RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E"

Transkript

1 R32 eller R410A LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (MULTI-SPLIT-MODELL) Installationshandboken Inomhusenhet Modellbeteckning: Kompakt 4-vägskassettyp RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E Svenska

2 Originalinstruktioner Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar luftkonditioneringsaggregatet. Denna handbok beskriver installationen av inomhusenheten. Installationen av utomhusenheten beskrivs i den installationshandbok som medföljer den enheten. ANVÄNDNING AV R32- eller R410A-KÖLDMEDIUM Detta luftkonditioneringsaggregat använder sig av ett HFC-köldmedium (R32 eller R410A), som inte skadar ozonlagret. Se till att kontrollera köldmedietypen för utomhusenheten som ska kombineras och installera den sedan. Produktinformation om ekodesignkrav. (Förordning (EU) 2016/2281) Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter Tillbehör Val av installationsplats Installation Dräneringsrör Rörledning för köldmedel Elektriska anslutningar Testkörning Underhåll Övrigt SE 1 2-SE

3 Tack för att du har valt att investera i detta luftkonditioneringsaggregat från Toshiba. Läs noggrant igenom de här anvisningarna som innehåller viktig information, och försäkra dig om att du har förstått dem. Efter avslutat installationsarbete ska både installationsanvisningarna och den bruksanvisning som följer med utomhusenheten överlämnas till användaren. Be användaren att förvara dem på en säker plats för framtida referens. Definition av skyddsutrustning När luftkonditioneringsaggregatet ska transporteras, installeras, underhållas, repareras eller tas bort, ska skyddshandskar och vanliga arbetskläder användas. Utöver sådan normal skyddsutrustning, ska nedan beskrivna skyddsutrustning användas vid utförande av särskilt arbete som tas upp i tabellen nedan. Underlåtelse att använda rätt skyddsutrustning är farligt eftersom du är mindre skyddad mot personskada, brännskador, elstötar och andra personskador. Allmän benämning: Luftkonditioneringsaggregat Arbete som ska utföras Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal Detta luftkonditioneringsaggregat får endast installeras, underhållas, repareras och demonteras av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras så be en kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson att utföra det åt dig. En kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson är en person som har de kvalifikationer och den kunskap som beskrivs i nedanstående tabell. Person Kvalificerad installatör Kvalificerad serviceperson Kvalifikationer och kunskap som personen måste ha Den kvalificerade installatören är en person som installerar, underhåller, flyttar och tar bort luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats för att installera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder. Den kvalificerade installatör som tillåts utföra elarbeten vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Den kvalificerade installatör som tillåts utföra hantering av köldmedel och rördragningsarbete vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering av köldmedel och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av köldmedel och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Den kvalificerade installatör som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Skyddsutrustning som ska användas Alla sorters arbete Skyddshandskar Vanliga arbetskläder Elrelaterade arbeten Handskar som skyddar mot elektriska stötar Skor med isolerande material Kläder för att skydda mot elstötar Arbete som utförs på höjder (50 cm eller mer) Hjälm för industribruk Transport av tunga föremål Skor med extra skyddande tåhättor Reparation av utomhusenhet Handskar som skyddar mot elektriska stötar Dessa säkerhetsföreskrifter innehåller viktiga anvisningar gällande säkerheten. Det är mycket viktigt att följa dessa för att undvika personskador på användarna eller andra personer, eller materialskador. Läs igenom denna handbok och se till att du förstår innehållet (samtliga indikationer och deras betydelse) och följer alla anvisningar. Indikation Indikationens betydelse VARNING Text som föregås av denna indikation anger att underlåtenhet att följa varningen kan leda till allvarliga personskador (*1) eller dödsfall om produkten inte hanteras enligt anvisningarna. FÖRSIKTIGHET Text som föregås av denna indikation anger att underlåtenhet att följa aviseringen kan leda till mindre personskador (*2) eller materialskador (*3) om produkten inte hanteras enligt anvisningarna. *1: Med allvarliga personskador avses förlorad syn, sår, brännskador, elektriska stötar, benfrakturer, förgiftning och andra skador som ger allvarliga men och kräver inläggning på sjukhus eller längre behandlingar i öppenvård. *2: Med mindre personskador avses sår, brännskador, elektriska stötar eller andra skador som inte kräver kräver inläggning på sjukhus eller längre behandlingar i öppenvård. *3: Med materialskador avses skador på byggnader, möbler och husgeråd samt tam- och husdjur. Den kvalificerade servicepersonen är en person som installerar, underhåller, flyttar och tar bort luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats för att installera, reparera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder. Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra elarbeten vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra hantering av köldmedel och rördragningsarbete vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering av köldmedel och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av köldmedel och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. Kvalificerad servicepersonal som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat tillverkade av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten. BETYDELSE AV SYMBOLER SOM VISAS PÅ ENHETEN VARNING (Risk för brand) Den här markeringen gäller endast för R32-köldmedium. Köldmedietyp är skriven på namnskylten på utomhusenheten. Om köldmedietypen är R32 använder den här enheten ett brandfarligt köldmedium. Om köldmediet läcker och kommer i kontakt med eld eller värmardel, kommer skadlig gas att skapas och det finns risk för brand. Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant innan användning. Servicepersonal ska läsa BRUKSANVISNINGEN och INSTALLATIONSANVISNINGEN noggrant före användning. Mer information finns i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLATIONSANVISNINGEN och liknande. 3-SE 2 4-SE

4 Varningssignaler på luftkonditioneringsaggregatet Varningsindikering WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD Disconnect all remote electric power supplies before servicing. WARNING Moving parts. Do not operate unit with grille removed. Stop the unit before the servicing. CAUTION High temperature parts. You might get burned when removing this panel. CAUTION Do not touch the aluminum fins of the unit. Doing so may result in injury. CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst. VARNING Beskrivning FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av alla strömbrytare och dra ur alla sladdar innan underhåll påbörjas. VARNING Rörliga delar. Använd inte enheten med gallret borttaget. Stäng av enheten innan underhåll utförs. FÖRSIKTIGHET Delar med hög temperatur. Om panelen tas av finns det risk för brännskador. FÖRSIKTIGHET Vidrör inte enhetens kylflänsar i aluminium. Det kan leda till personskador. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR SPRICKOR Öppna serviceventilerna innan arbetet påbörjas. Annars kan rören spricka. 1 Säkerhetsföreskrifter Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att anvisningarna i denna handbok ej har följts. VARNING Allmänt Läs noggrant igenom installationshandboken innan installation av luftkonditioneringsaggregatet påbörjas och installera sedan luftkonditioneringsaggregatet enligt anvisningarna. Installationsarbete får endast utföras av en kvalificerad installatör eller serviceperson. Felaktig installation kan orsaka läckande vatten, elstötar eller brand. Använd inget annat köldmedel än det som specificeras för påfyllning eller utbyte. Annars kan onormalt högt tryck uppstå i kylningscykeln, vilket kan resultera i att produkten går sönder eller exploderar med eventuell personskada som följd. Ställ alltid strömbrytaren i läget OFF innan gallret till inomhusenhetens luftintag eller utomhusenhetens servicepanel öppnas. Om strömbrytaren inte ställs i läget OFF finns det risk för elektriska stötar om man kommer i kontakt med delar inuti. Endast en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1) får ta av gallret till inomhusenhetens luftintag eller utomhusenhetens servicepanel och utföra relaterat arbete. Innan installation, underhåll, reparation eller demontering utförs måste strömbrytaren ha ställts i läget OFF. Annars finns det risk för elektriska stötar. Placera en Arbete pågår -skylt i närheten av strömbrytaren medan installationen, underhållet, reparationen eller demonteringsarbetet pågår. Om strömbrytaren skulle ställas i läget ON av misstag finns det risk för elektriska stötar. Endast en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1) får utföra arbete som kräver att man står på ett fotsteg eller en stege med en höjd på 50 cm eller däröver, eller ta av gallret över luftintaget på inomhusenheten för att utföra arbete inuti. Bär skyddshandskar och säkra arbetskläder under installation, underhåll och demonteringsarbete. Vidrör inte enhetens aluminiumkylflänsar. Det kan medföra risk för skador. Om det är nödvändigt att vidröra fenorna av någon anledning så ta först på skyddshandskar och säkra arbetskläder innan du fortsätter. Klättra inte upp på utomhusenheten och ställ ingenting ovanpå den. Du kan ramla ned och skada dig, eller föremålen kan falla ned och skada någon. 5-SE 3 6-SE

5 7-SE Vid arbete på hög höjd ska en stege användas som följer ISO normerna. Följ proceduren i stegens bruksanvisning. Bär även en hjälm för industribruk som skyddsutrustning vid sådant arbete. Före rengöring av filtret eller andra delar på utomhusenheten måste strömbrytaren ovillkorligen ställas i läget OFF. Placera en Arbete pågår -skylt i närheten av strömbrytaren innan du fortsätter med själva arbetet. Vid arbete på hög höjd ska du sätta upp en skylt innan själva arbetet påbörjas så att andra håller sig borta från arbetsplatsen. Delar och andra föremål kan falla ned från ovan och eventuellt skada en person nedanför. Medan arbetet utförs ska du bära hjälm för att skydda mot fallande föremål. Använd inte annat köldmedium än R32 eller R410A. För köldmedietypen, kontrollera utomhusenheten som ska kombineras. Luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras i stadigt läge. Kontakta återförsäljaren om någon del av produkten upptäcks vara trasig. När luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras för hand ska det bäras av två eller flera personer. Flytta inte och reparera inte någon enhet själv. Det finns högspänning på insidan av enheten. Du kan få en elstöt om locket avlägsnas eller huvudenheten flyttas. Val av installationsplats När luftkonditioneringsaggregatet installeras i ett litet rum ska lämpliga åtgärder vidtas så att inte koncentrationen av läckande köldmedel i rummet överskrider godkänd nivå. Installera inte produkten på en plats där läckage av lättantändlig gas kan förekomma. Om sådan gas skulle läcka ut och samlas runt enheten så kan den antändas och orsaka brand. Bär skor med extra skyddande tåhättor vid transport av luftkonditioneringsaggregatet. Fatta inte tag i banden runt förpackningskartongen vid transport av luftkonditioneringsaggregatet. Om banden skulle brista finns det risk för skador. Installera inomhusenheten åtminstone 2,5 m över golvytan, eftersom det annars kan finnas risk att användarna skadar sig eller drabbas av elektriska stötar ifall de skulle sticka in fingrarna eller andra föremål i inomhusenheten medan luftkonditioneringen är igång. Placera inte förbränningsapparater på platser där de träffas direkt av utblåset från luftkonditioneringen, eftersom det kan leda till dålig förbränning. 4 Apparaten och rören ska installeras, användas och förvaras i ett rum med en golvyta som är större än A min m 2. Hur du får A min m 2 : A min = (M / (2,5 0,22759 h 0 )) 2 M är den mängd köldmedium som finns i apparaten i kg; h 0 är installationshöjden på apparaten i m: 0,6 m för golvstående / 1,8 m för väggmonterad / 1,0 m för fönstermonterad / 2,2 m för takmonterad. (Endast modeller med R32-köldmedium. För närmare information hänvisar vi till installationshandboken för utomhusenheten.) Installation Om inomhusenheten ska hängas upp måste de förskrivna upphängningsbultarna (M10 eller W3/8) och muttrarna (M10 eller W3/8) användas. Installera luftkonditioneringsaggregatet på en plats där det sitter ordentligt fast och där underlaget kan stötta dess vikt. Om installationsplatsen är för svag kan aggregatet falla ned och orsaka personskador. Följ installationsanvisningarna vid installationen av luftkonditioneringsaggregatet. Om dessa anvisningar inte följs finns det risk för att produkten faller ner eller välter, eller att det uppstår buller, vibrationer, vattenläckage eller annat problem. Utför specificerat installationsarbete med kraftiga vindar och jordbävningar i åtanke. Om luftkonditioneringsaggregatet inte installeras korrekt kan det välta eller falla ner och orsaka en olycka. Om köldmedel läckt ut under installationen ska rummet omedelbart vädras. Om det läckande köldmedlet kommer i kontakt med eld kan skadlig gas utvecklas. Använd gaffeltruck för att lyfta in luftkonditioneringsaggregatet och använd vinsch eller lyftanordning vid installationen. Rörledning för köldmedel Installera köldmedelsröret ordentligt i samband med installationsarbetet innan luftkonditioneringsaggregatet sätts igång. Om kompressorn körs med ventilen öppen men utan köldmedierör, suger kompressorn in luft så att det uppstår övertryck i kylcykeln, vilket kan leda till personskador. Dra åt flänsmuttern med en momentnyckel på föreskrivet sätt. Om flänsmuttern dras åt alltför hårt kan den spricka med tiden, vilket kan leda till att det läcker ut köldmedel. Kontrollera att inte köldmedlet läcker ut när installationen är klar. Om köldmedelsgas läcker ut i rummet och flödar förbi en källa till eld, som t.ex. en gasspis, kan det bildas giftiga gaser. 8-SE

6 När luftkonditioneringsaggregatet har installerats eller flyttats måste man tömma ut all luft ur rören enligt instruktionerna i installationsanvisningarna, så att inte köldmedlet blandas med några andra gaser i kylcykeln. Om luften inte töms ut ordentligt kan det bli fel på luftkonditioneringsaggregatet. Lufttätheten ska testas med kvävgas. Påfyllningsslangen ska anslutas på ett sådant sätt att den inte är slak. Elektrisk kabeldragning Endast en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1) får utföra elarbete på luftkonditioneringsaggregatet. Under inga förhållandena får detta arbete utföras av en icke kvalificerad person, eftersom det finns risk för elektriska stötar eller elläckage om arbetet inte är korrekt utfört. Bär handskar som skyddar mot elektricitet, isolerande skor och kläder som skyddar mot elektriska stötar vid anslutning av elledningar, reparation av eldelar eller annat elarbete. Om man inte använder sådan skyddsutrustning finns det risk för elektriska stötar. Använd ledningar som uppfyller såväl specifikationerna i installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser. Användning av ledningar som inte uppfyller specifikationerna kan leda till elektriska stötar, elläckage, rökutveckling eller brand. Anslut jordkabeln. (Jordning) Ofullständig jordning orsakar elstötar. Anslut aldrig jordkablar till gasledningar, vattenledningar, åskledare eller jordkablar för telefonledningar. Om luftkonditioneringsaggregatet har reparerats eller flyttats så kontrollera att jordkablarna är ordentligt anslutna efteråt. Installera en strömbrytare som uppfyller såväl specifikationerna i installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser. Installera strömbrytaren där den är lätt åtkomlig för installatören/ servicepersonen. Om strömbrytaren ska installeras utomhus så använd en strömbrytare som är avsedd för utomhusbruk. Under inga omständigheter får strömkabeln eller inomhus/utomhusanslutningskabeln vara anslutna på mitten (anslutning med lödfri terminal etc.) Anslutningsproblem på platserna där ledningen är ansluten på mitten kan leda till rökutveckling eller brand. Kabeldragningsarbete ska utföras i enlighet med lagar och bestämmelser på orten och installationsmanualen. Underlåtelse att göra det kan resultera i elchock eller kortslutning. En brytare för nätströmmen måste ingå i de fasta ledningarna enligt ledningsreglementet. Testkörning Kontrollera innan luftkonditioneringsaggregatet sätts igång efter avslutat arbete att locket till de elektriska delarna på inomhusenheten och servicepanelen på utomhusenheten är stängda, och ställ sedan strömbrytaren i läget ON. Om strömmen slås på innan dessa kontroller har utförts finns det risk för elektriska stötar. Om det uppstår något problem med luftkonditioneringsaggregatet (t.ex. att en kontrollkod visas, det luktar bränt, det hörs konstiga ljud, luftkonditioneringsaggregatet inte kyler eller värmer eller det läcker vatten) så undvik att själv röra vid luftkonditioneringsaggregatet. Vrid strömbrytaren till läget OFF och kontakta kvalificerad servicepersonal. Vidtag lämpliga åtgärder för att se till att strömmen inte slås på igen (t.ex. genom att markera strömbrytaren med Ur funktion ) förrän kvalificerad servicepersonal har anlänt. Fortsatt användning av luftkonditioneringsaggregatet i felaktigt tillstånd kan leda till att mekaniska problem förvärras eller resultera i elektriska stötar eller andra problem. Använd en isoleringstestare (500 V Megger) efter avslutat arbete och kontrollera att motståndet är minst 1 MΩ mellan uppladdningsdelen och den icke laddade metalldelen (jorddelen). Om resistansen är låg orsakas olyckor i form av läckage eller elstötar på användarsidan. Kontrollera efter installationsarbetet att det inte läcker ut köldmedel, och kontrollera isoleringsmotståndet och vattendräneringen. Gör sedan en provkörning för att kontrollera att luftkonditioneringsaggregatet fungerar som det ska. Förklaringar som ska lämnas till kunden Förklara för kunden var strömbrytaren sitter när installationsarbetet är färdigt. Om kunden inte vet var strömbrytaren sitter kan han/hon inte stänga av luftkonditioneringsaggregatet i händelse att det skulle uppstå något problem med det. Efter installation, följ instruktionsboken för att förklara för kunden hur man använder och underhåller enheten. 9-SE 5 10-SE

7 Flyttning Luftkonditioneringsaggregatet får bara flyttas av en kvalificerad installatör (*1) eller kvalificerad serviceperson (*1). Det är farligt för en icke kvalificerad person att flytta luftkonditioneringsaggregatet, eftersom det kan leda till brand, elektriska stötar, personskador, vattenläckage, buller eller vibrationer. Vid utförande av arbete med pumpen avstängd, stäng av kompressorn innan du kopplar bort kylslangen. Om köldmedelsöret kopplas loss medan serviceventilen är öppen och kompressorn fortfarande är i drift, så medför det att luft eller annan gas sugs in och att trycket inuti kylsystemet höjs till en onormalt hög nivå vilket kan resultera i bristningar, personskador eller andra problem. FÖRSIKTIGHET Detta luftkonditioneringsaggregat använder sig av ett HFCköldmedium (R32 eller R410A), som inte skadar ozonlagret. Eftersom R32- eller R410A-köldmediet lätt påverkas av föroreningar som fukt, oxiderad film, olja etc., på grund av högt tryck, var försiktig så att inte fukt, smuts, befintligt köldmedium, kylmaskinolja etc. blandas i kylcykeln under installationsarbetet. Ett speciellt verktyg för R32- eller R410A-köldmedium krävs för installation. Använd ett nytt och rent rörmaterial för anslutningsröret så att fukt och smuts inte blandas under installationsarbetet. Vid användning av befintliga rör, följ installationsanvisningen som medföljer utomhusenheten. (*1) Se Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. 11-SE 6 12-SE

8 2 Tillbehör Tillbehörsnamn Antal Utseende Användning Bruksanvisning 1 Installationshandboken 1 Denna bruksanvisning Delar som säljs separat (Överlämnas till kunder) (För andra språk som inte är med i denna Installationsmanual, hänvisar vi till den bifogade CD-R-skivan.) (Överlämnas till kunder) (För andra språk som inte är med i denna installationshandbok, hänvisar vi till den bifogade CD-R-skivan.) CD-ROM 1 Bruksanvisning och installationsanvisning Värmeisoleringsrör 2 För värmeisolering av rörets anslutningssektion Installationsritning 1 För kontroll av taköppningen och huvudenhetens position Installationsmått 2 För placering av takposition (För användning med installationsmönstret) Värmeisoleringsmaterial 1 För värmeisolering av dräneringsrörets anslutningssektion Excentrisk bricka 4 Gör upphängning av enheter Bricka 4 Gör upphängning av enheter Slangband 2 För anslutning av avloppsrör Böjlig slang 1 För justering av dräneringsrörets utskärning Takpanel och fjärrkontroll säljs separat. Följ installationsanvisningarna som medföljer dessa produkter när du installerar dem. 3 Val av installationsplats VARNING Installera luftkonditioneringsaggregatet på en plats där det sitter ordentligt fast och där underlaget kan stötta dess vikt. Om installationsplatsen är för svag kan aggregatet falla ned och orsaka personskador. Installera luftkonditioneringsaggregatet på en höjd av minst 2,5 m från golvet. Det är farligt att föra in händerna eller något annat i enheten medan luftkonditioneringen är igång eftersom du kan komma i kontakt med den roterande fläkten eller elektrisk ström. Installera inte produkten på en plats där läckage av lättantändlig gas kan förekomma. Om sådan gas skulle läcka ut och samlas runt enheten så kan den antändas och orsaka brand. Efter godkännande från kunden, installera luftkonditioneringsaggregatet på en plats som uppfyller följande villkor. En plats där enheten kan installeras horisontalt. En plats där tillräckligt serviceutrymme kan tillgodoses för säkerhetsunderhåll och kontroll. En plats där dräneringsvattnet inte vållar några problem. Undvik att installera på följande platser. En plats utsatt för salthaltig luft (kustområden), eller plats utsatt för stora mängder svavelgaser (varma källor). (Om enheten ska användas på sådana platser krävs särskilda skyddsåtgärder.) Ett restaurangkök där stora mängder olja används eller platser nära maskiner i en fabrik (Olja som fastnar på värmeväxlaren och resindelen (fläkt) i inomhusenheten kan försämra prestandan, bilda imma eller kondens, eller missforma eller skada resindelar.) Platser där det finns järn- eller annat metalldamm. Om järn- eller annat metalldamm fastnar på insidan av luftkonditioneringsaggregatet, kan det självantändas och orsaka brand. En plats där organiska lösningar används i närheten. En plats nära maskiner som genererar hög frekvens. En plats där utblåsluften blåser direkt mot fönstret på grannhuset. (Utomhusenhet) En plats där buller från utomhusenheten lätt förs vidare. (När utomhusenheten installeras inom kort avstånd till grannen, bör uppmärksamhet ägnas åt bullernivån.) En plats med dålig ventilation. (Före installation av luftkanal, kontrollera om uppgifterna gällande fläkthastighet, statiskt tryck och kanalmotstånd är korrekta.) Använd inte luftkonditioneringsaggregatet för särskilda ändamål såsom förvaring av mat, precisionsinstrument eller konstföremål, eller där avelsdjur hålls eller levande växter odlas. (Detta kan försämra kvaliteten hos konserverade material.) En plats där alla slags högfrekvensapparater (inklusive inverterenheter, privata kraftgeneratorer, medicinsk utrustning och kommunikationsutrustning) och lysrör av invertertyp är installerade. (Funktionsfel i luftkonditioneringsaggregatet, onormal styrning, eller problem som beror på störningar på sådana apparater/utrustningar kan uppstå.) När en trådlös fjärrkontroll används i ett rum med lysrör av invertertyp eller på en plats utsatt för direkt solljus, kan det hända att signaler från fjärrkontrollen inte tas emot korrekt. En plats där organiska lösningar används. Placera i närheten av en dörr eller ett fönster som exponeras för fuktig utomhusluft (kondensdroppar kan bildas). En plats där särskild sprej används ofta. 13-SE 7 14-SE

9 Installationsutrymme Se till att det finns tillräckligt utrymme för att installera enheten och utföra underhållsarbete när det behövs. Lämna ett avstånd på 15 mm eller mer mellan inomhusenhetens täcklock och innertakets yta. Enhet: mm 271 eller mer 15 eller mer *1 400 eller mer 1000 eller mer 1000 eller mer 560 eller mer 271 eller mer 15 eller mer 1000 eller mer *3 Kontrollport ( 450) *2 Kontrollport ( 450) 1000 eller mer Ett hinder Takhöjd Enhet: m När takhöjden överstiger avståndet för Standard/4-vägs i tabellen nedan har varmluften svårt att nå golvet. Du måste ändra inställningsvärdet för takhöjden eller luftflödesriktningen. (endast RAS-M16-modell) När du ändrar inställningen för takhöjden i modellerna RAS-M10, M13 till över 2,7 m, blir det svårt för varmluften att nå golvet. Lista över takhöjder där installation är möjlig Modell RAS- Installerbar takhöjd M10, M13 typ Upp till 2,7 M16 typ Upp till 3,5 Inomhusenhet, kapacitetstyp M10, M13 typ M16 typ Inställning för högt tak Utblåsriktning 4-vägs 4-vägs Inställningsdata Standard (fabriksinställning) 2,7 2, Högt tak (1) 3, Högt tak (3) 3, När högt tak (1) eller (3) används med 4-vägsutblås blir drag lätt märkbara på grund av den nedsatta luftflödestemperaturen. Se 10. Övrigt i den här bruksanvisningen för information om hur du ändrar inställningen. Enhet: m *1 Om det inte finns någon takplatta måste upphängningsbulten vara minst 400 mm lång. *2 Placera en servicelucka på den sida av enheten där det elektriska styrskåpet sitter (storlek: mm eller mer) för rör, underhåll och service. *3 För justering av inomhusenhetens installationshöjd. Val av installationsplats Under kontinuerlig drift av inomhusenheten i miljöer med hög luftfuktighet så som beskrivs nedan kan kondens bildas och leda till vattendroppar. Miljöer med särskilt hög luftfuktighet (daggpunktstemperatur: på 23 C eller mer) kan orsaka kondens inuti taket. 1. Enheten är installerad inuti taket med lutande tak. 2. Enheten är installerad på en plats inuti taket som friskluftsintag. 3. Kök Om luftfuktigheten inuti taket verkar vara högre än 80% skall du fästa an värmeisolerare på inomhusenhetens ovansida. (Använd en värmeisolator med en tjocklek på minst 10 mm.) 15-SE 8 16-SE

10 4 Installation Exteriör Enhet: mm Takets undersida Nedanstående regler måste iakttas strikt för att förhindra skada på inomhusenheterna och personskada. Ställ inga tunga föremål ovanpå inomhusenheten. (Detta gäller även när enheterna är förpackade) Bär in inomhusenheten såsom den är förpackad om möjligt. Om du är tvungen att bära inomhusenheten utan förpackning, använd ett tyg eller annat material som buffert för att inte skada enheten. När inomhusenheten ska flyttas, håll endast i lyftöglorna av metall (4 ställen). Andra delar ska inte utsättas för tryck (köldmedelsör, dräneringsskål, delar i skummaterial, eller resindelar). Förpackningen ska bäras av två eller fler personer, och ska inte slås om med plastband på några andra ställen än vad som specificeras. Takets undersida Ø Enhetens utvändiga mått Exteriör Uttag för enkel OA för Ø till 20 Taköppningens mått 580 till till 20 Panelens utvändiga mått till 20 Taköppningens mått 580 till till 20 Panelens utvändiga mått Enhetens utvändiga mått Ingång för kablar (för fjärrkontrollen) Anslutningsport köldmedelsrör (gassidan) Anslutningsport köldmedelsrör (vätskesidan) ØA Ø6, Upphängningsbultens avstånd 496 till 538 Taköppningens mått 580 till 594 Elektriskt styrskåp (93) ,5 Upphängningsbultens avstånd Taköppningens mått 580 till , ,5 Ingång för kablar (för inomhus-/ utomhusanslutning) Upphängningsbult M10 eller W3/8 (köps i lokal fackhandel) Dräneringsutloppsport (VP20) 3 Takets undersida 12 Takpanel Modell RAS- A M10, 13 9,5 M16 12,7 Inomhusenhet Takets undersida 2,5 till 9,5 17-SE 9 18-SE

11 Taköppning och installation av upphängningsbultar Tänk igenom hur rördragning/kabeldragning ska utföras efter att enheten hängts upp när du ska avgöra platsen för inomhusenhetens installation och orientering. När platsen för inomhusenhetens installation har bestämts, öppna taket och installera upphängningsbultarna. Måtten för taköppning och avstånden för upphängningsbultar ges i ritningen och det bifogade installationsmönstret. Om det redan finns ett tak, lägg dräneringsröret, köldmedelsröret, styrkablarna och fjärrkontrollkablarna på respektive anslutningsplats innan inomhusenheten hängs upp. Skaffa upphängningsbultar och muttrar för installation av inomhusenheten (de medföljer inte). Upphängningsbult M10 eller W3/8 4 stycken Mutter M10 eller W3/8 12 stycken Använda installationsmönstret (tillbehör) Installationsmönstret tillhandahålls längst upp i förpackningen. <För befintligt tak> Använd installationsmönstret för att placera taköppning och upphängningsbultar. <För nytt tak> Använd installationsmönstret för att placera taköppningen när det nya taket hängs. Efter att upphängningsbultarna har installerats installerar du inomhusenheten. Efter att ha lossat på inomhusenhetens panelfästskruvar, ska du haka fast dem i installationsmönstrets fyra hål. Ta upp ett håll i taket längs installationsmönstrets yttermått när den ska hängas upp i taket. Inomhusenhet Behandling av tak Taken skiljer sig efter byggnadskonstruktionen. Kontakta husfirman eller byggentreprenören som gjorde inomhusjobbet, för närmare information. I processen efter att takplattan har tagits bort, är det viktigt att förstärka takets grundkonstruktion (ramen) och bibehålla takets horisontala nivå för att undvika vibrationer i takplattan. 1. Skär ut och ta bort takets grundkonstruktion. 2. Förstärk den utskurna ytan av takets grundkonstruktion och lägg till grundkonstruktion för att fästa takplattans ände. Installation av upphängningsbult Använd upphängningsbultar storlek M10 (4 stycken, som köps i en lokal fackhandel). Anpassa efter den befintliga konstruktionen, fastställ avstånd i enlighet med bilden som visar yttre mått, såsom visas nedan. Ny betongplatta Installera bultarna med insatsfästen eller ankarbult. Gummi (Bladfäste) (Skjutfäste) Ankarbult (Rörupphängning ankarbult) Stålramskonstruktion Använd existerande vinkelfästen eller installera nya stödvinkelfästen. Upphängningsbult Upphängningsbult Stödvinkelfäste Befintlig betongplatta Använd fästankare för hål, hålplugg eller hålbult. Installation av taköppning och upphängningsbult Hängande fäste Använd en mutter (köps i lokal fackhandel) och en bricka (ingår) för varje upphängningsbult. Sätt i en bricka på båda sidor av T-spåret på inomhusenhetens upphängningskonsol och häng upp inomhusenheten. Kontrollera att inomhusenhetens fyra sidor är vågräta med ett vattenpass (avvikelse: mindre än 5 mm). Ta bort installationsmåttet (tillbehör) från installationsmönstret. Använd installationsmåttet för att kontrollera och justera positionsförhållandet mellan inomhusenheten och taköppningen (1) (2,5-9,5 mm: vid sidorna) och upphängningshöjden (2) (23-28 mm: 4 hörn). (Anvisningar för användning av installationsmåttet finns tryckta på måttet.) Upphängningsbult M10 eller W3/8 Mutter M10 eller W3/8 Excentrisk bricka (tillbehör) Nivå * Montera med markeringen UP uppåt. Upphängningsbult * Anskaffa upphängningsbultar och muttrar lokalt. Brickor (tillbehör) Av säkerhetsskäl är det viktigt att du förhindrar att muttern ramlar av genom att placera den precis under upphängningskonsolen så som visas på bilden. Mutter M10 eller W3/8 För tak med skenor och fyrkantiga takplattor: Luta enheten och montera sedan enheten från sidan där det elektriska styrskåpet sitter, enligt anvisningarna på bilden nedan. Tak med skenor och fyrkantiga takplattor Sidan med det elektriskt styrskåpet Vattenpass (avvikelse: högst 5 mm) Inomhusenhet Upphängningsbult Inomhusenhet Takplatta Hängande fäste (1) 2,5-9,5 mm Installationsmått (1) 2,5-9,5 mm Innan inomhusenheten installeras måste du ta bort tejpen som håller fast fläkten och klockmunstycket. Om du kör enheten utan att ta bort tejpen kan fläktmotorn skadas. (2) mm Takplatta (2) mm Installationsmått Fästskruv panel Installationsritning (Tillbehör) Fästhål installationsmönster 19-SE SE

12 Installation av takpanel (säljs separat) Installera takpanelen enligt installationsanvisningarna som medföljer den efter att all rör- och kabeldragning är klar. Kontrollera att inomhusenheten och taköppningsdelen är korrekt installerade och installera därefter takpanelen. Koppla samman de anslutande delarna på takpanelen, takytan och inomhusenheten noga. Eventuella öppningar mellan dem orsakar luftläckage och kan orsaka kondens eller vattenläckage. Ta bort hörnjusteringshöljena vid takpanelens fyra hörn och installera den på inomhusenheten. Kontrollera också att klorna sätts in ordentligt när du för tillbaka de justerade hörnkåporna till deras ursprungliga läge. Installation av fjärrkontrollen (säljs separat) Följ den medföljande installationsmanualen för den trådanslutna fjärrkontrollen vid installation av fjärrkontrollen. Dra ut fjärrkontrollens sladd tillsammans med köldmedelsröret eller dräneringsröret. För fjärrkontrollens sladd genom den övre delen av köldmedelsröret och avloppsröret. Lämna inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla. Trådlös fjärrkontroll (säljs separat) Sensorn på inomhusenheten med sladdlös fjärrkontroll kan ta emot signaler från ett avstånd på cirka 7 meter. Bestäm utifrån detta fjärrkontrollens placering och installationsplats. Använd fjärrkontrollen och bekräfta att inomhusenheten tar emot signal utan problem.installera därefter fjärrkontrollen. Se till att den är 1 meter eller mer från sådana enheter, som t.ex. en TV eller stereo. (Det kan uppstå störningar av bild eller ljud.) För att förhindra fel ska du välja en plats som inte påverkas av ljus från lysrör eller något direkt solljus. Två eller flera (upp till 6 st.) inomhusenheter med trådlös fjärrkontroll kan installeras i samma rum. 7 m eller mindre 5 Dräneringsrör Montera dräneringsrören i enlighet med installationshandboken så att vattnet dräneras ordentligt. Använd värmeisolering för att inte orsaka vattendroppar från kondens. Olämplig rördragning kan orsaka vattenläckage i rummet och att möbler blöts ner. Rörsystem/värmeisolerande material Följande material krävs för rörledningar och värmeisolering på platsen. Rör Värmeisolerin gsmaterial Böjlig slang Hårda PVC-rör VP20 (ytterdiameter: Ø26 mm) Polyetenskum: Tjocklek 10 mm eller mer Använd den bifogade slangen för att justera centrumavvikelsen på PVC-röret. Använd inte slangen sträckt eller böjd i större omfattning. Fäst den mjuka änden av slangen med den bifogade slangklämman. Använd slangen på ett horisontellt plan. Rätt Fel Utför isoleringen av dräneringsledningarna på inomhusenheten. Utför isoleringen av anslutningsdelarna till inomhusenheten. En ofullständig isolering orsakar vattendroppar från kondens. Ställ in dräneringsledningen med negativ lutning(1/ 100 eller mer) och orsaka inte svällning eller vattenlås i rören. Det kan leda till konstiga ljud. Begränsa längden på dräneringsröret till högst 20 meter. För längre rör krävs användning av stödfästen med ett mellanrum på 1,5 till 2 meter för att förhindra att en vågform uppstår. Värmeisoleringsmaterial 1,5-2 m 1/100 mm eller mer nedåt Båg form Vattenlås Stödfäste Installera rörledningarna enligt följande bild. Så lång som möjligt (100 mm) VP20 VP20 VP20 VP30 eller mer Nedåtgående lutning, 1/100 eller mer Fel Rak Böjd Böjd Böjd (Vattenlås) Dräneringsrörets anslutningsdel får inte utsättas för alltför stora krafter. Det hårda PVC-röret kan inte anslutas direkt till dräneringsrörets anslutningsport på inomhusenheten. För anslutning till dräneringsrörets anslutningsport ska du fästa den bifogade slangen med slangklämman, annars kan skada eller vattenläcka uppstå på dräneringsrörets anslutningsport. 21-SE SE

13 Dräneringshöjning Dräneringsrörets anslutningsport Sätt det medföljande slangbandet på ändan av slangen, vänd åtdragningsdelen uppåt, och dra sedan åt bandet. Mjuk muff Mjuk muff Bindemedel får inte användas PVC-rör VP20 (köps i lokal fackhandel) Bindemedel kan inte användas för rörets anslutningsport (mjuk muff) på inomhusenheten. Se till att använda det medföljande slangbandet för fastsättning, annars kan det uppstå skador eller vattenläckage vid dräneringsrörets anslutningsport. Inomhusenhet Slangband 10 mm eller mindre 12 mm ±5 Flexibel dräneringsslang Åtdragningsmoment: 3,0~3,5 Nm Minst 28 mm Anslutning av dräneringsrör Anslut det hårda PCV-röret VP20 (köps i lokal fackhandel) till den mjuka dräneringsslangen med hjälp av det medföljande slangbandet. När en nedåtlutning inte kan åstadkommas för dräneringsröret kan dräneringshöjning användas. Höjden på dräneringsröret måste vara 850 mm eller mindre från undersidan av inomhusenheten. Ta ut avloppsröret från avloppsrörets anslutning till inomhusdelen 300 mm eller mindre och böj upp röret vertikalt. Omedelbart efter att röret har böjts uppåt vertikalt, lägger du röret så att det lutar nedåt. Skapa nedåtlutning omedelbart efter upphöjningen. Inomhusenhet Kontroll av avrinningen Under provkörningen ska du kontrollera att vattnet rinner av ordentligt och att inget vatten läcker från rörens anslutningar. Kontrollera även dräneringen vid installering under uppvärmningsperioden. Med hjälp av en kanna eller slang häller du vatten ( cc) i utblåsningsporten före installationen av takpanelen. Häll i vatten gradvis så att inget vatten sprids till motorn för dräneringspumpen. 300 mm eller mindre Stigning 636 mm eller mindre Höj upp 850 mm eller mindre Undersidan av taket Häll i vatten försiktigt så att det inte sprids inuti inomhusenheten, vilket kan orsaka fel. Område för luftutblås Värmeväxlare Dräneringstråg För in slangens ände mellan värmeväxlaren och dräneringstråget och böj den nedåt. Kerosinpump eller vatteninjektions- PVC-behållare Kärl Efter att elinstallationen är slutförd, häll i vatten medan apparaten är i läget COOL Om elanslutningarna ännu inte är klara drar du ut kontakten till flottören (CN34: Röd) från det elektriska styrskåpet och kontrollera dräneringen genom att ansluta enfasström på V till kopplingsplintarna 1 och 2. När du gör detta, startar dräneringspumpens motor. (Du får aldrig ansluta V till A eller B, eftersom detta kan skapa problem med kretskortet.) Testa vattendräneringen medan du lyssnar på avloppspumpens motor. (Om ljudet ändras från kontinuerligt ljud till periodiskt återkommande ljud, dräneras vattnet normalt.) Efter kontrollen och medan avloppspumpens motor är igång, ska du återansluta kontakten till flottören. (Vid kontroll genom att dra ur flottörens kontakt ska du se till att ställa tillbaka kontakten till dess ursprungliga position.) CN34 (RÖD) Strömkoppling splintar Svart 1 2 Vit Röd Svart Dra ut kontakten CN34 (Röd) från kretskortet. 1~50 Hz V 1~60 Hz 220 V Vatten (1500 cc till 2000 cc) Utför värmeisolering Som framgår av bilden ska du täcka slangen och slangklämman med isolering upp till botten av inomhusenheten utan något mellanrum. Täck avloppsröret helt, utan mellanrum, med lokalt införskaffad isolering så att den överlappar med den bifogade isoleringen för dräneringsrörets anslutning. Linda in den bifogade isoleringen utan fogar från inomhusenhetens utsida. Medföljande isolering Böjlig slang Slangband Isolering som införskaffas lokalt PVC-rör * Rikta slitsar och sömmar i isoleringen uppåt för att undvika vattenläckage. 23-SE SE

14 6 Rörledning för köldmedel Använd flänsmuttrar som medföljer enheten. Användning av olika flänsmuttrar kan leda till läckage av köldmediumgas. Rörledning för köldmedel Använd följande objekt för köldmedelsrören. Material: Desoxiderade (fosfor) kopparrör utan fogar. Ø6,35, Ø9,52, Ø12,7 Väggtjocklek 0,8 mm eller mer När köldmedelsröret är långt, ska du förse det med stödfästen med 2,5 till 3 meters mellanrum för att spänna fast köldmedelsröret. I annat fall kan onormala ljud uppstå. 4 VIKTIGA PUNKTER VID RÖRARBETE 1. Återanvändbara mekaniska kontakter och böjda skarvar är inte tillåtna inomhus. När mekaniska kontakter återanvänds inomhus ska förslutningsdelar förnyas. När böjda skarvar återanvänds inomhus ska flänsdelen förnyas. 2. Dra åt anslutningarna (mellan rör och enhet) 3. Sug ut all luft ur anslutningsrören med en VAKUUMPUMP. 4. Kontrollera alla anslutningar om det förekommer gasläckage. (Vid anslutna punkter) Rörstorlek Modellbeteckning RAS- M10, M13 typ M16 typ Rörstorlek Gassidan 9,5 mm 12,7 mm Vätskesidan 6,4 mm 6,4 mm Tillåten rörlängd och höjdskillnad Detta varierar beroende på utomhusenheten. För närmare information hänvisar vi till Installationshandboken för utomhusenheten. Flänsning Kapa röret med en rörkap. Avlägsna allt skägg. Kvarblivet skägg kan orsaka gasläckage. Sätt en flänsmutter i röret och flänsa röret. Eftersom flänsstorlekarna för R32 eller R410A skiljer sig gentemot flänsarna för köldmedlet R22, rekommenderas du att använda de nya flänsverktyg som tillverkats för R32 eller R410A. De konventionella verktygen B kan dock användas om man justerar kopparrörets utskjutande marginal. Utskjutande marginal vid flänsning: B (enhet: mm) Styv (kopplingstyp) När R32- eller R410Averktyg Kopparrörets ytterdiam. används 6,4 9,5 12,7 Flänsdiameter: A (enhet: mm) Kopparrörets ytterdiam. A +0-0,4 6,4 9,1 9,5 13,2 12,7 16,6 Konventionellt verktyg används 0-0,5 1,0-1,5 Repa inte den inre ytan av den böjda delen när du tar bort grader. Flänsbearbetning när det finns repor på den inre ytan av flänsbearbetningsdelen kommer att orsaka läckage av köldmedium. Kontrollera att den böjda delen inte är repad, deformerad, trampad på eller tillplattad, och att det inte fastnat spån eller finns andra problem, efter flänsbearbetning. Låt inte köldmediumoljan komma i kontakt med flänsytan. A Åtdragning av anslutande del Dra inte åt för hårt. Annars kan muttern spricka beroende på förhållandena. Enhet: N m Kopparrörets ytterdiam. Åtdragningsmoment 6,4 mm ,5 mm ,7 mm Åtdragningsmoment för flänsade röranslutningar Felaktiga anslutningar kan orsaka inte bara gasläckage utan även problem i kylkretsen. Rikta in mittpunkterna på anslutningsrören och dra åt flänsmuttern så långt det går med fingrarna. Dra sedan åt muttern med en skruvnyckel och momentskiftnyckel i enlighet med figuren nedan. Arbeta med två skiftnycklar Om man drar åt för hårt kan muttern spricka beroende på installationsförhållandena. Dra åt muttern till det specificerade åtdragningsmomentet. Tömning Använd en vakuumpump och utför avluftning från påfyllningsporten på utomhusenhetens ventilenhet. För närmare information, följ anvisningarna i Installationsmanualen för utomhusenheten. Använd inte köldmediet inneslutet i utomhusenheten för tömning. Vad gäller verktyg såsom påfyllningsslang, använd de som är exklusivt tillverkade för R32 eller R410A. Köldmediemängd som ska påfyllas För påfyllning av köldmedium, fyll på köldmediet R32 eller R410A enligt vad som står i utomhusenhetens Installationsmanual. Se till att fylla på köldmedium i specificerad mängd. Påfyllning av för stor eller för liten mängd köldmedium orsakar problem i kompressorn. Fyll på köldmedium i angiven mängd. Den person som fyllt på köldmediet ska skriva upp rörlängden och mängden påfyllt köldmedium på etiketten F-GAS på utomhusenheten. Detta krävs för att kunna rätta till fel i kompressorn och kylkretsen. Öppna ventilen helt Öppna ventilen på utomhusenheten helt. Använd en 4 mm sexkantsnyckel för att öppna ventilen. För närmare information hänvisar vi till Installationsmanualen för utomhusenheten. Kontroll av gasläcka Kontrollera med en läcktestare eller tvållösning att inget gasläckage förekommer från rörets anslutningsdel eller kåpan på ventilen. Använd en läcktestare tillverkad exklusivt för HFCköldmedium (R32, R410A). 25-SE SE

15 Värmeisoleringsarbete Sätt på värmeisolering på rören på både vätskesidan och gassidan. För värmeisolering av rören på gassidan ska du se till att använda ett material som är värmetåligt för temperaturer på 120 C eller högre. Applicera den bifogade värmeisoleringen på inomhusenhetens anslutningsrör ordentligt utan mellanrum. Sätt på värmeisolering på rörets anslutningsdel på inomhusenheten ordentligt upp till roten utan att någon del av röret är blottad. (Ett rör med blottade delar kan orsaka vattenläckage.) Svep om värmeisoleringsmaterialet med dess öppning vänd uppåt (taksidan). Inomhusenhet Linda den bifogade värmeisoleringen kring röret utan mellanrum mellan inomhusenheten. Sömmen måste vara riktad uppåt (mot taket). Flänsmutter 7 Elektriska anslutningar VARNING Använd specificerade kablar och fäst dem ordentligt i kopplingsplintarna. Fäst dem säkert för att förebygga skador på plintarna om kablarna utsätts för externa belastningar. Felaktig anslutning eller fixering kan resultera i brand eller något annat problem. Anslut jordkabeln. (jordningsledare) Ofullständig jordning orsakar elektriska stötar. Anslut aldrig jordkablar till gasledningar, vattenledningar, åskledare eller jordkablar för telefonledningar. Enheten ska installeras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer. Om strömkretsen har för dålig kapacitet eller om installationen utförts felaktigt, kan det resultera i en elstöt eller brand. Under inga omständigheter får strömkabeln eller inomhus/utomhus-anslutningskabeln vara anslutna på mitten (anslutning med lödfri terminal etc.) Anslutningsproblem på platserna där ledningen är ansluten på mitten kan leda till rökutveckling eller brand. Följ installationshandboken för utomhusenheten för strömförsörjningsspecifikationer. Anslut aldrig V ström till kopplingsplintarna ( A, B ) för styrkablar. I annat fall kommer det att inträffa ett systemfel. Skada eller repa inte sönder den strömförande ledaren och den inre isoleringen på nätkablar och kablar mellan de olika delarna när de skalas. Dragningen av elkablar ska göras så att de inte kommer i kontakt med rördelar som har mycket hög temperatur. Höljet kan smälta och resultera i en olycka. Slå inte på strömmen till inomhusenheten förrän avluftning av köldmedierören är slutförd. Värmeisoleringsrör (tillbehör) Koppling Värmeisolerings material på röret Buntband (köps i lokal fackhandel) 27-SE SE

RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E

RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E R32 eller R410A Ej allmänt tillgänglig LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: Smal kanal-typ RAV-RM301SDT-E RAV-RM401SDT-E RAV-RM561SDT-E Svenska Translated

Läs mer

RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E

RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E RAV-RM1401CTP-E R32 or R410A LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Takmonterad typ RAV-RM401CTP-E RAV-RM561CTP-E RAV-RM801CTP-E RAV-RM1101CTP-E

Läs mer

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisning. Inomhusenhet. Modellbeteckning:

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisning. Inomhusenhet. Modellbeteckning: LUFTKONDITIONERINGSGGREGT (DELD TYP) Installationsanvisning enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning 4-vägskassettyp RV-SM564UTP-E RV-SM804UTP-E RV-SM1104UTP-E RV-SM1404UTP-E RV-SM1604UTP-E Svenska

Läs mer

RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E

RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationshandbok enhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Takmonterad typ RAV-SM408CTP-E RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B

INSTALLATIONSHANDBOK. Dekorationspanel BYCQ140E2W1 BYCQ140E2W1W BYCQ140E2W1B INSTALLATIONSHANDBOK Dekorationspanel BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PSV0-A.book Page Thursday, January, 09 8:0 AM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Dekorationspanel

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1104AT8Z-E RAV-SP1104AT8ZG-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1404AT8Z-E RAV-SP1404AT8ZG-E RAV-SP1604AT8-E

Läs mer

Installationshandbok. Inomhusenhet RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E. R32 or R410A. Modellbeteckning: Högväggstyp. 1 Svenska. För kommersiell användning

Installationshandbok. Inomhusenhet RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E. R32 or R410A. Modellbeteckning: Högväggstyp. 1 Svenska. För kommersiell användning R32 or R410A Inomhusenhet Modellbeteckning: För kommersiell användning Högväggstyp RAV-RM301KRTP-E RAV-RM401KRTP-E Installationshandbok 1 Svenska Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar

Läs mer

TOSHIBA ANVANDARMANUAL. Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E H I IIIIIIIII I Il Il

TOSHIBA ANVANDARMANUAL. Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E H I IIIIIIIII I Il Il TOSHIBA ANVANDARMANUAL Inomhusenhet RAS-10BKVG-E Utomhusenhet -E 111111 H I IIIIIIIII I Il Il 11111111111111 1110655145 SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet För kommersiellt bruk Modellnamn: RAV-SP404AT-E RAV-SP404ATZ-E RAV-SP404ATZG-E RAV-SP454AT-E RAV-SP454ATZ-E RAV-SP454ATZG-E

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. System, luftkonditioneringsaggregat FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELLER För väggmontering

ANVÄNDARHANDBOK. System, luftkonditioneringsaggregat FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELLER För väggmontering ANVÄNDARHANDBOK System, luftkonditioneringsaggregat MODELLER För väggmontering FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1 Luftfilter (Intern inloppsventil) Luftintag (framkant och ovankant

Läs mer

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B

OUTDOOR UNIT INSTALLATION MANUAL MODEL RXL35G3V1B OUTDOOR UNIT R410A Split Series English INSTALLATION MANUAL Installation manual Installationsmanual Installationshandbok Installasjonshåndbok Asennusohje Installierungshandbuch Manuel d installation Ðóêîâîäñòâî

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

4P G. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok

4P G. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok 4P359542-2G Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Art 90011 BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Vi är glada att du har valt vår produkt 90011 BAIN MARIES. Produkten har en modern och smart design och är producerad av stål med hög kvalitet. För att du

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet För kommersiellt bruk Modellnamn: RAV-SM2244AT7 RAV-SM2244AT7Z RAV-SM2244AT7ZG RAV-SM2244AT8-E RAV-SM2244AT8Z-E RAV-SM2244AT8ZG-E

Läs mer

Installationshandbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installationshandbok Modbus Interface DIII. Svenska

Installationshandbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installationshandbok Modbus Interface DIII. Svenska Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Modbus Interface DIII Svenska 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Installationsmanual Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Januari 2007, rev. sep. 2007 Tack

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A42> Installationshandbok 4P359542-2S Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

Läs mer

RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E

RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-SM1104AT8P-E RAV-SM1104AT8JP-E RAV-SM1404AT8P-E RAV-SM1404AT8JP-E För komsiell användning Svenska 1 Originalanvisning

Läs mer

RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E

RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-SM304ATP-E RAV-SM304ATJP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM404ATJP-E För komsiell användning Svenska 1116851001-1_11SE.indd

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Manual - SE Modell: VCM40A16L

Manual - SE Modell: VCM40A16L Manual - SE Modell: VCM40A16L Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E

RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-GM561ATP-E RAV-GM561ATJP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM801ATJP-E För komsiell användning Svenska 1 Originalanvisning

Läs mer

VL-100U-E. Monteringsanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Innehåll LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP. (Till återförsäljaren eller entreprenören)

VL-100U-E. Monteringsanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter. Innehåll LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP. (Till återförsäljaren eller entreprenören) LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-00U-E Monteringsanvisning (Till återförsäljaren eller entreprenören) Läs igenom denna monteringsanvisning innan monteringsarbetet påbörjas. Se till att den medföljande bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp)

BRUKSANVISNING. SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat. MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) BRUKSANVISNING SYSTEM Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (2-vägs, takhängd kassettyp) FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Tack för att du har köpt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

AT Multifunktionell luftbehandlingsenhet

AT Multifunktionell luftbehandlingsenhet AT-5461 Multifunktionell luftbehandlingsenhet Säkerhet Läs och spara dessa instruktioner Utrustningen kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E

RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E R32 För komsiellt bruk LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP) Installationsanvisningar Utomhusenhet Modellnamn: RAV-GP801AT-E RAV-GP1101AT-E RAV-GP1401AT-E RAV-GP801ATJ-E RAV-GP1101ATJ-E RAV-GP1401ATJ-E

Läs mer

Widetech WA Portabel split

Widetech WA Portabel split Widetech WA-12000 Portabel split DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation och underhåll 6 Energibesparingstips

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

4P Adapter för anslutning <BRP069B41> <BRP069B42> <BRP069B43> <BRP069B44> <BRP069B45> Installationshandbok

4P Adapter för anslutning <BRP069B41> <BRP069B42> <BRP069B43> <BRP069B44> <BRP069B45> Installationshandbok 4P481234-1 Adapter för anslutning Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE. MODELLER Takmonterad luftkanaltyp

BRUKSANVISNING. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE. MODELLER Takmonterad luftkanaltyp BRUKSANVISNING -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat MODELLER Takmonterad luftkanaltyp FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat. Läs denna bruksanvisning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E

RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E R32 För komsiell användning LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (SPLITTYP) Installationsmanual Utomhusenhet Modellbeteckning: RAV-GP561ATP-E RAV-GP561ATJP-E Svenska - 1 - Originalanvisning ANVÄNDNING AV R32-KÖLDMEDEL

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

FH FH

FH FH BA H AG N O. : 2 4 6 3 3 8 8 6 BA H AG N O. : 2 4 6 2 9 6 7 2 ( C H ) FH-106145.3 FH-106145.4 Swedish Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs igenom instruktionerna noga innan du använder produkten,

Läs mer

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT. PTC 04

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT.   PTC 04 Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT PTC 04 www.gelia.se 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan fläkten används. 2. Kontrollera att nätspänningen har samma värde som anges på typskylten

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC

INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC INSTALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE CINDERELLA CLASSIC När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41>

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING INSTALLATIONSHANDBOK R40A Split-serien MODELLER FVXG5KVB FVXG35KVB FVXG50KVB Försiktighetsåtgärder De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassifi cerade som

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 10

Användarhandbok. Luftavfuktare Arctus Fenja 10 Användarhandbok Luftavfuktare Arctus Fenja 10 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter Användningsområde Produkten och dess delar Användarhandledning Knappar och dess funktion Automatisk avfrostning

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special Omni vattentråg Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special 20150827-3000 20150827-3004 Elvattentråg Omni 2 Eluppvärmt vattentråg Omni 5 20150827-3000 20150827-3003 Omni Ritchie Bilder

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Manual - SE Modell: VCB43C16A-A

Manual - SE Modell: VCB43C16A-A Manual - SE Modell: VCB43C16A-A Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

KCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet.

KCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet. KCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet. VARNING - Vinda inte samman elkabeln. - Anslut endast till jordat uttag

Läs mer

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1H Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A45> Installationshandbok

4P S. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A45> Installationshandbok 4P359542-3S Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9 INSTALLATIONSHANDBOK R0A Split-serien RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 RXR8EVB9 RXREVB9 RXR0EVB9 R0A Split-serien INNEHÅLL Försiktighetsåtgärder... Tillbehör... Att tänka på vid val av placering... Installationsritningar

Läs mer

VINKYL. Modell: CW-25FD2. Bruksanvisning

VINKYL. Modell: CW-25FD2. Bruksanvisning VINKYL Modell: CW-25FD2 Bruksanvisning 1 Index I. Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 II. Tekniska data...4 III. Ritning över delarna...4 IV. Kopplingsschema..5 V. Användning..5 VI. Särskilda försiktighetsåtgärder...6

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer