtas samt flera andra förslag av mer administrativ karaktär. Inga särskilda djurapotek ska tillåtas och veterinärer tillåts inte öppna egna apotek. För Maskinell dos är det mest kontroversiella förslaget att dosaktörer ska få möjlighet att förhandla om priset på läkemedel utifrån ett särskilt takprissystem och att handelsmarginalen ska ses över även där. Dessutom ger man förslag på att ett krav på läkemedelsgenomgångar för dospatienter ska införas i författningarna. Utredningen stänger också dörren för utländska aktörer att verka på den svenska dosmarknaden. 4

6 Läkemedel för sällsynta tillstånd föreslås prisförhandlas enligt en särskild ordning med särskilda villkorade krav på uppföljning etc. I juni 2015 skulle alla remissvar vara inne. För frågan om särskilda djurapotek hade vi gärna sett ett mer utvecklat resonemang i frågan om möjligheten att inrätta djurapotek, inklusive de frågor som utredningsdirektiven tog upp. Utredarna har inte belyst hur patientsäkerheten påverkas av det faktum att vi idag har apotek som har apotekstillstånd men som uteslutande fokuserar på djurfarmaci? Det finns en teoretisk risk med att de farmaceuter som idag är verksamma på ett djurinriktat apotek förväntas ha relevanta kunskaper inom humanfarmacin i och med att man har en skyldighet att tillhandahålla alla läkemedel, men inte får möjlighet att upprätthålla dessa kunskaper ur ett långsiktigt perspektiv. Vi är dock eniga i att ordningen som den är idag förefaller fungera tillfredsställande. Utredningen föreslår också att receptfria läkemedel för djur inte bör få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Detta har vi tillstyrkt. Vi anser att listan på de läkemedel som får säljas utanför öppenvårdsapotek idag är för lång och den bör inte bli ännu längre genom att djurläkemedel adderas. Utgångspunkten vid försäljning av läkemedel bör vara att läkemedel ska säljas med relevant kompetens. Dessutom är kunskapen om egenvårdsbehandling, även för djur, sannolikt mycket låg i dagligvaruhandel vilket kräver en väl insatt djurägare. Avseende maskinell dos är vi i princip eniga med utredningens förslag. Vi har dock särskilt tryckt på vikten av att ansvarsfördelningen mellan dosapotek utlämnande apotek/utlämningsställe patient/anhörig/kontaktperson måste tydliggöras. Vad beträffar prissättning för läkemedel mot särskilda diagnoser är vi eniga med utredarnas förslag. Vi ser det som viktigt att hela tiden agera utifrån principen jämlik vård på lika villkor. Strukturerade samtal på apotek Läkemedelsverket fick under 2013 i uppdrag att initiera och utvärdera försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. I uppdraget ingick också att bedöma behovet av förändringar gällande regelverk. 15 december 2014 lämnades slutrapporten. Strukturerade läkemedelssamtal skiljer sig från apotekspersonalens rådgivning vid ordinarie receptexpediering genom att de sker på bokad tid, dokumenteras på individnivå och att det första samtalet följs upp med ytterligare ett bokat samtal. I de strukturerade läkemedelssamtalen eftersträvar man samsyn mellan farmaceut och patient avseende åtgärder för att förbättra följsamheten till ordinerad behandling. Studien omfattade patienter med receptförskrivna läkemedel mot astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). I studien bidrog 36 apotek med data, 196 patienter genomförde det första samtalet, och 169 av dessa deltog i det uppföljande samtalet. Studien utvärderades i efterhand genom enkäter, seminarier och samråd. Patienterna som deltog i samtalen tyckte att kontakten med farmaceuten var god och att det viktigaste avseende deras läkemedelsanvändning togs upp under samtalet. Nio av tio kunde tänka sig att delta i liknande samtal framöver och sju av tio tyckte att deras läkare skulle kunna ha nytta av informationen från samtalen på apoteket. Både patienter och farmaceuter bedömde att de 5

7 strukturerade läkemedelssamtalen var till nytta för patienten i dennes användning av sina läkemedel mot astma eller KOL. Sammanfattningsvis visar rapporten att den variant av strukturerade läkemedelssamtal som prövats går att använda. Genomförandet bygger på att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra strukturerade läkemedelssamtal samt att de identifierade juridiska frågorna utreds. Läkemedelsverket tar i rapporten inte ställning till om strukturerade läkemedelssamtal bör genomföras eller inte, det är endast genomförbarheten som har utretts. Arbetet har inte heller i detalj omfattat dokumenterade effekter av insatserna på patientnivå, till exempel följsamhet till behandling eller påverkan på patientens hälsostatus. Ett intressant resonemang i rapporten har handlat om huruvida samtalen utgör vård vilket skulle kräva dokumentation i enlighet med kraven på journalföring. Läkemedelsverket gör en uppdelning av samtalen beroende på vem som initierat dem. När samtalen görs utan samverkan med förskrivare behöver informationen inte heller delas med förskrivaren, resonerar man. Men när samtal görs i samråd med förskrivare bör de ses som vård och därmed journalföras. Formerna för detta vill man dock utreda vidare. Från vår sida har vi välkomnat att man nu konstaterat att samtalen går att genomföra på ett strukturerat sätt. Vi hävdar att samtalen är vård som skall utföras av legitimerad personal och som skall journalföras. Apoteksföreningen har dock ansett att dessa samtal skall betraktas som vårdnära tjänst och därmed skulle ingen journalföring krävas. Då finns inte heller krav på vilken kompetens som utför samtalen. Vi har under 2015 på olika sätt drivit på för att projektet skall drivas vidare så att Läkemedelsverket får ett fortsatt uppdrag att utvärdera effekten av samtalen. Paracetamolförsäljning i vanlig handel stoppas Läkemedelsverket har nu fattat ett beslut att paracetamol i tablettform inte längre ska få säljas i allmän detaljhandel från och med november Orsaken är allt fler förgiftningar, framför allt hos kvinnor med självskadebeteenden, sedan försäljning tilläts utanför apotek Läkemedelsverkets beslut baseras på att man vill vidta en åtgärd som har så stark effekt som möjligt på de här impulshandlingarna och så liten effekt som möjligt på den normala användningen. Bakgrunden är Läkemedelsverkets studie som visat att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och Ett tydligt trendbrott skedde efter 2009 då paracetamol började säljas även utanför apotek. Sedan dess har antalet personer som förgiftats ökat med 40 procent från cirka till drygt Läkemedelsverkets slutsats är att det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och antalet som blir förgiftade. Beslutet är välkommet och ligger i linje med vår nollvision för läkemedelsrelaterade skador. Patientsäkerheten måste komma främst och paracetamol bör säljas där det finns möjlighet till kunnig rådgivning. Det här är en linje som förbundet länge drivit. Nu ligger ansvaret tydligare hos apotekare och receptarier på landets apotek att ge ansvarsfull rådgivning om hur paracetamol skall användas så att risker för förgiftning kan undvikas. 6

8 Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i Årets Farmaceut utnämndes 25 september på The Pharmacists Day Utmärkelsen Årets Farmaceut instiftades 1983 och tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i Svenska samhället. Till Årets Farmaceut 2014 utsåg förbundsstyrelsen apotekaren Linda Grahn. Kommunal hälso- och sjukvård har tillsammans med landstingets primär- och slutenvård, ett stort ansvar för att säkerställa att de äldre patienterna får en god läkemedelsbehandling. Landstinget och Kommunförbundet i Norrbotten beslutade därför att projektanställa en kommunapotekare som skulle bidra till detta. Kommunapotekaren skulle samverka med kommunal hälso- och sjukvård och primärvård samt med befintliga projekt inom det SKL-initierade projektet Bättre Liv för sjuka äldre /Ledningskraft. Linda Grahn har arbetat som kommunapotekare i detta projekt. Lindas övergripande uppdrag har varit att verka för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att genomföra utbildning om äldre och läkemedel till kommunens vård- och omsorgspersonal. Linda har också medverkat till att bygga strukturer för Läkemedelsgenomgång i kommunal hälso- och sjukvård i samverkan med primärvård, sjukhusvård och klinikapotekare. Hon har också haft som uppdrag att förse kommunerna och primärvården med uppföljningsrapporter om äldres läkemedelsanvändning samt att ingå i förbättringsteam avseende Bättre liv för sjuka äldre för förstärkt samverkan i öppenvård samt förstärkt in- och utskrivning. I uppdraget har också ingått att i vårdteam genomföra läkemedelsgenomgångar, i samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal, i mån av tid och i de kommuner där extra behov av detta signalerats. Linda har i rollen som kommunapotekare åstadkommit nytta för de äldre. Hon visade genom sina insatser hur farmacins roll kan utvecklas och befästas i kommunerna. Kristina Niemi, Årets Farmaceut 2012 Barbro Forsberg, Årets Farmaceut 2014 Linda Grahn samt Thony Björk 7

9 Läkemedelskongressen Förbundet fanns på plats med en monter för att träffa befintliga och potentiella medlemmar. Många medlemmar sökte upp oss i montern för att få tips och stöd i såväl arbetsrättsliga/fackliga som karriärfrågor och andra professionsfrågor. Politikermöten Möte med socialdepartementets statssekreterare Den 14 april bjöd vi tillsammans med Svensk Apoteksförening och Apotekarsocieteten in Socialdepartementets statssekreterare Agneta Karlsson till ett arrangemang för att samtala om Sveriges apotek på den nya omreglerade apoteksmarknaden. Rubriken för arrangemanget var Apotekens roll för en bättre läkemedelsanvändning. Ett prioriterat område för regeringen är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Arbetet påverkar flera departement och politikområden. Två ledord på området är innovation och jämlikhet. Agneta Karlsson upprepade flera gånger att det statliga Apoteket AB bör ges ett större samhällsansvar och en viktigare roll. Vid flera tillfällen talade Agneta Karlsson om apoteksaktörernas ansvar vad gäller personal och kompetensutveckling. Under samtalet framkom att vi kan vänta någon form av utredning på apoteks- och läkemedelsområdet. Det handlar enligt statssekreteraren inte om att vrida klockan tillbaka, men att rätta till, komplettera och justera som hon uttryckte det. Frågor som vi kan förvänta oss en fortsatt diskussion kring är farmaceutiska tjänster, strukturerade läkemedelssamtal, handelsmariginalen, införande av och tillgång till nya läkemedel, tillsynen om hur apoteken kan bidra till folkhälsan och om utbildningen är rätt dimensionerad. Direktiven väntas komma före hösten Möte med sjukvårds-, folkhälso- och idrottsministern I maj träffade förbundet sjukvårds-, folkhälso- och idrottsministern Gabriel Wikström för resonemang om förbundet och den farmaceutiska professionen och på vilket sätt vi kan förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige genom att i större utsträckning nyttja den farmaceutiska kompetensen. Vi lyfte bland annat frågan om vikten av att ge Läkemedelsverket fortsatt uppdrag att utvärdera effekten av strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Det visade sig att timingen med mötet var perfekt i och med att arbetet med direktiv till den aviserade apoteksutredningen är i full gång på Socialdepartementet. Förbundet fick bland annat bra respons på budskapet att apotekens uppdrag måste tydliggöras. Ordnat införande av nya läkemedel och användning av farmaceutisk kompetens i uppföljningen av läkemedelsbehandling på olika nivåer triggade också ministern. Ministern visade också intresse för konceptet kommunapotekare som förbundet driver. Han ville bland annat veta vilka hinder som finns för en utveckling på det här området. Av den erfarenhet som finns från det projekt som Årets Farmaceut Linda Grahn ledde så ser vi att ett stort problem är vem som ska bära kostnaden, landstinget eller kommunen. Vi har även träffat sjukvårdsministern angående regeringens satsning på kroniska sjukdomar. De flesta patientorganisationer fanns på plats och Sveriges Farmaceuter var den enda organisation som företrädde farmaceuter. Vi förde fram vikten av att "se utanför lådan" och även inkludera andra hälso- och sjukvårdsprofessioner, inte minst farmaceuter, i strategier kring att utveckla vården för 8

10 kroniker. Det råder stor personalbrist på många håll i landet och då är det viktigt att fundera på hur man kan utnyttja andra professioner för patientens bästa. Med alledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet har vi tillsammans med andra förbund som representerar legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård och som omfattas av automatiska erkännandet träffat sjukvårdsministern för att diskutera hur kompetensutveckling skall kunna garanteras. Möte med arbetsmarknadsministern Vi har också tillsammans med ett stort antal förbundsföreträdare inom hälso- och sjukvård träffat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i Trepartssamtal om hur nyanlända akademiker snabbare kan komma in på svensk arbetsmarknad. Uppskattningsvis finns det idag minst 200 nyanlända i Sverige som är utbildade apotekare. De kommer främst från Syrien. Vi har redan idag ett behov av apoteksfarmaceuter i olika områden i Sverige och de kommande åren har vi också stora pensionsavgångar. Cirka 200 yrkesverksamma farmaceuter kommer att gå i pension per år fram till Nyanlända apotekare skulle innebära ett välkommet tillskott på svenska apotek. Men att få svensk legitimation tar alldeles för lång tid. 24 månader minst tar processen för en nyanländ apotekare att anmäla sig till Socialstyrelsen, få sin utbildning godkänd, genomgå språk- och kunskapstester och slutligen få en svensk yrkeslegitimation. Här har regeringen skjutit till 10 miljoner kr extra för att möjliggöra effektivisering av Socialstyrelsens processer kring validering av utländska akademikers utbildning. Mötet följdes upp av ytterligare ett möte med Arbetsmarknadsdepartementet för att fortsätta diskussionen om hur nyanlända apotekare snabbare kan komma i arbete, det sk. Snabbspåret. Sveriges Farmacetuer deltog tillsammans med representanter från Uppsala Universitet och från Sveriges Apoteksförening. Även representanter från Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen deltog på mötet. Departementet uppmärksammades på flera olika förslag på lösningar för att åstadkomma en snabbare integrering av apotekare med utbildning från ett icke EU-land. De synpunkter som möttes av särskilt intresse från statssekreterare Irene Wennemo var krav på fler kompletteringsplatser. Även möjlighet för ersättning till personer som genomgår kompletteringsprocess fördes fram. Idag har de ingen ersättning alls från vare sig Arbetsförmedlingen eller CSN. Ytterligare ett annat hastighetsbestämmande steg som diskuterades är det faktum att utländska apotekare måste göra kunskapsprov i farmakologi på svenska vilket betyder att det som mäts snarare är färdigheter i svenska språket än färdigheter i farmakologi. Tanken om möjlighet att göra kunskapsprov på den sökandens eget modersmål fördes fram som förslag. Apoteksaktörer har också tagit initiativ till att erbjuda nyanlända apotekare 6 månaders praktik på flera av kedjornas apotek. Genom det får de nyanlända apotekarna bättre förutsättningar att klara sitt språktest och farmaceutiska prov för att få en svensk legitimation. På så sätt kan de komma in snabbare på arbetsmarknaden och bidra till att lösa behovet av farmaceuter på apotek. Receptarieleg till utländska apotekstekniker I maj anordnade Sveriges Farmaceuter ett dialogmöte om PTA-frågan. 9

11 Bakgrunden är att apotekstekniker från Tyskland (PTA), Nederländerna och farmakonomer från Danmark vid några tillfällen beviljats receptarielegitimation av svenska Socialstyrelsen. Eftersom Sverige som enda land i Europa har en situation där receptarie- och apotekarlegitimationer ger samma behörighet på apotek, innebär det att en utländsk apotekstekniker, som helt saknar universitetsutbildning, via en svensk receptarielegitimation kan få samma behörighet som en svensk apotekare som har femårig universitetsutbildning. Företrädare för Socialstyrelsen, IVO Myndigheten för Inspektion i vård och omsorg, två universitet, apoteksföreningen och den internationella farmacifederationen FIP var med vid dialogmötet. Socialstyrelsen menar att den fria rörligheten inom EU är styrande och har som grund för sina bedömningar den tolkning de har gjort av jämförbar yrkesverksamhet enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Vi har framfört att de utländska apoteksteknikernas kompetens inte är att jämföra med de universitetsutbildade receptariernas. I ett nästa steg kommer vi att ta del av de underlag som Socialstyrelsen utgått från när man gjort bedömningen att yrkesverksamheten är jämförbar. Namnskylten på apotek En av de större apotekskedjorna, Kronans Apotek, beslutade sig för att ändra sin policy när det gäller apotekspersonalens namnskyltar. Enligt den nya policyn ska bara personens förnamn och yrkestitel framgå. Detta är en fråga vi från förbundet drivit då vi ser apoteken som en viktig arena för att marknadsföra farmaceuter och deras kompetens. Kronans Apotek använde tidigare begreppet läkemedelsspecialist på sina apoteksverksamma apotekares och receptariers namnskyltar. På apoteksteknikernas namnskyltar stod det egenvårdsspecialist. Men enligt den nya policyn ska ordet läkemedelsspecialist inte användas utåt längre. Enligt Kronans Apoteks kommunikationsdirektör framgår att detta har varit ett önskemål från fackligt håll. Man säger att man har lyssnat på det och valt att göra den här anpassningen. Det är verkligen en framgång för förbundet och för professionen att Kronans Apotek har tagit till sig av den debatt som vi startat om vikten av att synliggöra personalens akademiska kompetens. Vi tycker att det borde vara en självklarhet att apotekskunderna vet om de talar med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller inte. Seniormässan I oktober 2014 deltog förbundet i den tre dagar långa Seniormässan i Älvsjö utanför Stockholm. Vi erbjöd möjlighet att boka ett 15-minuters läkemedelssamtal med en apotekare för att marknadsföra den farmaceutiska professionen för allmänheten. Det var en strid ström av besökare och bokningslistan blev snabbt full. Flera av dem vi pratade med hade komplexa frågor och många av besökarna hade väldigt många läkemedel. De berättade att de upplever att tiden är knapp hos läkaren och att det är svårt att få svar på frågor om läkemedel. Vår förhoppning är att allmänheten i större utsträckning själva börjar efterfråga farmaceutisk rådgivning och läkemedelsgenomgångar. 9 nationella Patientsäkerhetskonferensen Förbundet deltog aktivt i konferensens planeringsarbete samt under genomförandet där bland annat Thony Björk, som förbundets ordförande, var moderator under ett seminariepass. Under konferensen fanns förbundet representerat med monter där bland annat rollen som kommunapotekare lyftes fram. 10

12 Medlemsutveckling Vi ser en vikande trend när det gäller medlemsutvecklingen. Pensionering är fortsatt den enskilt största orsaken till utträde. Vi kan dessutom konstatera att unga och studenter inte ansluter sig i samma utsträckning som tidigare. Kunskapen om balans mellan arbetsmarknadens parter och den svenska modellen är låg bland dagens ungdomar och vad ett fackligt medlemskap innebär är därför rätt okänt för många. Vid en stor undersökning bland fackligt anslutna i Sverige, oavsett bransch, kunde man se att kunskapen om vad ett kollektivavtal innebär är mycket låg. En diskussion har därför förts mellan studentrekryteringsansvariga inom Sacos medlemsförbund och Sacos ordförande om behovet av en mer omfattande insats redan i grund- och gymnasieskolor. Aktiviteter för ökad medlemsrekrytering En rekryteringsansvarig/marknadsstrateg rekryterades till kansliet Vidd fullmäktigemötet i november 2014 beslutades det om ny avgiftsstruktur för studenter och seniorer. Studenter får engångsavgift för hela studietiden samt avgiftstrappa under första året som yrkesverksam. Seniormedlemmar bryts ut som en egen grupp. Seniormedlemskapet kan på sikt utvecklas och fyllas med olika innehåll. Det ska vara lätt att hitta jag vill bli medlem på hemsidan. För aktiviteter som förbundet arrangerar tydliggörs att det är gratis för medlemmar men en kostnad för ickemedlemmar. Detta för att medlemmar ska uppleva att medlemskapet gör skillnad. Gemensamma rekryteringsprojekt har arrangerats inom de gemensamma grupperingarna vi har inom Saco både på statlig (Saco-S) och privat (Saco-P) sektor. Vi har också arbetat med en utveckling av medlemsförmåner via delägda bolag såsom förmånliga medlemsförsäkringar samt förmånliga medlemslån hos bland annat banken SEB. I samverkan med andra Saco-förbund har vi erbjudit olika aktiviteter. Bland annat heldagsseminarier med företaget Akadmikerkompetens, chefsaktiviteter och aktiviteter för egenföretagare. En annan viktig strategi handlar om att öka de förtroendevaldas medvetenhet om vikten av att bidra i rekryteringsarbetet i enlighet med fastlagt mål/visionsdokument. Rekrytering måste ske där de potentiella medlemmarna finns och där är befintliga medlemmar nyckeln. Under våren har vi träffat många olika grupperingar bland de förtroendevalda för att resonera om rekrytering. Arbetsmarknaden Apotek En fortsatt konsolidering har skett på den omreglerade apoteksmarknaden. ICA köpte under 2014 apotekskedjan Apotek Hjärtat. ICAs egen apotekskedja Cura Apoteket införlivades i Apotek Hjärtats verksamhet. Mångas tjänster berördes på central nivå. Apoteket AB genomförde en omorganisation som innebar att flera enheter samlades ihop i s.k. kluster (som regel 3 apotek per kluster) och chefsstrukturen förändrades därmed. Antalet chefsbefattningar minskade. Samtidigt förändrades kravspecifikationen för de nya chefstjänsterna då dessa nu innefattar ett ansvar för flera olika enheter och ställer annorlunda krav på chefens kompetens och erfarenhet. De gamla chefstjänsterna togs alltså bort i den nya organisationen vilket medförde en arbetsbristsituation för innehavarna av dessa tjänster. Alla befintliga apotekschefer 11

13 blev uppsagda och fick söka om tjänster. Övertaliga apotekschefer erbjöds omplacering till tjänster som apoteksfarmaceuter. Apoteket AB genomförde ytterligare en neddragning av centrala funktioner på huvudkontoret för att anpassa sig till den förändring som skett utifrån rådande konkurrens. Många farmaceuter fick lämna sina uppdrag på huvudkontoret och erbjöds istället tjänster som apoteksfarmaceuter. Industri Pfizer ville köpa Astra Zeneca. Sacos akademikerförening, där Sveriges Farmaceuter ingår, skrev ett brev till regeringen där man argumenterade för samling i frågan. Från fackligt håll gav vi förslag om att skapa en ny arbetsgrupp med företrädare för regeringen, facken och life science-sektorn för att värna om och stärka infrastruktur, forskningsklimat och samarbete mellan akademin, näringslivet och sjukvården. Vi ville, tillsammans med övriga fackförbund inom Astra Zeneca, se ett tydligare ställningstagande från regeringen mot Pfizers planer att köpa Astra Zeneca. Regeringen gav inget besked om fackens förslag. Köpet blev dock inte av. I maj meddelade Astra Zeneca att man investerar 285 miljoner dollar i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna. Upp till 250 nya högkvalificerade jobb skapas och det kan bli tal om ytterligare satsningar på biologiska läkemedel i Södertälje. Den nya anläggningen ska fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel. Den förväntas producera läkemedel till kliniska prövningsprogram från slutet av 2018, och planeras vara helt driftklar för att leverera kommersiella produkter under Den planerade investeringen väntas skapa mellan 150 och 250 högkvalificerade nya jobb vid Astra Zeneca fram till Satsningen beskrivs som den första fasen i ett potentiellt tredelat program som syftar till att utvidga Astra Zenecas kapacitet för tillverkning av biologiska läkemedel. Ytterligare investeringsbeslut rörande de senare faserna kommer att tas under åren som kommer. Myndigheter Sjukhus Jönköping är i dagsläget det enda landstinget som sköter läkemedelsförsörjningen till vården i egen regi. Men nu kommer ett andra landsting, Landstinget Blekinge, att gå samma väg. Landstinget kommer att börja sköta vårdens läkemedelsförsörjning i egen regi vid årsskiftet 2015/2016. En viktig anledning till det strategiska beslutet är att landstinget då slipper genomföra upphandlingar. Därmed slipper man genomföra alla de omställningar och nya system som upphandlingar kan medföra. De tre landstingen Kalmar, Kronoberg och Blekinge upphandlade som första landsting i landet gemensamt 2010 och valde då dåvarande Vårdapoteket, som senare köptes upp av Apotek Hjärtat. Nu har de tre landstingen i stället valt tre sinsemellan olika strategier för läkemedelsförsörjningen. Kalmar gör som förut, Kronoberg tar hem tillverkningen i egen regi och Blekinge går helt i egen regi. Löneutveckling Så ökade lönen 2014 Genomsnittlig löneökning 3,7% för våra medlemmar (jmf 2,8% för svensk arbetsmarknad/tjänstemannasektorn) 12

14 Medlemmarnas löneökning inom Industri 4,3% Medlemmars löneökning inom Stat 4,0% (jmf Statligt anställda överlag 2,1%) Medlemmars löneökning inom Landsting 2,9% (jmf landstingsanställda överlag 2,8%) Medlemmars löneökning inom Apotek 3,4% (jmf privatanställda tjänstemän inom vård och omsorg 2,5%) Totalt sett ser vi en fortsatt god löneutveckling för våra medlemmar och den genomsnittliga löneökningen för samtliga medlemmar hamnar på 3,7 procent. Det finns dock variationer mellan olika sektorer. Som jämförelse kan noteras att enligt Medlingsinstitutets statistik var löneökningen för tjänstemannagrupperna på svensk arbetsmarknad som helhet i snitt ca 2,8 procent under senaste året. Ser vi till utfallet inom olika sektorer, kan vi konstatera att industrianställda farmaceuter fortsätter att ha en förhållandevis väldigt bra löneutveckling med en ökning på 4,3 procent. De uppgifter vi tagit fram fångar dock inte upp farmaceuter som gått från industrin till andra sektorer. Statligt anställda farmaceuter har haft en löneutveckling på 4,0 procent, vilket är ett jämförelsevis bra resultat. Landstingsanställda farmaceuter, som 2013 bröt en nedåtgående trend, har inte lika bra utfall 2014, men de ligger dock högre än den genomsnittliga löneutvecklingen för kommun- och landstingsanställda enligt Medlingsinstitutet. Apoteksanställda farmaceuter har en löneutveckling på 3,4 procent, vilket är en relativt bra nivå. Privatanställda tjänstemän inom vård och omsorg ligger enligt Medlingsinstitutet på 2,5 procent. Vi kan konstatera att våra medlemmar inom apoteksvärlden placerar sig nästan en procentenhet högre. Beräkningarna görs för identiska individer, det vill säga det ska finnas uppgifter för personen vid bägge mättillfällena och personen ska dessutom finns med i samma sektor vid bägge mättillfällena. Däremot kan personen under året ha rört sig inom samma sektor och/eller fått ny befattning. Statistiken fångar inte bara upp de som finns kvar hos samma arbetsgivare på samma befattning, utan den innefattar viss befordran och byten av arbetsplats. Utbildning/fortbildning En fråga som lyfts i förbundet är behovet av att säkra att grundutbildningen för receptarier och apotekare anpassas utifrån framtida behov. Frågan har diskuterats på Rådsmötet 2013 och på Fullmäktigemötet Vi har haft en hel del dialog med de utbildningsansvariga på lärosätena. Som vi ser det så bör Sverige om 10 år ha farmaceututbildningar som kan säkerställa: tryggare patienter med säkrare och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning vårdpersonal som upplever större nytta av farmaceuternas bidrag inom hälso- och sjukvården läkemedelsrelaterade verksamheter inom apotek, universitet, myndigheter och industri av hög kvalitet, vilka ständigt och systematiskt förbättras Exempel på frågeställningar att utreda: om vi har en 3+2: Ska intag göras till båda utbildningsgrenarna samtidigt, och hur ska intagningskraven se ut? 13

15 Vad bör krävas för apotekarlegitimation exempelvis läkemedelsgenomgång, kvalitetsansvarig och med tillverkning. Skillnaden mellan apotekarlegitimation och apotekarexamen. Hur stora möjligheter bör finnas för att skapa sin egen utbildning, Ska vi bygga för samtliga, där det första av de två åren är tydligt definierat. På årets läkemedelskongress i november kommer vi att åter sätta fokus på frågan genom ett seminarium om Är farmaceuten rätt rustad?. Arbetsmarknaden för farmaceuter har markant förändrats de senaste åren. Hänger utbildningen med i den utvecklingen? Vi låter svenska lärosäten och norsk och svensk bransch samtala kring frågan. Arbetet med att implementera Fokus har fortsatt. Vi har många medlemmar som ansöker om Fokuspoäng. Vi har också inlett samarbete med några apotekskedjor som valt att få Fokus-poängsätta sina utbildningar. Läkemedelsverket har också vänt sig till oss med förfrågan kring hur Fokus skulle kunna införlivas som en kvalitetsindikator på apotek. Frågan kommer att tas upp i förbundsstyrelsen för fortsatt resonemang. Nytt i förbundet Ny styrelse Vid fullmäktigemötet nov 2014 valdes till stora delar ny styrelse. Endast 2 ledamöter från den tidigare styrelsen ställde upp för omval. Ny ordförande är Kristina Fritjofsson som tog över efter Thony Björk. Kristina Fritjofsson är apotekare och har under många år arbetat inom läkemedelsindustrin. I och med omregleringen valde Kristina att byta bransch och startade ett fristående privatägt apotek. Ny förbundsorganisation Fullmäktigemötet nov 2014 beslutade om en ny organisation för hur förbundet ska organisera sig så att vi dels säkrar att de fackliga frågorna kan hanteras ur ett avtalsperspektiv utifrån respektive avtalsområde, dels skapar delaktighet och engagemang för de professionsfrågor som känns mest angelägna för förbundets medlemmar. Förbundet ska starta nätverk och forum inom olika områden. Detta är kompletterande strukturer som kan vara sektionsövergripande. Det syftar till att förstärka delaktigheten och engagemanget för de frågor som känns mest angelägna för förbundets medlemmar. Enskilda medlemmar kan ansöka till förbundsstyrelsen att starta ett nätverk. Nätverk kan ansöka att övergå till ett Forum. Beslut om ev resurser fattas av förbundsstyrelsen. Ett Forums ansvarsområden är bl.a. omvärldsbevaking, att vara remissinstans till förbundet, att vara informationsbärare, att utgöra en extern kontaktyta. I samband med detta beslut så fattades också beslut om att ändra Egenföretagarsektionen till ett Forum. Medlemmarna i nuvarande egenföretagarsektion övergick i och med detta automatiskt till Egenföretagarforumet. Exempel på Forum som idag finns är Seniorforum, Egenföretagarforum, Chefsforum och Forum för etikfrågor. 14

16 Farmaceutbegreppet Farmaceutbegreppet används i Sverige som ett samlingsbegrepp för både apotekare och receptarier. Hur begreppen skall användas har under en tid diskuterats i förbundet. Vid fullmäktigemötet beslutades att farmaceut även fortsättningsvis används som en samlingsbenämning. Det hade också diskuterats i vilken utsträckning apotekare eller receptarie borde byta namn. Fullmäktige beslutade efter Utredningsgruppens rekommendation att de nuvarande yrkesbeteckningarna apotekare resp receptarie fortsatt bör användas. I samband med detta diskuterades också hur apotekar- och receptariekompetenserna ska användas inom apoteksverksamheten. Den frågan som är av särskilt intresse är om och hur apotekarlegitimationens och receptarielegitimationens behörigheter ska särskiljas. Idag har vi i Sverige två utbildningar som ger två olika legitimationer men med identiska behörigheter. Fullmäktige beslutade att innan implementeringen av yrkeskvalifikationsdirektivet är avslutat, kan förbundet inte utreda frågan om de två legitimationernas åtskillnad. Utveckling för förbundstidningen Förändrad medial omvärld På senare tid har Dagens Apotek och Läkemedelsvärlden försvunnit som tryckt tidning. I båda fallen var huvudskälet vikande annonsingång. Farmacifacket har efter Farmaciförbundets upplösning ersatts med Farmaci & Hälsa, en tidning som produceras av Unionen centralt och som vänder sig till en större målgrupp än farmaceuter. Konkurrensen från liknande tryckta nischtidningar har alltså minskat, något som i viss utsträckning börjat avspeglas i bättre annonsingång för Svensk Farmaci. Den generella trenden för tryckt branschpress är dock vikande. Ny arbetsmodell för tryckt tidning har gett en mer kostnadseffektiv produktion Under de tre första åren, fram till mars 2014, delproducerades Svensk Farmaci av uppdragspublicistbolaget A4. Samarbetet hade vissa fördelar (professionell layout, tidsbesparande, bra projektledning på byrån m m) men desto fler nackdelar (hög kostnad, begränsningar i insyn i produktionen, få journalister med specialkunskap vilket lett till merarbete för redaktören, utdraget produktionsförlopp med mera). Våren 2014 avslutade samarbetet med A4 och vi har gått över till en mer traditionell arbetsmodell med chefredaktören som övergripande ansvarig content manager och delvis skribent, samt anlitande av ett antal specialkompetenta frilansmedarbetare för såväl text som layout. Under det senaste året (hösten 2014 och våren 2015) har denna modell burit frukt och tidningen har redaktionellt förfinats. Den största fördelen är, förutom den stora besparingen, en total överblick över produktionen hos redaktören. 15

17 Så tycker läsarna om Svensk Farmaci Under våren 2014 genomfördes en webbaserad läsarunderökning. 97 procent av de svarande (727 personer) gav tidningen ett bra eller mycket bra betyg. Tidningen har baserat på utfallet ändå förändrats något: temablocket i varje nummer belyser t ex nu ett medicinskt terapiområde. Sajten är kärnan i Svensk Farmaci Tidningen kommer ganska glest (6 nr/år), i stället är sajten svenskfarmaci.se Svensk Farmacis hjärta med flera uppdateringar dagligen. Ambitionsnivån är hög att vara branschledande när det gäller nyhetsförmedlingen. Vi ser en långsamt ökande besökartrafik till sajten över tid. Ofta bevakar vi även händelser i övriga nordiska länder. Uppfräschning av sajt och nyhetsbrev I december 2013 fick sajten svenskfarmaci.se, i samarbete med webbyrån Guldfors, sin senaste ansiktslyftning, dock utan att nya funktionaliteter tillkom. Nyhetsbrevfunktionen byggdes då om i grunden. Inför hösten/vintern förbereder vi ytterligare översyn. Sociala medier Bland sociala medier är vi idag relativt starka på Facebook men förbereder till hösten en mer aktiv strategi för twitter. 16

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Till Socialdepartementet Dnr: S2014/3698/FS Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter är

Läs mer

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark 15-17 aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Generisk förskrivning IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Bakgrund 2006 LV tog i sin rapport inte ställning till om generisk förskrivning borde genomföras. Om, föreslogs ett

Läs mer

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Våra tankar för fortsatt framgång

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Våra tankar för fortsatt framgång För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige Våra tankar för fortsatt framgång 1 Apotekarsocieteten är en ideell förening med cirka 5.200 medlemmar, som samlar kompetenser från olika professioner

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

Kommunapotekare som processstöd för god läkemedelsbehandling till äldre

Kommunapotekare som processstöd för god läkemedelsbehandling till äldre PROJEKTRAPPORT 1 (7) Kommunapotekare som processstöd för god läkemedelsbehandling till äldre Projektägare: Mats Brännström (Norrbottens Läns Landsting) och Roger Kempainen (Kommunförbundet Norrbotten)

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek

Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek 2014-12-11 Dnr:1.1-2013-021502 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation januari - december 2013

Arbetsmarknadsinformation januari - december 2013 Arbetsmarknadsinformation januari - december 213 Sammanställt av Sveriges Farmaceuter 4 35 3 25 2 15 5 1 Innehållsförteckning Sid Arbetsmarknadsdata från Arbetsförmedlingen 3 på Arbetsförmedlingen 3 Arbetslöshet

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Hä nt sen sist - Finländ

Hä nt sen sist - Finländ Hä nt sen sist - Finländ Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Ny regering i Finland Efter riksdagsvalet i april har det största partiet Centern grundat regering med högerpopulistiska Sannfinländarna

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Elektronisk recepthantering

Elektronisk recepthantering 1425 Gunnel Bridell och Marianne Nordling Apotekens Service AB, Stockholm Inledning Av de recept som idag expedieras på apotek görs över 90% utifrån ett elektroniskt underlag. Dagens stora andel överförda

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer