Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december 2010"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (23) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: , Värdshus Hovs Hallar. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson (BP), jäv 171 Lars Hasselcrona (M) Christer Lindén (M), tjg. ers. för Anne-Marie Holmberg (M) Claes Sundin (M) Patrik Larsson (FP), jäv 187 Håkan Philipsson (S) Irene Ebbesson (S), tjg. ers. för Göran Klang (S) Magnus Nilsson (C) Jarl Haakon Böcker (C) Henrik Andersson, nämndsekreterare Anders Nilsson, förvaltningschef Torbjörn Ziegler, bygglov/kart-gis-chef, Johan Hamringe, miljöchef, Börje Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Anne Eriksson, bygglovshandläggare, Rolf Andreasson, räddningstjänsten 170, Nils-Gunnar Sahlman, konsult 170. Utses att justera: Justeringens tid och plats: Håkan Philipsson. Ersättare: Patrik Larsson. Tisdagen den 14 december 2010 kl 08.00, kommunkontoret i Båstad. Sekreterare... Paragrafer: Henrik Andersson Ordförande... Kerstin Gustafsson Justerande... Håkan Philipsson ANSLAG/BEVIS Organ: SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift... Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 ) 1 (1) Innehållsförteckning Samhällsbyggnadsnämnden den 9 december Godkännande av dagordningen 170. Informationspunkter 171. Miljöpris Vitlingen 16, Torekov - Anmälan av verksamhet - Tillverkning av chips 173. Östra Karup 24:3 - Tillbyggnad av godsmottagning 174. Östra Karup 24:3 - Olovligt uppförd tillbyggnad av godsmottagning 175. Slammarp 3:44, Förslöv - Ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak 176. Slammarp 3:44, Förslöv - Olovligt byggande: ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak 177. Del av Hemmeslöv 8:2 - Marklov för schaktning 178. Fogdarp 3:32 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning samt ombyggnad 179. Varan 17:1 - Rivning av ekonomibyggnad samt avstyckning 180. Drängstorp 6:35 - Ändring av stallbyggnad till bostadshus 181. Glimminge 39:203 - Rivning av carport med förråd 182. Ljungby 17:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 183. Del av Slammarp 64:1, Förslöv - Nybyggnad av flerbostadshus med förråd 184. Flamman 3, Båstad - Yttrande beträffande tillämpning av plan- och bygglagen 185. Entitan 8, Båstad - Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen 186. Killeröd 1:15, Båstad - Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen 187. Kattegatt 15, Torekov - Ansökan om bygglov för balkong på befintligt tak 188. Anmälningar 189. Anmälan om beslut fattade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 190. Anmälan om delegationsärenden, bostadsanpassning 191. Anmälan om delegationsärenden, miljöärenden 192. Granaten 3, Båstad - Nybyggnad av lekstuga Postadress Telefon E-post Plusgiro Båstad vx Gatuadress Telefax Webbplats Organisationsnummer Vångavägen

3 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 169 Godkännande av dagordningen 1. Dagordningen godkänns.

4 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 170 Informationspunkter 1. Verksamhetsrapportering 2. Presentation av Nils Gunnar Sahlmans miljöutredning: Förutsättningar för samverkan kring miljö- och hälsoskyddstillsynen i Båstads och Ängelholms kommuner, bilaga. Dnr: M Projekt Klarningen - återrapportering (Johan Hamringe) 4. Nolato, ändring av verksamhet (Börje Nilsson) 5. Möllhult 2:15, gödselverksamhet (Börje Nilsson) 6. Redovisning kring fakturering av LBE-avgifter (Anders Nilsson) Dnr: A 10/ X-Bowl i Båstad - återrapportering (Rolf Andreasson) Ovanvåningen stängs, brandsäkerheten bristfällig etc 8. Kvalitetsprogram, handelsplats Hemmeslöv (Torbjörn Ziegler) 9. Slättaröd S:1 (Torbjörn Ziegler) 10. Båstad hamn (Torbjörn Ziegler) 11. Ängelsbäck 55:4 (Torbjörn Ziegler) 12. Ranarp 12:5 (Torbjörn Ziegler) 13.Killebäckstorp 1:35 (Torbjörn Ziegler) 14. Naturvårdsfonden 2011

5 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Keijo Hiltunen Tvärstigen GREVIE SBN au 126 Dnr: M SBN 171 Miljöpris beslöt dåvarande miljönämnden att instifta ett pris för någon person eller organisation i kommunen som gjort en betydande insats på miljöområdet. Ett förslag har inkommit till 2010 års miljöpristagare. sunderlag Tjänsteskrivelse från miljöchef Johan Hamringe, daterad Yrkanden Håkan Philipsson (S) med bifall från Patrik Larsson (FP), James Johnson (BP) och Jarl Haakon Böcker (C): Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. Kerstin Gustafsson (M): Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över. Förslag till beslut Jäv Yrkanden Arbetsutskottets förslag: 1. Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. 2. Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över. Ingemar Jönsson (BP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Håkan Philipsson (S) och Patrik Larsson (FP): Bifall till liggande förslag. 1. Båstads kommuns miljöpris 2010 går till Keijo Hiltunen. 2. Inför kommande års utdelning av Båstads kommuns miljöpris kommer kriterierna för priset att ses över samt göras kända.

6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Bjäre Hembygd AB Att: Göran Nordander Burensviksvägen BÅSTAD SBN au 128 SBN 172 Dnr: M Vitlingen 16, Torekov Anmälan av verksamhet - Tillverkning av chips sunderlag Ajournering Yrkanden Bjäre Hembygd planerar att starta en chipsfabrik tillsammans med ett antal privata investerare. Fabriken ska tillverka chips av rotfrukter och allt ska vara lokalproducerat. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet återremitteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att till samhällsbyggnadsnämndens möte den 9 december presentera ett samordnat förslag till beslut i ärendet. Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Börje Nilsson, daterad Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Håkan Philipsson (S) och Jarl Haakon Böcker (S): Bifall till tjänstemannens förslag till beslut. Patrik Larsson (FP), Magnus Nilsson (C), Claes Sundin (M), Christer Lindén (M), Lars Hasselcrona (M), Ingemar Jönsson (BP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till sökandens ansökan om att få starta chipsfabrik. Reservation 1. Sökandens ansökan om att få starta chipsfabrik på fastigheten Vitlingen 16 i Torekov bifalls. Placeringen av verksamheten godtas med de försiktighetsåtgärder som redovisats angående trafik, buller och rening av utgående luft. 2. Av de uppgifter som lämnats av verksamhetsutövaren framgår att reningsutrustning för utgående luft kommer att installeras för att minimera luktolägenheter. 3. Verksamheten kommer att bedrivas dagtid och trafiken kommer att koncentreras till Litorinavägen. 4. Samhällsbyggnadsnämnden vill erinra om att efter att verksamhetsutövaren startat tillverkningen av chips i lokalerna har nämnden möjlighet att stoppa verksamheten om olägenheter av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljö uppkommer, även om skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas, med stöd av 2 kap. 9 miljöbalken. Mot beslutet reserverar sig Håkan Philipsson (S), Jarl Haakon Böcker (C), Irene Ebbesson (S) och James Johnson (BP).

7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Jonbås AB Att: Magnus Dahlberg Flintvägen BÅSTAD SBN au 129 Dnr: L SBN 173 Östra Karup 24:3 Tillbyggnad av godsmottagning Jonbås AB har inkommit med ansökan om tillbyggnad av godsmottagning. Godsmottagningen ska säkerställa en regnsäker lastplats för in- och utlastning av tyger som är den huvudsakliga verksamheten. Detaljplanen för området anger J2, vilket innebär småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Berörda myndigheter har hörts utan erinran. sunderlag Tjänsteskrivelse från handläggare Ingegerd Persson, daterad Förslag till beslut Yrkande Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Bygglov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Bifogade föreskrifter ska följas. Patrik Larsson (FP): Bifall. 1. Bygglov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Bifogade föreskrifter ska följas. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

8 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län Jonbås AB Rättsenheten Att: Magnus Dahlberg MALMÖ Flintvägen BÅSTAD Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN au 130 Dnr: L SBN 174 Östra Karup 24:3 Olovligt uppförd tillbyggnad av godsmottagning Jonbås AB har inkommit med ansökan om tillbyggnad av godsmottagning. Godsmottagningen ska säkerställa en regnsäker lastplats för in- och utlastning av tyger som är den huvudsakliga verksamheten. Detaljplanen för området anger J2, vilket innebär småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Berörda myndigheter har hörts utan erinran. sunderlag Tjänsteskrivelse från handläggare Ingegerd Persson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 påförs ägaren till Östra Karup 24:3, Jonbås AB med org nr en byggnadsavgift på 4 x bygglovsavgiften = kr, med påpekan om att avgiften ska betalas till länsstyrelsen, pg nr , inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 28 översänds ärendet genast till Förvaltningsrätten för uttag av särskild tilläggsavgift. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 9 påförs ägaren till Östra Karup 24:3, Jonbås AB med org nr en byggnadsavgift på 4 x bygglovsavgiften = kr, med påpekan om att avgiften ska betalas till länsstyrelsen, pg nr , inom två månader från det att nämndens beslut vunnit laga kraft. 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 28 översänds ärendet genast till Förvaltningsrätten för uttag av särskild tilläggsavgift. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Robert Lauk Fjärdingsmansvägen FÖRSLÖV SBN au 133 Dnr: L SBN 175 Slammarp 3:44, Förslöv Ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak inkom anmälan, via miljöchefen om olovligt byggande på fastigheten Slammarp 3:44. Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren tillskrev ägaren till fastigheten med uppmaning om rättelse inkom ansökan om lov med tillhörande skrivelse från ägaren till fastigheten genom Anders Barte. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Ansökan kan anses vara sådan mindre avvikelser som avses i plan- och bygglagen kap Ansökan uppfyller även kraven i plan- och bygglagen kap 3. Ändring av sadeltak till pulpettak medför inte en sådan betydande olägenhet att det kan hindra att bygglov beviljas. 3. Begärt bygglov innebär mindre avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 4. Bygglov beviljas. 5. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Arbetsutskottets förslag bifalls. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Negativa grannar ges besvärshänvisning över detta beslut. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

10 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Skåne län Robert Lauk Rättsenheten Fjärdingsmansvägen MALMÖ FÖRSLÖV SBN au 134 Dnr: L SBN 176 Slammarp 3:44, Förslöv Olovligt byggande: ändring av garagetak, sadeltak till pulpettak inkom anmälan, via miljöchefen om olovligt byggande på fastigheten Slammarp 3:44. Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren tillskrev ägaren till fastigheten med uppmaning om rättelse inkom ansökan om lov med tillhörande skrivelse från ägaren till fastigheten genom Anders Barte. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen jämfört med 8 kap 1 samma lag påförs ägarna till fastigheten Slammarp 3:44, Fjärdingmansvägen 10, Robert Lauk (xxxxxx-xxxx) och Marzena Lauk (xxxxxxxx-xxxx) byggnadsavgift med kr med erinran om att avgiften ska betalas till Länsstyrelsen, pg nr inom två månader från det att beslutet vinner laga kraft. 1. Med stöd av 10 kap 4 och 9 plan- och bygglagen jämfört med 8 kap 1 samma lag påförs ägarna till fastigheten Slammarp 3:44, Fjärdingmansvägen 10, Robert Lauk (xxxxxxxx-xxxx) och Marzena Lauk (xxxxxxxx-xxxx) byggnadsavgift med kr med erinran om att avgiften ska betalas till Länsstyrelsen, pg nr inom två månader från det att beslutet vinner laga kraft. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Svensk Handel & Fastigheter AB Att: Stefan Mårtensson Celsiusgatan MALMÖ SBN 177 Dnr: L Del av Hemmeslöv 8:2 Marklov för schaktning Sökanden önskar marklov avseende schaktningsarbeten inom del av fastigheten Hemmeslöv 8:2 som förberedelse till nybyggnation. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovsarkitekt John Börjesson, daterad Upplysning 1. Marklov beviljas enligt plan- och bygglagen 8 kap Marklov avser schaktningsarbeten. Grundläggning med tillhörande konstruktioner samt slutlig höjdsättning prövas i kommande bygglov. 3. Före det att arbetena påbörjas redovisas/inlämnas måttsatt situationsplan med byggnader inritade och utförd på bestyrkt utdrag ur primärkartan, exploateringsavtal, nyttjanderättsservitut, befintliga ledningars läge utreds och flyttas eventuellt i samråd med ledningsrättsinnehavare, kabelvisning från alla aktörer (Skanska, Skanova, Bjäre kraft, Tele 2 m fl), VA-redovisning i samråd med tekniska kontoret och NSVA, geoteknisk undersökning, hur vattenflödena från högre belägen mark tas omhand, avledning av vatten till ev. dikningsföretag, slutlig höjdsättning i enlighet med upprättat kvalitetsoch gestaltningsprogram (Hyco Verhaagen). 4. Bygganmälan ska inlämnas senast tre veckor före det att schaktningsarbetena påbörjas. 5. Utstakning ska ske. 6. Bifogade föreskrifter ska följas. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

12 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Margareta & Kenneth Törnebrant Nedre Gatan LANDSKRONA SBN au 136 Dnr: L SBN 178 Fogdarp 3:32 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus efter rivning samt ombyggnad Kenneth Törnebrant ansökte om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ombyggnad av gårdsbyggnad till stall samt garage. Den tidigare gården som nu består av endast ekonomibyggnader ligger inom bullermattan för flyget med gällande tillstånd B Swedavia har i yttrande från Ängelholm Helsingborg Airport motsatt sig att bevilja bygglov för bostad på fastigheten. Motiveringen är att fastigheten exponeras för flygbuller högre än 70 dba, vilket är maximal ljudnivå utomhus, flera gånger per dygn. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Yrkanden Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 8 kap 12 och 2 kap plan- och bygglagen och 3 kap miljöbalken meddelas negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på grund av flygbuller. Platsen kan inte bebyggas med enbostadshus. Ingemar Jönsson (BP) med bifall från Jarl Haakon Böcker (C) och Magnus Nilsson (C): Positivt förhandsbesked medges. 1. Positivt förhandsbesked medges. 2. Nämndens delegerade uppdras att på delegation meddela bygglov för föreslagen bebyggelse efter att erforderliga grannehöranden gjorts. Kostnad: kr Faktura skickas separat. Besvärshänvisning över detta beslut skickas till Swedavia.

13 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Krister Holmberg Bjällerödsvägen ÄNGELHOLM SBN au 137 Dnr: L SBN 179 Varan 17:1 Rivning av ekonomibyggnad samt avstyckning Nybyggnad av enbostadshus efter rivning av ekonomibyggnad och avstyckning. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 34 meddelas negativt förhandsbesked för rivning av ekonomibyggnad och uppförande av nytt enbostadshus på angiven plats. 2. Den sökta åtgärden kan inte tillåtas och får anses strida mot 2 kap plan- och bygglagen samt 3 kap miljöbalken. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 34 meddelas negativt förhandsbesked för rivning av ekonomibyggnad och uppförande av nytt enbostadshus på angiven plats. 2. Den sökta åtgärden kan inte tillåtas och får anses strida mot 2 kap plan- och bygglagen samt 3 kap miljöbalken. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

14 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hedenquist Sinarpsvägen BÅSTAD SBN au 138 Dnr: L SBN 180 Drängstorp 6:35 Ändring av stallbyggnad till bostadshus Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas bl a av landskapsbildsskydd, 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, skyddsområde för vattentäkt, riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen. Länsstyrelsen har i beslut lämnat tillstånd till åtgärderna. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Förslag till beslut Upplysning Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 beviljas bygglov för ändrad användning av stallbyggnad till bostadshus samt fasadändring och en mindre tillbyggnad. 2. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 12 beviljas bygglov för ändrad användning av stallbyggnad till bostadshus samt fasadändring och en mindre tillbyggnad. 2. Bifogade föreskrifter ska följas. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

15 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Gun-Britt Maas Missionsvägen FÖRSLÖV SBN au 139 Dnr: B SBN 181 Glimminge 39:203 Rivning av carport med förråd Beviljat bygglov överklagades ända upp till Regeringsrätten som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom vann laga kraft. Carporten med förråd är redan byggd och har inte rivits efter att bygglovet upphävts av Kammarrätten. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Yrkanden Förslag till beslut Upplysning Håkan Philipsson (S): Bifall till liggande förslag. Arbetsutskottets förslag: 1. Med stöd av 10 kap 14 föreläggs Gun-Britt Maas, såsom ägare av fastigheten Glimminge 39:203, att senast den 31 januari 2011 riva den på fastigheten uppförda carporten med förråd vid äventyr av vite om kr. 2. Gun-Britt Maas bör upplysas om att föreläggandet, om det inte efterföljs, kan leda till att handräckning av kronofogdemyndigheten begärs enligt 10 kap 12 och 13 plan- och bygglagen. 1. Med stöd av 10 kap 14 föreläggs Gun-Britt Maas, såsom ägare av fastigheten Glimminge 39:203, att senast den 31 januari 2011 riva den på fastigheten uppförda carporten med förråd vid äventyr av vite om kr. 2. Gun-Britt Maas bör upplysas om att föreläggandet, om det inte efterföljs, kan leda till att handräckning av kronofogdemyndigheten begärs enligt 10 kap 12 och 13 plan- och bygglagen. Hur man överklagar detta beslut framgår av bifogad skrivelse.

16 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Tommy Åkeson Ranarpsvägen FÖRSLÖV SBN au 141 Dnr: L SBN 182 Ljungby 17:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus efter avstyckning. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Upplysning Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 1. Med motivering enligt bygglovsavdelningens bedömning beslutar nämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens delegerade att meddela förhandsbesked för föreslagen bebyggelse samt avstyckning av fastigheten på delegation efter att erforderliga grannehöranden gjorts. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

17 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Båstadhem AB Box BÅSTAD SBN 152 Dnr: L SBN au 143 SBN 183 Del av Slammarp 64:1, Förslöv Nybyggnad av flerbostadshus med förråd Ansökan om nybyggnad av två flerbostadshus med förråd, 32 st hyresrätter i centrala Förslöv. Planchef Per Iwansson föredrar ärendet och berättar att kommunen har för avsikt att ändra gällande detaljplan för området. SBN au Yrkande Förslag till beslut Upplysning 1. Bygglovsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med planavdelningen samråda om ärendet. 2. Återkoppling i ärendet ska ske till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts möte den 25 november Håkan Philipsson (S) föreslår följande formulering: Med motivering enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet om att ändra detaljplanen kan avvikelserna mot gällande planbestämmelser betraktas som en mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 plan- och bygglagen. Bygglov beviljas. Arbetsutskottets förslag: 1. Med motivering enligt kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet om att ändra detaljplanen kan avvikelserna mot gällande planbestämmelser betraktas som en mindre avvikelse som avses i 8 kap. 11 plan- och bygglagen. 2. Bygglov beviljas. 3. Bifogade föreskrifter ska följas. 1. Arbetsutskottets förslag bifalls. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om byggnationen ej påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. Kostnad: kr. Faktura skickas separat.

18 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 184 Dnr: L Flamman 3, Båstad Yttrande beträffande tillämpning av plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 185 Dnr: L Entitan 8, Båstad Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningsrätten i Skåne Box MALMÖ SBN 186 Dnr: L Killeröd 1:15, Båstad Yttrande beträffande bygglov enligt plan- och bygglagen Förvaltningsrätten i Skåne ger samhällsbyggnadsnämnden i Båstad möjlighet att yttra sig över innehållet i bilagda handlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad Tidigare beslut i ärendet vidhålls.

21 Samhällsbyggnadsnämnden John Tengberg Överåsgatan GÖTEBORG SBN 187 Dnr: L 2008/458 Kattegatt 15, Torekov Ansökan om bygglov för balkong på befintligt tak Ansökan om tillbyggnad för balkong ovanpå befintlig förrådsbyggnad som är sammanbyggd med befintlig huvudbyggnad. sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovschef Torbjörn Ziegler, daterad , reviderad Jäv Patrik Larsson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 1. Syn på platsen ska ske före beslut i ärendet. 2. Berörda grannar samt sökanden ska beredas tillfälle att närvara vid denna syn.

22 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningar SBN 188 Anmäls och läggs till handlingarna. 1. Förvaltningsrätten i Malmö Dom Östra Vargården 1:13 - Tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen Dnr: OLOV Förvaltningsrätten i Malmö Underrättelse Stora Hult S:1 - Syn i ärendet. Dnr: DISP Länsstyrelsen i Skåne län Vikaren 3 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut avslås. Dnr: L Troentorp 2:26 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, upphävs av länsstyrelsen. Dnr: L Gustavsvärn 3 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut avslås. Dnr: BYN Hemmeslöv 7:4 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgifter avslås. Dnr: L Entitan 8 - Överklagande av länsstyrelsens beslut avvisas. Dnr: L Ingelstorp 8:2 - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från förordnande om landskapsbildsskydd för uppförande av ett enbostadshus, avslås. Dnr: L Stora Hult 6:158 - Överklagande av byggnadsavgift. Dnr: L Rammsjö 2:27 - Överklagande av samhällsbyggnadsnämndens beslut; Länsstyrelsen avskriver ärendet för vidare handläggning. Dnr: L Övriga anmälningar Skrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Räddningstjänst i siffror 2009 Detaljplan för del av fastigheten Rammsjö 1:21 - underrättelse om samråd. från Justitieombudsmannen angående anmälan mot samhällsbyggnadsnämnden. Dnr: L Överklagan rörande avslag om bygglov på fastigheten Böskestorp 4:13. Dnr: L Överklagan rörande avslag om förhandsbesked på fastigheten Glimminge 4:13. Dnr: L

23 Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsärenden SBN 189 Anmälan om beslut fattade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 98 har samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 1. SBN 190 Anmälan om delegationsärenden, bostadsanpassning Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 70 har samhällsbyggnadsnämndens delegerade beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 2. SBN 191 Anmälan om delegationsärenden, miljöärenden Med stöd av samhällsbyggnadsnämndens beslut , 99 har samhällsbyggnadsnämndens delegerade beslutat: 1. Ärenden enligt bilaga 3.

24 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden Camilla Marten Shepherds Hill House Shepherds Hill Lane TB22PX Storbritannien SBN au 135 Dnr: L SBN 192 Granaten 3, Båstad Nybyggnad av lekstuga Ansökan om bygglov för lekstuga (friggebod). sunderlag Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Anne Eriksson, daterad Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 1. Ärendet överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 1. Ärendet utgår.

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-12-12 1 (12) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-14.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-09 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kl. 15.00 16.30, Nämndhuset sal Smedjan Franz Maretta (S), ordförande Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Gisela Lindh (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

ll1j BÅSTADS ~ KOMMUN

ll1j BÅSTADS ~ KOMMUN ll1j BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum 2015-06-11 1 17) Plats och tid: ande: Astrakanen, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 13.00-16.30. Katarina Toremalm MP), ordförande James Johnson BP), vice ordförande Karin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer