Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (23) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: , Värdshus Hovs Hallar. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson (BP), jäv 171 Lars Hasselcrona (M) Christer Lindén (M), tjg. ers. för Anne-Marie Holmberg (M) Claes Sundin (M) Patrik Larsson (FP), jäv 187 Håkan Philipsson (S) Irene Ebbesson (S), tjg. ers. för Göran Klang (S) Magnus Nilsson (C) Jarl Haakon Böcker (C) Henrik Andersson, nämndsekreterare Anders Nilsson, förvaltningschef Torbjörn Ziegler, bygglov/kart-gis-chef, Johan Hamringe, miljöchef, Börje Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Anne Eriksson, bygglovshandläggare, Rolf Andreasson, räddningstjänsten 170, Nils-Gunnar Sahlman, konsult 170. Utses att justera: Justeringens tid och plats: Håkan Philipsson. Ersättare: Patrik Larsson. Tisdagen den 14 december 2010 kl 08.00, kommunkontoret i Båstad. Sekreterare... Paragrafer: Henrik Andersson Ordförande... Kerstin Gustafsson Justerande... Håkan Philipsson ANSLAG/BEVIS Organ: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 ) 1 (1) Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december Godkännande av dagordningen 170. Informationspunkter 171. Miljöpris Vitlingen 16, Torekov - Anmälan av verksamhet - Tillverkning av chips 173. Östra Karup 24:3 - Tillbyggnad av godsmottagning 174. Östra Karup 24:3 - Olovligt uppförd tillbyggnad av godsmottagning 175. Slammarp 3:44, Förslöv - Ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak 176. Slammarp 3:44, Förslöv - Olovligt byggande: ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak 177. Del av Hemmeslöv 8:2 - Marklov för schaktning 178. Fogdarp 3:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning samt ombyggnad 179. Varan 17:1 - Rivning av ekonomibyggnad samt avstyckning 180. Drängstorp 6:35 - Ändring av stallbyggnad till bostadshus 181. Glimminge 39:203 - Rivning av carport med förråd 182. Ljungby 17:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 183. Del av Slammarp 64:1, Förslöv - Nybyggnad av flerbostadshus med förråd 184. Flamman 3, Båstad - Yttrande beträffande tillämpning av plan- och bygglagen 185. Entitan 8, Båstad - Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen 186. Killeröd 1:15, Båstad - Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen 187. Kattegatt 15, Torekov - Ansökan om bygglov för balkong på befintligt tak 188. Anmälningar 189. Anmälan om beslut fattade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 190. Anmälan om delegationsärenden, bostadsanpassning 191. Anmälan om delegationsärenden, miljöärenden 192. Granaten 3, Båstad - Nybyggnad av lekstuga Postadress Telefon E-post Plusgiro Båstad vx Gatuadress Telefax Webbplats Organisationsnummer Vångavägen

3 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 169 Godkännande av dagordningen 1. Dagordningen godkänns.

4 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 170 Informationspunkter 1. Verksamhetsrapportering 2. Presentation av Nils Gunnar Sahlmans miljöutredning: Förutsättningar för samverkan kring miljö- och hälsoskyddstillsynen i Båstads och Ängelholms kommuner, bilaga. Dnr: M Projekt Klarningen - återrapportering (Johan Hamringe) 4. Nolato, ändring av verksamhet (Börje Nilsson) 5. Möllhult 2:15, gödselverksamhet (Börje Nilsson) 6. Redovisning kring fakturering av LBE-avgifter (Anders Nilsson) Dnr: A 10/ X-Bowl i Båstad - återrapportering (Rolf Andreasson) Ovanvåningen stängs, brandsäkerheten bristfällig etc 8. Kvalitetsprogram, handelsplats Hemmeslöv (Torbjörn Ziegler) 9. Slättaröd S:1 (Torbjörn Ziegler) 10. Båstad hamn (Torbjörn Ziegler) 11. Ängelsbäck 55:4 (Torbjörn Ziegler) 12. Ranarp 12:5 (Torbjörn Ziegler) 13.Killebäckstorp 1:35 (Torbjörn Ziegler) 14. Naturvårdsfonden 2011

5 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Keijo Hiltunen Tvärstigen GREVIE SBN au 126 Dnr: M SBN 171 Miljöpris beslöt dåvarande miljönämnden att instifta ett pris för någon person eller organisation i kommunen som gjort en betydande insats på miljöområdet. Ett förslag har inkommit till 2010 års miljöpristagare. sunderlag Tjänsteskrivelse från miljöchef Johan Hamringe, daterad Yrkanden Håkan Philipsson (S) med bifall från Patrik Larsson (FP), James Johnson (BP) och Jarl Haakon Böcker (C): Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. Kerstin Gustafsson (M): Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över. Förslag till beslut Jäv Yrkanden Arbetsutskottets förslag: 1. Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. 2. Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över. Ingemar Jönsson (BP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Håkan Philipsson (S) och Patrik Larsson (FP): Bifall till liggande förslag. 1. Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. 2. Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över samt göras kända.

6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Bjäre Hembygd AB Att: Göran Nordander Burensviksvägen BÅSTAD SBN au 128 SBN 172 Dnr: M Vitlingen 16, Torekov Anmälan av verksamhet - Tillverkning av chips sunderlag Ajournering Yrkanden Bjäre Hembygd planerar att starta en chipsfabrik tillsammans med ett antal privata investerare. Fabriken ska tillverka chips av rotfrukter och allt ska vara lokalproducerat. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet återremitteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att till samhällsbyggnadsnämndens möte den 9 december presentera ett samordnat förslag till beslut i ärendet. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Börje Nilsson, daterad Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Håkan Philipsson (S) och Jarl Haakon Böcker (S): Bifall till tjänstemannens förslag till beslut. Patrik Larsson (FP), Magnus Nilsson (C), Claes Sundin (M), Christer Lindén (M), Lars Hasselcrona (M), Ingemar Jönsson (BP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till sökandens ansökan om att få starta chipsfabrik. Reservation 1. Sökandens ansökan om att få starta chipsfabrik på fastigheten Vitlingen 16 i Torekov bifalls. Placeringen av verksamheten godtas med de försiktighetsåtgärder som redovisats angående trafik, buller och rening av utgående luft. 2. Av de uppgifter som lämnats av verksamhetsutövaren framgår att reningsutrustning för utgående luft kommer att installeras för att minimera luktolägenheter. 3. Verksamheten kommer att bedrivas dagtid och trafiken kommer att koncentreras till Litorinavägen. 4. Samhällsbyggnadsnämnden vill erinra om att efter att verksamhetsutövaren startat tillverkningen av chips i lokalerna har nämnden möjlighet att stoppa verksamheten om olägenheter av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljö uppkommer, även om skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas, med stöd av 2 kap. 9 miljöbalken. Mot beslutet reserverar sig Håkan Philipsson (S), Jarl Haakon Böcker (C), Irene Ebbesson (S) och James Johnson (BP).

7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Jonbås AB Att: Magnus Dahlberg Flintvägen BÅSTAD SBN au 129 Dnr: L SBN 173 Östra Karup 24:3 Tillbyggnad av godsmottagning Jonbås AB har inkommit med ansökan om tillbyggnad av godsmottagning. Godsmottagningen ska säkerställa en regnsäker lastplats för in- och utlastning av tyger som är den huvudsakliga verksamheten. Detaljplanen för området anger J2, vilket innebär småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Berörda myndigheter har hörts utan erinran. sunderlag Tjänsteskrivelse från handläggare Ingegerd Persson, daterad Förslag till beslut Yrkande Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Bygglov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Bifogade föreskrifter ska följas. Patrik Larsson (FP): Bifall. 1. Bygglov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Bifogade föreskrifter ska följas. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

8 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län Jonbås AB Rättsenheten Att: Magnus Dahlberg MALMÖ Flintvägen BÅSTAD Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN au 130 Dnr: L SBN 174 Östra Karup 24:3 Olovligt uppförd tillbyggnad av godsmottagning Jonbås AB har inkommit med ansökan om tillbyggnad av godsmottagning. Godsmottagningen ska säkerställa en regnsäker lastplats för in- och utlastning av tyger som är den huvudsakliga verksamheten. Detaljplanen för området anger J2, vilket innebär småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Berörda myndigheter har hörts utan erinran. sunderlag Tjänsteskrivelse från handläggare Ingegerd Persson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 påförs ägaren till Östra Karup 24:3, Jonbås AB med org nr en byggnadsavgift på 4 x bygglovsavgiften = kr, med påpekan om att avgiften ska betalas till länsstyrelsen, pg nr , inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 28 översänds ärendet genast till Förvaltningsrätten för uttag av särskild tilläggsavgift. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 påförs ägaren till Östra Karup 24:3, Jonbås AB med org nr en byggnadsavgift på 4 x bygglovsavgiften = kr, med påpekan om att avgiften ska betalas till länsstyrelsen, pg nr , inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 28 översänds ärendet genast till Förvaltningsrätten för uttag av särskild tilläggsavgift. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Robert Lauk Fjärdingsmansvägen FÖRSLÖV SBN au 133 Dnr: L SBN 175 Slammarp 3:44, Förslöv Ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak inkom anmälan, via miljöchefen om olovligt byggande på fastigheten Slammarp 3:44. Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren tillskrev ägaren till fastigheten med uppmaning om rättelse inkom ansökan om lov med tillhörande skrivelse från ägaren till fastigheten genom Anders Barte. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Ansökan kan anses vara sådan mindre avvikelser som avses i plan- och bygglagen kap Ansökan uppfyller även kraven i plan- och bygglagen kap 3. Ändring av sadeltak till pulpettak medför inte en sådan betydande olägenhet att det kan hindra att bygglov beviljas. 3. Begärt bygglov innebär mindre avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 4. Bygglov beviljas. 5. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Arbetsutskottets förslag bifalls. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Negativa grannar ges besvärshänvisning över detta beslut. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

10 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län Robert Lauk Rättsenheten Fjärdingsmansvägen MALMÖ FÖRSLÖV SBN au 134 Dnr: L SBN 176 Slammarp 3:44, Förslöv Olovligt byggande: ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak inkom anmälan, via miljöchefen om olovligt byggande på fastigheten Slammarp 3:44. Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren tillskrev ägaren till fastigheten med uppmaning om rättelse inkom ansökan om lov med tillhörande skrivelse från ägaren till fastigheten genom Anders Barte. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen jämfört med 8 kap 1 samma lag påförs ägarna till fastigheten Slammarp 3:44, Fjärdingmansvägen 10, Robert Lauk (xxxxxx-xxxx) och Marzena Lauk (xxxxxxxx-xxxx) byggnadsavgift med kr med erinran om att avgiften ska betalas till Länsstyrelsen, pg nr inom två månader från det att beslutet vinner laga kraft. 1. Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen jämfört med 8 kap 1 samma lag påförs ägarna till fastigheten Slammarp 3:44, Fjärdingmansvägen 10, Robert Lauk (xxxxxxxx-xxxx) och Marzena Lauk (xxxxxxxx-xxxx) byggnadsavgift med kr med erinran om att avgiften ska betalas till Länsstyrelsen, pg nr inom två månader från det att beslutet vinner laga kraft. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Svensk Handel & Fastigheter AB Att: Stefan Mårtensson Celsiusgatan MALMÖ SBN 177 Dnr: L Del av Hemmeslöv 8:2 Marklov för schaktning Sökanden önskar marklov avseende schaktningsarbeten inom del av fastigheten Hemmeslöv 8:2 som förberedelse till nybyggnation. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Upplysning 1. Marklov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Marklov avser schaktningsarbeten. Grundläggning med tillhörande konstruktioner samt slutlig höjdsättning prövas i kommande bygglov. 3. Före det att arbetena påbörjas redovisas/inlämnas måttsatt situationsplan med byggnader inritade och utförd på bestyrkt utdrag ur primärkartan, exploateringsavtal, nyttjanderättsservitut, befintliga ledningars läge utreds och flyttas eventuellt i samråd med ledningsrättsinnehavare, kabelvisning från alla aktörer (Skanska, Skanova, Bjäre kraft, Tele 2 m fl), VA-redovisning i samråd med tekniska kontoret och NSVA, geoteknisk undersökning, hur vattenflödena från högre belägen mark tas omhand, avledning av vatten till ev. dikningsföretag, slutlig höjdsättning i enlighet med upprättat kvalitetsoch gestaltningsprogram (Hyco Verhaagen). 4. Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor före det att schaktningsarbetena påbörjas. 5. Utstakning ska ske. 6. Bifogade föreskrifter ska följas. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

12 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Margareta & Kenneth Törnebrant Nedre Gatan LANDSKRONA SBN au 136 Dnr: L SBN 178 Fogdarp 3:32 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning samt ombyggnad Kenneth Törnebrant ansökte om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ombyggnad av gårdsbyggnad till stall samt garage. Den tidigare gården som nu består av endast ekonomibyggnader ligger inom bullermattan för flyget med gällande tillstånd B Swedavia har i yttrande från Ängelholm Helsingborg Airport motsatt sig att bevilja bygglov för bostad på fastigheten. Motiveringen är att fastigheten exponeras för flygbuller högre än 70 dba, vilket är maximal ljudnivå utomhus, flera gånger per dygn. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Yrkanden Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 8 kap 12 och 2 kap plan- och bygglagen och 3 kap miljöbalken meddelas negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på grund av flygbuller. Platsen kan inte bebyggas med enbostadshus. Ingemar Jönsson (BP) med bifall från Jarl Haakon Böcker (C) och Magnus Nilsson (C): Positivt förhandsbesked medges. 1. Positivt förhandsbesked medges. 2. Nämndens delegerade uppdras att på delegation meddela bygglov för föreslagen bebyggelse efter att erforderliga grannehöranden gjorts. Kostnad: kr Faktura skickas separat. Besvärshänvisning över detta beslut skickas till Swedavia.

13 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Krister Holmberg Bjällerödsvägen ÄNGELHOLM SBN au 137 Dnr: L SBN 179 Varan 17:1 Rivning av ekonomibyggnad samt avstyckning Nybyggnad av enbostadshus efter rivning av ekonomibyggnad och avstyckning. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 34 meddelas negativt förhandsbesked för rivning av ekonomibyggnad och uppförande av nytt enbostadshus på angiven plats. 2. Den sökta åtgärden kan inte tillåtas och får anses strida mot 2 kap plan- och bygglagen samt 3 kap miljöbalken. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 34 meddelas negativt förhandsbesked för rivning av ekonomibyggnad och uppförande av nytt enbostadshus på angiven plats. 2. Den sökta åtgärden kan inte tillåtas och får anses strida mot 2 kap plan- och bygglagen samt 3 kap miljöbalken. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

14 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hedenquist Sinarpsvägen BÅSTAD SBN au 138 Dnr: L SBN 180 Drängstorp 6:35 Ändring av stallbyggnad till bostadshus Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas bl a av landskapsbildsskydd, 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, skyddsområde för vattentäkt, riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen. Länsstyrelsen har i beslut lämnat tillstånd till åtgärderna. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 beviljas bygglov för ändrad användning av stallbyggnad till bostadshus samt fasadändring och en mindre tillbyggnad. 2. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 beviljas bygglov för ändrad användning av stallbyggnad till bostadshus samt fasadändring och en mindre tillbyggnad. 2. Bifogade föreskrifter ska följas. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

15 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Gun-Britt Maas Missionsvägen FÖRSLÖV SBN au 139 Dnr: B SBN 181 Glimminge 39:203 Rivning av carport med förråd Beviljat bygglov överklagades ända upp till Regeringsrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom vann laga kraft. Carporten med förråd är redan byggd och har inte rivits efter att bygglovet upphävts av Kammarrätten. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Yrkanden Förslag till beslut Upplysning Håkan Philipsson (S): Bifall till liggande förslag. Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 10 kap 14 föreläggs Gun-Britt Maas, såsom ägare av fastigheten Glimminge 39:203, att senast den 31 januari 2011 riva den på fastigheten uppförda carporten med förråd vid äventyr av vite om kr. 2. Gun-Britt Maas bör upplysas om att föreläggandet, om det inte efterföljs, kan leda till att handräckning av kronofogdemyndigheten begärs enligt 10 kap 12 och 13 plan- och bygglagen. 1. Med stöd av 10 kap 14 föreläggs Gun-Britt Maas, såsom ägare av fastigheten Glimminge 39:203, att senast den 31 januari 2011 riva den på fastigheten uppförda carporten med förråd vid äventyr av vite om kr. 2. Gun-Britt Maas bör upplysas om att föreläggandet, om det inte efterföljs, kan leda till att handräckning av kronofogdemyndigheten begärs enligt 10 kap 12 och 13 plan- och bygglagen. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

16 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Tommy Åkeson Ranarpsvägen FÖRSLÖV SBN au 141 Dnr: L SBN 182 Ljungby 17:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus efter avstyckning. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Upplysning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 1. Med motivering enligt bygglovsavdelningens bedömning beslutar nämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens delegerade att meddela förhandsbesked för föreslagen bebyggelse samt avstyckning av fastigheten på delegation efter att erforderliga grannehöranden gjorts. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

17 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Båstadhem AB Box BÅSTAD SBN 152 Dnr: L SBN au 143 SBN 183 Del av Slammarp 64:1, Förslöv Nybyggnad av flerbostadshus med förråd Ansökan om nybyggnad av två flerbostadshus med förråd, 32 st hyresrätter i centrala Förslöv. Planchef Per Iwansson föredrar ärendet och berättar att kommunen har för avsikt att ändra gällande detaljplan för området. SBN au Yrkande Förslag till beslut Upplysning 1. Bygglovsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med planavdelningen samråda om ärendet. 2. Återkoppling i ärendet ska ske till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts möte den 25 november Håkan Philipsson (S) föreslår följande formulering: Med motivering enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet om att ändra detaljplanen kan avvikelserna mot gällande planbestämmelser betraktas som en mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Bygglov beviljas. Arbetsutskottets förslag: 1. Med motivering enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet om att ändra detaljplanen kan avvikelserna mot gällande planbestämmelser betraktas som en mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 plan- och bygglagen. 2. Bygglov beviljas. 3. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Arbetsutskottets förslag bifalls. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 184 Dnr: L Flamman 3, Båstad Yttrande beträffande tillämpning av plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 185 Dnr: L Entitan 8, Båstad Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 186 Dnr: L Killeröd 1:15, Båstad Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

21 Samhällsbyggnadsnämnden John Tengberg Överåsgatan GÖTEBORG SBN 187 Dnr: L 2008/458 Kattegatt 15, Torekov Ansökan om bygglov för balkong på befintligt tak Ansökan om tillbyggnad för balkong ovanpå befintlig förrådsbyggnad som är sammanbyggd med befintlig huvudbyggnad. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad , reviderad Jäv Patrik Larsson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 1. Syn på platsen ska ske före beslut i ärendet. 2. Berörda grannar samt sökanden ska beredas tillfälle att närvara vid denna syn.

22 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningar SBN 188 Anmäls och läggs till handlingarna. 1. Förvaltningsrätten i Malmö Dom Östra Vargården 1:13 - Tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen Dnr: OLOV Förvaltningsrätten i Malmö Underrättelse Stora Hult S:1 - Syn i ärendet. Dnr: DISP Länsstyrelsen i Skåne län Vikaren 3 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut avslås. Dnr: L Troentorp 2:26 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, upphävs av länsstyrelsen. Dnr: L Gustavsvärn 3 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut avslås. Dnr: BYN Hemmeslöv 7:4 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgifter avslås. Dnr: L Entitan 8 - Överklagande av länsstyrelsens beslut avvisas. Dnr: L Ingelstorp 8:2 - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av ett enbostadshus, avslås. Dnr: L Stora Hult 6:158 - Överklagande av byggnadsavgift. Dnr: L Rammsjö 2:27 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut; Länsstyrelsen avskriver ärendet för vidare handläggning. Dnr: L Övriga anmälningar Skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Räddningstjänst i siffror 2009 Detaljplan för del av fastigheten Rammsjö 1:21 - underrättelse om samråd. från Justitieombudsmannen angående anmälan mot samhällsbyggnadsnämnden. Dnr: L Överklagan rörande avslag om bygglov på fastigheten Böskestorp 4:13. Dnr: L Överklagan rörande avslag om förhandsbesked på fastigheten Glimminge 4:13. Dnr: L

23 Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsärenden SBN 189 Anmälan om beslut fattade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 98 har samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 1. SBN 190 Anmälan om delegationsärenden, bostadsanpassning Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 70 har samhällsbyggnadsnämndens delegerade beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 2. SBN 191 Anmälan om delegationsärenden, miljöärenden Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 99 har samhällsbyggnadsnämndens delegerade beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 3.

24 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Camilla Marten Shepherds Hill House Shepherds Hill Lane TB22PX Storbritannien SBN au 135 Dnr: L SBN 192 Granaten 3, Båstad Nybyggnad av lekstuga Ansökan om bygglov för lekstuga (friggebod). sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 1. Ärendet utgår.

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer