Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen"

Transkript

1 Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Särskild utredare har varit Sofia Wallström, länsråd i Västmanlands län. Sofia Wallström har dock utsetts till ny generaldirektör för Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och ny utredare blir Anna Märta Stenberg, utbildad jurist. Hon var tillförordnad generaldirektör för TLV från oktober 2012 fram tills att Sofia Wallström tillträdde den 24 juni i år. Enligt direktiven ska utredningen samråda med ett flertal myndigheter och organisationer. Utredningen har valt att i huvudsak genomföra samrådet i form av samrådsmöten där bl a Sveriges Farmaceuter deltagit. Utredningens uppdrag är huvudsakligen att se över den rättsliga reglering som gäller vid maskinell dosdispensering av läkemedel och lämna förslag som bl.a. leder till goda förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och en god tillgänglighet göra en översyn av prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens och föreslå en långsiktigt hållbar prismodell se över prissättningen och hanteringen av vissa särskilda läkemedelsgrupper se över behovet av att definiera vilka läkemedel som kan ingå i läkemedelsförmånerna, överväga om miljöaspekter bör beaktas vid subventionsbeslut samt utreda frågan om krav på försäkringsskydd för läkemedel som ingår i förmånerna se över leverans- och tillhandahållandeskyldigheten när det gäller förordnade läkemedel och varor föreslå hur tillgängligheten kan bli bättre för läkemedel för djur och hur regelverket kan förbättras Utredningen får även lämna förslag som rör prissättning av generiska läkemedel eller som rör föreskrifterna om utbytet av läkemedel i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Uppdraget har redovisats den 31 oktober 2012 (delbetänkande 1) i de delar som gäller prissättningen av läkemedel utan generisk konkurrens, skyldigheten att leverera och tillhandahålla läkemedel och därmed förknippade frågor om generiska läkemedel samt vissa övriga frågor (SOU 2012:75). Uppdraget har redovisats den 5 april 2013 (delbetänkande 2) i de delar som gäller ersättning vid läkemedelsskador, läkemedel och miljö samt ägandet av Apoteket Farmaci-verksamheten (SOU 2013:23). Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 april

2 Statskontorets rapport I maj överlämnade Statskontoret sin slutrapport En omreglerad apoteksmarknad efter den apoteksomreglering som beslutades om 2008 och 2009: Vårdgivarna fick fler möjligheter att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning från den 1 september 2008 Det statliga bolaget Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades den 1 juli 2009 Försäljning av vissa receptfria läkemedel blev tillåtet på andra platser än apotek från den 1 november 2009 Statskontoret fick i juni 2010 i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden utifrån målen med reformen: Ökad tillgänglighet till läkemedel Bättre service och tjänsteutbud Låga läkemedelskostnader Behållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning Statskontorets sammanvägda bedömning är att: Det övergripande målet om ökad tillgänglighet till läkemedel har uppfyllts i hög grad. Antalet apotek har ökat från 924 den 1 juli 2009 till 1280 den 1 maj Dvs en ökning med 39%. Samtliga län har fått minst ett nytt apotek, men det råder stora skillnader i ökningen mellan länen. De genomsnittliga veckoöppettiderna på apoteken har ökat från drygt 45,5 timmar 2008 till 52 timmar Antalet apoteksombud har minskat från 839 år 2009 till 704 år Dessutom fanns det 1 april anmälda försäljningsställen (livsmedelsbutiker, bensinstationer med flera) för vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Det övergripande målet om bättre service och tjänsteutbud har uppfyllts till viss del. Ett antal nya tjänster erbjuds på apotek såsom blodsockerkontroll, allergitest, viktminsknings- och rökavvänjningstjänster och digital söktjänst av lagerinformation om läkemedel på apotek. Många av dessa tjänster erbjuds dock på ett begränsat antal apotek. Det övergripande målet om låga läkemedelskostnader har uppfyllts i hög grad. Bl a har förändringar i valutakurserna gynnat parallellimport till Sverige. Nya varumärken har introducerats med lägre priser på många receptfria läkemedel såsom framförallt paracetamol, ibuprofen, loratadin och nikotinläkemedel. Det har också blivit möjligt för landstingen att upphandla sjukhusens läkemedelsförsörjning vilket resulterat i att kostnaderna för sjukhusens läkemedelsförsörjning har minskat efter upphandlingarna. Det övergripande målet om bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen har uppfyllts till viss del. Detta innebär att den nivå på kompetens och säkerhet som fanns före omregleringen inte har bibehållits i full utsträckning. Apotekspersonal anser att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar har försämrats. Även förutsättningarna att ge information och rådgivning om läkemedel och egenvård har försämrats. Konsumentverkets och Statskontorets konsumentundersökningar visar att konsumenterna idag är mindre nöjda med apotekens rådgivning om läkemedel. Några förklaringar till försämringarna är ökad arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter, krav från apoteksledning om att expedieringar inte bör ta 2

3 för lång tid och att merförsäljning bör ske. Det har också varit problem med receptexpeditionsstöden och periodens vara kräver en mer komplicerad hantering pga striktare utbytesregler. Möjligheterna till kompetensutveckling inom farmaci har försämrats. Den dokumenterade kompetensutvecklingen är bristfällig. Problem finns med försäljningen av vissa receptfria läkemedel utanför apotek, bl a oanmäld försäljning. Kommunernas kontrollarbete av försäljning utanför apotek brister. Det övergripande målet om att tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning är komplext och svårtolkat. Målet har därför inte kunnat utvärderas. Statskontorets sammantagna bedömning är att apotekmarknaden i maj 2013 överlag fungerar tillfredsställande. Statskontoret bedömer samtidigt att regeringens uttalade ambition om mångfald och goda förutsättningar för både små och stora aktörer riskerar att inte uppfyllas på längre sikt. Läkemedelsverkets nya uppdrag Läkemedelsverket fick genom ett regeringsbeslut två nya uppdrag. 1. Uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Läkemedelsverket ska senast den 20 juni 2014 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I slutredovisningen ska en sammanställning av föreslagna indikatorer ingå. Indikatorerna ska kategoriseras utifrån avsett syfte och graderas utifrån tillgång till data, indikatorns reliabilitet och validitet. I slutredovisningen ska Läkemedelsverket även redogöra för förutsättningarna för att applicera indikatorerna på dosapotek och apotek inom slutenvården samt eventuellt behov av fortsatt utvecklingsarbete beträffande dessa apotekssegment. Redovisningen ska innehålla förslag till lämplig plattform för att tillhandahålla informationen samt formerna för publicering och löpande uppdatering av indikatorerna. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Farmaciförbundet, Sveriges Farmaceuter, Handikappförbunden, Konsumentverket, Jordbruksverket samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2. Uppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Försöksverksamheten ska som en grundrutin bygga på ett förfarande där läkare remitterar till strukturerade läkemedelssamtal och farmaceuter återrapporterar utfallet av det strukturerade läkemedelssamtalet till läkaren. Det ska även finnas en möjlighet för farmaceuter på apotek att i samråd med förskrivande läkare ta initiativ till ett läkemedelssamtal. Försöksverksamheten ska inskränkas till en avgränsad patientgrupp där följsamheten till ordinerad behandling är låg och utformas så att en utvärdering av verksamheten är möjlig. I denna del ska Läkemedelsverket särskilt samråda med Sveriges Farmaceuter, Farmaciförbundet, Handikappförbunden, Sveriges läkarförbund samt Svenska Läkaresällskapet. Socialstyrelsens reviderade föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1)om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska beaktas när projektet planeras. Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i Årets Farmaceut på The Pharmacists Day 3

4 Utmärkelsen Årets Farmaceut instiftades år 1983 och tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället. Till Årets Farmaceut 2012 utsågs receptarien och apoteksfarmaceuten Barbro Forsberg. Barbro har under många år varit mycket engagerad i arbetet med att bedöma felexpeditioner och att förebygga så att inte motsvarande fel ska upprepas. Hon har arbetat flitigt med att sprida sina djupa kunskaper i författningar och rutiner till kollegor och har därmed aktivt bidragit till ökad patientsäkerhet. Barbro Forsberg är legitimerad receptarie. Hon tog sin examen 1969 och har under sina 43 yrkesverksamma år arbetat inom olika befattningar på apotek. Hon har således varit verksam inom apoteksbranschen före monopolet, under hela monopoltiden och nu efter omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Under alla år har Barbro arbetat utifrån mottot att man som farmaceut ska vara professionell och man ska veta vad man gör. Barbros ledstjärna har alltid varit att det i varje expedition ska finnas ett farmaceutiskt kunnande oavsett vilka stödsystem man har för expeditionen. Barbro har med sitt engagemang, sitt djupa kunnande och sitt enträgna arbete med patientsäkerhet och kvalitet på ett utmärkt sätt bidragit till att förstärka och befästa farmacins roll i samhället. Utnämningen skedde vid en kvällsaktivitet under The Pharmacists Day, den internationella farmaceutdagen 25 september som arrangerades av förbundet. Till evenemanget kom ett 50-tal farmaceuter från olika delar av branschen. Kvällen inleddes med en kort föreläsning av Thony Björk om Fip och den internationella farmacin samt den internationella farmaceutdagen. Därefter höll Årets Farmaceut sin farmaceutföreläsning. 7:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet den januari 2013 Generikareform för patientens bästa Förbundet var medarrangör till konferensen och huvudarrangör för ett av konferensens seminarium där generikareformen diskuterades ur olika synvinklar. Tre föreläsare hade engagerats; Magnus Thyberg, apotekare och chef för läkemedelsenheten Stockholms läns landsting, Karolina Antonov, apotekare och policychef från LIF samt Sören Hansen, läkare och ordförande för läkemedelskommittéen Jönköpings läns landsting. Inledningsvis talade seminariets moderator, Kristina Niemi, kort om generikareformen ur ett apoteksperspektiv. Hon beskrev tillgänglighetsproblematiken och de säkerhetmässiga risker som finns då en stor del av farmaceuternas kundkommunikation går åt till utbytesdiskussiner istället för medicinsk information samt de stora kostnader som läkemedelsrelaterade problem ger upphov till årligen. De tre övriga föredragshållarna fick tio minuter var att redovisa sin syn på generikareformen och därefter följde en allmän diskussion där även publiken engagerades. Läkemedelskongressen Vid läkemedelskongressen i november 2012 arrangerade förbundets etikråd ett välbesökt och uppskattat seminarium om etik i apoteksarbetet. Seminariet var upplagt som ett skådespel där olika scener från apoteksarbetet spelades upp och diskuterades med åhörarna. I och med seminariet belystes de etiska dilemman som farmaceuten står inför när det gäller att balasera tidspress, lönsamhetskrav, merförsäljningskrav med individuell rådgivning och yrkesetiskt ansvar som åligger ett legitimationsyrke. 4

5 JO-anmälan av beslut att ge danska farmakonomer receptarielegitimation Under hösten 2012 beviljade Socialstyrelsen, vid två tillfällen, receptarielegitimation till personer med dansk farmakonomutbildning. Besluten fick skarp kritik från förbundet. Farmakonomutbildningen finns bara i Danmark och är en branschframtagen apoteksteknikerutbildning som är anpassad efter danska krav. Att Svenska Socialstyrelsen väljer att likställa den med den svenska receptarieutbildningen på universitetsnivå är anmärkningsvärt och olyckligt. Utbildningen är på sin höjd ett mellanting mellan en svensk apoteksteknikerutbildning och receptarieprogrammet. 15 mars 2013 skickade förbundets ordförande Thony Björk in en JO-anmälan av Socialstyrelsens beslut. Om en lägre utbildningsnivå, med stöd av yrkeskvalifikationsdirektivet, mer eller mindre med automatik erkänns här i landet, utan att någon fördjupad jämförelse av kunskaps- och kompetensnivåer sker, förfelas intentionerna i direktivet, skrev vi bland annat i anmälan. Vi ansåg att Socialstyrelsens tolkning riskerar höja risken för felexpeditioner och äventyra patientsäkerheten och vi tyckte inte att Socialstyrelsen har analyserat dessa möjliga konsekvenser. Vi tyckte också att Socialstyrelsen borde ha gjort en betydligt mer omfattande utredning av farmakonomers respektive svenska receptariers yrkesverksamheter i Danmark respektive Sverige då vi inte anser att dessa är jämförbara. Vi ansåg i vår JO-anmälan att Socialstyrelsen har brutit mot regleringen i patientsäkerhetsförordningen, handlat i strid mot intentionerna samt regleringen i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, samt undgått att handlägga ärendena i linje med sitt uppdrag. JO beslutade dock, den 28 mars, att lämna anmälan utan åtgärd. Någon motivering angavs inte i beslutet. Socialstyrelsen har hänvisat till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv när det gäller de utfärdade legitimationerna. Socialstyrelsens jurist ansåg att de är skyldiga att följa EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och de direktiven säger att man ska erkänna även utbildningar som ligger en nivå under landets om de leder till jämförbar yrkesverksamhet. I de här fallen har Socialstyrelsen bedömt att yrkesverksamheten är jämförbar. Dock har vår anmälan lett till att Socialstyrelsen tittar på den kritik som framförts och gör nu en granskning för att se om man ska förändra den praxis som man tidigare har haft. Ett viktigt syfte med JO-anmälan var att påverka framtida bedömningar. Vi hoppades på att åstadkomma att man för framtida bedömningar säkerställer att utländska examina värderas på rätt sätt, så att vi inte hamnar i ett läge där vi ställer högre krav på de inhemska studenterna än på dem som kommer utifrån. Om vi påverkar Socialstyrelsens praxis är mycket vunnet. Politikermöten Under året har möten arrangerats med företrädare för de inom de politiska partierna som ansvarar för läkemedels- och apoteksmarknadsfrågor. Vi har dessutom träffat Socialdepartementet och 5

6 socialministerns politiske sakkunnige. Vi har visat på vikten av att nyttja den farmaceutiska kompetens som finns på våra apotek, inte minst genom finansiering av farmaceutiska tjänster Enkät till apoteksanställda I maj skickade förbundet ut en enkät till apoteksanställda medlemmar. Syftet med enkäten var att kartlägga hur farmaceutens tid fördelas på apotek apoteksfarmaceuter svarade (70 % receptarier och 30 % apotekare) och vi kan av detta se följande: Ca 60 % av respondenterna får bara som mest 1 timmes professionsinriktad kompetensutveckling per månad. Med professionsinriktad kompetensutveckling menas fortbildning som är inriktad på farmaci och inte utbildningar som rör skönhet, säljkurser, ledarskap etc. Ca 69 % av farmaceuterna anser att farmaceuten har en viktig roll i egenvården. Dock uppger man att man inte får möjlighet att lägga mer än 12 % av sin arbetstid i egenvården. Ca 72 % av arbetstiden lägger farmaceuten på receptexpedition. 16 % av de svarande är apotekschefer. Av dessa uppger en tredjedel att de inte får tillräcklig tid att utöva sitt chefs- och ledarskap. 22 % av de svarande är läkemedelsansvarig farmaceut, och ansvarar därmed för att öppenvårdsapoteket uppfyller de krav som myndigheterna ställer på verksamheten. Av dessa menar nästan en fjärdedel att de inte får utrymme att arbeta med kvalitetsrelaterat arbete. FOKUS Vi har sett tydliga signaler på att kompetensutvecklingen fungerar mindre bra för många av våra medlemmar. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har utrymmet och möjligheterna till kompetensutveckling minskat på apoteken. Kompetensutveckling är oerhört viktig inte bara för den individuella fortbildningen utan också för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs på oss som legitimerad yrkeskår. För att sätta fokus på frågan och ge medlemmar verktyg för att visa på den farmaceutiska kompetensutvecklingen som man gör så har vi i enlighet med Norges modell för FEVU (Farmasoyters etter- og videreutdanning) startat FOKUS, som står för FOrtlöpande KompetensUtveckling för Sveriges Farmaceuter. Vi har tillsatt ett FOKUS-råd, som ska bedöma utbildningar och dela ut kompetenspoäng, och nu är förbundets system för att mäta och värdera kompetensutveckling redo att sjösättas fullt ut. Utbildningsaktiviteter som har blivit FOKUS-certifierade kommer att läggas upp på förbundets webbplats sverigesfarmaceuter.se. Grunden är att man får ett poäng per utbildningstimme och omfattar föredrag, workshops, e-kurser, regionmöten mm. Målet är 12 FOKUS-poäng per år, dvs 1 utbildningstimme per månad vilket skall ses som ett absolut minimum. Systemet är bara tillgängligt för medlemmar och i likhet med Norge ser vi följande fördelar: Enkelt och frivilligt Synliggör och dokumenterar farmacevters kompetensutveckling även mellan olika arbetsgivare Kan integreras i CV Kan anpassas till arbetsplatser och individuella planer för kompetensutveckling 6

7 Tydliggör farmaceuters rättigheter till kompetensutveckling Farmaceutiska tjänster I maj 2012 genomförde Sveriges Farmaceuter och sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten en enkätundersökning bland våra medlemmar. Enkäten, vars resultat presenterades i slutet av juni, besvarades av cirka apotekare och receptarier, främst yrkesverksamma på apotek. Av dessa uppgav 95 procent att farmaceutiska kunskapstjänster som främjar ökad förståelse av läkemedelsanvändningen bör utföras på apotek. Hela 87 procent ansåg sig vara intresserade av att utföra sådana tjänster. 33 procent av de svarande ansåg sig idag utföra farmaceutiska tjänster i någon form, oftast då som bokad rådgivning inom ramen för finansieringen av receptexpeditioner. Farmaceuterna var tydliga med att det inte är rökavvänjning och viktnedgång det handlar om utan man ser bland kunderna ett ökat behov av tjänster som på olika sätt förbättrar läkemedelsanvändningen som t ex uppföljning av behandling mot högt blodtryck, astma, diabetes. Som framgångsfaktor såg majoriteten av de svarande att det behövdes få till stånd en finansieringslösning för farmaceutiska tjänster som inte tär på den idag så låga marginalen för receptexpedition. Efter enkätens entydiga besked fattades beslut att prioritera frågan. Förbundet har också träffat de stora patientorganisationerna i Sverige för att skapa kontakt och skaffa en bild av utgångsläget kring hur patienter ser på apotekens verksamhet och farmaceuter idag. I juni inleddes ett samarbete med Apotekarsocieteten och Umeå Universitet för att med gemensamma krafter hitta strategier för att nå framgång. Examensarbete Apotekarstudent Under hösten och våren har förbundet via vår professionsrådgivare varit extern handledare åt en apotekarstudent från Umeå Universitet i hennes avslutande examensarbete. Examensarbetet handlade om att kartlägga subventionerade, farmaceutiska tjänster i andra länder samt att skapa en uppfattning om de strategier som legat bakom implementerandet av dessa tjänster. Arbetet är inte publicerat ännu men beräknas bli klart hösten Nordiska Socialfarmacikongressen Förbundet har sponsrat den nordiska Socialfarmacikongress som gick av stapeln i Göteborg i juni Vi hade representation på plats och hade därmed möjligheter till en uppdatering av kunskapsläget inom området. Flera intressanta kontaker knöts i samband med detta. Arbetsmarknaden Fortsatt stora pensionsavgångar Antalet farmaceuter som förväntas gå i pension de närmaste åren är fortsatt stort. Det ser vi inte minst i vår medlemsstatistik där vi kan konstatera att minst 15 % av våra medlemmar kommer att gå i pension de närmaste åren. Apotek 7

8 Fortsatt omstrukturering av apoteksmarknaden Till följd av stora förändringar i och med apoteksmarknadens omreglering tvingades Apoteket AB dra ner på centrala stödfunktioner med 220 tjänster varav ca 20 medlemmar berördes. Detta bland annat eftersom bolaget förlorat flera avtalsuppdrag inom sjukvårdens läkemedelsförsörjning och dosdispensering. Utifrån en tuffare konkurrens på såväl konsument- och vårdmarknaden organiserade Apoteket AB om sig för att möta de nya förutsättningarna på apoteksmarknaden. Apoteksmarknaden har nu gått in i en ny fas där ägarna av respektive kedja ser över sitt ägandeskap. Två stora affärer hamnade hos konkurrensverket för bedömning och fick klartecken, apoteksaffären mellan Kronans Droghandel och Medstop samt mellan Apotek Hjärtat och Vårdapoteket. Den koncentration av marknaden som affärerna innebär anses inte vara skadlig för konkurrensen. Kronans Droghandel med sina 222 apotek får med Medstops 65 apotek totalt 287 apotek i och med affären vilket innebär cirka 21 procents marknadsandel och närmare 1900 anställda. På samma sätt växer Apotek Hjärtats 276 apotek till 303 med Vårdapotekets 27 öppenvårdsapotek med en sammanlagd omsättning på cirka 9 miljarder kronor. Vårdapotekets 27 apotek är belägna vid universitets-, läns-, och länsdelssjukhus i södra och mellersta Sverige. Apoteken anses komplettera Apotek Hjärtats apoteksnät och det har sagts att samtliga kommer att drivas vidare. Konkurrensverket konstaterar att Apoteket AB även efter de båda affärerna kommer att vara den största aktören på marknaden med sina 370 apotek. Något som har betydelse för verkets bedömning. I takt med att apoteksaktörerna köper upp varandra kommer det dock bli allt svårare att få Konkurrensverkets godkännande. Troligt är att vi i Sverige i likhet med Norge på sikt kommer att ha 3-4 stora apotekskedjor på marknaden. Arbetslösheten i apoteksbranschen är i princip noll och lediga tjänster annonseras ständigt ut. Nytt Apoteksavtal Ett nytt branschavtal har träffats med Almega tjänsteförbunden Apotek. Avtalet har en tydlig inriktning på att utveckla frågor som är viktiga för den farmaceutiska professionen. Avtalet är 3-årigt, precis som de flesta övriga avtal på svensk arbetsmarknad. Med anledning av att avtalet innehåller flera intressanta punkter där utvecklingsarbete ska göras har vi bedömt det lämpligt ha en ganska lång avtalsperiod. Avtalet löper fr o m t o m Skulle vi av något skäl vara missnöjda med hur avtalet fungerar så har vi möjlighet att säga upp det senast 31 oktober 2014 och då löper avtalet ut den 30 april De områden där fortsatt utveckling kommer att ske i arbetsgrupper är följande: Vidareutveckling av löneavtalet - vi har fått till stånd ett partsgemensamt arbete med Almega i syfte att fortsätta utveckla den lokala lönebildningsprocessen. Ändringar av allmänna villkor i syfte att skapa en bättre arbetssituation 8

9 Utlåning Kompetensutveckling Chefers arbetssituation Fortsatt arbete för en bättre arbetsmiljö Industri AstraZeneca la under 2012 ner sin forskningsenhet i Södertälje. Ca 1200 tjänster försvann och ca 200 av förbundets medlemmar berördes. Nytt Industriavtal Många av förbundets medlemmar arbetar inom läkemedelsföretag som tillhör Innovations- och kemiarbetsgivarna (tidigare Industri- och kemigruppen). Sveriges Ingenjörer, som är avtalspart, har träffat ett nytt 3-årigt kollektivavtal som även kommer att tillämpas på våra medlemmar. Avtalet omfattar perioden 1 april 2013 till 31 mars 2016 och är ett s.k. processlöneavtal där lokala parter kan komma överens om löneökningsnivån. Om inte lokala parter kommer överens om annat så ska årliga lönerevisoner genomföras 1 april 2013, 1 april 2014 samt 1 april Myndigheter Myndigheter inom läkemedels- och apoteksområdet har fått nya och utvidgade uppdrag. Dessutom har förändringar gjorts inom myndigheterna och en ny myndighet har bildats 1 juni 2013, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO tog över flera verksamheter och tillståndsslag från och med den 1 juni Det är 1. tillsynen av hälso- och sjukvård hälso- och sjukvårdspersonal socialtjänst verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2. handläggning av anmälningar enligt till exempel lex Sarah lex Maria kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut allmänhetens klagomål på vård och omsorg 3. prövning av ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS patientjournalförstöring vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. IVO ansvarar också för de register som behövs för att utöva verksamheten. Från den 1 juni övergick dessutom Socialstyrelsens samtliga regionala tillsynsenheter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping) till IVO. Totalt sett har dessa förändringar för myndigheterna skapat många nya arbetstillfällen och många nya uppdrag för farmaceuter. 9

10 Sjukhus Intresset för klinisk farmaci och klinikapotekare ökar nu kraftigt inom landstingsvärlden i takt med att alltmer data visar vinsterna med att ha en väl fungerande läkemedelsanvändning från början, både för patienterna och för vårdgivarna. Antalet äldre patienter med olämpliga läkemedel minskade vid Skånes universitetssjukhus med 30 procent under det första kvartalet 2013 jämfört med Och då hade 2012 redan inneburit en minskning jämfört med tidigare år. Arbetet med att belysa och motverka olämpliga läkemedel till äldre har pågått länge och varit långsiktigt på Skånes universitetssjukhus där man har gjort informationsfoldrar, arbetat med utskrivningsinformation och gjort läkemedelsgenomgångar. Man har anställt chefsapotekare, divisionsapotekare och klinikapotekare på de stora universitetssjukhusen i Lund och Malmö. De kliniska apotekarna arbetar i team tillsammans med läkare och sjuksköterskor. På så sätt har kompetens kunna nyttjas bäst och man har nu siffror på att det lönar sig att anställa apotekare. Löneutveckling Den genomsnittliga löneökningen för Sveriges Farmaceuters samtliga medlemmar slutade 2012 på 4,3 % vilket är något lägre än utfallet för 2011, 5,2 %. Den nominella utvecklingen i löneavtal för merparten av svensk arbetsmarknad var 2,6 %. De främsta vinnarna sett till löneutvecklingen var de industrianställda farmaceuterna. Genomsnittet för dem låg på 5,4 % under perioden september 2011 till september Det är en något lägre löneökning jämfört med förra året. Men med tanke på världsekonomins kris och att det så kallade märket, alltså löneöverenskommelsen mellan facken inom industrin och de privata arbetsgivarna, slutade på 2,6 % 2012 kan utfallet ses som relativt gott. En grupp vid sidan om industrin som fick ett bra utfall förra året var de statligt anställda farmaceuterna. De fick i genomsnitt en löneökning på 4,6 %. En bidragande orsak kan vara att man på Läkemedelsverket gjorde en strukturanalys då det uppdagades att vissa personalkategorier låg lågt i förhållande till andra anställda. Därför fick flera av farmaceuterna på Läkemedelsverket utöver den vanliga lönerevisionen ett extra lönepåslag. En grupp som inte hade samma goda utveckling under förra året är de landstingsanställda farmaceuterna. Det kan förklaras av att det är kärva tider och att landstingen har sett att deras ekonomi har försämrats i takt med att den ekonomiska krisen har förvärrats. Dessutom är många farmaceuter inom landstingen nyanställda och har i samband med nyanställningen förhandlat till sig en ny lön. En positiv iakttagelse är att de apoteksverksamma farmaceuter som inte bytte jobb 2012 lyckades uppnå en lika bra löneutveckling som dem som bytte arbetsplats, sett till genomsnittet (4,3 %). Traditionellt brukar det vara så att de som rör på sig får en bättre löneutveckling. Men statistiken för 2012 visar att det inte är någon skillnad mellan grupperna. En trolig förklaring är att det är ont om farmaceuter i och med den omreglerade apoteksmarknaden med fler apotek och fler öppethållandetimmar som följd. Det gör att apoteksaktörerna nu börjar göra mer för att behålla de farmaceuter man har. Arbetsgivarna har ett stort behov av farmaceuter för att kunna driva sina apotek och ger därför lönepåslag för att behålla dem. 10

11 Utbildning/fortbildning Grundutbildning Antalet sökande till farmaceutiska utbildningar ökar för tredje året i rad. Det gäller både receptarieprogrammet och apotekarprogrammet. Antalet förstahandssökande har 2013 ökat med 15 % på apotekarprogrammet och med hela 36 % på receptarieprogrammet jämfört med Totalt har 407 studenter sökt i första hand till apotekarprogrammets 217 platser vilket innebär 1,9 sökande per plats, medan 560 studenter i första hand har sökt sig till receptarieprogrammets 335 platser, eller motsvarande 1,7 sökande per plats. Detta är tredje året i rad som antalet ansökningar till både apotekar- och receptarieprogrammet ökar. Flera intresse- och branschorganisationer har liksom oss under många år bedrivit ett långsiktigt arbete med att göra farmaceututbildningarna synliga för landets studenter. Från förbundets sida arbetar vi med att sprida information om programmen på mässor, besöker gymnasieskolor och utbildar studievägledare. Vi har en studenthandläggare anställd på kansliet med ansvar för detta arbete. Fortbildning Tio apotekare som jobbade inom Astra Zenecas forskning i Södertälje har under våren gått en skräddarsydd utbildning i klinisk farmaci. I samarbete med Lunds universitet, Stockholms läns landsting och Trygghetsrådet har tio apotekare som jobbade på Astra Zenecas nedlagda forskningsanläggningar i Södertälje fått en helt ny karriärväg. Under vintern och våren har de gått en specialgjord utbildning i klinisk farmaci som består av 12 högskolepoäng klinisk farmaci och farmakoterapi och 15 högskolepoäng projektarbete. De tio kom från helt olika avdelningar inom Astra Zeneca där vissa jobbade med toxikologi, några var på regulatory affairs, andra jobbade med kliniska studier, några med farmaceutisk utveckling och ytterligare andra med farmakokinetik. Under utbildningens sista del placerades alla på olika sjukhus, framför allt på geriatriska avdelningar, för att genomföra ett projektarbete. Projekten handlar om hur förskrivarna tar hänsyn till njurfunktionen hos de äldre patienterna, eller hur väl förskrivningen av antikoagulantia vid förmaksflimmer följer riktlinjerna och vilka läkemedelsrelaterade problem som faktiskt hittas vid genomgångarna, men också hur patienter och distriktsläkare uppfattar den utskrivningsinformation som alla patienter ska få när de skrivs ut från sjukhus. Nytt i förbundet Ny styrelse Vid fullmäktigemötet i november 2013 valdes ny förbundsstyrelse. Förbundsordförande Thony Björk omvaldes för ytterligare en mandatperiod. Ny som förste vice ordförande är Lena Johansson, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen. Till andre vice ordförande nyvaldes Magnus Ljungqvist (industrisektionen). Ytterligare nya ledamöter är Magnus Dahlander (apotekssektionen), Claes Jagensjö (egenföretagarsektionen), Jeanette Lagerlund (offentligsektionen). 11

12 Studentsektionen har utsett Marcus Wanselius som sin representant till Förbundsstyrelsen för ytterligare ett år. Nytt namn 15 mars 2013 bytte förbundet namn till Sveriges Farmaceuter. Namnbytet firades med ett mingel där representanter för apotekskedjorna, läkemedelsindustrin, Apotekarsocieteten samt Sacos ordförande, kanslichef och förbundsdirektörer från flera Saco-förbund mfl deltog. Rådsmöte 2013 kommer förbundet för första gången att inte hålla något fullmäktigemöte. Vid fullmäktigemötet 2012 beslutades att fullmäktigemöten bara ska hållas vartannat år i samband med att val ska förrättas. Åren däremellan ska istället ett rådsmöte hållas där viktiga frågor för förbundet skall diskuteras. Årets rådsmöte kommer att hållas 8-9 november och temat för mötet är farmaceutens roll om 10 år resp förbundets roll om 10 år, dvs Farmaceuten år 2023 och Förbundet år Regional verksamhet Verksamheten med regionala samordnare har fortsatt att implementeras. En hel del uppskattade aktiviteter har anordnats på olika platser i landet, bl a seminarium om generikautbyte, förfalskade läkemedel, läkemedelsmissbruk, farmaceutisk yrkesetik och farmaceutens roll. Etikrådet Etikrådet har fått en tydligare plats i förbundet, som ett fristående organ direkt underställt förbundsstyrelsen. Etikrådets roll har successivt ändrats från att för några år sedan uteslutande handla om felexpeditioner på apotek till att idag ha ett mycket bredare uppdrag kopplat till farmaceutisk etik inom alla verksamheter där farmaceuter är verksamma. Utveckling för förbundstidningen Svensk Farmaci bakgrund Svensk Farmaci är Sveriges Farmaceuters medlemstidning sedan 2011 då den ersatte den tidigare medlemstidningen Farmacevtisk Revy. Svensk Farmaci har vunnit priset Silverbladet 2012 i kategorin Bästa nykomling/omgörning. Tidningen delproduceras av mediebyrån A4 och utkommer med 5-6 tryckta tidningar/år som en medlemsförmån. Tidningen kompletteras med en livaktig nyhetssajt, svenskfarmaci.se med daglig nyhetsförmedling samt bloggar. Sajten är än så länge öppen för alla. Dessutom skickas, via e-post, ett nyhetsbrev ut en gång i veckan till förbundets medlemmar. Tidning och sajt har sin tonvikt på arbetsmarknads-, bransch-, politik och facklig bevakning men har emellanåt medicinska fördjupningsblock. Sedan sist - redaktionellt Svensk Farmaci har befäst sin roll som ledande nyhetsmedium för hela branschen. Det är inte ovanligt att den citeras i större medier. Vi strävar efter att vara nyhetsledande i webbkanalen och har haft en rad tunga nyheter först. Två exempel från våren är förhandsspekulationer kring strukturaffär med Apotek Hjärtats köp av Vårdapoteket samt Sofia Wallström som ny generaldirektör på Tandvårds- och 12

13 läkemedelsförmånsverket, nyheter som sedan visade sig slå in. Vi har haft ett unikt fördjupat material i tidningen senaste året kring Apoteket AB:s bantningar, läkemedelsbrist, farmaceutrollen, biosimilars, FIP, progressive patients access (först i Europa på djup nivå), etc 13

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Hä nt sen sist. Sverige

Hä nt sen sist. Sverige Hä nt sen sist Sverige Sveriges Hänt sen sist-rapport till NFU-mötet i Helsingfors 20-22 augusti 2015 Innehåll Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i... 3 Antroposofiska preparat... 3 Regeringsuppdrag

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Till Socialdepartementet Dnr: S2014/3698/FS Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter är

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Generisk förskrivning IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Bakgrund 2006 LV tog i sin rapport inte ställning till om generisk förskrivning borde genomföras. Om, föreslogs ett

Läs mer

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Stockholm 2009-01-14 Socialdepartementet Sofia Wallström 103 33 STOCKHOLM Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska lagrådsremissen Omreglering

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2011:10 En omreglerad apoteksmarknad delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-04-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2010/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Våra tankar för fortsatt framgång

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Våra tankar för fortsatt framgång För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige Våra tankar för fortsatt framgång 1 Apotekarsocieteten är en ideell förening med cirka 5.200 medlemmar, som samlar kompetenser från olika professioner

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp

Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp Författningar inom läkemedelsområdet INLEDNING (BILD 1) Finns beskrivet i första föreläsningen på PingPong och också som text. Lagarna är nödvändiga för att

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

Rådgivning på apotek. Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01

Rådgivning på apotek. Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01 Rådgivning på apotek Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01 Apoteket AB Apoteket X, i staden Y. Intervju med apotekschefen, chef sedan 4 månader, kvinna i 30-års åldern, utbildad Receptarie. Apoteket

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering 1 (9) Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering Senast uppdaterat 090709 Allmänt 1 Vilka föreskrifter har TLV gett ut med anledning av apoteksomregleringen? TLVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

2012 års översyn av apotekens handelsmarginal

2012 års översyn av apotekens handelsmarginal Datum Diarienummer 2012-04-27 2887/2011 2012 års översyn av apotekens handelsmarginal - en samlad bedömning av ersättningen till apoteksmarknaden Slutrapport April 2012 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2013.

Synpunkter på förslaget ska vara Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2013. 1 (11) Datum 2013-05-21 Diarienummer 1805/2013 Enligt sändlista Remiss Förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra

Läs mer

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs)

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Stockholm den 10 april 2008 Socialdepartementet, registrator 103 33 Stockholm Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Sammanfattning

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek

Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek 2014-12-11 Dnr:1.1-2013-021502 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Utvärderingar av omoch avregleringar

Utvärderingar av omoch avregleringar 2012:10 Utvärderingar av omoch avregleringar en kartläggning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-13 2011/277-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-17 N2011/4807/MK (delvis) N2011/6416/MK Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första Branschrapport 2013 BRANSCHRAPPORT 2013 Inledning 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer