Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen. Bakgrund. IT verksamheten, omfattning och kostnader A.Gemfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen. Bakgrund. IT verksamheten, omfattning och kostnader. 20090304 A.Gemfors"

Transkript

1 A.Gemfors Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen Bakgrund Inom ramen för Sandbacka Parks Projekt FindIT - Forum for Industrial IT Solutions - har en kartläggning av IT verksamheten inom regionens stålindustri, inkl väsentliga leverantörsföretag gjorts. Syftet har varit att skapa en solid plattform för framtida satsningar inom projektet, men också att tydliggöra och förankra projektets arbete inom dessa grupper. Med Industrial IT avses i projektet all IT-verksamhet, d.v.s allt från övergripande system för företagsstyrning till processnära system och automation. Kartläggningen omfattar bl.a en bedömning av verksamhetens omfattning i form av kostnader, antal anställda och typ av system. Vidare vilka leverantörer- främst konsultbolag- som förekommer, deras inriktning, antalet sysselsatta inom regionen och mot stålsektorn. Speciell tonvikt har lagts på mindre leverantörer och leverantörer med lokal förankring. Kartläggningen har främst genomförts i form av diskussioner/ intervjuer med ett stort antal beslutsfattare i såväl stål- som konsultföretag. En lista på deltagande företag finns i bilaga 1. IT verksamheten, omfattning och kostnader Några siffror på riksnivå Någon bra och samlad bild av IT verksamhetens omfattning i olika svenska företag finns ej. Olika undersökningsföretag brukar ange att kostnaden för IT verksamheten varierar mellan 1-5% av ett företags omsättning, med stora variationer beroende på bl.a bransch. Några entydig definition av IT kostnader finns dock ej, vidare kan det meningsfulla i att relatera dessa kostnader till omsättningen ifrågasättas. Vad gäller omsättning för olika leverantörsgrupper finns dock bättre statistik. Branschorganisationen IT och telekomföretagen anger för 2006 totala omsättningen för branschföretagen till ca 370 mdr kr fördelat på hårdvaruåterförsäljning och service: 113 mdr kr, tele- och datakommunikationstjänster: 127 mdr kr och programvaruprodukter och IT-tjänster: 138 mdr kr.

2 ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska idéer) säger i en studie för 2005 att omsättningen för IT relaterade tjänsteföretag uppgick till 350 mdr kr, fördelat på konsultverksamhet (System, programvara.. ) 143 mdr, partihandel ( datorer, telefoner,.. ): 117 mdr och telekommunikation 87. Ovannämnda siffror avser i allt väsentligt traditionell IT, och omfattar i stort inte processnära IT och automation även om gränserna är flytande. Vad gäller antalet IT konsulter i landet redovisar ITPS att antalet under tiden varierat mellan 70 och med en markant topp År 2005 var antalet vilket motsvarade 2,1% av samtlig sysselsatta i Sverige. Även dessa siffror exkluderar i stort automationskonsulter Antal IT-konsulter i Sverige Källa: ITPS- Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2004 och 2005, och egna beräkningar Siffror på Regionnivå Regionens stålföretag: Till regionens stålföretag räknas Sandvik Materials Technology, Ovako, SSAB Tunnplåt, Outokumpu, Erasteel och Fagersta Stainless. Den sammanlagda omsättningen för dessa företags stålrelaterade verksamhet uppgick 2007 till ca drygt 150 mdr. IT-kostnaden (exkl automation), baserad på företagens egna uppgifter ligger på 1,5-1,8 mdr. Tillkommer kostnader för automation uppskattningsvis 0,5-0,8 mdr, d.v.s sammantaget 2-3 mdr årligen.

3 En avsevärd del av aktuella företags verksamhet finns inom regionen, men flertalet företag bedriver också stor verksamhet utanför regionen. Den IT verksamhet som direkt kan relateras till regionen uppskattas till ca 1-1,3 mdr. Tillkommer automation för 0,3-0,5 mdr. (De ovan redovisade kostnaderna avser främst den centrala IT enhetens kostnader. IT kostnader ute i verksamheten redovisas ofta ej som IT-kostnader.) Antal anställda i dessa företag, som arbetar med drift, förvaltning och utveckling i regionen uppgår till ca personer (observera att endast en del av personalen inom Sandvik SD och Sandvik IT är hänförbara till stålsidan) Tillkommer personer för automation. Regionens konsultföretag Totala antal IT konsulter i Gävleborgs och Dalarnas län var år 2005, ca 2000 enligt ITPS. Jämfört med totalt antal sysselsatta i respektive län motsvarar detta 1,0 resp 0,7%, d.v.s avsevärt lägre andel IT konsulter än riksgenomsnittet som ligger på 2,1%. Andelen IT konsulter är högst i Stockholm där de utgör 4,2% av totalt antal sysselsatta. Jämförelsen bör dock hanteras med försiktighet, beroende på att vissa stålföretag har en stor andel egen IT personal. Exempelvis har Sandvik två interna konsultföretag - Sandvik System Developement och Sandvik Information Technology - med sammanlagt ca 500 personer.

4 Antal sysselsatta inom IT-konsultverksamhet och totalt antal sysselsatta Länsvis uppdelning år 2005 Län Sysselsatta inom IT konsultverksamhet Totalt sysselsatta Andel IT konsulter Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt % Stockholms län ,2% Skåne län ,0% Västernorrlands län ,9% Kronobergs län ,8% Västra Götalands län ,7% Blekinge län ,7% Östergötlands län ,6% Västmanlands län ,5% Jämtlands län ,5% Uppsala län ,3% Västerbottens län ,2% Värmlands län ,2% Norrbottens län ,2% Jönköpings län ,0% Gävleborgs län ,0% Södermanlands län ,0% Örebro län ,9% Kalmar län ,9% Dalarnas län ,7% Hallands län ,6% Gotlands län ,4% Summa ,1% Källa: ITPS- Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2004 och 2005, samt egna beräkningar Beskrivning av stålföretagens IT verksamhet IT utgör en allt större och helt nödvändig del av stålföretagens verksamhet. Av alla de system som förekommer, brukar två huvudgrupper urskiljas, nämligen strategiska system, d.v.s system som kan skapa avsevärda konkurrensfördelar för verksamheten, främst Orderhantering/ kundservice, produktionsplanering, MES (Manufacturing Execution Systems) och olika automationssystem, och hjälpsystem, för exempelvis finans, facility management, underhåll, inköp, HR, I de mindre stålföretagen, och i flera av de störres olika specialenheter förekommer ofta traditionella affärssystem av standardtyp. I ex.vis Ovakos Hofors/ Hälleforsenheter används en äldre version av Movex, på samma sätt inom flera av SMT s och Outokumpu s mindre enheter. I Fagersta Stainless byter man sedan några månader ut sitt Movex system mot ett jämförbart Jeeves system. På Erasteel s produktionsenheter i Sverige är införandet av SAP i det närmaste helt slutfört.

5 I de större företagens huvudenheter finns ett mycket stort antal IT system. Flertalet av för verksamheten kritiska system är omfattande, äldre, egenutvecklade system från 70- och 80-talen, som succesivt byggts på och modifierats. Detta är fallet i såväl SSAB, SMT s enheter i Sandviken som hos Outokumpu i Avesta. Succesivt har ett antal standardsystem införts för olika områden, oftast de som ovan benämns hjälpsystem. Det stora antalet informationsöar har medfört omfattande integration för att utnyttja data från de olika systemen. Integrationsarbetet är idag en mycket tidskrävande verksamhet vid förändringar och byte av system. Ett stort problem vid integration är avsaknad av eller bristfällig masterdata (d.v.s entydig definition av produkt, kund, e.t.c ) ett problemområde inom de flesta storföretag, men extra komplext i stålbranschen. Avsaknad av bra masterdata är också ett väsentligt problem vid användning av olika typer av DataWarehouse, d.v.s system som samlar in och sammanställer information från olika system för att skapa övergripande uppföljnings-möjligheter och beslutsunderlag. Under senare år, har man speciellt i de större företagen, analyserat de krav som den alltmer ökande globaliseringen ställer på IT-verksamheten, samtidigt som det finns en tydlig inriktning mot vad som populärt benämns One Company Strategy. One Company Strategy innebär att samma system så långt möjligt bör väljas på de olika enheterna om det inte är uppenbart felaktigt. Viktiga argument för One Company är generellt ett ansikte utåt, för IT, sänkta kostnader genom standardisering o skalfördelar, samt gemensamma funktioner (shared services) för ex.vis order- och fakturahantering, ekonomi och administration, IT support/helpdesk. Det företag som kommit längst i detta avseende är Outokumpu, som sedan några år arbetar med One Company. På IT är man i slutskedet av implementeringen av ett gemensamt SAP baserat Order Fullfillment System. Man arbetar också med implementering av ett koncerngemensamt SAPbaserat system för inköp o HR. Generellt bedömer de större företagen att säljprocessen kan klaras med lämpligt standardsystem, främst SAP, och studerar f.n möjligheten att ersätta befintliga egenutvecklade system. Produktionsplanering inom de större verken görs som regel med olika äldre specialbyggda system på olika nivåer (alltifrån grovplanering till detaljerad scheduling). En vanlig uppfattning är att de traditionella standardsystemen (SAP, Movex,..) är mindre lämpliga, bl.a p.g.a att dessa system baseras på konvergerande produktonsflöden (flera olika komponenter monteras ihop till en produkt) istället för stålindustrins divergerande flöden.(ett göt kan generera ett antal olika produkter). Ett undantag är Erasteel där implementering av SAP för produktionsplanering är i det närmaste slutförd. För de större verken diskuteras speciella system ofta speciellt utvecklade för

6 metallindustrin ex.vis Quintiq, I2, Broner Metal Solutions o andra. Ett alternativ som diskuteras är också att vidareutveckla och modernisera befintliga system. MES (Manufacturing Execution System) är ett system som dels automatiskt beordrar vissa börvärden (temp, tryck, flöde,..) för en speciell produkt i exempelvis en valsnings- eller värmebehandlingsoperation, dels kan samla in verkliga är-värden från processen, liksom ett antal mätvärden för produkten (tjocklek, hårdhet,ytfinhet,... ) som används för optimering. Det företag som kanske mer än andra ser MES som ett strategiskt konkurrensvapen är SMT, som sedan några år ersätter äldre och vidareutvecklar sina MES system inom de olika enheterna, baserat på en gemensam IT plattform. Syftet är att bl.a bättre kunna styra kvalitet och toleranser på de olika produkterna, men också att optimalt kunna mäta och utnyttja anläggningarnas kapacitet benämnt OEE (Overall Equipment Efficiency) Även övriga företag har stora MES system, ofta implementerade under 80- och 90-talen. För att samla in och strukturera viktig processinformation ex.vis kapacitetsutnyttjande i olika processavsnitt driver SSAB Tunnplåt sedan något år ett omfattande datainsamlingsprojekt baserat på ett Aspentech / Plantvision system. Outokumpu i Avesta planerar ett större projekt för att byta ut sina MES system till ett mer standardiserat system i samband med de stora investeringar som är aktuella. I samband med bytet räknar man även med att kunna byta system för detaljplanering. Många automationssystem dateras till 70- och 80 talet. Succesivt byts dessa system ut, många gånger beroende på att reservdelar är svåranskaffade eller att kompetens ej längre finns på dessa system. Ett annat vanligt skäl till byte är också krav på önskad funktionalitet. Automation avser all verksamhet, alltså inte enbart själva tillverkningsoperationerna. Ett område där stora automationsinvesteringar gjorts / görs under senare år är materialhantering i lager. Ett specialområde där Midroc Automation varit särskilt framgångsrika. Leverantörsföretagen En vanlig uppdelning av leverantörsföretag inom traditionell IT är Hårdvaru- och infrastrukturleverantörer (CISCO, IBM, Fujitsu, HP,.. Programvaruföretag (SAP, Lawson/ Movex, Jeeves,..) Implementering av nya system (Accenture, Cap Gemini, IBM Business Solutions, Infocube,..) Drift, förvaltning och utveckling (Sogeti, Logica,.. )

7 Gränserna är dock flytande, och speciellt bland de större bolagen är det vanligt att man har erbjudanden inom flera av ovannämnda kategorier. Ex.vis erbjuder idag IBM, HP och Fujitsu ett i det närmaste komplett erbjudande, med såväl hårdvara, drift, förvaltning o outsourcing liksom systemutveckling o implementering av omfattande mjukvaruprogram. Företag som Accenture och Cap Gemini kan leverera såväl outsourcing, systemutveckling som implementering. Bland företag som levererar tjänster för infrastruktur, finns specialister från resp hårdvaruleverantör (IBM, Computer Associates, Fujitsu,.. ) men också har exempelvis Logica en väsentlig verksamhet inom området. Andra ofta mindre företag jobbar med olika specialiteter, ofta kombinerat med viss resurskonsulting. Exempel är e-man som specialiserat sig på integration, Infocube som fokuserar implementering av Jeeves och Implema, som är främst jobbar med implementering av SAP i mindre/ medelstora företag. Inom processnära IT och automation är bilden i viss mån likartad. De stora jättarna inom automation i stålvärlden är ABB och Siemens. Dessa kan sälja såväl hårdvara, mjukvara och installation, eller enbart hårdvara/ mjukvara, då någon integratör ex.vis Midroc, Tändkulan,.. står för installation och igångkörning. Ovannämnda företag kan också agera som projektledare och konstruktörer, alternativt finns denna kompetens hos olika teknikkonsultbolag. Exempel på företag inom processnära IT som finns i gränsområdet mellan ren automation och mer övergripande system är PlantVision och Novotek, båda specialiserade med olika egenutvecklade och internationella system för uppsamling- bearbetning och presentation av information. Leverantörsbolag med lokal närvaro (drift, förvaltning och utveckling) Ovannämnda indelning av olika IT leverantörsföretag är ett sätt att strukturera branschen. För projekt FindIT finns också ett behov att dela in väsentliga leverantörer i företag med respektive utan lokal närvaro. Bland företag med lokal närvaro inom området drift, förvaltning o utveckling är Logica, Sogeti, Mandator / Fujitsu och KnowIT helt dominerande. De tre förstnämnda tillhörande stora internationella koncerner, medan Know IT är en av de större helsvenska aktörerna. Flera av dessa företag uppfattas ofta av stålföretagen som resurskonsulter, men med viss nischning och specialistkompetens. Ofta har man en mycket långvarig relation med sina kunder, och där enskilda konsulter, i många fall besitter en unik kompetens om kundföretaget eller någon speciell applikation hos kunden. Ex.vis har Logica sedan lång tid utöver förvaltning sytemutveckling ansvaret för den outsourcade stordatordriften för SSAB Tunnplåt.

8 De större stålbolagen har sedan lång tid haft en mer eller mindre uttalad hovleverantörsstrategi, där ofta två större leverantörer, valts ut för ramavtal. Det tydligaste exemplet är Sandvik, som via SSD tecknat ramavtal med Sogeti och Mandator/Fujitsu. Ett resultat är att mindre konsultbolag eller enmanskonsulter tvingas jobba som underkonsulter till de större. Uppskattningsvis 5-10% av de större bolagens konsulter är egentligen underkonsulter. (Siffran är från hösten 2008, den torde vara avsevärt lägre i lågkonjunktur) En viktig strategi hos flera stålföretag är att man strävar efter att ha egen personal för hantering av nya system och arkitektur, medan mer rutinbetonade arbetsuppgifter läggs ut på konsulter. Man ser heller inte någon anledning att ersätta konsulter på uppgifter i gamla system, som på sikt ändå kommer att överges. Antalet mindre företag med uppdrag inom stålindustrin inom drift, förvaltning och utveckling är begränsat. Ett av flera skäl är ovannämnda hovleverantörsstrategi. Av de som finns kan nämnas e- man (integrationsspecialister), Loxodonta, Triona, itid. Några mindre konsulter jobbar tillsammans i olika paraplybolag. Exempel är Donald Davies & Partners och PCN. ATEA är ett annat stort bolag (Störst i Norden inom sin nisch) med stor lokal närvaro. Affärsiden är bl.a att ta hand om all administration av PC n, alltifrån upphandling, administration och hantering av licenser till upppackning och nedladdning av mjukvara vid leverans. Man har också mer kvalificerade tjänster för hantering av infrastrukturen på vissa enheter. Baserat på uppgifter från flertalet av de större IT-företagen med lokal närvaro respektive stålföretagen sysselsätter regionens stålföretag konsulter med lokal förankring. Ytterligare kanske personer från andra delar av landet. Andelen konsulter från lågkostnadsländer (Östeuropa, Indien) direkt involverade förefaller relativt begränsat. Exempel är Outokumpu, som outsourcat förvaltning /utveckling av vissa SAP system till Accenture/ Indien. Sandvik har via Sogeti använt ett mindre antal indiska konsulter. Vidare har såväl SSD som SIT en väsentlig verksamhet utanför regionen. Leverantörsbolag (processnära o automation) med lokal närvaro Inom processnära IT och automation har såväl ABB som Siemens lokala serviceenheter i regionen. En stor aktör är Midroc Automation, med ett omfattande allmänt automationserbjudande, men också en specialiserad kompetens inom lager o kransystem.

9 Tändkulan, automation. Industriautomation och DLA-Elteknik är andra lokala företag specialiserade på Utöver de rena automationsföretagen finns ett antal lokala tekniska konsultföretag, för konstruktion och projektledning inom området. Exempel är ÅF, BIS, Epsilon, Rejlers och Etteplan. Samtlig dessa företag ingår i större koncerner. Även inom detta område blir hovleverantörstanken allt vanligare. SSAB Tunnplåt tecknade nyligen ett hovleverantörsavtal med ÅF och BIS för projektledning, utredningar och löpande uppgifter. Vid större projekt sker dock traditionella upphandlingar. Antalet automationskonsulter, projektledare e.t.c i lokalt förankrade bolag uppskattas till 150 personer. Förslag till fortsatt verksamhet och intresse för medverkan Allmänt: Projekt FindIT har för flertalet intervjuade varit förhållandevis okänt. Intervjuerna har därför också tjänat som förankring och införsäljning av projektet. Namnet Industrial IT associeras traditionsenligt av flertalet till processnära IT och automation, något vi måste vara medvetna om i vår fortsatta kommunikation. Stålföretagen: Det finns ett intresse att fortsätta med IT chefsträffarna, som nu fortgått i ca 3 år. Dessutom att arrangera mer detaljerade erfarenhetsträffar, där olika specialister deltar. Exempel på sådana områden är masterdata, MES/parameteregister,.. Ett förslag är också att utvidga kretsen med lämpliga personer från regionens papper o massaindustri. Vi bör dock vara medvetna om att till skillnad från regionens stålindustri finns en konkurrenssituation mellan vissa pappersbruk med likartade produkter. Inom automation saknas idag forum för erfarenhetsutbyte utöver utbildningsbehov. Ofta finns ingen central organisation inom stålverken för automation p.s.s som för IT, utan ansvaret är utlagt på resp enhet. Ett exempel är SMT där automationsansvaret lagts ut på resp område, primary, rör, band,..

10 På liknande sätt är ansvaret utdelegerat även inom Avesta- o Hoforsverken. Det kan vara lämpligt att gemensamt med leverantörsbolagen skapa en erfarenhetsgrupp (se vidare under leverantörsbolag inom processnära IT och automation) Konsultbolag med lokal förankring inom traditionell IT Generellt finns ett intresse att på olika sätt medverka i FindIT. Speciellt är flera av de större IT konsultföretagen mycket intresserade av att delta i IT-chefsgruppen, något denna grupp dock är tveksam till. Mycket av det som diskuteras är information man ej vill sprida till en bredare krets. Vårt alternativ är istället de öppna presentationer som görs vid FindIT seminarier i november varje år. En ide för att stärka kopplingen mellan universitet / forskning och praktiker på fältet är att arrangera några erfarenhetsseminarier med lämplig forskare som föreläsare. Ett lyckat exempel på ett sådant seminarium var när Tekn. Dr Martin Rudberg från LiTU, föreläste om APS (Advanced Planning Systems) på en IT chefsträff. I ett sådant seminarium kan representanter från såväl konsultbolag som stålföretag delta. Leverantörsbolag inom processnära IT och automation Såväl stålverksfolk, konsultbolag, som rena automationsföretag ser ett intresse av någon gruppering för erfarenhetsutbyte. Områden som kan vara av intresse är PL-utbildning, avtal o kontrakt, ny teknik ex.vis RFID, trådlös kommunikation, metoder för tillståndsbaserat underhåll, HMI (Human Machine Interface),... En tanke är också att involvera ProcessIT Innovation från Luleå i arrangerandet av dessa träffar. ProcessIT Innovation har ett antal intressanta projekt och specialistkunnande inom automation, beröringsfri mätning, visualisering, tillståndsbaserat underhåll, m.m. I denna typ av seminarier kan med fördel också personal från stålföretagens FoU enheter inviteras. Ofta är det denna kategori, som först ser behovet av ny teknik, och som sedan driver på personal inom automation och IT. Möjligheter till assistans och support till mindre företag i regionen En mål för FindIT är stärka regionens mindre o medelstora företag (SME), vad gäller utnyttjande av IT i såväl administration som produktion. I regionen finns dels ett antal mindre verkstads- och underhållsföretag, många med starka knytningar till stålföretagen, del ett antal olika typer av tjänsteföretag (andra tjänster än ren IT). I diskussioner har ett antal idéer och förslag till hur detta kan göras.

11 I stålföretagen ser man främst möjligheter att bättre utnyttja IT i relationen med sina regionala leverantörer. Exempel kan vara att leverantörerna får tillgång till stålföretagens u-hållssystem för att ta ut o inrapportera egna order, elektronisk fakturering e.t.c Ett annat förslag är self-billing d.v.s att leverantören själv lägger in sin timrapportering /fakturering i kundens system. Viss erfarenhet av ovannämnda förslag finns på enstaka verk. Flertalet av de större IT företagen är fokuserade på storföretag, med möjlighet till stora volyminsatser och har ett begränsat intresse för konsultinsatser i ex.vis de mindre mek- och underhållsföretag, som finns i regionen. De större IT-företagen har sällan heller erfarenhet av dessa mindre företags speciella IT-problem. Ideer som diskuterats är att några av de större konsultföretagen kan ta på sig handledaruppgifter för IT studenter som exjobbar för något mindre företag, vidare att hyra ut någon konsult som IT chef for hire under några dar per månad. Vidare finns det visst intresse att ställa upp som styrelseledamot/ mentor i SME företag för att långsiktigt stärka relationen mellan större konsultbolag och SME. Denna möjlighet finns också intresse för hos några av medarbetarna på stålföretagen. Slutsatser I regionens stålindustri finns en omfattande kompetens samlad inom IT-området i allt ifrån kvalificerade administrativa system för försäljning, orderhantering, produktionsstyrning e.t.c som system för MES (Manufacturing Execution Systems) och automation personer jobbar direkt med drift, förvaltning och utveckling av olika IT system inklusive automation- enbart på stålföretagen. Tillkommer ett stort antal personer som i sin dagliga verksamhet på olika sätt till del jobbar med IT-frågor. Därutöver finns ett stort antal personer inom närliggande affärsområden med hög data kompetens exempelevis inom Sandviks affärsområde Tooling och Mining and Construction, SECO Tools. Dessa personer är ej inkluderade i ovannämnda siffra. Kostnaderna för stålindustrins IT-verksamhet inklusive automation skattas till ca 2 miljarder SEK/år. Leverantörsföretagen inom traditionell IT omfattar allt från hårdvaru- och infrastrukturleverantörer, programvaruföretag till olika konsultföretag med inriktning mot implementering av nya system och/eller drift, förvaltning och utveckling. Inom processnära IT och automation är bilden i viss mån likartad

12 Av speciellt intresse i denna studie har varit företag med lokal anknytning. Det totala antal IT konsulter i Gävleborgs och Dalarnas län var år 2005, ca 2000 enligt ITPS. Av dessa sysselsätter stålindustrin ca personer. P.g.a ett alltmer uttalat intresse för hovleverantörer d.v.s ramavtal med två eller tre större leverantörsföretag domineras branschen av tre fyra stora internationella jättar, med lokalkontor i regionen. Flera av dessa företag uppfattas ofta av stålföretagen som resurskonsulter, men med viss nischning och specialistkompetens. Ett resultat är att mindre konsultbolag eller enmanskonsulter tvingas jobba som underkonsulter till de större. Uppskattningsvis 5-10% av de större bolagens konsulter är egentligen underkonsulter. (Siffran är från hösten 2008, den torde vara avsevärt lägre i lågkonjunktur) Antalet mindre konsultföretag med uppdrag inom stålindustrin inom är begränsat. Ett av flera skäl är ovannämnda hovleverantörsstrategi. Inom processnära IT och automation har såväl ABB som Siemens lokala serviceenheter i regionen. En stor aktör är också Midroc Automation, med ett omfattande allmänt automationserbjudande Vidare finns några mindre automationsföretag samt ett antal lokala tekniska konsultföretag, för konstruktion och projektledning inom området. Antalet automationskonsulter, projektledare e.t.c i lokalt förankrade bolag uppskattas till 150 personer. Intresset för samverkan och erfarenhetsutbyte inom olika delar av IT området är generellt stort hos såväl stålföretag som leverantörsföretag. Olika initiativ som Industrial IT Forum, där stålindustrin på olika sätt informerar om planerade och pågående projekt, IT chefsträffar o annat har mottagits mycket positivt. Flera andra förslag och idéer har framkommit och kommer att prövas. Slutligen, inom ramen för FindIT finns också ett uppdrag attinvolvera regionens högskolor i arbetet. En första grov bedömning är dock att varken HiG eller HDa har någon större aktivitet inom området.

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Välfärdsskaparna 2017

Välfärdsskaparna 2017 Välfärdsskaparna 2017 Günther Mårder vd, Företagarna @gunthermarder Interagera gärna! Använd hashtag: #arebiz @gunthermarder www.foretagarna.se Opinion v Rapporter v 2017 Småföretagen utgör 99,4 procent

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer