Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s), tjg ers. Mats Granlund (s) Håkan Sandgren (v) Martin Nilsson (c) Mats Klockljung (c) Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Lidström, miljöinspektör Majvor Sellbom, sekreterare Hans-Eric Jonsson, räddningschef Sara Persson, byggnadsinspektör Britta Lundgren, planingenjör Åsa Andersson, miljöinspektör Justerare Håkan Sandgren Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer Ordförande Anders Harr Justerare Håkan Sandgren Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Majvor Sellbom

2 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning Mbhn 77 Information och studiebesök i Gallejaur Mbhn 78 Dnr Upphävande av landskapsbildsskyddet inom Arvidsjaurs kommun Mbhn 79 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Mbhn 80 Dnr Detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 - Golfbanan Mbhn 81 Dnr Förbud mot upplåtelse eller uthyrning av fastighet Mbhn 82 Dnr Anmälan om demontering av drivmedelsanläggning och efterbehandling av förorenad jord Mbhn 83 Dnr Bygglov för tillbyggnad av bostadshus Arvidsjaur 5:9 Mbhn 84 Dnr Bygglo för tillbyggnad av bostadshus Renen 12 Mbhn 85 Dnr Samråd om avstyckning och fastighetsreglering Gullön 8:3, 8:4 och styckningslotten Mbhn 86 Dnr Samråd om avstyckning Lomträskvattnet 1:1 Mbhn 87 Dnr Samråd om avstyckning Donkaberget 1:1 forts.

3 A ARVIDSJAURS KOMMUN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Ärendeförteckning forts. Mbhn 88 Dnr Samråd om avstyckning Järvträsk 1:11 Mbhn 89 Dnr Samråd om avstyckning Fjällbonäs 1:19 Mbhn 90 Dnr Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar Mbhn 91 Dnr Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Arvidsjaurs kommun Mbhn 92 Dnr Yttrande över hastighetsföreskrifter rörande väg 519 och Malåvägen Mbhn 93 Dnr Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 94 Dnr Bygglov för inglasning av balkong Skatan 6 Mbhn 95 Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

4 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 77 Information och studiebesök i Gallejaur Studiebesök Gallejaur Vid nämndens sammanträde besökte miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ledamöter Gallejaur. Christer Löfgren berättade om Gallejaur kulturreservat och Gallejaur naturreservat och arbetet med att förverkliga detta samt hur verksamheten bedrivs i dag. Nämnden sammanträdde därefter i den nybyggda informationsbyggnaden. Förvaltningschefens rapport Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om; Köp av tjänst som räddningschef - avtal tecknat för ett år Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträder 25/9 - behandling av driftsbudgetramar och nämndernas besparingar Ny miljöinspektör och energirådgivare ska anställas efter Agnes Sjölund Daniel Risberg anställd som ny byggnadsinspektör efter Sara Persson Projektering av brandstation pågår detaljplanen är överklagad och ligger hos Länsstyrelsen

5 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 78 Dnr Upphävande av landskapsbildsskyddet inom Arvidsjaurs kommun Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena (lag 1998:811 om införande av miljöbalken) så länge som länsstyrelsen inte beslutar något annat. I Arvidsjaurs kommun finns i dag två områden som omfattas av landskapsbildsskyddet. Enligt länsstyrelsens beslut omfattas fastigheten Renudden 1:1 av landskapsbildsskyddet. Med stöd av 19 naturvårdslagen har länsstyrelsen förordnat att avverkning eller upplag inte får utföras på fastigheten utan länsstyrelsens tillstånd. Enligt länsstyrelsens beslut omfattas även ett större område runt Arvidsjaurs samhälle av landskapsbildsskyddet. Enligt förordnandet får avverkning av skog inte ske utan länsstyrelsens tillstånd. I samband med arbetet med framtagandet av detaljplan för Arvidsjaur 8:13 mfl. - Bernhardsborg har länsstyrelsen påpekat att kommunen, då planområdet omfattas av landskapsbildsskyddet, bör inkomma med en önskan om tillstånd eller upphävande av landskapsbildsskyddet. Enligt länsstyrelsen ligger också beslutanderätten för att i detaljplan upphäva strandskydd på länsstyrelsen i områden som omfattas av landskapsbildsskyddet. forts.

6 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 78 Dnr Då nu gällande lagstiftning på ett betryggande sätt säkerställer de syften som ovan nämnda förordnanden avser föreslås att nämnden ska ansöka hos länsstyrelsen om att upphäva de landskapsbildsskydd som finns i Arvidsjaurs kommun. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos länsstyrelsen anhålla om att nedanstående förordnanden enligt 19 Naturvårdslagen som finns i Arvidsjaurs kommun upphävs; Renudden 1:1 länsstyrelsens beslut Arvidsjaurs samhälle länsstyrelsens beslut Exp Länsstyrelsen Planingenjör

7 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 79 Dnr Detaljplan för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. Förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. har upprättats. Syftet med planen är att tillskapa ett område för handel. Ett redan planlagt kvarter för ej störande småindustri har tagits med i planområdet eftersom två befintliga tomter avses utökas. Detta innebär att detaljplanen täcker upp hela området söder om Järnvägsgatan. Området berörs av strandskyddsområdet för Ytterstjärnen. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna upprättat förslag till detaljplan för Bernhardsborg - del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. som underlag för samråd. Samråd har därefter hållits under perioden I samband med arbetet med framtagandet av en detaljplan för Arvidsjaur 8:13 m.fl. Bernhardsborg har länsstyrelsen påpekat att kommunen, eftersom att planområdet omfattas av landskapsbildsskyddet, bör inkomma med en begäran om tillstånd eller upphävande av landskapsbildsskyddet. Enligt länsstyrelsen ligger också beslutanderätten för att i detaljplan upphäva strandskydd på länsstyrelsen i områden som omfattas av landskapsbildsskyddet. Ett skrivelse om upphävande av strandskyddet samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet har upprättats forts.

8 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 79 Dnr Samrådsredogörelse har upprättas och granskningshandlingar har upprättats Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att detaljplanen för Bernhardsborg del av Arvidsjaur 8:13 m.fl. görs tillgänglig för granskning att hos länsstyrelsen ansöka om att strandskyddet upphävs inom detaljplaneområdet för att möjliggöra tillskapande av områden för handel att hos länsstyrelsen ansöka om tillstånd enligt landskapsbildsskyddet för att möjliggöra exploatering inom detaljplaneområdet. Exp: Planingenjör Länsstyrelsen

9 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 80 Dnr Detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 - Golfbanan Förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 Golfbanan har upprättats. Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för utvidgning av golfklubbens verksamhet. Planområdet omfattar 55 hektar och berör tre fastigheter. Arvidsjaur 7:6 ägs av Arvidsjaurs golfklubb och Arvidsjaur 7:1 samt Arvidsjaur 6:1 ägs av Arvidsjaurs kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade att godkänna upprättat förslag till detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 Golfbanan som underlag för samråd. Samråd har därefter hållits under perioden Granskningshandlingar och samrådsredogörelse har upprättats Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättade granskningshandlingar och samrådsredogörelse och besluta om att detaljplanen för Arvidsjaur 6:1, 7:1 och 7:6 Golfbanan görs tillgänglig för granskning. Exp: Planingenjör

10 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 81 Dnr Förbud mot upplåtelse eller uthyrning av fastighet - xxx En anonym anmälan har inkommit till miljö- och byggenheten om att fastigheten xxx upplåtits till personer som är i Sverige för att plocka bär. Med anledning av anmälan har miljöinspektörerna inspekterat fastigheten vid ett besök Närvarande vid inspektionen var även vice brandchefen. Vid inspektionen konstaterades att det fanns cirka 15 stycken liggplatser i fastigheten. Följande brister konstaterades: Att ett fönster var trasigt till ett rum där en person hade sin sovplats Att huset saknade rinnande vatten samt el Att köket var mycket smutsigt Att golvlister saknades i vissa rum Att fastigheten är i behov av renovering Miljö- och byggenheten har skrivit till ägaren xxx och upplyst honom om vilka krav som gäller för upplåtelse eller uthyrning av fastigheter samt begärt in synpunkter på vilka åtgärder som kommer att vidtas. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 Miljöbalken och med hänvisning till 33 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuda xxx att från och med senast inom (1) vecka från delgivning av detta beslut upplåta fastigheten xxx för tillfälligt boende, vandrarhem eller motsvarande då fastigheten bl.a. saknar el, rinnande vatten och ej har någon uppvärmning av sovrummen. Beslutet skall gälla omedelbart även om det överklagas vid vite av kronor. Exp till: xxx

11 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 82 Dnr Anmälan om demontering av drivmedelsanläggning och efterbehandling av förorenad jord xxx xxx har lämnat in en anmälan om demontering av drivmedelsanläggning och efterbehandling av förorenad jord xxx. Anmälan är inlämnad i enlighet med 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föroreningar, främst dieselolja och bensin, har påträffats i mark inom två huvudområden xxx Saneringen är planerad som en grävsanering. Uppgrävda förorenade massor som utgör avfall ska transporteras till godkänd avfallsanläggning för behandling, utan mellanlagring på området. Återfyllnad av schakten sker med massor från områden med halter underskridande Naturvårdsverkets riktvärden för MKM och rena massor som tas från sidotäkt. forts.

12 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 82 Dnr Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att enligt 10 kap 14, 26 kap 9 samt 2 kap 2,3 och 8 miljöbalken förelägga xxx att genomföra efterbehandlingsåtgärder inom fastigheten xxx i enlighet med inlämnad anmälan daterad om sanering enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att följande tillägg till anmälan ska gälla: att markföroreningar på xxx behandlas ej i detta ärende utan skall utredas vidare att nämnden ställer sej positiv till en sanering av området eller delar av området med en insitu- metod, dock skall en ny anmälan enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tillställas nämnden för en prövning av den nya saneringsmetoden att nämnden ej godtar någon kvarlämnad markförorening överstigande Naturvårdsverkets rikvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) vilket innebär att de i anmälan angivna områdena skall saneras helt, någon förorening överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) får ej lämnas kvar, då det finns villatomter för bostadsbebyggelse xxx som i framtiden kan påverkas av inträngande gaser från föroreningar i grundvattnet och marken att om ytterligare markföroreningar upptäcks vid saneringstillfället skall även dessa föroreningar saneras forts.

13 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 82 Dnr att uppgifter skall inlämnas till miljö-,bygg- och hälsoskyddsnämnden på vilken halt alifater uttryckt i mg/l som grundvattnet planeras att renas ner till. En motivering om varför denna halt föreslås skall även tillställas nämnden. Dessa uppgifter skall behandlas av miljö-,byggoch hälsoskyddsnämnden före det att rening av grundvattnet påbörjas att provtagning skall utföras på varje schaktvägg som uppkommer vid saneringsarbetet, ett jordprov för fältanalys skall uttas minst varje 0,5 meter att om efterbehandlingsåtgärden inte påbörjas inom två år skall miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för en ny bedömning av ärendet. Exp:

14 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 83 Dnr Bygglov för tillbyggnad av bostadshus Arvidsjaur 5:9 Jonas Landstedt, Magnus Berlinvägen 34, Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Arvidsjaur 5:9. Befintligt tillbyggt garage rivs och ersätts med ett garage och förråd i två våningar med ett bostadsrum på vindsplan (totalt ca 256 m2 bruttoarea). Befintlig byggnadsyta är ca 118 m2 och tillkommande byggnadsyta är 96,4m2. Total byggnadsyta blir 214 m2. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan 25-P94/72 antagen 1971och ska användas för bostadsändamål i en våning. Max byggnadsyta är 240 m2. Tillbyggnadens föreslagna placering, 3,5 meter från tomtgräns, innebär en avvikelse från bestämmelsen om minsta avstånd till tomtgräns, 4,5 meter samt en mindre del (12 m2) som placeras på mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Bestämmelser i PBL Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. (2 kap 6 PBL). Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. (8 kap 31b PBL). Yttranden Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Ägare av Arvidsjaur 5:10, Arvidsjaur 5:11, Liljan 2 och Liljan 3 har bedömts vara berörda. Ägaren till fastigheten Arvidsjaur 5:10 har godkänt placeringen. forts.

15 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 83 Dnr Skäl till beslut Tillbyggnaden av garage/förråd anses oproportionerlig och allt för dominerande i förhållande till byggnaden i övrigt. Dessutom medför tillbyggnaden att områdets karaktär som villaområde påverkas på ett negativt sätt då byggnaden får ett industribyggnadsliknande utseende. De sammantagna avvikelserna från detaljplanen anses inte utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas enligt 9 kap 31 PBL Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov med hänvisning till 9 kap 30 plan- och bygglagen eftersom åtgärderna inte uppfyller kraven i 2 kap 6 1 samt 8 kap. 17 PBL samt att det strider mot gällande detaljplan och det är inte fråga om en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Avgiften för prövningen av ansökan är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Bilaga - Hur man överklagar Exp: Sökande

16 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 84 Dnr Bygglov för tillbyggnad av bostadshus Renen 12 Ewa Hägg, Lappstadsgatan 8, Arvidsjaur ansöker om bygglov med avvikelse från detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med farstu på fastigheten Renen 12. Förutsättningar För fastigheten gäller detaljplan 25-ARS-9 antagen1946 och fastigheten ska användas för bostadsändamål. Tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas. Fastigheten ligger inom bevarandeområde i den bevarandeplan som antagits av kommunen. Byggnaden och byggnadsmiljön anses bevarandevärd. Bestämmelser i PBL Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 PBL). Ändring/flyttning av byggnaden ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara (8 kap 17 PBL). Yttranden Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Ägare av Lappstaden 1 och Lappstaden 2 samt Renen 11 har bedömts vara berörda. Inga erinringar har inkommit. Skäl till beslut Åtgärden anses utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplanen som kan godtas och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 7, 9 13, 17. forts.

17 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 84 Dnr Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen, PBL. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs 2. Åtgärden får påbörjas. 3. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Byggnadsverket få tas i bruk utan att slutbesked lämnats. Avgiften för ärendet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Upplysningar Anmälan skall göras till Miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk. Exp: Sökanden Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda Bilagor Bilaga 1- Hur man överklagar Bilaga 2- Handlingar och kontrollplan som ingår i beslutet

18 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 85 Dnr Samråd om avstyckning och fastighetsreglering Gullön 8:3, 8:4 och styckningslotten Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning och fastighetsreglering avseende fastigheterna Gullön 8:3, Gullön 8:4 och styckningslotten. Ägarna av Gullön 8:4, Lars och Erik Fällman, önskar avstycka ett område som är bebyggt och har en areal om cirka 1,3 hektar. Fastigheten är belägen mellan järnvägen och sjön Storavan. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Dessa bestämmelser fortsätter att gälla oförändrat. Eftersom området redan är ianspråktaget sker ingen förändring av de allemansrättsliga reglerna. Utfart sker på befintlig enskild väg med överfart över järnvägen. Servitut för utfart bildas över Gullön 8:3 fram till allmän väg. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt fastighetsbildning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

19 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 86 Dnr Samråd om avstyckning Lomträskvattnet 1:1 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Lomträskvattnet 1:1. Sökanden är Maj-Lis Vidman och Rune Lundberg, Auktsjaur och avstyckningen avser en friköpt tomt från Sveaskog AB om cirka kvm. Området är bebyggt med äldre byggnader. Utfartsvägar och båthus vid sjön avses säkras med servitut. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt fastighetsbildning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

20 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 87 Dnr Samråd om avstyckning Donkaberget 1:1 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Donkaberget 1:1. Sökanden är Sveaskog AB och avstyckningen avser en bostadstomt om ca 5000 kvm vid sjön Östra Kikkejaur. Strandskyddsreglerna gäller för hela udden men då fastighetsbildningen avser tomtplats till äldre byggnader anses syftet med strandskyddet inte motverkas. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt fastighetsbildning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

21 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 88 Dnr Samråd om avstyckning Järvträsk 1:11 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Järvträsk 1:11. Sökanden är Lena Stenlund och avstyckningen avser ett område om ca 1,4 hektar. Styckningslotten är bebyggd med fritidshus och uthus. Utfart sker på befintlig enskild väg. Syftet med avstyckningen är att bilda en ny fastighet kring befintligt fritidshus och därmed sälja skogsmarken. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

22 A ARVIDSJAURS KOMMUN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 89 Dnr Samråd om avstyckning Fjällbonäs 1:19 Lantmäterimyndigheten, Box 79, Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd rörande avstyckning från Fjällbonäs 1:19. Sökanden är Ulf och Eva Öberg (lotten A) samt Britt-Inger och Mats Gadd (lotten B). Områdena som avser att avstyckas är bebyggda sedan gammalt tillbaka. Inom lott A finns en inredd stuga, hundkoja och lada och på lott B finns en inredd stuga. Styckningslotterna ska användas för fritidsändamål. Lotten A omfattar cirka 2000 kvm och styckningslotten B cirka 1650 kvm. Enklare väg finns till området och vatten och avlopp saknas. Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskyddsbestämmelser. Området består av en äldre etablering av stugor och lada. Styckningslotterna ligger på en kulle som avgränsas naturligt mot stranden i form av slänter. Den närliggande badplatsen och det rörliga friluftslivet påverkas därför inte av sökt fastighetsreglering. Lantmäteriet har ingen erinran mot sökt avstyckning. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka fastighetsregleringen då åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte. Exp: Lantmäteriet

23 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 90 Dnr Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar Nedanstående personer har tilldelats budget och ekonomiskt ansvar inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde: Ansvarskod Funktion Namn 15 Mbhn:s ordförande Anders Harr 5 Resultatchef Heikki Kairento 511 Planingenjör Britta Lundgren 512 Miljöinspektör Annika Lidström 513 Miljöinspektör Åsa Andersson 514 Miljöinspektör Agnes Sjölund 515 Sekreterare Majvor Sellbom 516 Byggnadsinspektör Daniel Risberg 571 Räddningschef Hans-Eric Jonsson Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar Exp: Ekonomi Heikki Kairento Berörda ansvarsbärare att anta förteckning över ovanstående personer som tilldelats budget och ekonomiskt ansvar inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde att resultatchef Heikki Kairento kan attestera alla konton vid beslutsattestants frånvaro att notera att Räddningschefen formellt ej är anställd av Arvidsjaurs kommun utan att befattningen är reglerad via avtal om tjänsteköp att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson, ekonomikontoret.

24 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 91 Dnr Handlingsprogram för skydd mot olyckor Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunerna ska styra sitt arbete mot skydd mot olyckor med målstyrning utifrån nationella mål. Styrningen ska ske genom handlingsprogram, dels för räddningstjänst (utryckande verksamhet) och dels för den olycksförebyggande verksamheten. I handlingsprogrammet ska det finnas en beskrivning av olycksrisker inom kommunens geografiska område. Där ska det även anges uppsatta lokala verksamhetsmål samt lämnas uppgift om samverkan med externa aktörer. Vidare ska det beskrivas hur förebyggande verksamhet ordnas och planeras samt vilken insatsförmåga som räddningstjänsten har och avser skaffa sig. Handlingsprogrammet ska utgöra ett instrument för uppföljning och utvärdering. Arbetet med handlingsprogrammet ska vara en ständigt pågående process. Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över kommunens olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Tillsynen inriktas mot att bedöma om kommunen lever upp till de nationella mål och verksamhetsmål som framgår av lagen samt de mål som angetts i handlingsprogrammet, främst genom att granska egenkontroll och egenutvärdering. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken (länsstyrelsen och angränsande kommuner m.fl.). En remissversion av handlingsprogram för skydd mot olyckor för Arvidsjaurs kommun har upprättats Förslag föreligger att nämnden ska besluta att sända ut förslaget på remiss till Länsstyrelsen, Trafikverket, Polisen, Arvidsjaurs Flygplats, FMV Provplats Vidsel, SOS Alarm, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, Landstinget och Säkerhetsgruppen, angränsande kommuner och kommuner med vilka kommunen samverkar med inom räddningstjänstområdet forts.

25 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden forts. mbhn 91 Dnr Angränsande kommuner är Malå, Norsjö, Skellefteå, Piteå, Älvsbyn, Jokkmokk, Arjeplog och Sorsele. Andra kommuner som Arvidsjaurs kommun samverkar med är Lycksele och Storuman. Under överläggningen i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår Martin Nilsson ett antal redaktionella ändringar i det förslag till handlingsprogram som föreligger. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor för Arvidsjaurs kommun med de redaktionella ändringar som Martin Nilsson föreslagit att sända ut förslaget på remiss till: Länsstyrelsen Trafikverket Polisen Arvidsjaurs Flygplats FMV Provplats Vidsel SOS Alarm Skellefteälvens Vattenregleringsföretag Landstinget Säkerhetsgruppen Malå kommun Norsjö kommun Skellefteå kommun Piteå kommun Älvsbyns kommun Jokkmokks kommun Arjeplogs kommun Sorsele kommun Lycksele kommun Storumans kommun Exp: Britta Lundgren

26 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 92 Dnr Yttrande över hastighetsföreskrifter längs väg 519 och väg Malåvägen Trafikverket Region Nord har översänt ett förslag till nya hastighetsföreskrifter rörande väg 519 och väg Malåvägen. Väg 519 är den del som ligger i Arvidsjaurs kommun och väg 1014 är den del som ligger i Malå kommun. Under den gångna sommaren har förbättringsåtgärder utförts längs vägen och Trafikverket bedömer att vägen nu klarar de krav som finns för att höja hastigheten från nuvarande 70 km/tim (bashastighet) till 80 km/tim. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka att hastigheten längs väg 519 och väg 1014 Malåvägen höjs till 80 km/tim med undantag för byn Grundträsk där lägre hastighet föreslås mot bakgrund av vägens beskaffenhet och de olyckor som inträffat där. Exp: Trafikverket Region Nord

27 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Mbhn 93 Dnr Delårsbokslut för miljöbygg- och hälsoskyddsnämnden Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden har upprättats. Delårsbokslutet innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt uppföljning av nämndens verksamhetsmål för perioden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar. /. att godkänna delårsbokslut för perioden att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige. Exp: Kommunfullmäktige Heikki Kairento

28 Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut (6) Verksamhetsberättelse miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Nämnden har haft tre arbetsutskott och fyra sammanträden under året. Vid nämndens sammanträde i januari informerade Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om länsstyrelsens arbete med kulturmiljövård och byggnadsminnen i Norrbottens län. Vid nämndens sammanträde i maj informerade Lantmäteriet om de rutiner som de och kommunen har för behandling av samrådsärenden samt hur lantmäteriet handlägger strandskyddsärenden i samband med avstyckning och fastighetsreglering. Ett stort antal detaljplaner har behandlats av nämnden under perioden. Arbetet med upprättande av detaljplan för Arvidsjaur 6:9 har pågått under våren. Syftet är att ändra detaljplanen för den användning som i dag finns och ska etableras på tomten (polishus och brandstation). En utbyggnad av befintligt polishus föreslås med 600 kvm. Detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige i juni har överklagats och ligger för närvarande hos Länsstyrelsen. Projekteringen av ombyggnaden pågår. I avvaktan på fastställande av en ny översiktsplan har kommunfullmäktige i juni fastställt ett policydokument med riktlinjer för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Detta för att ha en vägledning och kunna göra en bedömning av strandskyddsärenden fram till dess att översiktsplanen antas. Planverksamhet Översiktsplanearbetet går sakta men säkert framåt. Handlingar är under upprättande och kommer även att omfatta Arvidsjaurs samhälle. För att arbetet med översiktsplanen ska koordineras med arbetet med tillväxtplanen har tidplanen för översiktsplanen justerats. Ambitionen är att kommunstyrelsen ska kunna besluta om samråd under mars Vindkraftsplanen antogs av kommunfullmäktige i slutet av oktober Planen överklagades och kommunen inväntar därmed rättsprocessen. En stor mängd detaljplaner har hanterats av nämnden under våren. Mot bakgrund av kundens behov av att så snart som möjligt kunna påbörja byggnationerna beslutade kommunfullmäktige att delegera till nämnden att anta detaljplanen för laxbäcken 1:18 samt del av Laxbäcken 1:1 (Norlundaheden). Nämnden beslutade att anta detaljplanen. Detaljplanen har överklagats av Västra Kikkejaure sameby och kommunen inväntar rättsprocessen. Kommunfullmäktige antog den 25 juni 2012 ett antal detaljplaner: Del av Arvidsjaur 6:1 (Hinden) Jakob Larsagärdan 4 Rektorn 1 och 2 samt del av Arvidsjaur 6:1 Del av Arvidsjaur 6:2 (Köpmantorget) Arvidsjaur 6:9 (Polishuset)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer