Frihamnen. En utmaning med stora möjligheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frihamnen. En utmaning med stora möjligheter."

Transkript

1 Frihamnen En utmaning med stora möjligheter.

2 Hållpunkter markanvisning Frihamnen Etapp 1 hösten 2014 Inbjudan till markanvisning för Frihamnens första Etapp 8/9 Inlämning ansökan 15/10 Arbete i berednings- och bedömningsgrupp Förslag på aktörer presenteras för: - Fastighetsnämnden 24/11 - Älvstrandens styrelse som fattar beslut 28/11 Kick-off för de aktörer som valts ut att påbörja utvecklingen av Frihamnens första etapp 8/12

3 Vision Älvstaden Hela staden Möta vattnet Stärka kärnan

4 Förutsättningar Frihamnen: Totalt 1,6 milj kvm BTA Etapp 1: bostäder och arbetsplatser En jubileumspark vid vattnet En skola och flera förskolor Tät blandstad med varierat innehåll Markanvisning 1: Omfattar 1/3 av etapp 1, en första markanvisning av flera

5 HELA FRIHAMNEN 1,5 milj m 2 BTA boende arbetsplatser ETAPP bostäder 2000 arbetsplatser MARKANVISNING 1 ca 1000 bostäder ca 1000 arbetsplatser

6 Blandstad

7 Bostäder 50% hyresrätter 50% bostadsrätter Målbild prisnivåer HR: 25% 1000 kr/kvm 25% 1400 kr/kvm 25% 1850 kr/kvm 25% fri prissättning

8 Arbetsplatser 60% privat handel, kontor, restauranger 10% strategiska byggnader 5% ideella organisationer/kyrkor 25% offentlig service skolor m.m.

9 Markanvisning generella krav Mångfald i boende Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet och sociala åtaganden Konkurrens och mångfald på marknaden Genomförbarhet (organisation/ekonomisk stabilitet)

10 Projektspecifika krav Innehåll och variation Tät och blandad innerstad Socialt blandat Mångfald i boendet Utformning av det gemensamma rummet Teamet Innovations- och samarbetsförmåga, genomförandekraft Innovativa koncept och idéer Hållbarhet socialt och ekologiskt, kommunikation, genomförande Volym, tempo, kvalitet

11 Ansökningar resultat 64 ansökningar totalt - varav 13 är nya på Göteborgsmarknaden 51 aktörer ansågs uppnå kraven: - Bostadsbyggare: 6 stora, 25 mellan och 5 små. - Verksamheter: 8 st - Övrigt: 5 st 13 aktörer ansågs inte uppfylla kraven eller hade andra intressen - Intresserade av kommande etapper: 8 st - Endast intresserade av Kajskul 113: 4 st - Ej uppnått kraven: 3 st

12 Urval i flera steg 1. Genomgång av samtliga ansökningar uppfyller de skall-kraven? 2. Beredningsgruppen gör en genomgång av samtliga ansökningar i syfte att identifiera vilka ansökningar som möter de generella och projektspecifika kraven i inbjudan. Ansökningarna sorteras utifrån tre varianter; a. Möter kraven i inbjudan b. Osäkert om de möter kraven i inbjudan c. Möter inte kraven i inbjudan 3. Kategorisering av ansökningar som möter kraven i inbjudan utifrån vilka typer av aktörer 4. Mer grundlig genomgång av aktörerna per kategori utifrån a. Styrkor/ svagheter i ansökan b. Upplåtelseform, volym c. Unikitet och spetskompetens 5. Rangordning av ansökningar inom respektive kategori och utpekande av ett antal favoriter per kategori 6. Bedömningsgruppen tar fram förslag på team och reserver 7. Ekonomisk kontroll av föreslaget team

13 Bedömningsgruppens arbete

14 Bedömningsgruppens sammansättning Hanna Areslätt, Älvstranden Utveckling AB Peter Junker, Fastighetskontoret Mia Edström, Stadsbyggnadskontoret Ulrika Palmblad, Älvstranden Utveckling AB Magnus Lundgren, TAM Group Anders Svensson, Urban Innovation Lab Anna Collby, Business Region Göteborg

15 Aktörer konsortium Stora (Lok) 1-2 aktörer volym, långsik7ghet, ekonomisk stabilitet, blandning och täthet, leverans på målbilden för hyresnivåer samt kunskap om förvaltning. Både bostäder och verksamheter. Mellanstora bostadsbyggare 1-3 aktörer volym, långsik7ghet och leverans på målbilden för hyresnivåer samt ha erfarenhet av byggherresamverkan och vara krea7va/innova7va. Små bostadsbyggare 1-3 aktörer krea7vitet, innova7on samt de små byggherrarnas perspek7v. Mobilitet 1 aktör samnydjande av parkeringslösningar. Kan ev. lösgöras från konsor7et och hanteras i egen referensgrupp. Bo8envåningar 1-2 aktörer handel i bodenvåningar och genom 3D- fas7ghetsbildning kunna ta större grepp på hela kvarter/stråk. Verksamhet, kontor 1-2 aktör volym och långsik7ghet i utvecklingen av verksamhetsaktörer. Det ska vara en den professionell utvecklare med stor erfarenhet av ad bygga och hyra ut verksamhetslokaler.

16

17 Teamet i sin helhet Vårt fokus: Att forma ett slagkraftigt, innovativt och heltäckande team som kan förvandla Frihamnen till en tät, levande och vattennära blandstad. Resultat: Vår bedömning är att det valda teamet utgör en bra helhet som motsvarar kraven i ansökan på följande sätt: Aktörerna står för en blandning av innovation och genomförandekraft. De visar prov på spännande lösningar för hållbar stadsutveckling. Samtliga aktörer som ska bygga hyresrätter säger sig klara målbilden för hyresnivåerna. Teamet består av en blandning av stora och små aktörer liksom nya, nationella och välkända lokala. Det blir ett starkt team som kan bidra till planprocessen och långsiktighet i byggandet och som tillsammans klarar av att bygga tät och blandad stad.

18 Framtidenkoncernen Kort fakta om bolaget Tonvikt på hyresrätt och offentlig service Kommunal koncern med processägarskap för integration, 828 anställda Göteborgs största fastighetsägare med bostäder Referens Haga Nygatas stråk för blandstad Referensbild från Fram0denkoncernen Motivering Fram0den är en stabil och långsik0g aktör med mycket god lokalkännedom. Stadens bostadsbolag är med och tar risk i projektet och visar vägen för projektet genom a? visa a? föreslagna målnivåer gällande hyror går a1 realisera. Bolaget har bred kompetens på förvaltning och utveckling och är också starka på dialog och sociala åtaganden. Bolaget har en långsik7ghet i byggna0on och förvaltning samt en god genomförandekrab. Fram0den visar också på e? tydligt sä? hur levande mötesplatser och grönska kan kombineras i de gemensamma rummen. Fram0den kommer i konsor0et ta e? större ansvar för a? arbeta med integra7onsfrågor och sociala åtaganden.

19 Rikshem AB Kort fakta om bolaget Hyresrätt, bostadsrätt och offentlig service Ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, nationella allmännyttan, 103 anställda bostäder på ett 15-tal orter Referens Uppsala/Gränby Referensbild från Rikshem AB Motivering Rikshem är en stabil och långsik7g aktör. Bolaget visar på e? tydligt sä? hur föreslagna målnivåer gällande hyror går a1 realisera inom ramen för projektet. Bolaget har en stabil ekonomi och visar på mycket god genomförandekra;. Rikshem svarar väl mot målen i ansökan rörande volym, tempo och kvalitet. Bolaget svarar också väl mot de projektspecifika kraven om tät och blandad stad, mångfald i boendet och visar a? innova0v höjd går a? kombinera med e? starkt genomförande. Rikshem kommer särskilt a? arbeta med frågor kring byggkostnad och genomförande.

20 Botrygg Göteborg AB Kort fakta om bolaget Hyresrätt, bostadsrätt och bo-gemenskap Förvaltning/Produktion (280 anställda) bostäder Referens Västra Hamnen, Malmö Referensbild från BoTrygg Göteborg Motivering BoTrygg beskriver i sin ansökan på e? mycket tydligt sä? hur de avser a? nå målen gällande föreslagna hyresnivåer. Bolaget har god erfarenhet av produk0on och förvaltning samt lång erfarenhet avseende planering och detaljplan. BoTrygg har e? starkt och genomtänkt internt team samt e? väl avvägt team av konsulter med bred erfarenhet av planering och byggande. Ansökan visar relevanta referenser från stadsutvecklingsprojekt. BoTrygg svarar väl på kraven i inbjudan kring varia0on, socialt blandat boende, testarena och flexibilitet. Spännande koncept rörande både Affordable housing och Blue economy - e? alterna0v i en bogemenskap.

21 Magnolia Bostad AB Kort fakta om bolaget Bostadsutvecklare, brf i attraktiva lägen Projektportfölj med bostäder Starkt team Referensbild från Magnolia Bostad AB Motivering Magnolia Bostad har e? starkt planeringsteam med tydlig koppling 0ll forskning och utveckling. De visar i sin ansökan på innova0v höjd sam0digt som de har fokus på tempo. Magnolia är en aktör som mycket väl kan möta kraven om en tät och blandad stad. Magnolia Bostad kommer också a? kunna bidra 0ll e? socialt blandat boende genom hyresrä1er med föreslagna hyresnivåer. Teamet har e? bre? nätverk, en bredd i verksamhetsutbudet, exempelvis hotell. Teamet har också stor kompetens kring sociala frågor, dialog och kommunika7on. De har dessutom kompetens inom klimamrågan, hållbara färdsä? och godshantering.

22 Hauschild + Siegel Architecture Kort fakta om bolaget Skapar väl fungerande grannskap Arkitektkontor, baserat i Malmö Referens Urbana Villor Referensbild från Hauschild + Siegel Architecture Motivering En mindre aktör som på e? posi0vt sä? kan bidra med innova7on och mångfald i området. Aktören har 0digare bland annat jobbat med urbana villor och erfarenhet av brukarmedverkan. Hauschild + Siegel Architecture visar också på spännande idéer kring mobilitet och citylogis0k. Teamet visar genom referenser på hög arkitektonisk kvalitet. Aktören visar koncept på hur bebyggelsen kan möta va1net. Mul0funk0onell grönska och hållbarhet är andra starka komponenter i Hauschild + Siegel Architectures ansökan.

23 JR Kvartersfastigheter Kort fakta om bolaget Helhet kring bottenvåningar med kvartershandel Referenser: Gasverket, Sundbyberg, Nacka Referensbild från JR Kvartersfas0gheter Motivering JR Kvartersfas0gheter är en aktör som kan ta e? helhetsgrepp om handel och bo1envåningar. Bolaget arbetar med liknande projekt i komplexa stadsutvecklingsprojekt i storstadsmiljö och har en väl utvecklad affärsmodell. JR Kvartersfas0gheter visar på stor erfarenhet av stadsutveckling, detaljplaneprocess, ägande och förvaltning. Aktören kommer a? kunna bidra 0ll ak0va bo?envåningar med stor varia0on. Har e? väl sammansa? team med e? bre? kontaktnät och koppling 0ll forskning och utveckling.

24 NCC AB Kort fakta om bolaget Lokaler för kontor, handel, service och andra verksamheter Ett av Sveriges största byggföretag med mer än anställda Referenser Hasselbladshuset, Ullevigatan, Skånegatan Referensbild från NCC AB Motivering NCC visar i sin ansökan på stor förståelse för uppgiben a? utveckla en tät och blandad stad. NCC har lång erfarenhet av stadsutveckling och mul7byggande. Bolaget kommer på e? posi0vt sä? kunna bidra i processen a? utveckla platsen och i arbetet med planen. NCC kommer få e? särskilt ansvar för a1 arbeta med lokalerna i den första etappen. Bolaget har bred lokal, na7onell och interna7onell förankring vilket kommer a? vara nödvändigt för a? utveckla lokalerna i Frihamnen. NCC har e? starkt team med erfarenhet från stadsutveckling och e? mycket bra referensnätverk. Bolaget arbetar i dialogform och visar på relevanta referenser gällande bl.a. funk0onsblandade hus. NCC presenterar också en ny affärsmodell för mångfald av verksamheter.

25 P-bolaget Kort fakta om bolaget Kommunalt uppdrag: Aktiv roll i stadsutvecklingen Förvaltar p-platser, varav de äger anställda Mobilitetshubbar och innovativa lösningar Referensbild från P- bolaget Motivering Parkeringsbolaget är en vik0g aktör för a? ta e? helhetsgrepp på parkeringsfrågan. Bolaget kommer a? kunna bidra i utvecklingsarbetet kring mobilitet och knutpunkter. Parkeringsbolaget visar i sin ansökan på idéer kring flexibilitet över 0d och mul0funk0onalitet kopplat 0ll parkering. Bolaget har lokal förankring och kommer a? kunna bidra i planarbetet genom a? testa, utveckla och utvärdera fram7dens parkering- och mobilitetslösningar.

26 Referensgrupper

27 Detaljerad Tidplan Inbjudan till markanvisning för Frihamnens första Etapp 8/9 Inlämning ansökan 15/10 Material till beredning 17/10 Beredningsgruppen sammanträde 24/10 Material till bedömningsgrupp 28/10 Möte bedömningsgrupp 6/11 Information till fastighetsnämndens presidie10/11 Information till Älvstrandens presidium 14/11 Hörande Fastighetsnämnd 24/11 Beslut Älvstrandens styrelse 28/11 Kick-off för de aktörer som valts ut att påbörja utvecklingen av Frihamnens första etapp 8/12

28

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner

Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Fo rdjupning planeringsprojekt P25 Ha llbarhetscertifiering av befintliga omra den IVL Svenska Miljo institutet samt samarbetspartner Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer