Stålåret 2015 en kort översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stålåret 2015 en kort översikt"

Transkript

1 STÅLÅRET 2015 Stålåret 2015 en kort översikt Stålmarknaden 2015 Stålefterfrågan och produktionen bromsar in globalt Efter en lång period av marknadstillväxt föll den globala efterfrågan på stål med två procent till 1,5 miljarder ton år 2015, enligt World Steel Associations beräkningar 1. Mer än 90 procent av nedgången kan relateras till den kinesiska stålmarknaden. Under hela 2000-talet har den globala stålmarknaden vuxit successivt från år till år om man bortser från finanskrisen Motorn har i allt väsentligt varit utvecklingen i Kina som under många år har upplevt en exceptionell ekonomisk tillväxt och därmed en kraftigt ökande konsumtion av stål. Den ekonomiska tillväxten i landet har nu på allvar avtagit och är den lägsta på mer än två decennier. Detta parat med att landet försöker ställa om sin ekonomi och gå från investerings- och exportdriven till mer konsumtionsdriven tillväxt, innebär att efterfrågan på stål i Kina nu faller med besked. I övriga världen var stålkonsumtionen närmast oförändrad eller krympande. I USA föll konsumtionen med tre procent, i Brasilien med 13 procent och i Ryssland tio procent. Konsumtionen ökade däremot med sju procent i Indien, men den ökningen kan ännu inte på långa vägar uppväga nedgången i Kina. Även i EU växte stålmarknaden med ett par procent, dock med stora skillnader mellan länderna. Den fallande globala efterfrågan innebär att även produktionen bromsat in runt om i världen. För år 2015 visar World Steel Associations preliminära beräkningar att produktion av råstål 2 minskat med närmare tre procent till drygt 1,6 miljarder ton. Trots en växande marknad i EU backade produktionen med två procent inom unionen och ersattes av import. I USA har produktionen minskat med mer än tio procent och i Brasilien och Kina med två procent. Världsmarknaden svämmar över av prisdumpat kinesiskt stål Stålproduktionen i Kina minskade förvisso under 2015 men den kinesiska stålexporten har rusat i höjden i takt med att efterfrågan på hemmamarknaden fallit ihop efter 2013 när konsumtionen i landet nådde sin topp. Exporten av kinesiskt stål har ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton. Eftersom Kina inte är en marknadsekonomi är stålpriserna onaturligt låga, vilket beror på olika former av statligt stöd. Inom EU finns det de som menar att formuleringarna i Kinas anslutningsfördrag till världshandelsorganisationen WTO per automatik innebär att landet måste betraktas som en marknadsekonomi i handelspolitiska sammanhang från utgången av Detta har dock inget med frihandel att göra vilket somliga tror utan är en fråga om huruvida vi inom EU ska acceptera att konkurrera med statligt stöd i Kina eller inte. 1 SRO oktober Ett förstadium till färdiga stålprodukter

2 Svag utveckling även i Sverige Den svenska stålmarknaden utvecklades svagt under 2015 trots hög aktivitet inom främst bygg- och fordonsindustrin. Beräknat på hela året förväntas efterfrågan på stål i Sverige minska med två procent jämfört med Utvecklingen för den svenska ekonomin i allmänhet och de stålkonsumerande sektorerna i synnerhet förespås bli positivt i framtiden, varför Jernkontoret tror på en modest ökning av stålefterfrågan i Sverige under Även produktionen tappade fart under 2015 jämfört med Totalt minskade produktionen av råstål med nästan fyra procent och landade på 4,4 miljoner ton, vilket motsvarar 77 procent av nivån före finanskrisen Andelen legerade stål i den svenska produktionen låg på ungefär samma nivå som under tidigare år, dvs. cirka 55 procent. Det är en mycket hög andel i en internationell jämförelse. Den svenska exporten 3 av handelsfärdigt stål år 2015 uppskattas till 40 miljarder kronor, varav 15 miljarder är export av rostfritt stål, 15,6 miljarder är annat legerat stål och 9,7 miljarder är olegerat stål. Värdet av den totala stålexporten, dvs. inklusive göt och ämnen, uppskattas till 42 miljarder kronor, vilket är en ökning med fem procent jämfört med Samtidigt är den exporterade volymen i sort sett oförändrad och ligger på tre miljoner ton. Det svenska stålet exporterades under 2015 till 140 länder, varav EU (inklusive Norden) fortsatt är den viktigaste marknaden, men även USA och Kina hade en betydande andel av den svenska stålexporten. De senare har under de senaste tio åren blivit allt mer betydelsefulla marknader, men 70 procent av den svenska stålexporten går fortfarande till andra EU-länder och Norge. Källor: Ståltillförsel i världen och EU: World Steel Association, Short range outlook (oktober 2015), råstålsproduktion i världen och EU: World Steel Association; råstålsproduktion och ståltillförsel i Sverige: Jernkontoret, utrikeshandel i Sverige: SCB. Svensk stålindustri, några nyckeltal ( ) Procentuell förändring 2015/2014 Råjärnsproduktion, kton ,9 Råstålsproduktion, kton ,6 Handelsfärdigt stål exkl göt och ämnen, kton Stålverkens leveranser ,8 Export* *** 1,0 Import* *** -2,3 Bruttotillförsel till svenska marknaden (leveranser export + import) ** -2,0 Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen, Gkr Export* 56,1 47,6 37,2 40,1 42*** 4,8 Import* 38,3 31,3 27,4 28,0 28*** 0,0 Antal anställda * Inkl. reexport och -import. Källa: SCB ** Preliminär uppgift *** Utrikeshandel är en uppskattning baserad på jan-okt Uppgifterna för utrikeshandeln är en uppskattning baserad på årets tio första månader (SCB). 2 (10)

3 Råstålsproduktion i olika länder, kton Procentuell förändring, % 2015/2014 EUROPA ,6 EU ,8 EU ,8 TYSKLAND ,6 ITALIEN ,1 FRANKRIKE ,2 SPANIEN ,4 STORBRITANNIEN ,4 POLEN ,4 ÖSTERRIKE ,3 BELGIEN ,5 NEDERLÄNDERNA ,4 TJECKIEN ,8 SLOVAKIEN ,0 SVERIGE ,6 FINLAND ,8 RUMÄNIEN ,4 LUXEMBURG ,9 ÖVRIGA EUROPA ,7 TURKIET ,4 NORGE ,7 C.I.S ,3 RYSSLAND ,5 UKRAINA ,6 USA ,5 BRASILIEN ,9 JAPAN ,0 SYDKOREA ,6 KINA ,3 INDIEN ,6 ÖVRIGA VÄRLDEN ,5 VÄRLDSPRODUKTION ,8 Källa: World Steel Association ( , preliminära uppgifter för vissa länder) 3 (10)

4 Investeringar och strukturutveckling SSAB Den största uppgiften för SSAB under 2015 har varit att integrera tidigare Rautaruukki in i SSAB och att realisera de synergier som identifierades i samband med förvärvet. Samordningsfördelarna från förvärvet och andra pågående effektiviseringar ska strukturellt minska SSAB:s kostnadsbas med två miljarder kronor årligen från tidpunkten då förvärvet genomfördes kom att kännetecknas av obalanser på den globala stålmarknaden. Lönsamheten i branschen är mycket låg och möjligheten att nå en tillfredställande avkastning påverkas negativt av överkapaciteten i Europa och Asien. För att stärka fokus på hållbarhetsfrågor lanserades en ny hållbarhetsstrategi under Strategin innehåller uppsatta mål inom energi och miljö, samt en plan för hur dessa mål ska ha uppnåtts i slutet av Målen inkluderar en bestående minskning av koldioxidutsläpp om ton, en bestående minskning av köpt energi om 300 GWh samt en bestående förbättring i utnyttjandet av restprodukter om ton, vilket minskar mängden material som skickas till deponi. Utöver målen inom energi och miljö har SSAB uppdaterat sina mål kopplade till socialt ansvar, hälsa och säkerhet. Under 2015 investerade SSAB i masugnarna i Luleå och Brahestad i syfte att öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. Masugnen i Luleå har genomgått en fullständig renovering och den är nu rustad för fortsatt produktion i år framåt. Ett långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial inom Östersjön och från Nordsjön kommer att minska logistikkostnaderna, men också ge miljöfördelar. Koldioxidutsläppen från fartygen i det här sjöfraktavaltet minskar med mer än 50 procent per ton transporterat gods, jämfört med tidigare. SSAB kommer att leverera ton metallbelagt höghållfast stål till stödarmar för reflektorer på solvärmeverk i Marocko och Sydafrika. De höghållfasta stålen har en tjock galfanbeläggning som förhindrar korrosion i de här tuffa miljöerna och förlänger produktens livslängd. I strävan efter att stärka mångfald och jämställdhet som en del i företagskulturen har SSAB satt som mål att kvinnor ska inneha 30 procent av ledande befattningar inom företaget före utgången av 2019, nu ligger andelen på 21 procent. SSAB har under året erbjudit praktik för utlandsfödda akademiker som har fått arbeta inom projektet som kallas Äntligen jobb. SSAB blev utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom branschen Gruvor och metall i undersökningen Karriärbarometern. Inom ett år ska SSAB lansera två nya varmvalsade höghållfasta stål som är skräddarsydda för applikationer inom chassin för fordonsindustrin. SSAB introducerar också nya kallvalsade martensitiska stål med förbättrad planhet. Det senaste martensitiska stålet för kallformade applikationer av varumärket Docol, med brottgränser över 1700 MPa, är designat för framtida nya bilmodeller. En ny serie av stålrör Hardox Tube 500 har lanserats. Serien har samma höga slitstyrka och hållfasthet som Hardox slitplåt, men erbjuds nu även som rör. Att använda Hardox Tube 500 kan öka konkurrenskraften hos vissa produkter genom att förlänga deras livslängd från två till tio gånger, eller mer. Som ett led i ambitionen att öka försäljningen av höghållfasta stål har SSAB etablerat en ny affärsenhet under namnet SSAB Services. Enheten kommer att ansvara för SSAB:s utökade 4 (10)

5 globala serviceerbjudande och omfattar initialt verksamheterna Wear Services och Shape. I samband med SSAB:s årsstämma i april 2015 fick bolagets styrelse en ny ordförande, Bengt Kjell, som efterträdde Sverker Martin-Löf. Sandvik Materials Technology Sandvik Materials Technology är en världsledande tillverkare av högförädlade produkter av avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Fokus ligger på att göra kundernas processer säkrare och mer effektiva samtidigt som miljöpåverkan minskar. Marknadssituation blev allt mer utmanande under 2015, mest påtagligt förändrades förhållandena inom olje- och gassegmentet, där det låga och volatila oljepriset hämmade aktivitetsnivån. Efterfrågan från fordonssegmentet förbättrades och aktiviteterna inom kärnkraftsindustrin ökade något, om än från en låg nivå. Bortsett från olje- och gassegmentet, låg Europa stabilt på en låg nivå, och aktivitetsnivån i Nordamerika var fortsatt mer positiv. I Asien var aktivitetsnivån blandad och blev alltmer växlande under det andra halvåret. Implementeringen av den strategiska inriktningen fortsatte under året, med fokus på lönsam tillväxt i sektorer med extremt högra krav på materialen, såsom energisegmentet och applikationer inom energieffektivitet, liksom även flyg- och kemisk industri. För att stärka den ledande positionen inom prioriterade nischer och segment fortsatte materialutvecklingen med fokus på nästa generations material och nya produktlanseringar, t.ex. nästa generations duplexa material till olje- och gasindustrin, Sandvik SAF3207TM, som klarar djup på mer än meter. Det unika materialet Sanicro 25TM certifierades för den kinesiska marknaden. Materialet klarar extrema temperaturer (700 C) och bidrar till renare kolkraft genom att minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent. I november beslutade styrelsen en omfattande investering i en ny rörbetning i Sandviken. Anläggningen, som kommer att tas i drift i slutet av 2017, ger förbättrad säkerhet och möjliggör strategisk tillväxt inom mer avancerade material. Huvudfokus under året var dock att kontinuerligt implementera åtgärder för att anpassa kostnader och kapacitet med syfte att kompensera för nedgången inom olje- och gassegmentet. För att möta dessa nya förutsättningar genomfördes skiftnedgångar, olika flexibilitetslösningar som exempelvis tidsbanker, en minskning av antalet Sandvik-anställda, inhyrd personal och underleverantörer, ett omfattande kostnadsbesparingsprogram samt ökad försäljning inom områden som inte påverkats av nedgången. Som ett resultat av de löpande effektiviseringsåtgärderna för att upprätthålla lönsamheten minskades antalet anställda med ungefär 500 medarbetare under året, inklusive inhyrda. Outokumpu Marknaden för rostfritt stål under 2015 har varit tuff och branschen led av ett extremt låg nickelpris och överkapaciteten speciellt i Kina. Trots svåra förhållanden var 2015 för Outokumpu ett år av förbättring och utveckling. I juni stängdes stålverket Bochum i Tyskland. Den sista smältningen markerades med en ceremoni, som hedrade att hundra år av stålverksamhet i Bochum nu avslutats. Outokumpus styrelse utsåg i oktober Roeland Baan till ny vd. Baan var dessförinnan vd för Aleris Europe och Asia, och tillträdde sin nya post på Outokumpu den 1 januari Tidigare vd Mika 5 (10)

6 Seitovirta lämnade sin post i oktober och CFO Reinhard Florey var tillförordnad vd fram till januari. Outokumpu i Avesta har fortsatt att öka produktionen. Forskningscentret i Avesta fortsätter att utveckla specialstålsorter och ligger bland annat bakom utvecklingen av stålsorterna FDX 25 och FDX 27. Avesta har också genomfört flera stora leveranser, bland annat levererades Forta LDX 2101 för konstruktion av oljelagringstankar i Antwerpen. Nyby har en fortsatt positiv utveckling och har presterat mycket bra under Nyby fortsätter inriktningen på tunnare specialstålsorter och nischprodukter. Specialstål, vilket inkluderar till exempel höglegerade och värmebeständiga austenitiska stålsorter samt duplexastål, utgör nästan 80 procent av Nybys försäljning idag. Outokumpu i Degerfors består av två affärsområden, Long Products och Quarto Plate. Quarto Plate fortsätter att öka kapaciteten efter investeringsprogrammet som slutfördes i Under 2015 ökade tillverkningen speciellt på grund av stora ordrar som inbokades till kemtanker. Utvecklings- och förbättringsarbetet i Degerfors fortskrider. Outokumpu levererade en av de hittills största ordrarna för tankbyggnation: 245 ton av Forta LDX 2101 lean duplex rostfritt stål för konstruktionen av tre stora oljeförvarningstankar i Antwerphamnen i Belgien. Tankarnas förväntade livslängd är år, vilket är upp till 20 år längre, jämfört med tidigare år. Outokumpu har levererat rostfritt stål till kyrkan La Sagrada Família i Barcelona sedan Basilikan är ett UNESCO-världsarv, som designades 1866 av arkitekten Antoni Gaudí och är planerad att färdigställas Enligt Carles Farràs, representant för basilikan, valdes Outokumpu för dess värdefulla tekniska assistans och för den höga kvaliteten på produkterna. I december meddelades att Outokumpu levererar ton Forta LDX 2101 duplex rostfritt stål för sedimenteringstankar vid två koppargruvor. Leveranserna till fabrikatör i Sydafrika är beräknade att pågå till maj Outokumpus åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna lades i maj till i FN:s Non-state Actor Zone for Climate Action (NAZCA). Detta är positiva framsteg i Outokumpus hållbarhetsarbete och visar också att rostfritt stål är ett allsidigt, långvarigt och rakt igenom återvinningsbart material som kan bidra till att bygga en hållbar värld. Därutöver har Outokumpu vidtagit betydande åtgärder och investeringar för att säkra bolagets egen hållbarhet och för att ytterligare sänka koldioxidutsläppen till Vidare belönades Outokumpu för sjätte året i rad med en plats på Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), för att bolaget erkänns som en nordisk ledare vad gäller kvaliteten på klimatrelaterad information som det förser sina investerare och den globala marknaden med. Ovako Styrelsen för Ovako utsåg i november Marcus Hedblom till ny VD och koncernchef efter Tom Erixon som istället blir VD och koncernchef på Alfa Laval. Marcus har sedan 2011 varit finansdirektör på Ovako. I januari utsågs Erik Bohman, tidigare Head of Business Development för Ovako Group, till ny chef för Ovako Cromax, den del av Ovako som ansvarar för hårdkromade produkter med tillverkning i fyra länder. För att klara en ökad efterfrågan från energisektorn beslutade Ovako i april att investera 7,5 miljoner euro i produktion av större göt i Hofors. I mars 2015 lanserade Ovako SZ-Steel, en 6 (10)

7 produktfamilj av rena stålkvaliteter med kontrollerad kornstorlek som utvecklats för användning i kallt klimat. Vid lanseringen vann SZ-Steel priset Spotlight on Artic Technology Award. I april genomförde Ovako förvärvet av stål- och metalldistributören Tibnor Oy i Finland. Företaget bytte i samband med förvärvet namn till Ovako Metals Oy Ab. I juni rekryterades Janne Pirttijoki som ny chef för Ovako Bar Imatra. Janne har lång erfarenhet inom stålbranschen, bland annat på SSAB samt från Ruukki. I oktober lanserade Ovako ett omstruktureringsprogram för att anpassa verksamheten till förväntad efterfrågan. Programmet berör 300 medarbetare och inkluderar nedläggning av verksamhet i Hällefors, Forsbacka och Turenki. Höganäs AB Under 2015 avslutades ett fem år långt projekt för Höganäs AB. Då hölls huvudförhandlingen i målet om nytt miljötillstånd för produktions- och utvecklingsverksamheterna i Höganäs. Efter noggranna förberedelser med samråd, remissrundor och kompletteringar lämnades ansökan till mark- och miljödomstolen i Växjö. Den 16 december kom domen som helt gick på Höganäs linje i frågor om luftrening och andra miljöåtgärder, liksom föreslagen produktionsökning. På investeringssidan beslutade Höganäs om att installera en ny transformator och ett nytt högspänningssystem för ljusbågsugnen i Halmstad. Likaså slöt Höganäs ett avtal med HEM, Halmstad Energi och Miljö, om att leverera överskottsvärme till stadens fjärrvärmenät. I Höganäs byggs ett nytt utvecklingscenter inom Surface Coating, ytbeläggning. Centret ska serva främst den europeiska säljorganisationen, men även resten av Höganäs-världen ska kunna använda sig av kompetens och tjänster här. Under våren slutfördes förvärvet av Abril Industrial Waxes Ltd., beläget i Pyle i Storbritannien. Abril tillverkar smörjmedel, som är en viktig komponent i Höganäs utveckling av allt mer sofistikerade pulverblandningar. Höganäs satsning på att ta fram produkter av restprodukter fortsatte att utvecklas under Ett tillämpningsområde är att fylla så kallade gabioner nätburar med grov Petrit E. Av dessa skapas soffor för offentliga miljöer. De finns att både beskåda och provsitta utanför huvudkontoret i Höganäs och vid atomiseringsverket i Halmstad. Uddeholms AB År 2015 inleddes för Uddeholms del på rekordnivå. Orderingången under våren och sommaren präglades av en kontinuerligt relativt hög och jämt nivå med stor efterfrågan framför allt inom de högpresterande segmenten ESR- och Pulverstål. Ekonomiskt innebar detta att Uddeholm under verksamhetsåret 1/ / kunde visa en närmast exceptionellt god lönsamhet med en EBIT på strax över 17 procent. Företaget har tagit två nya ESR-ugnar (Electro Slag Remelting) i drift för att snabbt svara upp mot den efterfrågan och behov som marknaden påvisat. Investeringarna i ESR-kapacitet och kringinvesteringar runt dessa, innebär att företaget idag har elva ESR-ugnar i drift, enbart för produktion av ESR-stål. Med det är Uddeholm klart störst i världen på verktygsstål i ESRmaterial, mer än dubbelt så stora som näst största konkurrent. 7 (10)

8 Under året investerades det i ett nytt helautomatiskt sågcenter. Centret stod färdigt att tas i drift strax före jul Under sommaren 2015 gjordes en investering inom FoU för att säkra Uddeholms framtida konkurrenskraft vad gäller utveckling och användandet av pulvermetallurgi, inom området "additiv manufacturing (3D-printing). Uddeholm har också påbörjat arbetet med en miljöinvestering i storleksordningen 80 miljoner kronor. Investeringen kommer att ge bättre arbetsmiljö och inomhusklimat i stålverket och även minskade utsläpp av stoft och förbättrad ljudnivå utomhus, vilket gynnar de närboende. Under det gångna året har Uddeholm fokuserat på att öka produktiviteten inom samtliga enheter, med särskilt fokus på utbytena. Under 2015 har även ett arbete i syfte att ytterligare öka säkerheten i verket genomförts. Uddeholm strävar efter att uppnå en säker och bra arbetsmiljö där skador och ohälsa förebyggs med kompetent och medveten personal som ser förbättringsarbete som en naturlig del av sin dagliga verksamhet. Aktivt miljöskydd och varsam hantering av resurser är en viktig del av Uddeholms företagsfilosofi. Formuleringen av konkreta mål, fastställandet av åtgärdsprogram och regelbunden kontroll av framstegen är en del av ledningsuppgifterna. Standardiserade miljöledningssystem som ISO och EMAS står för förbättringar och enhetlighet i ett företags miljöprestanda. Suzuki Garphyttan Marknaden för Suzuki Garphyttans produkter har varit fortsatt gynnsam under 2015 tack vare en stark global utveckling för bilförsäljning där den europeiska marknaden har startat sin återhämtning från mycket låga nivåer. Vidare har nya funktioner som start/stopp samt de nya moderna automatväxellådorna bidragit till efterfrågan på företagets produkter. Under året har Suzuki Garphyttan investerat i kapacitetsökning för ventilfjädertråd i Garphyttan genom installation av en ny härdugn och i Kina och USA genom investeringar i nya dragbänkar. Under 2016 kommer ytterligare en dragbänk att installeras i Garphyttan. Vidare planeras en större utbyggnad av kapaciteten i Nordamerika under 2016 med produktionsstart i början av Ramnäs Bruk Som en följd av den globala överproduktionen av olja och gas har priserna på dessa produkter fallit kraftigt och därmed har Ramnäs Bruks kunder dragit ner på sina investeringar av nya produktionsenheter. Ramnäs Bruk har därför anpassat verksamheten till en halverad produktionsvolym under 2016, vilket bland annat har inneburit en reducering av personalstyrkan med 30 procent under hösten För 2016 är det fokus på eftermarknaden med byte av uttjänta förankringssystem och med en förhoppning om en snar balans i utbud och efterfrågan på olja och gas. Fagersta Stainless Fagersta Stainless tillverkar rostfri valstråd och dragen tråd. Kunderna utgörs till största delen av tråddragerier samt tillverkare av svetsprodukter, fästelement och fjädrar. Produkterna levereras till samtliga världsdelar. Fagersta Stainless genomförde för ett par år sedan ett turn-around-projekt vars långsiktiga åtgärder fortfarande ger effekt. Tillsammans med en hög andel specialprodukter samt ökad 8 (10)

9 försäljning på utomeuropeiska marknader har företaget lyckats behålla en positiv resultatnivå, trots kraftigt försämrade omvärldsfaktorer och minskad efterfrågan. I tråddrageriet har ett stort förbättringsarbete skett och produktiviteten har höjts avsevärt. Projektet har drivits i samarbete med högskolan i Gävle och samtlig personal har utbildats i så kallad human lean. Resultatet har varit mycket positivt inte bara i form av ökade volymer utan också i ökad trivsel, engagemang samt lägre sjukfrånvaro. Under året har Fagersta Stainless genomfört ett flertal mindre investeringar med inriktning på främst säkerhet och arbetsmiljö, miljö samt kvalitet och driftsäkerhet. Till exempel har ett nytt inlägg för stegbalksugn installerats, en helt ny inmatning från ugnens sida med en liten öppning av typ kattlucka. Vidare har ett pålastningsbord byggts parallellt med ugnen i angränsande byggnadsskepp och pålastning med ny modern travers. Från buffertlagret på pålastningsbordet går sedan en rullbana in i ugn med ämnen. Från rullbanan lyfts ämnena automatiskt upp på ugnens stegbalkar. Investeringen genomfördes under semesterstoppet och ger redan förväntade besparingar i form av tio procent lägre gasolförbrukning samt lägre utsläpp av kväveoxider. Scana År 2015 var ett krävande år för Scana med vikande efterfrågan och fortsatt stor överkapacitet på marknaden. För att stärka konkurrenskraften har diverse större kostnadsreduceringar genomförts, bland annat genom en omorganisation för att maximalt samordna resurser inom bolagen. Scana har också under året konsoliderat sin verksamhet i Sverige genom avyttring av Scana Steel Söderfors. Marknadsmässigt har man arbetat med att bredda marknaden genom att utöka antalet säljrepresentanter i nya länder, t.ex. Kina och Turkiet. Dessutom har ett nära samarbete skett med nyckelkunder för att uppnå en optimal produkt- och produktionssammansättning. Marknaderna är primärt kraftproduktion, marina applikationer, olje- och gasindustrin, men också verktygsstål. Jernkontoret, Stockholm (10)

10 DEN SVENSKA STÅLINDUSTRINS BRANSCHORGANISATION Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning. 10 (10)

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef 2 Ett återhämtningens år Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under året, vilket medförde en ökad efterfrågan på stål Asien och Latinamerika uppvisade

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Stålåret 2014 en kort översikt

Stålåret 2014 en kort översikt STÅLÅRET 2014 Stockholm 2015-01-23 Stålåret 2014 en kort översikt Stålmarknaden Produktionen bromsar in globalt Den globala produktionen av råstål (förstadiet till stålprodukter) nådde även 2014 om än

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Indien blev Alfa Lavals tredje största marknad, efter USA och Kina Starkast tillväxt noterades i Nordamerika

Indien blev Alfa Lavals tredje största marknad, efter USA och Kina Starkast tillväxt noterades i Nordamerika Årsstämma 2011 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 27 april Lars Renström VD och koncernchef 2010 - året då det vände Efterfrågan steg efter två år lång nedgång Orderingång +11% till 23,9 miljarder

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Rostfritt stål i -land

Rostfritt stål i -land Rostfritt stål i -land Marknadsnyheter Nr 24, december 2010 Innehåll Rostfritt i korthet PMI (ekonomisk indikator) Kinesisk export Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land Damstahl, Neumo Ehrenberg

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Stålindustrins energibehov

Stålindustrins energibehov Stålindustrins energibehov Fokus Sandvik Materials Technology Alena Nordqvist 2014-10-29 Vad vi gör Vi tillverkar avancerade speciallegeringar och keramiska material, industriverktyg och gruvmaskiner.

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT PRESSMEDDELANDE Spånga den 16 juli 2009 CITROËNS HALVÅRSRAPPORT 2009 le 00 Mois 0000 Citroën visar i sin halvårsrapport att märket har stärkt sin ställning globalt trots kärva tider i bilbranschen. På

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010 AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,7 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,9 (-1,5)

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Våra fördelar. Möjlighet att tillverka stora enheter. Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet

Våra fördelar. Möjlighet att tillverka stora enheter. Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet 2011.03.24 Våra fördelar Möjlighet att tillverka stora enheter Del av en stor koncern vilket ger kunden trygghet Stort antal kompetenta svetsare inom metoderna MIG/MAG, hård och rörtrådssvetsning (FCAW),

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden

Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden 18 mars 2006, 10.00 CET Borealis presenterar en nettovinst och förbättrad skuldsättningsgrad trots besvärliga marknadsförhållanden Borealis nettovinst för 2009 blev 38 miljoner euro, vilket uppnåddes genom

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Hydrauliska kolvackumulatorer

Hydrauliska kolvackumulatorer Hydrauliska kolvackumulatorer Serie PMC PAC och PMC PAS CE godkända enlig PED 97/23/EG Produktutveckling och tillverkning i PMC Cylinders toppmoderna anläggning i Vaggeryd, Småland. Copyright PMC CYLINDERS

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010 Delårsrapport jan sep AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september Koncernens nettoomsättning för perioden ökade med 47 % och uppgick till 13,7 (9,3) MSEK och för tredje kvartalet till 4,6

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

En starkare, lättare och mer hållbar värld

En starkare, lättare och mer hållbar värld En starkare, lättare och mer hållbar värld Företagspresentation SSAB (Uppdaterad Mars 2015) Innehåll SSAB ett globalt, högspecialiserat stålföretag Stål är 100 % återvinningsbart Vi fokuserar på kundens

Läs mer

Ronnie Leten, VD och koncernchef Anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016

Ronnie Leten, VD och koncernchef Anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016 Ronnie Leten, VD och koncernchef Anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016 Aktieägare och gäster, Atlas Copco finns överallt. Vi har mer än 43 000 engagerade medarbetare baserade i 92 länder.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2011

Välkommen till Årsstämma 2011 Välkommen till Årsstämma 2011 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Marknadsituationen Geveko idag Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid Verksamheten 2010 - Koncernen i sammandrag (mkr) 2010

Läs mer

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Orderingången upp 5% 1, basorderingången upp 15% Intäkterna ned 5%, lägre minskningstakt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer