BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 22.12.2010"

Transkript

1 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2011 ANTAGEN AV LAGTINGET

2 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 1/ Förslag till budget för år 2011 Datum Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 3/ Sammanfattning Landskapsregeringens förslag Landskapsregeringen föreslår att en budget för år 2011 antas för landskapet Åland uppgående till euro. Motionerna I anslutning till budgetförslaget har 78 finansmotioner inlämnats. Utskottets förslag Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns med vissa ändringar bl.a. att anslaget under moment avseende anskaffning av fartyg och färjor (R) utgår. Efter utskottets ändringsförslag balanserar budgeten på euro. Finansmotionerna föreslås förkastade. Utskottets synpunkter Allmän motivering Ekonomisk översikt Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden Finansministeriet i Finland bedömer att världsekonomin håller på att återhämta sig och tillväxten kommer att överskrida 4 procent under år 2010 och Tyngdpunktsområdet för tillväxten ligger i de s.k. tillväxtländerna, såsom Kina. Bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med 8 procent år Recessioner som beror på bristande efterfrågan är ofta kortvariga, vilket tycks vara fallet även denna gång. Finlands ekonomi kommer att återvända till ett tillväxtspår år 2010, och BNP beräknas öka med ca 2 procent. Prognosen baserar sig på uppfattningen om en kraftig tillväxt under den senare delen av året. År 2011 kommer tillväxten till stor del att drivas av en kraftig exportutveckling, och BNP beräknas öka med knappa 3 procent. Den ekonomiska tillväxten påverkar sysselsättningen med eftersläpning. Arbetsinsatsen ökar med avseende på antalet arbetstimmar redan år 2010 då permitteringarna minskar. Sysselsättningsläget kommer att förbättras år Den demografiska ändringen börjar emellertid samti-

3 2 digt minska på utbudet av arbetskraft, eftersom antalet åringar kommer att börja minska från och med innevarande år med hela personer om året. Sysselsättningsgraden kommer att stiga till dryga 69 procent år 2011, och arbetslösheten sjunker till dryga 8 procent. Den offentliga ekonomins utsikter överskuggas av den snabba ökningen av åldersrelaterade utgifter under de två följande årtionden eftersom befolkningsåldrandet i Finland är snabbast i Europa. Under innevarande årtionde kommer framför allt pensionsutgifterna att öka kraftigt. Den ekonomiska krisen har förändrat finanspolitikens uppgiftsställning och utgångslägen. Krisen har försvagat den offentliga ekonomins balans markant på grund av minskade skatteintäkter, ökade konjunkturberoende utgifter och stimulering av statsekonomin. Den offentliga ekonomin är därför ännu sårbarare än förr när det gäller att möta utgiftstrycket som följer av befolkningsåldrandet och den krympande skattebasen. Det blir allt svårare att säkra den offentliga ekonomins hållbarhet. (Ur finansministeriets budgetöversikt år 2011) Utskottet uppfattar att nedskärningar och skattehöjningar borde inbringa 1,5 miljarder euro årligen fram till år Av denna summa skulle 1,1 miljarder årligen täckas med nedskärningar och 0,4 miljarder med skattehöjningar. I Sverige steg konjunkturbarometerindikatorn närmare fyra enheter mellan oktober och november i år. Indikatorn ligger nu på värdet 114,1 och konjunkturläget bedöms som mycket starkt. Indikatorn ligger därmed återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten 2000 och våren Alla sektorer i näringslivet bidrog positivt till barometerindikatorns utveckling under november. Framför allt konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar steg betydligt, tio respektive femton enheter. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel steg med mer måttliga tre respektive två enheter under perioden. Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk ytterligare i november. Minskningen blev dock marginell, knappt en enhet. Indikatorvärdet ligger fortfarande betydligt över det historiska genomsnittet. (Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, november, 2010) Ett orosmoln är den ekonomiska utvecklingen inom euroområdet närmast i Irland och Portugal men i förlängningen även i andra länder i euroområdet. Sättet på vilket man lyckas hantera ekonomin i dessa länder har avgörande betydelse för euroområdets ekonomiska utveckling, stabiliteten och för de ekonomiska prognosernas tillförlitlighet. Finlands totala borgen för Irlands lån uppgår till ca 740 miljoner euro. För Grekland har riksdagen redan tidigare beslutat om ett lån uppgående till 1,6 miljarder euro. Den ekonomiska utvecklingen på Åland Inom den åländska ekonomin beräknas volymnedgången under perioden ha varit minst i samma storleksordning som nedgången i början av 1990-talet. BNP-tillväxten beräknas enligt ÅSUB:s prognosantaganden i år bli negativ för tredje året i rad. Konjunkturenkäten till de åländska företagen som gjordes i våras visade dock på en försiktig optimism inom det åländska näringslivet. De prognoser som gjordes under våren visade också på att tillväxten kommer att vända under år 2011 och bli positiv. Sysselsättningsläget har dock inte drabbats på samma vis som vid den förra stora recessionen. Den öppna arbetslösheten har visserligen ökat under 2009 och 2010, men är fortfarande på en internationellt sett mycket låg nivå. Ungdomsarbetslösheten beräknas ligga runt 8 procent i år. Förvärvsinkomstsumman beräknas växa ungefär lika snabbt i år som år 2009, runt 2,5 procent. Sparåtgärderna inom den offentliga sektorn bromsar tillväxten. Inför nästa år bedöms tillväxten bli aningen snabbare, runt 3,5 procent. De ingångna löneavtalen, den förbättrade sysselsättningen samt fortsatt inflyttning bidrar till tillväxten. Nettoinflyttningen beräknas även i år vara relativt stor och uppgå till drygt 200 personer. Inflationen som var låg under fjolåret har sakta stigit i år och beräknas fortsätta öka i takt med den ekonomiska återhämtningen. (ÅSUB:s rapport 2010:5, som baserar sig på rapporten 2010:1) På grund av att ingen konjunkturöversikt över den åländska ekonomin utarbetats under hösten saknas färska uppgifter. Med beaktande av att finansministeriet räknar med att den kommande finländska regeringen blir tvungen att vidta både nedskärningar och skattehöjningar, se ovan, kommer även att få ekonomiska

4 konsekvenser för Åland som i dagsläget inte går att uppskatta. 3 Landskapets budgetekonomi Landskapet har sparat i fråga om investeringar, överföringsutgifter och låneutgifter. Utskottet konstaterar däremot att det varit svårare att minska på driftsutgifterna. I fråga om antalet anställda var dessa år ,5 personer för att år 2008 öka till 1866 personer och år 2011 minskat till 1814 personer. Utmaningen är nu att åstadkomma en ekonomi i balans vilket högst sannolikt kräver en begränsning av konsumtionsutgifternas nivå. Eftersom landskapet har haft utjämningsfonden att ta till har konsumtionsutgifterna inte behövt dras ner lika mycket som den offentliga ekonomins nedgång varit. Efter år 2012 kommer denna reserv att vara tömd. För att bibehålla landskapets servicenivå blir det nödvändigt att se över såväl intäkts- som utgiftsnivåer. Revisionen av landskapets ekonomi och förvaltning har av olika orsaker blivit eftersatt det senaste året. Utskottet hänvisar till sina skrivningar i betänkande nr 1/ där bl.a. följande anges: både de personella och de ekonomiska resurserna bör ses över i syfte att säkerställa att en adekvat och tillräcklig revision kan genomföras. Både landskapsrevisionens och den interna revisionens resurser bör förbättras. Den reform av revisionen som planeras bör därtill prioriteras så att ett nytt revisionsupplägg snarast kan tas i bruk.. Utskottet anser att revisionsfrågan under året bereds så att en permanent lösning enligt riksrevisionens utredning kan inrättas år Utskottet har erfarit att landskapsregeringen nu har löst frågan tillfälligt. I fråga om IT- utvecklingen inom förvaltningen framhåller revisorerna i sin berättelse nr 1/ att landskapsförvaltningens IT-utveckling är viktig för hela landskapet. Utskottet har i sitt betänkande nr 1/ framhållit att ett väl fungerande IT system är grundläggande för effektivisering och reformering av den offentliga förvaltningen. Ett sådant skulle kunna skapa och erbjuda en fullständig e- förvaltning. I en sådan förvaltning kan ansökningar och kommunikation ske via internet. I fråga om ekonomiförvaltningen är IT systemen centrala och det är viktigt att landskapsregeringen tillhandahåller tillräckligt med resurser i syfte att säkerställa att landskapsförvaltningen kan ta täten i den åländska offentliga ekonomiförvaltningens utveckling. Utskottet prioriterar åtgärder som snarast möjligt implementerar EU:s definition avseende e-förvaltning som lyder enligt följande E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. En utveckling enligt det föreslagna kunde påskynda ett skapande av ett räkenskapsverk för hela den offentliga förvaltningen på Åland. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i tilläggsbudget. Samhällsreform Ålands samhällstruktur för att tillhandahålla service står inför stora utmaningar i framtiden. Den globala utvecklingen och konkurrensen i kombination med den demografiska utvecklingen, medborgarnas medvetenhet och förväntningar på service ställer stora krav på den samhälleliga organisationsstrukturen och på samhällsfinansieringen. Samhällsreformen avser i första hand den kommunala servicen samt sådana landskapsfunktioner som tillhandahåller grundläggande service. Utmaningarna väcker frågor om vilken grundservice samhällsorganen ska erbjuda och om samhället även ska erbjuda service utöver en grundläggande basservice. Utmaningarna kräver ett helhetsgrepp på samhällsservicen utgående från en genomgång av nuvarande samhällsfunktioner och en prioritering av dessa. Frågan inställer sig även i vilken utsträckning servicen ska kunna produceras av privata aktörer, där det är ekonomiskt fördelaktigt, och hur finansieringssystemet med skatter och avgifter ska se ut. Service kan även komma att produceras av brukarna själva. En ökad tonvikt på avgiftsfinansiering ligger nära till hands. Finansieringen av den offentliga servicen är ett annat problem som närmare bör analyseras. Finansie-

5 4 ringen kan ske via avgifter och skatter. Avgifterna kan uttas olika beroende på typ av tjänst och servicenivå. Utskottet ser för sin del det naturligt att det skapas ett gemensamt räkenskapsverk för hela den offentliga sektorn. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att landskapets ekonomiförvaltning förenhetligas, moderniseras och ges tillräckliga resurser. Det är även naturligt att den kommunala organisationsstrukturen ses över och att kommuner i ökande grad kan samarbeta genom att någon kommun är huvudman för verksamhet som tillhandahålls genom köptjänst. En sådan service kan ersätta behovet av kommunalförbund. Kostnadsmedvetenheten bör öka i fråga om vilken ekonomisk effekt olika investeringar har på kortare och längre sikt. Vid kommunsammanslagningar är det viktigt att glesbygdens och skärgårdens servicenivåer upprätthålls exempelvis med lagstiftning som säkerställer medborgarnas grundservicenivå i olika regioner. I mars 2011 kommer en utredning om socialvårdens utveckling inklusive huvudmannaskapet för missbrukarvården på Åland. Inom en nära framtid kommer även en brukarundersökning som beställts av Ålands kommunförbund k.f. att presenteras. Utskottet anser att det är nödvändigt med en bred politisk beredning för att när de ovan angivna utredningarna färdigställts åstadkomma en bred lösning för att uppnå politisk och medborgerlig acceptans. Det är viktigt att medvetandegraden höjs om behovet av en samhällsreform med anledning av bl.a. den försörjningsbörda som kommer sig av den demografiska utvecklingen. Självstyrelseutveckling Hembygdsrätt och jordförvärv Landskapsregeringen konstaterar i sin framställning att en parlamentarisk kommitté i april 2009 lämnade ett betänkande gällande hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt. Utskottet har i sitt betänkande nr 6/ konstaterat följande: Utskottet konstaterar att landskapsregeringen är i färd med att vidta åtgärder i syfte att förnya och förtydliga regelverket och betonar vikten av att ett förnyat regelverk snarast sätts i kraft. Utskottet har erfarit att dessa åtgärder även torde innefatta lagstiftningsåtgärder i fråga om plan- och byggnadslagen samt jordförvärvslagen som sannolikt kommer att föreläggas lagtinget under våren. Utskottet förutsätter att lagförslagen föreläggs lagtinget under våren Utskottet konstaterar att det av budgetframställningen framgår att arbetet nu fortsätter inom landskapsförvaltningen. Utskottet vidhåller sin tidigare uppfattning. Internationellt samarbete En Ålandshavskommitté eller Ålandshavskommission kunde utgöra en positiv kraft för det regionala gränsöverskridande samarbetet mellan Åland och Sverige. Utskottet har erfarit att utgångspunkten för samarbetet borde vidgas så att även Finland är med i samarbetet särskilt med tanke på den delade behörigheten mellan riket och landskapet. Ålandskontoren i Stockholm och i Helsingfors kunde bilda basen för samarbetet. Motsvarande samarbeten finns t ex även i Öresundsregionen och mellan Haparanda och Torneå. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utröna möjligheterna till extern finansiering för täckande av Ålandshavskommissionens kostnader och återkomma till lagtinget avseende strukturen för samarbetet. Hållbar utveckling Landskapsregeringen konstaterar i sin framställning att direktiv 2009/28/EG om främjandet av användningen av förnybara energikällor förutsätter att varje medlemsstat upprättar en nationell handlingsplan för förnyelsebar energiproduktion. Planen ska fastställa medlemsstatens nationella mål för andelen energi från förnybara energikällor, samt lämpliga åtgärder för att uppnå dessa övergripande mål. Landskapsregeringen har därför arbetat för att riket och landskapet ska finna gemensamma lös-

6 5 ningar för att genomföra direktivet. Utskottet betonar vikten av att effekterna av de befintliga stöden till förnyelsebar energi måste säkras eftersom redovisning och utbetalning kommer att förändras, vilket innebär att stödet flyttas till ett politikområde som är självstyrelsens behörighet. Det måste snarast säkerställas att åländska företag blir delaktiga i rikets nya utbetalningssystem samtidigt är det synnerligen viktigt att Åland kommer med i det nya stödsystem som inrättas för nybyggd energiproduktion. För att hantera stödet krävs en överenskommelse med riket. Socialvård Gränsdragningen mellan socialvård och sjukvård är oklar. Lagen om hälso- och sjukvården innehåller inte några definitioner avseende vilka hälso- och sjukvårdstjänster Ålands hälso- och sjukvård ska tillhandahålla. Däremot finns det beskrivningar i hälso- och sjukvårdsplanen. Gränsdragningen blir som svårast vid den s.k. institutionsvården som ingår i socialvården och bekostas av kommunerna. Motsvarande svårigheter finns även mellan hemvården och hemsjukvården. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har för avsikt att klarlägga och reglera ansvarsfördelningen. Hälso- och Sjukvård Tandvården Landskapsregeringen har gjort en utredning om tandvården som belyser behovet av resurser. Tandvårdens resursbehov inom ÅHS är en fråga som kräver uppmärksamhet. De nuvarande prioriterade grupperna bör övervägas i syfte att skapa utrymme för angelägnare grupper. Utskottet har i sammanhanget även erfarit svårigheten att rekrytera på grund av bristen på tandvårdspersonal och tandläkare samt att pensionsavgångarna är omfattande bland personal inom offentlig och privat tandvård. Ett system med tandvårdscheckar bör utredas och i första hand riktas till någon av de prioriterade grupperna. Ett sådant system för samarbete mellan privat och offentlig tandvård kunde möjligen bidra till en totalt sett bättre och mer kostnadseffektiv tandvård. Utskottet uppmanar slutligen ÅHS att närmare utreda möjligheterna och kostnaderna för ambulerande tandvård för skärgård och institutioner samt konsekvenserna av utebliven sådan. Om ÅHS bedömer det möjligt och önskvärt med en sådan ambulerande tandvård bör en tandvårdsvagn eller motsvarande ställas till förfogande. Hälsovårdarberedskap i skärgården Sjukvårdsberedskap i skärgården är direkt sammanlänkat med skärgårdsbefolkningens trygghet och framtidstro. För barnfamiljer anses hälsovårdarberedskapen ofta vara en viktig fråga vid val av bosättningsort. De helikoptrar som finns tillgängliga med förkortad inställelsetid och som kan köra i mörker kan utgöra ett komplement till den befintliga hälsovårdarberedskapen i skärgården. Kostnaden för patienten som transporteras med ambulanshelikopter understiger för närvarande 20 euro och resterande kostnad betalas av folkpensionsanstalten. Utskottet stöder landskapsregeringen i dess arbete med att utveckla och förbättra hälsovårdarberedskapen. Gullåsen I april 2010 färdigställdes en rapport om Gullåsens framtid. Enligt planen ska Gullåsen och Rehab enheten sammanslås till en enhet och verksamheten indelas i tre block; rehabilitering, geriatrik och demens. Ett totalt genomförande av reformen kräver en om- och tillbyggnad av befintliga lokaler eftersom lokalerna inte är anpassade efter kommande behov. Utskottet stöder innehållet i rapporten avseende Gullåsen och ber landskapsregeringen påskynda implementeringen av densamma särskilt med beaktande av angiven tidsplan.

7 6 Främjande av näringar Entreprenörskap och företagande Den åländska välfärden vilar långt på insatser som kan tillskrivas olika entreprenörer som är eller har varit verksamma inom olika delar av det åländska näringslivet. Det är mycket viktigt att förbättra grogrunden för nyföretagande och entreprenörsanda som skapar nya företag som på sikt ökar den åländska tillväxten och exporten. Utbildningssystemet och särskilt högskolan tillsammans med Ålands teknologicentrum och näringslivets organisationer är här centrala aktörer. Dessa kan dels sprida kunskap om företagande dels tillhandahålla rådgivning. Särskilt fokus bör läggas på att minska byråkratin och skapa bättre förutsättningar för företagande. Det åländska näringslivet ges därigenom goda förutsättningar för verksamhet, utveckling och risktagande. Utskottet betonar vikten av småföretagandet för ökad tillväxt och sysselsättning. Denna grupp är mindre känslig för konjunktursvängningar och utgör en stabiliserande faktor på arbetsmarknaden. I fråga om arbetsmarknaden är inflyttningen fortsatt en förutsättning för att det åländska näringslivet ska kunna utvecklas och ha tillgång till arbetskraft. Viktigt i samband med detta är integrationen i samhället inkluderande språkutbildning. Utveckling av det befintliga näringslivet Tjänstesektorn med bl.a. sjöfarten och IT branschen är sektorer med stort åländskt kunnande och där Ålands insulära läge inte utgör hinder för expansion. Turismen tillsammans med livsmedelsklustret kunde även detta utvecklas både var för sig och tillsammans. Lokal mat av lokala råvaror är centralt för turisternas upplevelse av resmålet och positiva upplevelser kan även bidra till export av olika produkter. För turismen är det viktigt med en kombination mellan å ena sidan naturupplevelser och olika former av evenemang och aktiviteter som attraherar besökare. Utskottet konstaterar att en turismstrategi inom en snar framtid kommer att föreläggas lagtinget. Sjöfarten I fråga om sjöfarten konstaterar utskottet särskilt att det förefaller finnas framtidstro inom passagerarsjöfarten genom beställning av nytt tonnage som är anpassat för framtida krav. Utskottet ber landskapsregeringen intensifiera bevakningen av sjöfartens verksamhetsförutsättningar med beaktande av de hot som finns mot näringen däribland sänkningen av svavelhalten i bränslet. Vidare bör utvecklingen med anledning av ÅSUB:s utredning (Rapport 2010:6) avseende den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse bevakas. Pensionsfonden Utskottet konstaterar att någon utredning över landskapets pensionsåtagande ännu inte färdigställts men att en sådan är under beredning och att den inom en snar framtid kommer att kunna färdigställas. Utskottet konstaterar att det är positivt att överföringarna från pensionsfonden nu minskats till 64 procent (av maximalt 75 procent) av pensionsutgifterna så att totalbehållningen för fonden år 2011 beräknas öka med 2 miljoner euro. Utbildning och kultur Utskottet har erfarit att det nya periodiseringssystemet på gymnasialstadiet kräver mer förberedelse i samband med schemaläggning. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen prioriterar detta så att problemen med periodiseringen inte skapar problem för de studerande eller för ikraftträdande av den nya gymnasiereformen.

8 7 Skärgårdens utveckling Skärgården har problem med en åldrande befolkning, särskilda kommunikationsförhållanden och ett relativt svagt näringsliv. I Kumlinge kommun och Vårdö kommun understiger andelen sysselsatta som har sin arbetsplats i kommunen 50 procent. I medeltal är andelen arbetsplatser i offentlig sektor ca 40 procent. De näringar som främst håller skärgården levande genom arbetsplatser i skärgården är det kluster som bildats kring vattenbruk och fiskförädling samt turismen. Genom att förbättra förbindelser mellan skärgårdsöarna skapas en vidare arbetsmarknad för företag som är verksamma i skärgården. Ett större upptagningsområde skapar möjligheter för nyetableringar av företag som skulle ha en positiv effekt för skärgårdskommunernas utveckling. För regionens utveckling är goda kommunikationer och trygg samhällsservice tillsammans med bra förutsättningar för näringslivet centralt. I fråga om kommunikationer konstaterar utskottet att det utlovade kortruttsmeddelandet ännu inte kommit till lagtinget och uppmanar landskapsregeringen att påskynda arbetet. Utskottet framhåller flera viktiga satsningar som bör tas med i det kommande kortruttsmeddelandet och planerna för sjötrafiken. Däribland kan nämnas satsningen på en hamn för Kökartrafiken på östra Föglö, en utbyggnad för trafiken mellan Föglö och fasta Åland, en kortrutt via Bärö och planeringen av en bro till Vårdö. En särskild lösning krävs därtill för Sottunga trafiken. Tillsammans ger detta ett kortruttssystem som kan vidareutvecklas. Utskottet betonar vikten av att utbyggnaden av kortrutt snarast påbörjas och uppmanar landskapsregeringen att om möjligt söka extern finansiering för investeringen. Motionerna Med hänvisning till betänkandets och budgetframställningens allmänna motivering samt betänkandets detaljmotivering föreslås att finansmotionerna nr 2-5, 7, 8, 11, 17, 21, 28, 29, 30, 53-57, 61, 62, 66, 67 förkastas. Därtill föreslår utskottet att övriga finansmotioner förkastas. EKONOMISK ÖVERSIKT Världsekonomin fortsätter att återhämta sig i rask takt. Den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten i världen beräknas växa med över 4 % i år och nästa år. Tyngdpunkten i tillväxten ligger i länder som är stadda i utveckling, t.ex. Kina, där tillväxten förutspås vara över 9,5 % i år och cirka 9 % nästa år. Bakom den snabba tillväxten ligger de kraftiga stöd- och stimulansåtgärder som regeringarna har vidtagit för att kompensera den privata efterfrågan som krympt under depressionen, men särskilt i ekonomier som är stadda i utveckling är även den privata konsumtionen stark. Världshandeln fortsätter att växa snabbt, särskilt i Asien och Latinamerika. Å andra sidan börjar kapacitetsutnyttjandet i världen redan nå nivån före depressionen vilket kommer att fördröja tillväxten inom handeln. Världshandeln förutspås öka med 18 % i år och med 10 % nästa år. Importen till de länder som är stadda i utveckling har redan överskridit nivån före depressionen. Prognosen för den internationella ekonomin är förenad med osäkerheter i bägge riktningarna. Världsekonomins negativa risker är förknippade med den ekonomiska tillväxtens bräcklighet, den offentliga sektorns skuldsättning och obalansen i finansieringen samt arbetslöshetssiffrorna, som korrigeras endast långsamt. Det är ännu inte klart på vilken nivå risktilläggen i räntesättningen placerar sig efter finanskrisen. Omfattande och samtidiga åtgärder för att stabilisera de offentliga ekonomierna kan på kort sikt minska efterfrågan och förvärra arbetslösheten, men på medellång sikt kan de åter förbättra konsumenternas

9 8 och företagens förtroende och skapa förutsättningar för ökad privat efterfrågan. Särskilt i Europa består en risk i staternas höga skuldsättning och banksektorns svaga balansräkningar, fenomen som kan förstärka varandra. I USA har finansmarknadens kapacitet dämpat bankkrisens effekter på den realekonomiska aktiviteten. Tillväxten i USA förväntas dock avta bl.a. till följd av att arbetslösheten fortsätter att öka och på grund av det omfattande anpassningsbehovet inom den offentliga ekonomin. Det finns även risk för att nya problem på finansmarknaden kan påverka tillväxten negativt. Det för Finland viktiga euroområdet kommer att gynnas av det starka draget från världsekonomin och i synnerhet världshandeln mot slutet av år 2010 och i början av år Tillväxten inom den finländska samhällsekonomin uppskattas i år bli cirka 2 % och år 2011 tilltar tillväxten till knappt 3 %. Nästa år borde bli det bästa tillväxtåret under prognosperioden, för år 2012 avtar tillväxten till 2½ %. Arbetslöshetsgraden förväntas stiga till 8,6 % år 2010 för att därefter börja avta så att den för år 2011 uppgår till 8,2 %. Finanspolitiken ändras successivt från stimulerande till åtstramande samtidigt som regeringen förbinder sig att under år 2011 minska underskottet i den offentliga ekonomin så att det understiger gränsen om 3 % i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Den under år 2010 vidtagna höjningen av mervärdesskattesatserna och den nu föreslagna energiskatteförhöjningen är steg i att balansera den offentliga ekonomin i Finland. Den svenska ekonomin återhämtar sig nu snabbt. Vändningen beror framför allt på att den ekonomiska politiken har givits en mycket expansiv inriktning i både Sverige och omvärlden. En snabbt stigande omvärldsefterfrågan innebär att svensk export växer kraftigt under år Hushållens stigande konsumtion och näringslivets ökade investeringar bidrar också i hög grad till att stärka konjunkturen. Sysselsättningen stiger med ca personer åren Sammantaget leder detta till hög BNPtillväxt under hela prognosperioden. Trots stark tillväxt kommer arbetslösheten att förbli hög de närmaste åren. Den ekonomiska politiken förväntas därför vara fortsatt expansiv. Den åländska ekonomin uppvisar mätt i BNP-tillväxt en omfattande nergång under åren beroende på den sammanlagda effekten av utflaggningar, nedgång i kapitalintäkterna för företag och hushåll samt minskad efterfrågan till följd av den ekonomiska krisen. Enligt preliminära bedömningar var nedgången under år ,9 % och under år ,0 %. Under år 2010 har nedgången avstannat i och med att effekterna av utflaggningarna inte längre har samma direkta påverkan varför man kan förvänta sig en tillväxt på omkring 0 %. Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB:s), konjunkturrapport (Rapport 2010:1) beräknas tillväxten vara positiv, 1,3 % år 2011 respektive 2,1 % år Sedan rapporten utgavs har enligt landskapsregeringens uppfattning inga större förändringar som skulle påverka den allmänna bilden skett. SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING Självstyrelsesystemets utveckling En parlamentarisk kommitté har under år 2010 arbetat med att kartlägga landskapets krav inför en revision av självstyrelsesystemet. Kommittén har i uppdrag att lämna förslag till en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland vilken tar hänsyn till nya behov, den allmänna samhällsutvecklingen, den globaliserade ekonomin, den europeiska integrationen och Finlands nya grundlag. Enligt uppdraget ska kommittén fästa särskild vikt vid behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket, i syfte att lämna förslag till en modernare och enklare ordning för genomförande av behörighetsförskjutning mellan parterna i självstyrelsesystemet. Landskapsregeringen arbetar för att revisionen av självstyrelsesystemet fortsätter genom att rikets och landskapets myndigheter gemensamt tillsätter en

10 9 partssammansatt arbetsgrupp för att utarbeta ett ändringsförslag av systemet. Landskapsregeringen arbetar för att i Finlands kommande regeringsprogram intas skrivningar om självstyrelsesystemets utveckling. Hembygdsrätt och jordförvärv En parlamentarisk kommitté lämnade i april 2009 ett betänkande om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt. Landskapsregeringen fortsätter arbetet med att verkställa de förändringar som föreslås i betänkandet. Särskild uppmärksamhet kommer under året att ägnas åt regelverket om jordförvärv samt hembygdsrätten för studerande. Demilitariseringen och neutraliseringen De kollektiva säkerhetsbegreppen inom FN, EU, NATO samt det nordiska försvarssamarbetet innebär nya behov av att formulera hur Ålands demilitariserade och neutraliserade status ska beaktas. Landskapsregeringen fäster här särskild vikt vid de traktatsrättsliga förpliktelserna och den bindande sedvanerätt som garanterar full giltighet rörande Ålands status och preambeln i Ålandsprotokollet. Samtliga EU-länder och Europaparlamentet har därmed bekräftat Ålands särställning enligt folkrätten. Landskapsregeringen kommer att utreda och föreslå åtgärder gällande Ålandskonventionens status i förhållande till senare tillkomna internationella konventioner och EU-fördrag. Under året kommer arbetet med att utarbeta en långsiktig strategi för demilitariseringen och neutraliseringen i samverkan med lagtinget att slutföras. Åland och EU Landskapsregeringen fortsätter arbetet för att Åland ska tillerkännas en plats i EU-parlamentet. Samtidigt fortsätter arbetet med att förbättra landskapets möjligheter att utöva inflytande i landets hantering av EU-ärenden. Statsrådet har antagit ett principbeslut om landskapets medverkan och inflytande i EUärenden. Dokumentet utgör en god plattform för det praktiska arbetet att förbättra landskapets möjligheter att utöva inflytande över beslutsfattandet inom EU. Landskapsregeringen arbetar för tydliga prioriteringar av arbetsinsatserna samt förbättrad struktur i det praktiska arbetet med EU-ärenden samt att förbättra kontakterna till de beredande arbetsgrupperna både inom landet och inom ministerrådet. Som ett steg i att ytterligare förstärka landskapets kontaktytor och göra sin röst hörd föreslår landskapsregeringen att medel beviljas för att anställa en nationell expert vid EU-kommissionen under två år. En nationell expert är formellt anställd vid någon av kommissionens enheter och fullgör sina arbetsuppgifter där. Samtidigt behåller tjänstemannen en nära kontakt med landskapsregeringen. I dessa kontakter kan tjänstemannen tidigt varna för överträdelseförfaranden, informera kommissionen om rådande situation i landskapet, och informera landskapet om kommande lagstiftning och EU-politik samt även i övrigt agera kontaktperson mellan EU-kommissionen och landskapsregeringen. Landskapsregeringen fortsätter att följa EU-domstolens behandling av autonoma områdens rätt till avvikande beskattningsregler. Domstolens fortsatta utvecklande av rättspraxisen kommer att få avgörande betydelse för Ålands möjligheter att ha ett autonomt skattesystem. Språk Landskapsregeringen uttrycker en stark oro över det svenska språkets utveckling och ställning i riket. De senaste årens förändringar av den statliga och kommunala strukturen riskerar att ytterligare försämra

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2012 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.12.2011 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2011-2012 Förslag till budget för år 2012 Datum 2011-10-27 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 3/2006-2007 Förslag till budget för år 2007 2006-10-24 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT Det

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE FÖRSTA TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2000 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.5.2000 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till första tilläggsbudget för år 2000 1999-2000 nr 14 ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Rapport 2002:3. Konjunkturläget våren 2002

Rapport 2002:3. Konjunkturläget våren 2002 Rapport 22:3 Konjunkturläget våren 22 Förord Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) utarbetar två gånger per år en konjunkturrapport gällande den åländska ekonomin. Syftet med översikten är dels att

Läs mer

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna

Regeringens årsberättelse 2013. Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna Regeringens publikationsserie 5/2014 Regeringens årsberättelse 2013 Del 1/4: Regeringens redogörelse för

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2014 SWD(2014) 428 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE Följedokument

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 15 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg

Läs mer