Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen. Bakgrund. IT verksamheten, omfattning och kostnader A.Gemfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen. Bakgrund. IT verksamheten, omfattning och kostnader. 20090304 A.Gemfors"

Transkript

1 A.Gemfors Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen Bakgrund Inom ramen för Sandbacka Parks Projekt FindIT - Forum for Industrial IT Solutions - har en kartläggning av IT verksamheten inom regionens stålindustri, inkl väsentliga leverantörsföretag gjorts. Syftet har varit att skapa en solid plattform för framtida satsningar inom projektet, men också att tydliggöra och förankra projektets arbete inom dessa grupper. Med Industrial IT avses i projektet all IT-verksamhet, d.v.s allt från övergripande system för företagsstyrning till processnära system och automation. Kartläggningen omfattar bl.a en bedömning av verksamhetens omfattning i form av kostnader, antal anställda och typ av system. Vidare vilka leverantörer- främst konsultbolag- som förekommer, deras inriktning, antalet sysselsatta inom regionen och mot stålsektorn. Speciell tonvikt har lagts på mindre leverantörer och leverantörer med lokal förankring. Kartläggningen har främst genomförts i form av diskussioner/ intervjuer med ett stort antal beslutsfattare i såväl stål- som konsultföretag. En lista på deltagande företag finns i bilaga 1. IT verksamheten, omfattning och kostnader Några siffror på riksnivå Någon bra och samlad bild av IT verksamhetens omfattning i olika svenska företag finns ej. Olika undersökningsföretag brukar ange att kostnaden för IT verksamheten varierar mellan 1-5% av ett företags omsättning, med stora variationer beroende på bl.a bransch. Några entydig definition av IT kostnader finns dock ej, vidare kan det meningsfulla i att relatera dessa kostnader till omsättningen ifrågasättas. Vad gäller omsättning för olika leverantörsgrupper finns dock bättre statistik. Branschorganisationen IT och telekomföretagen anger för 2006 totala omsättningen för branschföretagen till ca 370 mdr kr fördelat på hårdvaruåterförsäljning och service: 113 mdr kr, tele- och datakommunikationstjänster: 127 mdr kr och programvaruprodukter och IT-tjänster: 138 mdr kr.

2 ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska idéer) säger i en studie för 2005 att omsättningen för IT relaterade tjänsteföretag uppgick till 350 mdr kr, fördelat på konsultverksamhet (System, programvara.. ) 143 mdr, partihandel ( datorer, telefoner,.. ): 117 mdr och telekommunikation 87. Ovannämnda siffror avser i allt väsentligt traditionell IT, och omfattar i stort inte processnära IT och automation även om gränserna är flytande. Vad gäller antalet IT konsulter i landet redovisar ITPS att antalet under tiden varierat mellan 70 och med en markant topp År 2005 var antalet vilket motsvarade 2,1% av samtlig sysselsatta i Sverige. Även dessa siffror exkluderar i stort automationskonsulter Antal IT-konsulter i Sverige Källa: ITPS- Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2004 och 2005, och egna beräkningar Siffror på Regionnivå Regionens stålföretag: Till regionens stålföretag räknas Sandvik Materials Technology, Ovako, SSAB Tunnplåt, Outokumpu, Erasteel och Fagersta Stainless. Den sammanlagda omsättningen för dessa företags stålrelaterade verksamhet uppgick 2007 till ca drygt 150 mdr. IT-kostnaden (exkl automation), baserad på företagens egna uppgifter ligger på 1,5-1,8 mdr. Tillkommer kostnader för automation uppskattningsvis 0,5-0,8 mdr, d.v.s sammantaget 2-3 mdr årligen.

3 En avsevärd del av aktuella företags verksamhet finns inom regionen, men flertalet företag bedriver också stor verksamhet utanför regionen. Den IT verksamhet som direkt kan relateras till regionen uppskattas till ca 1-1,3 mdr. Tillkommer automation för 0,3-0,5 mdr. (De ovan redovisade kostnaderna avser främst den centrala IT enhetens kostnader. IT kostnader ute i verksamheten redovisas ofta ej som IT-kostnader.) Antal anställda i dessa företag, som arbetar med drift, förvaltning och utveckling i regionen uppgår till ca personer (observera att endast en del av personalen inom Sandvik SD och Sandvik IT är hänförbara till stålsidan) Tillkommer personer för automation. Regionens konsultföretag Totala antal IT konsulter i Gävleborgs och Dalarnas län var år 2005, ca 2000 enligt ITPS. Jämfört med totalt antal sysselsatta i respektive län motsvarar detta 1,0 resp 0,7%, d.v.s avsevärt lägre andel IT konsulter än riksgenomsnittet som ligger på 2,1%. Andelen IT konsulter är högst i Stockholm där de utgör 4,2% av totalt antal sysselsatta. Jämförelsen bör dock hanteras med försiktighet, beroende på att vissa stålföretag har en stor andel egen IT personal. Exempelvis har Sandvik två interna konsultföretag - Sandvik System Developement och Sandvik Information Technology - med sammanlagt ca 500 personer.

4 Antal sysselsatta inom IT-konsultverksamhet och totalt antal sysselsatta Länsvis uppdelning år 2005 Län Sysselsatta inom IT konsultverksamhet Totalt sysselsatta Andel IT konsulter Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt % Stockholms län ,2% Skåne län ,0% Västernorrlands län ,9% Kronobergs län ,8% Västra Götalands län ,7% Blekinge län ,7% Östergötlands län ,6% Västmanlands län ,5% Jämtlands län ,5% Uppsala län ,3% Västerbottens län ,2% Värmlands län ,2% Norrbottens län ,2% Jönköpings län ,0% Gävleborgs län ,0% Södermanlands län ,0% Örebro län ,9% Kalmar län ,9% Dalarnas län ,7% Hallands län ,6% Gotlands län ,4% Summa ,1% Källa: ITPS- Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2004 och 2005, samt egna beräkningar Beskrivning av stålföretagens IT verksamhet IT utgör en allt större och helt nödvändig del av stålföretagens verksamhet. Av alla de system som förekommer, brukar två huvudgrupper urskiljas, nämligen strategiska system, d.v.s system som kan skapa avsevärda konkurrensfördelar för verksamheten, främst Orderhantering/ kundservice, produktionsplanering, MES (Manufacturing Execution Systems) och olika automationssystem, och hjälpsystem, för exempelvis finans, facility management, underhåll, inköp, HR, I de mindre stålföretagen, och i flera av de störres olika specialenheter förekommer ofta traditionella affärssystem av standardtyp. I ex.vis Ovakos Hofors/ Hälleforsenheter används en äldre version av Movex, på samma sätt inom flera av SMT s och Outokumpu s mindre enheter. I Fagersta Stainless byter man sedan några månader ut sitt Movex system mot ett jämförbart Jeeves system. På Erasteel s produktionsenheter i Sverige är införandet av SAP i det närmaste helt slutfört.

5 I de större företagens huvudenheter finns ett mycket stort antal IT system. Flertalet av för verksamheten kritiska system är omfattande, äldre, egenutvecklade system från 70- och 80-talen, som succesivt byggts på och modifierats. Detta är fallet i såväl SSAB, SMT s enheter i Sandviken som hos Outokumpu i Avesta. Succesivt har ett antal standardsystem införts för olika områden, oftast de som ovan benämns hjälpsystem. Det stora antalet informationsöar har medfört omfattande integration för att utnyttja data från de olika systemen. Integrationsarbetet är idag en mycket tidskrävande verksamhet vid förändringar och byte av system. Ett stort problem vid integration är avsaknad av eller bristfällig masterdata (d.v.s entydig definition av produkt, kund, e.t.c ) ett problemområde inom de flesta storföretag, men extra komplext i stålbranschen. Avsaknad av bra masterdata är också ett väsentligt problem vid användning av olika typer av DataWarehouse, d.v.s system som samlar in och sammanställer information från olika system för att skapa övergripande uppföljnings-möjligheter och beslutsunderlag. Under senare år, har man speciellt i de större företagen, analyserat de krav som den alltmer ökande globaliseringen ställer på IT-verksamheten, samtidigt som det finns en tydlig inriktning mot vad som populärt benämns One Company Strategy. One Company Strategy innebär att samma system så långt möjligt bör väljas på de olika enheterna om det inte är uppenbart felaktigt. Viktiga argument för One Company är generellt ett ansikte utåt, för IT, sänkta kostnader genom standardisering o skalfördelar, samt gemensamma funktioner (shared services) för ex.vis order- och fakturahantering, ekonomi och administration, IT support/helpdesk. Det företag som kommit längst i detta avseende är Outokumpu, som sedan några år arbetar med One Company. På IT är man i slutskedet av implementeringen av ett gemensamt SAP baserat Order Fullfillment System. Man arbetar också med implementering av ett koncerngemensamt SAPbaserat system för inköp o HR. Generellt bedömer de större företagen att säljprocessen kan klaras med lämpligt standardsystem, främst SAP, och studerar f.n möjligheten att ersätta befintliga egenutvecklade system. Produktionsplanering inom de större verken görs som regel med olika äldre specialbyggda system på olika nivåer (alltifrån grovplanering till detaljerad scheduling). En vanlig uppfattning är att de traditionella standardsystemen (SAP, Movex,..) är mindre lämpliga, bl.a p.g.a att dessa system baseras på konvergerande produktonsflöden (flera olika komponenter monteras ihop till en produkt) istället för stålindustrins divergerande flöden.(ett göt kan generera ett antal olika produkter). Ett undantag är Erasteel där implementering av SAP för produktionsplanering är i det närmaste slutförd. För de större verken diskuteras speciella system ofta speciellt utvecklade för

6 metallindustrin ex.vis Quintiq, I2, Broner Metal Solutions o andra. Ett alternativ som diskuteras är också att vidareutveckla och modernisera befintliga system. MES (Manufacturing Execution System) är ett system som dels automatiskt beordrar vissa börvärden (temp, tryck, flöde,..) för en speciell produkt i exempelvis en valsnings- eller värmebehandlingsoperation, dels kan samla in verkliga är-värden från processen, liksom ett antal mätvärden för produkten (tjocklek, hårdhet,ytfinhet,... ) som används för optimering. Det företag som kanske mer än andra ser MES som ett strategiskt konkurrensvapen är SMT, som sedan några år ersätter äldre och vidareutvecklar sina MES system inom de olika enheterna, baserat på en gemensam IT plattform. Syftet är att bl.a bättre kunna styra kvalitet och toleranser på de olika produkterna, men också att optimalt kunna mäta och utnyttja anläggningarnas kapacitet benämnt OEE (Overall Equipment Efficiency) Även övriga företag har stora MES system, ofta implementerade under 80- och 90-talen. För att samla in och strukturera viktig processinformation ex.vis kapacitetsutnyttjande i olika processavsnitt driver SSAB Tunnplåt sedan något år ett omfattande datainsamlingsprojekt baserat på ett Aspentech / Plantvision system. Outokumpu i Avesta planerar ett större projekt för att byta ut sina MES system till ett mer standardiserat system i samband med de stora investeringar som är aktuella. I samband med bytet räknar man även med att kunna byta system för detaljplanering. Många automationssystem dateras till 70- och 80 talet. Succesivt byts dessa system ut, många gånger beroende på att reservdelar är svåranskaffade eller att kompetens ej längre finns på dessa system. Ett annat vanligt skäl till byte är också krav på önskad funktionalitet. Automation avser all verksamhet, alltså inte enbart själva tillverkningsoperationerna. Ett område där stora automationsinvesteringar gjorts / görs under senare år är materialhantering i lager. Ett specialområde där Midroc Automation varit särskilt framgångsrika. Leverantörsföretagen En vanlig uppdelning av leverantörsföretag inom traditionell IT är Hårdvaru- och infrastrukturleverantörer (CISCO, IBM, Fujitsu, HP,.. Programvaruföretag (SAP, Lawson/ Movex, Jeeves,..) Implementering av nya system (Accenture, Cap Gemini, IBM Business Solutions, Infocube,..) Drift, förvaltning och utveckling (Sogeti, Logica,.. )

7 Gränserna är dock flytande, och speciellt bland de större bolagen är det vanligt att man har erbjudanden inom flera av ovannämnda kategorier. Ex.vis erbjuder idag IBM, HP och Fujitsu ett i det närmaste komplett erbjudande, med såväl hårdvara, drift, förvaltning o outsourcing liksom systemutveckling o implementering av omfattande mjukvaruprogram. Företag som Accenture och Cap Gemini kan leverera såväl outsourcing, systemutveckling som implementering. Bland företag som levererar tjänster för infrastruktur, finns specialister från resp hårdvaruleverantör (IBM, Computer Associates, Fujitsu,.. ) men också har exempelvis Logica en väsentlig verksamhet inom området. Andra ofta mindre företag jobbar med olika specialiteter, ofta kombinerat med viss resurskonsulting. Exempel är e-man som specialiserat sig på integration, Infocube som fokuserar implementering av Jeeves och Implema, som är främst jobbar med implementering av SAP i mindre/ medelstora företag. Inom processnära IT och automation är bilden i viss mån likartad. De stora jättarna inom automation i stålvärlden är ABB och Siemens. Dessa kan sälja såväl hårdvara, mjukvara och installation, eller enbart hårdvara/ mjukvara, då någon integratör ex.vis Midroc, Tändkulan,.. står för installation och igångkörning. Ovannämnda företag kan också agera som projektledare och konstruktörer, alternativt finns denna kompetens hos olika teknikkonsultbolag. Exempel på företag inom processnära IT som finns i gränsområdet mellan ren automation och mer övergripande system är PlantVision och Novotek, båda specialiserade med olika egenutvecklade och internationella system för uppsamling- bearbetning och presentation av information. Leverantörsbolag med lokal närvaro (drift, förvaltning och utveckling) Ovannämnda indelning av olika IT leverantörsföretag är ett sätt att strukturera branschen. För projekt FindIT finns också ett behov att dela in väsentliga leverantörer i företag med respektive utan lokal närvaro. Bland företag med lokal närvaro inom området drift, förvaltning o utveckling är Logica, Sogeti, Mandator / Fujitsu och KnowIT helt dominerande. De tre förstnämnda tillhörande stora internationella koncerner, medan Know IT är en av de större helsvenska aktörerna. Flera av dessa företag uppfattas ofta av stålföretagen som resurskonsulter, men med viss nischning och specialistkompetens. Ofta har man en mycket långvarig relation med sina kunder, och där enskilda konsulter, i många fall besitter en unik kompetens om kundföretaget eller någon speciell applikation hos kunden. Ex.vis har Logica sedan lång tid utöver förvaltning sytemutveckling ansvaret för den outsourcade stordatordriften för SSAB Tunnplåt.

8 De större stålbolagen har sedan lång tid haft en mer eller mindre uttalad hovleverantörsstrategi, där ofta två större leverantörer, valts ut för ramavtal. Det tydligaste exemplet är Sandvik, som via SSD tecknat ramavtal med Sogeti och Mandator/Fujitsu. Ett resultat är att mindre konsultbolag eller enmanskonsulter tvingas jobba som underkonsulter till de större. Uppskattningsvis 5-10% av de större bolagens konsulter är egentligen underkonsulter. (Siffran är från hösten 2008, den torde vara avsevärt lägre i lågkonjunktur) En viktig strategi hos flera stålföretag är att man strävar efter att ha egen personal för hantering av nya system och arkitektur, medan mer rutinbetonade arbetsuppgifter läggs ut på konsulter. Man ser heller inte någon anledning att ersätta konsulter på uppgifter i gamla system, som på sikt ändå kommer att överges. Antalet mindre företag med uppdrag inom stålindustrin inom drift, förvaltning och utveckling är begränsat. Ett av flera skäl är ovannämnda hovleverantörsstrategi. Av de som finns kan nämnas e- man (integrationsspecialister), Loxodonta, Triona, itid. Några mindre konsulter jobbar tillsammans i olika paraplybolag. Exempel är Donald Davies & Partners och PCN. ATEA är ett annat stort bolag (Störst i Norden inom sin nisch) med stor lokal närvaro. Affärsiden är bl.a att ta hand om all administration av PC n, alltifrån upphandling, administration och hantering av licenser till upppackning och nedladdning av mjukvara vid leverans. Man har också mer kvalificerade tjänster för hantering av infrastrukturen på vissa enheter. Baserat på uppgifter från flertalet av de större IT-företagen med lokal närvaro respektive stålföretagen sysselsätter regionens stålföretag konsulter med lokal förankring. Ytterligare kanske personer från andra delar av landet. Andelen konsulter från lågkostnadsländer (Östeuropa, Indien) direkt involverade förefaller relativt begränsat. Exempel är Outokumpu, som outsourcat förvaltning /utveckling av vissa SAP system till Accenture/ Indien. Sandvik har via Sogeti använt ett mindre antal indiska konsulter. Vidare har såväl SSD som SIT en väsentlig verksamhet utanför regionen. Leverantörsbolag (processnära o automation) med lokal närvaro Inom processnära IT och automation har såväl ABB som Siemens lokala serviceenheter i regionen. En stor aktör är Midroc Automation, med ett omfattande allmänt automationserbjudande, men också en specialiserad kompetens inom lager o kransystem.

9 Tändkulan, automation. Industriautomation och DLA-Elteknik är andra lokala företag specialiserade på Utöver de rena automationsföretagen finns ett antal lokala tekniska konsultföretag, för konstruktion och projektledning inom området. Exempel är ÅF, BIS, Epsilon, Rejlers och Etteplan. Samtlig dessa företag ingår i större koncerner. Även inom detta område blir hovleverantörstanken allt vanligare. SSAB Tunnplåt tecknade nyligen ett hovleverantörsavtal med ÅF och BIS för projektledning, utredningar och löpande uppgifter. Vid större projekt sker dock traditionella upphandlingar. Antalet automationskonsulter, projektledare e.t.c i lokalt förankrade bolag uppskattas till 150 personer. Förslag till fortsatt verksamhet och intresse för medverkan Allmänt: Projekt FindIT har för flertalet intervjuade varit förhållandevis okänt. Intervjuerna har därför också tjänat som förankring och införsäljning av projektet. Namnet Industrial IT associeras traditionsenligt av flertalet till processnära IT och automation, något vi måste vara medvetna om i vår fortsatta kommunikation. Stålföretagen: Det finns ett intresse att fortsätta med IT chefsträffarna, som nu fortgått i ca 3 år. Dessutom att arrangera mer detaljerade erfarenhetsträffar, där olika specialister deltar. Exempel på sådana områden är masterdata, MES/parameteregister,.. Ett förslag är också att utvidga kretsen med lämpliga personer från regionens papper o massaindustri. Vi bör dock vara medvetna om att till skillnad från regionens stålindustri finns en konkurrenssituation mellan vissa pappersbruk med likartade produkter. Inom automation saknas idag forum för erfarenhetsutbyte utöver utbildningsbehov. Ofta finns ingen central organisation inom stålverken för automation p.s.s som för IT, utan ansvaret är utlagt på resp enhet. Ett exempel är SMT där automationsansvaret lagts ut på resp område, primary, rör, band,..

10 På liknande sätt är ansvaret utdelegerat även inom Avesta- o Hoforsverken. Det kan vara lämpligt att gemensamt med leverantörsbolagen skapa en erfarenhetsgrupp (se vidare under leverantörsbolag inom processnära IT och automation) Konsultbolag med lokal förankring inom traditionell IT Generellt finns ett intresse att på olika sätt medverka i FindIT. Speciellt är flera av de större IT konsultföretagen mycket intresserade av att delta i IT-chefsgruppen, något denna grupp dock är tveksam till. Mycket av det som diskuteras är information man ej vill sprida till en bredare krets. Vårt alternativ är istället de öppna presentationer som görs vid FindIT seminarier i november varje år. En ide för att stärka kopplingen mellan universitet / forskning och praktiker på fältet är att arrangera några erfarenhetsseminarier med lämplig forskare som föreläsare. Ett lyckat exempel på ett sådant seminarium var när Tekn. Dr Martin Rudberg från LiTU, föreläste om APS (Advanced Planning Systems) på en IT chefsträff. I ett sådant seminarium kan representanter från såväl konsultbolag som stålföretag delta. Leverantörsbolag inom processnära IT och automation Såväl stålverksfolk, konsultbolag, som rena automationsföretag ser ett intresse av någon gruppering för erfarenhetsutbyte. Områden som kan vara av intresse är PL-utbildning, avtal o kontrakt, ny teknik ex.vis RFID, trådlös kommunikation, metoder för tillståndsbaserat underhåll, HMI (Human Machine Interface),... En tanke är också att involvera ProcessIT Innovation från Luleå i arrangerandet av dessa träffar. ProcessIT Innovation har ett antal intressanta projekt och specialistkunnande inom automation, beröringsfri mätning, visualisering, tillståndsbaserat underhåll, m.m. I denna typ av seminarier kan med fördel också personal från stålföretagens FoU enheter inviteras. Ofta är det denna kategori, som först ser behovet av ny teknik, och som sedan driver på personal inom automation och IT. Möjligheter till assistans och support till mindre företag i regionen En mål för FindIT är stärka regionens mindre o medelstora företag (SME), vad gäller utnyttjande av IT i såväl administration som produktion. I regionen finns dels ett antal mindre verkstads- och underhållsföretag, många med starka knytningar till stålföretagen, del ett antal olika typer av tjänsteföretag (andra tjänster än ren IT). I diskussioner har ett antal idéer och förslag till hur detta kan göras.

11 I stålföretagen ser man främst möjligheter att bättre utnyttja IT i relationen med sina regionala leverantörer. Exempel kan vara att leverantörerna får tillgång till stålföretagens u-hållssystem för att ta ut o inrapportera egna order, elektronisk fakturering e.t.c Ett annat förslag är self-billing d.v.s att leverantören själv lägger in sin timrapportering /fakturering i kundens system. Viss erfarenhet av ovannämnda förslag finns på enstaka verk. Flertalet av de större IT företagen är fokuserade på storföretag, med möjlighet till stora volyminsatser och har ett begränsat intresse för konsultinsatser i ex.vis de mindre mek- och underhållsföretag, som finns i regionen. De större IT-företagen har sällan heller erfarenhet av dessa mindre företags speciella IT-problem. Ideer som diskuterats är att några av de större konsultföretagen kan ta på sig handledaruppgifter för IT studenter som exjobbar för något mindre företag, vidare att hyra ut någon konsult som IT chef for hire under några dar per månad. Vidare finns det visst intresse att ställa upp som styrelseledamot/ mentor i SME företag för att långsiktigt stärka relationen mellan större konsultbolag och SME. Denna möjlighet finns också intresse för hos några av medarbetarna på stålföretagen. Slutsatser I regionens stålindustri finns en omfattande kompetens samlad inom IT-området i allt ifrån kvalificerade administrativa system för försäljning, orderhantering, produktionsstyrning e.t.c som system för MES (Manufacturing Execution Systems) och automation personer jobbar direkt med drift, förvaltning och utveckling av olika IT system inklusive automation- enbart på stålföretagen. Tillkommer ett stort antal personer som i sin dagliga verksamhet på olika sätt till del jobbar med IT-frågor. Därutöver finns ett stort antal personer inom närliggande affärsområden med hög data kompetens exempelevis inom Sandviks affärsområde Tooling och Mining and Construction, SECO Tools. Dessa personer är ej inkluderade i ovannämnda siffra. Kostnaderna för stålindustrins IT-verksamhet inklusive automation skattas till ca 2 miljarder SEK/år. Leverantörsföretagen inom traditionell IT omfattar allt från hårdvaru- och infrastrukturleverantörer, programvaruföretag till olika konsultföretag med inriktning mot implementering av nya system och/eller drift, förvaltning och utveckling. Inom processnära IT och automation är bilden i viss mån likartad

12 Av speciellt intresse i denna studie har varit företag med lokal anknytning. Det totala antal IT konsulter i Gävleborgs och Dalarnas län var år 2005, ca 2000 enligt ITPS. Av dessa sysselsätter stålindustrin ca personer. P.g.a ett alltmer uttalat intresse för hovleverantörer d.v.s ramavtal med två eller tre större leverantörsföretag domineras branschen av tre fyra stora internationella jättar, med lokalkontor i regionen. Flera av dessa företag uppfattas ofta av stålföretagen som resurskonsulter, men med viss nischning och specialistkompetens. Ett resultat är att mindre konsultbolag eller enmanskonsulter tvingas jobba som underkonsulter till de större. Uppskattningsvis 5-10% av de större bolagens konsulter är egentligen underkonsulter. (Siffran är från hösten 2008, den torde vara avsevärt lägre i lågkonjunktur) Antalet mindre konsultföretag med uppdrag inom stålindustrin inom är begränsat. Ett av flera skäl är ovannämnda hovleverantörsstrategi. Inom processnära IT och automation har såväl ABB som Siemens lokala serviceenheter i regionen. En stor aktör är också Midroc Automation, med ett omfattande allmänt automationserbjudande Vidare finns några mindre automationsföretag samt ett antal lokala tekniska konsultföretag, för konstruktion och projektledning inom området. Antalet automationskonsulter, projektledare e.t.c i lokalt förankrade bolag uppskattas till 150 personer. Intresset för samverkan och erfarenhetsutbyte inom olika delar av IT området är generellt stort hos såväl stålföretag som leverantörsföretag. Olika initiativ som Industrial IT Forum, där stålindustrin på olika sätt informerar om planerade och pågående projekt, IT chefsträffar o annat har mottagits mycket positivt. Flera andra förslag och idéer har framkommit och kommer att prövas. Slutligen, inom ramen för FindIT finns också ett uppdrag attinvolvera regionens högskolor i arbetet. En första grov bedömning är dock att varken HiG eller HDa har någon större aktivitet inom området.

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 12 29 maj 2006 Så ser småföretagen på det regionala samarbetet Samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningssektor stärker den regionala tillväxten. Även småföretagen

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum 21 november 2012 IT SOM KONKURRENSMEDEL outsourcing & e-handel IT-verktyg & erfarenhetsutbyte processautomation EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN FindITs branschdag arrangeras för sjätte

Läs mer