Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (23) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: , Värdshus Hovs Hallar. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson (BP), jäv 171 Lars Hasselcrona (M) Christer Lindén (M), tjg. ers. för Anne-Marie Holmberg (M) Claes Sundin (M) Patrik Larsson (FP), jäv 187 Håkan Philipsson (S) Irene Ebbesson (S), tjg. ers. för Göran Klang (S) Magnus Nilsson (C) Jarl Haakon Böcker (C) Henrik Andersson, nämndsekreterare Anders Nilsson, förvaltningschef Torbjörn Ziegler, bygglov/kart-gis-chef, Johan Hamringe, miljöchef, Börje Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Anne Eriksson, bygglovshandläggare, Rolf Andreasson, räddningstjänsten 170, Nils-Gunnar Sahlman, konsult 170. Utses att justera: Justeringens tid och plats: Håkan Philipsson. Ersättare: Patrik Larsson. Tisdagen den 14 december 2010 kl 08.00, kommunkontoret i Båstad. Sekreterare... Paragrafer: Henrik Andersson Ordförande... Kerstin Gustafsson Justerande... Håkan Philipsson ANSLAG/BEVIS Organ: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 ) 1 (1) Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december Godkännande av dagordningen 170. Informationspunkter 171. Miljöpris Vitlingen 16, Torekov - Anmälan av verksamhet - Tillverkning av chips 173. Östra Karup 24:3 - Tillbyggnad av godsmottagning 174. Östra Karup 24:3 - Olovligt uppförd tillbyggnad av godsmottagning 175. Slammarp 3:44, Förslöv - Ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak 176. Slammarp 3:44, Förslöv - Olovligt byggande: ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak 177. Del av Hemmeslöv 8:2 - Marklov för schaktning 178. Fogdarp 3:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning samt ombyggnad 179. Varan 17:1 - Rivning av ekonomibyggnad samt avstyckning 180. Drängstorp 6:35 - Ändring av stallbyggnad till bostadshus 181. Glimminge 39:203 - Rivning av carport med förråd 182. Ljungby 17:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 183. Del av Slammarp 64:1, Förslöv - Nybyggnad av flerbostadshus med förråd 184. Flamman 3, Båstad - Yttrande beträffande tillämpning av plan- och bygglagen 185. Entitan 8, Båstad - Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen 186. Killeröd 1:15, Båstad - Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen 187. Kattegatt 15, Torekov - Ansökan om bygglov för balkong på befintligt tak 188. Anmälningar 189. Anmälan om beslut fattade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 190. Anmälan om delegationsärenden, bostadsanpassning 191. Anmälan om delegationsärenden, miljöärenden 192. Granaten 3, Båstad - Nybyggnad av lekstuga Postadress Telefon E-post Plusgiro Båstad vx Gatuadress Telefax Webbplats Organisationsnummer Vångavägen

3 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 169 Godkännande av dagordningen 1. Dagordningen godkänns.

4 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 170 Informationspunkter 1. Verksamhetsrapportering 2. Presentation av Nils Gunnar Sahlmans miljöutredning: Förutsättningar för samverkan kring miljö- och hälsoskyddstillsynen i Båstads och Ängelholms kommuner, bilaga. Dnr: M Projekt Klarningen - återrapportering (Johan Hamringe) 4. Nolato, ändring av verksamhet (Börje Nilsson) 5. Möllhult 2:15, gödselverksamhet (Börje Nilsson) 6. Redovisning kring fakturering av LBE-avgifter (Anders Nilsson) Dnr: A 10/ X-Bowl i Båstad - återrapportering (Rolf Andreasson) Ovanvåningen stängs, brandsäkerheten bristfällig etc 8. Kvalitetsprogram, handelsplats Hemmeslöv (Torbjörn Ziegler) 9. Slättaröd S:1 (Torbjörn Ziegler) 10. Båstad hamn (Torbjörn Ziegler) 11. Ängelsbäck 55:4 (Torbjörn Ziegler) 12. Ranarp 12:5 (Torbjörn Ziegler) 13.Killebäckstorp 1:35 (Torbjörn Ziegler) 14. Naturvårdsfonden 2011

5 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Keijo Hiltunen Tvärstigen GREVIE SBN au 126 Dnr: M SBN 171 Miljöpris beslöt dåvarande miljönämnden att instifta ett pris för någon person eller organisation i kommunen som gjort en betydande insats på miljöområdet. Ett förslag har inkommit till 2010 års miljöpristagare. sunderlag Tjänsteskrivelse från miljöchef Johan Hamringe, daterad Yrkanden Håkan Philipsson (S) med bifall från Patrik Larsson (FP), James Johnson (BP) och Jarl Haakon Böcker (C): Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. Kerstin Gustafsson (M): Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över. Förslag till beslut Jäv Yrkanden Arbetsutskottets förslag: 1. Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. 2. Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över. Ingemar Jönsson (BP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Håkan Philipsson (S) och Patrik Larsson (FP): Bifall till liggande förslag. 1. Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. 2. Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över samt göras kända.

6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Bjäre Hembygd AB Att: Göran Nordander Burensviksvägen BÅSTAD SBN au 128 SBN 172 Dnr: M Vitlingen 16, Torekov Anmälan av verksamhet - Tillverkning av chips sunderlag Ajournering Yrkanden Bjäre Hembygd planerar att starta en chipsfabrik tillsammans med ett antal privata investerare. Fabriken ska tillverka chips av rotfrukter och allt ska vara lokalproducerat. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet återremitteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att till samhällsbyggnadsnämndens möte den 9 december presentera ett samordnat förslag till beslut i ärendet. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Börje Nilsson, daterad Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Håkan Philipsson (S) och Jarl Haakon Böcker (S): Bifall till tjänstemannens förslag till beslut. Patrik Larsson (FP), Magnus Nilsson (C), Claes Sundin (M), Christer Lindén (M), Lars Hasselcrona (M), Ingemar Jönsson (BP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till sökandens ansökan om att få starta chipsfabrik. Reservation 1. Sökandens ansökan om att få starta chipsfabrik på fastigheten Vitlingen 16 i Torekov bifalls. Placeringen av verksamheten godtas med de försiktighetsåtgärder som redovisats angående trafik, buller och rening av utgående luft. 2. Av de uppgifter som lämnats av verksamhetsutövaren framgår att reningsutrustning för utgående luft kommer att installeras för att minimera luktolägenheter. 3. Verksamheten kommer att bedrivas dagtid och trafiken kommer att koncentreras till Litorinavägen. 4. Samhällsbyggnadsnämnden vill erinra om att efter att verksamhetsutövaren startat tillverkningen av chips i lokalerna har nämnden möjlighet att stoppa verksamheten om olägenheter av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljö uppkommer, även om skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas, med stöd av 2 kap. 9 miljöbalken. Mot beslutet reserverar sig Håkan Philipsson (S), Jarl Haakon Böcker (C), Irene Ebbesson (S) och James Johnson (BP).

7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Jonbås AB Att: Magnus Dahlberg Flintvägen BÅSTAD SBN au 129 Dnr: L SBN 173 Östra Karup 24:3 Tillbyggnad av godsmottagning Jonbås AB har inkommit med ansökan om tillbyggnad av godsmottagning. Godsmottagningen ska säkerställa en regnsäker lastplats för in- och utlastning av tyger som är den huvudsakliga verksamheten. Detaljplanen för området anger J2, vilket innebär småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Berörda myndigheter har hörts utan erinran. sunderlag Tjänsteskrivelse från handläggare Ingegerd Persson, daterad Förslag till beslut Yrkande Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Bygglov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Bifogade föreskrifter ska följas. Patrik Larsson (FP): Bifall. 1. Bygglov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Bifogade föreskrifter ska följas. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

8 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län Jonbås AB Rättsenheten Att: Magnus Dahlberg MALMÖ Flintvägen BÅSTAD Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN au 130 Dnr: L SBN 174 Östra Karup 24:3 Olovligt uppförd tillbyggnad av godsmottagning Jonbås AB har inkommit med ansökan om tillbyggnad av godsmottagning. Godsmottagningen ska säkerställa en regnsäker lastplats för in- och utlastning av tyger som är den huvudsakliga verksamheten. Detaljplanen för området anger J2, vilket innebär småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Berörda myndigheter har hörts utan erinran. sunderlag Tjänsteskrivelse från handläggare Ingegerd Persson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 påförs ägaren till Östra Karup 24:3, Jonbås AB med org nr en byggnadsavgift på 4 x bygglovsavgiften = kr, med påpekan om att avgiften ska betalas till länsstyrelsen, pg nr , inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 28 översänds ärendet genast till Förvaltningsrätten för uttag av särskild tilläggsavgift. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 påförs ägaren till Östra Karup 24:3, Jonbås AB med org nr en byggnadsavgift på 4 x bygglovsavgiften = kr, med påpekan om att avgiften ska betalas till länsstyrelsen, pg nr , inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 28 översänds ärendet genast till Förvaltningsrätten för uttag av särskild tilläggsavgift. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Robert Lauk Fjärdingsmansvägen FÖRSLÖV SBN au 133 Dnr: L SBN 175 Slammarp 3:44, Förslöv Ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak inkom anmälan, via miljöchefen om olovligt byggande på fastigheten Slammarp 3:44. Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren tillskrev ägaren till fastigheten med uppmaning om rättelse inkom ansökan om lov med tillhörande skrivelse från ägaren till fastigheten genom Anders Barte. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Ansökan kan anses vara sådan mindre avvikelser som avses i plan- och bygglagen kap Ansökan uppfyller även kraven i plan- och bygglagen kap 3. Ändring av sadeltak till pulpettak medför inte en sådan betydande olägenhet att det kan hindra att bygglov beviljas. 3. Begärt bygglov innebär mindre avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 4. Bygglov beviljas. 5. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Arbetsutskottets förslag bifalls. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Negativa grannar ges besvärshänvisning över detta beslut. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

10 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län Robert Lauk Rättsenheten Fjärdingsmansvägen MALMÖ FÖRSLÖV SBN au 134 Dnr: L SBN 176 Slammarp 3:44, Förslöv Olovligt byggande: ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak inkom anmälan, via miljöchefen om olovligt byggande på fastigheten Slammarp 3:44. Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren tillskrev ägaren till fastigheten med uppmaning om rättelse inkom ansökan om lov med tillhörande skrivelse från ägaren till fastigheten genom Anders Barte. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen jämfört med 8 kap 1 samma lag påförs ägarna till fastigheten Slammarp 3:44, Fjärdingmansvägen 10, Robert Lauk (xxxxxx-xxxx) och Marzena Lauk (xxxxxxxx-xxxx) byggnadsavgift med kr med erinran om att avgiften ska betalas till Länsstyrelsen, pg nr inom två månader från det att beslutet vinner laga kraft. 1. Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen jämfört med 8 kap 1 samma lag påförs ägarna till fastigheten Slammarp 3:44, Fjärdingmansvägen 10, Robert Lauk (xxxxxxxx-xxxx) och Marzena Lauk (xxxxxxxx-xxxx) byggnadsavgift med kr med erinran om att avgiften ska betalas till Länsstyrelsen, pg nr inom två månader från det att beslutet vinner laga kraft. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Svensk Handel & Fastigheter AB Att: Stefan Mårtensson Celsiusgatan MALMÖ SBN 177 Dnr: L Del av Hemmeslöv 8:2 Marklov för schaktning Sökanden önskar marklov avseende schaktningsarbeten inom del av fastigheten Hemmeslöv 8:2 som förberedelse till nybyggnation. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Upplysning 1. Marklov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Marklov avser schaktningsarbeten. Grundläggning med tillhörande konstruktioner samt slutlig höjdsättning prövas i kommande bygglov. 3. Före det att arbetena påbörjas redovisas/inlämnas måttsatt situationsplan med byggnader inritade och utförd på bestyrkt utdrag ur primärkartan, exploateringsavtal, nyttjanderättsservitut, befintliga ledningars läge utreds och flyttas eventuellt i samråd med ledningsrättsinnehavare, kabelvisning från alla aktörer (Skanska, Skanova, Bjäre kraft, Tele 2 m fl), VA-redovisning i samråd med tekniska kontoret och NSVA, geoteknisk undersökning, hur vattenflödena från högre belägen mark tas omhand, avledning av vatten till ev. dikningsföretag, slutlig höjdsättning i enlighet med upprättat kvalitetsoch gestaltningsprogram (Hyco Verhaagen). 4. Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor före det att schaktningsarbetena påbörjas. 5. Utstakning ska ske. 6. Bifogade föreskrifter ska följas. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

12 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Margareta & Kenneth Törnebrant Nedre Gatan LANDSKRONA SBN au 136 Dnr: L SBN 178 Fogdarp 3:32 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning samt ombyggnad Kenneth Törnebrant ansökte om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ombyggnad av gårdsbyggnad till stall samt garage. Den tidigare gården som nu består av endast ekonomibyggnader ligger inom bullermattan för flyget med gällande tillstånd B Swedavia har i yttrande från Ängelholm Helsingborg Airport motsatt sig att bevilja bygglov för bostad på fastigheten. Motiveringen är att fastigheten exponeras för flygbuller högre än 70 dba, vilket är maximal ljudnivå utomhus, flera gånger per dygn. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Yrkanden Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 8 kap 12 och 2 kap plan- och bygglagen och 3 kap miljöbalken meddelas negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på grund av flygbuller. Platsen kan inte bebyggas med enbostadshus. Ingemar Jönsson (BP) med bifall från Jarl Haakon Böcker (C) och Magnus Nilsson (C): Positivt förhandsbesked medges. 1. Positivt förhandsbesked medges. 2. Nämndens delegerade uppdras att på delegation meddela bygglov för föreslagen bebyggelse efter att erforderliga grannehöranden gjorts. Kostnad: kr Faktura skickas separat. Besvärshänvisning över detta beslut skickas till Swedavia.

13 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Krister Holmberg Bjällerödsvägen ÄNGELHOLM SBN au 137 Dnr: L SBN 179 Varan 17:1 Rivning av ekonomibyggnad samt avstyckning Nybyggnad av enbostadshus efter rivning av ekonomibyggnad och avstyckning. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 34 meddelas negativt förhandsbesked för rivning av ekonomibyggnad och uppförande av nytt enbostadshus på angiven plats. 2. Den sökta åtgärden kan inte tillåtas och får anses strida mot 2 kap plan- och bygglagen samt 3 kap miljöbalken. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 34 meddelas negativt förhandsbesked för rivning av ekonomibyggnad och uppförande av nytt enbostadshus på angiven plats. 2. Den sökta åtgärden kan inte tillåtas och får anses strida mot 2 kap plan- och bygglagen samt 3 kap miljöbalken. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

14 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hedenquist Sinarpsvägen BÅSTAD SBN au 138 Dnr: L SBN 180 Drängstorp 6:35 Ändring av stallbyggnad till bostadshus Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas bl a av landskapsbildsskydd, 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, skyddsområde för vattentäkt, riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen. Länsstyrelsen har i beslut lämnat tillstånd till åtgärderna. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 beviljas bygglov för ändrad användning av stallbyggnad till bostadshus samt fasadändring och en mindre tillbyggnad. 2. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 beviljas bygglov för ändrad användning av stallbyggnad till bostadshus samt fasadändring och en mindre tillbyggnad. 2. Bifogade föreskrifter ska följas. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

15 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Gun-Britt Maas Missionsvägen FÖRSLÖV SBN au 139 Dnr: B SBN 181 Glimminge 39:203 Rivning av carport med förråd Beviljat bygglov överklagades ända upp till Regeringsrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom vann laga kraft. Carporten med förråd är redan byggd och har inte rivits efter att bygglovet upphävts av Kammarrätten. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Yrkanden Förslag till beslut Upplysning Håkan Philipsson (S): Bifall till liggande förslag. Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 10 kap 14 föreläggs Gun-Britt Maas, såsom ägare av fastigheten Glimminge 39:203, att senast den 31 januari 2011 riva den på fastigheten uppförda carporten med förråd vid äventyr av vite om kr. 2. Gun-Britt Maas bör upplysas om att föreläggandet, om det inte efterföljs, kan leda till att handräckning av kronofogdemyndigheten begärs enligt 10 kap 12 och 13 plan- och bygglagen. 1. Med stöd av 10 kap 14 föreläggs Gun-Britt Maas, såsom ägare av fastigheten Glimminge 39:203, att senast den 31 januari 2011 riva den på fastigheten uppförda carporten med förråd vid äventyr av vite om kr. 2. Gun-Britt Maas bör upplysas om att föreläggandet, om det inte efterföljs, kan leda till att handräckning av kronofogdemyndigheten begärs enligt 10 kap 12 och 13 plan- och bygglagen. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

16 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Tommy Åkeson Ranarpsvägen FÖRSLÖV SBN au 141 Dnr: L SBN 182 Ljungby 17:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus efter avstyckning. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Upplysning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 1. Med motivering enligt bygglovsavdelningens bedömning beslutar nämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens delegerade att meddela förhandsbesked för föreslagen bebyggelse samt avstyckning av fastigheten på delegation efter att erforderliga grannehöranden gjorts. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

17 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Båstadhem AB Box BÅSTAD SBN 152 Dnr: L SBN au 143 SBN 183 Del av Slammarp 64:1, Förslöv Nybyggnad av flerbostadshus med förråd Ansökan om nybyggnad av två flerbostadshus med förråd, 32 st hyresrätter i centrala Förslöv. Planchef Per Iwansson föredrar ärendet och berättar att kommunen har för avsikt att ändra gällande detaljplan för området. SBN au Yrkande Förslag till beslut Upplysning 1. Bygglovsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med planavdelningen samråda om ärendet. 2. Återkoppling i ärendet ska ske till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts möte den 25 november Håkan Philipsson (S) föreslår följande formulering: Med motivering enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet om att ändra detaljplanen kan avvikelserna mot gällande planbestämmelser betraktas som en mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Bygglov beviljas. Arbetsutskottets förslag: 1. Med motivering enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet om att ändra detaljplanen kan avvikelserna mot gällande planbestämmelser betraktas som en mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 plan- och bygglagen. 2. Bygglov beviljas. 3. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Arbetsutskottets förslag bifalls. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 184 Dnr: L Flamman 3, Båstad Yttrande beträffande tillämpning av plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 185 Dnr: L Entitan 8, Båstad Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 186 Dnr: L Killeröd 1:15, Båstad Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

21 Samhällsbyggnadsnämnden John Tengberg Överåsgatan GÖTEBORG SBN 187 Dnr: L 2008/458 Kattegatt 15, Torekov Ansökan om bygglov för balkong på befintligt tak Ansökan om tillbyggnad för balkong ovanpå befintlig förrådsbyggnad som är sammanbyggd med befintlig huvudbyggnad. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad , reviderad Jäv Patrik Larsson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 1. Syn på platsen ska ske före beslut i ärendet. 2. Berörda grannar samt sökanden ska beredas tillfälle att närvara vid denna syn.

22 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningar SBN 188 Anmäls och läggs till handlingarna. 1. Förvaltningsrätten i Malmö Dom Östra Vargården 1:13 - Tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen Dnr: OLOV Förvaltningsrätten i Malmö Underrättelse Stora Hult S:1 - Syn i ärendet. Dnr: DISP Länsstyrelsen i Skåne län Vikaren 3 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut avslås. Dnr: L Troentorp 2:26 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, upphävs av länsstyrelsen. Dnr: L Gustavsvärn 3 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut avslås. Dnr: BYN Hemmeslöv 7:4 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgifter avslås. Dnr: L Entitan 8 - Överklagande av länsstyrelsens beslut avvisas. Dnr: L Ingelstorp 8:2 - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av ett enbostadshus, avslås. Dnr: L Stora Hult 6:158 - Överklagande av byggnadsavgift. Dnr: L Rammsjö 2:27 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut; Länsstyrelsen avskriver ärendet för vidare handläggning. Dnr: L Övriga anmälningar Skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Räddningstjänst i siffror 2009 Detaljplan för del av fastigheten Rammsjö 1:21 - underrättelse om samråd. från Justitieombudsmannen angående anmälan mot samhällsbyggnadsnämnden. Dnr: L Överklagan rörande avslag om bygglov på fastigheten Böskestorp 4:13. Dnr: L Överklagan rörande avslag om förhandsbesked på fastigheten Glimminge 4:13. Dnr: L

23 Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsärenden SBN 189 Anmälan om beslut fattade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 98 har samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 1. SBN 190 Anmälan om delegationsärenden, bostadsanpassning Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 70 har samhällsbyggnadsnämndens delegerade beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 2. SBN 191 Anmälan om delegationsärenden, miljöärenden Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 99 har samhällsbyggnadsnämndens delegerade beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 3.

24 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Camilla Marten Shepherds Hill House Shepherds Hill Lane TB22PX Storbritannien SBN au 135 Dnr: L SBN 192 Granaten 3, Båstad Nybyggnad av lekstuga Ansökan om bygglov för lekstuga (friggebod). sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 1. Ärendet utgår.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Klockan 10-15.10, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.10, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-17 1 (32) Tid och plats: ande: Klockan 10-15.10, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson (BP) Lars Hasselcrona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 26-36 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Roger Lindén, sekreterare

Läs mer

Klockan , Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan , Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-02-11 1 (22) Tid och plats: Klockan 10-14.35, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. ande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande 1-26 James Johnson (BP), ledamot 1-26, ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-12-12 1 (12) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 45-55 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(12) Tid och plats 2014-02-24 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer