Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen"

Transkript

1 Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Särskild utredare har varit Sofia Wallström, länsråd i Västmanlands län. Sofia Wallström har dock utsetts till ny generaldirektör för Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och ny utredare blir Anna Märta Stenberg, utbildad jurist. Hon var tillförordnad generaldirektör för TLV från oktober 2012 fram tills att Sofia Wallström tillträdde den 24 juni i år. Enligt direktiven ska utredningen samråda med ett flertal myndigheter och organisationer. Utredningen har valt att i huvudsak genomföra samrådet i form av samrådsmöten där bl a Sveriges Farmaceuter deltagit. Utredningens uppdrag är huvudsakligen att se över den rättsliga reglering som gäller vid maskinell dosdispensering av läkemedel och lämna förslag som bl.a. leder till goda förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och en god tillgänglighet göra en översyn av prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens och föreslå en långsiktigt hållbar prismodell se över prissättningen och hanteringen av vissa särskilda läkemedelsgrupper se över behovet av att definiera vilka läkemedel som kan ingå i läkemedelsförmånerna, överväga om miljöaspekter bör beaktas vid subventionsbeslut samt utreda frågan om krav på försäkringsskydd för läkemedel som ingår i förmånerna se över leverans- och tillhandahållandeskyldigheten när det gäller förordnade läkemedel och varor föreslå hur tillgängligheten kan bli bättre för läkemedel för djur och hur regelverket kan förbättras Utredningen får även lämna förslag som rör prissättning av generiska läkemedel eller som rör föreskrifterna om utbytet av läkemedel i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Uppdraget har redovisats den 31 oktober 2012 (delbetänkande 1) i de delar som gäller prissättningen av läkemedel utan generisk konkurrens, skyldigheten att leverera och tillhandahålla läkemedel och därmed förknippade frågor om generiska läkemedel samt vissa övriga frågor (SOU 2012:75). Uppdraget har redovisats den 5 april 2013 (delbetänkande 2) i de delar som gäller ersättning vid läkemedelsskador, läkemedel och miljö samt ägandet av Apoteket Farmaci-verksamheten (SOU 2013:23). Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 april

2 Statskontorets rapport I maj överlämnade Statskontoret sin slutrapport En omreglerad apoteksmarknad efter den apoteksomreglering som beslutades om 2008 och 2009: Vårdgivarna fick fler möjligheter att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning från den 1 september 2008 Det statliga bolaget Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades den 1 juli 2009 Försäljning av vissa receptfria läkemedel blev tillåtet på andra platser än apotek från den 1 november 2009 Statskontoret fick i juni 2010 i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden utifrån målen med reformen: Ökad tillgänglighet till läkemedel Bättre service och tjänsteutbud Låga läkemedelskostnader Behållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning Statskontorets sammanvägda bedömning är att: Det övergripande målet om ökad tillgänglighet till läkemedel har uppfyllts i hög grad. Antalet apotek har ökat från 924 den 1 juli 2009 till 1280 den 1 maj Dvs en ökning med 39%. Samtliga län har fått minst ett nytt apotek, men det råder stora skillnader i ökningen mellan länen. De genomsnittliga veckoöppettiderna på apoteken har ökat från drygt 45,5 timmar 2008 till 52 timmar Antalet apoteksombud har minskat från 839 år 2009 till 704 år Dessutom fanns det 1 april anmälda försäljningsställen (livsmedelsbutiker, bensinstationer med flera) för vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Det övergripande målet om bättre service och tjänsteutbud har uppfyllts till viss del. Ett antal nya tjänster erbjuds på apotek såsom blodsockerkontroll, allergitest, viktminsknings- och rökavvänjningstjänster och digital söktjänst av lagerinformation om läkemedel på apotek. Många av dessa tjänster erbjuds dock på ett begränsat antal apotek. Det övergripande målet om låga läkemedelskostnader har uppfyllts i hög grad. Bl a har förändringar i valutakurserna gynnat parallellimport till Sverige. Nya varumärken har introducerats med lägre priser på många receptfria läkemedel såsom framförallt paracetamol, ibuprofen, loratadin och nikotinläkemedel. Det har också blivit möjligt för landstingen att upphandla sjukhusens läkemedelsförsörjning vilket resulterat i att kostnaderna för sjukhusens läkemedelsförsörjning har minskat efter upphandlingarna. Det övergripande målet om bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen har uppfyllts till viss del. Detta innebär att den nivå på kompetens och säkerhet som fanns före omregleringen inte har bibehållits i full utsträckning. Apotekspersonal anser att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar har försämrats. Även förutsättningarna att ge information och rådgivning om läkemedel och egenvård har försämrats. Konsumentverkets och Statskontorets konsumentundersökningar visar att konsumenterna idag är mindre nöjda med apotekens rådgivning om läkemedel. Några förklaringar till försämringarna är ökad arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter, krav från apoteksledning om att expedieringar inte bör ta 2

3 för lång tid och att merförsäljning bör ske. Det har också varit problem med receptexpeditionsstöden och periodens vara kräver en mer komplicerad hantering pga striktare utbytesregler. Möjligheterna till kompetensutveckling inom farmaci har försämrats. Den dokumenterade kompetensutvecklingen är bristfällig. Problem finns med försäljningen av vissa receptfria läkemedel utanför apotek, bl a oanmäld försäljning. Kommunernas kontrollarbete av försäljning utanför apotek brister. Det övergripande målet om att tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning är komplext och svårtolkat. Målet har därför inte kunnat utvärderas. Statskontorets sammantagna bedömning är att apotekmarknaden i maj 2013 överlag fungerar tillfredsställande. Statskontoret bedömer samtidigt att regeringens uttalade ambition om mångfald och goda förutsättningar för både små och stora aktörer riskerar att inte uppfyllas på längre sikt. Läkemedelsverkets nya uppdrag Läkemedelsverket fick genom ett regeringsbeslut två nya uppdrag. 1. Uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Läkemedelsverket ska senast den 20 juni 2014 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I slutredovisningen ska en sammanställning av föreslagna indikatorer ingå. Indikatorerna ska kategoriseras utifrån avsett syfte och graderas utifrån tillgång till data, indikatorns reliabilitet och validitet. I slutredovisningen ska Läkemedelsverket även redogöra för förutsättningarna för att applicera indikatorerna på dosapotek och apotek inom slutenvården samt eventuellt behov av fortsatt utvecklingsarbete beträffande dessa apotekssegment. Redovisningen ska innehålla förslag till lämplig plattform för att tillhandahålla informationen samt formerna för publicering och löpande uppdatering av indikatorerna. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Farmaciförbundet, Sveriges Farmaceuter, Handikappförbunden, Konsumentverket, Jordbruksverket samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2. Uppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Försöksverksamheten ska som en grundrutin bygga på ett förfarande där läkare remitterar till strukturerade läkemedelssamtal och farmaceuter återrapporterar utfallet av det strukturerade läkemedelssamtalet till läkaren. Det ska även finnas en möjlighet för farmaceuter på apotek att i samråd med förskrivande läkare ta initiativ till ett läkemedelssamtal. Försöksverksamheten ska inskränkas till en avgränsad patientgrupp där följsamheten till ordinerad behandling är låg och utformas så att en utvärdering av verksamheten är möjlig. I denna del ska Läkemedelsverket särskilt samråda med Sveriges Farmaceuter, Farmaciförbundet, Handikappförbunden, Sveriges läkarförbund samt Svenska Läkaresällskapet. Socialstyrelsens reviderade föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1)om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska beaktas när projektet planeras. Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i Årets Farmaceut på The Pharmacists Day 3

4 Utmärkelsen Årets Farmaceut instiftades år 1983 och tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället. Till Årets Farmaceut 2012 utsågs receptarien och apoteksfarmaceuten Barbro Forsberg. Barbro har under många år varit mycket engagerad i arbetet med att bedöma felexpeditioner och att förebygga så att inte motsvarande fel ska upprepas. Hon har arbetat flitigt med att sprida sina djupa kunskaper i författningar och rutiner till kollegor och har därmed aktivt bidragit till ökad patientsäkerhet. Barbro Forsberg är legitimerad receptarie. Hon tog sin examen 1969 och har under sina 43 yrkesverksamma år arbetat inom olika befattningar på apotek. Hon har således varit verksam inom apoteksbranschen före monopolet, under hela monopoltiden och nu efter omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Under alla år har Barbro arbetat utifrån mottot att man som farmaceut ska vara professionell och man ska veta vad man gör. Barbros ledstjärna har alltid varit att det i varje expedition ska finnas ett farmaceutiskt kunnande oavsett vilka stödsystem man har för expeditionen. Barbro har med sitt engagemang, sitt djupa kunnande och sitt enträgna arbete med patientsäkerhet och kvalitet på ett utmärkt sätt bidragit till att förstärka och befästa farmacins roll i samhället. Utnämningen skedde vid en kvällsaktivitet under The Pharmacists Day, den internationella farmaceutdagen 25 september som arrangerades av förbundet. Till evenemanget kom ett 50-tal farmaceuter från olika delar av branschen. Kvällen inleddes med en kort föreläsning av Thony Björk om Fip och den internationella farmacin samt den internationella farmaceutdagen. Därefter höll Årets Farmaceut sin farmaceutföreläsning. 7:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet den januari 2013 Generikareform för patientens bästa Förbundet var medarrangör till konferensen och huvudarrangör för ett av konferensens seminarium där generikareformen diskuterades ur olika synvinklar. Tre föreläsare hade engagerats; Magnus Thyberg, apotekare och chef för läkemedelsenheten Stockholms läns landsting, Karolina Antonov, apotekare och policychef från LIF samt Sören Hansen, läkare och ordförande för läkemedelskommittéen Jönköpings läns landsting. Inledningsvis talade seminariets moderator, Kristina Niemi, kort om generikareformen ur ett apoteksperspektiv. Hon beskrev tillgänglighetsproblematiken och de säkerhetmässiga risker som finns då en stor del av farmaceuternas kundkommunikation går åt till utbytesdiskussiner istället för medicinsk information samt de stora kostnader som läkemedelsrelaterade problem ger upphov till årligen. De tre övriga föredragshållarna fick tio minuter var att redovisa sin syn på generikareformen och därefter följde en allmän diskussion där även publiken engagerades. Läkemedelskongressen Vid läkemedelskongressen i november 2012 arrangerade förbundets etikråd ett välbesökt och uppskattat seminarium om etik i apoteksarbetet. Seminariet var upplagt som ett skådespel där olika scener från apoteksarbetet spelades upp och diskuterades med åhörarna. I och med seminariet belystes de etiska dilemman som farmaceuten står inför när det gäller att balasera tidspress, lönsamhetskrav, merförsäljningskrav med individuell rådgivning och yrkesetiskt ansvar som åligger ett legitimationsyrke. 4

5 JO-anmälan av beslut att ge danska farmakonomer receptarielegitimation Under hösten 2012 beviljade Socialstyrelsen, vid två tillfällen, receptarielegitimation till personer med dansk farmakonomutbildning. Besluten fick skarp kritik från förbundet. Farmakonomutbildningen finns bara i Danmark och är en branschframtagen apoteksteknikerutbildning som är anpassad efter danska krav. Att Svenska Socialstyrelsen väljer att likställa den med den svenska receptarieutbildningen på universitetsnivå är anmärkningsvärt och olyckligt. Utbildningen är på sin höjd ett mellanting mellan en svensk apoteksteknikerutbildning och receptarieprogrammet. 15 mars 2013 skickade förbundets ordförande Thony Björk in en JO-anmälan av Socialstyrelsens beslut. Om en lägre utbildningsnivå, med stöd av yrkeskvalifikationsdirektivet, mer eller mindre med automatik erkänns här i landet, utan att någon fördjupad jämförelse av kunskaps- och kompetensnivåer sker, förfelas intentionerna i direktivet, skrev vi bland annat i anmälan. Vi ansåg att Socialstyrelsens tolkning riskerar höja risken för felexpeditioner och äventyra patientsäkerheten och vi tyckte inte att Socialstyrelsen har analyserat dessa möjliga konsekvenser. Vi tyckte också att Socialstyrelsen borde ha gjort en betydligt mer omfattande utredning av farmakonomers respektive svenska receptariers yrkesverksamheter i Danmark respektive Sverige då vi inte anser att dessa är jämförbara. Vi ansåg i vår JO-anmälan att Socialstyrelsen har brutit mot regleringen i patientsäkerhetsförordningen, handlat i strid mot intentionerna samt regleringen i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, samt undgått att handlägga ärendena i linje med sitt uppdrag. JO beslutade dock, den 28 mars, att lämna anmälan utan åtgärd. Någon motivering angavs inte i beslutet. Socialstyrelsen har hänvisat till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv när det gäller de utfärdade legitimationerna. Socialstyrelsens jurist ansåg att de är skyldiga att följa EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och de direktiven säger att man ska erkänna även utbildningar som ligger en nivå under landets om de leder till jämförbar yrkesverksamhet. I de här fallen har Socialstyrelsen bedömt att yrkesverksamheten är jämförbar. Dock har vår anmälan lett till att Socialstyrelsen tittar på den kritik som framförts och gör nu en granskning för att se om man ska förändra den praxis som man tidigare har haft. Ett viktigt syfte med JO-anmälan var att påverka framtida bedömningar. Vi hoppades på att åstadkomma att man för framtida bedömningar säkerställer att utländska examina värderas på rätt sätt, så att vi inte hamnar i ett läge där vi ställer högre krav på de inhemska studenterna än på dem som kommer utifrån. Om vi påverkar Socialstyrelsens praxis är mycket vunnet. Politikermöten Under året har möten arrangerats med företrädare för de inom de politiska partierna som ansvarar för läkemedels- och apoteksmarknadsfrågor. Vi har dessutom träffat Socialdepartementet och 5

6 socialministerns politiske sakkunnige. Vi har visat på vikten av att nyttja den farmaceutiska kompetens som finns på våra apotek, inte minst genom finansiering av farmaceutiska tjänster Enkät till apoteksanställda I maj skickade förbundet ut en enkät till apoteksanställda medlemmar. Syftet med enkäten var att kartlägga hur farmaceutens tid fördelas på apotek apoteksfarmaceuter svarade (70 % receptarier och 30 % apotekare) och vi kan av detta se följande: Ca 60 % av respondenterna får bara som mest 1 timmes professionsinriktad kompetensutveckling per månad. Med professionsinriktad kompetensutveckling menas fortbildning som är inriktad på farmaci och inte utbildningar som rör skönhet, säljkurser, ledarskap etc. Ca 69 % av farmaceuterna anser att farmaceuten har en viktig roll i egenvården. Dock uppger man att man inte får möjlighet att lägga mer än 12 % av sin arbetstid i egenvården. Ca 72 % av arbetstiden lägger farmaceuten på receptexpedition. 16 % av de svarande är apotekschefer. Av dessa uppger en tredjedel att de inte får tillräcklig tid att utöva sitt chefs- och ledarskap. 22 % av de svarande är läkemedelsansvarig farmaceut, och ansvarar därmed för att öppenvårdsapoteket uppfyller de krav som myndigheterna ställer på verksamheten. Av dessa menar nästan en fjärdedel att de inte får utrymme att arbeta med kvalitetsrelaterat arbete. FOKUS Vi har sett tydliga signaler på att kompetensutvecklingen fungerar mindre bra för många av våra medlemmar. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har utrymmet och möjligheterna till kompetensutveckling minskat på apoteken. Kompetensutveckling är oerhört viktig inte bara för den individuella fortbildningen utan också för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs på oss som legitimerad yrkeskår. För att sätta fokus på frågan och ge medlemmar verktyg för att visa på den farmaceutiska kompetensutvecklingen som man gör så har vi i enlighet med Norges modell för FEVU (Farmasoyters etter- og videreutdanning) startat FOKUS, som står för FOrtlöpande KompetensUtveckling för Sveriges Farmaceuter. Vi har tillsatt ett FOKUS-råd, som ska bedöma utbildningar och dela ut kompetenspoäng, och nu är förbundets system för att mäta och värdera kompetensutveckling redo att sjösättas fullt ut. Utbildningsaktiviteter som har blivit FOKUS-certifierade kommer att läggas upp på förbundets webbplats sverigesfarmaceuter.se. Grunden är att man får ett poäng per utbildningstimme och omfattar föredrag, workshops, e-kurser, regionmöten mm. Målet är 12 FOKUS-poäng per år, dvs 1 utbildningstimme per månad vilket skall ses som ett absolut minimum. Systemet är bara tillgängligt för medlemmar och i likhet med Norge ser vi följande fördelar: Enkelt och frivilligt Synliggör och dokumenterar farmacevters kompetensutveckling även mellan olika arbetsgivare Kan integreras i CV Kan anpassas till arbetsplatser och individuella planer för kompetensutveckling 6

7 Tydliggör farmaceuters rättigheter till kompetensutveckling Farmaceutiska tjänster I maj 2012 genomförde Sveriges Farmaceuter och sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten en enkätundersökning bland våra medlemmar. Enkäten, vars resultat presenterades i slutet av juni, besvarades av cirka apotekare och receptarier, främst yrkesverksamma på apotek. Av dessa uppgav 95 procent att farmaceutiska kunskapstjänster som främjar ökad förståelse av läkemedelsanvändningen bör utföras på apotek. Hela 87 procent ansåg sig vara intresserade av att utföra sådana tjänster. 33 procent av de svarande ansåg sig idag utföra farmaceutiska tjänster i någon form, oftast då som bokad rådgivning inom ramen för finansieringen av receptexpeditioner. Farmaceuterna var tydliga med att det inte är rökavvänjning och viktnedgång det handlar om utan man ser bland kunderna ett ökat behov av tjänster som på olika sätt förbättrar läkemedelsanvändningen som t ex uppföljning av behandling mot högt blodtryck, astma, diabetes. Som framgångsfaktor såg majoriteten av de svarande att det behövdes få till stånd en finansieringslösning för farmaceutiska tjänster som inte tär på den idag så låga marginalen för receptexpedition. Efter enkätens entydiga besked fattades beslut att prioritera frågan. Förbundet har också träffat de stora patientorganisationerna i Sverige för att skapa kontakt och skaffa en bild av utgångsläget kring hur patienter ser på apotekens verksamhet och farmaceuter idag. I juni inleddes ett samarbete med Apotekarsocieteten och Umeå Universitet för att med gemensamma krafter hitta strategier för att nå framgång. Examensarbete Apotekarstudent Under hösten och våren har förbundet via vår professionsrådgivare varit extern handledare åt en apotekarstudent från Umeå Universitet i hennes avslutande examensarbete. Examensarbetet handlade om att kartlägga subventionerade, farmaceutiska tjänster i andra länder samt att skapa en uppfattning om de strategier som legat bakom implementerandet av dessa tjänster. Arbetet är inte publicerat ännu men beräknas bli klart hösten Nordiska Socialfarmacikongressen Förbundet har sponsrat den nordiska Socialfarmacikongress som gick av stapeln i Göteborg i juni Vi hade representation på plats och hade därmed möjligheter till en uppdatering av kunskapsläget inom området. Flera intressanta kontaker knöts i samband med detta. Arbetsmarknaden Fortsatt stora pensionsavgångar Antalet farmaceuter som förväntas gå i pension de närmaste åren är fortsatt stort. Det ser vi inte minst i vår medlemsstatistik där vi kan konstatera att minst 15 % av våra medlemmar kommer att gå i pension de närmaste åren. Apotek 7

8 Fortsatt omstrukturering av apoteksmarknaden Till följd av stora förändringar i och med apoteksmarknadens omreglering tvingades Apoteket AB dra ner på centrala stödfunktioner med 220 tjänster varav ca 20 medlemmar berördes. Detta bland annat eftersom bolaget förlorat flera avtalsuppdrag inom sjukvårdens läkemedelsförsörjning och dosdispensering. Utifrån en tuffare konkurrens på såväl konsument- och vårdmarknaden organiserade Apoteket AB om sig för att möta de nya förutsättningarna på apoteksmarknaden. Apoteksmarknaden har nu gått in i en ny fas där ägarna av respektive kedja ser över sitt ägandeskap. Två stora affärer hamnade hos konkurrensverket för bedömning och fick klartecken, apoteksaffären mellan Kronans Droghandel och Medstop samt mellan Apotek Hjärtat och Vårdapoteket. Den koncentration av marknaden som affärerna innebär anses inte vara skadlig för konkurrensen. Kronans Droghandel med sina 222 apotek får med Medstops 65 apotek totalt 287 apotek i och med affären vilket innebär cirka 21 procents marknadsandel och närmare 1900 anställda. På samma sätt växer Apotek Hjärtats 276 apotek till 303 med Vårdapotekets 27 öppenvårdsapotek med en sammanlagd omsättning på cirka 9 miljarder kronor. Vårdapotekets 27 apotek är belägna vid universitets-, läns-, och länsdelssjukhus i södra och mellersta Sverige. Apoteken anses komplettera Apotek Hjärtats apoteksnät och det har sagts att samtliga kommer att drivas vidare. Konkurrensverket konstaterar att Apoteket AB även efter de båda affärerna kommer att vara den största aktören på marknaden med sina 370 apotek. Något som har betydelse för verkets bedömning. I takt med att apoteksaktörerna köper upp varandra kommer det dock bli allt svårare att få Konkurrensverkets godkännande. Troligt är att vi i Sverige i likhet med Norge på sikt kommer att ha 3-4 stora apotekskedjor på marknaden. Arbetslösheten i apoteksbranschen är i princip noll och lediga tjänster annonseras ständigt ut. Nytt Apoteksavtal Ett nytt branschavtal har träffats med Almega tjänsteförbunden Apotek. Avtalet har en tydlig inriktning på att utveckla frågor som är viktiga för den farmaceutiska professionen. Avtalet är 3-årigt, precis som de flesta övriga avtal på svensk arbetsmarknad. Med anledning av att avtalet innehåller flera intressanta punkter där utvecklingsarbete ska göras har vi bedömt det lämpligt ha en ganska lång avtalsperiod. Avtalet löper fr o m t o m Skulle vi av något skäl vara missnöjda med hur avtalet fungerar så har vi möjlighet att säga upp det senast 31 oktober 2014 och då löper avtalet ut den 30 april De områden där fortsatt utveckling kommer att ske i arbetsgrupper är följande: Vidareutveckling av löneavtalet - vi har fått till stånd ett partsgemensamt arbete med Almega i syfte att fortsätta utveckla den lokala lönebildningsprocessen. Ändringar av allmänna villkor i syfte att skapa en bättre arbetssituation 8

9 Utlåning Kompetensutveckling Chefers arbetssituation Fortsatt arbete för en bättre arbetsmiljö Industri AstraZeneca la under 2012 ner sin forskningsenhet i Södertälje. Ca 1200 tjänster försvann och ca 200 av förbundets medlemmar berördes. Nytt Industriavtal Många av förbundets medlemmar arbetar inom läkemedelsföretag som tillhör Innovations- och kemiarbetsgivarna (tidigare Industri- och kemigruppen). Sveriges Ingenjörer, som är avtalspart, har träffat ett nytt 3-årigt kollektivavtal som även kommer att tillämpas på våra medlemmar. Avtalet omfattar perioden 1 april 2013 till 31 mars 2016 och är ett s.k. processlöneavtal där lokala parter kan komma överens om löneökningsnivån. Om inte lokala parter kommer överens om annat så ska årliga lönerevisoner genomföras 1 april 2013, 1 april 2014 samt 1 april Myndigheter Myndigheter inom läkemedels- och apoteksområdet har fått nya och utvidgade uppdrag. Dessutom har förändringar gjorts inom myndigheterna och en ny myndighet har bildats 1 juni 2013, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO tog över flera verksamheter och tillståndsslag från och med den 1 juni Det är 1. tillsynen av hälso- och sjukvård hälso- och sjukvårdspersonal socialtjänst verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2. handläggning av anmälningar enligt till exempel lex Sarah lex Maria kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut allmänhetens klagomål på vård och omsorg 3. prövning av ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS patientjournalförstöring vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. IVO ansvarar också för de register som behövs för att utöva verksamheten. Från den 1 juni övergick dessutom Socialstyrelsens samtliga regionala tillsynsenheter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping) till IVO. Totalt sett har dessa förändringar för myndigheterna skapat många nya arbetstillfällen och många nya uppdrag för farmaceuter. 9

10 Sjukhus Intresset för klinisk farmaci och klinikapotekare ökar nu kraftigt inom landstingsvärlden i takt med att alltmer data visar vinsterna med att ha en väl fungerande läkemedelsanvändning från början, både för patienterna och för vårdgivarna. Antalet äldre patienter med olämpliga läkemedel minskade vid Skånes universitetssjukhus med 30 procent under det första kvartalet 2013 jämfört med Och då hade 2012 redan inneburit en minskning jämfört med tidigare år. Arbetet med att belysa och motverka olämpliga läkemedel till äldre har pågått länge och varit långsiktigt på Skånes universitetssjukhus där man har gjort informationsfoldrar, arbetat med utskrivningsinformation och gjort läkemedelsgenomgångar. Man har anställt chefsapotekare, divisionsapotekare och klinikapotekare på de stora universitetssjukhusen i Lund och Malmö. De kliniska apotekarna arbetar i team tillsammans med läkare och sjuksköterskor. På så sätt har kompetens kunna nyttjas bäst och man har nu siffror på att det lönar sig att anställa apotekare. Löneutveckling Den genomsnittliga löneökningen för Sveriges Farmaceuters samtliga medlemmar slutade 2012 på 4,3 % vilket är något lägre än utfallet för 2011, 5,2 %. Den nominella utvecklingen i löneavtal för merparten av svensk arbetsmarknad var 2,6 %. De främsta vinnarna sett till löneutvecklingen var de industrianställda farmaceuterna. Genomsnittet för dem låg på 5,4 % under perioden september 2011 till september Det är en något lägre löneökning jämfört med förra året. Men med tanke på världsekonomins kris och att det så kallade märket, alltså löneöverenskommelsen mellan facken inom industrin och de privata arbetsgivarna, slutade på 2,6 % 2012 kan utfallet ses som relativt gott. En grupp vid sidan om industrin som fick ett bra utfall förra året var de statligt anställda farmaceuterna. De fick i genomsnitt en löneökning på 4,6 %. En bidragande orsak kan vara att man på Läkemedelsverket gjorde en strukturanalys då det uppdagades att vissa personalkategorier låg lågt i förhållande till andra anställda. Därför fick flera av farmaceuterna på Läkemedelsverket utöver den vanliga lönerevisionen ett extra lönepåslag. En grupp som inte hade samma goda utveckling under förra året är de landstingsanställda farmaceuterna. Det kan förklaras av att det är kärva tider och att landstingen har sett att deras ekonomi har försämrats i takt med att den ekonomiska krisen har förvärrats. Dessutom är många farmaceuter inom landstingen nyanställda och har i samband med nyanställningen förhandlat till sig en ny lön. En positiv iakttagelse är att de apoteksverksamma farmaceuter som inte bytte jobb 2012 lyckades uppnå en lika bra löneutveckling som dem som bytte arbetsplats, sett till genomsnittet (4,3 %). Traditionellt brukar det vara så att de som rör på sig får en bättre löneutveckling. Men statistiken för 2012 visar att det inte är någon skillnad mellan grupperna. En trolig förklaring är att det är ont om farmaceuter i och med den omreglerade apoteksmarknaden med fler apotek och fler öppethållandetimmar som följd. Det gör att apoteksaktörerna nu börjar göra mer för att behålla de farmaceuter man har. Arbetsgivarna har ett stort behov av farmaceuter för att kunna driva sina apotek och ger därför lönepåslag för att behålla dem. 10

11 Utbildning/fortbildning Grundutbildning Antalet sökande till farmaceutiska utbildningar ökar för tredje året i rad. Det gäller både receptarieprogrammet och apotekarprogrammet. Antalet förstahandssökande har 2013 ökat med 15 % på apotekarprogrammet och med hela 36 % på receptarieprogrammet jämfört med Totalt har 407 studenter sökt i första hand till apotekarprogrammets 217 platser vilket innebär 1,9 sökande per plats, medan 560 studenter i första hand har sökt sig till receptarieprogrammets 335 platser, eller motsvarande 1,7 sökande per plats. Detta är tredje året i rad som antalet ansökningar till både apotekar- och receptarieprogrammet ökar. Flera intresse- och branschorganisationer har liksom oss under många år bedrivit ett långsiktigt arbete med att göra farmaceututbildningarna synliga för landets studenter. Från förbundets sida arbetar vi med att sprida information om programmen på mässor, besöker gymnasieskolor och utbildar studievägledare. Vi har en studenthandläggare anställd på kansliet med ansvar för detta arbete. Fortbildning Tio apotekare som jobbade inom Astra Zenecas forskning i Södertälje har under våren gått en skräddarsydd utbildning i klinisk farmaci. I samarbete med Lunds universitet, Stockholms läns landsting och Trygghetsrådet har tio apotekare som jobbade på Astra Zenecas nedlagda forskningsanläggningar i Södertälje fått en helt ny karriärväg. Under vintern och våren har de gått en specialgjord utbildning i klinisk farmaci som består av 12 högskolepoäng klinisk farmaci och farmakoterapi och 15 högskolepoäng projektarbete. De tio kom från helt olika avdelningar inom Astra Zeneca där vissa jobbade med toxikologi, några var på regulatory affairs, andra jobbade med kliniska studier, några med farmaceutisk utveckling och ytterligare andra med farmakokinetik. Under utbildningens sista del placerades alla på olika sjukhus, framför allt på geriatriska avdelningar, för att genomföra ett projektarbete. Projekten handlar om hur förskrivarna tar hänsyn till njurfunktionen hos de äldre patienterna, eller hur väl förskrivningen av antikoagulantia vid förmaksflimmer följer riktlinjerna och vilka läkemedelsrelaterade problem som faktiskt hittas vid genomgångarna, men också hur patienter och distriktsläkare uppfattar den utskrivningsinformation som alla patienter ska få när de skrivs ut från sjukhus. Nytt i förbundet Ny styrelse Vid fullmäktigemötet i november 2013 valdes ny förbundsstyrelse. Förbundsordförande Thony Björk omvaldes för ytterligare en mandatperiod. Ny som förste vice ordförande är Lena Johansson, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen. Till andre vice ordförande nyvaldes Magnus Ljungqvist (industrisektionen). Ytterligare nya ledamöter är Magnus Dahlander (apotekssektionen), Claes Jagensjö (egenföretagarsektionen), Jeanette Lagerlund (offentligsektionen). 11

12 Studentsektionen har utsett Marcus Wanselius som sin representant till Förbundsstyrelsen för ytterligare ett år. Nytt namn 15 mars 2013 bytte förbundet namn till Sveriges Farmaceuter. Namnbytet firades med ett mingel där representanter för apotekskedjorna, läkemedelsindustrin, Apotekarsocieteten samt Sacos ordförande, kanslichef och förbundsdirektörer från flera Saco-förbund mfl deltog. Rådsmöte 2013 kommer förbundet för första gången att inte hålla något fullmäktigemöte. Vid fullmäktigemötet 2012 beslutades att fullmäktigemöten bara ska hållas vartannat år i samband med att val ska förrättas. Åren däremellan ska istället ett rådsmöte hållas där viktiga frågor för förbundet skall diskuteras. Årets rådsmöte kommer att hållas 8-9 november och temat för mötet är farmaceutens roll om 10 år resp förbundets roll om 10 år, dvs Farmaceuten år 2023 och Förbundet år Regional verksamhet Verksamheten med regionala samordnare har fortsatt att implementeras. En hel del uppskattade aktiviteter har anordnats på olika platser i landet, bl a seminarium om generikautbyte, förfalskade läkemedel, läkemedelsmissbruk, farmaceutisk yrkesetik och farmaceutens roll. Etikrådet Etikrådet har fått en tydligare plats i förbundet, som ett fristående organ direkt underställt förbundsstyrelsen. Etikrådets roll har successivt ändrats från att för några år sedan uteslutande handla om felexpeditioner på apotek till att idag ha ett mycket bredare uppdrag kopplat till farmaceutisk etik inom alla verksamheter där farmaceuter är verksamma. Utveckling för förbundstidningen Svensk Farmaci bakgrund Svensk Farmaci är Sveriges Farmaceuters medlemstidning sedan 2011 då den ersatte den tidigare medlemstidningen Farmacevtisk Revy. Svensk Farmaci har vunnit priset Silverbladet 2012 i kategorin Bästa nykomling/omgörning. Tidningen delproduceras av mediebyrån A4 och utkommer med 5-6 tryckta tidningar/år som en medlemsförmån. Tidningen kompletteras med en livaktig nyhetssajt, svenskfarmaci.se med daglig nyhetsförmedling samt bloggar. Sajten är än så länge öppen för alla. Dessutom skickas, via e-post, ett nyhetsbrev ut en gång i veckan till förbundets medlemmar. Tidning och sajt har sin tonvikt på arbetsmarknads-, bransch-, politik och facklig bevakning men har emellanåt medicinska fördjupningsblock. Sedan sist - redaktionellt Svensk Farmaci har befäst sin roll som ledande nyhetsmedium för hela branschen. Det är inte ovanligt att den citeras i större medier. Vi strävar efter att vara nyhetsledande i webbkanalen och har haft en rad tunga nyheter först. Två exempel från våren är förhandsspekulationer kring strukturaffär med Apotek Hjärtats köp av Vårdapoteket samt Sofia Wallström som ny generaldirektör på Tandvårds- och 12

13 läkemedelsförmånsverket, nyheter som sedan visade sig slå in. Vi har haft ett unikt fördjupat material i tidningen senaste året kring Apoteket AB:s bantningar, läkemedelsbrist, farmaceutrollen, biosimilars, FIP, progressive patients access (först i Europa på djup nivå), etc 13

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Omreglering av apoteksmarknaden Del 1 Huvudbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer