Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen"

Transkript

1 Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Särskild utredare har varit Sofia Wallström, länsråd i Västmanlands län. Sofia Wallström har dock utsetts till ny generaldirektör för Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och ny utredare blir Anna Märta Stenberg, utbildad jurist. Hon var tillförordnad generaldirektör för TLV från oktober 2012 fram tills att Sofia Wallström tillträdde den 24 juni i år. Enligt direktiven ska utredningen samråda med ett flertal myndigheter och organisationer. Utredningen har valt att i huvudsak genomföra samrådet i form av samrådsmöten där bl a Sveriges Farmaceuter deltagit. Utredningens uppdrag är huvudsakligen att se över den rättsliga reglering som gäller vid maskinell dosdispensering av läkemedel och lämna förslag som bl.a. leder till goda förutsättningar för en väl fungerande konkurrens och en god tillgänglighet göra en översyn av prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens och föreslå en långsiktigt hållbar prismodell se över prissättningen och hanteringen av vissa särskilda läkemedelsgrupper se över behovet av att definiera vilka läkemedel som kan ingå i läkemedelsförmånerna, överväga om miljöaspekter bör beaktas vid subventionsbeslut samt utreda frågan om krav på försäkringsskydd för läkemedel som ingår i förmånerna se över leverans- och tillhandahållandeskyldigheten när det gäller förordnade läkemedel och varor föreslå hur tillgängligheten kan bli bättre för läkemedel för djur och hur regelverket kan förbättras Utredningen får även lämna förslag som rör prissättning av generiska läkemedel eller som rör föreskrifterna om utbytet av läkemedel i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Uppdraget har redovisats den 31 oktober 2012 (delbetänkande 1) i de delar som gäller prissättningen av läkemedel utan generisk konkurrens, skyldigheten att leverera och tillhandahålla läkemedel och därmed förknippade frågor om generiska läkemedel samt vissa övriga frågor (SOU 2012:75). Uppdraget har redovisats den 5 april 2013 (delbetänkande 2) i de delar som gäller ersättning vid läkemedelsskador, läkemedel och miljö samt ägandet av Apoteket Farmaci-verksamheten (SOU 2013:23). Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 april

2 Statskontorets rapport I maj överlämnade Statskontoret sin slutrapport En omreglerad apoteksmarknad efter den apoteksomreglering som beslutades om 2008 och 2009: Vårdgivarna fick fler möjligheter att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning från den 1 september 2008 Det statliga bolaget Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades den 1 juli 2009 Försäljning av vissa receptfria läkemedel blev tillåtet på andra platser än apotek från den 1 november 2009 Statskontoret fick i juni 2010 i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden utifrån målen med reformen: Ökad tillgänglighet till läkemedel Bättre service och tjänsteutbud Låga läkemedelskostnader Behållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning Statskontorets sammanvägda bedömning är att: Det övergripande målet om ökad tillgänglighet till läkemedel har uppfyllts i hög grad. Antalet apotek har ökat från 924 den 1 juli 2009 till 1280 den 1 maj Dvs en ökning med 39%. Samtliga län har fått minst ett nytt apotek, men det råder stora skillnader i ökningen mellan länen. De genomsnittliga veckoöppettiderna på apoteken har ökat från drygt 45,5 timmar 2008 till 52 timmar Antalet apoteksombud har minskat från 839 år 2009 till 704 år Dessutom fanns det 1 april anmälda försäljningsställen (livsmedelsbutiker, bensinstationer med flera) för vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Det övergripande målet om bättre service och tjänsteutbud har uppfyllts till viss del. Ett antal nya tjänster erbjuds på apotek såsom blodsockerkontroll, allergitest, viktminsknings- och rökavvänjningstjänster och digital söktjänst av lagerinformation om läkemedel på apotek. Många av dessa tjänster erbjuds dock på ett begränsat antal apotek. Det övergripande målet om låga läkemedelskostnader har uppfyllts i hög grad. Bl a har förändringar i valutakurserna gynnat parallellimport till Sverige. Nya varumärken har introducerats med lägre priser på många receptfria läkemedel såsom framförallt paracetamol, ibuprofen, loratadin och nikotinläkemedel. Det har också blivit möjligt för landstingen att upphandla sjukhusens läkemedelsförsörjning vilket resulterat i att kostnaderna för sjukhusens läkemedelsförsörjning har minskat efter upphandlingarna. Det övergripande målet om bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen har uppfyllts till viss del. Detta innebär att den nivå på kompetens och säkerhet som fanns före omregleringen inte har bibehållits i full utsträckning. Apotekspersonal anser att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar har försämrats. Även förutsättningarna att ge information och rådgivning om läkemedel och egenvård har försämrats. Konsumentverkets och Statskontorets konsumentundersökningar visar att konsumenterna idag är mindre nöjda med apotekens rådgivning om läkemedel. Några förklaringar till försämringarna är ökad arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter, krav från apoteksledning om att expedieringar inte bör ta 2

3 för lång tid och att merförsäljning bör ske. Det har också varit problem med receptexpeditionsstöden och periodens vara kräver en mer komplicerad hantering pga striktare utbytesregler. Möjligheterna till kompetensutveckling inom farmaci har försämrats. Den dokumenterade kompetensutvecklingen är bristfällig. Problem finns med försäljningen av vissa receptfria läkemedel utanför apotek, bl a oanmäld försäljning. Kommunernas kontrollarbete av försäljning utanför apotek brister. Det övergripande målet om att tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning är komplext och svårtolkat. Målet har därför inte kunnat utvärderas. Statskontorets sammantagna bedömning är att apotekmarknaden i maj 2013 överlag fungerar tillfredsställande. Statskontoret bedömer samtidigt att regeringens uttalade ambition om mångfald och goda förutsättningar för både små och stora aktörer riskerar att inte uppfyllas på längre sikt. Läkemedelsverkets nya uppdrag Läkemedelsverket fick genom ett regeringsbeslut två nya uppdrag. 1. Uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Läkemedelsverket ska senast den 20 juni 2014 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I slutredovisningen ska en sammanställning av föreslagna indikatorer ingå. Indikatorerna ska kategoriseras utifrån avsett syfte och graderas utifrån tillgång till data, indikatorns reliabilitet och validitet. I slutredovisningen ska Läkemedelsverket även redogöra för förutsättningarna för att applicera indikatorerna på dosapotek och apotek inom slutenvården samt eventuellt behov av fortsatt utvecklingsarbete beträffande dessa apotekssegment. Redovisningen ska innehålla förslag till lämplig plattform för att tillhandahålla informationen samt formerna för publicering och löpande uppdatering av indikatorerna. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Farmaciförbundet, Sveriges Farmaceuter, Handikappförbunden, Konsumentverket, Jordbruksverket samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2. Uppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Försöksverksamheten ska som en grundrutin bygga på ett förfarande där läkare remitterar till strukturerade läkemedelssamtal och farmaceuter återrapporterar utfallet av det strukturerade läkemedelssamtalet till läkaren. Det ska även finnas en möjlighet för farmaceuter på apotek att i samråd med förskrivande läkare ta initiativ till ett läkemedelssamtal. Försöksverksamheten ska inskränkas till en avgränsad patientgrupp där följsamheten till ordinerad behandling är låg och utformas så att en utvärdering av verksamheten är möjlig. I denna del ska Läkemedelsverket särskilt samråda med Sveriges Farmaceuter, Farmaciförbundet, Handikappförbunden, Sveriges läkarförbund samt Svenska Läkaresällskapet. Socialstyrelsens reviderade föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1)om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska beaktas när projektet planeras. Viktiga/uppmärksammade aktiviteter som förbundet arrangerat eller deltagit i Årets Farmaceut på The Pharmacists Day 3

4 Utmärkelsen Årets Farmaceut instiftades år 1983 och tilldelas i Sverige verksam farmaceut, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället. Till Årets Farmaceut 2012 utsågs receptarien och apoteksfarmaceuten Barbro Forsberg. Barbro har under många år varit mycket engagerad i arbetet med att bedöma felexpeditioner och att förebygga så att inte motsvarande fel ska upprepas. Hon har arbetat flitigt med att sprida sina djupa kunskaper i författningar och rutiner till kollegor och har därmed aktivt bidragit till ökad patientsäkerhet. Barbro Forsberg är legitimerad receptarie. Hon tog sin examen 1969 och har under sina 43 yrkesverksamma år arbetat inom olika befattningar på apotek. Hon har således varit verksam inom apoteksbranschen före monopolet, under hela monopoltiden och nu efter omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Under alla år har Barbro arbetat utifrån mottot att man som farmaceut ska vara professionell och man ska veta vad man gör. Barbros ledstjärna har alltid varit att det i varje expedition ska finnas ett farmaceutiskt kunnande oavsett vilka stödsystem man har för expeditionen. Barbro har med sitt engagemang, sitt djupa kunnande och sitt enträgna arbete med patientsäkerhet och kvalitet på ett utmärkt sätt bidragit till att förstärka och befästa farmacins roll i samhället. Utnämningen skedde vid en kvällsaktivitet under The Pharmacists Day, den internationella farmaceutdagen 25 september som arrangerades av förbundet. Till evenemanget kom ett 50-tal farmaceuter från olika delar av branschen. Kvällen inleddes med en kort föreläsning av Thony Björk om Fip och den internationella farmacin samt den internationella farmaceutdagen. Därefter höll Årets Farmaceut sin farmaceutföreläsning. 7:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet den januari 2013 Generikareform för patientens bästa Förbundet var medarrangör till konferensen och huvudarrangör för ett av konferensens seminarium där generikareformen diskuterades ur olika synvinklar. Tre föreläsare hade engagerats; Magnus Thyberg, apotekare och chef för läkemedelsenheten Stockholms läns landsting, Karolina Antonov, apotekare och policychef från LIF samt Sören Hansen, läkare och ordförande för läkemedelskommittéen Jönköpings läns landsting. Inledningsvis talade seminariets moderator, Kristina Niemi, kort om generikareformen ur ett apoteksperspektiv. Hon beskrev tillgänglighetsproblematiken och de säkerhetmässiga risker som finns då en stor del av farmaceuternas kundkommunikation går åt till utbytesdiskussiner istället för medicinsk information samt de stora kostnader som läkemedelsrelaterade problem ger upphov till årligen. De tre övriga föredragshållarna fick tio minuter var att redovisa sin syn på generikareformen och därefter följde en allmän diskussion där även publiken engagerades. Läkemedelskongressen Vid läkemedelskongressen i november 2012 arrangerade förbundets etikråd ett välbesökt och uppskattat seminarium om etik i apoteksarbetet. Seminariet var upplagt som ett skådespel där olika scener från apoteksarbetet spelades upp och diskuterades med åhörarna. I och med seminariet belystes de etiska dilemman som farmaceuten står inför när det gäller att balasera tidspress, lönsamhetskrav, merförsäljningskrav med individuell rådgivning och yrkesetiskt ansvar som åligger ett legitimationsyrke. 4

5 JO-anmälan av beslut att ge danska farmakonomer receptarielegitimation Under hösten 2012 beviljade Socialstyrelsen, vid två tillfällen, receptarielegitimation till personer med dansk farmakonomutbildning. Besluten fick skarp kritik från förbundet. Farmakonomutbildningen finns bara i Danmark och är en branschframtagen apoteksteknikerutbildning som är anpassad efter danska krav. Att Svenska Socialstyrelsen väljer att likställa den med den svenska receptarieutbildningen på universitetsnivå är anmärkningsvärt och olyckligt. Utbildningen är på sin höjd ett mellanting mellan en svensk apoteksteknikerutbildning och receptarieprogrammet. 15 mars 2013 skickade förbundets ordförande Thony Björk in en JO-anmälan av Socialstyrelsens beslut. Om en lägre utbildningsnivå, med stöd av yrkeskvalifikationsdirektivet, mer eller mindre med automatik erkänns här i landet, utan att någon fördjupad jämförelse av kunskaps- och kompetensnivåer sker, förfelas intentionerna i direktivet, skrev vi bland annat i anmälan. Vi ansåg att Socialstyrelsens tolkning riskerar höja risken för felexpeditioner och äventyra patientsäkerheten och vi tyckte inte att Socialstyrelsen har analyserat dessa möjliga konsekvenser. Vi tyckte också att Socialstyrelsen borde ha gjort en betydligt mer omfattande utredning av farmakonomers respektive svenska receptariers yrkesverksamheter i Danmark respektive Sverige då vi inte anser att dessa är jämförbara. Vi ansåg i vår JO-anmälan att Socialstyrelsen har brutit mot regleringen i patientsäkerhetsförordningen, handlat i strid mot intentionerna samt regleringen i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, samt undgått att handlägga ärendena i linje med sitt uppdrag. JO beslutade dock, den 28 mars, att lämna anmälan utan åtgärd. Någon motivering angavs inte i beslutet. Socialstyrelsen har hänvisat till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv när det gäller de utfärdade legitimationerna. Socialstyrelsens jurist ansåg att de är skyldiga att följa EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och de direktiven säger att man ska erkänna även utbildningar som ligger en nivå under landets om de leder till jämförbar yrkesverksamhet. I de här fallen har Socialstyrelsen bedömt att yrkesverksamheten är jämförbar. Dock har vår anmälan lett till att Socialstyrelsen tittar på den kritik som framförts och gör nu en granskning för att se om man ska förändra den praxis som man tidigare har haft. Ett viktigt syfte med JO-anmälan var att påverka framtida bedömningar. Vi hoppades på att åstadkomma att man för framtida bedömningar säkerställer att utländska examina värderas på rätt sätt, så att vi inte hamnar i ett läge där vi ställer högre krav på de inhemska studenterna än på dem som kommer utifrån. Om vi påverkar Socialstyrelsens praxis är mycket vunnet. Politikermöten Under året har möten arrangerats med företrädare för de inom de politiska partierna som ansvarar för läkemedels- och apoteksmarknadsfrågor. Vi har dessutom träffat Socialdepartementet och 5

6 socialministerns politiske sakkunnige. Vi har visat på vikten av att nyttja den farmaceutiska kompetens som finns på våra apotek, inte minst genom finansiering av farmaceutiska tjänster Enkät till apoteksanställda I maj skickade förbundet ut en enkät till apoteksanställda medlemmar. Syftet med enkäten var att kartlägga hur farmaceutens tid fördelas på apotek apoteksfarmaceuter svarade (70 % receptarier och 30 % apotekare) och vi kan av detta se följande: Ca 60 % av respondenterna får bara som mest 1 timmes professionsinriktad kompetensutveckling per månad. Med professionsinriktad kompetensutveckling menas fortbildning som är inriktad på farmaci och inte utbildningar som rör skönhet, säljkurser, ledarskap etc. Ca 69 % av farmaceuterna anser att farmaceuten har en viktig roll i egenvården. Dock uppger man att man inte får möjlighet att lägga mer än 12 % av sin arbetstid i egenvården. Ca 72 % av arbetstiden lägger farmaceuten på receptexpedition. 16 % av de svarande är apotekschefer. Av dessa uppger en tredjedel att de inte får tillräcklig tid att utöva sitt chefs- och ledarskap. 22 % av de svarande är läkemedelsansvarig farmaceut, och ansvarar därmed för att öppenvårdsapoteket uppfyller de krav som myndigheterna ställer på verksamheten. Av dessa menar nästan en fjärdedel att de inte får utrymme att arbeta med kvalitetsrelaterat arbete. FOKUS Vi har sett tydliga signaler på att kompetensutvecklingen fungerar mindre bra för många av våra medlemmar. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har utrymmet och möjligheterna till kompetensutveckling minskat på apoteken. Kompetensutveckling är oerhört viktig inte bara för den individuella fortbildningen utan också för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs på oss som legitimerad yrkeskår. För att sätta fokus på frågan och ge medlemmar verktyg för att visa på den farmaceutiska kompetensutvecklingen som man gör så har vi i enlighet med Norges modell för FEVU (Farmasoyters etter- og videreutdanning) startat FOKUS, som står för FOrtlöpande KompetensUtveckling för Sveriges Farmaceuter. Vi har tillsatt ett FOKUS-råd, som ska bedöma utbildningar och dela ut kompetenspoäng, och nu är förbundets system för att mäta och värdera kompetensutveckling redo att sjösättas fullt ut. Utbildningsaktiviteter som har blivit FOKUS-certifierade kommer att läggas upp på förbundets webbplats sverigesfarmaceuter.se. Grunden är att man får ett poäng per utbildningstimme och omfattar föredrag, workshops, e-kurser, regionmöten mm. Målet är 12 FOKUS-poäng per år, dvs 1 utbildningstimme per månad vilket skall ses som ett absolut minimum. Systemet är bara tillgängligt för medlemmar och i likhet med Norge ser vi följande fördelar: Enkelt och frivilligt Synliggör och dokumenterar farmacevters kompetensutveckling även mellan olika arbetsgivare Kan integreras i CV Kan anpassas till arbetsplatser och individuella planer för kompetensutveckling 6

7 Tydliggör farmaceuters rättigheter till kompetensutveckling Farmaceutiska tjänster I maj 2012 genomförde Sveriges Farmaceuter och sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten en enkätundersökning bland våra medlemmar. Enkäten, vars resultat presenterades i slutet av juni, besvarades av cirka apotekare och receptarier, främst yrkesverksamma på apotek. Av dessa uppgav 95 procent att farmaceutiska kunskapstjänster som främjar ökad förståelse av läkemedelsanvändningen bör utföras på apotek. Hela 87 procent ansåg sig vara intresserade av att utföra sådana tjänster. 33 procent av de svarande ansåg sig idag utföra farmaceutiska tjänster i någon form, oftast då som bokad rådgivning inom ramen för finansieringen av receptexpeditioner. Farmaceuterna var tydliga med att det inte är rökavvänjning och viktnedgång det handlar om utan man ser bland kunderna ett ökat behov av tjänster som på olika sätt förbättrar läkemedelsanvändningen som t ex uppföljning av behandling mot högt blodtryck, astma, diabetes. Som framgångsfaktor såg majoriteten av de svarande att det behövdes få till stånd en finansieringslösning för farmaceutiska tjänster som inte tär på den idag så låga marginalen för receptexpedition. Efter enkätens entydiga besked fattades beslut att prioritera frågan. Förbundet har också träffat de stora patientorganisationerna i Sverige för att skapa kontakt och skaffa en bild av utgångsläget kring hur patienter ser på apotekens verksamhet och farmaceuter idag. I juni inleddes ett samarbete med Apotekarsocieteten och Umeå Universitet för att med gemensamma krafter hitta strategier för att nå framgång. Examensarbete Apotekarstudent Under hösten och våren har förbundet via vår professionsrådgivare varit extern handledare åt en apotekarstudent från Umeå Universitet i hennes avslutande examensarbete. Examensarbetet handlade om att kartlägga subventionerade, farmaceutiska tjänster i andra länder samt att skapa en uppfattning om de strategier som legat bakom implementerandet av dessa tjänster. Arbetet är inte publicerat ännu men beräknas bli klart hösten Nordiska Socialfarmacikongressen Förbundet har sponsrat den nordiska Socialfarmacikongress som gick av stapeln i Göteborg i juni Vi hade representation på plats och hade därmed möjligheter till en uppdatering av kunskapsläget inom området. Flera intressanta kontaker knöts i samband med detta. Arbetsmarknaden Fortsatt stora pensionsavgångar Antalet farmaceuter som förväntas gå i pension de närmaste åren är fortsatt stort. Det ser vi inte minst i vår medlemsstatistik där vi kan konstatera att minst 15 % av våra medlemmar kommer att gå i pension de närmaste åren. Apotek 7

8 Fortsatt omstrukturering av apoteksmarknaden Till följd av stora förändringar i och med apoteksmarknadens omreglering tvingades Apoteket AB dra ner på centrala stödfunktioner med 220 tjänster varav ca 20 medlemmar berördes. Detta bland annat eftersom bolaget förlorat flera avtalsuppdrag inom sjukvårdens läkemedelsförsörjning och dosdispensering. Utifrån en tuffare konkurrens på såväl konsument- och vårdmarknaden organiserade Apoteket AB om sig för att möta de nya förutsättningarna på apoteksmarknaden. Apoteksmarknaden har nu gått in i en ny fas där ägarna av respektive kedja ser över sitt ägandeskap. Två stora affärer hamnade hos konkurrensverket för bedömning och fick klartecken, apoteksaffären mellan Kronans Droghandel och Medstop samt mellan Apotek Hjärtat och Vårdapoteket. Den koncentration av marknaden som affärerna innebär anses inte vara skadlig för konkurrensen. Kronans Droghandel med sina 222 apotek får med Medstops 65 apotek totalt 287 apotek i och med affären vilket innebär cirka 21 procents marknadsandel och närmare 1900 anställda. På samma sätt växer Apotek Hjärtats 276 apotek till 303 med Vårdapotekets 27 öppenvårdsapotek med en sammanlagd omsättning på cirka 9 miljarder kronor. Vårdapotekets 27 apotek är belägna vid universitets-, läns-, och länsdelssjukhus i södra och mellersta Sverige. Apoteken anses komplettera Apotek Hjärtats apoteksnät och det har sagts att samtliga kommer att drivas vidare. Konkurrensverket konstaterar att Apoteket AB även efter de båda affärerna kommer att vara den största aktören på marknaden med sina 370 apotek. Något som har betydelse för verkets bedömning. I takt med att apoteksaktörerna köper upp varandra kommer det dock bli allt svårare att få Konkurrensverkets godkännande. Troligt är att vi i Sverige i likhet med Norge på sikt kommer att ha 3-4 stora apotekskedjor på marknaden. Arbetslösheten i apoteksbranschen är i princip noll och lediga tjänster annonseras ständigt ut. Nytt Apoteksavtal Ett nytt branschavtal har träffats med Almega tjänsteförbunden Apotek. Avtalet har en tydlig inriktning på att utveckla frågor som är viktiga för den farmaceutiska professionen. Avtalet är 3-årigt, precis som de flesta övriga avtal på svensk arbetsmarknad. Med anledning av att avtalet innehåller flera intressanta punkter där utvecklingsarbete ska göras har vi bedömt det lämpligt ha en ganska lång avtalsperiod. Avtalet löper fr o m t o m Skulle vi av något skäl vara missnöjda med hur avtalet fungerar så har vi möjlighet att säga upp det senast 31 oktober 2014 och då löper avtalet ut den 30 april De områden där fortsatt utveckling kommer att ske i arbetsgrupper är följande: Vidareutveckling av löneavtalet - vi har fått till stånd ett partsgemensamt arbete med Almega i syfte att fortsätta utveckla den lokala lönebildningsprocessen. Ändringar av allmänna villkor i syfte att skapa en bättre arbetssituation 8

9 Utlåning Kompetensutveckling Chefers arbetssituation Fortsatt arbete för en bättre arbetsmiljö Industri AstraZeneca la under 2012 ner sin forskningsenhet i Södertälje. Ca 1200 tjänster försvann och ca 200 av förbundets medlemmar berördes. Nytt Industriavtal Många av förbundets medlemmar arbetar inom läkemedelsföretag som tillhör Innovations- och kemiarbetsgivarna (tidigare Industri- och kemigruppen). Sveriges Ingenjörer, som är avtalspart, har träffat ett nytt 3-årigt kollektivavtal som även kommer att tillämpas på våra medlemmar. Avtalet omfattar perioden 1 april 2013 till 31 mars 2016 och är ett s.k. processlöneavtal där lokala parter kan komma överens om löneökningsnivån. Om inte lokala parter kommer överens om annat så ska årliga lönerevisoner genomföras 1 april 2013, 1 april 2014 samt 1 april Myndigheter Myndigheter inom läkemedels- och apoteksområdet har fått nya och utvidgade uppdrag. Dessutom har förändringar gjorts inom myndigheterna och en ny myndighet har bildats 1 juni 2013, Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO tog över flera verksamheter och tillståndsslag från och med den 1 juni Det är 1. tillsynen av hälso- och sjukvård hälso- och sjukvårdspersonal socialtjänst verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2. handläggning av anmälningar enligt till exempel lex Sarah lex Maria kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut allmänhetens klagomål på vård och omsorg 3. prövning av ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS patientjournalförstöring vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. IVO ansvarar också för de register som behövs för att utöva verksamheten. Från den 1 juni övergick dessutom Socialstyrelsens samtliga regionala tillsynsenheter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping) till IVO. Totalt sett har dessa förändringar för myndigheterna skapat många nya arbetstillfällen och många nya uppdrag för farmaceuter. 9

10 Sjukhus Intresset för klinisk farmaci och klinikapotekare ökar nu kraftigt inom landstingsvärlden i takt med att alltmer data visar vinsterna med att ha en väl fungerande läkemedelsanvändning från början, både för patienterna och för vårdgivarna. Antalet äldre patienter med olämpliga läkemedel minskade vid Skånes universitetssjukhus med 30 procent under det första kvartalet 2013 jämfört med Och då hade 2012 redan inneburit en minskning jämfört med tidigare år. Arbetet med att belysa och motverka olämpliga läkemedel till äldre har pågått länge och varit långsiktigt på Skånes universitetssjukhus där man har gjort informationsfoldrar, arbetat med utskrivningsinformation och gjort läkemedelsgenomgångar. Man har anställt chefsapotekare, divisionsapotekare och klinikapotekare på de stora universitetssjukhusen i Lund och Malmö. De kliniska apotekarna arbetar i team tillsammans med läkare och sjuksköterskor. På så sätt har kompetens kunna nyttjas bäst och man har nu siffror på att det lönar sig att anställa apotekare. Löneutveckling Den genomsnittliga löneökningen för Sveriges Farmaceuters samtliga medlemmar slutade 2012 på 4,3 % vilket är något lägre än utfallet för 2011, 5,2 %. Den nominella utvecklingen i löneavtal för merparten av svensk arbetsmarknad var 2,6 %. De främsta vinnarna sett till löneutvecklingen var de industrianställda farmaceuterna. Genomsnittet för dem låg på 5,4 % under perioden september 2011 till september Det är en något lägre löneökning jämfört med förra året. Men med tanke på världsekonomins kris och att det så kallade märket, alltså löneöverenskommelsen mellan facken inom industrin och de privata arbetsgivarna, slutade på 2,6 % 2012 kan utfallet ses som relativt gott. En grupp vid sidan om industrin som fick ett bra utfall förra året var de statligt anställda farmaceuterna. De fick i genomsnitt en löneökning på 4,6 %. En bidragande orsak kan vara att man på Läkemedelsverket gjorde en strukturanalys då det uppdagades att vissa personalkategorier låg lågt i förhållande till andra anställda. Därför fick flera av farmaceuterna på Läkemedelsverket utöver den vanliga lönerevisionen ett extra lönepåslag. En grupp som inte hade samma goda utveckling under förra året är de landstingsanställda farmaceuterna. Det kan förklaras av att det är kärva tider och att landstingen har sett att deras ekonomi har försämrats i takt med att den ekonomiska krisen har förvärrats. Dessutom är många farmaceuter inom landstingen nyanställda och har i samband med nyanställningen förhandlat till sig en ny lön. En positiv iakttagelse är att de apoteksverksamma farmaceuter som inte bytte jobb 2012 lyckades uppnå en lika bra löneutveckling som dem som bytte arbetsplats, sett till genomsnittet (4,3 %). Traditionellt brukar det vara så att de som rör på sig får en bättre löneutveckling. Men statistiken för 2012 visar att det inte är någon skillnad mellan grupperna. En trolig förklaring är att det är ont om farmaceuter i och med den omreglerade apoteksmarknaden med fler apotek och fler öppethållandetimmar som följd. Det gör att apoteksaktörerna nu börjar göra mer för att behålla de farmaceuter man har. Arbetsgivarna har ett stort behov av farmaceuter för att kunna driva sina apotek och ger därför lönepåslag för att behålla dem. 10

11 Utbildning/fortbildning Grundutbildning Antalet sökande till farmaceutiska utbildningar ökar för tredje året i rad. Det gäller både receptarieprogrammet och apotekarprogrammet. Antalet förstahandssökande har 2013 ökat med 15 % på apotekarprogrammet och med hela 36 % på receptarieprogrammet jämfört med Totalt har 407 studenter sökt i första hand till apotekarprogrammets 217 platser vilket innebär 1,9 sökande per plats, medan 560 studenter i första hand har sökt sig till receptarieprogrammets 335 platser, eller motsvarande 1,7 sökande per plats. Detta är tredje året i rad som antalet ansökningar till både apotekar- och receptarieprogrammet ökar. Flera intresse- och branschorganisationer har liksom oss under många år bedrivit ett långsiktigt arbete med att göra farmaceututbildningarna synliga för landets studenter. Från förbundets sida arbetar vi med att sprida information om programmen på mässor, besöker gymnasieskolor och utbildar studievägledare. Vi har en studenthandläggare anställd på kansliet med ansvar för detta arbete. Fortbildning Tio apotekare som jobbade inom Astra Zenecas forskning i Södertälje har under våren gått en skräddarsydd utbildning i klinisk farmaci. I samarbete med Lunds universitet, Stockholms läns landsting och Trygghetsrådet har tio apotekare som jobbade på Astra Zenecas nedlagda forskningsanläggningar i Södertälje fått en helt ny karriärväg. Under vintern och våren har de gått en specialgjord utbildning i klinisk farmaci som består av 12 högskolepoäng klinisk farmaci och farmakoterapi och 15 högskolepoäng projektarbete. De tio kom från helt olika avdelningar inom Astra Zeneca där vissa jobbade med toxikologi, några var på regulatory affairs, andra jobbade med kliniska studier, några med farmaceutisk utveckling och ytterligare andra med farmakokinetik. Under utbildningens sista del placerades alla på olika sjukhus, framför allt på geriatriska avdelningar, för att genomföra ett projektarbete. Projekten handlar om hur förskrivarna tar hänsyn till njurfunktionen hos de äldre patienterna, eller hur väl förskrivningen av antikoagulantia vid förmaksflimmer följer riktlinjerna och vilka läkemedelsrelaterade problem som faktiskt hittas vid genomgångarna, men också hur patienter och distriktsläkare uppfattar den utskrivningsinformation som alla patienter ska få när de skrivs ut från sjukhus. Nytt i förbundet Ny styrelse Vid fullmäktigemötet i november 2013 valdes ny förbundsstyrelse. Förbundsordförande Thony Björk omvaldes för ytterligare en mandatperiod. Ny som förste vice ordförande är Lena Johansson, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen. Till andre vice ordförande nyvaldes Magnus Ljungqvist (industrisektionen). Ytterligare nya ledamöter är Magnus Dahlander (apotekssektionen), Claes Jagensjö (egenföretagarsektionen), Jeanette Lagerlund (offentligsektionen). 11

12 Studentsektionen har utsett Marcus Wanselius som sin representant till Förbundsstyrelsen för ytterligare ett år. Nytt namn 15 mars 2013 bytte förbundet namn till Sveriges Farmaceuter. Namnbytet firades med ett mingel där representanter för apotekskedjorna, läkemedelsindustrin, Apotekarsocieteten samt Sacos ordförande, kanslichef och förbundsdirektörer från flera Saco-förbund mfl deltog. Rådsmöte 2013 kommer förbundet för första gången att inte hålla något fullmäktigemöte. Vid fullmäktigemötet 2012 beslutades att fullmäktigemöten bara ska hållas vartannat år i samband med att val ska förrättas. Åren däremellan ska istället ett rådsmöte hållas där viktiga frågor för förbundet skall diskuteras. Årets rådsmöte kommer att hållas 8-9 november och temat för mötet är farmaceutens roll om 10 år resp förbundets roll om 10 år, dvs Farmaceuten år 2023 och Förbundet år Regional verksamhet Verksamheten med regionala samordnare har fortsatt att implementeras. En hel del uppskattade aktiviteter har anordnats på olika platser i landet, bl a seminarium om generikautbyte, förfalskade läkemedel, läkemedelsmissbruk, farmaceutisk yrkesetik och farmaceutens roll. Etikrådet Etikrådet har fått en tydligare plats i förbundet, som ett fristående organ direkt underställt förbundsstyrelsen. Etikrådets roll har successivt ändrats från att för några år sedan uteslutande handla om felexpeditioner på apotek till att idag ha ett mycket bredare uppdrag kopplat till farmaceutisk etik inom alla verksamheter där farmaceuter är verksamma. Utveckling för förbundstidningen Svensk Farmaci bakgrund Svensk Farmaci är Sveriges Farmaceuters medlemstidning sedan 2011 då den ersatte den tidigare medlemstidningen Farmacevtisk Revy. Svensk Farmaci har vunnit priset Silverbladet 2012 i kategorin Bästa nykomling/omgörning. Tidningen delproduceras av mediebyrån A4 och utkommer med 5-6 tryckta tidningar/år som en medlemsförmån. Tidningen kompletteras med en livaktig nyhetssajt, svenskfarmaci.se med daglig nyhetsförmedling samt bloggar. Sajten är än så länge öppen för alla. Dessutom skickas, via e-post, ett nyhetsbrev ut en gång i veckan till förbundets medlemmar. Tidning och sajt har sin tonvikt på arbetsmarknads-, bransch-, politik och facklig bevakning men har emellanåt medicinska fördjupningsblock. Sedan sist - redaktionellt Svensk Farmaci har befäst sin roll som ledande nyhetsmedium för hela branschen. Det är inte ovanligt att den citeras i större medier. Vi strävar efter att vara nyhetsledande i webbkanalen och har haft en rad tunga nyheter först. Två exempel från våren är förhandsspekulationer kring strukturaffär med Apotek Hjärtats köp av Vårdapoteket samt Sofia Wallström som ny generaldirektör på Tandvårds- och 12

13 läkemedelsförmånsverket, nyheter som sedan visade sig slå in. Vi har haft ett unikt fördjupat material i tidningen senaste året kring Apoteket AB:s bantningar, läkemedelsbrist, farmaceutrollen, biosimilars, FIP, progressive patients access (först i Europa på djup nivå), etc 13

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Ert dnr S2017/01576/FS

Socialstyrelsens yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Ert dnr S2017/01576/FS 2017-06-30 Dnr 10.1-11768/2017 1(5) Avdelningen för utvärdering och analys Bengt Danielsson Bengt.danielsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 202 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

att apotekens roll i samband med krissituationer bör utredas och regleras i lag att kraven på apotekens/utlämningsställenas lokaler förtydligas

att apotekens roll i samband med krissituationer bör utredas och regleras i lag att kraven på apotekens/utlämningsställenas lokaler förtydligas Hälso- och sjukvårdsnämnden Maria Landgren Läkemedelschef 040-675 36 67 maria.landgren@skane.se YTTRANDE Datum 2017-06-01 Dnr 1701598 1 (5) Remiss. Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

Läs mer

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad 2014-04-16 PM Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad I åtta år har regeringen konsekvent prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före en väl fungerande välfärd. Ideologiska marknadsexperiment

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

Statskontorets enkät till anställda vid öppenvårdsapotek

Statskontorets enkät till anställda vid öppenvårdsapotek Bilaga 5 Bilaga 5 1 (15) Statskontorets enkät till anställda vid öppenvårdsapotek 1 Sysselsättning 1. Är Du för närvarande anställd vid ett öppenvårdsapotek i Sverige (inklusive s.k. expeditionsapotek

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 11 juli 2017

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 11 juli 2017 PM 2017: RVI (Dnr 110-718/2017) Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 11 juli 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige Dnr.nr: 52017/01576/FS Sundbyberg 2017-06-30 Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Tänk om du skulle bli farmaceut

Tänk om du skulle bli farmaceut Tänk om du skulle bli farmaceut Receptarie + apotekare Är du intresserad av hälsa och tycker att kemi och biologi är kul? Vill du veta mer om hur människokroppen fungerar och hur olika sjukdomar kan botas?

Läs mer

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 Innehåll Läkemedels- och apoteksutredningen Regionens beredningsprocess Utredningens förslag Förslag till synpunkter från Västra

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-12-05. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum 2013-12-05. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (5) Datum 2013-12-05 Vår beteckning 1690/2013 PART Kronans Droghandel Apotek AB Box 30094 104 25 Stockholm SAKEN Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden REMISSVAR 1 (8) ERT ER BETECKNING 2012-11-16 S2012/7587/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels-

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

E-hälsomyndighetens yttrande över delbetänkandet av nya apoteksmarknadsutredningen (SOU 2017:15)

E-hälsomyndighetens yttrande över delbetänkandet av nya apoteksmarknadsutredningen (SOU 2017:15) Regeringskansliet (Socialdepartementet) s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se E-hälsomyndigheten St. Eriksgatan 117 113 43 Stockholm www.ehalsomyndigheten.se org.nr: 202100-6552

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

BESLUT. Datum 2013-01-14. Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT 1 (6) Datum 2013-01-14 Vår beteckning PART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Förbud enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd hantering och prissättning

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd hantering och prissättning Till Socialdepartementet Dnr: S2014/9003/FS Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd hantering och prissättning Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Läs mer

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN 2011-11-28 1 TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt uppdrag Generiskt utbyte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

Rapport Arbetsmiljöenkät för farmaceuter på apotek

Rapport Arbetsmiljöenkät för farmaceuter på apotek ARBETSMILJÖ PÅ APOTEK Rapport Arbetsmiljöenkät för farmaceuter på apotek Här redovisar vi resultaten från den arbetsmiljöenkät som skickades till alla apotekare och receptarier som arbetar på apotek och

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

YTTRANDE. Dnr S2017/01576/FS. Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm. Stockholm den 14 juni 2017

YTTRANDE. Dnr S2017/01576/FS. Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm. Stockholm den 14 juni 2017 YTTRANDE Dnr S2017/01576/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 14 juni 2017 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) Sammanfattning SPF Seniorerna föreslår

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service,

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, Ärende 6 HSS 2013-02-25 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Datum Diarienummer 2013-01-29 HSS120119 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, fortsatt utveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet; SFS 2009:905 Utkom från trycket den 21 juli 2009 beslutat den 9 juli 2009. Regeringen ger

Läs mer

l_l WA inspektionen för vård och omsorg Dnr / (7)

l_l WA inspektionen för vård och omsorg Dnr / (7) l_l WA inspektionen för vård och omsorg 2017 06-28 Dnr 10.1-14726/2017-2 1(7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss från Socialdepartementet SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Läs mer

Apotekarsocietetens remissvar avseende SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Dnr S2017/01576/FS

Apotekarsocietetens remissvar avseende SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Dnr S2017/01576/FS Stockholm 2017-07-05 Till Socialdepartementet Apotekarsocietetens remissvar avseende SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Dnr S2017/01576/FS Apotekarsocieteten är en ideell förening med

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Hä nt sen sist. Sverige

Hä nt sen sist. Sverige Hä nt sen sist Sverige Sveriges Hänt sen sist-rapport till NFU-mötet i Helsingfors 20-22 augusti 2015 Innehåll Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i... 3 Antroposofiska preparat... 3 Regeringsuppdrag

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir. 2015:118. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir. 2015:118. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Dir. 2015:118 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppdrag att

Läs mer

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?

Patientsäkerhetsutredningen. SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras? Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Riksdagsbehandling den 15 juni 2010 I kraft den 1 januari 2011

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-14 Dnr 659/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels-

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

14 pharma industry nr 3 13

14 pharma industry nr 3 13 14 pharma industry nr 3 13 OVILJA ATT BETALA FÖR INNOVATIVA LÄKEMEDEL branschens åsikter om branschen FÖRDJUPAT SAMARBETE MED VÅRDEN SVÅRT ATT FÖRA DIALOG MED MARKNADENS NYA AKTÖRER STÄRKA INDUSTRINS ANSEENDE

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (6) Datum Diarienummer 2016-12-21 2053/2016 Part Teva Sweden AB (org. nr. 556654-0653) Box 1070 251 10 Helsingborg Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens

Läs mer

- de olika aktörernas roller

- de olika aktörernas roller Utbyte av läkemedel på apotek - de olika aktörernas roller Modul 2 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Avtalsyrkanden Apoteksanställda Sveriges Farmaceuter och Unionen

Avtalsyrkanden Apoteksanställda Sveriges Farmaceuter och Unionen Avtalsyrkanden 2017 Apoteksanställda Sveriges Farmaceuter och Unionen UTGÅNGSPUNKTER AVTAL 17 Apoteksbranschens uppdrag och utveckling sedan omregleringen Apotekens samhällsuppdrag är att förse invånarna

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst

Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2013-11-28 Dnr 228/2013 1 (6) Falköpings kommun 521 81 Falköping Påstått konkurrensproblem Falköpings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut Falköpings

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet

Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Författningar, Hälso- och sjukvårdspersonal, legitimation och patientsäkerhet Andy Wallman Farm Dr, Apotekare Att läsa lagen Försök första övergripande koncept Lär dig hitta i texten och förstå strukturen

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Om TLV 2015 Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Generaldirektör Sofia Wallström Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (6) Datum 2015-11-30 Vår beteckning PART Apotek Hjärtat Retail AB (org. nr. 556773-8249) Solna Torg 19 171 45 Solna SAKEN Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (7) Datum Diarienummer 2016-12-21 2061/2016 Part Mylan AB (org. nr. 556279-0344) Box 23033 104 35 Stockholm Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. Beslut

Läs mer

Prissättning av läkemedel - ett politiskt perspektiv. Presentation 29 januari 2016

Prissättning av läkemedel - ett politiskt perspektiv. Presentation 29 januari 2016 Prissättning av läkemedel - ett politiskt perspektiv Presentation 29 januari 2016 Olika prissättningssystem inom förmånerna TLV fattar beslut om subvention människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen

Läs mer

Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Till Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2014-06-04-1056666 Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Modul 1 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna SOU 2013:23 Delbetänkande av Läkemedelsoch apoteksutredningen (S 2011:07) Sofia Wallström, särskild utredare Översikt 2 Delbetänkande

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2016-04-18 Vår beteckning PART Apoteket AB (org.nr 556138-6532) Box 3001 169 03 Solna SAKEN Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 1 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-07-02 Dnr 378/2012 1 (2) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (6) Datum Diarienummer 2016-12-21 2058/2016 Part Accord Healthcare AB (org. nr. 556810-0258) Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE

GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE GRUNDEN FÖR VÄRDEBASERAD PRISSÄTTNING OCH TLV:S UTVECKLINGSARBETE TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning Det värdebaserade systemet för subvention

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek

Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Skrivelse med anledning av den aviserade apoteksutredningen

Skrivelse med anledning av den aviserade apoteksutredningen Statsrådet Gabriel Wikström Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 16 september 2015 Skrivelse med anledning av den aviserade apoteksutredningen Vid apoteksomregleringen 2009 överfördes den

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL

DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL Carola Bardage, Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket Anders Ekedahl, Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket Lena Ring, Enheten för Läkemedelsanvändning,

Läs mer

Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst Datum Diarienummer 1 (6) 2014-06-17 1137/2014 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst S2014/2639/SAM Tandvårds-

Läs mer

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara.

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av periodens vara. BESLUT 1 (6) Datum Diarienummer 2016-09-26 1701/2016 Part Accord Healthcare AB (org.nr. 556810-0258) Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna Saken Sanktionsavgift för brister i tillhandahållandeskyldighet av

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Kort om Socialstyrelsen

Kort om Socialstyrelsen Kort om Socialstyrelsen Socialstyrelsen arbetar för att du ska få tillgång till en god vård och omsorg Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige alla ska ha tillgång till en god

Läs mer