Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s), tjg ers. Mats Granlund (s) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Mats Klockljung (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Majvor Sellbom, sekreterare Hans-Eric Jonsson, räddningschef Sara Persson, byggnadsinspektör Britta Lundgren, planingenjör Åsa Andersson, miljöinspektör Justerare Håkan Sandgren Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer Ordförande Anders Harr Justerare Håkan Sandgren Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 77 Information och studiebesök i Gallejaur Mbhn 78 Dnr Upphävande av landskapsbildsskyddet inom Arvidsjaurs kommun Mbhn 79 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Mbhn 80 Dnr Detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 - Golfbanan Mbhn 81 Dnr Förbud mot upplåtelse eller uthyrning av fastighet Mbhn 82 Dnr Anmälan om demontering av drivmedelsanläggning och efterbehandling av förorenad jord Mbhn 83 Dnr Bygglov för tillbyggnad av bostadshus Arvidsjaur 5:9 Mbhn 84 Dnr Bygglo för tillbyggnad av bostadshus Renen 12 Mbhn 85 Dnr Samråd om avstyckning och fastighetsreglering Gullön 8:3, 8:4 och styckningslotten Mbhn 86 Dnr Samråd om avstyckning Lomträskvattnet 1:1 Mbhn 87 Dnr Samråd om avstyckning Donkaberget 1:1 forts.

3 A ARVIDSJAURS KOMMUN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 88 Dnr Samråd om avstyckning Järvträsk 1:11 Mbhn 89 Dnr Samråd om avstyckning Fjällbonäs 1:19 Mbhn 90 Dnr Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar Mbhn 91 Dnr Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Arvidsjaurs kommun Mbhn 92 Dnr Yttrande över hastighetsföreskrifter rörande väg 519 och Malåvägen Mbhn 93 Dnr Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 94 Dnr Bygglov för inglasning av balkong Skatan 6 Mbhn 95 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 77 Information och studiebesök i Gallejaur Studiebesök Gallejaur Vid nämndens sammanträde besökte miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ledamöter Gallejaur. Christer Löfgren berättade om Gallejaur kulturreservat och Gallejaur naturreservat och arbetet med att förverkliga detta samt hur verksamheten bedrivs i dag. Nämnden sammanträdde därefter i den nybyggda informationsbyggnaden. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om; Köp av tjänst som räddningschef - avtal tecknat för ett år Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträder 25/9 - behandling av driftsbudgetramar och nämndernas besparingar Ny miljöinspektör och energirådgivare ska anställas efter Agnes Sjölund Daniel Risberg anställd som ny byggnadsinspektör efter Sara Persson Projektering av brandstation pågår detaljplanen är överklagad och ligger hos Länsstyrelsen

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 78 Dnr Upphävande av landskapsbildsskyddet inom Arvidsjaurs kommun Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena (lag 1998:811 om införande av miljöbalken) så länge som länsstyrelsen inte beslutar något annat. I Arvidsjaurs kommun finns i dag två områden som omfattas av landskapsbildsskyddet. Enligt länsstyrelsens beslut omfattas fastigheten Renudden 1:1 av landskapsbildsskyddet. Med stöd av 19 naturvårdslagen har länsstyrelsen förordnat att avverkning eller upplag inte får utföras på fastigheten utan länsstyrelsens tillstånd. Enligt länsstyrelsens beslut omfattas även ett större område runt Arvidsjaurs samhälle av landskapsbildsskyddet. Enligt förordnandet får avverkning av skog inte ske utan länsstyrelsens tillstånd. I samband med arbetet med framtagandet av detaljplan för Arvidsjaur 8:13 mfl. - Bernhardsborg har länsstyrelsen påpekat att kommunen, då planområdet omfattas av landskapsbildsskyddet, bör inkomma med en önskan om tillstånd eller upphävande av landskapsbildsskyddet. Enligt länsstyrelsen ligger också beslutanderätten för att i detaljplan upphäva strandskydd på länsstyrelsen i områden som omfattas av landskapsbildsskyddet. forts.

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 78 Dnr Då nu gällande lagstiftning på ett betryggande sätt säkerställer de syften som ovan nämnda förordnanden avser föreslås att nämnden ska ansöka hos länsstyrelsen om att upphäva de landskapsbildsskydd som finns i Arvidsjaurs kommun. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos länsstyrelsen anhålla om att nedanstående förordnanden enligt 19 Naturvårdslagen som finns i Arvidsjaurs kommun upphävs; Renudden 1:1 länsstyrelsens beslut Arvidsjaurs samhälle länsstyrelsens beslut Exp Länsstyrelsen Planingenjör

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 79 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan. Området berörs av strandskyddsområdet för Ytterstjärnen. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna upprättat förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. som underlag för samråd. Samråd har därefter hållits under perioden I samband med arbetet med framtagandet av en detaljplan för Arvidsjaur 8:13 m.fl. Bernhardsborg har länsstyrelsen påpekat att kommunen, eftersom att planområdet omfattas av landskapsbildsskyddet, bör inkomma med en begäran om tillstånd eller upphävande av landskapsbildsskyddet. Enligt länsstyrelsen ligger också beslutanderätten för att i detaljplan upphäva strandskydd på länsstyrelsen i områden som omfattas av landskapsbildsskyddet. Ett skrivelse om upphävande av strandskyddet samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet har upprättats forts.

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 79 Dnr Samrådsredogörelse har upprättas och granskningshandlingar har upprättats Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att detaljplanen för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. görs tillgänglig för granskning att hos länsstyrelsen ansöka om att strandskyddet upphävs inom detaljplaneområdet för att möjliggöra tillskapande av områden för handel att hos länsstyrelsen ansöka om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet för att möjliggöra exploatering inom detaljplaneområdet. Exp: Planingenjör Länsstyrelsen

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 80 Dnr Detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 - Golfbanan Förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 Golfbanan har upprättats. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för utvidgning av golfklubbens verksamhet. Planområdet omfattar 55 hektar och berör tre fastigheter. Arvidsjaur 7:6 ägs av Arvidsjaurs golfklubb och Arvidsjaur 7:1 samt Arvidsjaur 6:1 ägs av Arvidsjaurs kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna upprättat förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 Golfbanan som underlag för samråd. Samråd har därefter hållits under perioden Granskningshandlingar och samrådsredogörelse har upprättats Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att detaljplanen för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 Golfbanan görs tillgänglig för granskning. Exp: Planingenjör

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 81 Dnr Förbud mot upplåtelse eller uthyrning av fastighet - xxx En anonym anmälan har inkommit till miljö- och byggenheten om att fastigheten xxx upplåtits till personer som är i Sverige för att plocka bär. Med anledning av anmälan har miljöinspektörerna inspekterat fastigheten vid ett besök Närvarande vid inspektionen var även vice brandchefen. Vid inspektionen konstaterades att det fanns cirka 15 stycken liggplatser i fastigheten. Följande brister konstaterades: Att ett fönster var trasigt till ett rum där en person hade sin sovplats Att huset saknade rinnande vatten samt el Att köket var mycket smutsigt Att golvlister saknades i vissa rum Att fastigheten är i behov av renovering Miljö- och byggenheten har skrivit till ägaren xxx och upplyst honom om vilka krav som gäller för upplåtelse eller uthyrning av fastigheter samt begärt in synpunkter på vilka åtgärder som kommer att vidtas. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 Miljöbalken och med hänvisning till 33 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuda xxx att från och med senast inom (1) vecka från delgivning av detta beslut upplåta fastigheten xxx för tillfälligt boende, vandrarhem eller motsvarande då fastigheten bl.a. saknar el, rinnande vatten och ej har någon uppvärmning av sovrummen. Beslutet skall gälla omedelbart även om det överklagas vid vite av kronor. Exp till: xxx

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 82 Dnr Anmälan om demontering av drivmedelsanläggning och efterbehandling av förorenad jord xxx xxx har lämnat in en anmälan om demontering av drivmedelsanläggning och efterbehandling av förorenad jord xxx. Anmälan är inlämnad i enlighet med 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föroreningar, främst dieselolja och bensin, har påträffats i mark inom två huvudområden xxx Saneringen är planerad som en grävsanering. Uppgrävda förorenade massor som utgör avfall ska transporteras till godkänd avfallsanläggning för behandling, utan mellanlagring på området. Återfyllnad av schakten sker med massor från områden med halter underskridande Naturvårdsverkets riktvärden för MKM och rena massor som tas från sidotäkt. forts.

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 82 Dnr Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att enligt 10 kap 14, 26 kap 9 samt 2 kap 2,3 och 8 miljöbalken förelägga xxx att genomföra efterbehandlingsåtgärder inom fastigheten xxx i enlighet med inlämnad anmälan daterad om sanering enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att följande tillägg till anmälan ska gälla: att markföroreningar på xxx behandlas ej i detta ärende utan skall utredas vidare att nämnden ställer sej positiv till en sanering av området eller delar av området med en insitu- metod, dock skall en ny anmälan enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tillställas nämnden för en prövning av den nya saneringsmetoden att nämnden ej godtar någon kvarlämnad markförorening överstigande Naturvårdsverkets rikvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) vilket innebär att de i anmälan angivna områdena skall saneras helt, någon förorening överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) får ej lämnas kvar, då det finns villatomter för bostadsbebyggelse xxx som i framtiden kan påverkas av inträngande gaser från föroreningar i grundvattnet och marken att om ytterligare markföroreningar upptäcks vid saneringstillfället skall även dessa föroreningar saneras forts.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 82 Dnr att uppgifter skall inlämnas till miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden på vilken halt alifater uttryckt i mg/l som grundvattnet planeras att renas ner till. En motivering om varför denna halt föreslås skall även tillställas nämnden. Dessa uppgifter skall behandlas av miljö-,byggoch hälsoskyddsnämnden före det att rening av grundvattnet påbörjas att provtagning skall utföras på varje schaktvägg som uppkommer vid saneringsarbetet, ett jordprov för fältanalys skall uttas minst varje 0,5 meter att om efterbehandlingsåtgärden inte påbörjas inom två år skall miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för en ny bedömning av ärendet. Exp:

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 83 Dnr Bygglov för tillbyggnad av bostadshus Arvidsjaur 5:9 Jonas Landstedt, Magnus Berlinvägen 34, Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Arvidsjaur 5:9. Befintligt tillbyggt garage rivs och ersätts med ett garage och förråd i två våningar med ett bostadsrum på vindsplan (totalt ca 256 m2 bruttoarea). Befintlig byggnadsyta är ca 118 m2 och tillkommande byggnadsyta är 96,4m2. Total byggnadsyta blir 214 m2. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan 25-P94/72 antagen 1971och ska användas för bostadsändamål i en våning. Max byggnadsyta är 240 m2. Tillbyggnadens föreslagna placering, 3,5 meter från tomtgräns, innebär en avvikelse från bestämmelsen om minsta avstånd till tomtgräns, 4,5 meter samt en mindre del (12 m2) som placeras på mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Bestämmelser i PBL Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. (2 kap 6 PBL). Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. (8 kap 31b PBL). Yttranden Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Ägare av Arvidsjaur 5:10, Arvidsjaur 5:11, Liljan 2 och Liljan 3 har bedömts vara berörda. Ägaren till fastigheten Arvidsjaur 5:10 har godkänt placeringen. forts.

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 83 Dnr Skäl till beslut Tillbyggnaden av garage/förråd anses oproportionerlig och allt för dominerande i förhållande till byggnaden i övrigt. Dessutom medför tillbyggnaden att områdets karaktär som villaområde påverkas på ett negativt sätt då byggnaden får ett industribyggnadsliknande utseende. De sammantagna avvikelserna från detaljplanen anses inte utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas enligt 9 kap 31 PBL Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med hänvisning till 9 kap 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärderna inte uppfyller kraven i 2 kap 6 1 samt 8 kap. 17 PBL samt att det strider mot gällande detaljplan och det är inte fråga om en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Avgiften för prövningen av ansökan är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Bilaga - Hur man överklagar Exp: Sökande

16 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 84 Dnr Bygglov för tillbyggnad av bostadshus Renen 12 Ewa Hägg, Lappstadsgatan 8, Arvidsjaur ansöker om bygglov med avvikelse från detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med farstu på fastigheten Renen 12. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan 25-ARS-9 antagen1946 och fastigheten ska användas för bostadsändamål. Tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas. Fastigheten ligger inom bevarandeområde i den bevarandeplan som antagits av kommunen. Byggnaden och byggnadsmiljön anses bevarandevärd. Bestämmelser i PBL Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 PBL). Ändring/flyttning av byggnaden ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara (8 kap 17 PBL). Yttranden Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Ägare av Lappstaden 1 och Lappstaden 2 samt Renen 11 har bedömts vara berörda. Inga erinringar har inkommit. Skäl till beslut Åtgärden anses utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 7, 9 13, 17. forts.

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 84 Dnr Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen, PBL. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas. 3. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Byggnadsverket få tas i bruk utan att slutbesked lämnats. Avgiften för ärendet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Upplysningar Anmälan skall göras till Miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk. Exp: Sökanden Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda Bilagor Bilaga 1- Hur man överklagar Bilaga 2- Handlingar och kontrollplan som ingår i beslutet

18 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 85 Dnr Samråd om avstyckning och fastighetsreglering Gullön 8:3, 8:4 och styckningslotten Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning och fastighetsreglering avseende fastigheterna Gullön 8:3, Gullön 8:4 och styckningslotten. Ägarna av Gullön 8:4, Lars och Erik Fällman, önskar avstycka ett område som är bebyggt och har en areal om cirka 1,3 hektar. Fastigheten är belägen mellan järnvägen och sjön Storavan. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Dessa bestämmelser fortsätter att gälla oförändrat. Eftersom området redan är ianspråktaget sker ingen förändring av de allemansrättsliga reglerna. Utfart sker på befintlig enskild väg med överfart över järnvägen. Servitut för utfart bildas över Gullön 8:3 fram till allmän väg. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt fastighetsbildning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 86 Dnr Samråd om avstyckning Lomträskvattnet 1:1 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Lomträskvattnet 1:1. Sökanden är Maj-Lis Vidman och Rune Lundberg, Auktsjaur och avstyckningen avser en friköpt tomt från Sveaskog AB om cirka kvm. Området är bebyggt med äldre byggnader. Utfartsvägar och båthus vid sjön avses säkras med servitut. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt fastighetsbildning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 87 Dnr Samråd om avstyckning Donkaberget 1:1 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Donkaberget 1:1. Sökanden är Sveaskog AB och avstyckningen avser en bostadstomt om ca 5000 kvm vid sjön Östra Kikkejaur. Strandskyddsreglerna gäller för hela udden men då fastighetsbildningen avser tomtplats till äldre byggnader anses syftet med strandskyddet inte motverkas. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt fastighetsbildning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 88 Dnr Samråd om avstyckning Järvträsk 1:11 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Järvträsk 1:11. Sökanden är Lena Stenlund och avstyckningen avser ett område om ca 1,4 hektar. Styckningslotten är bebyggd med fritidshus och uthus. Utfart sker på befintlig enskild väg. Syftet med avstyckningen är att bilda en ny fastighet kring befintligt fritidshus och därmed sälja skogsmarken. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

22 A ARVIDSJAURS KOMMUN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 89 Dnr Samråd om avstyckning Fjällbonäs 1:19 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Fjällbonäs 1:19. Sökanden är Ulf och Eva Öberg (lotten A) samt Britt-Inger och Mats Gadd (lotten B). Områdena som avser att avstyckas är bebyggda sedan gammalt tillbaka. Inom lott A finns en inredd stuga, hundkoja och lada och på lott B finns en inredd stuga. Styckningslotterna ska användas för fritidsändamål. Lotten A omfattar cirka 2000 kvm och styckningslotten B cirka 1650 kvm. Enklare väg finns till området och vatten och avlopp saknas. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskyddsbestämmelser. Området består av en äldre etablering av stugor och lada. Styckningslotterna ligger på en kulle som avgränsas naturligt mot stranden i form av slänter. Den närliggande badplatsen och det rörliga friluftslivet påverkas därför inte av sökt fastighetsreglering. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt avstyckning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

23 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 90 Dnr Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar Nedanstående personer har tilldelats budget och ekonomiskt ansvar inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde: Ansvarskod Funktion Namn 15 Mbhn:s ordförande Anders Harr 5 Resultatchef Heikki Kairento 511 Planingenjör Britta Lundgren 512 Miljöinspektör Annika Lidström 513 Miljöinspektör Åsa Andersson 514 Miljöinspektör Agnes Sjölund 515 Sekreterare Majvor Sellbom 516 Byggnadsinspektör Daniel Risberg 571 Räddningschef Hans-Eric Jonsson Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar Exp: Ekonomi Heikki Kairento Berörda ansvarsbärare att anta förteckning över ovanstående personer som tilldelats budget och ekonomiskt ansvar inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde att resultatchef Heikki Kairento kan attestera alla konton vid beslutsattestants frånvaro att notera att Räddningschefen formellt ej är anställd av Arvidsjaurs kommun utan att befattningen är reglerad via avtal om tjänsteköp att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson, ekonomikontoret.

24 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 91 Dnr Handlingsprogram för skydd mot olyckor Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunerna ska styra sitt arbete mot skydd mot olyckor med målstyrning utifrån nationella mål. Styrningen ska ske genom handlingsprogram, dels för räddningstjänst (utryckande verksamhet) och dels för den olycksförebyggande verksamheten. I handlingsprogrammet ska det finnas en beskrivning av olycksrisker inom kommunens geografiska område. Där ska det även anges uppsatta lokala verksamhetsmål samt lämnas uppgift om samverkan med externa aktörer. Vidare ska det beskrivas hur förebyggande verksamhet ordnas och planeras samt vilken insatsförmåga som räddningstjänsten har och avser skaffa sig. Handlingsprogrammet ska utgöra ett instrument för uppföljning och utvärdering. Arbetet med handlingsprogrammet ska vara en ständigt pågående process. Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över kommunens olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Tillsynen inriktas mot att bedöma om kommunen lever upp till de nationella mål och verksamhetsmål som framgår av lagen samt de mål som angetts i handlingsprogrammet, främst genom att granska egenkontroll och egenutvärdering. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken (länsstyrelsen och angränsande kommuner m.fl.). En remissversion av handlingsprogram för skydd mot olyckor för Arvidsjaurs kommun har upprättats Förslag föreligger att nämnden ska besluta att sända ut förslaget på remiss till Länsstyrelsen, Trafikverket, Polisen, Arvidsjaurs Flygplats, FMV Provplats Vidsel, SOS Alarm, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, Landstinget och Säkerhetsgruppen, angränsande kommuner och kommuner med vilka kommunen samverkar med inom räddningstjänstområdet forts.

25 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 91 Dnr Angränsande kommuner är Malå, Norsjö, Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Jokkmokk, Arjeplog och Sorsele. Andra kommuner som Arvidsjaurs kommun samverkar med är Lycksele och Storuman. Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår Martin Nilsson ett antal redaktionella ändringar i det förslag till handlingsprogram som föreligger. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor för Arvidsjaurs kommun med de redaktionella ändringar som Martin Nilsson föreslagit att sända ut förslaget på remiss till: Länsstyrelsen Trafikverket Polisen Arvidsjaurs Flygplats FMV Provplats Vidsel SOS Alarm Skellefteälvens Vattenregleringsföretag Landstinget Säkerhetsgruppen Malå kommun Norsjö kommun Skellefteå kommun Piteå kommun Älvsbyns kommun Jokkmokks kommun Arjeplogs kommun Sorsele kommun Lycksele kommun Storumans kommun Exp: Britta Lundgren

26 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 92 Dnr Yttrande över hastighetsföreskrifter längs väg 519 och väg Malåvägen Trafikverket Region Nord har översänt ett förslag till nya hastighetsföreskrifter rörande väg 519 och väg Malåvägen. Väg 519 är den del som ligger i Arvidsjaurs kommun och väg 1014 är den del som ligger i Malå kommun. Under den gångna sommaren har förbättringsåtgärder utförts längs vägen och Trafikverket bedömer att vägen nu klarar de krav som finns för att höja hastigheten från nuvarande 70 km/tim (bashastighet) till 80 km/tim. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka att hastigheten längs väg 519 och väg 1014 Malåvägen höjs till 80 km/tim med undantag för byn Grundträsk där lägre hastighet föreslås mot bakgrund av vägens beskaffenhet och de olyckor som inträffat där. Exp: Trafikverket Region Nord

27 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 93 Dnr Delårsbokslut för miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden har upprättats. Delårsbokslutet innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt uppföljning av nämndens verksamhetsmål för perioden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar. /. att godkänna delårsbokslut för perioden att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Exp: Kommunfullmäktige Heikki Kairento

28 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut (6) Verksamhetsberättelse miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Nämnden har haft tre arbetsutskott och fyra sammanträden under året. Vid nämndens sammanträde i januari informerade Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om länsstyrelsens arbete med kulturmiljövård och byggnadsminnen i Norrbottens län. Vid nämndens sammanträde i maj informerade Lantmäteriet om de rutiner som de och kommunen har för behandling av samrådsärenden samt hur lantmäteriet handlägger strandskyddsärenden i samband med avstyckning och fastighetsreglering. Ett stort antal detaljplaner har behandlats av nämnden under perioden. Arbetet med upprättande av detaljplan för Arvidsjaur 6:9 har pågått under våren. Syftet är att ändra detaljplanen för den användning som i dag finns och ska etableras på tomten (polishus och brandstation). En utbyggnad av befintligt polishus föreslås med 600 kvm. Detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige i juni har överklagats och ligger för närvarande hos Länsstyrelsen. Projekteringen av ombyggnaden pågår. I avvaktan på fastställande av en ny översiktsplan har kommunfullmäktige i juni fastställt ett policydokument med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Detta för att ha en vägledning och kunna göra en bedömning av strandskyddsärenden fram till dess att översiktsplanen antas. Planverksamhet Översiktsplanearbetet går sakta men säkert framåt. Handlingar är under upprättande och kommer även att omfatta Arvidsjaurs samhälle. För att arbetet med översiktsplanen ska koordineras med arbetet med tillväxtplanen har tidplanen för översiktsplanen justerats. Ambitionen är att kommunstyrelsen ska kunna besluta om samråd under mars Vindkraftsplanen antogs av kommunfullmäktige i slutet av oktober Planen överklagades och kommunen inväntar därmed rättsprocessen. En stor mängd detaljplaner har hanterats av nämnden under våren. Mot bakgrund av kundens behov av att så snart som möjligt kunna påbörja byggnationerna beslutade kommunfullmäktige att delegera till nämnden att anta detaljplanen för laxbäcken 1:18 samt del av Laxbäcken 1:1 (Norlundaheden). Nämnden beslutade att anta detaljplanen. Detaljplanen har överklagats av Västra Kikkejaure sameby och kommunen inväntar rättsprocessen. Kommunfullmäktige antog den 25 juni 2012 ett antal detaljplaner: Del av Arvidsjaur 6:1 (Hinden) Jakob Larsagärdan 4 Rektorn 1 och 2 samt del av Arvidsjaur 6:1 Del av Arvidsjaur 6:2 (Köpmantorget) Arvidsjaur 6:9 (Polishuset)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-06-12 80 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Mats Granlund (s) Iren Ögren

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-06 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 10.00 16.15 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s) tjg. ersättare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-11 9 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 11.00-15.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Kenneth Bäcklund (v) Martin

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14.40

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14.40 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-13 83 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-14.40 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer